SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Ajournering kl Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) ej Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Kjell Davidsson (s) Kristina Josefsson (s) Eva Eliasson (s) Övriga deltagande Susanne Norberg, bygg- och miljöchef Stig Wallin administrativ chef Sven Hedlund, stadsarkitekt Lars Arnesson, miljöchef Marina Thelin, miljö- och hälsoskyddsinspektör Fredrik Ingstorp, planarkitekt Gunilla Alkebr, assistent Utses justera Justeringens plats och tid Erik Andersson Bygg- och miljöförvaltningen Fredag den 19 december 2014, kl Underskrifter Sekreterare. Stig Wallin Paragrafer Ordförande Lars Larsson Justerande... Erik Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg- och miljöförvaltningen. Stig Wallin Datum för anslags nedtagande

2 (38) Bm 211 Dnr: BM Godkännande av extra/utgående ärende som extraärende behandla omfning av radonmätningar i flerbostadshus (MHB )

3 (38) Bm 212 Dnr: MMM :03 SANDSEBO 2:13 OCH 3:3 SAMT BUBBARP 1:2, E.ON WIND SWEDEN AB, HESTRA Yttrande till miljöprövningsdelegationen över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk Ärendebeskrivning E.ON Wind Sweden AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken för gruppstation för vindkraft i Gislaveds kommun. Anläggningen planeras inom fastigheterna Sandsebo 2:13 och 3:3 samt Bubbarp 1:2 i Gislaveds kommun. Ansökan omfar uppförande och drift av högst åtta vindkraftverk. Vart och ett av verken kommer ha en totalhöjd av maximalt 200 meter och väntas påverka omgivningen genom buller, rörliga skuggor, samt inverkan på fåglar, landskapsbild kultur- och naturmiljö. Miljöprövningsdelegationen i Östergötland har i en remiss daterad , med miljöprövningsdelegationens diarienummer , begärt bygg- och miljönämndens yttrande över ansökan. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 kap. 10 miljöprövningsförordningen (2013:351) enligt följande verksamhetskod: B "...gäller för verksamhet med 1. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter...". Miljöprövningsdelegationen har tidigare avslagit en ansökan från bolaget om tillstånd för vindkraftsanläggning inom de aktuella fastigheterna. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som återförvisade ärendet till MIljöprövningsdelegationen för forts handläggning. Yttranden Bygg- och miljönämnden har i beslut Bm 173, avgett ett yttrande utifrån landskapskaraktärisering för vindkraftsprojektet. Beslutsunderlag Ansökan den 12 oktober 2011 från E.ON Vind Sverige AB Yttrande den 7 september 2011 från Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun Komplettering av ansökan den 13 november 2014 från E.ON Wind Sweden AB Protokoll Bmau 141 Bygg- och miljöförvaltningens protokollsförslag daterat Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk. Yrkandet omfar 19 punkter. Yrkanden Erik Andersson, Kristina Josefsson, Kjell Davidsson och Eva Eliasson: Återremiss till bygg- och miljöförvaltningen för ändring av yttrandet. Lars Larsson, Sven-Göte Bolmenius, Björn Björkman, Rigo Fredriksson och Mias Fjellander: Bifall till bygg- och miljöförvaltningens yttrande med följande ändringar av punkterna;

4 (38) Bm 212 (forts.) 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande beträffande vindkraftens karaktärisering av det omgivande landskapet 2. Enligt förslaget 3. Enligt förslaget 4. Utgår 5. Enligt förslaget 6. Utgår 7. Utgår 8. Sista meningen: Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det, mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 9. Utgår 10. Utgår 11. Meningen: Bygg- och miljönämnden anser... utgår 12. Utgår 13. Enligt förslaget 14. Utgår 15. Enligt förslaget 16. Utgår 17: Meningen: Detta ställningstagande... utgår 18. Utgår 19. Utgår Bygg- och miljönämnden tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på bygg- och miljöförvaltningens yttrande och på Lars Larssons m. fl ledamöters yrkande och finner bygg- och miljönämnden antar Lars Larssons yrkande. lämna följande yttrande 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande , 173 beträffande vindkraftverkens karaktärisering av det omgivande landskapet. 2. I vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 mars 2008, framgår huvudprinciperna för var vindkraftverk ska placeras är där det blåser mest, där andra väsentliga intressen inte störs, i redan påverkade områden, så anslutning till el-och vägnät blir så enkel som möjligt och i första hand placerade i grupper. Vindkraftverken bör också lokaliseras och placeras så de negativa effekterna på landskapsbilden blir så små som möjligt. Det framgår även vindkraftverk ska lokaliseras med försiktighet där naturvärden kan skadas samt med hänsyn till turismen och friluftslivets värden. Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd.

5 (38) Bm 212 (forts.) 3. I kunskapsunderlaget till Vindkraftspolicy i Gislaveds kommun framgår : "För de många turister som söker sig till Gislaveds kommun för till exempel vandra, paddla och cykla är just upplevelsen av landskapet en mycket viktig del. Vad som händer i landskapet påverkar därför intresset för turism i bygden. Förändringar i landskapsbild och ljudmiljö kan till exempel förändra förutsättningarna för vildmarkskänsla och känsla av orört landskap. Vindkraftverk som bryter horisonten kan också upplevas som ett oönskat inslag i en vacker vy. Vindkraftverk i tysta områden innebär en ljudstörning och en förändrad ljudmiljö. Tystnad, vildmarkskänsla och orördhet är faktorer bland många andra som efterfrågas både för rekreation och turism och som Gislaveds kommun i några delar av kommunen kan erbjuda. Vid lokalisering av vindkraftverk är därför hänsyn till besöksnäringens behov av ett opåverkat landskap ett viktigt inslag i bedömningen." Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 4. Området där bolaget vill anlägga vindkraftsparken ligger i ett av de två områden i Gislaveds kommun som staten pekat ut som stora opåverkade områden. Dessa områden har en avsaknad av storskalig infrastruktur och större exploateringar. 5. Kalkning utförs bland annat i Skärbäcken som är Lillesjöns största tillflöde. Nedström kommer sedan Stengårdshultasjön, Radan och därefter Svanån. Radan, Stengårdshultasjön och Svanån har i en helhetsbedömning nationellt bedömts ha särskilt värdefull natur. Ur fiskesynpunkt är Radan bedömd som nationellt värdefull. Delområdet Radan nedströms Stengårdshultasjön och Svanån nedströms sammanflödet med Radan är avsa som riksintresse för naturvård, på grund av sjöstorlek, orördhet, genuin öringsstam och flodpärlmusslor. För Lillesjön uppfylls inte ph-målet. Kalkningen sker en gång per år med hjälp av helikopter, och det finns idag inga planer på avsluta kalkningen. Helikopterkalkning har ett säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på meter och 300 meter till verk som inte är i drift. Enligt mätning i karta ligger kalkningsområden cirka 800 meter från verk nummer 2 och cirka 700 meter från verk nummer 5. Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 6. I ansökan föreslår bolaget ljud från vindkraftverken vid permanentbostad eller varaktigt fritidsboende under hela dygnet inte får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 db(a) utomhus. Kontroll av ljudnivån bör ske inom ett år efter det första vindkraftverket har tagits i bruk, eller vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Om ljudnivån överstiger 40 db(a) ska bolaget vidta omedelbara åtgärder. 7. Lågfrekvent ljud har beräknats för den bostad som bedömts få den högsta ljudnivån mätt i db(a). I beräkningen har man använt en fasaddämpning. Bygg- och miljönämnden förutsätter den fasaddämpning man använt i beräkningen stämmer överens med den som finns i bostaden. 8. I områden där risk för iskast från vindkraftverken föreligger ska varningsskyltar informera om detta.

6 (38) Bm 212 (forts.) 9. I undersökningsområdet finns 24 fågelarter som är rödlistade, eller listade i EU:s fågeldirektiv bilaga av dessa bedöms vara särskilt känsliga för vindkraft. Bygg- och miljönämnden kan konstatera vindkraftsetableringen riskerar påverka dessa fågelarter och övriga naturvärden i området, men väljer inte ta ställning till omfningen av denna påverkan. 10. Bygg- och miljönämnden tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Expedieras till: Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland Miljöprövningsdelegationens diarienummer Beslut Bm 173, med bilagor bifogas detta beslut.

7 (38) Bm 213 Dnr: MMM :03 SANDSEBO 2:13 OCH 3:3 SAMT BUBBARP 1:2, E.ON WIND SWEDEN AB, HESTRA Yttrande till kommunfullmäktige över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk Ärendebeskrivning E.ON Wind Sweden AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken för gruppstation för vindkraft i Gislaveds kommun. Anläggningen planeras inom fastigheterna Sandsebo 2:13 och 3:3 samt Bubbarp 1:2 i Gislaveds kommun. Ansökan omfar uppförande och drift av högst åtta vindkraftverk. Vart och ett av verken kommer ha en totalhöjd av maximalt 200 meter och väntas påverka omgivningen genom buller, rörliga skuggor, samt inverkan på fåglar, landskapsbild kultur- och naturmiljö. Kommunfullmäktige har i en remiss daterad 21 november 2014, med diarienummer KS , begärt bygg- och miljönämndens yttrande angående tillstyrkan för vindkraftspark Palsbo. Beslutsunderlag Ansökan den 12 oktober 2011 från E.ON Vind Sverige AB Yttrande den 7 september 2011 från Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun Komplettering av ansökan den 13 november 2014 från E.ON Wind Sweden AB Bygg- och miljöförvaltningens protokollsförslag daterat Protokoll Bmau 142 Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande till kommunfullmäktige över ansökan om tillstånd gällande uppförande och drift av vindkraftverk. Yttrandet omfar 12 punkter. Yrkanden Erik Andersson, Kristina Josefsson, Kjell Davidsson och Eva Eliasson: Återremiss till bygg- och miljöförvaltningen för ändring av yttrandet. Lars Larsson, Sven-Göte Bolmenius, Björn Björkman, Rigo Fredriksson och Mias Fjellander: Bifall till bygg- och miljöförvaltningens yttrande med följande ändringar av punkterna: 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande beträffande vindkraftens karaktärisering av det omgivande landskapet 2. Enligt förslaget 3. Enligt förslaget 4. Utgår 5. Enligt förslaget 6. Utgår 7. Utgår 8. Sista meningen: Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det, mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 9. Utgår 10. Utgår. 11: Meningen: Bygg- och miljönämnden anser... utgår

8 (38) Bm 213 (forts.) Föreslå Kommunfullmäktige kommunen tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s anökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på bygg- och miljöförvaltningens yttrande och på Lars Larssons m. fl. ledamöters yrkande och finner bygg- och miljönämnden antar Lars Larssons yrkande. lämna följande yttrande 1. Bygg- och miljönämnden vill hänvisa till sitt yttrande , 173 beträffande vindkraftverkens karaktärisering av det omgivande landskapet. 2. I vindkraftspolicy för Gislaveds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 mars 2008, framgår huvudprinciperna för var vindkraftverk ska placeras är där det blåser mest, där andra väsentliga intressen inte störs, i redan påverkade områden, så anslutning till el-och vägnät blir så enkel som möjligt och i första hand placerade i grupper. Vindkraftverken bör också lokaliseras och placeras så de negativa effekterna på landskapsbilden blir så små som möjligt. Det framgår även vindkraftverk ska lokaliseras med försiktighet där naturvärden kan skadas samt med hänsyn till turismen och friluftslivets värden. Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 3. I kunskapsunderlaget till Vindkraftspolicy i Gislaveds kommun framgår : "För de många turister som söker sig till Gislaveds kommun för till exempel vandra, paddla och cykla är just upplevelsen av landskapet en mycket viktig del. Vad som händer i landskapet påverkar därför intresset för turism i bygden. Förändringar i landskapsbild och ljudmiljö kan till exempel förändra förutsättningarna för vildmarkskänsla och känsla av orört landskap. Vindkraftverk som bryter horisonten kan också upplevas som ett oönskat inslag i en vacker vy. Vindkraftverk i tysta områden innebär en ljudstörning och en förändrad ljudmiljö. Tystnad, vildmarkskänsla och orördhet är faktorer bland många andra som efterfrågas både för rekreation och turism och som Gislaveds kommun i några delar av kommunen kan erbjuda. Vid lokalisering av vindkraftverk är därför hänsyn till besöksnäringens behov av ett opåverkat landskap ett viktigt inslag i bedömningen." Bygg- och miljönämnden anser hänsyn till detta ska tas vid prövningen om tillstånd. 4. Området där bolaget vill anlägga vindkraftsparken ligger i ett av de två områden i Gislaveds kommun som staten pekat ut som stora opåverkade områden. Dessa områden har en avsaknad av storskalig infrastruktur och större exploateringar. 5. Kalkning utförs bland annat i Skärbäcken som är Lillesjöns största tillflöde. Nedström kommer sedan Stengårdshultasjön, Radan och därefter Svanån. Radan, Stengårdshultasjön och Svanån har i en helhetsbedömning nationellt

9 (38) Bm 213 (forts.) bedömts ha särskilt värdefull natur. Ur fiskesynpunkt är Radan bedömd som nationellt värdefull. Delområdet Radan nedströms Stengårdshultasjön och Svanån nedströms sammanflödet med Radan är avsa som riksintresse för naturvård, på grund av sjöstorlek, orördhet, genuin öringsstam och flodpärlmusslor. För Lillesjön uppfylls inte ph-målet. Kalkningen sker en gång per år med hjälp av helikopter, och det finns idag inga planer på avsluta kalkningen. Helikopterkalkning har ett säkerhetsavstånd till vindkraftverk i drift på meter och 300 meter till verk som inte är i drift. Enligt mätning i karta ligger kalkningsområden cirka 800 meter från verk nummer 2 och cirka 700 meter från verk nummer 5. Bygg- och miljönämnden vill fästa uppmärksamhet på det mot ovan beskrivna bakgrund, på lämpligt sätt bör säkerställas kalkning också i fortsättningen kan ske. 6. I undersökningsområdet finns 24 fågelarter som är rödlistade, eller listade i EU:s fågeldirektiv bilaga av dessa bedöms vara särskilt känsliga för vindkraft. Bygg- och miljönämnden kan konstatera vindkraftsetableringen riskerar påverka dessa fågelarter och övriga naturvärden i området, men väljer inte ta ställning till omfningen av denna påverkan. föreslå kommunfullmäktige kommunen tillstyrker E.ON Wind Sweden AB:s ansökan om få uppföra en gruppstation för vindkraftverk Expedieras till: Kommunfullmäktige Beslut Bm 173, med bilagor bifogas detta beslut.

10 (38) Bm 214 Dnr: MHB :01 Omfningen av radonmätningar i flerbostadshus Ärendebeskrivning Senast 2020 ska radonhalter i bostäder underskrida 200 Bq/m 3 luft enligt miljömålet God bebyggd miljö. Förhöjda radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa. Bygg- och miljöförvaltningen uppmanar fastighetsägare till flerbostadshus utföra egenkontroll av sin verksamhet. I egenkontrollen ingår bl.a mätning av radon för förvissa sig om halterna inte överstiger riktvärdet 200 Bq/m3. Vid högre halter har fastighetsägaren skyldighet åtgärda dessa. Miljöchef Lasse Arnesson redogör för förvaltningens arbete och frågeställningen gäller vilken metod som skall användas i handläggningen. Besluten utformas som delegationsbeslut. Alternativ 1. Mätningen ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Bygg- och miljönämnden kan där så bedöms nödvändigt, senare komma ställa krav på kompletterande mätningar. Alternativ 2. Mätningen ska genomföras: I alla lägenheter med markkontakt I alla lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt I minst en lägenhet per våningsplan i högre belägna plan I lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten Mätningen ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 144 bygg- och miljöförvaltningen ska arbeta vidare enligt Alternativ 1 Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

11 (38) Bm 215 Dnr: PLAN Detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl i Anderstorp, Gislaveds kommun Ärendebeskrivning Planens syfte är pröva lämpligheten ändra byggrätten på del av fastigheten 9:710 från industriändamål till bostads- och handelsändamål. Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 april 2014 förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 12 maj 27 juni har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. Den 13 augusti 2014 beslutade bygg- och miljönämnden skicka ut förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. på granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen. Förslag till detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 20 augusti till den 3 september Förändringar i detaljplaneförslaget har gjorts efter granskningen och länsstyrelsen rekommenderade kommunen genomföra en förnyad granskning. Den 22 oktober 2014 beslutade bygg- och miljönämnden skicka ut förslag till detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. på en andra granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen. Förslag till detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 3 november till den 1 december I 5 kapitlet 27 plan- och bygglagen står det en detaljplan ska antas av kommunfullmäktige men fullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Beslutsunderlag Utlåtande Planbeskrivning - Antagandehandling Plankarta - Antagandehandling ta planförfarens utlåtande som sitt eget med stöd av 5 kap. 27 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och kommunfullmäktiges bemyndigande anta detaljplan för fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl. i Anderstorp, Gislaveds kommun Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

12 (38) Bm 216 Dnr: PLAN Detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra Ärendebeskrivning Planförslaget upprättas för pröva lämpligheten för ny industrimark i Hestra. Syftet är även göra det möjligt för en ny industrigata till området, vilken ska ledas via en avfart från väg 592 över Hylteån, istället för som idag genom bostadsområdet via Ringvägen. Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 april 2012 skicka ut planen på samrådsremiss och planen har varit på samråd mellan den 7 maj - 29 juni Efter samrådet har en del förutsättningar ändrats, vilket gjorde planen skickades ut på ett nytt samråd. Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 april 2014 förslag till detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra skulle skickas ut på en andra samrådsremiss. Under tiden 12 maj 27 juni har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition, biblioteket i Hestra och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har en andra samrådsredogörelse upprättats. Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 mars 2014 förslag till detaljplan för Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 7 april 23 maj har detaljplanen varit utställd på bygg- och miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har en samrådsredogörelse upprättats. Beslutsunderlag Plankarta daterad den 8 december 2014 Planbeskrivning daterad den 8 december 2014 Samrådsredogörelse den 8 december 2014 ta planförfarens samrådsredogörelse som sin egen förslaget till detaljplan ställs ut för granskning under tre veckor enligt 5 kap. 18 plan-och bygglagen (SFS 2010:900) Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

13 (38) Bm 217 Dnr: PLAN Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 förslag till detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra skulle skickas ut på samrådsremiss. Under samrådstiden har ett stort antal yttranden inkommit. Stadsarkitekt Sven Hedlund redogör i stora drag för inkomna yttranden. Stadsarkitekten informerar också om den fortsa hanteringen av detaljplaneärendet. godkänna stadsarkitektens redogörelse i ärendet

14 (38) Bm 218 Dnr: BM Förslag på namn till cirkulationsplats utmed väg 604 i Anderstorp Ärendebeskrivning Befintlig cirkulationsplats utmed väg 604-Stansgatan i Anderstorp saknar namn. Cirkulationsplatsen ligger inom detaljplanelagt område och det är viktigt ha den namngiven för kunna hantera de lokala trafikföreskrifterna. Området där cirkulationsplatsen finns, benämns som Mofors av lokalbefolkningen i Anderstorp och anknyter till tidigare verksamheter inom området, som Mofors bruk och Mofors kvarndamm. Trafikverket har hörts och har inget erinra mot förslaget. Förslaget är cirkulationsplatsen benämns Moforsrondellen. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 145 Bilaga karta.pdf Bmau anta namnet Moforsrondellen på cirkulationsplats utmed väg 604 i Anderstorp Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen, Gunnel Johansson Tekniska kontoret

15 (38) Bm 219 Dnr: BYGG ÅTTERÅS 19:187, Körsbärsvägen 21 i Smålandsstenar Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd/groventré. Rivning av befintligt garage Ärendebeskrivning NAMN har ansökt om bygglovet och rivning av garage. Ansökan omfar en total byggnadsarea om 47 m². Fastigheten omfas av detaljplan. I planbestämmelserna regleras huvudbyggnad får inte uppta större byggnadsarea än 150 m2. Uthus får högst uppta en area om 50 m2. Den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadsarea om 230 m2 mot tillåtna 150 m².tillbyggnaden förlägges delvis till mark som inte får bebyggas. Den inkomna ansökan för tillbyggnaden redovisar den förlägges 1,0 respektive 3,0 meter från fastighetsgränser. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av fastigheten. Lagrum Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 punkten 2 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Några synpunkter har inte inkommit. Skäl till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer tillbyggnaden uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Avvikelsen mot detaljplanen vad avser mark som inte får bebyggas och överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kapitlet 31 b plan- och bygglagen.bygg- och miljönämnden bedömer tillbyggnadens placering 1 respektive 3 meter från tomtgräns anses lämplig. Särskilda skäl får därmed anses föreligga. En placering närmare gränsen än 4,5 meter anses som planenlig. Beslutsunderlag Peter Englunds tjänsteskrivelse daterad Protokoll Bmau 147 med stöd av 9 kap.30 och 31 b plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av byggrätten och mark som inte får bebyggas och bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshuset

16 (38) Bm 219 (forts.) Att med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen bevilja rivningslov för befintligt garage för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Sven Larsson Sofiagatan Gislaved Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. Avgifter Avgiften för bygglovet är 9848 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för lägeskontroll är 888 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.3 plan- och bygglagen. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 plan- och bygglagen). I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel , MBK-ingenjör Dragisa Mladenovic tel eller MBK-tekniker Lars Pettersson tel Påföljder Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett slutbesked. Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)

17 (38) Bm 219 (forts.) Bilagor Bilaga 1 - Debiteringsbesked Bilaga 2 - Information Bilaga 3 - Hur man överklagar Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd

18 (38) Bm 220 Dnr: BYGG SUNNARYD 1:50, Lindvägen 2 i Sunnaryd Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfar en byggnadsarea om 60 m². Åtgärden innebär också ny infart till garaget anläggs från väg 518. Sökande har hos Trafikverket ansökt om tillstånd för ansluta enskild väg till allmän väg. I ansökan står det ansökan avser ändring av bygglov. Bygglov beviljades den 11 juni för nybyggnad av garage. Fastigheten omfas av detaljplan. I detaljplanen står det uthusbyggnader högst får uppta en yta om 50 m 2. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Det befintliga bostadshusets byggnadsyta är 166 m 2 mot tillåtna 150 m 2 och är därmed planstridigt. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har tidigare gjort en besiktning av fastigheten. Lagrum Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 punkten 1 plan- och bygglagen (SFS 2010:900).Enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen kan bygglov ges för en åtgärd om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägarna till fastigheterna Sunnaryd 1:28 och 1:45 har i skrivelser erinrat mot ansökan. Sökanden har i en skrivelse bemött erinringarna. Skäl till beslutet Bygg- och miljönämnden bedömer byggnaden uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Vid en sammantagen bedömning av tidigare medgiven planavvikelse för bostadshuset och planavvikelsen för garaget finner bygg- och miljönämnden överskridandet kan betraktas som en liten avvikelse. Avvikelsen mot detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna byggnadsyta för garaget bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen. Åtgärden kan vid en sammantagen bedömning inte medföra sådana olägenheter i plan- och bygglagens mening de skulle utgöra grund för avslå ansökan. Bygg- och miljönämnden anser den nya utfarten inte medför betydande olägenheter för trafiken. Beslutsunderlag Yttrande från ägarna till fastigheten Sunnaryd 1:28 Protokoll Bmau 151 Bemötande från sökanden Peter Englunds tjänsteskrivelse daterad Yttrande från ägarna till fastigheten Sunnaryd 1:45

19 (38) Bm 220 (forts.) med stöd av 9 kap.30 och 31 b plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna byggnadsyta för uthus och bevilja bygglov för nybyggnad av garage endast ett av alternativen till nybyggnad av garage får utföras för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Christer Sveningsson Ouchterlonygatan Värnamo Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd inte krävs i detta ärende. Avgifter Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för utstakning och lägeskontroll har tagits ut i samband med ärende Bygg Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Planritning inkommen Fasadritning inkommen Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har utfärdat startbesked. Innan startbesked kan utfärdas ska förslag till kontrollplan lämnas in och godkännas. Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 plan- och bygglagen. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen. Åtgärden kräver tillstånd för ny anslutning till allmän väg enligt 39 väglagen (1971:948). Tillståndet söks hos Trafikverket.

20 (38) Bm 220 (forts.) Påföljder Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: Från den som påbörjar en byggnation innan nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett startbesked Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett slutbesked. Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formulär 1. Bilagor Bilaga 1 - Debiteringsbesked Bilaga 2 - Information Bilaga 3 - Hur man överklagar Vid behandlingen av ärendet deltog inte Sven-Göte Bolmenius på grund av jäv.

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-10-29 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.00 Beslutande Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Lukas Yassin (MP) Magnus Sjöberg (C) Elisabeth Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2013-09-17 Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen i Gislaved, kl 08.00-11.50 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Rigo Fredriksson (m) Erik Andersson (s) Eva Eliasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2013-11-27 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-16.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 188 Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Kjell

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-01-22 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.35 Ajournering 14.30-14.55 Beslutande Niclas Palmgren (m) ordf ej 16 Frank Josefsson (s) ordf 16 Eva

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.30 2013-04-24 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Sven-Göte Bolmenius (m) Rigo Fredriksson (m) Erik Andersson (s) Kjell Davidsson (s) Eva Eliasson (s) Kristina

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2038-2047 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-10-22 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.20 Beslutande Lars Larsson (c) ordf, ej 169 Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer