REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012"

Transkript

1 REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND En undersökning genomförd för Region Värmland/projekt Attraktiva Värmland av Attityd i Karlstad AB 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 5 RESULTAT FÖRSTUDIE... 5 GENOMFÖRANDE HUVUDSTUDIE - DATAINSAMLING VIA WEBBENKÄT... 9 RESULTAT BAKGRUND REKRYTERINGSBEHOV PER YRKESOMRÅDE REKRYTERINGSBEHOV PER YRKESGRUPP Privat näringsliv Myndigheter Kommuner och landsting REKRYTERINGSBEHOV PER YRKE Privat näringsliv Myndigheter Kommuner och landsting AVSLUTANDE KOMMENTARER REFLEKTIONER KRING TOLKNING AV RESULTATET KOMMENTAR TILL RESULTATET Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Informationsbrev Webbenkät Följebrev Atti tyd i Karl stad AB

3 SAMMANFATTNING Region Värmland har samordningsansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Värmland. Under hösten 2011 och under hela 2012 kommer projektet Attraktiva Värmland att genomföra marknadsföringskampanjer utanför länet i syfte att locka fler personer att finna Värmland som en attraktiv plats att bo och verka i. Som ett led i detta arbete behöver Region Värmland och projektet Attraktiva Värmland kartlägga nyrekryteringsbehovet bland värmländska företag och organisationer för den aktuella perioden. Syftet med undersökningen är att kartlägga rekryteringsbehovet i närtid fram till och med En webbenkät är genomförd i medlemsregister hos utvalda medlems- och intresseorganisationer. Undersökningen är därmed inte generaliserbar för hela näringslivet och andra organisationer verksamma i Värmland, utan avgränsar sig till ett strategiskt urval av organisationer. Datainsamlingen påbörjades den 1 juni 2011 och avslutades den 27 augusti Totalt har 230 respondenter besvarat undersökningen. RESULTAT De företag och organisationer som ingår i undersökningen har tillsammans drygt anställda i Värmland. Under perioden augusti 2011 till och med december är det totalt sett knappt pensionsavgångar som är aktuella. 57 procent har behov av att rekrytera under hösten procent har även behov av att rekrytera under procent (56 personer) har svarat att de vill ha kontakt med projektet Attraktiva Värmland i samband med marknadsföringskampanjen. Det är totalt sett bland de ingående företagen och organisationerna planerade nyrekryteringar, fördelat på 570 tjänster under 2011 och tjänster under Störst rekryteringsbehov återfinns i yrkesområde Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens, det vill säga yrken som normalt kräver en längre högskoleutbildning eller motsvarande. Exempel på yrken är dataspecialister, civilingenjörer, läkare och barnsjuksköterskor. Det är även stort behov inom service, omsorgs- och försäljningsarbete, som är yrken som normalt kräver gymnasiekompetens. Exempel på yrken här är kock, barnskötare och försäljare inom dagligvaruhandeln. Sett till enskilda yrkesgrupper är det totalt sett vård- och omsorgspersonal där det största rekryteringsbehovet finns. Det finns även ett stort behov av ingenjörer och tekniker, köks- och restaurangbiträden, lärare på grundskolan, samt maskinoperatörer. Atti tyd i Karl stad AB

4 BAKGRUND Region Värmland har samordningsansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Värmland. I detta uppdrag ligger en viktig del bland annat i att verka för en god kompetensförsörjning i regionen utifrån strategierna i det regionala utvecklingsprogrammet. En av dessa strategier är att öka kompetensmatchningen med målet att säkerställa företagens och den offentliga sektorns kompetensbehov, samt öka värmlänningens anställningsbarhet. Under hösten 2011 och under hela 2012 kommer projektet Attraktiva Värmland att genomföra marknadsföringskampanjer utanför länet i syfte att locka fler personer att finna Värmland som en attraktiv plats att bo och verka i. Som ett led i detta arbete behöver Region Värmland och projektet Attraktiva Värmland kartlägga nyrekryteringsbehovet bland värmländska företag och organisationer för den aktuella perioden. SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga rekryteringsbehovet i närtid fram till och med 2012 inom tolv identifierade branscher eller områden i Värmlands län, för att få ett underlag till att genomföra riktade marknadsföringsinsatser utanför länet. MÅLGRUPP Målgrupp för kartläggningen är de offentliga aktörerna som bedriver verksamhet i länet samt privat näringsliv enligt nedan: Landstinget i Värmland Kommunerna i Värmland Statliga myndigheter Forskning och utveckling (KaU) Byggbranschen Transport Handel (delvis kartlagt) Hotell och restaurang (delvis kartlagt) Besöksnäringen (delvis kartlagt) Stål metallverk (KOM-INN kartlagt) IT-sektorn, datakonsulter (KOM-INN, kartlagt) Pappersindustrin och förpackningsindustrin (KOM-INN, kartlagt) Eftersom klusterorganisationerna Compare, The Paper Province, The Packaging Arena och Stål&Verkstad genomför en egen kartläggning av rekryteringsbehovet i sina respektive branscher i KOM-INN-projektet under samma datainsamlingsperiod, har vi exkluderat dem ur den här kartläggningen. Inom handel, hotell och restaurang, samt besöksnäring har en kvalitativ undersökning genomförts av Servicecollege. Däremot Atti tyd i Karl stad AB

5 ingår Servicecollege i den nu genomförda undersökningen då den bygger på en kvantitativ metodik. GENOMFÖRANDE Undersökningen har genomförts enligt följande upplägg: Förstudie Datainsamling via webbenkät Resultat och analys FÖRSTUDIE Frågeställningen och målgruppen är komplex på flera plan, bland annat på det sätt att det inte är tydligt var och på vilken nivå inom organisationerna vi kan hämta informationen om respektive bransch/områdes rekryteringsbehov. I förstudien ingick att identifiera vilka kontaktpersoner som besitter den aktuella informationen. Förstudiens syfte var också att ge svar på vilken insamlingsmetod som var mest lämplig per bransch/område och hur omfattande undersökningen skulle komma att bli. Målet med förstudien var därmed att: identifiera nyckelpersoner i målgruppen och bestämma vilka som skulle undersökas, kontakta dessa, informera och tillfråga om deltagande i kartläggningen. slutgiltigt välja undersökningsmetod och teknik. identifiera och formulera relevanta frågeområden och frågor för att erhålla korrekt och tillräcklig information. slutgiltigt bestämma omfattningen av uppdraget sett till antal frågor och antal respondenter. besluta hur resultatet skulle återkopplas samt hur kopplingen till klustrens och övriga redan genomförda kartläggningar skulle göras. Resultatet av förstudien låg till grund för det fortsatta arbetet. RESULTAT FÖRSTUDIE Arbetet med förstudien har genomförts i dialog mellan Attityd och projektgruppen på Attraktiva Värmland, det vill säga Pernilla Åberg, projektledare på Attityd, Madeleine Norum, projektledare på Attraktiva Värmland, Jenny Höög, mottagarkoordinator på Attraktiva Värmland och Britta Zetterlund-Johansson, strateg utbildning och kompetensförsörjning på Region Värmland. I anbudsförfrågan fanns det identifierat tolv områden/branscher som skulle ingå i undersökningen. Redan tidigt i förstudien identifierade vi problem med att få en heltäckande bild av nyrekryteringsbehovet i Värmland. För att eftersträva en Atti tyd i Karl stad AB

6 generaliserbarhet i undersökningen förde vi i arbetsgruppen därför diskussioner om undersökningen skulle genomföras med en kvantitativ metod som en totalundersökning eller en urvalsundersökning där urvalet skulle göras som ett obundet slumpmässigt urval. Vi undersökte möjligheten att genomföra undersökningen i inköpta register vari urval kunde göras. Resultatet av detta visade att det totalt finns företag registrerade i Värmland Storleksmässigt per antal anställda fördelar sig företagen enligt nedan: Antal anställda Antal företag Över Källa: SCB Utifrån detta arbetade vi vidare utifrån möjligheten att kunna göra ett slumpmässigt urval bland näringsliv och organisationer verksamma i Värmland med fler än fem anställda. För detta värderade vi metodalternativen telefonenkät, postenkät och webbenkät. Val av metod är avhängigt frågeområdenas art, underlättandet för respondenten att svara, samt tillgänglighet till register och kontaktuppgifter. Sett till de frågeområden som vi ville ha belysta var det inte respondentvänligt att genomföra en telefonenkät, då det för flera respondenter var aktuellt att hämta in uppgifter från flera håll i sin egen organisation för att kunna svara på kommande rekryteringsbehov. Fördelen med telefon hade varit att vi lättare hade kunnat telefonnummersätta ett sådant register. Fördelen med postenkät hade varit god tillgång till adressuppgifter, men eftersom rekryteringsbehovet varierar mycket mellan olika verksamheter hade enkäten blivit mycket omfattande och svårtillgänglig. När det gäller webbenkät är fördelen att den kunde utformas dynamiskt, utifrån respektive verksamhets omfattning av rekryteringsbehov. Ytterligare en fördel var att respondenten kunde ta paus i ifyllandet av enkäten för att inhämta mer uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. Utifrån detta resonemang fann vi att genomförandet skulle bli mest effektivt för respondenten med datainsamling via en webbenkät. Nackdelen med en urvalsundersökning med hjälp av en webbenkät var att vid kontroller av kvaliteten i tillgängliga register fann vi att kvaliteten när det gäller kontaktuppgifter inte var tillfredsställande. Uppskattningsvis fanns det cirka 30 procent e-postadresser (icke Atti tyd i Karl stad AB

7 namngivna) att tillgå. Efter diskussioner i arbetsgruppen beslutade vi därför att en total- /urvalsundersökning inte var ett tillfredsställande alternativ. Ovanstående resonemang gjorde att vi istället valde att undersöka möjligheterna med att genomföra webbenkäten i medlemsregister hos medlems- och intresseorganisationer som har mer uppdaterade e-postadresser till medlemmarna i sina register. Undersökningen skulle därmed inte ha ambitionen att vara generaliserbar för hela näringslivet och andra organisationer verksamma i Värmland, utan skulle i så fall avgränsa sig till ett strategiskt urval av organisationer. Ett önskat antal organisationer listades gemensamt av arbetsgruppen (se nedan). Följande organisationer, föreningar och sammanslutningar av företag fick en förfrågan av Attityd att delta i undersökningen. Handelskammaren Värmland Bergvik Köpcenter VVS-företagen Mitt i City Köpcenter Sveriges byggindustrier Charlottenbergs köpcenter Transportgruppen Töcksfors köpcenter Servicecollege Plåtslageriernas Riksförbund Attendo Care Målarmästarna Legevisitten Elektriska installatörsorg., EIO Norrlandia Care Äldreomsorg Företagarna Carema Svenskt näringsliv Praktikertjänst Även offentlig sektor var målgrupp för undersökningen. Samtliga kommuner och Landstinget i Värmland fick förfrågan av att delta i kartläggningen samt andra offentliga aktörer, vilka listas nedan. Arbetsförmedlingen Region Värmland Elsäkerhetsverket Rekryteringsmyndigheten Försäkringskassan Riksrevisionen Polismyndigheten i Värmland SADEV Karlstads universitet Sjöfartsverket/Sjöfartsinspektionen Konsumentverket Skatteverket Kronofogdemyndigheten Skogsstyrelsen Länsstyrelsen Svenska kyrkan, Karlstads stift MSB Trafikverket Atti tyd i Karl stad AB

8 Arbetet med att få register var omfattande och i flera fall har det varit en kedja av kontakter för att få tillgång till registeruppgifter. Arbetsgruppen bedömde att vi fick tillräckligt bra respons för deltagande i kartläggningen från de tillfrågade företagen och verksamheterna i förstudien att vi valde att gå vidare med detta register till huvudstudien. Sammanfattningsvis har vi följande resultat från förstudien: identifiera målgruppen. 54 nyckelpersoner i målgruppen är identifierade som kontaktpersoner och har i förstudien blivit kontaktade om deltagande. Kontakten har skett med ett informationsbrev (se bilaga 1) därefter ett telefonsamtal. I vissa fall har kontaktpersonen reviderats efter telefonkontakt. Det är endast en organisation som har avböjt deltagande med hänvisning till att de inte har några planerade rekryteringsbehov, därtill är det tre organisationer där det inte gått att få fram uppgifter på regional nivå (se vidare Svarsfrekvensredovisning.). välja undersökningsmetod. Undersökningen genomförs med en kvantitativ metod som en webbenkät. frågeområden och frågor. Frågor till en webbenkät har arbetats fram i arbetsgruppen. Enkäten är designad med ett avsnitt med bakgrundsinformation om branschtillhörighet, antal anställda, pensionsavgångar och om rekryteringsbehov finns. Det andra avsnittet berör själva rekryteringsbehovet per yrke. (se bilaga 2). omfattningen av uppdraget. Enkäten består av nio bakgrundsfrågor. De som har rekryteringsbehov får sedan svara på antal rekryteringar per yrke uppdelat på hösten 2011 och Det sker genom ett fliksystem där yrkesområde, yrkesgrupp och specifikt yrke anges per rekryteringsbehov. Det gör att antalet frågor i enkäten varierat utifrån antalet rekryteringsregistreringar hos respektive respondent. Enkäten har gått ut till 31 kontaktpersoner för offentliga verksamheter, 743 personer (mestadels VD/Personal/HRchef) i medlemsregister inom privat näringsliv, samt till fem organisationer som distribuerat enkäten i egna register. Resultatredovisning. Resultatet kommer att återkopplas i en skriftlig rapport där resultatet från kartläggningen presenteras på en övergripande nivå. Resultatet i rapporten kommer inte att kunna kopplas samman med enskilda företag eller verksamheter. I avtalet för uppdraget framgår att Attityd äger databasen med all information från kartläggningen där rekryteringsbehov per företag/organisation framgår. Region Värmland har genom Projektet Attraktiva Värmland möjlighet att använda denna databas i samband med marknadsföringsaktiviteter. Atti tyd i Karl stad AB

9 GENOMFÖRANDE HUVUDSTUDIE - DATAINSAMLING VIA WEBBENKÄT Undersökningen har genomförts i de intresse-, bransch- och samverkansorganisationer som i förstudien valt att delta i undersökningen, samt hos de i förstudien identifierade nyckelpersoner som valt att delta. Ett krav för deltagande har varit att vi fått tillgång till e-postadresser och telefonnummer till HR-chef, personal-chef alternativt VD. Undersökningen har i huvudsak haft en avgränsning där företag och organisationer med fler än fem anställda ingår i undersökningen. De register som vi har använt har matchats mot varandra för att i så stor utsträckning som möjligt undvika dubbletter. Webbenkäten har distribueras till identifierade nyckelpersoner eller namngiven HR-chef /personalchef/vd inom de register vi fått tillgång till. Därtill har den spridits som en öppen länk inom angivna organisationer som själva distribuerat enkäten. Med länken till webbenkäten har ett brev med en syftesbeskrivning följt (se bilaga 3). Ambitionen var att respondenter tillhörande någon av klusterorganisationerna Compare, The Paper Province, The Packaging Arena eller Stål&Verkstad skulle ha slussats ut ur undersökningen genom en filterfråga. Denna fråga föll dock bort. Informationen från de företag som tillhör en klusterorganisation har vi överlämnat till KOM-INN- projektet och den informationen kommer att sammanställas inom ramen för det projektet. Resultatet från KOM-INNprojektets undersökning kommer i sin tur i analysen att adderas till resultatet i den här undersökningen. Frågorna i enkäten är framarbetade och fastställda i dialog mellan Region Värmland/projektet Attraktiva Värmland och Attityd. Webbenkäten har utformats utifrån två huvudmålgrupper, kommuner och landstinget i den ena målgruppen och resterande i den andra målgruppen. Enkäten riktad till kommuner och landsting har byggts upp genom att specifika yrken har benämnts utifrån AID-kodning (kodsystem som används av Sveriges kommuner och landsting, SKL) medan enkäten till övriga har byggt på SSYK-kodning av yrkestitlar (koder som SCB använder i sin yrkesklassificering). Kodsystemen har valts utifrån att respektive målgrupp i någon grad är kända med systemen sedan tidigare, samt för att få en enhetlig benämning av samma yrken. Respondenterna har fått ange rekryteringsbehov för hösten 2011 samt för året 2012, samt ange om de har intresse av att delta i det marknadsföringsarbete som Attraktiva Värmland planerar under tidsperioden. Datainsamlingsperioden var planerad till tre veckor. Datainsamlingen påbörjades den 1 juni 2011 och på grund av önskemål från respondenter valde vi att förlänga insamlingsperioden över sommaren I de register som vi förfogat över har tre e- Atti tyd i Karl stad AB

10 postpåminnelser gått ut. Samtidigt som dessa påminnelser har gått ut har vi kontaktat ansvariga för de öppna länkarna med en uppmaning att även de skulle göra en påminnelse i sina register. Datainsamlingen avslutades den 27 augusti Därefter har vi genomfört en telefonpåminnelse i huvudsak till de kommuner som ännu inte hade besvarat enkäten med ambitionen av att få samtliga kommuner att delta i undersökningen. SVARSFREKVENSREDOVISNING Totalt har 1019 personer ingått i undersökningen. Efter att dubbletter sorterats bort, samt att vi avlägsnat företag tillhörande någon av Klusterorganisationerna återstår 764 namngivna respondenter som har deltagit i undersökningen. Nedan redovisas svarsfrekvenser per organisation. Organisation Utskick Antal svar Handelskammaren Värmland Attendo Care 5 2 VVS-företagen 33 5 Servicecollege Transportgruppen 85 5 Övriga Kommuner och Landsting Utskick Antal svar Kommuner Landsting 1 1 Följande har deltagit i undersökningen genom egna utskick. I målgruppen är det cirka 245 personer som har kunnat besvara enkäten. I denna grupp kan vi inte redogöra för någon svarsfrekvens då svaren inkommit anonyma. Charlottenbergs köpcenter Elektriska installatörsorganisationen, EIO Praktikertjänst Sveriges byggindustrier Töcksfors köpcenter Atti tyd i Karl stad AB

11 RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen. Resultatet behandlar dels bakgrund om de verksamheter och organisationer som svarat på enkäten, dels deras rekryteringsbehov hösten 2011 och under BAKGRUND Totalt har vi fått in 230 svar på rekryteringsenkäten. Bransch Procent Handel och övrig besöksnäring 19 Bygg/fastigheter, samt el och VA 18 Tillverkningsindustri 14 Offentlig sektor 12 Tjänster 10 Vård och omsorg 4 IT 4 Logistik/transport och magasinering 4 Information och kommunikation 3 Kompetensutveckling, forskning, utveckling och 2 utbildning Jord-, skogsbruk och fiske 0 Annan bransch 10 Summa procent 100 Summa antal 230 Frekvens av frågan Vilken bransch är du verksam inom? Bland de organisationer som svarat på undersökningen är det 19 procent som är verksamma inom handel och övrig besöksnäring och 18 procent inom bygg och fastigheter, samt el och VA. Det är även många, 14 procent som är verksamma inom tillverkningsindustri. Tio procent är verksamma inom någon annan bransch än de som är uppräknade i enkäten. Atti tyd i Karl stad AB

12 Organisationer de tillhör Procent Handelskammaren Värmland 64 Företagarna 24 VVS-företagen 6 Sveriges Byggindustrier 6 Elektriska installatörsorganisationen, EIO 3 Charlottenbergs köpcenter 2 Maskinentreprenörerna 1 Bergvik köpcenter 1 Mitt i City 1 Töcksfors shoppingcenter 1 Inget av ovanstående 20 Summa procent 129 Summa antal 227 Frekvens av frågan Vilken eller vilka organisationer tillhör du? Knappt två tredjedelar är medlemmar i Handelskammaren Värmland och det är också många, 24 procent, som är med i Företagarna. 20 procent av de som svarat på enkäten är inte med i någon av de organisationer som nämns i enkäten. Befattning Procent VD, chef (platschef, regionchef, butikschef) 77 verksamhetsledare, ägare, ordförande Personalchef, HR-chef, personalansvar 15 Ekonomichef, ekonomiansvar 3 Administratör, sekreterare, kontorist 2 Övrig (säljare, transportledare) 3 Summa procent 100 Summa antal 221 Frekvens av frågan Vilken befattning har du? Tre fjärdedelar av de som svarat på enkäten är VD eller någon typ av chef, såsom platschef, regionchef, butikschef eller verksamhetsledare. Här ingår även ägare och styrelseordförande. Ytterligare 15 procent som svarat är personalchef, HR-chef eller har personalansvar. Atti tyd i Karl stad AB

13 Statistik kring antal anställda och pensionsavgångar Summa Min Max Medel Median Anställda totalt i Värmland Pensionsavgångar aug 2011 tom dec Pensionsavgångar som ersätts via intern rekrytering Summa, min, max, medelvärde, samt median för de frågor som rör företagen/organisationernas anställda och pensionsavgångar. De företag och organisationer som ingår i undersökningen har tillsammans drygt anställda i Värmland, där den största organisationen har anställda och den minsta inte har några anställda alls. Genomsnittsnittsorganisationen sett till median har 25 anställda. När det gäller pensionsavgångar under perioden augusti 2011 till och med december är det totalt sett knappt pensionsavgångar som är aktuella. Knappt 500 av dessa planeras att ersättas med intern rekrytering. För 56 procent av respondenterna är inga pensionsavgångar aktuella under perioden och för ytterligare 25 procent är det en till två personer som beräknas gå i pension under perioden. Procent Nyrekryteringsbehov Behov ht 2011 Behov 2012 Frekvens av procentandelen som svarat ja på frågorna Har ni behov av att rekrytera hösten 2011? och Har ni behov av att rekrytera 2012?. 57 procent har behov av att rekrytera under hösten procent har även behov av att rekrytera under Bland de som har behov av att rekrytera under 2011 är det 84 procent som även har ett rekryteringsbehov under Bland respondenterna är det 67 procent som inte har något rekryteringsbehov under vare sig 2011 eller Atti tyd i Karl stad AB

14 Procent Kontakt med projektet Attraktiva Värmland Ja 74 Nej Frekvens av frågan Vill du ha kontakt med projektet Attraktiva Värmland i samband med marknadsföringskampanjen?. 26 procent (56 personer) har svarat att de vill ha kontakt med projektet Attraktiva Värmland i samband med marknadsföringskampanjen som kommer genomföras under hösten 2011 och under Det är 38 procent bland dem som har rekryteringsbehov under hösten 2011 som vill ha kontakt och 35 procent bland dem som har behov under Atti tyd i Karl stad AB

15 REKRYTERINGSBEHOV PER YRKESOMRÅDE Nedan redovisas inplanerade nyrekryteringar hos respondenternas organisationer under hösten 2011 och under helåret Yrkesområden totalt sett enligt SSYK Antal hösten 2011 Antal 2012 Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildn eller motsvarande kunskaper Totalt Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Summa antal Summa per yrkesområde enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, där AID är omkodat enligt kodningsnyckel till SSYK. Samtliga verksamheter och organisationer ingår. Totalt bland de i undersökningen ingående företagen/organisationerna är det planerade nyrekryteringar, fördelat på 570 tjänster under 2011 och tjänster under Störst rekryteringsbehov återfinns i yrkesområde Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens, det vill säga yrken som normalt kräver en längre högskoleutbildning eller motsvarande. Exempel på yrken är dataspecialister, civilingenjörer, läkare och barnsjuksköterskor. Det är även stort behov inom service, omsorgs- och försäljningsarbete, som är yrken som normalt kräver gymnasiekompetens. Exempel på yrken här är kock, barnskötare och försäljare inom dagligvaruhandeln. Atti tyd i Karl stad AB

16 Yrkesområden (SSYK) bland privata Antal hösten Antal 2012 Totalt företag 2011 Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildn eller motsvarande kunskaper Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Summa antal Summa per yrkesområde enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, för privata företag. I enkäten fick respondenter inom det privata näringslivet besvara sitt rekryteringsbehov utifrån SSYK som SCB använder i sin statistik. Inom det privata näringslivet är det störst rekryteringsbehov inom yrkesområdet med arbete utan krav på särskild yrkesutbildning, som inte kräver någon eller liten erfarenhet eller utbildning utöver grundskola. Exempel på yrken är köks- och restaurangbiträden, hotell- och kontorsstädare, samt medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Det är även ett stort behov inom processoch maskinoperatörsarbete, transportarbete med mera och arbete som kräver teoretisk specialistkompetens. Atti tyd i Karl stad AB

17 Yrkesområden (SSYK) bland Antal hösten Antal 2012 Totalt myndigheter 2011 Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildn eller motsvarande kunskaper Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Summa antal Summa per yrkesområde enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, för privata företag. Även myndigheter besvarade sina rekryteringsbehov utifrån SSYK-kodningen. Det stora behovet återfinns inom arbeten som kräver teoretisk specialistkompetens och det är främst under 2012 som behovet finns. Yrkesområden (AID) bland kommunerna och Landstinget i Värmland Antal hösten 2011 Antal 2012 Ledningsarbete Handläggar- och administratörsarbete Totalt Vård- och omsorgsarbete mm Tandvårdsarbete Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur-, turism- och fritidsarbete Teknikarbete Hantverkarbete mm Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete Summa antal Summa per yrkesområde enligt AID uppdelat för hösten 2011 och 2012, för de värmländska kommunerna och Landstinget i Värmland. I enkäten fick respondenter inom kommunerna och landstinget besvara sitt rekryteringsbehov utifrån AID som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder Atti tyd i Karl stad AB

18 för sin statistik. I denna grupp är det två områden som står för det stora rekryteringsbehovet vård- och omsorgsarbete, samt skol- och barnomsorgsarbete. För båda dessa grupper gäller att det stora behovet finns för REKRYTERINGSBEHOV PER YRKESGRUPP Ordmoln av yrkesgrupper. För att statistiken ska bli användbar för projektet är det också intressant att se hur rekryteringsbehovet ser ut per yrkesgrupp. Här är allt registrerat enligt SSYK. Nedan följer därför en tabell där det framgår vilka yrken som det finns behov av och vi har sorterat listan fallande utifrån det totala rekryteringsbehovet under perioden. Därefter följer tabeller uppdelat för privata näringslivet, myndigheter, samt kommuner och landstinget. Yrkesgrupp totalt sett enligt SSYK Antal ht 2011 Antal 2012 Vård- och omsorgspersonal Ingenjörer och tekniker Köks- och restaurangbiträden Lärare grundskolan Maskinoperatör Förskollärare Andra specialiteter inom hälso- och sjukvård Ledning, vd, chef Sjuksköterska Byggnads- och anläggningsarbetare Administratörer Läkare Psykolog, socialsekreterare Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Civilingenjörer Städare Dataspecialister Totalt antal Atti tyd i Karl stad AB

19 Lärare gymnasiet Byggnadshantverkare Övriga servicearbetare Trädgårdsanläggare Restaurangpersonal Fordons- och maskinförare Jurister Kulturarbete, annat Säljare Säkerhetspersonal Försäljare Kassapersonal Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Bibliotekarie Kontorssekreterare, bokföringsassistent Inspektörer inom bygg, miljö- och hälsoskydd Redovisningsekonomer Journalist Sjukgymnaster, tandhygienister m fl Badpersonal Präst Maskin- och motorreparatörer Biståndsbedömare Renhållnings- och återvinningsarbetare Svetsare Godshanterare och expressbud Speciallärare Elmontörer Grafiker Total Summa per yrkesgrupp enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, totalt sett Totalt sett i undersökningen är det vård- och omsorgspersonal där det största rekryteringsbehovet finns. Det finns även ett stort behov av ingenjörer och tekniker, köks- och restaurangbiträden, lärare på grundskolan, samt maskinoperatörer. Atti tyd i Karl stad AB

20 Privat näringsliv Yrkesgrupp inom privat näringsliv Antal ht 2011 Antal 2012 Köks- och restaurangbiträden Maskinoperatör Byggnads- och anläggningsarbetare Ingenjörer och tekniker Civilingenjörer Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Dataspecialister Ledning, vd, chef Övriga servicearbetare Fordon- och maskinförare Byggnadshantverkare Säljare Försäljare Kassapersonal Städare Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Restaurangpersonal Jurister Präst Redovisningsekonomer Vård- och omsorgspersonal Maskin- och motorreparatörer Läkare Kontorssekreterare, bokföringsassistent Svetsare Godshanterare och expressbud Elmontörer Grafiker Total Summa per yrkesgrupp enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, för det privata näringslivet Totalt antal I det privata näringslivet är det främst köks- och restaurangbiträden och maskinoperatörer som det finns behov av. Atti tyd i Karl stad AB

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014.

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Chefsinformation 0 Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomfördes första gången 2012, i samarbete med Högskolan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2016 Prognosmaterial finns på webben: www.arbetsformedlingen.se/prognoser Samtliga län och riket Peter Nofors Analysavdelningen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 25 VÅRD Rekryteringsläge 1996 25 1 8 6 Samtliga 4 2 96 97 98 99 1 2 3 4 5 97 99 1 3 5 I dag är det god på personer med apotekarutbildning. På lång sikt väntas efterfrågan

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 2016-02-19 Sida 1 (5) AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer