BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla."

Transkript

1 Plats och tid Söråkers Folkets Hus,, kl Beslutande Roger Öberg (S) Ordf Karina Nordgren (S) Alf Edin (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Marie Bergman (S) Zofia Henriksson (M) Lennart Olsson (C) Megan Sandberg (FP) Roger Westin (S) tj ers Alf Söderlund (S) ers Rolf Andersson (M) tj ers Övriga närvarande Utses att justera Förvaltningschef Klas Lundgren Miljöinspektör Anna Norgren Stadsarkitekt Hans-Anders Kempe Carina Hansson, sekreterare Marie Bergman (S) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret , klockan Underskrifter Roger Öberg, ordförande Carina Hansson, sekreterare Marie Bergman, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Paragraf Carina Hansson

2 152 Mötets öppnande Ordföranden gör upprop vilka ledamöter och ersättare som är närvarande samt vilka som är tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Handlingar till dagens sammanträde har utsänts elektroniskt till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och nämnden beslutar därmed att sammanträdet är behörigt utlyst.

3 153 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Marie Bergman (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret klockan

4 154 Delegationer Beslut beslutar: Nämnden lägger delegationerna till handlingarna Ärenden Miljö Torsboda 4:23 Svenska Statoil AB, beslut om klassning av verksamhet och årlig tillsynsavgift (97/12). Vivstamon 1:44 Kuusakoski Sverige AB, yttrande angående ansökan om auktorisation som bilskrotare (AN 98/12) Norrberge 3:5 Hovtången entreprenad och allservice AB, föreläggande om att inkomma med anmälan enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (AN 99/12) Böle 1:50 SM Allsanering och städ AB, anmälan om efterbehandling enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (AN 100/12) Vivsta 3:15 Revenfeldts Kafé och Present, beslut om registrering (MN 155/12) Stavre 2:38 tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 74/12) Fagervik 2:2 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 75/12) Fagervik 1:180 anmälan om installation av anordning för bergvärme (TÖ 76/12) Strand 4:45 tillstånd till djurhållning inom område med detaljplan (ME 44/12)

5 Edsgården 1:36 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Timrådalens förskola (ME 45/12) Vivstamon 1:67 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Älvstrandens förskola (ME 46/12) Vävland 2:137, 2:138, 2:139 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Furudals förskola (ME 47/12) Fröland 2:57 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Örnens förskola (ME 48/12) Mellberg 4:2 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Ljustorps förskola och skola (ME 49/12) Vivsta 7:1 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Framnäs förskola (ME 50/12) Vivsta 3:103 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Mariedals förskola (ME 51/12) Söråker 15:1 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Söråkers förskola (ME 52/12) Söråker 30:40 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Bäckmo förskola (ME 53/12) Bergeforsen 1:155, 1:171 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Bergeforsens förskola (ME 54/12) Tallnäs 1:124 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Tallnäs förskola (ME 55/12) Stångrid 3:14 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Tynderö förskola (ME 56/12) Böle 1:364 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Böleängens förskola (ME 57/12) Vivsta 3:93 beslut om redovisning av uppgifter, Mariedalsskolan (ME 58/12) Vivsta 13:19 beslut om redovisning av uppgifter, Arenaskolan (ME 59/12) Vivsta 29:3 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Kompassen förskola (ME 60/12) Tallnäs 1:117 beslut om redovisning av uppgifter, Böle skola (ME 62/12)

6 Fagervik 1:51 beslut om redovisning av uppgifter, Fagerviks skola (ME 63/12) Ala 3:1 beslut om redovisning av uppgifter, Ala skola (ME 64/12) Laggarberg 2:10 beslut om redovisning av uppgifter, Laggarbergs skola (ME 65/12) Böle 1:169 beslut om undersökning och redovisning av uppgifter, Timrå Gymnasieskola (ME 66/12) Vivsta 3:93 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Mariedalsskolan (ME 67/12) Laggarberg 2:10 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Laggarbergs skola (ME 68/12) Vivsta 13:19 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Arenaskolan (ME 69/12) Tallnäs 1:117 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Böle skola (ME 70/12) Fagervik 1:51 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Fagerviks skola (ME 71/12) Ala 3:1 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Ala skola (ME 72/12) Böle 1:169 beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Timrå Gymnasieskola (ME 73/12) Högen 1:1, 2:2 Merlo biobränsleterminal, beslut om klassning av verksamhet och årlig tillsynsavgift (ME 74/12) Vivstamon 1:86 ArtBoard AB, beslut om klassning av verksamhet och årlig tillsynsavgift (ME 75/12) Bygg Ala 1:73 ******** Eldstad H 107/12 ************ ********* Torsboda 5:20 ************* Ändring av bränsleform i H 108/12 *********** befintlig panna *************

7 Åstön 2:95 ************* Nybyggnad av H 109/12 ************ pooltak ************ Sörberge 2:369 AB Elias Andersson Marklov - H 110/12 Mogatan 1 personalparkering Sörberge Vivsta 3:43 Timrå Arbetarekommun Fasadskylt D 44/12 Köpmangatan 34 C Timrå Vivsta 3:95 Shi Xiao Hong Fasadskyt D 45/12 Bryggargatan Timrå Fagervik 1:51 Timrå kommun Personalparkering K 9/12 Kultur och Teknik Timrå Bostadsanpassningar Vivsta 3:112 D 95/12 Tallnäs 1:104 D 96/12 Böle 1:174 D 97/12 Vivsta 29:2 D 98/12 Vivsta 27:4 D 99/12 Vivsta 32:1 D 100/12 Borttagning av trösklar samt badkar som ersätts med duschplats och duschdraperistång Iordningställande av duschplats, breddning av badrumsdörr. Åtgärdande av trösklar Montering av stödhandtag till toalett. Iordningställande av kök, nivåskillnader m.m Montering av elektrisk dörröppnare med armbågskontakt Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2012

8 155 Anmälningar Beslut beslutar: Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna Tomtkölista. Kommunfullmäktiges beslut Budget och verksamhetsplan Kommunfullmäktiges beslut Taxa för tillsyn enligt tobakslagen. Kommunfullmäktiges beslut Taxa för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2012

9 156 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll Beslut beslutar: Nämnden lägger informationen till handlingarna Budget Förvaltningschef Klas Lundgren redovisar budgetläget. Ramen för bostadsanpassningens handläggning kommer inte att hållas, utan bedöms överskrida budget med en knapp miljon kronor. Miljö- och byggnadsnämnden har äskat medel till kommunstyrelsen för att utöka budgetramen med 942 tkr för Ramen för miljö- och byggnadsnämndens övriga verksamhet ligger väl i linje med tilldelad budgetram. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, november Personal Förvaltningschef Klas Lundgren redovisar personalläget. Förvaltningen rekryterar för att täcka upp för en pensionsavgång samt för de utökade arbetsuppgifterna i Plan- och bygglagen. Förvaltningen förbereder inför en eventuell rekrytering för tjänstledig miljöinspektör. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2012

10 157 Förvaltningschefens verksamhetsrapport Beslut beslutar: Nämnden lägger informationen till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit nämndsärenden. Det ger i sin tur nämnden information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. Arbetet med Miljösamverkan Västernorrland fortsätter och i slutet av året kommer anställningsintervjuerna att hållas av arbetsgruppen. Styrgruppen kommer att bestå av representant från Länsstyrelsen, kommunförbundet och två kommuner (Örnsköldsvik och Timrå). Miljö- och folkhälsoberedningen har beslutat att kommunen ska medverka i Earth hour Kommunen är anmäld men några aktiviteter är inte beslutade än. s verksamhet bör bidra på något sätt. Från mitten av april till slutet av juni 2013 kommer en miljöjurist (trainee) att tjänstgöra på miljö- och byggkontoret. Det är en mycket välkommen resurs och för närvarande planerar kontoret för tänkbara arbetsuppgifter. har fått utökad budget (400 tkr) för att hantera de utökade kraven i lagstiftningen. Arbetet med nyrekrytering ska påbörjas innan årsskiftet.

11 Efter möte mellan bostadsanpassningshandläggare i länet ser miljö- och byggkontoret anledningar att se över rutinerna med syfte att effektivisera och rättsäkra handläggningen av bostadsanpassningansökningar. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2012

12 158 Dnr 2012/01594 Verksamhetsplan för miljöenhetens arbete under 2013 Beslut beslutar: Nämnden antar verksamhetsplanen för 2013, med tillsynsplan och behovsutredning. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta efter planen. Hur arbetet har fortlöpt rapporteras till nämnden i början av Ärendet Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut föreslås anta verksamhetsplanen för 2013, med tillsynsplan och behovsutredning. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta efter planen. Hur arbetet har fortlöpt rapporteras till nämnden i början av Ärendet Enligt miljötillsynsförordningen är nämnden skyldig att varje år upprätta och anta en tillsynsplan och en behovsutredning. Förklaring av ärendet Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan och behovsutredning. I behovsutredningen tas de arbetsuppgifter upp som miljöenheten bör utföra, i tillsynsplanen prioriteras ett urval av dessa arbetsuppgifter utifrån tillgången till resurser och bedömt behov. Behovsutredning och tillsynsplan grundar sig på de verksamhetsregister vi har för de olika objekten i kommunen och miljö- och byggkontorets bedömning av den tid som behövs för tillsyn och kontroll. Uppföljning av vårt arbete sker kontinuerligt under året Kraven i miljötillsynsförordningen anger att behovsutredning och tillsynsplan ska finnas för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Miljöenheten har valt att även inkludera miljö- och byggnadsnämndens tillsyns- och kontrollansvar, främst inom livsmedelskontroll, i verksamhetsplanen för att tydliggöra hur vi prioriterar vårt arbete.

13 Lagstiftning Utdrag ur miljötillsynsförordningen, (2011:13): 6 Hos en operativ tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 7 En operativ tillsynsmyndighet ska föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. 8 En operativ tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 6 och det register som avses i 7. 9 Av 3 och 8 myndighetsförordningen (2007:515) följer att en operativ tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor. 11 Behovsutredningen enligt 6 och tillsynsplanen enligt 8 ska beslutas av den inom myndigheten som beslutar om användningen av myndighetens resurser. I fråga om en kommunal nämnds tillsyn ska dock nämnden besluta om utredningen och planen. 12 En operativ tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet. Miljö- och byggkontorets överväganden För år 2012 planerades intervall för tillsynen för vissa områden vilket bedöms lämpligt även för kommande år. Detta innebär i praktiken att behovet av tillsyn och kontroll för olika verksamheter skiljer sig mellan olika år. Detta möjliggör enligt miljö- och byggkontoret en mer effektiv användning av våra resurser då vi kan fokusera på särskilda ämnesområden årsvis. Miljö- och byggkontoret bedömer att föreslagen verksamhetsplan huvudsakligen innehåller de uppgifter som krävs enligt miljötillsynsförordningen som listas ovan. Protokollsutdrag till: Länsstyrelsen Västernorrland Anna Norgren Akt Exp / 2012

14 Bergeforsen Kraft AB Bispgården 159 Dnr 2012/01508 Bergeforsen 2:196 ansökan marklov, anläggande av vändplan Beslut beslutar: - att meddela dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18c pkt. 1 miljöbalken med motiveringen att föreslaget område redan tagit i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. - att besluta om tidsbegränsat bygglov med följande villkor: 1. Susanne Lindqvist godtas som kontrollansvarig för detta objekt. 2. Kontrollplan skall inges till miljö- och byggnadsnämnden för beslut innan startbesked meddelas. 3. Anläggningen ska stakas ut av sakkunnig 4. Att befintliga VA-ledningar inte får överbyggas utan särskilt tillstånd från MittSverige Vatten AB. 5. När projektet är slutfört ska signerad och undertecknad kontrollplan inlämnas till. Anläggningen får tas i bruk innan slutbesked meddelats av. 6. Att synpunkter från hörda närboende ska beaktas om utformningen av vändplanen så att den infogas diskret och tilltalande i närmiljön. Efter att det tidsbegränsade bygglovet upphört att gälla ska platsen återställas till idag befintligt skick Ärendet Stadsarkitekt Hans-Anders Kempe har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår Miljö- och byggnads-nämnden att beslutar följande: - att meddela dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18c pkt. 1 miljöbalken med motiveringen att föreslaget område redan tagit i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

15 - att besluta om tidsbegränsat bygglov med följande villkor: 1. Susanne Lindqvist godtas som kontrollansvarig för detta objekt. 2. Kontrollplan skall inges till miljö- och byggnadsnämnden för beslut innan startbesked meddelas. 3. Anläggningen ska stakas ut av sakkunnig 4. Att befintliga VA-ledningar inte får överbyggas utan särskilt tillstånd från MittSverige Vatten AB. 5. När projektet är slutfört ska signerad och undertecknad kontrollplan inlämnas till. Anläggningen får tas i bruk innan slutbesked meddelats av. 6. Att synpunkter från hörda närboende ska beaktas om utformningen av vändplanen så att den infogas diskret och tilltalande i närmiljön. Efter att det tidsbegränsade bygglovet upphört att gälla ska platsen återställas till idag befintligt skick. Ärendet Bergeforsens Kraft AB har ansökt om tidsbegränsat bygglov, under tiden , hos om att anlägga en vändplan på fastigheten Bergeforsen 2:196 för sophämtning och snöröjningen i enlighet med bifogade handlingar. Området är inte planlagt och föreslagen åtgärd bedöms vara lämplig för ändamålet avseende lokalisering och storlek av anläggningen. Strandskydd gäller för åtgärden. Berörda grannar har hörts, inga synpunkter har inkommit till miljö- och byggkontoret med invändningar mot åtgärden, däremot önskas att vändplanen inpassas i omgivningen rörande marknivåer, att schaktmassor borttransporteras under tiden vändplanen används så närmiljön inte påverkas negativt. Markägaren, Timrå kommun genom Kultur & Teknik har inga invändningar mot den sökta åtgärden. MittSverige Vatten AB framför att djup mellan färdig vägyta och befintliga VA-ledningar ska beaktas avseende krav på markisolering och att MittSverige Vatten AB ska kontaktas vid arbetets påbörjande för planering av arbetet. Protokollsutdrag till: Sökanden Kontrollansvarig Kultur- och teknikförvaltningen MittSverige Vatten, Metria, Timråkontoret Akt Exp / 2012

16 160 Information Nämndens arbetssätt Beslut beslutar: Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna Ärendet Ordföranden Roger Öberg väcker frågan om att ombilda nämndens beredningsutskott till ett verksamhetsutskott för att erhålla mer verkställighet och för att kunna besluta i mindre rutinärenden med myndighetsutövning. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2012

17 161 Delgivningar Ärendet Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2012

18 162 Information - Norrberge 3:5, nedskräpning av miljöfarligt avfall Beslut beslutar: Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna Ärendet Miljöinspektör Anna Norgren informerar om vad som har hänt i ärendet. Klagomål inkom september 2009 om att miljöfarligt avfall har grävts ner och täckts över med massor. Föreläggande i miljönämnden november Företaget i konkurs Konkursboet transporterade bort farligt avfall under början av Fastigheten köptes 2010 av Västernorrlands entreprenad och Alltjänst AB som senare gick i konkurs. Fastigheten köptes av Hovtången entreprenad och allservice AB Nuvarande ägare har anlitat konsult för att ta fram Miljötekniskt utlåtande som är underlag inför städning och uppgrävning av avfall och undersökning av mark. Föreläggande har meddelats att komma in med anmälan om att utföra åtgärder enligt det miljötekniska utlåtandet. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2012

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 14.00-16.50 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Protokoll 1 (37) 2008-08-11. Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson Kjell Wiklund Kent Hammar (s) tj ers

Protokoll 1 (37) 2008-08-11. Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson Kjell Wiklund Kent Hammar (s) tj ers Protokoll 1 (37) Plats och tid Kommunhuset kl 13.00-16.15 Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Karina Nordgren (s) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson (m) Kjell Wiklund (v) Kent Hammar (s) tj ers Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer