REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012"

Transkript

1 REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND En undersökning genomförd för Region Värmland/projekt Attraktiva Värmland av Attityd i Karlstad AB 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 5 RESULTAT FÖRSTUDIE... 5 GENOMFÖRANDE HUVUDSTUDIE - DATAINSAMLING VIA WEBBENKÄT... 9 RESULTAT BAKGRUND REKRYTERINGSBEHOV PER YRKESOMRÅDE REKRYTERINGSBEHOV PER YRKESGRUPP Privat näringsliv Myndigheter Kommuner och landsting REKRYTERINGSBEHOV PER YRKE Privat näringsliv Myndigheter Kommuner och landsting AVSLUTANDE KOMMENTARER REFLEKTIONER KRING TOLKNING AV RESULTATET KOMMENTAR TILL RESULTATET Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Informationsbrev Webbenkät Följebrev Atti tyd i Karl stad AB

3 SAMMANFATTNING Region Värmland har samordningsansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Värmland. Under hösten 2011 och under hela 2012 kommer projektet Attraktiva Värmland att genomföra marknadsföringskampanjer utanför länet i syfte att locka fler personer att finna Värmland som en attraktiv plats att bo och verka i. Som ett led i detta arbete behöver Region Värmland och projektet Attraktiva Värmland kartlägga nyrekryteringsbehovet bland värmländska företag och organisationer för den aktuella perioden. Syftet med undersökningen är att kartlägga rekryteringsbehovet i närtid fram till och med En webbenkät är genomförd i medlemsregister hos utvalda medlems- och intresseorganisationer. Undersökningen är därmed inte generaliserbar för hela näringslivet och andra organisationer verksamma i Värmland, utan avgränsar sig till ett strategiskt urval av organisationer. Datainsamlingen påbörjades den 1 juni 2011 och avslutades den 27 augusti Totalt har 230 respondenter besvarat undersökningen. RESULTAT De företag och organisationer som ingår i undersökningen har tillsammans drygt anställda i Värmland. Under perioden augusti 2011 till och med december är det totalt sett knappt pensionsavgångar som är aktuella. 57 procent har behov av att rekrytera under hösten procent har även behov av att rekrytera under procent (56 personer) har svarat att de vill ha kontakt med projektet Attraktiva Värmland i samband med marknadsföringskampanjen. Det är totalt sett bland de ingående företagen och organisationerna planerade nyrekryteringar, fördelat på 570 tjänster under 2011 och tjänster under Störst rekryteringsbehov återfinns i yrkesområde Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens, det vill säga yrken som normalt kräver en längre högskoleutbildning eller motsvarande. Exempel på yrken är dataspecialister, civilingenjörer, läkare och barnsjuksköterskor. Det är även stort behov inom service, omsorgs- och försäljningsarbete, som är yrken som normalt kräver gymnasiekompetens. Exempel på yrken här är kock, barnskötare och försäljare inom dagligvaruhandeln. Sett till enskilda yrkesgrupper är det totalt sett vård- och omsorgspersonal där det största rekryteringsbehovet finns. Det finns även ett stort behov av ingenjörer och tekniker, köks- och restaurangbiträden, lärare på grundskolan, samt maskinoperatörer. Atti tyd i Karl stad AB

4 BAKGRUND Region Värmland har samordningsansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Värmland. I detta uppdrag ligger en viktig del bland annat i att verka för en god kompetensförsörjning i regionen utifrån strategierna i det regionala utvecklingsprogrammet. En av dessa strategier är att öka kompetensmatchningen med målet att säkerställa företagens och den offentliga sektorns kompetensbehov, samt öka värmlänningens anställningsbarhet. Under hösten 2011 och under hela 2012 kommer projektet Attraktiva Värmland att genomföra marknadsföringskampanjer utanför länet i syfte att locka fler personer att finna Värmland som en attraktiv plats att bo och verka i. Som ett led i detta arbete behöver Region Värmland och projektet Attraktiva Värmland kartlägga nyrekryteringsbehovet bland värmländska företag och organisationer för den aktuella perioden. SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga rekryteringsbehovet i närtid fram till och med 2012 inom tolv identifierade branscher eller områden i Värmlands län, för att få ett underlag till att genomföra riktade marknadsföringsinsatser utanför länet. MÅLGRUPP Målgrupp för kartläggningen är de offentliga aktörerna som bedriver verksamhet i länet samt privat näringsliv enligt nedan: Landstinget i Värmland Kommunerna i Värmland Statliga myndigheter Forskning och utveckling (KaU) Byggbranschen Transport Handel (delvis kartlagt) Hotell och restaurang (delvis kartlagt) Besöksnäringen (delvis kartlagt) Stål metallverk (KOM-INN kartlagt) IT-sektorn, datakonsulter (KOM-INN, kartlagt) Pappersindustrin och förpackningsindustrin (KOM-INN, kartlagt) Eftersom klusterorganisationerna Compare, The Paper Province, The Packaging Arena och Stål&Verkstad genomför en egen kartläggning av rekryteringsbehovet i sina respektive branscher i KOM-INN-projektet under samma datainsamlingsperiod, har vi exkluderat dem ur den här kartläggningen. Inom handel, hotell och restaurang, samt besöksnäring har en kvalitativ undersökning genomförts av Servicecollege. Däremot Atti tyd i Karl stad AB

5 ingår Servicecollege i den nu genomförda undersökningen då den bygger på en kvantitativ metodik. GENOMFÖRANDE Undersökningen har genomförts enligt följande upplägg: Förstudie Datainsamling via webbenkät Resultat och analys FÖRSTUDIE Frågeställningen och målgruppen är komplex på flera plan, bland annat på det sätt att det inte är tydligt var och på vilken nivå inom organisationerna vi kan hämta informationen om respektive bransch/områdes rekryteringsbehov. I förstudien ingick att identifiera vilka kontaktpersoner som besitter den aktuella informationen. Förstudiens syfte var också att ge svar på vilken insamlingsmetod som var mest lämplig per bransch/område och hur omfattande undersökningen skulle komma att bli. Målet med förstudien var därmed att: identifiera nyckelpersoner i målgruppen och bestämma vilka som skulle undersökas, kontakta dessa, informera och tillfråga om deltagande i kartläggningen. slutgiltigt välja undersökningsmetod och teknik. identifiera och formulera relevanta frågeområden och frågor för att erhålla korrekt och tillräcklig information. slutgiltigt bestämma omfattningen av uppdraget sett till antal frågor och antal respondenter. besluta hur resultatet skulle återkopplas samt hur kopplingen till klustrens och övriga redan genomförda kartläggningar skulle göras. Resultatet av förstudien låg till grund för det fortsatta arbetet. RESULTAT FÖRSTUDIE Arbetet med förstudien har genomförts i dialog mellan Attityd och projektgruppen på Attraktiva Värmland, det vill säga Pernilla Åberg, projektledare på Attityd, Madeleine Norum, projektledare på Attraktiva Värmland, Jenny Höög, mottagarkoordinator på Attraktiva Värmland och Britta Zetterlund-Johansson, strateg utbildning och kompetensförsörjning på Region Värmland. I anbudsförfrågan fanns det identifierat tolv områden/branscher som skulle ingå i undersökningen. Redan tidigt i förstudien identifierade vi problem med att få en heltäckande bild av nyrekryteringsbehovet i Värmland. För att eftersträva en Atti tyd i Karl stad AB

6 generaliserbarhet i undersökningen förde vi i arbetsgruppen därför diskussioner om undersökningen skulle genomföras med en kvantitativ metod som en totalundersökning eller en urvalsundersökning där urvalet skulle göras som ett obundet slumpmässigt urval. Vi undersökte möjligheten att genomföra undersökningen i inköpta register vari urval kunde göras. Resultatet av detta visade att det totalt finns företag registrerade i Värmland Storleksmässigt per antal anställda fördelar sig företagen enligt nedan: Antal anställda Antal företag Över Källa: SCB Utifrån detta arbetade vi vidare utifrån möjligheten att kunna göra ett slumpmässigt urval bland näringsliv och organisationer verksamma i Värmland med fler än fem anställda. För detta värderade vi metodalternativen telefonenkät, postenkät och webbenkät. Val av metod är avhängigt frågeområdenas art, underlättandet för respondenten att svara, samt tillgänglighet till register och kontaktuppgifter. Sett till de frågeområden som vi ville ha belysta var det inte respondentvänligt att genomföra en telefonenkät, då det för flera respondenter var aktuellt att hämta in uppgifter från flera håll i sin egen organisation för att kunna svara på kommande rekryteringsbehov. Fördelen med telefon hade varit att vi lättare hade kunnat telefonnummersätta ett sådant register. Fördelen med postenkät hade varit god tillgång till adressuppgifter, men eftersom rekryteringsbehovet varierar mycket mellan olika verksamheter hade enkäten blivit mycket omfattande och svårtillgänglig. När det gäller webbenkät är fördelen att den kunde utformas dynamiskt, utifrån respektive verksamhets omfattning av rekryteringsbehov. Ytterligare en fördel var att respondenten kunde ta paus i ifyllandet av enkäten för att inhämta mer uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. Utifrån detta resonemang fann vi att genomförandet skulle bli mest effektivt för respondenten med datainsamling via en webbenkät. Nackdelen med en urvalsundersökning med hjälp av en webbenkät var att vid kontroller av kvaliteten i tillgängliga register fann vi att kvaliteten när det gäller kontaktuppgifter inte var tillfredsställande. Uppskattningsvis fanns det cirka 30 procent e-postadresser (icke Atti tyd i Karl stad AB

7 namngivna) att tillgå. Efter diskussioner i arbetsgruppen beslutade vi därför att en total- /urvalsundersökning inte var ett tillfredsställande alternativ. Ovanstående resonemang gjorde att vi istället valde att undersöka möjligheterna med att genomföra webbenkäten i medlemsregister hos medlems- och intresseorganisationer som har mer uppdaterade e-postadresser till medlemmarna i sina register. Undersökningen skulle därmed inte ha ambitionen att vara generaliserbar för hela näringslivet och andra organisationer verksamma i Värmland, utan skulle i så fall avgränsa sig till ett strategiskt urval av organisationer. Ett önskat antal organisationer listades gemensamt av arbetsgruppen (se nedan). Följande organisationer, föreningar och sammanslutningar av företag fick en förfrågan av Attityd att delta i undersökningen. Handelskammaren Värmland Bergvik Köpcenter VVS-företagen Mitt i City Köpcenter Sveriges byggindustrier Charlottenbergs köpcenter Transportgruppen Töcksfors köpcenter Servicecollege Plåtslageriernas Riksförbund Attendo Care Målarmästarna Legevisitten Elektriska installatörsorg., EIO Norrlandia Care Äldreomsorg Företagarna Carema Svenskt näringsliv Praktikertjänst Även offentlig sektor var målgrupp för undersökningen. Samtliga kommuner och Landstinget i Värmland fick förfrågan av att delta i kartläggningen samt andra offentliga aktörer, vilka listas nedan. Arbetsförmedlingen Region Värmland Elsäkerhetsverket Rekryteringsmyndigheten Försäkringskassan Riksrevisionen Polismyndigheten i Värmland SADEV Karlstads universitet Sjöfartsverket/Sjöfartsinspektionen Konsumentverket Skatteverket Kronofogdemyndigheten Skogsstyrelsen Länsstyrelsen Svenska kyrkan, Karlstads stift MSB Trafikverket Atti tyd i Karl stad AB

8 Arbetet med att få register var omfattande och i flera fall har det varit en kedja av kontakter för att få tillgång till registeruppgifter. Arbetsgruppen bedömde att vi fick tillräckligt bra respons för deltagande i kartläggningen från de tillfrågade företagen och verksamheterna i förstudien att vi valde att gå vidare med detta register till huvudstudien. Sammanfattningsvis har vi följande resultat från förstudien: identifiera målgruppen. 54 nyckelpersoner i målgruppen är identifierade som kontaktpersoner och har i förstudien blivit kontaktade om deltagande. Kontakten har skett med ett informationsbrev (se bilaga 1) därefter ett telefonsamtal. I vissa fall har kontaktpersonen reviderats efter telefonkontakt. Det är endast en organisation som har avböjt deltagande med hänvisning till att de inte har några planerade rekryteringsbehov, därtill är det tre organisationer där det inte gått att få fram uppgifter på regional nivå (se vidare Svarsfrekvensredovisning.). välja undersökningsmetod. Undersökningen genomförs med en kvantitativ metod som en webbenkät. frågeområden och frågor. Frågor till en webbenkät har arbetats fram i arbetsgruppen. Enkäten är designad med ett avsnitt med bakgrundsinformation om branschtillhörighet, antal anställda, pensionsavgångar och om rekryteringsbehov finns. Det andra avsnittet berör själva rekryteringsbehovet per yrke. (se bilaga 2). omfattningen av uppdraget. Enkäten består av nio bakgrundsfrågor. De som har rekryteringsbehov får sedan svara på antal rekryteringar per yrke uppdelat på hösten 2011 och Det sker genom ett fliksystem där yrkesområde, yrkesgrupp och specifikt yrke anges per rekryteringsbehov. Det gör att antalet frågor i enkäten varierat utifrån antalet rekryteringsregistreringar hos respektive respondent. Enkäten har gått ut till 31 kontaktpersoner för offentliga verksamheter, 743 personer (mestadels VD/Personal/HRchef) i medlemsregister inom privat näringsliv, samt till fem organisationer som distribuerat enkäten i egna register. Resultatredovisning. Resultatet kommer att återkopplas i en skriftlig rapport där resultatet från kartläggningen presenteras på en övergripande nivå. Resultatet i rapporten kommer inte att kunna kopplas samman med enskilda företag eller verksamheter. I avtalet för uppdraget framgår att Attityd äger databasen med all information från kartläggningen där rekryteringsbehov per företag/organisation framgår. Region Värmland har genom Projektet Attraktiva Värmland möjlighet att använda denna databas i samband med marknadsföringsaktiviteter. Atti tyd i Karl stad AB

9 GENOMFÖRANDE HUVUDSTUDIE - DATAINSAMLING VIA WEBBENKÄT Undersökningen har genomförts i de intresse-, bransch- och samverkansorganisationer som i förstudien valt att delta i undersökningen, samt hos de i förstudien identifierade nyckelpersoner som valt att delta. Ett krav för deltagande har varit att vi fått tillgång till e-postadresser och telefonnummer till HR-chef, personal-chef alternativt VD. Undersökningen har i huvudsak haft en avgränsning där företag och organisationer med fler än fem anställda ingår i undersökningen. De register som vi har använt har matchats mot varandra för att i så stor utsträckning som möjligt undvika dubbletter. Webbenkäten har distribueras till identifierade nyckelpersoner eller namngiven HR-chef /personalchef/vd inom de register vi fått tillgång till. Därtill har den spridits som en öppen länk inom angivna organisationer som själva distribuerat enkäten. Med länken till webbenkäten har ett brev med en syftesbeskrivning följt (se bilaga 3). Ambitionen var att respondenter tillhörande någon av klusterorganisationerna Compare, The Paper Province, The Packaging Arena eller Stål&Verkstad skulle ha slussats ut ur undersökningen genom en filterfråga. Denna fråga föll dock bort. Informationen från de företag som tillhör en klusterorganisation har vi överlämnat till KOM-INN- projektet och den informationen kommer att sammanställas inom ramen för det projektet. Resultatet från KOM-INNprojektets undersökning kommer i sin tur i analysen att adderas till resultatet i den här undersökningen. Frågorna i enkäten är framarbetade och fastställda i dialog mellan Region Värmland/projektet Attraktiva Värmland och Attityd. Webbenkäten har utformats utifrån två huvudmålgrupper, kommuner och landstinget i den ena målgruppen och resterande i den andra målgruppen. Enkäten riktad till kommuner och landsting har byggts upp genom att specifika yrken har benämnts utifrån AID-kodning (kodsystem som används av Sveriges kommuner och landsting, SKL) medan enkäten till övriga har byggt på SSYK-kodning av yrkestitlar (koder som SCB använder i sin yrkesklassificering). Kodsystemen har valts utifrån att respektive målgrupp i någon grad är kända med systemen sedan tidigare, samt för att få en enhetlig benämning av samma yrken. Respondenterna har fått ange rekryteringsbehov för hösten 2011 samt för året 2012, samt ange om de har intresse av att delta i det marknadsföringsarbete som Attraktiva Värmland planerar under tidsperioden. Datainsamlingsperioden var planerad till tre veckor. Datainsamlingen påbörjades den 1 juni 2011 och på grund av önskemål från respondenter valde vi att förlänga insamlingsperioden över sommaren I de register som vi förfogat över har tre e- Atti tyd i Karl stad AB

10 postpåminnelser gått ut. Samtidigt som dessa påminnelser har gått ut har vi kontaktat ansvariga för de öppna länkarna med en uppmaning att även de skulle göra en påminnelse i sina register. Datainsamlingen avslutades den 27 augusti Därefter har vi genomfört en telefonpåminnelse i huvudsak till de kommuner som ännu inte hade besvarat enkäten med ambitionen av att få samtliga kommuner att delta i undersökningen. SVARSFREKVENSREDOVISNING Totalt har 1019 personer ingått i undersökningen. Efter att dubbletter sorterats bort, samt att vi avlägsnat företag tillhörande någon av Klusterorganisationerna återstår 764 namngivna respondenter som har deltagit i undersökningen. Nedan redovisas svarsfrekvenser per organisation. Organisation Utskick Antal svar Handelskammaren Värmland Attendo Care 5 2 VVS-företagen 33 5 Servicecollege Transportgruppen 85 5 Övriga Kommuner och Landsting Utskick Antal svar Kommuner Landsting 1 1 Följande har deltagit i undersökningen genom egna utskick. I målgruppen är det cirka 245 personer som har kunnat besvara enkäten. I denna grupp kan vi inte redogöra för någon svarsfrekvens då svaren inkommit anonyma. Charlottenbergs köpcenter Elektriska installatörsorganisationen, EIO Praktikertjänst Sveriges byggindustrier Töcksfors köpcenter Atti tyd i Karl stad AB

11 RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen. Resultatet behandlar dels bakgrund om de verksamheter och organisationer som svarat på enkäten, dels deras rekryteringsbehov hösten 2011 och under BAKGRUND Totalt har vi fått in 230 svar på rekryteringsenkäten. Bransch Procent Handel och övrig besöksnäring 19 Bygg/fastigheter, samt el och VA 18 Tillverkningsindustri 14 Offentlig sektor 12 Tjänster 10 Vård och omsorg 4 IT 4 Logistik/transport och magasinering 4 Information och kommunikation 3 Kompetensutveckling, forskning, utveckling och 2 utbildning Jord-, skogsbruk och fiske 0 Annan bransch 10 Summa procent 100 Summa antal 230 Frekvens av frågan Vilken bransch är du verksam inom? Bland de organisationer som svarat på undersökningen är det 19 procent som är verksamma inom handel och övrig besöksnäring och 18 procent inom bygg och fastigheter, samt el och VA. Det är även många, 14 procent som är verksamma inom tillverkningsindustri. Tio procent är verksamma inom någon annan bransch än de som är uppräknade i enkäten. Atti tyd i Karl stad AB

12 Organisationer de tillhör Procent Handelskammaren Värmland 64 Företagarna 24 VVS-företagen 6 Sveriges Byggindustrier 6 Elektriska installatörsorganisationen, EIO 3 Charlottenbergs köpcenter 2 Maskinentreprenörerna 1 Bergvik köpcenter 1 Mitt i City 1 Töcksfors shoppingcenter 1 Inget av ovanstående 20 Summa procent 129 Summa antal 227 Frekvens av frågan Vilken eller vilka organisationer tillhör du? Knappt två tredjedelar är medlemmar i Handelskammaren Värmland och det är också många, 24 procent, som är med i Företagarna. 20 procent av de som svarat på enkäten är inte med i någon av de organisationer som nämns i enkäten. Befattning Procent VD, chef (platschef, regionchef, butikschef) 77 verksamhetsledare, ägare, ordförande Personalchef, HR-chef, personalansvar 15 Ekonomichef, ekonomiansvar 3 Administratör, sekreterare, kontorist 2 Övrig (säljare, transportledare) 3 Summa procent 100 Summa antal 221 Frekvens av frågan Vilken befattning har du? Tre fjärdedelar av de som svarat på enkäten är VD eller någon typ av chef, såsom platschef, regionchef, butikschef eller verksamhetsledare. Här ingår även ägare och styrelseordförande. Ytterligare 15 procent som svarat är personalchef, HR-chef eller har personalansvar. Atti tyd i Karl stad AB

13 Statistik kring antal anställda och pensionsavgångar Summa Min Max Medel Median Anställda totalt i Värmland Pensionsavgångar aug 2011 tom dec Pensionsavgångar som ersätts via intern rekrytering Summa, min, max, medelvärde, samt median för de frågor som rör företagen/organisationernas anställda och pensionsavgångar. De företag och organisationer som ingår i undersökningen har tillsammans drygt anställda i Värmland, där den största organisationen har anställda och den minsta inte har några anställda alls. Genomsnittsnittsorganisationen sett till median har 25 anställda. När det gäller pensionsavgångar under perioden augusti 2011 till och med december är det totalt sett knappt pensionsavgångar som är aktuella. Knappt 500 av dessa planeras att ersättas med intern rekrytering. För 56 procent av respondenterna är inga pensionsavgångar aktuella under perioden och för ytterligare 25 procent är det en till två personer som beräknas gå i pension under perioden. Procent Nyrekryteringsbehov Behov ht 2011 Behov 2012 Frekvens av procentandelen som svarat ja på frågorna Har ni behov av att rekrytera hösten 2011? och Har ni behov av att rekrytera 2012?. 57 procent har behov av att rekrytera under hösten procent har även behov av att rekrytera under Bland de som har behov av att rekrytera under 2011 är det 84 procent som även har ett rekryteringsbehov under Bland respondenterna är det 67 procent som inte har något rekryteringsbehov under vare sig 2011 eller Atti tyd i Karl stad AB

14 Procent Kontakt med projektet Attraktiva Värmland Ja 74 Nej Frekvens av frågan Vill du ha kontakt med projektet Attraktiva Värmland i samband med marknadsföringskampanjen?. 26 procent (56 personer) har svarat att de vill ha kontakt med projektet Attraktiva Värmland i samband med marknadsföringskampanjen som kommer genomföras under hösten 2011 och under Det är 38 procent bland dem som har rekryteringsbehov under hösten 2011 som vill ha kontakt och 35 procent bland dem som har behov under Atti tyd i Karl stad AB

15 REKRYTERINGSBEHOV PER YRKESOMRÅDE Nedan redovisas inplanerade nyrekryteringar hos respondenternas organisationer under hösten 2011 och under helåret Yrkesområden totalt sett enligt SSYK Antal hösten 2011 Antal 2012 Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildn eller motsvarande kunskaper Totalt Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Summa antal Summa per yrkesområde enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, där AID är omkodat enligt kodningsnyckel till SSYK. Samtliga verksamheter och organisationer ingår. Totalt bland de i undersökningen ingående företagen/organisationerna är det planerade nyrekryteringar, fördelat på 570 tjänster under 2011 och tjänster under Störst rekryteringsbehov återfinns i yrkesområde Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens, det vill säga yrken som normalt kräver en längre högskoleutbildning eller motsvarande. Exempel på yrken är dataspecialister, civilingenjörer, läkare och barnsjuksköterskor. Det är även stort behov inom service, omsorgs- och försäljningsarbete, som är yrken som normalt kräver gymnasiekompetens. Exempel på yrken här är kock, barnskötare och försäljare inom dagligvaruhandeln. Atti tyd i Karl stad AB

16 Yrkesområden (SSYK) bland privata Antal hösten Antal 2012 Totalt företag 2011 Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildn eller motsvarande kunskaper Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Summa antal Summa per yrkesområde enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, för privata företag. I enkäten fick respondenter inom det privata näringslivet besvara sitt rekryteringsbehov utifrån SSYK som SCB använder i sin statistik. Inom det privata näringslivet är det störst rekryteringsbehov inom yrkesområdet med arbete utan krav på särskild yrkesutbildning, som inte kräver någon eller liten erfarenhet eller utbildning utöver grundskola. Exempel på yrken är köks- och restaurangbiträden, hotell- och kontorsstädare, samt medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Det är även ett stort behov inom processoch maskinoperatörsarbete, transportarbete med mera och arbete som kräver teoretisk specialistkompetens. Atti tyd i Karl stad AB

17 Yrkesområden (SSYK) bland Antal hösten Antal 2012 Totalt myndigheter 2011 Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildn eller motsvarande kunskaper Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Summa antal Summa per yrkesområde enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, för privata företag. Även myndigheter besvarade sina rekryteringsbehov utifrån SSYK-kodningen. Det stora behovet återfinns inom arbeten som kräver teoretisk specialistkompetens och det är främst under 2012 som behovet finns. Yrkesområden (AID) bland kommunerna och Landstinget i Värmland Antal hösten 2011 Antal 2012 Ledningsarbete Handläggar- och administratörsarbete Totalt Vård- och omsorgsarbete mm Tandvårdsarbete Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur-, turism- och fritidsarbete Teknikarbete Hantverkarbete mm Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete Summa antal Summa per yrkesområde enligt AID uppdelat för hösten 2011 och 2012, för de värmländska kommunerna och Landstinget i Värmland. I enkäten fick respondenter inom kommunerna och landstinget besvara sitt rekryteringsbehov utifrån AID som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder Atti tyd i Karl stad AB

18 för sin statistik. I denna grupp är det två områden som står för det stora rekryteringsbehovet vård- och omsorgsarbete, samt skol- och barnomsorgsarbete. För båda dessa grupper gäller att det stora behovet finns för REKRYTERINGSBEHOV PER YRKESGRUPP Ordmoln av yrkesgrupper. För att statistiken ska bli användbar för projektet är det också intressant att se hur rekryteringsbehovet ser ut per yrkesgrupp. Här är allt registrerat enligt SSYK. Nedan följer därför en tabell där det framgår vilka yrken som det finns behov av och vi har sorterat listan fallande utifrån det totala rekryteringsbehovet under perioden. Därefter följer tabeller uppdelat för privata näringslivet, myndigheter, samt kommuner och landstinget. Yrkesgrupp totalt sett enligt SSYK Antal ht 2011 Antal 2012 Vård- och omsorgspersonal Ingenjörer och tekniker Köks- och restaurangbiträden Lärare grundskolan Maskinoperatör Förskollärare Andra specialiteter inom hälso- och sjukvård Ledning, vd, chef Sjuksköterska Byggnads- och anläggningsarbetare Administratörer Läkare Psykolog, socialsekreterare Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Civilingenjörer Städare Dataspecialister Totalt antal Atti tyd i Karl stad AB

19 Lärare gymnasiet Byggnadshantverkare Övriga servicearbetare Trädgårdsanläggare Restaurangpersonal Fordons- och maskinförare Jurister Kulturarbete, annat Säljare Säkerhetspersonal Försäljare Kassapersonal Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Bibliotekarie Kontorssekreterare, bokföringsassistent Inspektörer inom bygg, miljö- och hälsoskydd Redovisningsekonomer Journalist Sjukgymnaster, tandhygienister m fl Badpersonal Präst Maskin- och motorreparatörer Biståndsbedömare Renhållnings- och återvinningsarbetare Svetsare Godshanterare och expressbud Speciallärare Elmontörer Grafiker Total Summa per yrkesgrupp enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, totalt sett Totalt sett i undersökningen är det vård- och omsorgspersonal där det största rekryteringsbehovet finns. Det finns även ett stort behov av ingenjörer och tekniker, köks- och restaurangbiträden, lärare på grundskolan, samt maskinoperatörer. Atti tyd i Karl stad AB

20 Privat näringsliv Yrkesgrupp inom privat näringsliv Antal ht 2011 Antal 2012 Köks- och restaurangbiträden Maskinoperatör Byggnads- och anläggningsarbetare Ingenjörer och tekniker Civilingenjörer Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Dataspecialister Ledning, vd, chef Övriga servicearbetare Fordon- och maskinförare Byggnadshantverkare Säljare Försäljare Kassapersonal Städare Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Restaurangpersonal Jurister Präst Redovisningsekonomer Vård- och omsorgspersonal Maskin- och motorreparatörer Läkare Kontorssekreterare, bokföringsassistent Svetsare Godshanterare och expressbud Elmontörer Grafiker Total Summa per yrkesgrupp enligt SSYK uppdelat för hösten 2011 och 2012, för det privata näringslivet Totalt antal I det privata näringslivet är det främst köks- och restaurangbiträden och maskinoperatörer som det finns behov av. Atti tyd i Karl stad AB

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer