ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Skribenter: Common Space Art direction: Sandra Praun Layout: Carl-Johan Nordin Dnr. R

3 FÖRORD INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö*, EJ HELLER ETT LAND Riksutställningar fick sitt nya uppdrag i december Detta uppdrag har personalen på Riksutställningar förvaltat väl. Vi har gått från att vara en myndighet med en osäker framtid, till en myndighet i medvind. ETT UNIKT UPPDRAG Riksutställningar har ett unikt och mycket intelligent uppdrag. Att från en global arena med omvärldsbevakning som bas, finna det nya, kreativa, inspirerande och utmanande. Det som utvecklar den svenska utställningssektorn. Uppdraget visar på en vidsynthet från Sverige som nation, att ta in världen och låta sig inspireras av andra. Man kan se detta som ett direkt motdrag mot de främlingsfientliga tendenser som finns i Europa, tendenser som leder till isolation och stagnation. Riksutställningars uppdrag är inte bara unikt för att vara en svensk statlig myndighet, utan även i en internationell jämförelse är det svårt att finna någon kulturmyndighet som har detta som huvuduppgift. Det innebär att vi inte har någon direkt förebild att kopiera, utan vi skapar själva med en blandning av inspiration och initiativ från omvärlden och råd av de många kloka personer som vi är lierade med. DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN 2013 Vår verksamhet har under 2013 etablerats. Vi arbetar hårt och har alltid fokus på våra mottagare. Här följer några av de många aktiviteter och projekt som vi bedrivit under 2013 som jag särskilt vill lyfta fram: Våra många Armkroksresor med sektorn ut i världen. De konferenser vi har arrangerat eller varit delaktiga i. De många förfrågningar om rådgivning vi fått från sektorn och bidragit med kunskap till. Riksutställningars Utvecklingsrum som har turnerat runt i Sverige. De publikationer som blivit producerade. Våra nyhetsbrev och vår webb som vår omvärldsredaktion producerat. Vår delaktighet i internationella projekt. De utmanande uppdragen från regleringsbrevet. Vårt samarbete med HDK i Göteborg i högskolekursen Critical Exhibition Studies. INTERNA PROCESSER UNDER 2013 Organisation Under årets inledning lät vi en extern organisationskonsult genomföra en studie av hur personalen ansåg att organisationen fungerade (alla blev intervjuade och anonymiserades). Det fanns en stor arbetsglädje och stolthet över Riksutställningar, vilket även kan utläsas av en mycket hög frisknärvaro. Studien gav upphov till en utveckling av organisationen under sommaren

4 Lokaler Som en konsekvens av det nya uppdraget för myndigheten behövdes mindre och bättre anpassade lokaler. Under 2013 har vi genomfört en omförhandling med fastighetsägaren och från den 1 december 2013 har vi halverat vår lokalyta. Arbetsprocessen med lokalförändringen har varit framgångsrik och vi kommer dela med oss av denna erfarenhet. Arbetet har lett till bättre anpassade lokaler och vi har kunnat föra in anslagsmedel från fasta kostnader till verksamhet för framtiden. IT och administration Som troligen första svenska myndighet gick vi in i IT-molnet under hösten Intressant, lärorikt och arbetsamt och som i alla moln så är sikten ibland ganska dålig. Vi arbetar nu med att ta hand om de barnsjukdomar som har uppstått. Vi har även förflyttat vår löneadministration till Statens servicecenter i Gävle. FORTSATTA ARBETET PÅ RIKSUTSTÄLLNINGAR Under 2013 har vi haft ett fortsatt högt tempo i våra projekt med många nya kontakter och samarbeten. Vi har skapat och delat kunskap tillsammans med svenska museer och utställare i ett stort antal aktiviteter. En viktig uppgift de kommande åren är att få än fler ur den svenska utställningssektorn att använda sig av våra tjänster. Vi skapar inte för oss själva, utan vi är en tjänande kulturmyndighet för utställningssverige. Min vision är att inom ett par år är Riksutställningar en spelare av internationell klass. Vår verksamhet blir mer och mer uppmärksammad, vilket leder till fler intressanta internationella samarbetspartners. Detta i sin tur stärker vår ställning i Sverige vilket möjliggör att leverera vårt uppdrag för museer och utställare i Sverige. Det som syns i bild Interna frågor är viktiga för oss som arbetar på Riksutställningar men som ingen utanför vår egen organisation bryr sig om. De bryr sig om vad vi levererar, Det som syns i bild. Vad vi gör och vad vi säger, vilket är den yttersta och bästa formen av marknadsföring. Och vi gör väldigt mycket, som är mycket bra! To believe in something and not practice it, is a crime. Mahatma Gandhi Jag anser att Riksutställningar lever som vi lär! Staffan Forssell Generaldirektör Riksutställningar *Citat Sture Linner 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD LÄSANVISNING SAMMANDRAG RESULTATREDOVISNING SPANA Resultat för Spana Resultatanalys för Spana UTVECKLA Urval av prestationer inom prestationstypen Utveckla Resultat för Utveckla Resultatanalys för Utveckla DELA Urval av prestationer inom prestationstypen Dela Resultat för Dela Resultatanalys för Dela Övriga återrapporteringskrav Resultatredovisning enligt regleringsbrev Redovisning Analys av de kvalitativa aspekterna på verksamhetens resultat Samverkan med andra myndigheter och aktörer Lokalkostnader Uppdrag PUBLIK OCH TILLGÄNGLIGHET Resultat Analys KOMPETENSFÖRSÖRJNING Redovisning 30. FINANSIELL REDOVISNING 5

6 LÄSANVISNING Riksutställningar redovisar de viktigaste uppgifterna (1 och 2 ) enligt Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar i kapitlet Resultatredovisning. Utifrån prestationernas intresse, omfattning och genomslag under året har ett urval för respektive prestationstyp beskrivs i text och resultaten analyseras samlat gentemot målet att bidra till utveckling och samverkan av utställningssektorn. Tidsserier om tre år redovisas. Under avsnittet Resultatredovisning enligt Regleringsbrev finns myndighetens samlade bild för enkäter och svarsfrekvens. Verksamhetens prioriteringar (barn och ungdomar samt den samtida konstens utveckling och spridning i landet), perspektiv (jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv) samt utbyten (internationellt och interkulturellt) ryms inom prestationerna. Redovisning enligt myndighetens regleringsbrev samt myndighetens kompetensförsörjning redovisas i kapitlet Övriga återrapporteringskrav. Riksutställningar gör ingen särredovisning avseende målet En utvecklande funktion enligt regleringsbrevet, utan det är integrerat i allt vi gör och därmed också i årsredovisningen. Till skillnad från resultatredovisningen redovisas inga tidsserier. Resultat- och balansräkning, anslagsredovisning och noter redovisas enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i kapitlet Finansiell redovisning. 6

7 SAMMANDRAG Riksutställningar har under året fortsatt utveckla arbetet med att på bästa möjliga sätt främja utveckling och samarbete inom utställningsområdet. Under 2013 har vi kunnat vara mer pricksäkra än 2012 som var vårt första hela år i det nya uppdraget. Vi har under detta år haft större erfarenhet av att välja hur vi ska fokusera vår omvärldsbevakning och av hur vi ska omsätta denna omvärldsbevakning till nytta för svenska utställare. Vårt resande i omvärlden har också byggt upp kontaktnätet utanför Sveriges gränser, något som inneburit nya påbörjade internationella samarbeten. I tabellen visar siffrorna på totalt färre aktiviteter. Dock ska nämnas att vi haft en ambition att genomföra färre aktiviteter (prestationer) men att varje prestation håller en högre kvalitet. Som en följd har vi gjort mer omfattande aktiviteter, exempelvis högskolekursen Critical Exhibition Studies och Lab 13, som i sig innehöll flera stora aktiviteter. Vi har också utvecklat arbetet med hur vi tillgängliggör kunskap från våra aktiviteter för fler genom film och annat material som delas i våra digitala kanaler. Vi har även aktiviteter som pågår över flera år och redovisas som prestation endast en gång vid slutleverans. Våra utvärderingar visar att mer än åtta av tio som deltagit i någon av våra aktiviteter samt läst våra nyhetsbrev förbättrat sina teoretiska kunskaper. Och mer än var nionde skulle rekommendera oss till andra inom sektorn efter att ha deltagit i våra aktiviteter. Även om alla som deltagit i aktiviteterna inte svarat på utvärderingarna så är det ett tillfredställande kvitto på vårt arbete som ger inspiration att fortsätta utveckla våra aktiviteter. Vi märker också att fler efterfrågar våra tjänster, vilket troligen beror på att vi nu är ute och reser mycket mer och träffar sektorn, samt att vi jobbar nära sektorn i olika samarbetsprojekt. Vi märker också en större efterfrågan vad gäller att få komma till våra lokaler för att få inspiration och ta del av vår omvärldsbevakande personal på plats. Tabell 1 (Prestationstabell) Område Volym (antal) Kostnad (tkr) Spana Dela Utveckla Total

8 RESULTATREDOVISNING SPANA För prestationstypen Spana redovisas prestationer som är kopplade till myndighetens uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet. Myndigheten ska särskilt samla in kunskaper och erfarenheter till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis. Under 2013 har Riksutställningar bedrivit internationell omvärldsbevakning och omvärldsanalys genom strukturerad översyn av identifierade noder för ny kunskap: framgångsrika museer, internationella lärosäten och konferenser, nätverk och aktörer både innanför och utanför utställningsbranschen. Bevakningen inbegriper rapporter, aktiviteter, fysiska besök, publikationer och digitala flöden i olika kanaler. Fokus ligger på all den kunskap som är relevant för utställningsverksamma. Under året har vi fokuserat särskilt på ny teknik, publikrelationer och pedagogik, kreativa arbetsmetoder och processer, samtidskonstens utveckling och tillgänglighet, samt på generella tendenser i samhället som påverkar utställningsmediet. Riksutställningars medarbetare och frilansare bidrar till innehållet och två redaktörer sammanställer dessa nya rön om hur utställningsmediet kan utvecklas. Förmedling sker via myndighetens webbplats, via föreläsningar, utbildningar, workshops, rådgivning och publikationer. Nyhetsbreven Spana! och Spana Teknik De digitala publikationerna Spana! och Spana Teknik är Riksutställningars månatliga nyhetsbrev och de riktar sig till alla som arbetar med utställningsmediet. I nyhetsbreven ryms såväl praktiska tester av ny teknik och nytt utställningsmaterial som bevakning av större skeenden under 2013 till exempel den geografiska förflyttningen av världens mest intressanta scener för samtidskonst, den växande deltagarkulturens inflytande på museer, maker-rörelsen, 3D-printing, digitalisering och big data. Antalet prenumeranter befinner sig stadigt kring Armkroksresor För andra året i rad har utställningsaktörer haft möjlighet att resa tillsammans med representanter från Riksutställningar till konferenser och andra platser för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. Riksutställningar utlyste sju Armkroksresor 2013, bland annat till Sharjahbiennalen, World Maker Fair i New York och Titanic Belfast. Varje resa innebar att en person från Riksutställningar reste med en (i ett fall två) personer från utställningssektorn. Ansökningarna bedömdes utifrån vilken utvecklingspotential Riksutställningar bedömde att resan skulle innebära för deras uppdrag i verksamheten på hemmaplan, samt utifrån hur de skulle dela med sig av sin omvärldsbevakning från resan till kollegor och resten av branschen. Att man håller presentationer för sina kollegor och nätverk samt skriver artiklar till Riksutställningars nyhetsbrev är motprestationen för att Riksutställningar betalar resa och boende under Armkroksresan. Spana After Work Prestationen syftar till att skapa platser för möten och nätverkande, platser där verksamhet omvärldsbevakningen också utvecklas. Årets upplaga av Spana After Work hölls på konferensen Media Evolution City i Malmö, då 57 personer tog del av tre trendspaningar och reflektioner kring utställningsverksamheten bland annat vilken potential som finns i den digitala utvecklingen. Mer än 200 personer kom till det efterföljande minglet. Direkta omdömen efter Spana After Work var uppskattande och deltagarantalet har helt motsvarat målsättningen. 8

9 Resultat för Spana De läsarundersökningar som gjorts för nyhetsbreven Spana! och Spana Teknik visar på att målgruppens förväntningar uppfylls: 92 respektive 82 procent av respondenterna vittnar om detta. Över 80 procent menar att nyhetsbreven ger ökad teoretisk kunskap och förståelse. Nio av tio läsare skulle rekommendera andra att läsa nyhetsbreven. Under 2014 kommer vi att genomföra värvingskampanjer med målet att öka antalet prenumeranter till minst Samtliga armkroksresenärer intygar i uppföljande intervjuer under december 2013 att de haft användning för sina resor, samt att omvärldsbevakningen från resorna nu i positiv bemärkelse påverkar beslut och utveckling i verksamheterna på hemmaplan. Samtliga har satt stort värde på att resa och att, tillsammans med en expert från Riksutställningar, kunnat få rådgivning och tid för gemensam analys utifrån sina olika kompetenser. Något som flera efterlyser och som Riksutställningar tar i beaktning inför framtiden, är möjligheten att resa i grupper där ännu fler kompetenser möts. Riksutställningar har publicerat artiklar av samtliga armkroksresenärer i nyhetsbreven Spana! och Spana Teknik samt erhållit rapporter om vilka föreläsningar resenärerna hållit för sina kollegor och nätverk. Resultatanalys för Spana Riksutställningars omvärldsbevakning kommer våra målgrupper till gagn genom nämnda prestationstyper samt genom våra samarbetsprojekt, konferenser och andra leveranser. Att behov av omvärldsbevakning och potentiella delningar av omvärldsanalyser alltid inventeras i uppstarten för Riksutställningars projekt, betyder att omvärldsbevakningen nu genomsyrar hela verksamheten starkare än tidigare. Inventeringarna säkerställer att allt fler i utställnings-sverige, även utöver våra samarbetspartners och mottagare av våra leveranser, får möjlighet till ökad kunskap. Kontaktytor breddas, inte minst internationellt och utbytet av information och inspiration stimuleras både internt och externt. Att tillhandahålla omvärldsanalyser är inte minst viktigt för de institutioner och organisationer som saknar resurser att utveckla ett motsvarande långsiktigt arbete och i perspektiv av allt mer internationaliserade kultursfärer. Det kvalitetsarbete som inleddes förevarande år har gett resultat för att fortsätta öka relevansen, det vill säga arbetet med vad som bevakas och för vem och därmed ytterligare höja angelägenheten för läsare och deltagare. Tabell 2 (Prestationstabell för Spana) Prestationstyp Spana Volym (antal) Kostnad (tkr) Kommentar: 2013 fick prestationstypen Spana ett nytt format. Kostnaderna har minskat på grund av mindre reskostnader. 9

10 10

11 UTVECKLA Under prestationstypen Utveckla redovisas resultaten som är kopplade till myndighetens uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet. Myndigheten ska särskilt erbjuda teknik- och metodstöd till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis. I många fall sker detta utvecklingsarbete i samarbeten med utställningsaktörer, institutioner och organisationer. Under 2013 har projekt skapats med bland andra Statens kulturråd, Sveriges konstkonsulenter, med museer och konstcentra. Utgångspunkten är oftast reella utmaningar och behov som har identifierats: Metoder för att skapa nya processer och för att kunna hantera svåra frågor i verksamheten eller kompetens och nätverk som är svåra för enskilda konstinstitutioner att själva skapa. Och inte minst gäller utmaningarna att utveckla utställningsmediet för unga målgrupper, med ny teknik och i skärningspunkten däremellan. Riksutställningar har också utifrån sitt uppdrag inom samtidskonst arbetat med att förstärka områdets infrastruktur, att utveckla arbetsmetoder och nyskapande utställningskoncept. Urval av prestationer inom prestationstypen Utveckla: Lab 13 Lab 13 skapades som en plattform för prestationer med syfte att stödja utvecklingen av processer och metoder i utställningsverksamhet och i lärande. Här har nya sätt att arbeta med institutionella rum för lärande, med kunskapsöverföring och om frågor kring intolerans och mångfald utvecklats. Sammanlagt har ett trettiotal workshops genomförts, två endagskonferenser och två internationella seminarier om tre dagar vardera under året. Femtio institutioner, universitet och företag har berörts av projektet och personer har kommit i kontakt med Lab 13. Genomförare är Pernilla Glaser och prestationen kommer att göras tillgänglig digitalt i början av Ljuslab Ljuslab för barn är ett nytt interaktivt och mobilt utställningskoncept för lustfylld kunskapsutveckling riktat till barn. Målet är ett enkelt, spännande och effektivt ljuslaboratorium en plats för upptäckande och upplevelse av rum, ljus och färg utifrån förmågan och längtan att uppleva, upptäcka och lära. Under 2013 har Ljuslabs koncept arbetats fram med White arkitekter och Blå stället i Angered i Göteborg. Infrastruktur för samtidskonst Åtgärder för att kartlägga området samtidskonst, för att öka samverkan och kunskapsspridning, har genomförts tillsammans med Sveriges konstkonsulenter och med Statens kulturråd. Vidare har Riksutställningar utformat arbetsmetoden Kokpunkter för att definiera platser med behov av stöd och stor potential för utveckling. Under 2013 har Riksutställningar besökt Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Kalmar län och region Halland. Barn <3 (Barn gillar) Riksutställningar har genomfört utforskande projekt där barn gjort film, sänt webb-tv och producerat poddradio i samband med utställningsverksamhet. Prestationerna har drivits i workshops på Eskilstuna konstmuseum, Tekniska museet i Stockholm och på Visualiseringscenter C i Norrköping. Dessutom gavs boken Barn <3 teknik ut, om barnkultur och barns kultur, skriven av tio experter på området. Motstående sida över: Omvärldsbevakning: Miraikain National Museum of Emerging Science and Innovation i Tokyo. (Foto: Johan Pousette, Riksutställningar) Motstående sida under: Omvärldsbevakning: Giant LED cube puzzle av Fukui Shunsuke & Takami Lab, Osaka Electro- Communication University på Kobe biennalen. (Foto: Mathias Strömer, Riksutställningar) 11

12 Resultat för Utveckla Enligt utvärderingarna har prestationerna levt upp till förväntningarna hos deltagarna: 78 procent anser att deras teoretiska kunskaper ökat och att deras praktiska kunskaper ökat med 58 procent. I Lab 13 var i genomsnitt 87 procent av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med den aktivitet de deltagit i. Där välkomnade man särskilt de verktyg och metoder som givits för att utveckla och skapa nya strategier och för att arbeta med svåra frågor som mångfald. Nästan samtliga som svarade på utvärderingsenkäten under Barn <3 menade också att initiativet levde upp till förväntningarna, att det gav teoretisk förståelse och praktiska färdigheter. Att döma av den feedback som erhållits från samverkande partners inom satsningen på att stärka infrastrukturen för samtidskonsten är åtgärderna nödvändiga inte minst skapandet av mötesplatser. Sammantaget uppskattar merparten att få mötas och reflektera i utvecklande samtal med professionella aktörer från andra sektorer och institutioner. Resultatanalys för Utveckla Syftet med prestationerna har varit att utveckla nya idéer, metoder och tekniker som kan användas i utställningssektorn. Prestationerna har skapat mötesplatser mellan olika branscher och sektorer för utbyte av idéer och där metoder och verktyg kunnat utvecklas tillsammans. Resultatet är bland annat metoder för hur man kan arbeta med digitala medier och teknik tillsammans med barn och unga i utställningar, hur man kan arbeta med frågor om lärandemiljöer respektive mångfald på museer samt nya utställningskoncept för sömlösa samarbeten mellan kulturlivet och skolvärlden. Det har även lett till metoder och strukturer för regionalt arbete med att utveckla och tillgängliggöra samtidskonst. Deltagarna uppger också att prestationerna har ökat deras teoretiska kunskap och förståelse. Flera museer och aktörer inom utställningsområdet kommer att arbeta vidare med metoderna. Vi kan dessutom se en stor efterfrågan på att ta del av de fakta och den kunskap som kan tillgängliggöras från prestationerna: genom film, artiklar och publikationer; i tryckt format och på webben. Tabell 3 (Prestationstabell för Utveckla) Prestationstyp Utveckla Volym (antal) Kostnad (tkr) Kommentar: Ett medvetet val inför 2013 var att vi skulle lägga mer tid på kvalité och omfång av våra prestationer, därav något färre, men med en bredare spridning. En anledning till att kostnaderna är lägre 2013 beror på att 2012 var de höga pga framtagande av prestationen Utvecklingsrummet (som då var ett utvecklingsprojekt). Vi har också under hela 2013 gjort prestationen/projektet Lab 13 som innehållet många mindre aktiviteter. Motstående sida över: Elever från klass 6 på Djurgårdsskolan i Eskilstuna deltar i projektet barn <3 webb-tv på Eskilstuna konstmuseum. (Foto: Mathias Strömer, Riksutställningar) Motstående sida under: Lab 13, idéer på kreativa rum. Tyngdlöst rum, ett bidrag från Art Lab Gnesta. (Foto: Erik Rören, Art Lab Gnesta) 12

13 13

14 DELA Under prestationstypen Dela redovisas resultaten som är kopplade till myndighetens uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskaper och erfarenheter till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis. Under rubriken Dela samlas Riksutställningars arbete med kunskapsförmedling. Denna förmedling sker i seminarier, workshops, kurser, konferenser samt i guideböcker och rapporter i tryckt och digitalt format. Under 2013 har Riksutställningar organiserat flera olika utbildningar och varit medarrangör på större konferenser och turnerat runt landet med det egna inspirationslabbet. Dessutom har myndigheten ordnat offentliga samtal där utställare, beslutsfattare och allmänhet deltagit. Urval av prestationer inom prestationstypen Dela: Utvecklingsrummet Det rullande inspirationslabbet Utvecklingsrummet har tagit emot 600 besök från museer, kulturföreningar och ideella organisationer i Linköping, Gävle, Sundsvall, Luleå, Umeå, Kalmar, Stockholm och Växjö. Besökarna har deltagit i praktiska workshops, samt i föreläsningar i pedagogik och teori. Offentliga samtal Riksutställningar skapade under 2013 Offentliga samtal mellan beslutsfattare och utställare inom samtidskonsten, samtal där också allmänheten fick möjlighet att ta del i diskussionen. Dessa samarrangerades med Gävle konstcentrum, Skövde konsthall, Supermarket i Stockholm på vardera ort och övergripande med nätverket Klister. Samtidskonstdagarna För andra gången anordnades den årliga sammankomsten för utställningsprofessionella inom samtidskonsten denna gång för cirka 150 personer som fick tillfälle att nätverka i samband med Göteborgs internationella konstbiennal. Övriga samarbetspartners var Göteborgs konsthall, Kultur i väst, Akademin Valand och Västra Götalandsregionen. 14

15 Inspirationsföreläsning, kommunikation och värdskap På uppdrag av Naturvårdsverket anordnades en utbildningsdag för verksamhetsområde Naturum. I olika föreläsningar behandlades kommunikation för utställningssektorn, omvärldsbevakning, utställningsmanus och utställningstexter, samt värdskap. Femtio föreståndare och värdar deltog i utbildningen. Explore! I samarbete med föreningen Hands On! International, HOI, genomfördes internationella konferensen Explore! om barnverksamhet på museer. Konferensen ägde rum i Stockholm med 27 större föreläsningar, workshops och anföranden under fyra dagar. Tekniska museet, Historiska museet och Naturhistoriska museet stod som värd för vardera en konferensdag i sina lokaler och var medarrangörer till konferensen tillsammans med Göteborgs stadsmuseum och FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i museer. Nodem Denna tvärvetenskapliga konferens, om digitala medier och teknik i museer och utställningar, samarrangerades med Nodem Network of Design and Digital Heritage, Interactive Institute Swedish ICT och Stockholms stadsmuseum. I fyra dagar presenterades föreläsningar, workshops, forskningsrapporter och presentationer. Konferensen ville föra samman yrkesverksamma på museer, konsthallar, arkiv och bibliotek med forskare och innovationsexperter från universitet och teknikcenter samt entreprenörer och verksamma i kreativa näringar. Vandringsutställningskurs En kurs i att producera vandringsutställningar anordnades för 25 deltagare i Arbetets museums lokaler i Norrköping. Utbildningen inbegrep teori kring vandringsutställningsbegreppet och praktikpass med bland annat materialkunskap och konstruktionslösningar. Critical Exhibition Studies Tillsammans med HDK (Högskolan för design och konsthantverk) anordnades en ny högskolekurs för utveckling av utställningsmediet. Kursen, som gav 15 högskolepoäng, riktade sig till utställningsverksamma samt till formgivare som vill orientera sig mot utställningar och rumslig gestaltning. De 20 studenterna hade bakgrund från design, samtidskonst, forskning eller museiverksamhet (till exempel Etnografiska Museet, Jamtli, Mjellby konstmuseum, Nordiska museet, Skissernas museum och Göteborgs stadsmuseum). Motstående sida: Studiebesök till Vitlycke museum med kursdeltagarna under Critical Exhibition Studies. (Foto: Panteha Pournoroozy, Riksutställningar) Sida 16: Hylla med teknik och material för att bygga utställningar. I Utvecklingsrummet. (Foto: Panteha Pournoroozy, Riksutställningar) 15

16 16

17 Resultat för Dela Prestationerna har i hög grad motsvarat förväntningarna hos deltagarna. Utvärderingarna visar att 86 procent upplever att deras teoretiska kunskaper ökat i någon omfattning. I Utvecklingsrummet anser 88 procent, av de som svarat på enkäten att deras teoretiska kunskaper och förståelse ökat samt 87 procent att deras praktiska kunskaper ökat. Hela 90 procent menar att besöket kommer leda till samarbeten, nya aktiviteter eller annan utveckling. En positiv återkoppling är också de nya förfrågningar och förslag som inkommer som ett direkt resultat efter besök och föreläsningar. En överväldigande majoritet, 87 procent, av enkätrespondenterna svarade också att de blivit inspirerade och fått nya idéer under konferensen Explore! 92 procent uppgav att de fått ny teoretisk kunskap och 77 procent att de erhållit praktiska kunskap. I vår andra stora internationella konferens, Nodem, deltog 250 deltagare från 35 länder vilket möjliggjorde en stor internationell samverkan och nätverkande, vilket också 90 % svarade i utvärderingen. Initiativet att tillhandahålla en återkommande mötesplats för samtidskonstprofessionella från hela landet att träffas, nätverka och utbyta erfarenheter, värderas högt. Satsningen på Offentliga samtal togs också mycket väl emot av både samarbetspartners, regionernas beslutsfattare och av publiken. Initiativet ökade såväl intresset som kunskapen och det gav en större förståelse för samtidskonstens potential. Vi märkte en stor uppskattning hos deltagarna för möjligheten till tvärdisciplinära och internationella möten, att få nätverka och ta del av nya rön. Under 2013 har vi utvecklat spridningen och gjort den nya kunskapen från aktiviteterna tillgänglig för många fler. Material, som filmade föreläsningar och deltagares inlägg och kommentarer, delas också i sociala medier. Resultat är en stor ökning av antalet visningar och av följare i våra digitala kanaler under året. Resultatanalys för Dela Under 2013 har Riksutställningar skapat förutsättningar för delning av kunskap genom konferenser, kurser, workshops, rådgivningar, artiklar och publikationer i tryck och online. Prestationerna har skapat mötesplatser för yrkesverksamma i utställningssektorn. Utvärderingar och återkoppling från deltagare visar att aktiviteterna har resulterat i nätverkande och varit en källa till ny kunskap och inspiration. På Nodem och Explore! var det internationella utbytet särskilt uppskattat. Utvecklingsrummet har varit ett viktigt forum för att nå målgrupper i utställningssektorn på olika platser i Sverige och har lett till regionalt nätverkande. Resultatet av prestationerna har varit en förmedling av tillämpbara kunskaper och metoder för arbete med ny teknik, digitala medier, utställningsdesign och -produktion, vandringsutställningar, barnverksamhet och nya utställningskoncept för barn, omvärldsbevakning och samtidskonst. Det finns en stor efterfrågan på praktisk och teknisk rådgivning som prestationerna inom Dela svarat mot. Förfrågningarna till Riksutställningar har ökat och nya målgrupper har nåtts. Prestationerna har också skapat en djupare teoretisk förståelse för utställningsmediet och hur man kan arbeta med det, inte minst inom högskolekursen Critical Exhibition Studies och Samtidskonstdagarna. Tabell 4 (Prestationstabell för Dela) Prestationstyp Dela Volym (antal) Kostnad (tkr) Kommentar: Myndigheten har också på prestationstypen Dela gjort något färre prestationer, men lagt mer arbete på att sprida och dela dessa till sektorn. 17

18 Övriga återrapporteringskrav Resultatredovisning enligt regleringsbrev Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Riksutställningar definierar de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat som de perspektiv som påvisar hur och i vilken omfattning Riksutställningars aktiviteter leder till ökad samverkan och utveckling inom utställningsmediet. Detta har vi under 2013 gjort via de utvärderingsenkäter som nyttjare, deltagare och samarbetsparter fått svara på i samband med aktiviteter eller samarbeten. De parametrar som myndigheten utvärderar är om genomförda aktiviteter leder till ökad teoretisk kunskap och förståelse, praktiska färdigheter, samt om mottagaren tror att aktiviteten med Riksutställningar kommer att leda till nya samarbeten, aktiviteter, ändrade beteenden eller annan form av utveckling. Redovisning Myndigheten genomför utvärderingar av samtliga projekt, i merparten av projekten sänder vi ut en webbenkät, i undantagsfall används alternativ eftersom enkäten inte är lämplig på grund av frågeställningarna och samarbetsformen i projektet. Inom prestationstypen Spana används intervjuer och särskilda enkäter, samtliga Armkroksresenärer har intervjuats och 42 personer har deltagit i spanaenkäter. Webbenkäterna inom Utveckla har skickats ut till 135 personer, varav 38 har svarat, och inom Dela har 267 av 639 svarat på enkäterna. Nedan visas resultatet av deras svar. Inom parentes redovisas 2012 års siffror som jämförelse. I projektutvärderingar kompletteras de kvantitativa enkätsvaren oftast med feedback från deltagare. I samarbetsprojekt genomför vi också kvalitativa utvärderingar tillsammans med samarbetspartners i projekten. 81 procent ansåg att Riksutställningars aktiviteter ökade deras teoretiska färdigheter (87 procent). På aktiviteter med praktisk inriktning ansåg 56 procent att de fått ökade färdigheter (52 procent). 88 procent tror att de aktiviteter de deltagit i kommer att leda till nya samarbeten, ändrade beteenden eller annan utveckling för dem (94 procent). 65 procent ansåg att Riksutställningar levererat enligt förväntat på aktiviteter de deltagit i och 26 procent anser att Riksutställningar levererat över förväntan. 9 procent är dock missnöjda med leveransen i de aktiviteter de deltagit i (68 procent, 20 procent och 12 procent). När det gäller kommunikationen mellan Riksutställningar och deltagarna anser 61 procent att den varit utmärkt och 34 procent att den varit ganska bra. 5 procent anser att kommunikationen kunde varit bättre (65 procent, 31 procent och 4 procent). 94 procent anger att de skulle rekommendera Riksutställningars tjänster till andra (94 procent). Analys av de kvalitativa aspekterna på verksamhetens resultat Under 2013 har Riksutställningar haft fler aktiviteter av praktisk karaktär än Bland annat har Utvecklingsrummet gjort tio stopp i landet (mot fyra, 2012). Även Explore!-konferensen och aktiviteten Barn <3 hade inriktning mot praktiska workshops. Resultatet på 57 procent får anses som ett steg i rätt riktning men vi behöver ändå fundera på om vi gör rätt saker på rätt nivå. I sammanhanget bör också nämnas att våra Spana-utskick gällande teknik är de mest lästa och efterfrågade av våra produkter hos sektorn. 18

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 214 Riksutställningar Årsredovisning 214 1 Formgivning: Gabor Palotai Design 2Dnr: R15-27 Riksutställningar Årsredovisning 214 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5. 5. 6. 7. 9. 9. 17. 21. 21. 24. 25.

Läs mer

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121 Datum 2014-02-21 Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN: 978-91-980064-5-2

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2007 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dnr 2015/030

Årsredovisning 2014. Dnr 2015/030 Årsredovisning 2014 Dnr 2015/030 Dnr: 2015/030 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon: 010 447 44 00 Fax: 010 447 44 01 E-post: info@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Årsredovisning 2014 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Årsredovisning 2010. Dnr 2011-33

Årsredovisning 2010. Dnr 2011-33 Årsredovisning 2010 Dnr 2011-33 2(40) 3(40) Innehåll Generaldirektörens inledning... 5 1 Inspektionen för socialförsäkringen... 7 1.1 Inledning... 7 1.2 Uppdrag och regeringens direktiv för verksamheten...

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Resultatredovisning 2007

Resultatredovisning 2007 Resultatredovisning 2007 Innehållsförteckning Förord...4 1. Övergripande verksamhetsmål...5 a) Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv... 5 b) Ett barnperspektiv... 5 c) Internationellt och interkulturellt

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...6 Strategi för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. 2 Svenska institutets årsredovisning 2013 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Ju fler kockar desto bättre soppa

Ju fler kockar desto bättre soppa Årsredovisning 2014 Ju fler kockar desto bättre soppa Ordspråket säger det motsatta; att soppan blir sämre ju fler kockar som lagar den. Betydelsen av ordspråket är att resultatet inte blir så bra eller

Läs mer