Kvartalsrapport Q1 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport Q1 2015"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q Kista Kvartalsrapport Q Periodens omsättning uppgick till KSEK (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK (3 995), en ökning om 34 procent Periodens resultat uppgick till KSEK ( ) Resultat per aktie: SEK - 0,22 (- 0,21) Eget kapital per aktie: SEK 1,60 (1,43) En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl idag, torsdagen den 21 maj Anmälan till webinariet görs via länken: : https://attendee.gotowebinar.com/register/ Sida 1 13

2 VD kommentar Första kvartalet 2015 har fortsatt med försäljningstillväxt och bra beläggning i vår produktionsapparat. Investeringarna i, och arbetet med, att ta bolaget från ett teknikbolag till ett produktbolag för volymmarknader har fortsatt och jag tycker att vi har gjort stora framsteg under perioden. Vi har nu ett fungerande team på plats som inte bara är världsklass vad avser teknikkunnande utan som också har erfarenhet av att utveckla kommersiellt framgångsrika produkter. Extra glädjande är att vi nu fått fart på vår proaktiva marknadsföring. Vi har efter mycket arbete lanserat en ny web- sida och utökat våra marknadsaktiviteter, bland annat genom att ha hållit de första av regelbundet återkommande webinarier för våra kunder. Vidare deltog vi i Mobile World Congress i Barcelona i mars och demonstrerade prototypen av den första E- och V- bands konverters som byggts med vårt egenutvecklade SiGe chip. Det var ett stort intresse för vår produkt och diskussioner och utvärderingar har därefter fortsatt med både radiolänktillverkare som test- och mätutrustningsföretag. Utvärderingarna med kund följer vår egen utvecklingsplan och accelererar strax innan sommaren då vi har våra första testenheter färdiga. Vi räknar med att få ett antal design wins i takt med att vår produkt färdigställs för volymproduktion i slutet av året. Vad avser vår befintliga produktportfölj så har vi fortsatt att få order och att producera och leverera i enlighet med plan. I vissa avseenden har försäljningen underträffat våra förväntningar, framförallt pga det generationsskifte vi genomför i delar av vår produktportfölj i kombination med att efterfrågan från slutkund ännu inte tagit fart. Skiftet syftar till att ge oss och därmed slutkunderna en mer kostnadseffektiv lösning och bedöms hålla tidsplanen med volymkapacitet i slutet av året. Under perioden har vi också haft många förfrågningar för de nya radarprodukter som vi har lanserat. Dessa tror vi positionerar oss väl och flera road shows med våra partners är planerade för de kommande perioderna. Jag bedömer att vi för detta produktområde kommer att se några av våra tidigare design win kunder lansera sina slutkundsprodukter under Vi fortsätter det hårda och roliga arbetet med resan mot att bli ett lönsamt produktbolag. Mycket kvarstår att göra men vi är på god väg. Robert Ekström, VD Sida 2 13

3 Verksamheten Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar. Sivers IMAs grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som att automatisera och effektivisera många av de mest grundläggande processerna i vårt samhälle. Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera moduler och subsystem. Genom förvärvet av Trebax, ett teknikkonsultföretag med specialinriktning mot mikro- och millimetervågsteknologi, under slutet av 2013 tillfördes Sivers IMA- koncernen kompetens som möjliggör ytterligare ett steg i produktkedjan. Sivers IMA i korthet Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB samt dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA. I koncernen ingår också dotterbolaget Trebax AB. Sivers IMAs huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Kista utanför Stockholm och utvecklings- och försäljningskontor finns i Göteborg. Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2015 till och med den 31 mars Händelser under perioden Sivers IMA har under januari 2015 förstärkt organisationen genom rekrytering av Anders Storm som ny operativ chef (COO). Anders Storm har lång erfarenhet av att leda produktutveckling samt lansera, producera och distribuera volymprodukter på marknaden. Anders kommer senast från en roll som VP Engineering & Operations på Birdstep Technologies som levererar HetNet lösningar till data och telekomindustrin. Han har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom data och telekom, från företag som exempelvis Sony Ericsson, HIQ och ABB. Anders kommer att ingå i Sivers IMAs ledningsgrupp och tillträde tjänsten som COO i februari. Under januari kunde Sivers IMA meddela att koncernen breddar sin portfölj inom produktfamiljen radarsensorer genom att lansera en 77 GHz radarsensor. Användningsområdena för radarsensorer blir allt fler i samband med att behovet av att mäta avstånd, hastighet eller position i olika applikationer ökar. Övervakning och säkerhet i tågapplikationer, kollisionsövervakning av traverser, automationsutrustning inom industrin samt mätning av nivå i stora tankar och cisterner, är exempel där Sivers IMAs teknologi framgångsrikt används av kunderna. Bolaget har fått en order på ett uppdrag att utveckla och leverera en prototyp för en avancerad signalkälla eller Direct Digital Synthesizer (DDS) med hög utfrekvens till en ny stor internationell kund. Efter leverans Sida 3 13

4 av prototypen kommer Sivers IMA äga rätten att marknadsföra och sälja produkten som en del i det ordinarie radarsortimentet. Den 18 mars höll bolaget en extra bolagsstämma där det beslutades att till ordinarie ledamot av styrelsen välja Ingrid Engström. Ingrid Engström kom att ersätta Erik Fällström som av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen. Erik Fällström tillträdde som styrelseledamot under Väsentliga händelser efter periodens utgång Bolaget meddelade i april att bolagets patentansökan gällande förbättrad teknik vid avancerad mätning med radar har godkänts i USA, en för bolaget prioriterad och viktig marknad. Den patenterade tekniken innebär att det på ett mer effektivt och tydligare sätt går att mäta avstånd till och hastighet av ett objekt. Grunden till patentet bygger på en förbättrad systemlösning som drastiskt ökar möjligheten att selektera objekt. Oönskade reflektioner från störande objekt som befinner sig inom samma område som det utvalda undertrycks i signalbehandlingen, vilket förenklar mätningen. Sivers IMA meddelade i april att koncernen fått en order från en internationell leverantör av nivåmätningssystem för båtar. Ordersumman uppgår till drygt tre miljoner kronor. Ordern avser Sivers IMAs 5, 10 och 24 GHz FMCW radar och kommer att levereras med start under det andra kvartalet Sivers IMA lanserade i slutet av april ett Radar Development Kit (RDK), en plattform för produktutvecklare som vill utvärdera, utveckla och implementera radarfunktionalitet för att mäta avstånd till ett objekt eller ett objekts hastighet. Sivers IMAs RDK är byggt för att snabbt komma igång med utvärdering och implementation av radar i kundernas produkter. Den möjliggör för kunden att testa och optimera alla parametrar för det valda objektet inom mätningsområdet. Så snart man satt de rätta parametrarna och applikationen är anpassad till kundens behov kan Sivers IMA volymtillverka en slutlig lösning för kunden som en del i kundens utrullning av sin slutkundsprodukt. Idag återfinns kundapplikationer såsom nivåmätning i tankar och silos, anti- kollisionslösningar inom industriautomation samt säkerhet i järnvägsapplikationer. På bolagsstämma den 6 maj beslutades att ge styrelse och VD ansvarsfrihet för 2014, att disponera vinsten enligt styrelsens förslag och att ingen utdelning skulle utgå. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Norrbom (ordförande), Ingrid Engström, John Fällström och Dag Sigurd. Arvode skall utgå med kr till ordförande och med kr till övriga ledamöter. Till bolagets revisor valdes Deloitte AB, mer Erik Olin som huvudansvarig revisor, arvode skall utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission om högst aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. I mitten av maj meddelade Sivers IMA att man tecknat ett återförsäljar- och distributionsavtal med East Coast Microwave (ECM), ett företag med huvudkontor i Boston. ECM kommer marknadsföra samtliga Sivers IMAs produkter i USA och Kanada. Med över 25 års erfarenhet inom mikrovågsmarknaden har ECM upparbetat en stor kundbas och är redan idag en leverantör till rätt målgrupp. Tillsammans med sitt nätverk av säljrepresentanter i USA och Kanada kommer ECM att säkerställa Sivers IMAs lokala närvaro och kundsupport i regionen. Sida 4 13

5 Försäljning och resultat Koncernens intäkter uppgick under perioden till KSEK (5 812), varav nettoomsättningen uppgick till KSEK (3 995) med ett nettoresultat om KSEK ( ). Resultatförsämringen är hänförlig till organisationsförstärkningar inom främst operations och ligger i linje med plan. Likviditet och finansiering Den 31 mars 2015 uppgick Sivers IMAs banktillgodohavanden till KSEK (7 179). Koncernen hade per den 31 mars 2015 räntebärande skulder om KSEK (775) samt har en checkräkningskredit om KSEK vilken per den 31 mars 2015 var utnyttjad med KSEK 0 (1 727). Investeringar Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK (774) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK (730) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 22 (44) såsom inventarier, verktyg och installationer. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK (985) i avskrivningar varav KSEK 120 (116) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 828 (868) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 183 (183) avser avskrivning av goodwill. Eget kapital Per 31 mars 2015 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK (23 007). Personaloptionsprogram Sivers IMA har idag två personaloptionsprogram, ett som löper från och ett som löper från Vid full konvertering av de beslutade personaloptionsprogrammen av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgår per den 31 mars 2015 till stycken, varav stycken är intjänade. Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar tilldelning om totalt personaloptioner. För att säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring har totalt teckningsoptioner emitterats. Under 2014 beslutad bolagsstämman om ett nytt personaloptionsprogram där möjligheten finns att tilldela optioner, var av optioner tilldelats, av dessa är inga ännu intjänade. För kassaflödesmässig säkring har här emitterats teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av optionsprogrammen ökar aktiekapitalet med KSEK 932. Teckningsoptionsprogram Bolaget har två teckningsoptionsprogram var av det ena sträcker sig från december 2011 till 31 december Programmet består av totalt teckningsoptioner som personalen har fått köpa till marknadsvärde. Det andra teckningsoptionsprogrammet sträcker sig från 1 augusti 2014 till december 2016, det består av optioner, varav har sålts till ledande befattningshavare till Sida 5 13

6 marknadsvärde. I samband med det har KSEK 853 kontanta medel tillförts Bolaget vilket ökat eget kapital med motsvarande belopp. Aktien Sivers IMAs aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas på AktieTorget sedan den 4 februari 2013 under kortnamnet SIVE och med ISIN- kod SE Bolaget har enligt redovisningen ovan optioner utestående som totalt kan öka antalet aktier med 18,7 procent. Efter fullt optionsutnyttjande skulle antalet aktier uppgå till Anställda Per den 31 mars 2015 hade Sivers IMA- koncernen 25 (25) anställda. Insynspersoners innehav Per den 31 mars 2015 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och indirekt. Namn Befattning Aktier Optioner Robert Ekström Verkställande direktör Ingrid Engström Ledamot 0 0 John Fällström Ledamot 0 0 Lars Granbom VP Sales & Marketing Carin Jakobson CFO Björn Norrbom Styrelseordförande Dag Sigurd Ledamot Christer Stoij CTO Anders Storm COO Ägarstruktur Per den 31 mars 2015 hade Sivers IMA Holding AB (publ) två ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 mars 2015 hade Sivers IMA cirka aktieägare. Utsikter för bokföringsåret 2015 Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att färdigställa en stark produktfamilj. Framtidsutsikterna är goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de investeringar inom försäljning, produktion och produktutveckling som görs under året inom tele- och datacom samt inom området Radarsensorer. Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos för kommande period. Sida 6 13

7 Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Kommande rapporttillfällen Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 27 augusti 2015 Halvårsrapport november 2015 Niomånadersrapport februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 21 maj 2015 Sivers IMA Holding AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Robert Ekström, Verkställande direktör Detta är SIVERS IMA SIVERS IMA, är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm och ett sälj- och utvecklingskontor finns i Göteborg. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer inom industrin samt testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. Sida 7 13

8 Resultaträkning Koncernen (KSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter, EU- bidrag Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Kursvinster- /förluster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Omtaxering tidigare resultat PERIODENS RESULTAT Sida 8 13

9 Balansräkning Koncernen (KSEK) TILLGÅNGAR Pågående nyemission Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Varulager Summa Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 9 13

10 Balansräkning Koncernen (KSEK) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital inkl periodens resultat Summa Eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Totala Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Pågående arbeten för annans räkning Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 10 13

11 Kassaflödesanalys Koncernen (KSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta 1 90 Erlagd ränta och valutakursförändringar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (- ) /minskning (+) varulager Ökning (- ) / minskning (+) av kundfordringar Ökning (- ) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (- ) av leverantörsskulder Ökning (+) / minskning (- ) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Checkräkningskredit Lån Teckningsoptioner Erlagda emissionskostnader Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens 184 Likvida medel vid periodens slut Sida 11 13

12 Nyckeltal Koncernen (SEK) LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 24% 60% 91% Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) na na 0,69 Soliditet (%) 66% 64% 69% Skuldsättningsgrad (%) 11,6% 10,9% 10,5% Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg Neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Förvärv av aktier och andelar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie - 0,22-0,21-0,55 Eget kapital per aktie (SEK) 1,60 1,43 1,82 Sida 12 13

13 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier Sida 13 13

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ)

Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké för Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 8 018 KSEK (11 359 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 079 KSEK (424 KSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Ladda Överföra Dela MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEA Bokslutskommuniké 2007 Oktober till december 2007, Q4 3 månader Nettoomsättningen ökade med 26,5% jämfört med

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål 2008 2 Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Årsredovisning. för. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442. Säte: Stockholm. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442. Säte: Stockholm. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442 Säte: Stockholm Räkenskapsåret 2014 1 (37) Innehållsförteckning Styrelsens redogörelse Sidan 3 Förvaltningsberättelse Sidan

Läs mer

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ)

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnetplattformen AB 3 Händelser under 2014 3 Flerårsöversikt och nyckeltal

Läs mer

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars 1 Göteborg den 12 maj 2008 Intius AB (publ) org nr 556435-4693 DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2008 Perioden januari-mars 2008 i

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer