ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Skribenter: Common Space Art direction: Sandra Praun Layout: Carl-Johan Nordin Dnr. R

3 FÖRORD INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö*, EJ HELLER ETT LAND Riksutställningar fick sitt nya uppdrag i december Detta uppdrag har personalen på Riksutställningar förvaltat väl. Vi har gått från att vara en myndighet med en osäker framtid, till en myndighet i medvind. ETT UNIKT UPPDRAG Riksutställningar har ett unikt och mycket intelligent uppdrag. Att från en global arena med omvärldsbevakning som bas, finna det nya, kreativa, inspirerande och utmanande. Det som utvecklar den svenska utställningssektorn. Uppdraget visar på en vidsynthet från Sverige som nation, att ta in världen och låta sig inspireras av andra. Man kan se detta som ett direkt motdrag mot de främlingsfientliga tendenser som finns i Europa, tendenser som leder till isolation och stagnation. Riksutställningars uppdrag är inte bara unikt för att vara en svensk statlig myndighet, utan även i en internationell jämförelse är det svårt att finna någon kulturmyndighet som har detta som huvuduppgift. Det innebär att vi inte har någon direkt förebild att kopiera, utan vi skapar själva med en blandning av inspiration och initiativ från omvärlden och råd av de många kloka personer som vi är lierade med. DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN 2013 Vår verksamhet har under 2013 etablerats. Vi arbetar hårt och har alltid fokus på våra mottagare. Här följer några av de många aktiviteter och projekt som vi bedrivit under 2013 som jag särskilt vill lyfta fram: Våra många Armkroksresor med sektorn ut i världen. De konferenser vi har arrangerat eller varit delaktiga i. De många förfrågningar om rådgivning vi fått från sektorn och bidragit med kunskap till. Riksutställningars Utvecklingsrum som har turnerat runt i Sverige. De publikationer som blivit producerade. Våra nyhetsbrev och vår webb som vår omvärldsredaktion producerat. Vår delaktighet i internationella projekt. De utmanande uppdragen från regleringsbrevet. Vårt samarbete med HDK i Göteborg i högskolekursen Critical Exhibition Studies. INTERNA PROCESSER UNDER 2013 Organisation Under årets inledning lät vi en extern organisationskonsult genomföra en studie av hur personalen ansåg att organisationen fungerade (alla blev intervjuade och anonymiserades). Det fanns en stor arbetsglädje och stolthet över Riksutställningar, vilket även kan utläsas av en mycket hög frisknärvaro. Studien gav upphov till en utveckling av organisationen under sommaren

4 Lokaler Som en konsekvens av det nya uppdraget för myndigheten behövdes mindre och bättre anpassade lokaler. Under 2013 har vi genomfört en omförhandling med fastighetsägaren och från den 1 december 2013 har vi halverat vår lokalyta. Arbetsprocessen med lokalförändringen har varit framgångsrik och vi kommer dela med oss av denna erfarenhet. Arbetet har lett till bättre anpassade lokaler och vi har kunnat föra in anslagsmedel från fasta kostnader till verksamhet för framtiden. IT och administration Som troligen första svenska myndighet gick vi in i IT-molnet under hösten Intressant, lärorikt och arbetsamt och som i alla moln så är sikten ibland ganska dålig. Vi arbetar nu med att ta hand om de barnsjukdomar som har uppstått. Vi har även förflyttat vår löneadministration till Statens servicecenter i Gävle. FORTSATTA ARBETET PÅ RIKSUTSTÄLLNINGAR Under 2013 har vi haft ett fortsatt högt tempo i våra projekt med många nya kontakter och samarbeten. Vi har skapat och delat kunskap tillsammans med svenska museer och utställare i ett stort antal aktiviteter. En viktig uppgift de kommande åren är att få än fler ur den svenska utställningssektorn att använda sig av våra tjänster. Vi skapar inte för oss själva, utan vi är en tjänande kulturmyndighet för utställningssverige. Min vision är att inom ett par år är Riksutställningar en spelare av internationell klass. Vår verksamhet blir mer och mer uppmärksammad, vilket leder till fler intressanta internationella samarbetspartners. Detta i sin tur stärker vår ställning i Sverige vilket möjliggör att leverera vårt uppdrag för museer och utställare i Sverige. Det som syns i bild Interna frågor är viktiga för oss som arbetar på Riksutställningar men som ingen utanför vår egen organisation bryr sig om. De bryr sig om vad vi levererar, Det som syns i bild. Vad vi gör och vad vi säger, vilket är den yttersta och bästa formen av marknadsföring. Och vi gör väldigt mycket, som är mycket bra! To believe in something and not practice it, is a crime. Mahatma Gandhi Jag anser att Riksutställningar lever som vi lär! Staffan Forssell Generaldirektör Riksutställningar *Citat Sture Linner 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD LÄSANVISNING SAMMANDRAG RESULTATREDOVISNING SPANA Resultat för Spana Resultatanalys för Spana UTVECKLA Urval av prestationer inom prestationstypen Utveckla Resultat för Utveckla Resultatanalys för Utveckla DELA Urval av prestationer inom prestationstypen Dela Resultat för Dela Resultatanalys för Dela Övriga återrapporteringskrav Resultatredovisning enligt regleringsbrev Redovisning Analys av de kvalitativa aspekterna på verksamhetens resultat Samverkan med andra myndigheter och aktörer Lokalkostnader Uppdrag PUBLIK OCH TILLGÄNGLIGHET Resultat Analys KOMPETENSFÖRSÖRJNING Redovisning 30. FINANSIELL REDOVISNING 5

6 LÄSANVISNING Riksutställningar redovisar de viktigaste uppgifterna (1 och 2 ) enligt Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar i kapitlet Resultatredovisning. Utifrån prestationernas intresse, omfattning och genomslag under året har ett urval för respektive prestationstyp beskrivs i text och resultaten analyseras samlat gentemot målet att bidra till utveckling och samverkan av utställningssektorn. Tidsserier om tre år redovisas. Under avsnittet Resultatredovisning enligt Regleringsbrev finns myndighetens samlade bild för enkäter och svarsfrekvens. Verksamhetens prioriteringar (barn och ungdomar samt den samtida konstens utveckling och spridning i landet), perspektiv (jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv) samt utbyten (internationellt och interkulturellt) ryms inom prestationerna. Redovisning enligt myndighetens regleringsbrev samt myndighetens kompetensförsörjning redovisas i kapitlet Övriga återrapporteringskrav. Riksutställningar gör ingen särredovisning avseende målet En utvecklande funktion enligt regleringsbrevet, utan det är integrerat i allt vi gör och därmed också i årsredovisningen. Till skillnad från resultatredovisningen redovisas inga tidsserier. Resultat- och balansräkning, anslagsredovisning och noter redovisas enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i kapitlet Finansiell redovisning. 6

7 SAMMANDRAG Riksutställningar har under året fortsatt utveckla arbetet med att på bästa möjliga sätt främja utveckling och samarbete inom utställningsområdet. Under 2013 har vi kunnat vara mer pricksäkra än 2012 som var vårt första hela år i det nya uppdraget. Vi har under detta år haft större erfarenhet av att välja hur vi ska fokusera vår omvärldsbevakning och av hur vi ska omsätta denna omvärldsbevakning till nytta för svenska utställare. Vårt resande i omvärlden har också byggt upp kontaktnätet utanför Sveriges gränser, något som inneburit nya påbörjade internationella samarbeten. I tabellen visar siffrorna på totalt färre aktiviteter. Dock ska nämnas att vi haft en ambition att genomföra färre aktiviteter (prestationer) men att varje prestation håller en högre kvalitet. Som en följd har vi gjort mer omfattande aktiviteter, exempelvis högskolekursen Critical Exhibition Studies och Lab 13, som i sig innehöll flera stora aktiviteter. Vi har också utvecklat arbetet med hur vi tillgängliggör kunskap från våra aktiviteter för fler genom film och annat material som delas i våra digitala kanaler. Vi har även aktiviteter som pågår över flera år och redovisas som prestation endast en gång vid slutleverans. Våra utvärderingar visar att mer än åtta av tio som deltagit i någon av våra aktiviteter samt läst våra nyhetsbrev förbättrat sina teoretiska kunskaper. Och mer än var nionde skulle rekommendera oss till andra inom sektorn efter att ha deltagit i våra aktiviteter. Även om alla som deltagit i aktiviteterna inte svarat på utvärderingarna så är det ett tillfredställande kvitto på vårt arbete som ger inspiration att fortsätta utveckla våra aktiviteter. Vi märker också att fler efterfrågar våra tjänster, vilket troligen beror på att vi nu är ute och reser mycket mer och träffar sektorn, samt att vi jobbar nära sektorn i olika samarbetsprojekt. Vi märker också en större efterfrågan vad gäller att få komma till våra lokaler för att få inspiration och ta del av vår omvärldsbevakande personal på plats. Tabell 1 (Prestationstabell) Område Volym (antal) Kostnad (tkr) Spana Dela Utveckla Total

8 RESULTATREDOVISNING SPANA För prestationstypen Spana redovisas prestationer som är kopplade till myndighetens uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet. Myndigheten ska särskilt samla in kunskaper och erfarenheter till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis. Under 2013 har Riksutställningar bedrivit internationell omvärldsbevakning och omvärldsanalys genom strukturerad översyn av identifierade noder för ny kunskap: framgångsrika museer, internationella lärosäten och konferenser, nätverk och aktörer både innanför och utanför utställningsbranschen. Bevakningen inbegriper rapporter, aktiviteter, fysiska besök, publikationer och digitala flöden i olika kanaler. Fokus ligger på all den kunskap som är relevant för utställningsverksamma. Under året har vi fokuserat särskilt på ny teknik, publikrelationer och pedagogik, kreativa arbetsmetoder och processer, samtidskonstens utveckling och tillgänglighet, samt på generella tendenser i samhället som påverkar utställningsmediet. Riksutställningars medarbetare och frilansare bidrar till innehållet och två redaktörer sammanställer dessa nya rön om hur utställningsmediet kan utvecklas. Förmedling sker via myndighetens webbplats, via föreläsningar, utbildningar, workshops, rådgivning och publikationer. Nyhetsbreven Spana! och Spana Teknik De digitala publikationerna Spana! och Spana Teknik är Riksutställningars månatliga nyhetsbrev och de riktar sig till alla som arbetar med utställningsmediet. I nyhetsbreven ryms såväl praktiska tester av ny teknik och nytt utställningsmaterial som bevakning av större skeenden under 2013 till exempel den geografiska förflyttningen av världens mest intressanta scener för samtidskonst, den växande deltagarkulturens inflytande på museer, maker-rörelsen, 3D-printing, digitalisering och big data. Antalet prenumeranter befinner sig stadigt kring Armkroksresor För andra året i rad har utställningsaktörer haft möjlighet att resa tillsammans med representanter från Riksutställningar till konferenser och andra platser för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. Riksutställningar utlyste sju Armkroksresor 2013, bland annat till Sharjahbiennalen, World Maker Fair i New York och Titanic Belfast. Varje resa innebar att en person från Riksutställningar reste med en (i ett fall två) personer från utställningssektorn. Ansökningarna bedömdes utifrån vilken utvecklingspotential Riksutställningar bedömde att resan skulle innebära för deras uppdrag i verksamheten på hemmaplan, samt utifrån hur de skulle dela med sig av sin omvärldsbevakning från resan till kollegor och resten av branschen. Att man håller presentationer för sina kollegor och nätverk samt skriver artiklar till Riksutställningars nyhetsbrev är motprestationen för att Riksutställningar betalar resa och boende under Armkroksresan. Spana After Work Prestationen syftar till att skapa platser för möten och nätverkande, platser där verksamhet omvärldsbevakningen också utvecklas. Årets upplaga av Spana After Work hölls på konferensen Media Evolution City i Malmö, då 57 personer tog del av tre trendspaningar och reflektioner kring utställningsverksamheten bland annat vilken potential som finns i den digitala utvecklingen. Mer än 200 personer kom till det efterföljande minglet. Direkta omdömen efter Spana After Work var uppskattande och deltagarantalet har helt motsvarat målsättningen. 8

9 Resultat för Spana De läsarundersökningar som gjorts för nyhetsbreven Spana! och Spana Teknik visar på att målgruppens förväntningar uppfylls: 92 respektive 82 procent av respondenterna vittnar om detta. Över 80 procent menar att nyhetsbreven ger ökad teoretisk kunskap och förståelse. Nio av tio läsare skulle rekommendera andra att läsa nyhetsbreven. Under 2014 kommer vi att genomföra värvingskampanjer med målet att öka antalet prenumeranter till minst Samtliga armkroksresenärer intygar i uppföljande intervjuer under december 2013 att de haft användning för sina resor, samt att omvärldsbevakningen från resorna nu i positiv bemärkelse påverkar beslut och utveckling i verksamheterna på hemmaplan. Samtliga har satt stort värde på att resa och att, tillsammans med en expert från Riksutställningar, kunnat få rådgivning och tid för gemensam analys utifrån sina olika kompetenser. Något som flera efterlyser och som Riksutställningar tar i beaktning inför framtiden, är möjligheten att resa i grupper där ännu fler kompetenser möts. Riksutställningar har publicerat artiklar av samtliga armkroksresenärer i nyhetsbreven Spana! och Spana Teknik samt erhållit rapporter om vilka föreläsningar resenärerna hållit för sina kollegor och nätverk. Resultatanalys för Spana Riksutställningars omvärldsbevakning kommer våra målgrupper till gagn genom nämnda prestationstyper samt genom våra samarbetsprojekt, konferenser och andra leveranser. Att behov av omvärldsbevakning och potentiella delningar av omvärldsanalyser alltid inventeras i uppstarten för Riksutställningars projekt, betyder att omvärldsbevakningen nu genomsyrar hela verksamheten starkare än tidigare. Inventeringarna säkerställer att allt fler i utställnings-sverige, även utöver våra samarbetspartners och mottagare av våra leveranser, får möjlighet till ökad kunskap. Kontaktytor breddas, inte minst internationellt och utbytet av information och inspiration stimuleras både internt och externt. Att tillhandahålla omvärldsanalyser är inte minst viktigt för de institutioner och organisationer som saknar resurser att utveckla ett motsvarande långsiktigt arbete och i perspektiv av allt mer internationaliserade kultursfärer. Det kvalitetsarbete som inleddes förevarande år har gett resultat för att fortsätta öka relevansen, det vill säga arbetet med vad som bevakas och för vem och därmed ytterligare höja angelägenheten för läsare och deltagare. Tabell 2 (Prestationstabell för Spana) Prestationstyp Spana Volym (antal) Kostnad (tkr) Kommentar: 2013 fick prestationstypen Spana ett nytt format. Kostnaderna har minskat på grund av mindre reskostnader. 9

10 10

11 UTVECKLA Under prestationstypen Utveckla redovisas resultaten som är kopplade till myndighetens uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet. Myndigheten ska särskilt erbjuda teknik- och metodstöd till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis. I många fall sker detta utvecklingsarbete i samarbeten med utställningsaktörer, institutioner och organisationer. Under 2013 har projekt skapats med bland andra Statens kulturråd, Sveriges konstkonsulenter, med museer och konstcentra. Utgångspunkten är oftast reella utmaningar och behov som har identifierats: Metoder för att skapa nya processer och för att kunna hantera svåra frågor i verksamheten eller kompetens och nätverk som är svåra för enskilda konstinstitutioner att själva skapa. Och inte minst gäller utmaningarna att utveckla utställningsmediet för unga målgrupper, med ny teknik och i skärningspunkten däremellan. Riksutställningar har också utifrån sitt uppdrag inom samtidskonst arbetat med att förstärka områdets infrastruktur, att utveckla arbetsmetoder och nyskapande utställningskoncept. Urval av prestationer inom prestationstypen Utveckla: Lab 13 Lab 13 skapades som en plattform för prestationer med syfte att stödja utvecklingen av processer och metoder i utställningsverksamhet och i lärande. Här har nya sätt att arbeta med institutionella rum för lärande, med kunskapsöverföring och om frågor kring intolerans och mångfald utvecklats. Sammanlagt har ett trettiotal workshops genomförts, två endagskonferenser och två internationella seminarier om tre dagar vardera under året. Femtio institutioner, universitet och företag har berörts av projektet och personer har kommit i kontakt med Lab 13. Genomförare är Pernilla Glaser och prestationen kommer att göras tillgänglig digitalt i början av Ljuslab Ljuslab för barn är ett nytt interaktivt och mobilt utställningskoncept för lustfylld kunskapsutveckling riktat till barn. Målet är ett enkelt, spännande och effektivt ljuslaboratorium en plats för upptäckande och upplevelse av rum, ljus och färg utifrån förmågan och längtan att uppleva, upptäcka och lära. Under 2013 har Ljuslabs koncept arbetats fram med White arkitekter och Blå stället i Angered i Göteborg. Infrastruktur för samtidskonst Åtgärder för att kartlägga området samtidskonst, för att öka samverkan och kunskapsspridning, har genomförts tillsammans med Sveriges konstkonsulenter och med Statens kulturråd. Vidare har Riksutställningar utformat arbetsmetoden Kokpunkter för att definiera platser med behov av stöd och stor potential för utveckling. Under 2013 har Riksutställningar besökt Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Kalmar län och region Halland. Barn <3 (Barn gillar) Riksutställningar har genomfört utforskande projekt där barn gjort film, sänt webb-tv och producerat poddradio i samband med utställningsverksamhet. Prestationerna har drivits i workshops på Eskilstuna konstmuseum, Tekniska museet i Stockholm och på Visualiseringscenter C i Norrköping. Dessutom gavs boken Barn <3 teknik ut, om barnkultur och barns kultur, skriven av tio experter på området. Motstående sida över: Omvärldsbevakning: Miraikain National Museum of Emerging Science and Innovation i Tokyo. (Foto: Johan Pousette, Riksutställningar) Motstående sida under: Omvärldsbevakning: Giant LED cube puzzle av Fukui Shunsuke & Takami Lab, Osaka Electro- Communication University på Kobe biennalen. (Foto: Mathias Strömer, Riksutställningar) 11

12 Resultat för Utveckla Enligt utvärderingarna har prestationerna levt upp till förväntningarna hos deltagarna: 78 procent anser att deras teoretiska kunskaper ökat och att deras praktiska kunskaper ökat med 58 procent. I Lab 13 var i genomsnitt 87 procent av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med den aktivitet de deltagit i. Där välkomnade man särskilt de verktyg och metoder som givits för att utveckla och skapa nya strategier och för att arbeta med svåra frågor som mångfald. Nästan samtliga som svarade på utvärderingsenkäten under Barn <3 menade också att initiativet levde upp till förväntningarna, att det gav teoretisk förståelse och praktiska färdigheter. Att döma av den feedback som erhållits från samverkande partners inom satsningen på att stärka infrastrukturen för samtidskonsten är åtgärderna nödvändiga inte minst skapandet av mötesplatser. Sammantaget uppskattar merparten att få mötas och reflektera i utvecklande samtal med professionella aktörer från andra sektorer och institutioner. Resultatanalys för Utveckla Syftet med prestationerna har varit att utveckla nya idéer, metoder och tekniker som kan användas i utställningssektorn. Prestationerna har skapat mötesplatser mellan olika branscher och sektorer för utbyte av idéer och där metoder och verktyg kunnat utvecklas tillsammans. Resultatet är bland annat metoder för hur man kan arbeta med digitala medier och teknik tillsammans med barn och unga i utställningar, hur man kan arbeta med frågor om lärandemiljöer respektive mångfald på museer samt nya utställningskoncept för sömlösa samarbeten mellan kulturlivet och skolvärlden. Det har även lett till metoder och strukturer för regionalt arbete med att utveckla och tillgängliggöra samtidskonst. Deltagarna uppger också att prestationerna har ökat deras teoretiska kunskap och förståelse. Flera museer och aktörer inom utställningsområdet kommer att arbeta vidare med metoderna. Vi kan dessutom se en stor efterfrågan på att ta del av de fakta och den kunskap som kan tillgängliggöras från prestationerna: genom film, artiklar och publikationer; i tryckt format och på webben. Tabell 3 (Prestationstabell för Utveckla) Prestationstyp Utveckla Volym (antal) Kostnad (tkr) Kommentar: Ett medvetet val inför 2013 var att vi skulle lägga mer tid på kvalité och omfång av våra prestationer, därav något färre, men med en bredare spridning. En anledning till att kostnaderna är lägre 2013 beror på att 2012 var de höga pga framtagande av prestationen Utvecklingsrummet (som då var ett utvecklingsprojekt). Vi har också under hela 2013 gjort prestationen/projektet Lab 13 som innehållet många mindre aktiviteter. Motstående sida över: Elever från klass 6 på Djurgårdsskolan i Eskilstuna deltar i projektet barn <3 webb-tv på Eskilstuna konstmuseum. (Foto: Mathias Strömer, Riksutställningar) Motstående sida under: Lab 13, idéer på kreativa rum. Tyngdlöst rum, ett bidrag från Art Lab Gnesta. (Foto: Erik Rören, Art Lab Gnesta) 12

13 13

14 DELA Under prestationstypen Dela redovisas resultaten som är kopplade till myndighetens uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskaper och erfarenheter till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis. Under rubriken Dela samlas Riksutställningars arbete med kunskapsförmedling. Denna förmedling sker i seminarier, workshops, kurser, konferenser samt i guideböcker och rapporter i tryckt och digitalt format. Under 2013 har Riksutställningar organiserat flera olika utbildningar och varit medarrangör på större konferenser och turnerat runt landet med det egna inspirationslabbet. Dessutom har myndigheten ordnat offentliga samtal där utställare, beslutsfattare och allmänhet deltagit. Urval av prestationer inom prestationstypen Dela: Utvecklingsrummet Det rullande inspirationslabbet Utvecklingsrummet har tagit emot 600 besök från museer, kulturföreningar och ideella organisationer i Linköping, Gävle, Sundsvall, Luleå, Umeå, Kalmar, Stockholm och Växjö. Besökarna har deltagit i praktiska workshops, samt i föreläsningar i pedagogik och teori. Offentliga samtal Riksutställningar skapade under 2013 Offentliga samtal mellan beslutsfattare och utställare inom samtidskonsten, samtal där också allmänheten fick möjlighet att ta del i diskussionen. Dessa samarrangerades med Gävle konstcentrum, Skövde konsthall, Supermarket i Stockholm på vardera ort och övergripande med nätverket Klister. Samtidskonstdagarna För andra gången anordnades den årliga sammankomsten för utställningsprofessionella inom samtidskonsten denna gång för cirka 150 personer som fick tillfälle att nätverka i samband med Göteborgs internationella konstbiennal. Övriga samarbetspartners var Göteborgs konsthall, Kultur i väst, Akademin Valand och Västra Götalandsregionen. 14

15 Inspirationsföreläsning, kommunikation och värdskap På uppdrag av Naturvårdsverket anordnades en utbildningsdag för verksamhetsområde Naturum. I olika föreläsningar behandlades kommunikation för utställningssektorn, omvärldsbevakning, utställningsmanus och utställningstexter, samt värdskap. Femtio föreståndare och värdar deltog i utbildningen. Explore! I samarbete med föreningen Hands On! International, HOI, genomfördes internationella konferensen Explore! om barnverksamhet på museer. Konferensen ägde rum i Stockholm med 27 större föreläsningar, workshops och anföranden under fyra dagar. Tekniska museet, Historiska museet och Naturhistoriska museet stod som värd för vardera en konferensdag i sina lokaler och var medarrangörer till konferensen tillsammans med Göteborgs stadsmuseum och FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i museer. Nodem Denna tvärvetenskapliga konferens, om digitala medier och teknik i museer och utställningar, samarrangerades med Nodem Network of Design and Digital Heritage, Interactive Institute Swedish ICT och Stockholms stadsmuseum. I fyra dagar presenterades föreläsningar, workshops, forskningsrapporter och presentationer. Konferensen ville föra samman yrkesverksamma på museer, konsthallar, arkiv och bibliotek med forskare och innovationsexperter från universitet och teknikcenter samt entreprenörer och verksamma i kreativa näringar. Vandringsutställningskurs En kurs i att producera vandringsutställningar anordnades för 25 deltagare i Arbetets museums lokaler i Norrköping. Utbildningen inbegrep teori kring vandringsutställningsbegreppet och praktikpass med bland annat materialkunskap och konstruktionslösningar. Critical Exhibition Studies Tillsammans med HDK (Högskolan för design och konsthantverk) anordnades en ny högskolekurs för utveckling av utställningsmediet. Kursen, som gav 15 högskolepoäng, riktade sig till utställningsverksamma samt till formgivare som vill orientera sig mot utställningar och rumslig gestaltning. De 20 studenterna hade bakgrund från design, samtidskonst, forskning eller museiverksamhet (till exempel Etnografiska Museet, Jamtli, Mjellby konstmuseum, Nordiska museet, Skissernas museum och Göteborgs stadsmuseum). Motstående sida: Studiebesök till Vitlycke museum med kursdeltagarna under Critical Exhibition Studies. (Foto: Panteha Pournoroozy, Riksutställningar) Sida 16: Hylla med teknik och material för att bygga utställningar. I Utvecklingsrummet. (Foto: Panteha Pournoroozy, Riksutställningar) 15

16 16

17 Resultat för Dela Prestationerna har i hög grad motsvarat förväntningarna hos deltagarna. Utvärderingarna visar att 86 procent upplever att deras teoretiska kunskaper ökat i någon omfattning. I Utvecklingsrummet anser 88 procent, av de som svarat på enkäten att deras teoretiska kunskaper och förståelse ökat samt 87 procent att deras praktiska kunskaper ökat. Hela 90 procent menar att besöket kommer leda till samarbeten, nya aktiviteter eller annan utveckling. En positiv återkoppling är också de nya förfrågningar och förslag som inkommer som ett direkt resultat efter besök och föreläsningar. En överväldigande majoritet, 87 procent, av enkätrespondenterna svarade också att de blivit inspirerade och fått nya idéer under konferensen Explore! 92 procent uppgav att de fått ny teoretisk kunskap och 77 procent att de erhållit praktiska kunskap. I vår andra stora internationella konferens, Nodem, deltog 250 deltagare från 35 länder vilket möjliggjorde en stor internationell samverkan och nätverkande, vilket också 90 % svarade i utvärderingen. Initiativet att tillhandahålla en återkommande mötesplats för samtidskonstprofessionella från hela landet att träffas, nätverka och utbyta erfarenheter, värderas högt. Satsningen på Offentliga samtal togs också mycket väl emot av både samarbetspartners, regionernas beslutsfattare och av publiken. Initiativet ökade såväl intresset som kunskapen och det gav en större förståelse för samtidskonstens potential. Vi märkte en stor uppskattning hos deltagarna för möjligheten till tvärdisciplinära och internationella möten, att få nätverka och ta del av nya rön. Under 2013 har vi utvecklat spridningen och gjort den nya kunskapen från aktiviteterna tillgänglig för många fler. Material, som filmade föreläsningar och deltagares inlägg och kommentarer, delas också i sociala medier. Resultat är en stor ökning av antalet visningar och av följare i våra digitala kanaler under året. Resultatanalys för Dela Under 2013 har Riksutställningar skapat förutsättningar för delning av kunskap genom konferenser, kurser, workshops, rådgivningar, artiklar och publikationer i tryck och online. Prestationerna har skapat mötesplatser för yrkesverksamma i utställningssektorn. Utvärderingar och återkoppling från deltagare visar att aktiviteterna har resulterat i nätverkande och varit en källa till ny kunskap och inspiration. På Nodem och Explore! var det internationella utbytet särskilt uppskattat. Utvecklingsrummet har varit ett viktigt forum för att nå målgrupper i utställningssektorn på olika platser i Sverige och har lett till regionalt nätverkande. Resultatet av prestationerna har varit en förmedling av tillämpbara kunskaper och metoder för arbete med ny teknik, digitala medier, utställningsdesign och -produktion, vandringsutställningar, barnverksamhet och nya utställningskoncept för barn, omvärldsbevakning och samtidskonst. Det finns en stor efterfrågan på praktisk och teknisk rådgivning som prestationerna inom Dela svarat mot. Förfrågningarna till Riksutställningar har ökat och nya målgrupper har nåtts. Prestationerna har också skapat en djupare teoretisk förståelse för utställningsmediet och hur man kan arbeta med det, inte minst inom högskolekursen Critical Exhibition Studies och Samtidskonstdagarna. Tabell 4 (Prestationstabell för Dela) Prestationstyp Dela Volym (antal) Kostnad (tkr) Kommentar: Myndigheten har också på prestationstypen Dela gjort något färre prestationer, men lagt mer arbete på att sprida och dela dessa till sektorn. 17

18 Övriga återrapporteringskrav Resultatredovisning enligt regleringsbrev Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Riksutställningar definierar de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat som de perspektiv som påvisar hur och i vilken omfattning Riksutställningars aktiviteter leder till ökad samverkan och utveckling inom utställningsmediet. Detta har vi under 2013 gjort via de utvärderingsenkäter som nyttjare, deltagare och samarbetsparter fått svara på i samband med aktiviteter eller samarbeten. De parametrar som myndigheten utvärderar är om genomförda aktiviteter leder till ökad teoretisk kunskap och förståelse, praktiska färdigheter, samt om mottagaren tror att aktiviteten med Riksutställningar kommer att leda till nya samarbeten, aktiviteter, ändrade beteenden eller annan form av utveckling. Redovisning Myndigheten genomför utvärderingar av samtliga projekt, i merparten av projekten sänder vi ut en webbenkät, i undantagsfall används alternativ eftersom enkäten inte är lämplig på grund av frågeställningarna och samarbetsformen i projektet. Inom prestationstypen Spana används intervjuer och särskilda enkäter, samtliga Armkroksresenärer har intervjuats och 42 personer har deltagit i spanaenkäter. Webbenkäterna inom Utveckla har skickats ut till 135 personer, varav 38 har svarat, och inom Dela har 267 av 639 svarat på enkäterna. Nedan visas resultatet av deras svar. Inom parentes redovisas 2012 års siffror som jämförelse. I projektutvärderingar kompletteras de kvantitativa enkätsvaren oftast med feedback från deltagare. I samarbetsprojekt genomför vi också kvalitativa utvärderingar tillsammans med samarbetspartners i projekten. 81 procent ansåg att Riksutställningars aktiviteter ökade deras teoretiska färdigheter (87 procent). På aktiviteter med praktisk inriktning ansåg 56 procent att de fått ökade färdigheter (52 procent). 88 procent tror att de aktiviteter de deltagit i kommer att leda till nya samarbeten, ändrade beteenden eller annan utveckling för dem (94 procent). 65 procent ansåg att Riksutställningar levererat enligt förväntat på aktiviteter de deltagit i och 26 procent anser att Riksutställningar levererat över förväntan. 9 procent är dock missnöjda med leveransen i de aktiviteter de deltagit i (68 procent, 20 procent och 12 procent). När det gäller kommunikationen mellan Riksutställningar och deltagarna anser 61 procent att den varit utmärkt och 34 procent att den varit ganska bra. 5 procent anser att kommunikationen kunde varit bättre (65 procent, 31 procent och 4 procent). 94 procent anger att de skulle rekommendera Riksutställningars tjänster till andra (94 procent). Analys av de kvalitativa aspekterna på verksamhetens resultat Under 2013 har Riksutställningar haft fler aktiviteter av praktisk karaktär än Bland annat har Utvecklingsrummet gjort tio stopp i landet (mot fyra, 2012). Även Explore!-konferensen och aktiviteten Barn <3 hade inriktning mot praktiska workshops. Resultatet på 57 procent får anses som ett steg i rätt riktning men vi behöver ändå fundera på om vi gör rätt saker på rätt nivå. I sammanhanget bör också nämnas att våra Spana-utskick gällande teknik är de mest lästa och efterfrågade av våra produkter hos sektorn. 18

19 Andelen respondenter som anser att Riksutställningar bidragit till deras teoretiska färdigheter ligger fortfarande på en hög nivå 81 procent, även om siffran sjunkit något sedan Då 88 procent tror att de aktiviteter de deltagit i kommer att innebära utveckling och nya samarbeten med mera så anser vi att vi skapat goda förutsättningar för progression inom sektorn, även om det naturligtvis inte går att säga med säkerhet. Också det faktum att 94 procent anger att de skulle rekommendera oss tyder på att vi fyller en viktig roll inom kultursektorn var första året då vi arbetade systematiskt med en enhetlig enkät för utvärdering av alla våra aktiviteter. Svarsfrekvensen har generellt varit låg vilket innebär att det endast kan användas som indikation på hur aktiviteterna tas emot och måste kombineras med andra data som direkt återkoppling från deltagare. För att öka svarsfrekvensen har vi initierat ett arbete för att under kommande år utveckla enkäten och hur enkätsvaren samlas in. 19

20 Samverkan med andra myndigheter och aktörer Riksutställningar ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället Riksutställningars uppdrag och mål är att samverka och det gör vi i merparten av våra aktiviteter eftersom detta är en förutsättning för utveckling. I flera samarbeten är syftet att utbilda sektorn direkt, exempelvis med ett seminarium, denna redovisning har fokus på att belysa samarbetet parterna emellan. Riksutställningar verkar genom olika former av samarbeten och nätverk tillsammans med andra myndigheter, föreningar och organisationer. Dessa samarbeten är viktiga eftersom det ger en bättre samlad kunskap och förståelse av behovet till utställningssektorn. Nedan presenteras ett urval av våra samarbeten som är och har varit framgångsrika Samverkan med civilsamhället Samverkan med civilsamhället är ett arbetssätt där vi gränsar till andra sektorer och målgrupper. Till exempel i samarbetet med Plural, ett nätverk av nytänkande arrangörer från hela Sverige, som ger stöd och inspiration till unga som vill arrangera olika former av kulturarrangemang, såsom seminarier, festivaler och teateruppsättningar. Riksutställningar har i samarbete med Plural genomfört flertalet inspirationsföreläsningar kring att arbeta inkluderande med unga människor. Vi har under året påbörjat ett samarbete med studieförbundet SENSUS, Sveriges Konstföreningar och Länskultur Gävleborg. Det är en pilot för en utbildning inom publik och arrangörsfrågor för konstföreningar. Syftet är att höja nivån på utställningar inom samtidskonst hos landets konstföreningar. Samverkan med Högskola/Universitet Vi ser samarbeten med högskolor och universitet som viktiga för att upprätthålla vår kunskapsnivå. Vi har nu för andra året samarbetat med HDK Högskolan för design och hantverk. Detta år har vi producerat och genomfört kursen Critical Exhibition Studies tillsammans HDK. Kursen är en högskolekurs på 15 poäng som har fokuserat på utställningsdesign i mötet mellan berättelse och besökare. Kursen har vänt sig till personer som idag arbetar med utställningar, till exempel producenter, curatorer, arkitekter, designers, scenografer och andra som vill inrikta sig mot utställningar. Samverkan med andra myndigheter Vi samarbetar med flertalet myndigheter och museer i olika projekt. Till exempel har Riksutställningar, tillsammans med JÄMUS/Statens historiska museer och Fackförbundet DIK, genomfört en utbildning för 20 chefer från museer och från andra konst- och kulturinstitutioner. Utbildningen har fokuserat på kulturinstitutionernas publika verksamhet. Syftet har varit att öka kunskapen och inspirera till fortsatt arbete med genus- mångfaldsfrågor ur ett intersektionellt perspektiv i verksamheten. Föreläsningarna har också delats via digitala kanaler för att få en större spridning. Riksutställningar deltar i arbetsgruppen för digitalt bevarande som drivs av Digisam. Arbetet är ett bra forum för samsyn och delande av information. Det hjälper också oss själva i vårt eget arbete med att digitalisera vårt kulturarv. Riksutställningar sitter med i en rad nätverk och samarbetsgrupper, bland annat en samverkansgrupp för barns rätt till kultur, där även Kulturrådet, Kulturanalys, Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Filminstitutet och Skolverket ingår. Dessa möten är oerhört viktiga för att se helheten och för att på så sätt kunna arbeta effektivare med dessa frågor inom respektive organisation. Samarbete med föreningar Riksutställningar har i samarbete med Riksförbundet Sveriges museer genomfört en analys av de ekonomiska villkoren för landets museer. Analysen kommer vara ett underlag för kommande arbeten hos de båda organisationerna. Det finns i samarbetet också en kontinuerlig dialog kring samverkan och branschfrågor. Riksutställningar samarbetar med föreningen FUISM- Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer. Samarbetet innebär att vi är aktiva inom området och att vi årligen genomför projekt med detta fokus. År 2013 genomfördes ett pedagogiskt seminarium och årets tema var: Jag vill inte bara lära, jag vill kunskapa. Här var fokus på deltagarna och deras vilja att vara mer delaktiga i skapandet av utställningen. 20

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Internationella vandringsutställningar Stefan Johansson 2014 03 03

Internationella vandringsutställningar Stefan Johansson 2014 03 03 Internationella vandringsutställningar Stefan Johansson 2014 03 03 Hälsning Hej! Vi på Riksutställningar spanar på utställningsmediet i världen för att kunna ta hem smarta tankar och lösningar till Sverige.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

SFV Delårsrapport 2015

SFV Delårsrapport 2015 HANDLÄGGARE, TELEFON DATUM Beteckning Maja Dahlén, 010-478 71 63 2015-08-14 652-541/14 EPOST, MOBIL maja.dahlen@sfv.se +46 76-803 00 06 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm SFV Delårsrapport

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer