SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Ajournering kl Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) ej Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Kjell Davidsson (s) Kristina Josefsson (s) Eva Eliasson (s) Övriga deltagande Susanne Norberg, bygg- och miljöchef Stig Wallin administrativ chef Sven Hedlund, stadsarkitekt Lars Arnesson, miljöchef Marina Thelin, miljö- och hälsoskyddsinspektör Fredrik Ingstorp, planarkitekt Gunilla Alkebr, assistent Utses justera Justeringens plats och tid Erik Andersson Bygg- och miljöförvaltningen Fredag den 19 december 2014, kl Underskrifter Sekreterare. Stig Wallin Paragrafer Ordförande Lars Larsson Justerande... Erik Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg- och miljöförvaltningen. Stig Wallin Datum för anslags nedtagande

2 (38) Bm 211 Dnr: BM Godkännande av extra/utgående ärende som extraärende behandla omfning av radonmätningar i flerbostadshus (MHB )

3 (38) Bm 212 Dnr: MMM :03 SANDSEBO 2:13 OCH 3:3 SAMT BUBBARP 1:2, E.ON WIND SWEDEN AB, HESTRA Yttrande till miljöprövningsdelegationen över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk Ärendebeskrivning E.ON Wind Sweden AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken för gruppstation för vindkraft i Gislaveds kommun. Anläggningen planeras inom fastigheterna Sandsebo 2:13 och 3:3 samt Bubbarp 1:2 i Gislaveds kommun. Ansökan omfar uppförande och drift av högst åtta vindkraftverk. Vart och ett av verken kommer ha en totalhöjd av maximalt 200 meter och väntas påverka omgivningen genom buller, rörliga skuggor, samt inverkan på fåglar, landskapsbild kultur- och naturmiljö. Miljöprövningsdelegationen i Östergötland har i en remiss daterad , med miljöprövningsdelegationens diarienummer , begärt bygg- och miljönämndens yttrande över ansökan. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 kap. 10 miljöprövningsförordningen (2013:351) enligt följande verksamhetskod: B "...gäller för verksamhet med 1. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter...". Miljöprövningsdelegationen har tidigare avslagit en ansökan från bolaget om tillstånd för vindkraftsanläggning inom de aktuella fastigheterna. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som återförvisade ärendet till MIljöprövningsdelegationen för forts handläggning. Yttranden Bygg- och miljönämnden har i beslut Bm 173, avgett ett yttrande utifrån landskapskaraktärisering för vindkraftsprojektet. Beslutsunderlag Ansökan den 12 oktober 2011 från E.ON Vind Sverige AB Yttrande den 7 september 2011 från Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun Komplettering av ansökan den 13 november 2014 från E.ON Wind Sweden AB Protokoll Bmau 141 Bygg- och miljöförvaltningens protokollsförslag daterat Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk. Yrkandet omfar 19 punkter. Yrkanden Erik Andersson, Kristina Josefsson, Kjell Davidsson och Eva Eliasson: Återremiss till bygg- och miljöförvaltningen för ändring av yttrandet. Lars Larsson, Sven-Göte Bolmenius, Björn Björkman, Rigo Fredriksson och Mias Fjellander: Bifall till bygg- och miljöförvaltningens yttrande med följande ändringar av punkterna;

4 (38) Bm 212 (forts.) 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande beträffande vindkraftens karaktärisering av det omgivande landskapet 2. Enligt förslaget 3. Enligt förslaget 4. Utgår 5. Enligt förslaget 6. Utgår 7. Utgår 8. Sista meningen: Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det, mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 9. Utgår 10. Utgår 11. Meningen: Bygg- och miljönämnden anser... utgår 12. Utgår 13. Enligt förslaget 14. Utgår 15. Enligt förslaget 16. Utgår 17: Meningen: Detta ställningstagande... utgår 18. Utgår 19. Utgår Bygg- och miljönämnden tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på bygg- och miljöförvaltningens yttrande och på Lars Larssons m. fl ledamöters yrkande och finner bygg- och miljönämnden antar Lars Larssons yrkande. lämna följande yttrande 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande , 173 beträffande vindkraftverkens karaktärisering av det omgivande landskapet. 2. I vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 mars 2008, framgår huvudprinciperna för var vindkraftverk ska placeras är där det blåser mest, där andra väsentliga intressen inte störs, i redan påverkade områden, så anslutning till el-och vägnät blir så enkel som möjligt och i första hand placerade i grupper. Vindkraftverken bör också lokaliseras och placeras så de negativa effekterna på landskapsbilden blir så små som möjligt. Det framgår även vindkraftverk ska lokaliseras med försiktighet där naturvärden kan skadas samt med hänsyn till turismen och friluftslivets värden. Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd.

5 (38) Bm 212 (forts.) 3. I kunskapsunderlaget till Vindkraftspolicy i Gislaveds kommun framgår : "För de många turister som söker sig till Gislaveds kommun för till exempel vandra, paddla och cykla är just upplevelsen av landskapet en mycket viktig del. Vad som händer i landskapet påverkar därför intresset för turism i bygden. Förändringar i landskapsbild och ljudmiljö kan till exempel förändra förutsättningarna för vildmarkskänsla och känsla av orört landskap. Vindkraftverk som bryter horisonten kan också upplevas som ett oönskat inslag i en vacker vy. Vindkraftverk i tysta områden innebär en ljudstörning och en förändrad ljudmiljö. Tystnad, vildmarkskänsla och orördhet är faktorer bland många andra som efterfrågas både för rekreation och turism och som Gislaveds kommun i några delar av kommunen kan erbjuda. Vid lokalisering av vindkraftverk är därför hänsyn till besöksnäringens behov av ett opåverkat landskap ett viktigt inslag i bedömningen." Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 4. Området där bolaget vill anlägga vindkraftsparken ligger i ett av de två områden i Gislaveds kommun som staten pekat ut som stora opåverkade områden. Dessa områden har en avsaknad av storskalig infrastruktur och större exploateringar. 5. Kalkning utförs bland annat i Skärbäcken som är Lillesjöns största tillflöde. Nedström kommer sedan Stengårdshultasjön, Radan och därefter Svanån. Radan, Stengårdshultasjön och Svanån har i en helhetsbedömning nationellt bedömts ha särskilt värdefull natur. Ur fiskesynpunkt är Radan bedömd som nationellt värdefull. Delområdet Radan nedströms Stengårdshultasjön och Svanån nedströms sammanflödet med Radan är avsa som riksintresse för naturvård, på grund av sjöstorlek, orördhet, genuin öringsstam och flodpärlmusslor. För Lillesjön uppfylls inte ph-målet. Kalkningen sker en gång per år med hjälp av helikopter, och det finns idag inga planer på avsluta kalkningen. Helikopterkalkning har ett säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på meter och 300 meter till verk som inte är i drift. Enligt mätning i karta ligger kalkningsområden cirka 800 meter från verk nummer 2 och cirka 700 meter från verk nummer 5. Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 6. I ansökan föreslår bolaget ljud från vindkraftverken vid permanentbostad eller varaktigt fritidsboende under hela dygnet inte får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 db(a) utomhus. Kontroll av ljudnivån bör ske inom ett år efter det första vindkraftverket har tagits i bruk, eller vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Om ljudnivån överstiger 40 db(a) ska bolaget vidta omedelbara åtgärder. 7. Lågfrekvent ljud har beräknats för den bostad som bedömts få den högsta ljudnivån mätt i db(a). I beräkningen har man använt en fasaddämpning. Bygg- och miljönämnden förutsätter den fasaddämpning man använt i beräkningen stämmer överens med den som finns i bostaden. 8. I områden där risk för iskast från vindkraftverken föreligger ska varningsskyltar informera om detta.

6 (38) Bm 212 (forts.) 9. I undersökningsområdet finns 24 fågelarter som är rödlistade, eller listade i EU:s fågeldirektiv bilaga av dessa bedöms vara särskilt känsliga för vindkraft. Bygg- och miljönämnden kan konstatera vindkraftsetableringen riskerar påverka dessa fågelarter och övriga naturvärden i området, men väljer inte ta ställning till omfningen av denna påverkan. 10. Bygg- och miljönämnden tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Expedieras till: Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland Miljöprövningsdelegationens diarienummer Beslut Bm 173, med bilagor bifogas detta beslut.

7 (38) Bm 213 Dnr: MMM :03 SANDSEBO 2:13 OCH 3:3 SAMT BUBBARP 1:2, E.ON WIND SWEDEN AB, HESTRA Yttrande till kommunfullmäktige över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk Ärendebeskrivning E.ON Wind Sweden AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken för gruppstation för vindkraft i Gislaveds kommun. Anläggningen planeras inom fastigheterna Sandsebo 2:13 och 3:3 samt Bubbarp 1:2 i Gislaveds kommun. Ansökan omfar uppförande och drift av högst åtta vindkraftverk. Vart och ett av verken kommer ha en totalhöjd av maximalt 200 meter och väntas påverka omgivningen genom buller, rörliga skuggor, samt inverkan på fåglar, landskapsbild kultur- och naturmiljö. Kommunfullmäktige har i en remiss daterad 21 november 2014, med diarienummer KS , begärt bygg- och miljönämndens yttrande angående tillstyrkan för vindkraftspark Palsbo. Beslutsunderlag Ansökan den 12 oktober 2011 från E.ON Vind Sverige AB Yttrande den 7 september 2011 från Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun Komplettering av ansökan den 13 november 2014 från E.ON Wind Sweden AB Bygg- och miljöförvaltningens protokollsförslag daterat Protokoll Bmau 142 Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande till kommunfullmäktige över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk. Yttrandet omfar 12 punkter. Yrkanden Erik Andersson, Kristina Josefsson, Kjell Davidsson och Eva Eliasson: Återremiss till bygg- och miljöförvaltningen för ändring av yttrandet. Lars Larsson, Sven-Göte Bolmenius, Björn Björkman, Rigo Fredriksson och Mias Fjellander: Bifall till bygg- och miljöförvaltningens yttrande med följande ändringar av punkterna: 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande beträffande vindkraftens karaktärisering av det omgivande landskapet 2. Enligt förslaget 3. Enligt förslaget 4. Utgår 5. Enligt förslaget 6. Utgår 7. Utgår 8. Sista meningen: Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det, mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 9. Utgår 10. Utgår. 11: Meningen: Bygg- och miljönämnden anser... utgår

8 (38) Bm 213 (forts.) Föreslå Kommunfullmäktige kommunen tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s anökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på bygg- och miljöförvaltningens yttrande och på Lars Larssons m. fl. ledamöters yrkande och finner bygg- och miljönämnden antar Lars Larssons yrkande. lämna följande yttrande 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande , 173 beträffande vindkraftverkens karaktärisering av det omgivande landskapet. 2. I vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 mars 2008, framgår huvudprinciperna för var vindkraftverk ska placeras är där det blåser mest, där andra väsentliga intressen inte störs, i redan påverkade områden, så anslutning till el-och vägnät blir så enkel som möjligt och i första hand placerade i grupper. Vindkraftverken bör också lokaliseras och placeras så de negativa effekterna på landskapsbilden blir så små som möjligt. Det framgår även vindkraftverk ska lokaliseras med försiktighet där naturvärden kan skadas samt med hänsyn till turismen och friluftslivets värden. Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 3. I kunskapsunderlaget till Vindkraftspolicy i Gislaveds kommun framgår : "För de många turister som söker sig till Gislaveds kommun för till exempel vandra, paddla och cykla är just upplevelsen av landskapet en mycket viktig del. Vad som händer i landskapet påverkar därför intresset för turism i bygden. Förändringar i landskapsbild och ljudmiljö kan till exempel förändra förutsättningarna för vildmarkskänsla och känsla av orört landskap. Vindkraftverk som bryter horisonten kan också upplevas som ett oönskat inslag i en vacker vy. Vindkraftverk i tysta områden innebär en ljudstörning och en förändrad ljudmiljö. Tystnad, vildmarkskänsla och orördhet är faktorer bland många andra som efterfrågas både för rekreation och turism och som Gislaveds kommun i några delar av kommunen kan erbjuda. Vid lokalisering av vindkraftverk är därför hänsyn till besöksnäringens behov av ett opåverkat landskap ett viktigt inslag i bedömningen." Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 4. Området där bolaget vill anlägga vindkraftsparken ligger i ett av de två områden i Gislaveds kommun som staten pekat ut som stora opåverkade områden. Dessa områden har en avsaknad av storskalig infrastruktur och större exploateringar. 5. Kalkning utförs bland annat i Skärbäcken som är Lillesjöns största tillflöde. Nedström kommer sedan Stengårdshultasjön, Radan och därefter Svanån. Radan, Stengårdshultasjön och Svanån har i en helhetsbedömning nationellt

9 (38) Bm 213 (forts.) bedömts ha särskilt värdefull natur. Ur fiskesynpunkt är Radan bedömd som nationellt värdefull. Delområdet Radan nedströms Stengårdshultasjön och Svanån nedströms sammanflödet med Radan är avsa som riksintresse för naturvård, på grund av sjöstorlek, orördhet, genuin öringsstam och flodpärlmusslor. För Lillesjön uppfylls inte ph-målet. Kalkningen sker en gång per år med hjälp av helikopter, och det finns idag inga planer på avsluta kalkningen. Helikopterkalkning har ett säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på meter och 300 meter till verk som inte är i drift. Enligt mätning i karta ligger kalkningsområden cirka 800 meter från verk nummer 2 och cirka 700 meter från verk nummer 5. Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 6. I undersökningsområdet finns 24 fågelarter som är rödlistade, eller listade i EU:s fågeldirektiv bilaga av dessa bedöms vara särskilt känsliga för vindkraft. Bygg- och miljönämnden kan konstatera vindkraftsetableringen riskerar påverka dessa fågelarter och övriga naturvärden i området, men väljer inte ta ställning till omfningen av denna påverkan. föreslå kommunfullmäktige kommunen tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk Expedieras till: Kommunfullmäktige Beslut Bm 173, med bilagor bifogas detta beslut.

10 (38) Bm 214 Dnr: MHB :01 Omfningen av radonmätningar i flerbostadshus Ärendebeskrivning Senast 2020 ska radonhalter i bostäder underskrida 200 Bq/m 3 luft enligt miljömålet God bebyggd miljö. Förhöjda radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa. Bygg- och miljöförvaltningen uppmanar fastighetsägare till flerbostadshus utföra egenkontroll av sin verksamhet. I egenkontrollen ingår bl.a mätning av radon för förvissa sig om halterna inte överstiger riktvärdet 200 Bq/m3. Vid högre halter har fastighetsägaren skyldighet åtgärda dessa. Miljöchef Lasse Arnesson redogör för förvaltningens arbete och frågeställningen gäller vilken metod som skall användas i handläggningen. Besluten utformas som delegationsbeslut. Alternativ 1. Mätningen ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Bygg- och miljönämnden kan där så bedöms nödvändigt, senare komma ställa krav på kompletterande mätningar. Alternativ 2. Mätningen ska genomföras: I alla lägenheter med markkontakt I alla lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt I minst en lägenhet per våningsplan i högre belägna plan I lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten Mätningen ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 144 bygg- och miljöförvaltningen ska arbeta vidare enligt Alternativ 1 Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

11 (38) Bm 215 Dnr: PLAN Detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl i Anderstorp, Gislaveds kommun Ärendebeskrivning Planens syfte är pröva lämpligheten ändra byggrätten på del av fastigheten 9:710 från industriändamål till bostads- och handelsändamål. Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 april 2014 förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 12 maj 27 juni har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. Den 13 augusti 2014 beslutade bygg- och miljönämnden skicka ut förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. på granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen. Förslag till detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 20 augusti till den 3 september Förändringar i detaljplaneförslaget har gjorts efter granskningen och länsstyrelsen rekommenderade kommunen genomföra en förnyad granskning. Den 22 oktober 2014 beslutade bygg- och miljönämnden skicka ut förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. på en andra granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen. Förslag till detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 3 november till den 1 december I 5 kapitlet 27 plan- och bygglagen står det en detaljplan ska antas av kommunfullmäktige men fullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Beslutsunderlag Utlåtande Planbeskrivning - Antagandehandling Plankarta - Antagandehandling ta planförfarens utlåtande som sitt eget med stöd av 5 kap. 27 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och kommunfullmäktiges bemyndigande anta detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. i Anderstorp, Gislaveds kommun Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

12 (38) Bm 216 Dnr: PLAN Detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra Ärendebeskrivning Planförslaget upprättas för pröva lämpligheten för ny industrimark i Hestra. Syftet är även göra det möjligt för en ny industrigata till området, vilken ska ledas via en avfart från väg 592 över Hylteån, istället för som idag genom bostadsområdet via Ringvägen. Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 april 2012 skicka ut planen på samrådsremiss och planen har varit på samråd mellan den 7 maj - 29 juni Efter samrådet har en del förutsättningar ändrats, vilket gjorde planen skickades ut på ett nytt samråd. Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 april 2014 förslag till detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra skulle skickas ut på en andra samrådsremiss. Under tiden 12 maj 27 juni har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition, biblioteket i Hestra och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har en andra samrådsredogörelse upprättats. Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 mars 2014 förslag till detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 7 april 23 maj har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har en samrådsredogörelse upprättats. Beslutsunderlag Plankarta daterad den 8 december 2014 Planbeskrivning daterad den 8 december 2014 Samrådsredogörelse den 8 december 2014 ta planförfarens samrådsredogörelse som sin egen förslaget till detaljplan ställs ut för granskning under tre veckor enligt 5 kap. 18 plan-och bygglagen (SFS 2010:900) Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

13 (38) Bm 217 Dnr: PLAN Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 förslag till detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra skulle skickas ut på samrådsremiss. Under samrådstiden har ett stort antal yttranden inkommit. Stadsarkitekt Sven Hedlund redogör i stora drag för inkomna yttranden. Stadsarkitekten informerar också om den fortsa hanteringen av detaljplaneärendet. godkänna stadsarkitektens redogörelse i ärendet

14 (38) Bm 218 Dnr: BM Förslag på namn till cirkulationsplats utmed väg 604 i Anderstorp Ärendebeskrivning Befintlig cirkulationsplats utmed väg 604-Stansgatan i Anderstorp saknar namn. Cirkulationsplatsen ligger inom detaljplanelagt område och det är viktigt ha den namngiven för kunna hantera de lokala trafikföreskrifterna. Området där cirkulationsplatsen finns, benämns som Mofors av lokalbefolkningen i Anderstorp och anknyter till tidigare verksamheter inom området, som Mofors bruk och Mofors kvarndamm. Trafikverket har hörts och har inget erinra mot förslaget. Förslaget är cirkulationsplatsen benämns Moforsrondellen. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 145 Bilaga karta.pdf Bmau anta namnet Moforsrondellen på cirkulationsplats utmed väg 604 i Anderstorp Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson Tekniska kontoret

15 (38) Bm 219 Dnr: BYGG ÅTTERÅS 19:187, Körsbärsvägen 21 i Smålandsstenar Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd/groventré. Rivning av befintligt garage Ärendebeskrivning NAMN har ansökt om bygglovet och rivning av garage. Ansökan omfar en total byggnadsarea om 47 m². Fastigheten omfas av detaljplan. I planbestämmelserna regleras huvudbyggnad får inte uppta större byggnadsarea än 150 m2. Uthus får högst uppta en area om 50 m2. Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadsarea om 230 m2 mot tillåtna 150 m².tillbyggnaden förlägges delvis till mark som inte får bebyggas. Den inkomna ansökan för tillbyggnaden redovisar den förlägges 1,0 respektive 3,0 meter från fastighetsgränser. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av fastigheten. Lagrum Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 punkten 2 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Några synpunkter har inte inkommit. Skäl till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer tillbyggnaden uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Avvikelsen mot detaljplanen vad avser mark som inte får bebyggas och överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kapitlet 31 b plan- och bygglagen.bygg- och miljönämnden bedömer tillbyggnadens placering 1 respektive 3 meter från tomtgräns anses lämplig. Särskilda skäl får därmed anses föreligga. En placering närmare gränsen än 4,5 meter anses som planenlig. Beslutsunderlag Peter Englunds tjänsteskrivelse daterad Protokoll Bmau 147 med stöd av 9 kap.30 och 31 b plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av byggrätten och mark som inte får bebyggas och bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshuset

16 (38) Bm 219 (forts.) Att med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen bevilja rivningslov för befintligt garage för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Sven Larsson Sofiagatan Gislaved Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. Avgifter Avgiften för bygglovet är 9848 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för lägeskontroll är 888 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.3 plan- och bygglagen. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 plan- och bygglagen). I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel , MBK-ingenjör Dragisa Mladenovic tel eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel Påföljder Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett slutbesked. Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)

17 (38) Bm 219 (forts.) Bilagor Bilaga 1 - Debiteringsbesked Bilaga 2 - Information Bilaga 3 - Hur man överklagar Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd

18 (38) Bm 220 Dnr: BYGG SUNNARYD 1:50, Lindvägen 2 i Sunnaryd Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfar en byggnadsarea om 60 m². Åtgärden innebär också ny infart till garaget anläggs från väg 518. Sökande har hos Trafikverket ansökt om tillstånd för ansluta enskild väg till allmän väg. I ansökan står det ansökan avser ändring av bygglov. Bygglov beviljades den 11 juni för nybyggnad av garage. Fastigheten omfas av detaljplan. I detaljplanen står det uthusbyggnader högst får uppta en yta om 50 m 2. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Det befintliga bostadshusets byggnadsyta är 166 m 2 mot tillåtna 150 m 2 och är därmed planstridigt. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har tidigare gjort en besiktning av fastigheten. Lagrum Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 punkten 1 plan- och bygglagen (SFS 2010:900).Enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen kan bygglov ges för en åtgärd om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägarna till fastigheterna Sunnaryd 1:28 och 1:45 har i skrivelser erinrat mot ansökan. Sökanden har i en skrivelse bemött erinringarna. Skäl till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer byggnaden uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Vid en sammantagen bedömning av tidigare medgiven planavvikelse för bostadshuset och planavvikelsen för garaget finner bygg- och miljönämnden överskridandet kan betraktas som en liten avvikelse. Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna byggnadsyta för garaget bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen. Åtgärden kan vid en sammantagen bedömning inte medföra sådana olägenheter i plan- och bygglagens mening de skulle utgöra grund för avslå ansökan. Bygg- och miljönämnden anser den nya utfarten inte medför betydande olägenheter för trafiken. Beslutsunderlag Yttrande från ägarna till fastigheten Sunnaryd 1:28 Protokoll Bmau 151 Bemötande från sökanden Peter Englunds tjänsteskrivelse daterad Yttrande från ägarna till fastigheten Sunnaryd 1:45

19 (38) Bm 220 (forts.) med stöd av 9 kap.30 och 31 b plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna byggnadsyta för uthus och bevilja bygglov för nybyggnad av garage endast ett av alternativen till nybyggnad av garage får utföras för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Christer Sveningsson Ouchterlonygatan Värnamo Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. Avgifter Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för utstakning och lägeskontroll har tagits ut i samband med ärende Bygg Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Planritning inkommen Fasadritning inkommen Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har utfärdat startbesked. Innan startbesked kan utfärdas ska förslag till kontrollplan lämnas in och godkännas. Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 plan- och bygglagen. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen. Åtgärden kräver tillstånd för ny anslutning till allmän väg enligt 39 väglagen (1971:948). Tillståndet söks hos Trafikverket.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S) 1-55 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer