PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET"

Transkript

1 Rådet för byggkvalitet, BQR Bilaga 1 Inbjudan till medlemskap PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET I denna PM föreslås bildandet av Rådet för Byggkvalitet (BQR). Rådets uppgift är att främja samverkan, stärka kvalitetsutvecklingen och verka för ett ökat engagemang för kvalitetsfrågor inom bygg- och fastighetssektorn. Rådet ska utifrån konkreta kvalitetsproblem inom sektorn ta fram bra lösningar och Best Practice samt utveckla drivkrafter/incitament i syfte att uppnå väl fungerande produkter, nöjda kunder samt ökad effektivitet och konkurrenskraft. Arbetet inom rådet ska bedrivas som tidsbestämda projekt. Att föra ut kunskap och rekommendationer inom sektorn kommer att vara en viktig del i rådets arbete. Medlemskap är öppet för samtliga aktörsgrupper företag och organisationer inom byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar. Det finns idag inget forum där alla aktörer kan träffas och samverka. Rådet för byggkvalitet är ett forum för samverkan mellan bygg- och fastighetssektorns aktörer där byggherre- och förvaltareperspektivet är utgångspunkt för verksamheten. 1. Bakgrund Förslaget att bilda Rådet för byggkvalitet bygger på ett omfattande samråd med bygg- och fastighetssektorns aktörer. Utgångspunkt är ett regeringsuppdrag till Banverket, Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och Vägverket att ta initiativ till ett kvalitetsråd med företrädare för alla aktörer inom bygg- och

2 Rådet för byggkvalitet Sid 2(9) fastighetssektorn ( ). Syfte är att få till stånd ett mera systematiskt kvalitetsarbete på byggområdet och i förvaltningen av byggnadsverk. Enligt regeringens uppdrag ska arbetet i det föreslagna kvalitetsrådet utgå från existerande problem och inriktas på bl a samordning av kvalitetsarbete hos skilda aktörer, erfarenhetsåterföring samt kompetensutvecklingen hos skilda kategorier. Rådet ska åstadkomma heltäckande sätt att säkra kvaliteten i ett antal olika avseenden vad gäller bl a byggprodukter, aktörskompetens och användning av kvalitetsledningssystem samt relationer till kunder och omvärld. Under år 2000 har den arbetsgrupp som tillsattes av de fem verken utarbetat ett förslag som presenteras i remissen Byggbranschens kvalitetsråd (arbetsnamn, ). Gensvaret var positivt. Mer än 100 myndigheter, organisationer och företag har besvarat remissen med konstruktiva synpunkter. För ytterligare information hänvisas till hemsidan Där finns bl a remissen och samtliga remissvar samt annat utredningsunderlag tillgängligt. Den kartläggning av bygg- och fastighetssektorn som redovisas i remissen visar på sektorns komplexitet med en mångfald kunder, intressenter, produkter, aktörer och processer för olika ändamål. Ett antal uppmärksammade kvalitetsproblem har försämrat sektorns image i samhället. Konstaterade problem har konsekvenser både i form av ökade kostnader och bristande funktioner. Den totala kvalitetsbristkostnaden är betydande. Analyser visar att orsakssambanden är komplexa och att lösningar ofta förutsätter helhetssyn och samverkan mellan berörda aktörer. Under våren 2001 har en interimsstyrelse bildats med företrädare för berörda aktörsgrupper i syfte att ytterligare förankra och utveckla rådets roll i bygg- och fastighetssektorn. 2. Strategiska utgångspunkter Rådet för byggkvalitet ska stå för en helhetssyn på sektorns kvalitetsutveckling inom byggande och teknisk förvaltning. Med kvalitet avses enligt ISO 9001:2000 både kundvärden och kvalitetsbrister. För att åskådliggöra detta synsätt används begreppet kvalitetskedjan som utgångspunkt. Kvalitetskedjan uttrycker således ett synsätt som rymmer både rätt produkt (byggnad, anläggning, funktion) och rätt process, där rätt är vad kunden i respektive led i kedjan har beställt. Rådet ska fokusera på hur detta kan uppnås. Det inkluderar de processer som syftar till att identifiera kraven från slutkunder, samhälle, ägare och förvaltare under produktbestämningen. Det omfattar samtliga processer under produktframtagningen. Det inkluderar också de processer inom teknisk förvaltning som syftar till att vidmakthålla önskad kvalitet genom drift, underhåll och anpassning till ändrade krav under användningen. Målet är såväl nöjda slutkunder som nöjda fastighetsägare, men för att rimligt avgränsa rådets ansvarsområde är en utgångspunkt att dessa krav förmedlas via byggherre- respektive förvaltarrollen. I investeringsprojekt är byggherren den aktör som ska ta initiativet till ett samlat grepp som omfattar hela kvalitetskedjan från kunders krav till levererad produkt

3 Rådet för byggkvalitet Sid 3(9) inklusive utvärdering, förbättringar och erfarenhetsåterföring. Behovet av kunskap och kompetensutveckling för denna byggherrefunktion är stort inom sektorn. Kvalitetskedjan KUNDENS KRAV NÖJDA KUNDER o Skeden o Aktörer o Processer Kvalitetskedjan länkar samman alla beslut och aktiviteter som fordras för att nå målet nöjda kunder och ständiga förbättringar. (Bild: Per Lierud) Byggherreperspektivet är därför en avgörande utgångspunkt för rådets verksamhet och ett synsätt där samtliga aktörer, var och en utifrån sin roll och uppgift, bidrar till att etablera kvalitetskedjan definiera och formulera Kundens krav, dvs samtliga kravställares krav utgå från Kundens krav i förekommande processer verka för att kunskap om Kundens krav sprids och följs upp i hela kedjan säkerställa och genomföra uppföljning och utvärdering med kund säkerställa att gjorda erfarenheter tas till vara inför nya projekt En utgångspunkt är att rådet ska arbeta förebyggande genom det goda exemplet som arbetsmetod. Identifiering av Best Practice inom av rådet prioriterade problemområden kan ske genom utnyttjande av SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och dess grundläggande värderingar. Rådet ska verka för att internationellt erkända system för kvalitetsledning och säkring av produkter och aktörer tillämpas på ett samordnat sätt inom sektorn. Det är också viktigt att följa kvalitetsutvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn i andra länder liksom att följa utvecklingen inom andra sektorer i Sverige. 3. Motiv att bilda Rådet för byggkvalitet Ovanstående utgångspunkter och det synsätt som kvalitetskedjan illustrerar förutsätter en utvecklad samverkan mellan bygg- och fastighetssektorns olika

4 Rådet för byggkvalitet Sid 4(9) aktörer. Rådet för byggkvalitet är ett forum där alla aktörsgrupper kan samverka utanför kontraktsrelationer i frågor som rör hela kvalitetskedjan. I dag finns inget sådant forum. Motiven att bilda Rådet för byggkvalitet rör bl a nyttiggörande av potentialer till besparingar, identifiering av problem, värdering av lösningar, utveckling av ledningssystem, utveckling av incitament samt implementering enligt följande: Rådet för byggkvalitet ska främja en utveckling som tillvaratar hela sektorns potential till effektivisering och förmåga att generara ökat kundvärde. Bygg- och fastighetssektorn omsätter närmare 200 mdr kr/år i investeringar och 150 mdr kr/år i driftkostnader. Det innebär att 1% effektivisering motsvarar en potential till besparing om 2 respektive 1,5 mdr kr/år. Den totala kvalitetsbristkostnaden är större än 10%. För att nyttiggöra denna potential fordras radikal förnyelse av såväl system och processer som samverkansformer. Rådet för byggkvalitet verkar för en utveckling av ledning/management inom bygg- och fasighetssektorn som nyttiggör erfarenheter från andra sektorer. Identifierade kvalitetsproblem inom sektorn beror till stor del på bristande ledning och styrning i förekommande processer och totalt i företagen. Frågor om kvalitet måste därför integreras i företagens och sektorns verksamhetsutveckling och ledningssystem med tillämpning av erfarenheter från andra delar av samhället, bl a genom samarbete med SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling. Rådet för byggkvalitet har kompetens att identifiera problem och värdera bra lösningar (Best Practice) utifrån en helhetssyn på kvalitetskedjan. Uppmärksammade kvalitetsproblem och kvalitetsbrister är ofta komplexa. En utveckling på sektorsnivå måste också fokusera gränssnitt och villkor för den utveckling som sker i företag och aktörsgrupper. Arbetet att utveckla relevanta lösningar måste inriktas på att skapa gemensamma synsätt och att samordna användningen av kvalitetssystem som bygger på internationell standard. Rådet för byggkvalitet verkar för relevanta incitamentformer som motiverar kompetens hos aktörerna och främjar företagens verksamhetsutveckling. Drivkrafter och incitament för aktörernas motivation till såväl egen utveckling som aktiv medverkan i sektorns kvalitetsutveckling är avgörande. Det gäller t ex incitament och kravhantering i upphandlingar, avtal och andra affärsuppgörelser. Det gäller också incitament relativt myndigheter, banker och försäkringsbolag. Rådet för byggkvalitet verkar för implementering av synsätt och lösningar som främjar hela sektorns kvalitetsutveckling och som rör flera aktörsgrupper. Kvalitetsbrister inom sektorn orsakas till stor del av att tillgänglig kunskap inte tillämpas i den vardagliga verksamheten i företagen och på arbetsplatserna. Det saknas ofta insikter om värdet av verksamhetsutveckling. Det finns behov av gemensamma engagemang för att implementera ett systematiskt kvalitetsarbete i hela sektorn och på alla nivåer. Rådet för byggkvalitet kan också ha en långsiktigt sammanhållande roll när initiativ och projekt av skilda slag genomförs inom sektorn. En viktig uppgift är

5 Rådet för byggkvalitet Sid 5(9) t ex att bevaka att resultat från dessa tidsbegränsade insatser tas om hand och följs upp på ett sätt som gagnar sektorns och samhällets långsiktiga utveckling. 4. Verksamhetsidé Att utifrån gemensam helhetssyn och grundläggande värderingar utvärdera och påverka hela sektorns kvalitetsutveckling i riktning mot noll fel, nöjda kunder och ändamålsenliga produkter samt ökad konkurrenskraft Rådet för byggkvalitet är ett forum för samverkan mellan olika aktörsgrupper där kvalitetsfrågor av övergripande karaktär kan behandlas i en kreativ miljö. Det gäller även frågor som rör sektorns image och anseende i samhället, vilket är avgörande för framtida möjligheter till rekrytering. Exempel på områden för samverkan: Kompetensutveckling Kvalitetsfrämjande processutveckling inom byggande och förvaltning Hantering och värdering av s k mjuka parametrar, värderingssystem Metod- och produktutveckling Information och implementering Tillämpningar av ISO 9001:2000 och andra relevanta standarder Värdering av modeller för certifiering av företag, personer och produkter Utmärkelsen Svensk Kvalitet Bygg ( Best Practice ) 5. Vision och mål En positiv och aktiv kvalitetsutveckling genomsyrar hela bygg- och fastighetssektorn Denna vision innebär att Rådet för byggkvalitet aktivt medverkar till att sektorns aktörer arbetar med sin kvalitetsutveckling genom ständiga förbättringar inom ramen för en helhetssyn och i samverkan. Tanken är att visionen ska sporra till ett engagemang i kvalitetsfrågor som också skapar efterfrågan på kompetens. Visionen innebär också att byggsektorn framstår som en attraktiv förebild bland andra industri- och verksamhetsgrenar i Sverige och i internationell jämförelse. Operativa och mätbara mål formuleras av Rådet för byggkvalitet. En av rådets första uppgifter är att utarbeta en verksamhetsplan för år 2002 med prioriterade insatser och konkreta mål för beslutade aktiviteter. Till slutet av år 2003 bör verksamheten ha resulterat i att Rådet för byggkvalitet är ett erkänt forum för kvalitetsutveckling inom sektorn med mandat att agera utifrån sin kompetens, sammansättning och uppnådda resultat, bl a genom att ett antal Best Practice identifierats inom prioriterade frågor och gjorts kända i sektorn och sektorns omvärld. Nyttan av verksamheten bör vara mätbar avseende bl a att attityden till systematisk kvalitetsutveckling inom sektorn har förändrats i positiv riktning på alla nivåer bland sektorns aktörer att kvalitet är en integrerad del i företagens verksamhetsutveckling och ledningssystem med mätbara effekter på nytta av systematiskt kvalitetsarbete

6 Rådet för byggkvalitet Sid 6(9) att sektorns image förbättrats genom att sektorns omvärld uppmärksammat förändringar inom sektorn. 6. Exempel på aktuella problemområden och projekt Rådet för byggkvalitet kommer att fokusera sina insatser till prioriterade problem och till konkreta projekt med förutsättningar att på optimala sätt påverka sektorns kvalitetsutveckling. För dessa insatser formuleras också konkreta mål både med avseende på konkreta resultat och hur dessa ska implementeras i sektorn. I detta arbete är behovet av kompetensutveckling en viktig del inom samtliga områden. Exempel på aktuella problemområden: Kunskap om kundvärden/-värderingar Projekt om slutkunders värderingar syftar till att ge ökad förståelse för de krav som ställs på sektorns aktörer och sektorns olika produkter. Det inkluderar också erfarenhetsåterföring från kund som grund för ständiga förbättringar. Kravställande och kravhantering Problemområdet avser i första hand byggherrens kravformulering och uppgift att sammanväga samtliga förekommande krav från kunder, samhälle, ägare och förvaltning i ett investeringsprojekts tidiga skeden. Det omfattar hur dessa krav ska föras vidare genom kvalitetskedjan inkl uppföljning av krav och verifiering av att kraven är uppfyllda. Material och konstruktioner Problemområdet fokuserar materialval och felaktiga kombinationer av nya material och nya konstruktioner som i många fall orsakat kvalitetsbrister med stor bad-will för sektorn. Behovet av kompetens gäller samtliga aktörer, dvs utöver tillverkare också arkitekter, projektörer, installatörer och entreprenörer samt ansvariga för drift och underhåll under användningen. 0-fel vid drifttagande Problemområdet fokuserar bl a på behovet av management som nyttiggör tillgängliga kunskaper. Målet är att utöver noll fel vid överlämnandet ska avsedd funktion vara uppnådd vid drifttagning inklusive tillhandahållen dokumentation och instruktioner för drift och underhåll. Incitamentsformer Incitament och förståelse för olika incitamentstrukturer är avgörande för att uppnå önskat engagemang hos sektorns aktörer. Det gäller samtliga aktörer och hela kvalitetskedjan. Exempel på incitament rör värdering av andra parametrar än pris i upphandlingar, kostnader för finansiering, lån och försäkring samt kostnader i myndighetskontakter och kontrakt med incitamentavtal. Garantier De garantisystem med korta garantitider för entreprenader och ingående produkter som tillämpas idag stöder inte en positiv kvalitetsutveckling inom sektorn och är otillfredsställande ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns behov av nya synsätt och garantiåtaganden som även kan inkludera ansvar för drift och underhåll. Vid planering och beslut om projekt ska utgångspunkten vara helhetssyn på kvalitetskedjan med fokus på gränssnitten mellan aktörer, skeden och processer.

7 Rådet för byggkvalitet Sid 7(9) Som stöd för valet av konkreta problem att studera finns förutom gjorda inventeringar möjlighet nyttja försäkringsbolagens skadestatistik. 7. Organisation och arbetssätt Rådet för byggkvalitet etableras som en ideell förening. Medlemmarna beslutar om verksamhetens inriktning och utser styrelse vid medlemsmöte. Styrelsen svarar för verksamhetens genomförande med stöd av ett kansli. En utvärdering bör göras år 2003 som underlag för beslut om fortsatt verksamhet. Rådets verksamhet genomförs i form av problemorienterade projekt. För av styrelsen beslutade projekt tillsätts styrgrupper med representanter för berörda aktörer, i första hand medlemmar. Dessa projekt genomförs i samverkan med medlemmar och befintliga organ beroende på problemets/lösningens art. För att skapa engagemang eftersträvas ett brett deltagande i mindre grupper och regional/lokal förankring. Rådet för byggkvalitet är en förening vars verksamhet genomförs i form av tidsbegränsade, problemorienterade projekt i samverkan med medlemmar och befintliga organ. Rådet för byggkvalitet skapar själv sitt mandat via sin sammansättning, kompetens och sitt agerande. Inför varje verksamhetsår ska rådet upprätta och fastställa en verksamhetsplan som bl a omfattar: Identifierade problem och kvalitetsbrister inom sektorn Förslag till prioriterade problemområden och projekt Former för information kring resultat av genomförda projekt Former för och omfattning av allmän information kring rådets verksamhet inklusive medlemsvärvning Uppdelad budget för kostnader som finansieras genom medlemsavgifter Den principiella arbetsgången för ett enskilt projekt kan vara följande:

8 Rådet för byggkvalitet Sid 8(9) Styrelse/kansli utarbetar projektbeskrivning inklusive budget och förslag till finansiering Finansiering skapas genom ansökningar till och förhandlingar med intresserade medlemmar och andra finansiärer Projektet bemannas med styrgrupp och projektgrupp etc beroende på planerad genomförandeform för projektet Projektet genomförs Information om projektets resultat till medlemmar samt allmänt inom sektorn, inklusive medverkan till implementering och utbildning i företag genom framtagning av informationsmaterial etc I förekommande fall utse och utdela föredömet avseende Best Practice enligt principer från Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 8. Medlemskap och motiv för medlemskap Rådet för byggkvalitet är öppet för alla företag och organisationer inom sektorn som ansluter sig till den policy som uttrycks i verksamhetsidé och vision samt betalar fastställd avgift. Villkoren utvecklas i bifogade förslag till stadgar. Medlemskap ger möjlighet att delta i, följa och påverka kvalitetsutvecklingen inom sektorn och därigenom tillgång till erfarenheter och goda exempel. Den kunskap enskilda företag får genom samverkan i Rådet för byggkvalitet ger konkurrensfördelar och möjlighet till förbättrade verksamheter samt effektivare verksamhetsutveckling med ökad lönsamhet som följd. Denna nytta förstärks genom möjligheten att också delta aktivt i projekten. Utöver de motiv att bilda Rådet för byggkvalitet som diskuterats tidigare ger individuella medlemskap för sektorns företag särskilt möjlighet till att nå ökad lönsamhet genom stimulans och förbättrad kompetens för egen aktiv verksamhetsutveckling att diskutera idéer och lösa problem som rör kunder och leverantörer utanför kontrakts- och avtalssituationer att utveckla kund- och leverantörsrelationer med tydliga gränssnitt genom hela kvalitetskedjan som utgångspunkt för egen kvalitetsutveckling att tidigt få information om utvecklingstendenser som rör den egna verksamheten och marknadskontakter med kunder och leverantörer att skapa incitament för egen kvalitetsutveckling Rådets sammansättning är avgörande för dess mandat och det är viktigt att verksamheten involverar samtliga berörda aktörsgrupper. En för verksamheten avgörande aktörsgrupp är byggherrar och förvaltare inom olika ägare- och ändamålsområden. Medverkan från banker, finansieringsinstitut och försäkringsbolag är också väsentlig för utveckling av kvalitetsfrämjande incitament. 9. Ekonomi och finansiering Rådet för byggkvalitet är en förening med kostnader för kanslifunktion och beslutade aktiviteter. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och

9 Rådet för byggkvalitet Sid 9(9) statliga bidrag samt anslag till projekt efter beslut från fall till fall. Medlemmarna förutsätts svara för egen tid och egna kostnader för resor etc för sin medverkan i ledningsgrupper och tillhörande aktiviteter. Ersättning för deltagande i projekt beslutas från fall till fall av styrelsen. Rådet utarbetar själv verksamhetsplan och budget utifrån de förutsättningar som gäller för aktuell period. För perioden t.o.m 2003 har interimsstyrelsen uppskattat resursbehovet för kansli och vissa aktiviteter för initiering och genomförande av ett begränsat antal projekt samt för viss information och implementering av resultat till totalt 10 Mkr enligt följande: Minimibudget per år för verksamheten under de första tre åren: - Kansli, administration och medlemsvärvning Mkr/år - Viss projektverksamhet Mkr/år - Information och implementering av resultat Mkr/år Totalt under perioden från till : Mkr/år En minibudget för tiden t.o.m uppgår således till 10 Mkr varav 2 Mkr under år Denna kostnad förutsätts kunna finansieras dels genom ett statligt bidrag om 5 Mkr för perioden och dels genom medlemsavgifter baserat på ett antagande om ca 60 medlemmar och en avgift om ett basbelopp per år. Ytterligare projektverksamhet måste finansieras från fall till fall, bl a genom samfinansiering mellan de medlemmar som önskar delta i respektive projekt och anslag från sektorns finansiärer av FoU-verksamhet. I ovanstående minimibudget förutses relativt omfattande insatser för planering och initiering av projekt så att tillräckligt underlag kan tas fram för beslut om deltagande och finansiering. I projektfinansieringen har ägare, byggherrar och förvaltare ett stort ansvar. För perioden t.o.m 2003 förutsätts att finansieringen är säkerställd i samband med konstitueringen enligt ovan. Formerna för långsiktig finansiering måste utvecklas av rådet utifrån principerna om samfinansiering med medlemsavgifter, statligt stöd och projektfinansiering. Möjligheten till etablering av en fond för projektverksamhet måste också diskuteras vidare av rådet. Rådet för byggkvalitet kommer under hösten 2001 att utforma och besluta om verksamhetsplan och budget för 2002 utifrån de ramar som läggs fast i samband med rådets konstituering. I detta arbete ingår också följande aktiviteter som diskuterats i tidigare avsnitt. Etablering av kanslifunktion för styrelse/förening Medlemsrekrytering och information om rådets verksamhet Initiering av samverkan med berörda aktörsgrupper Prioritering av problemområden och val av projekt Initiering och genomförande av projekt Implementering av resultat från genomförda projekt Dessutom bör rådet ur skattesynpunkt utreda möjligheten att bedriva föreningens operativa verksamhet i bolagsform.

Arbetsgruppen för bildande av Byggbranschens Kvalitetsråd

Arbetsgruppen för bildande av Byggbranschens Kvalitetsråd Regeringens uppdrag genom Miljödepartementet enligt regeringsbrev nr 29/99, 99-11-25 till Banverket, Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och Vägverket att bilda ett byggbranschens kvalitetsråd,

Läs mer

Byggbranschens Kvalitetsråd (arbetsnamn)

Byggbranschens Kvalitetsråd (arbetsnamn) SFV Diarienr Sida 63-2186/99 1 (45) (arbetsnamn) Remiss 2000 12 15 Regeringens uppdrag genom Miljödepartementet enligt regeringsbrev nr 29/99 till Statens Fastighetsverk, Banverket, Vägverket, Luftfartsverket

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002

Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002 Verksamhetsplan 2004, FI2002 2003-11-20 Föreningens övergripande syfte: Föreningen skall valta och vidareutveckla en stabil grundstruktur information (FI2002), åt fastighetssektorn så att grundstrukturen

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Respekt för människors egen vilja och integritet. Se till individuella behov och önskemål. Delaktighet för brukare/vårdtagare och personal

Respekt för människors egen vilja och integritet. Se till individuella behov och önskemål. Delaktighet för brukare/vårdtagare och personal Kvalitetspolicy 2(6) Bakgrund All kommunal verksamhet grundas främst på kommuninvånarnas behov. Socialtjänsten skall enligt lagstiftningen ge vård,service och bistånd med hänsyn till människors egna resurser,

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier

Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier www.bygg.org Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.200 bygg-, anläggningsoch

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer

Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer Centrum för Verksamhetsutveckling Tel: 031-7051674 Besöksadress: 1 Bakgrund Stora satsningar görs för närvarande inom Västra Götalandsregionen för

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol 1 Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol Varför kvalitetsarbete? För att motsvara medborgarnas berättigade krav på en rättssäker och effektiv rättsskipning och därmed

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer