3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010"

Transkript

1 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr (8,1) Resultatet före skatt uppgick till 6,1 Mkr (8,2) Resultat efter skatt uppgick till 4,4 Mkr (6,1) Rörelsemarginalen uppgick till 20,8% (30,3) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 29,3 Mkr (26,9) Resultatet per aktie uppgick till 1,89 Kr (2,62) Repetitiva intäkter om 44,5% (31,9) Under första kvartalet har affärsområdet 3L Förvaltningssystem fortsatt teckna nya affärer med bland annat UBC Ekonomisk Förvaltning. 3L Förvaltningssystem gör även ett starkt resultat under första kvartalet och ökar omsättningen med 15% jämfört med samma period föregående år. Inom affärsområdet 3L Media har tillväxten fortsatt under perioden, bland annat med en hög aktivitet gällande implementering av produkten Core hos en ledande europeisk aktör. För att säkerställa leverans under året har vi ökat kostnaderna för främst personal, konsulter och resor jämfört med samma period året innan. Rörelsemarginalen för koncernen uppgår alltjämt till 20,8% under perioden, affärsområdet Media isolerat ligger på 23,8%. Q Q Föränd. Nettoomsättning 29,3 26,9 9% Rörelseresultat 6,1 8,1-25% Resultat efter skatt 4,4 6,2-29% Om 3L System Group: 3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom bygg-, fastighets- och mediabranschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld där service och affärer allt oftare sker online. Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna. Bolagets aktier handlas på First North och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

2 DELÅRSRAPPORT FÖR 3L SYSTEM AB (PUBL.) FÖRSTA KVARTALET 2010 VD Fredrik Ruben kommenterar Vi lämnar ytterligare ett spännande kvartal bakom oss där vi återigen kunnat visa på tillväxt för båda affärsområdena. Samtidigt börjar vi nu se effekterna av den omstruktureringsplan som tidigare kommunicerats för att säkerställa att vi når våra långsiktiga mål och bygger basen för vår fortsatta framgång. Den kostnadsökning under 2010 om ca 5 Mkr som avsatts för att täcka detta ligger fast och stora delar av denna har redan igångsatts. Fokus ligger på HR, ersättningsstruktur, organisationen, verktyg, produkter, processer och kommunikation. Rörelseresultatet minskade med 2 Mkr till 6,1 Mkr under första kvartalet. Rensat för valutakursvinster på 0,2 Mkr (1,2) och kostnader relaterade till tidigare kommunicerade satsningar och verksamhetsförbättrade åtgärder om ca 1,5 Mkr är det dock en förbättring med 0,5 Mkr jämfört med motsvarande kvartal i fjol, vilket motsvarar en rörelsemarginal på ca 26%. Första kvartalet är traditionellt starkt för affärsområdet Media vilket vi fortsatt kunnat visa under Intäkterna kommer primärt från redan ingångna affärer och inga nya kundavtal har tecknats under perioden. Dock har vi just nu stort fokus på att säkerställa en lyckad och framgångsrik leverans av den strategiskt och ekonomiskt viktiga affären för systemet Core som tecknades under fjärde kvartalet 2009 med en ledande europeisk aktör. Därför har vi en ökad kostnad under perioden. För affärsområdet Förvaltningssystem är däremot första kvartalet traditionellt sett svagt. Detta har emellertid ej varit fallet Affärsområdet ökade omsättningen med drygt 13% och fördubblade rörelseresultatet jämfört med samma period året innan. Vi har under perioden tagit flera stora och strategiskt viktiga kontrakt med bland annat UBC Ekonomisk Förvaltning och vi ser fortsatt ökad efterfrågan på vår produkt 3L Pro. Även här ser vi dock en utmaning vad beträffar rekrytering då vi fortsatt under perioden haft svårt att finna nya medarbetare med rätt kompetens och profil. Målet om att hålla andelen repetitiva intäkter på minst 40% för koncernen på helåret ligger fast och under kvartalet har vi överträffat det med en andel repetitiva intäkter på 44,5%. När vi tittar framåt är inriktningen fortsatt på att kunna utöka antalet kunder för det nya systemet Core. Våra kunder inom segmentet sökmedia, dit bland annat ett flertal ledande Gula Sidorna-bolag hör, är inne i en omfattande affärsomställning. Vår ambition är att på ett så effektivt sätt som möjligt stödja dem i övergången från tryckta media till online, men även till nya och alternativa kanaler så som mobilt och sociala media, som blir en allt viktigare intäktskälla. Gör vi detta på ett framgångsrikt sätt med våra befintliga kunder är det självfallet avgörande för vår förmåga att attrahera nya. För båda affärsområdena söker vi aktivt efter potentiella partners vilka kan hjälpa oss att på ett snabbare och mer effektivt sätt fortsätta växa med lönsamhet på det sätt som vi strävar efter. Även företagsförvärv kan vara aktuella. Slutligen har vi ytterligare accelererat den satsning som inletts för att stärka vår enskilt viktigaste resurs våra medarbetare. Att växa som bolag innebär at vi växer som organisation. Vi skall se till att behålla den goda anda som tagit oss dit vi är idag och som gör oss så unika. Vi på 3L är inte som alla andra och det skall vi vara stolta över! Fredrik Ruben Solna (13)

3 Koncernen 1 Koncernen redovisar för första kvartalet en nettoomsättning om 29,3 Mkr (26,9) och ett rörelseresultat om 6,1 Mkr (8,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 20,8 % (30,3). Resultatet före skatt uppgick till 6,1 Mkr (8,2). Soliditeten uppgick till 67,6 % (62,7) och en kassalikviditet om 288,5 % (255,3). 3L Media 3L Media redovisar för det första kvartalet en nettoomsättning om 21,6 Mkr (20,4) och ett rörelseresultat om 5,1 Mkr (7,7). Rörelsemarginalen uppgick till 23,8 % (37,6). Affärsområdet 3L Media har haft en fortsatt tillväxt under perioden. Under kvartalet har affärsområdet haft hög aktivitet gällande implementering av produkten Core till en ledande europeisk aktör. För att säkerställa leverans under året har vi ökat kostnader för primärt personal, konsulter och resor jämfört med samma period året innan. 3L Förvaltningssystem 3L Förvaltningssystem redovisar för första kvartalet en nettoomsättning om 7,6 Mkr (6,7) och ett rörelseresultat om 1,0 Mkr (0,5). Rörelsemarginalen uppgick 12,7 % (7,0). Koncernens repetitiva intäkter 2 45% 51% 4% Koncernens totala nettoomsättning 26% 74% Repetitiva intäkter Engångsintäkter Övrigt Förvaltning Media Under första kvartalet har affärsområdet 3L Förvaltningssystem tecknat nya affärer, bland annat med UBC Ekonomisk Förvaltning. 3L Förvaltningssystem fortsätter även att göra ett starkt resultat under första kvartalet och ökar omsättningen med 15 % jämfört med samma period föregående år. Intäkter och resultat Koncernens totala intäkter för perioden januari mars uppgick till 30,1 Mkr (29,0). Rörelseresultatet blev 6,1 Mkr (8,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,1 Mkr (8,2). Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning för både uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris. Vid licensintäkter då en rättighet överförs mot en fast avgift redovisas intäkter när försäljning sker. Licensintäkternas storlek kan variera från period till period. Övriga rörelseintäkter, om 0,2 Mkr (1,2), består av valutakursvinster. Q Q Engångslicensintäkter Repetitiva intäkter Tjänsteintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning Jämförelsesiffror, inom parentes, avser samma period för föregående år (2009). Finansiell ställning och investeringar Koncernens finansiella ställning är fortsatt god. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid rapportperiodens slut till 51,7 Mkr (44,1). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var 48,9 Mkr (35,7). Soliditeten uppgick till 67,6 % (62,7) och kassalikviditeten till 288,5 % (255,3). Investeringar i inventarier har under perioden gjorts till ett värde av 0,3 Mkr. Utveckling Utgifter för programvaruutveckling aktiveras när det är sannolikt att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska fördelar, när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången och när utgifterna kan beräknas. Anskaffningsvärdet för tillgången utgörs av löner och andra utgifter som är direkt relaterade till utvecklingen. 2 Med repetitiva intäkter avses intäkter som är avtalade och kontrakterade för minst 12 månaders framåt. Exempel på sådana är support- och serviceavtal, förkontrakterad kundutveckling, drift, och SLA baserad som en procentandel av licensavgift.

4 Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2009 (s24 samt s36ff). Några generella förändringar i denna riskbild har inte skett. Upplysningar om närstående Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden. Händelser efter första kvartalets utgång Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen. Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, årsredovisningslagen samt RFR 1.3 Kompletterade redovisningsregler för koncerner. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer. RFR 2.3 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, dvs IFRS i den omfattning som RFR 2.3 tillåter. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport är desamma som de som beskrivs i årsredovisningen Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC med tillämpning för koncernen från och med den 1 januari 2010 har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller finansiell ställning. Aktiedata Resultatet per aktie efter avdrag för skatt om 26,3% (26,3) uppgick för perioden januari mars till 1,89 kronor (2,62), motsvarande resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,89 (2,62) och justerat eget kapital per aktie uppgick till 22,05 kronor (18,79). Antalet utestående aktier var den 31 december stycken. Aktien är noterad på Nasdaq OMX First North. Certified adviser är Avanza Bank. Årsstämman den 23 april 2008 fattade beslut om att utge högst teckningsoptioner, varav tecknades. Ej tecknade optioner har makulerats under april De tekningsoptionerna ger möjlighet att teckna aktier i bolaget till en kurs om 36,72 kr. Rätten att teckna sig för teckningsoptioner gavs, med avvikelse för aktieägarnas företrädelserätt, till personal och ledande befattningshavare. Marginell utspädningseffekt föreligger på dessa utställda optioner. Årsstämman den 22 april 2009 fattade beslut om att utge högst teckningsoptioner vilka i sin tur ger möjlighet att teckna aktier i bolaget till en kurs om 57,85 kr. Rätten att teckna sig för teckningsoptioner, med avvikelse för aktieägarnas företrädelserätt, till personal och ledande befattningshavare. Hittills har tecknats. Ingen utspädningseffekt föreligger på dessa optioner eftersom snittaktiekursen för perioden ej överstiger teckningskursen Årsstämma och utdelning Årsstämma äger rum måndagen den 19 april 2010 klockan på Solna Strandväg 78, Regus Solna. Styrelsen föreslår utdelning om 3 kronor per aktie. Vinstmedlen föreslås disponeras så att kronor delas ut till aktieägarna och att återstoden av vinsten överföres i ny räkning. Kommande rapporttillfällen 18 Augusti 2010 Delårsrapport 6 månader Oktober 2010 Delårsrapport 9 månader Februari 2011 Bokslutskommuniké helår Nettoomsättning och rörelseresultat koncernen Q Q Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Koncernens Inriktning för 2010 Koncernens inriktning och strategi för 2010 är oförändrad kommer bli ett år av fortsatt tillväxt på alla fronter. Mottot för 2010 är tillväxt med struktur. Det betyder i praktiken att det utöver fokus på att växa bolagets affär och säkra koncernens tillväxt även skall göras extra satsningar med syfte att stärka upp bolagets produkter och arbetssätt. För koncernen har ledningen även satt upp tre mjuka mål för 2010 som skall bidra till önskad strukturerad tillväxt. Dessa är: 1. Vässa bolagets arbetssätt och verktyg och därigenom ytterligare förbättra bolagets produkter 2. Förbättra koncernens kommunikation mot media, investerare och kunder 3. Erbjuda en av branschens bästa arbetsplatser som lockar och behåller de bästa medarbetarna och därmed säkerställer bolagets framtida tillväxt 3L Förvaltningssystem skall ytterligare stärka sitt erbjudande mot nya och befintliga kunder och sikta på att andelen repetitiva intäkter ej skall understiga 40% av omsättningen. Fokus skall ligga på att bredda utbudet och säkra affärsområdets erbjudande mot kund. Produkterna skall genomgå en uppdatering i användargränssnitt och funktioner skall läggas till för att tillse att bolaget fortsatt har en ledande produkt. Bolaget skall under 2010 aktivt undersöka hur man kan bredda 4 (13)

5 erbjudandet till kund och även möjligheter att förbättra leveranssätt av mjukvara och tjänster. 3L Media skall fortsätta leverera på tidigare ingångna affärer med god lönsamhet samtidigt som ytterligare affärer skall tecknas för systemet Core. Andelen repetitiva intäkter skall för affärsområdet Media ej understiga 40% av omsättningen samtidigt som bolaget skall visa fortsatt tillväxt. Vidare skall affärsområdet Media under 2010 aktivt undersöka hur man kan förbättra och bredda produkterbjudandet mot marknaden där en enklare och snävare paketerad version av produkten Core ligger högt på agendan som lösning för dels mindre kunder inom befintligt segment men även som dörröppnare mot nya marknader. Detta kan komma att ske både genom förvärv och egenutvecklade lösningar. Vidare skall fokus ligga mot att bli ett mer renodlat produktbolag varför bolaget under 2010 aktivt skall söka etablera strategiska partnerskap med företag som har kompletterande produkter samt kapacitet att utföra installation och konsulttjänster på 3L Medias produkter gentemot kund. Utsikter för 2010 Styrelsens ambition är att bolaget under 2010 skall fortsätta sin hittills lönsamma tillväxt. Under året görs ett antal punktinsatser och satsningar med syfte att säkra bolagets långsiktiga framgång vilket kommer öka kostnaderna för året med i storleksordningen 5 Mkr utöver bolagets normala rörelsekostnader. Långa ledtider och införsäljningscykler av uppdrag kan som hittills under enstaka perioder skapa fluktuationer i resultatredovisningen. Solna den 19 April 2010 Styrelsen för 3L System AB (publ) För ytterligare information, kontakta vd Fredrik Ruben, telefon , Se även Uppgifterna i rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 5 (13)

6 Rapport över totalresultat koncernen, kkr Koncern Koncern Koncern jan - mars 2010 jan - mars Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Främmande arbeten Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -16 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska versamheter Periodens övrigt total resultat Periodens summa totalresultat Resultat per aktie totalt före utspädning, kr 1,89 2,62 5,93 Resultat per aktie totalt efter utspädning 1,89 5,92 Periodens resultat efter beräknad skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Antal utestående aktier var vid årets ingång stycken och ingen förändring har skett under året. Marginell utspädningseffekt föreligger inte.

7 Balansräkning koncernen, kkr Koncernen Koncernen Koncernen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Hyresrätter och liknande rättigheter Utvecklingsutgifter Kundavtal Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (13)

8 Balansräkning koncernen, forts. Koncernen Koncernen Koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Kapitalförsäkring Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 8 (13)

9 Kassaflödesanalys koncernen, kkr Koncern Koncern Koncern jan- mars 2010 jan- mars Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Optionspremie 289 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursförändring likvida medel Likvida medel vid periodens slut (13)

10 Förändringar i eget kapital koncernen, kkr KONCERNEN Aktie- Övrigt till- Reserver Balanserad vinst Summa kapital skjutet kapital inkl årets resultat eget kapital Eget kapital Utdelning Options premier Periodens summa totalresultat Eget kapital Periodens summa totalresultat Eget kapital Utdelning Options premier Periodens summa totalresultat Eget kapital Periodens summa totalresultat Eget kapital Reserver avser i sin helhet omräkningsdifferenser hänförliga till nettoinvestering i utlandsverksamhet. Nyckeltal koncernen Nyckeltal Koncern Koncern Koncern 2010 Q Q Rörelsemarginal, % 20,8 30,3 19,3 Nettomarginal, % 20,9 30,5 19,5 Avkastning på eget kapital, %) ² 9,4 16,1 32,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,2 18,9 44,7 Soliditet, % 67,6 62,7 63,4 Kassalikviditet, % 288,5 255,3 254,5 Eget kapital per aktie, kr 22,05 18,79 20,21 Resultat per aktie, kr ) 3 1,89 2,62 5,93 Antal utestående aktier vid periodens slut Antal anställda vid periodens slut (13)

11 Resultaträkning moderbolaget, kkr Moderbolag Moderbolag Moderbolag jan- mars jan- mars Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -1 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Upplösning periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Periodens resultat (13)

12 Balansräkning moderbolaget, kkr TILLGÅNGAR Moderbolag Moderbolag Moderbolag Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier ) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 12 (13)

13 Segmentsinformation Företagsledningen har fastställt rörelsesegment baserat på den information som behandlas av koncernledningen och som används för att fatta strategiska beslut. Koncernledningen bedömer verksamheten från produktperspektiv och uppföljning sker av följande segment: 3L Media utvecklar och säljer affärssystem för företag inom vägledande media. 3L Förvaltning utvecklar och säljer affärssystem för bygg-, fastighets- och övriga entreprenadbranscher. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Sverige och via dotterföretag i USA. 3L Media 3L Förvaltningssystem Ofördelade poster Koncernen 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q1 Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Aktivering Summa nettoomsättning Rörelseresultat (13)

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars 1 Göteborg den 12 maj 2008 Intius AB (publ) org nr 556435-4693 DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2008 Perioden januari-mars 2008 i

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q22014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

DELÅRSRAPPORT Q22014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 DELÅRSRAPPORT Q22014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 SUMMERING 87 M I L J + 22% BESÖKARE JÄMFÖRT MED Q2 2013 Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 KONCERNEN 2014 2013 2014 2013 NETTOOMSÄTTNING (TKR) 12 469 12

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer