SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Ajournering kl Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) ej Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Kjell Davidsson (s) Kristina Josefsson (s) Eva Eliasson (s) Övriga deltagande Susanne Norberg, bygg- och miljöchef Stig Wallin administrativ chef Sven Hedlund, stadsarkitekt Lars Arnesson, miljöchef Marina Thelin, miljö- och hälsoskyddsinspektör Fredrik Ingstorp, planarkitekt Gunilla Alkebr, assistent Utses justera Justeringens plats och tid Erik Andersson Bygg- och miljöförvaltningen Fredag den 19 december 2014, kl Underskrifter Sekreterare. Stig Wallin Paragrafer Ordförande Lars Larsson Justerande... Erik Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg- och miljöförvaltningen. Stig Wallin Datum för anslags nedtagande

2 (38) Bm 211 Dnr: BM Godkännande av extra/utgående ärende som extraärende behandla omfning av radonmätningar i flerbostadshus (MHB )

3 (38) Bm 212 Dnr: MMM :03 SANDSEBO 2:13 OCH 3:3 SAMT BUBBARP 1:2, E.ON WIND SWEDEN AB, HESTRA Yttrande till miljöprövningsdelegationen över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk Ärendebeskrivning E.ON Wind Sweden AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken för gruppstation för vindkraft i Gislaveds kommun. Anläggningen planeras inom fastigheterna Sandsebo 2:13 och 3:3 samt Bubbarp 1:2 i Gislaveds kommun. Ansökan omfar uppförande och drift av högst åtta vindkraftverk. Vart och ett av verken kommer ha en totalhöjd av maximalt 200 meter och väntas påverka omgivningen genom buller, rörliga skuggor, samt inverkan på fåglar, landskapsbild kultur- och naturmiljö. Miljöprövningsdelegationen i Östergötland har i en remiss daterad , med miljöprövningsdelegationens diarienummer , begärt bygg- och miljönämndens yttrande över ansökan. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 kap. 10 miljöprövningsförordningen (2013:351) enligt följande verksamhetskod: B "...gäller för verksamhet med 1. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter...". Miljöprövningsdelegationen har tidigare avslagit en ansökan från bolaget om tillstånd för vindkraftsanläggning inom de aktuella fastigheterna. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som återförvisade ärendet till MIljöprövningsdelegationen för forts handläggning. Yttranden Bygg- och miljönämnden har i beslut Bm 173, avgett ett yttrande utifrån landskapskaraktärisering för vindkraftsprojektet. Beslutsunderlag Ansökan den 12 oktober 2011 från E.ON Vind Sverige AB Yttrande den 7 september 2011 från Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun Komplettering av ansökan den 13 november 2014 från E.ON Wind Sweden AB Protokoll Bmau 141 Bygg- och miljöförvaltningens protokollsförslag daterat Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk. Yrkandet omfar 19 punkter. Yrkanden Erik Andersson, Kristina Josefsson, Kjell Davidsson och Eva Eliasson: Återremiss till bygg- och miljöförvaltningen för ändring av yttrandet. Lars Larsson, Sven-Göte Bolmenius, Björn Björkman, Rigo Fredriksson och Mias Fjellander: Bifall till bygg- och miljöförvaltningens yttrande med följande ändringar av punkterna;

4 (38) Bm 212 (forts.) 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande beträffande vindkraftens karaktärisering av det omgivande landskapet 2. Enligt förslaget 3. Enligt förslaget 4. Utgår 5. Enligt förslaget 6. Utgår 7. Utgår 8. Sista meningen: Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det, mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 9. Utgår 10. Utgår 11. Meningen: Bygg- och miljönämnden anser... utgår 12. Utgår 13. Enligt förslaget 14. Utgår 15. Enligt förslaget 16. Utgår 17: Meningen: Detta ställningstagande... utgår 18. Utgår 19. Utgår Bygg- och miljönämnden tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på bygg- och miljöförvaltningens yttrande och på Lars Larssons m. fl ledamöters yrkande och finner bygg- och miljönämnden antar Lars Larssons yrkande. lämna följande yttrande 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande , 173 beträffande vindkraftverkens karaktärisering av det omgivande landskapet. 2. I vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 mars 2008, framgår huvudprinciperna för var vindkraftverk ska placeras är där det blåser mest, där andra väsentliga intressen inte störs, i redan påverkade områden, så anslutning till el-och vägnät blir så enkel som möjligt och i första hand placerade i grupper. Vindkraftverken bör också lokaliseras och placeras så de negativa effekterna på landskapsbilden blir så små som möjligt. Det framgår även vindkraftverk ska lokaliseras med försiktighet där naturvärden kan skadas samt med hänsyn till turismen och friluftslivets värden. Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd.

5 (38) Bm 212 (forts.) 3. I kunskapsunderlaget till Vindkraftspolicy i Gislaveds kommun framgår : "För de många turister som söker sig till Gislaveds kommun för till exempel vandra, paddla och cykla är just upplevelsen av landskapet en mycket viktig del. Vad som händer i landskapet påverkar därför intresset för turism i bygden. Förändringar i landskapsbild och ljudmiljö kan till exempel förändra förutsättningarna för vildmarkskänsla och känsla av orört landskap. Vindkraftverk som bryter horisonten kan också upplevas som ett oönskat inslag i en vacker vy. Vindkraftverk i tysta områden innebär en ljudstörning och en förändrad ljudmiljö. Tystnad, vildmarkskänsla och orördhet är faktorer bland många andra som efterfrågas både för rekreation och turism och som Gislaveds kommun i några delar av kommunen kan erbjuda. Vid lokalisering av vindkraftverk är därför hänsyn till besöksnäringens behov av ett opåverkat landskap ett viktigt inslag i bedömningen." Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 4. Området där bolaget vill anlägga vindkraftsparken ligger i ett av de två områden i Gislaveds kommun som staten pekat ut som stora opåverkade områden. Dessa områden har en avsaknad av storskalig infrastruktur och större exploateringar. 5. Kalkning utförs bland annat i Skärbäcken som är Lillesjöns största tillflöde. Nedström kommer sedan Stengårdshultasjön, Radan och därefter Svanån. Radan, Stengårdshultasjön och Svanån har i en helhetsbedömning nationellt bedömts ha särskilt värdefull natur. Ur fiskesynpunkt är Radan bedömd som nationellt värdefull. Delområdet Radan nedströms Stengårdshultasjön och Svanån nedströms sammanflödet med Radan är avsa som riksintresse för naturvård, på grund av sjöstorlek, orördhet, genuin öringsstam och flodpärlmusslor. För Lillesjön uppfylls inte ph-målet. Kalkningen sker en gång per år med hjälp av helikopter, och det finns idag inga planer på avsluta kalkningen. Helikopterkalkning har ett säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på meter och 300 meter till verk som inte är i drift. Enligt mätning i karta ligger kalkningsområden cirka 800 meter från verk nummer 2 och cirka 700 meter från verk nummer 5. Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 6. I ansökan föreslår bolaget ljud från vindkraftverken vid permanentbostad eller varaktigt fritidsboende under hela dygnet inte får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 db(a) utomhus. Kontroll av ljudnivån bör ske inom ett år efter det första vindkraftverket har tagits i bruk, eller vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Om ljudnivån överstiger 40 db(a) ska bolaget vidta omedelbara åtgärder. 7. Lågfrekvent ljud har beräknats för den bostad som bedömts få den högsta ljudnivån mätt i db(a). I beräkningen har man använt en fasaddämpning. Bygg- och miljönämnden förutsätter den fasaddämpning man använt i beräkningen stämmer överens med den som finns i bostaden. 8. I områden där risk för iskast från vindkraftverken föreligger ska varningsskyltar informera om detta.

6 (38) Bm 212 (forts.) 9. I undersökningsområdet finns 24 fågelarter som är rödlistade, eller listade i EU:s fågeldirektiv bilaga av dessa bedöms vara särskilt känsliga för vindkraft. Bygg- och miljönämnden kan konstatera vindkraftsetableringen riskerar påverka dessa fågelarter och övriga naturvärden i området, men väljer inte ta ställning till omfningen av denna påverkan. 10. Bygg- och miljönämnden tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Expedieras till: Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland Miljöprövningsdelegationens diarienummer Beslut Bm 173, med bilagor bifogas detta beslut.

7 (38) Bm 213 Dnr: MMM :03 SANDSEBO 2:13 OCH 3:3 SAMT BUBBARP 1:2, E.ON WIND SWEDEN AB, HESTRA Yttrande till kommunfullmäktige över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk Ärendebeskrivning E.ON Wind Sweden AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken för gruppstation för vindkraft i Gislaveds kommun. Anläggningen planeras inom fastigheterna Sandsebo 2:13 och 3:3 samt Bubbarp 1:2 i Gislaveds kommun. Ansökan omfar uppförande och drift av högst åtta vindkraftverk. Vart och ett av verken kommer ha en totalhöjd av maximalt 200 meter och väntas påverka omgivningen genom buller, rörliga skuggor, samt inverkan på fåglar, landskapsbild kultur- och naturmiljö. Kommunfullmäktige har i en remiss daterad 21 november 2014, med diarienummer KS , begärt bygg- och miljönämndens yttrande angående tillstyrkan för vindkraftspark Palsbo. Beslutsunderlag Ansökan den 12 oktober 2011 från E.ON Vind Sverige AB Yttrande den 7 september 2011 från Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun Komplettering av ansökan den 13 november 2014 från E.ON Wind Sweden AB Bygg- och miljöförvaltningens protokollsförslag daterat Protokoll Bmau 142 Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande till kommunfullmäktige över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk. Yttrandet omfar 12 punkter. Yrkanden Erik Andersson, Kristina Josefsson, Kjell Davidsson och Eva Eliasson: Återremiss till bygg- och miljöförvaltningen för ändring av yttrandet. Lars Larsson, Sven-Göte Bolmenius, Björn Björkman, Rigo Fredriksson och Mias Fjellander: Bifall till bygg- och miljöförvaltningens yttrande med följande ändringar av punkterna: 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande beträffande vindkraftens karaktärisering av det omgivande landskapet 2. Enligt förslaget 3. Enligt förslaget 4. Utgår 5. Enligt förslaget 6. Utgår 7. Utgår 8. Sista meningen: Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det, mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 9. Utgår 10. Utgår. 11: Meningen: Bygg- och miljönämnden anser... utgår

8 (38) Bm 213 (forts.) Föreslå Kommunfullmäktige kommunen tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s anökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på bygg- och miljöförvaltningens yttrande och på Lars Larssons m. fl. ledamöters yrkande och finner bygg- och miljönämnden antar Lars Larssons yrkande. lämna följande yttrande 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande , 173 beträffande vindkraftverkens karaktärisering av det omgivande landskapet. 2. I vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 mars 2008, framgår huvudprinciperna för var vindkraftverk ska placeras är där det blåser mest, där andra väsentliga intressen inte störs, i redan påverkade områden, så anslutning till el-och vägnät blir så enkel som möjligt och i första hand placerade i grupper. Vindkraftverken bör också lokaliseras och placeras så de negativa effekterna på landskapsbilden blir så små som möjligt. Det framgår även vindkraftverk ska lokaliseras med försiktighet där naturvärden kan skadas samt med hänsyn till turismen och friluftslivets värden. Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 3. I kunskapsunderlaget till Vindkraftspolicy i Gislaveds kommun framgår : "För de många turister som söker sig till Gislaveds kommun för till exempel vandra, paddla och cykla är just upplevelsen av landskapet en mycket viktig del. Vad som händer i landskapet påverkar därför intresset för turism i bygden. Förändringar i landskapsbild och ljudmiljö kan till exempel förändra förutsättningarna för vildmarkskänsla och känsla av orört landskap. Vindkraftverk som bryter horisonten kan också upplevas som ett oönskat inslag i en vacker vy. Vindkraftverk i tysta områden innebär en ljudstörning och en förändrad ljudmiljö. Tystnad, vildmarkskänsla och orördhet är faktorer bland många andra som efterfrågas både för rekreation och turism och som Gislaveds kommun i några delar av kommunen kan erbjuda. Vid lokalisering av vindkraftverk är därför hänsyn till besöksnäringens behov av ett opåverkat landskap ett viktigt inslag i bedömningen." Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 4. Området där bolaget vill anlägga vindkraftsparken ligger i ett av de två områden i Gislaveds kommun som staten pekat ut som stora opåverkade områden. Dessa områden har en avsaknad av storskalig infrastruktur och större exploateringar. 5. Kalkning utförs bland annat i Skärbäcken som är Lillesjöns största tillflöde. Nedström kommer sedan Stengårdshultasjön, Radan och därefter Svanån. Radan, Stengårdshultasjön och Svanån har i en helhetsbedömning nationellt

9 (38) Bm 213 (forts.) bedömts ha särskilt värdefull natur. Ur fiskesynpunkt är Radan bedömd som nationellt värdefull. Delområdet Radan nedströms Stengårdshultasjön och Svanån nedströms sammanflödet med Radan är avsa som riksintresse för naturvård, på grund av sjöstorlek, orördhet, genuin öringsstam och flodpärlmusslor. För Lillesjön uppfylls inte ph-målet. Kalkningen sker en gång per år med hjälp av helikopter, och det finns idag inga planer på avsluta kalkningen. Helikopterkalkning har ett säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på meter och 300 meter till verk som inte är i drift. Enligt mätning i karta ligger kalkningsområden cirka 800 meter från verk nummer 2 och cirka 700 meter från verk nummer 5. Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 6. I undersökningsområdet finns 24 fågelarter som är rödlistade, eller listade i EU:s fågeldirektiv bilaga av dessa bedöms vara särskilt känsliga för vindkraft. Bygg- och miljönämnden kan konstatera vindkraftsetableringen riskerar påverka dessa fågelarter och övriga naturvärden i området, men väljer inte ta ställning till omfningen av denna påverkan. föreslå kommunfullmäktige kommunen tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk Expedieras till: Kommunfullmäktige Beslut Bm 173, med bilagor bifogas detta beslut.

10 (38) Bm 214 Dnr: MHB :01 Omfningen av radonmätningar i flerbostadshus Ärendebeskrivning Senast 2020 ska radonhalter i bostäder underskrida 200 Bq/m 3 luft enligt miljömålet God bebyggd miljö. Förhöjda radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa. Bygg- och miljöförvaltningen uppmanar fastighetsägare till flerbostadshus utföra egenkontroll av sin verksamhet. I egenkontrollen ingår bl.a mätning av radon för förvissa sig om halterna inte överstiger riktvärdet 200 Bq/m3. Vid högre halter har fastighetsägaren skyldighet åtgärda dessa. Miljöchef Lasse Arnesson redogör för förvaltningens arbete och frågeställningen gäller vilken metod som skall användas i handläggningen. Besluten utformas som delegationsbeslut. Alternativ 1. Mätningen ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Bygg- och miljönämnden kan där så bedöms nödvändigt, senare komma ställa krav på kompletterande mätningar. Alternativ 2. Mätningen ska genomföras: I alla lägenheter med markkontakt I alla lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt I minst en lägenhet per våningsplan i högre belägna plan I lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten Mätningen ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 144 bygg- och miljöförvaltningen ska arbeta vidare enligt Alternativ 1 Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

11 (38) Bm 215 Dnr: PLAN Detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl i Anderstorp, Gislaveds kommun Ärendebeskrivning Planens syfte är pröva lämpligheten ändra byggrätten på del av fastigheten 9:710 från industriändamål till bostads- och handelsändamål. Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 april 2014 förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 12 maj 27 juni har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. Den 13 augusti 2014 beslutade bygg- och miljönämnden skicka ut förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. på granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen. Förslag till detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 20 augusti till den 3 september Förändringar i detaljplaneförslaget har gjorts efter granskningen och länsstyrelsen rekommenderade kommunen genomföra en förnyad granskning. Den 22 oktober 2014 beslutade bygg- och miljönämnden skicka ut förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. på en andra granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen. Förslag till detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 3 november till den 1 december I 5 kapitlet 27 plan- och bygglagen står det en detaljplan ska antas av kommunfullmäktige men fullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Beslutsunderlag Utlåtande Planbeskrivning - Antagandehandling Plankarta - Antagandehandling ta planförfarens utlåtande som sitt eget med stöd av 5 kap. 27 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och kommunfullmäktiges bemyndigande anta detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. i Anderstorp, Gislaveds kommun Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

12 (38) Bm 216 Dnr: PLAN Detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra Ärendebeskrivning Planförslaget upprättas för pröva lämpligheten för ny industrimark i Hestra. Syftet är även göra det möjligt för en ny industrigata till området, vilken ska ledas via en avfart från väg 592 över Hylteån, istället för som idag genom bostadsområdet via Ringvägen. Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 april 2012 skicka ut planen på samrådsremiss och planen har varit på samråd mellan den 7 maj - 29 juni Efter samrådet har en del förutsättningar ändrats, vilket gjorde planen skickades ut på ett nytt samråd. Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 april 2014 förslag till detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra skulle skickas ut på en andra samrådsremiss. Under tiden 12 maj 27 juni har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition, biblioteket i Hestra och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har en andra samrådsredogörelse upprättats. Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 mars 2014 förslag till detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 7 april 23 maj har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har en samrådsredogörelse upprättats. Beslutsunderlag Plankarta daterad den 8 december 2014 Planbeskrivning daterad den 8 december 2014 Samrådsredogörelse den 8 december 2014 ta planförfarens samrådsredogörelse som sin egen förslaget till detaljplan ställs ut för granskning under tre veckor enligt 5 kap. 18 plan-och bygglagen (SFS 2010:900) Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

13 (38) Bm 217 Dnr: PLAN Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 förslag till detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra skulle skickas ut på samrådsremiss. Under samrådstiden har ett stort antal yttranden inkommit. Stadsarkitekt Sven Hedlund redogör i stora drag för inkomna yttranden. Stadsarkitekten informerar också om den fortsa hanteringen av detaljplaneärendet. godkänna stadsarkitektens redogörelse i ärendet

14 (38) Bm 218 Dnr: BM Förslag på namn till cirkulationsplats utmed väg 604 i Anderstorp Ärendebeskrivning Befintlig cirkulationsplats utmed väg 604-Stansgatan i Anderstorp saknar namn. Cirkulationsplatsen ligger inom detaljplanelagt område och det är viktigt ha den namngiven för kunna hantera de lokala trafikföreskrifterna. Området där cirkulationsplatsen finns, benämns som Mofors av lokalbefolkningen i Anderstorp och anknyter till tidigare verksamheter inom området, som Mofors bruk och Mofors kvarndamm. Trafikverket har hörts och har inget erinra mot förslaget. Förslaget är cirkulationsplatsen benämns Moforsrondellen. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 145 Bilaga karta.pdf Bmau anta namnet Moforsrondellen på cirkulationsplats utmed väg 604 i Anderstorp Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson Tekniska kontoret

15 (38) Bm 219 Dnr: BYGG ÅTTERÅS 19:187, Körsbärsvägen 21 i Smålandsstenar Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd/groventré. Rivning av befintligt garage Ärendebeskrivning NAMN har ansökt om bygglovet och rivning av garage. Ansökan omfar en total byggnadsarea om 47 m². Fastigheten omfas av detaljplan. I planbestämmelserna regleras huvudbyggnad får inte uppta större byggnadsarea än 150 m2. Uthus får högst uppta en area om 50 m2. Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadsarea om 230 m2 mot tillåtna 150 m².tillbyggnaden förlägges delvis till mark som inte får bebyggas. Den inkomna ansökan för tillbyggnaden redovisar den förlägges 1,0 respektive 3,0 meter från fastighetsgränser. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av fastigheten. Lagrum Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 punkten 2 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Några synpunkter har inte inkommit. Skäl till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer tillbyggnaden uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Avvikelsen mot detaljplanen vad avser mark som inte får bebyggas och överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kapitlet 31 b plan- och bygglagen.bygg- och miljönämnden bedömer tillbyggnadens placering 1 respektive 3 meter från tomtgräns anses lämplig. Särskilda skäl får därmed anses föreligga. En placering närmare gränsen än 4,5 meter anses som planenlig. Beslutsunderlag Peter Englunds tjänsteskrivelse daterad Protokoll Bmau 147 med stöd av 9 kap.30 och 31 b plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av byggrätten och mark som inte får bebyggas och bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshuset

16 (38) Bm 219 (forts.) Att med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen bevilja rivningslov för befintligt garage för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Sven Larsson Sofiagatan Gislaved Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. Avgifter Avgiften för bygglovet är 9848 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för lägeskontroll är 888 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.3 plan- och bygglagen. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 plan- och bygglagen). I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel , MBK-ingenjör Dragisa Mladenovic tel eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel Påföljder Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett slutbesked. Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)

17 (38) Bm 219 (forts.) Bilagor Bilaga 1 - Debiteringsbesked Bilaga 2 - Information Bilaga 3 - Hur man överklagar Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd

18 (38) Bm 220 Dnr: BYGG SUNNARYD 1:50, Lindvägen 2 i Sunnaryd Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfar en byggnadsarea om 60 m². Åtgärden innebär också ny infart till garaget anläggs från väg 518. Sökande har hos Trafikverket ansökt om tillstånd för ansluta enskild väg till allmän väg. I ansökan står det ansökan avser ändring av bygglov. Bygglov beviljades den 11 juni för nybyggnad av garage. Fastigheten omfas av detaljplan. I detaljplanen står det uthusbyggnader högst får uppta en yta om 50 m 2. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Det befintliga bostadshusets byggnadsyta är 166 m 2 mot tillåtna 150 m 2 och är därmed planstridigt. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har tidigare gjort en besiktning av fastigheten. Lagrum Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 punkten 1 plan- och bygglagen (SFS 2010:900).Enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen kan bygglov ges för en åtgärd om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägarna till fastigheterna Sunnaryd 1:28 och 1:45 har i skrivelser erinrat mot ansökan. Sökanden har i en skrivelse bemött erinringarna. Skäl till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer byggnaden uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Vid en sammantagen bedömning av tidigare medgiven planavvikelse för bostadshuset och planavvikelsen för garaget finner bygg- och miljönämnden överskridandet kan betraktas som en liten avvikelse. Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna byggnadsyta för garaget bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen. Åtgärden kan vid en sammantagen bedömning inte medföra sådana olägenheter i plan- och bygglagens mening de skulle utgöra grund för avslå ansökan. Bygg- och miljönämnden anser den nya utfarten inte medför betydande olägenheter för trafiken. Beslutsunderlag Yttrande från ägarna till fastigheten Sunnaryd 1:28 Protokoll Bmau 151 Bemötande från sökanden Peter Englunds tjänsteskrivelse daterad Yttrande från ägarna till fastigheten Sunnaryd 1:45

19 (38) Bm 220 (forts.) med stöd av 9 kap.30 och 31 b plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna byggnadsyta för uthus och bevilja bygglov för nybyggnad av garage endast ett av alternativen till nybyggnad av garage får utföras för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Christer Sveningsson Ouchterlonygatan Värnamo Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. Avgifter Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för utstakning och lägeskontroll har tagits ut i samband med ärende Bygg Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Planritning inkommen Fasadritning inkommen Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har utfärdat startbesked. Innan startbesked kan utfärdas ska förslag till kontrollplan lämnas in och godkännas. Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 plan- och bygglagen. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen. Åtgärden kräver tillstånd för ny anslutning till allmän väg enligt 39 väglagen (1971:948). Tillståndet söks hos Trafikverket.

20 (38) Bm 220 (forts.) Påföljder Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: Från den som påbörjar en byggnation innan nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett startbesked Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett slutbesked. Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. Bilagor Bilaga 1 - Debiteringsbesked Bilaga 2 - Information Bilaga 3 - Hur man överklagar Vid behandlingen av ärendet deltog inte Sven-Göte Bolmenius på grund av jäv.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2013-09-17 Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen i Gislaved, kl 08.00-11.50 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Rigo Fredriksson (m) Erik Andersson (s) Eva Eliasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-01-22 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.35 Ajournering 14.30-14.55 Beslutande Niclas Palmgren (m) ordf ej 16 Frank Josefsson (s) ordf 16 Eva

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-10-22 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.20 Beslutande Lars Larsson (c) ordf, ej 169 Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.15 Ajournering kl 13.10-14.55 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf ej 150-152 Frank Josefsson (S) ordf

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-10.35 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) 193 Sven-Göte Bolmenius (m) Erik Andersson (s)

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Sven-Göte Bolmenius (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Kjell Davidsson (s) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer