Verksamhetsplan med budget 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med budget 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget Allmänt 1.1 Vision Vi bidrar till att skapa Skövdes och Skaraborgs bästa förutsättningar för näringslivsutveckling tillsammans blir vi starkare Detta innebär att: NLF för en aktiv dialog med företag, näringslivsorganisationer, politiker, myndigheter och beslutsfattare. NLF är pådrivande och opinionsbildande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl utveckling av befintligt näringsliv likväl som för nyetableringar. NLF ska vidga sin verksamhet i frågor som är gemensamma med företag och organisationer i andra kommuner och därmed söka samförståndslösningar. 1.2 Verksamhetsidé Näringslivsforum ska, med medlemmarnas bästa för ögonen, bidra till en positiv utveckling för näringslivet. Detta innebär att vi skall: Verka för att alla positiva krafter drar åt samma håll. Som spindeln i nätet hålla koll på allt spännande som händer i Stadshuset, på Högskolan, i näringslivet och inte minst ute i medlemsföretagen. 1.3 Värdegrund Näringslivsforums verksamhet bygger på etisk och moralisk värdegrund. Detta innebär att: Vi ställer höga etiska och moraliska krav på oss själva och på våra samarbetspartners avseende affärsetik och affärsmoral och ställer krav på att driva verksamheten enligt lagar och förordningar. Vi värnar om våra medlemmar och dess integritet. Vi arbetar endast med frågor som går att förena med målet om en hållbar miljö. Vår verksamhet präglas av, en stark och vital demokratisk process, och en utvecklad kommunikation för delaktighet. Sida 1 (7)

2 2. Organisation NÄRINGSLIVSFORUM Medlemmar Revisor Valberedning Kansli Styrelse Kompetens- & styrelsebank ledargrupp Bygg & etableringsgruppen Handelsturism & besöksnärings gruppen gruppen Industri gruppen Landsbygdsnäringsgruppen Tjänstegruppen Utbildnings -gruppen 3. Medlemmar I dag finns mer än 4500 företag och föreningar med F-skattsedel inom Skövde kommun. Av dessa är drygt 2000 enskild firma. Det innebär att cirka 2500 aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag bedriver mer eller mindre affärsverksamhet i kommunen. I dag har NLF mer än 250 medlemmar i NLF. Dessa representerar mer 50% av antalet privat anställda i kommunen. En rimlig bedömning bör vara att % av de affärsdrivande bolagen på sikt ska vara medlemmar i Näringslivsforum. : 3.1 Vi ska arbeta för att vid utgången av 2015 har 350 medlemmar. 3.2 Vi ska verka för att 80 % av alla företag med 50 anställda eller fler är medlemmar i NLF. Mål för 2013 (fokusområde): 3.10 Vid årets slut ska vi vara 300 medlemmar Genomföra rekryteringsmöten för presumtiva medlemmar Genomföra två medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte 3.13 Genomföra frukost- eller lunchmöten för medlemmar för att informera om verksamheten. Sida 2 (7)

3 4. Ekonomi : 4.1 Föreningens ekonomiska status skall vid utgången av 2014 vara ett eget kapital om ca kr för att klara en avveckling av verksamheten utan att enskild medarbetare eller leverantör blir ekonomiskt drabbad. 4.2 Intäkter från 2014 i form av medlemsavgifter eventuella sponsorbidrag och andra bidrag ska på sikt täcka kostnader för driften av föreningen inkluderande en heltidsanställd tjänsteman. En rimlig intäktsnivå bör vara kr. Mål för 2013(fokusområde): 4.10 Att vid årets slut ha ett eget kapital om kr 4.11 Att vid årets slut ha en medlemsmassa som innebär medlemsintäkter om kr 4.12 Att vid årets slut ha sponsorintäkter om kr 5. Kommunikation och profil : 5.1 Näringslivsforums varumärke ska vara välkänt i regionen mellan Vänern och Vättern. 5.2 NLF ska ha en väl fungerande och informativ hemsida. 5.3 Ordförandens nyhetsbrev skickas till medlemmarna 2-3 ggr per år. 5.4 Intern kommunikation sker via e-post och med mötesnoteringar inom respektive arbetsgrupp. Mål för 2013 (fokusområde): 5.10 NLF ska ge ut minst tre medlemsbrev under året Hemsidan ska hållas uppdaterad med senaste nytt Nyhet kan förmedlas via Facebook 5.13 Intern information såsom styrelse- och AU protokoll/mötesanteckningar skickas inom respektive enhet. 6. Styrelse och kansli Styrelsen är föreningens beslutande organ då årsmöte inte är samlat. Styrelsen ska leda föreningen i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsen kan delegerad visst ansvar och vissa befogenheter till AU och/eller verksamhetsledaren. 6.1 Föreningen ska ha en så stabil ekonomi så att kansliet kan bemannas med en kvalificerad tjänsteman på heltid Arrangera årsmöte Arrangera styrelsemöte och arbetsgruppsmöte Arrangera medlemsmöten Genomföra aktiviteter och andra åtgärder för att uppnå mål på kort och lång sikt enligt verksamhetsplan. Sida 3 (7)

4 7. Bygg- & Etableringsgruppen Representera Bygg- & Etableringsföretagen inom Näringslivsforum. Arrangera intressanta och utvecklande möten för Bygg- & Etableringsföretagen. Arbetsgruppen är NLF:s huvudansvariga remissinstans för detalj- och programplaner. 7.1 Verka för att de delar av Vision Skövde 2025 som berör Bygg & etabl går från vision till verklighet Bidra till rekrytering av medlemsföretag till NLF 7.11 Arbetsgruppen kommer att träffas i fem ordinarie möten under året 7.12 Bidra till att utveckla åtgärdsplaner till den bostadsstrategiska planen 7.13 Remissarbete för detalj- och programplaner 7.14 Arrangera två frukost/lunchmöten 7.15 Arrangera i samverkan med kommunen en studieresa 7.16 Verka för ett halvdagsseminarium med inriktning centrumutveckling 8. Handels-, turism & besöksnäringsgruppen Förmedla information mellan NLF och Next Skövde styrgrupper främst med inriktning på den operativa verksamheten. Ordföranden i arbetsgruppen skall hålla NLF styrelse informerad om Next operativa verksamhet. Arrangera 1-2 frukostmöten själva eller i samverkan med Next Skövde som riktar sig till respektive branscher för att hålla NLF medlemmar informerade om vad som händer och även kunna framföra budskap från NLF medlemmar till Next Skövde. Föreslå näringslivets bemanning av styrgrupperna i Next Skövde 8.1 Bidra till att skapa goda relationer mellan handels- turism- och besöksnäringsföretagen i syfte att få en positiv utveckling av handel och besöksnäringen i Skövde. Mål för 2013 (fokusområde) 8.10 Hålla NLF styrelse informerad om verksamheten i Next Skövde 8.11 Arrangera frukostmöten, ett vår och ett höst riktade till branschen 8.12 Föreslå näringslivets bemanning i Next Skövde styrgrupper Bidrar med namnförslag till näringslivets bemanning av Next Skövde styrelse. Sida 4 (7)

5 9. Industrigruppen Representera tillverkningsindustri inom Näringslivsforum. Arrangera intressanta och utvecklande möten för Industriföretagen. Samverka med andra arbetsgrupper för att få intressanta företagspresentationer inom områden som kan vara leverantörer av tjänster mm till industriföretagen. 9.1 Ena tillverkningsindustrin inom Skövde kommun för att öka samarbetet och skapa en Made in Skövde-anda. 9.2 Tillvarata tillverkningsindustrin intresse gent emot Skövde kommun Arrangera frukostmöte med Automotive Sweden riktat mot fordonsindustrin i Skaraborg 9.11 Arrangera frukostmöte vid Jackon AB 9.12 Arrangera frukostmöte vid AB Furhoffs Rostfria 9.13 Arrangera frukostmöte vid VCC Skövde (Volvo Personvagnar) 9.14 Utveckla statuterna för Made in Skövde 9.15 Marknadsföra Made in Skövde hos tillverkningsindustrin 9.16 Bjuda in till möte med IDC West Sweden för att utveckla samverkansmöjligheterna 10. Landsbygdsnäringsgruppen Representera landsbygdsnäringen inom Näringslivsforum. Arrangera intressanta och utvecklande möten för företag inom landsbygdsnäringen Tydliggöra landsbygdsföretagen (utanför 50-skyltarna) betydelse för Skövdes invånare och näringsliv Driva utvecklingen av elektroniska motorvägar (typ: bredband) till alla företag inom kommunen med betoning på landsbygdsföretagen Bevaka och agera i Skövde kommuns satsning på Biogas Genomföra Landsbygdsmöte i Bergs Bygdegård Genomföra de sju planerade arbetsgruppmötena under året Initiera, bevaka och utveckla lokala nätverk/företag för genomförande av fiberuppkopplingar för företag och boende på landsbygden = Elektroniska motorvägar Vara remissinstans för kommunens landsbygdsprogram Bevaka och påverka kommunens offentliga upphandlingar av lokal mat Bevaka och påverka MÖS arbete på landsbygden Utse och dela ut Landsbygdsnäringspriset vid Näringslivsgalan Sida 5 (7)

6 11. Tjänstegruppen Representera tjänsteföretagen inom Näringslivsforum. Arrangera intressanta och utvecklande möten för tjänsteföretagen Samverka med andra arbetsgrupper för att erbjuda intressanta företagspresentationer inom områden där tjänstegruppens företag kan vara leverantörer av tjänster mm Fortsätta bygga nätverk för tjänsteföretagen även utanför gruppen område Arrangera fyra frukostmöten under året Samverka med andra arbetsgrupper för att erbjuda företagspresentationer Bidra med kompetens för utveckling av sociala medier. 13. Utbildningsgruppen Representera utbildningsföretagen inom Näringslivsforum Rekrytera medlemmar till Näringslivsforum främst inom det egna arbetsområdet. Driva frågor och ärenden som gagnar kompetensutveckling och utbildning för framtidens arbetskraftsbehov Etablera en hållbar samverkansplattform mellan skola och näringsliv/arbetsliv på alla nivåer Sjösätta ett samverkansprojekt mellan skola och arbetsliv på grundskole- och gymnasienivå Initiera en ny dialog med Högskolan om framtida samverkansformer Delta i RUFF Balthazar Sida 6 (7)

7 14 Budget Medlems- och serviceavg Sponsorer Stöd till verksamheten Summa intäkter Varukostnader 4111 Möteskostnader Övriga utgifter E Lämnade bidrag Summa varukostnader Bruttovinst Övriga kostnader 5010 Lokalhyra Övr kostn hyrd lokal Dataprogram Parkeringskostnader Info mtrl hemsida Representation Repr ej avdragsgill Kontorsmaterial Trycksaker Telefon Web/IT avg Porto Revision Redovisningskostnader Konsultarvoden Bankkostnader Övr externa tj Medlemsavgifter Övr kostnader Summa övriga kostnader Arbetskraftskostnader 7210 Löner Bilers skattefria Sociala avgifter Övr perskostn Summa arbetskraftskostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar 7832 Avskrivn inventarier Summa avskrivningar Finansiella poster 8300 Ränteintäkter Resultat Sida 7 (7)

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001

CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001 CONNECT Nordica Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum 20 april 2001 Förord Målet för CONNECT är att underlätta nyföretagande genom frivilligt och aktivt mentorskap samt att förse

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 2014-11-25 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Antagen vid styrelsemöte 2014-12-02 Tommy Lenberg Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet

Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet Dnr 2010:04/2010/6 Kulturbryggan Ku 2010:04 Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och trossamfund Verksamhetsplan för Kulturbryggan Enligt direktiven för Kulturbryggan Dir. 2010:77 ska en första delrapport,

Läs mer