Kompetensförsörjningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsplan"

Transkript

1 Kompetensförsörjningsplan

2 Sammanfattning Kalix Kommun står inför en generationsväxling med ett stort antal pensionsavgångar inom våra verksamheter. Vi har en åldrande befolkning som ställer allt högre krav på våra välfärdssystem. Våra utbildningsverksamheter genomgår förändringar som ger nya förutsättningar för kompetensförsörjningen. De yrkesgrupper där det beräknas bli svårast att hitta personal återfinns till stor del inom de områden som kommer att ha störst behov av att ersätta personal som går i pension. De befattningar där det förväntas bli störst brist är undersköterskor, lärare och förskollärare. Kompetensförsörjningsplanen gäller över 3 år ( ). Syftet med planen är att beskriva och analysera kommande kompetensbehov i Kalix Kommun samt ge förslag på områden där Kalix Kommun bör göra insatser för att klara utmaningarna de kommande åren. För att möta de utmaningar vi står inför bör vi arbeta strategiskt inom de framgångsfaktorer som identifieras i denna plan: - Kompetenskartläggning - Möjligheter till utveckling för befintlig personal - Riktad marknadsföring - Utveckla processen Attraktiv Arbetsgivare - Alternativ till rekrytering Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen sker i ordinarie verksamhetsberättelser i berörda verksamheter. 2

3 Innehåll Sammanfattning Om kompetensförsörjningsplanen... 4 Omvärldsanalys... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Verksamheternas kompetensbehov Omvärldsanalys... 6 Demografi... 6 Arbetsmarknadsprognos Nulägesbeskrivning Verksamheternas kompetensbehov Kalix Kommun Socialförvaltningen Kalix Kommun Utbildningsförvaltningen Kalix Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Kalix Kommun Fritids- och kulturförvaltningen Kalix Kommun Kommunledningskontoret Framgångsfaktorer Källförteckning

4 1. Om kompetensförsörjningsplanen Enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott (Dnr ) ska Kalix Kommuns personalförsörjningsplan årligen uppdateras. Uppdateringen för 2014 innebär ett nytt tillvägagångssätt för denna process, där Personalförsörjningsplanen byter namn till Kompetensförsörjningsplan för att omfatta ett bredare spann av Kalix Kommuns kompetensförsörjning, såsom utbildning och utveckling av befintlig personal, karriärvägar och framgångsfaktorer för kompetensförsörjningen. Syftet med Kalix Kommuns kompetensförsörjningsplan är att beskriva och analysera kommande kompetensbehov i Kalix Kommun utifrån: a) Omvärldsanalys utifrån nationell och regional statistik och prognoser över ex. arbetsmarknad och demografi. b) Personalstyrka i nuläget, intern åldersstuktur samt kommande pensionsavgångar. c) Kompetensbehov utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället och ändrade kompetensprofiler. Kompetensförsörjningsplanen ska vidare, utifrån ovan analys, belysa ett antal viktiga fokusområden, s.k. framgångsfaktorer, där Kalix Kommun bör agera för att lyckas med att försörja sina verksamheter med rätt kompetens i rätt tid. Kompetensförsörjningsplanen ska gälla över tre år, med årlig uppföljning i s verksamhetsberättelse, samt i övriga förvaltningars och verksamheters ordinarie verksamhetsuppföljning. De aktiviteter som föreslås under punkten framgångsfaktorer ska utgöra en vägledning inför kommande verksamhetsplaner för s och verksamheternas arbete. Omvärldsanalys Omvärldsanalysen innehåller en överblick av befolkningsutveckling och arbetsmarknad i landet och Norrbottens län. Material till detta avsnitt har främst hämtats från SCB, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Norrbotten. Avsnittet syftar till att ge en prognos gällande tillgänglig kompetens samt av kompetensbehovet i samhället i stort. Nulägesbeskrivning Utifrån personalnyckeltal från lönesystemet har en sammanställning av nuläget och kommande pensionsavgångar gjorts. Denna analys har gjorts på övergripande nivå för att ge en samlad bild av de yrkesgrupper som ligger spridda över olika organisationsdelar, exempelvis administrativa befattningar och chefer. Verksamheternas kompetensbehov Inför framställandet av denna plan har gett verksamheterna/förvaltningarna i uppdrag att komma med input kring sina nuvarande och kommande kompetensbehov. Följande frågeställningar har de tillfrågade förvaltnings- och verksamhetscheferna ombetts besvara: 4

5 - Vilka förändringar/trender ser du i din/dina verksamheter gällande kompetensprofiler? (Nya kompetenser och utbildningskrav?) - Vilka förändringar/trender ser du gällande efterfrågan/behov från samhället vad gäller din/dina verksamheter? Hur påverkar detta kompetensbehovet framöver? - Hur ser du på möjligheterna att lösa kommande kompetensbehov med interna utbildningsinsatser/karriärutveckling för befintlig personal? - Hur ser du på möjligheterna att lösa kompetensbrister med nya/effektivare tekniklösningar? - Finns det kompetensbrister i dina verksamheter i dagsläget? Vilka? 5

6 2. Omvärldsanalys Framtidsprognoser gällande befolkning, arbetsmarknad och utbildning görs på nationell, regional och lokal nivå och syftar bland annat till att ge bättre möjligheter att fatta politiska beslut på goda grunder. Antalet personer i befolkningen inom olika åldersgrupper har betydelse både för efterfrågan på vård, skola, omsorg m.m. liksom även för kommunens intäkter. Gällande intäkterna är det särskilt storleken på gruppen mellan 20 och 64 år som är viktig. För att få en balans mellan kostnader och intäkter är det viktigt att antalet personer mellan 20 och 64 år är betydligt större än det sammantagna antalet personer i övriga åldersgrupper, det vill säga de grupper som i normalfallet inte förvärvsarbetar och bidrar med skatteintäkter till kommunen. SCB:s senaste befolkningsprognos för Sverige visar att den totala befolkningen förväntas öka från dagens 9,5 miljoner till 10,7 miljoner år Om andelen förvärvsarbetande personer i befolkningen ligger kvar på dagens nivåer kommer varje förvärvsarbetande person att behöva försörja 2,35 personer inklusive sig själv jämfört med 2,14 personer år För att försörjningsbördan ska utvecklas i en långsammare takt måste fler personer arbeta. Om den ska ligga kvar på dagens nivå år 2030 krävs närmare fler sysselsatta än i dag. 1 Den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan påverkas positivt om arbetslösheten bland personer i arbetsför ålder sjunker. Till denna grupp kan särskilda insatser behövas för att få in utlandsfödda personer på arbetsmarknaden, liksom behov finns av insatser riktade mot unga vuxna. Det finns även möjlighet att minska försörjningsbördan genom att fler personer arbetar vid högre ålder. I och med att åldersgruppen 65 år och äldre väntas växa avsevärt och utgöra en allt större andel av den totala befolkningen är det angeläget att fler arbetar högre upp i åldrarna. Det förs diskussioner om att höja pensionsåldern och samtidigt underlätta för äldre som vill arbeta längre. Norrbotten, liksom ett flertal andra svenska län, står inför en omfattande generationsväxling på arbetsmarknaden. Mer än en tredjedel av den sysselsatta arbetskraften i länet år 2010 förväntas gå i pension till och med 2025, samtidigt som den arbetsföra befolkningen förväntas minska. 2 Analyser av antalet personer som utbildas inom olika yrkeskategorier, jämfört med antalet personer som förväntas behövas inom dessa yrkeskategorier ger en möjlighet att förutse var brister kommer att uppstå. Det är dock viktigt att påpeka att begränsningar vad gäller möjligheter att rekrytera och behålla kompetens är beroende av en rad olika faktorer, såsom möjlighet att konkurrera med löneläge och karriärmöjligheter hos andra arbetsgivare, hur attraktiv regionen eller orten är sett ur olika aspekter såsom möjlighet att medflyttande familj kan få jobb samt kvalitet på skola, barnomsorg och övriga samhällstjänster. Att vara en attraktiv arbetsgivare kan innebära en rad olika saker och varierar dessutom beroende på ålder, utbildningsnivå och livssituation. Demografi Som tidigare nämnts ökar andelen äldre i vårt samhälle var 19 procent av befolkningen 65 år eller äldre, enlig SCB:s senaste befolkningsprognos. I slutet av prognosperioden (2030) beräknas 25 procent vara i dessa åldrar. Andelen barn och unga 0 19 år förväntas hålla sig kring samma nivå som idag, 23 procent. Det 1 (SCB, Sveriges framtida befolkning , 2012) 2 (Ejdemo & Lundgren, 2013) 6

7 är befolkningen i de mest yrkesaktiva åldrarna, år, som minskar i andel. År 2011 bestod befolkningen till 58 procent av personer i dessa åldrar. År 2060 beräknas den andelen ha minskat till 52 procent. 3 Åldersstrukturen i Norrbottens län avviker från riksgenomsnittet framförallt genom att andelen personer i åldrarna 0-10 år och år är betydligt mindre, medan andelen över 50 år är större. Den lägre andelen i åldrarna år är delvis en följd av att länet under den senaste tioårsperioden haft ett en betydligt större utflyttning än inflyttning i denna grupp. 4 Den största inflyttningen till länet från andra regioner har under det senaste årtiondet varit från utlandet, vilket pekar på vikten av ett bra integrationsarbete för att tillvarata och utveckla de kompetenser som invandringen kan förstärka länet med. 5 Arbetsmarknadsprognos Arbetsförmedlingen bedömer i sin senaste prognos att arbetsgivarnas rekryteringsproblem kommer att öka inom vissa yrkesområden redan under det kommande året. Ser man dessutom 5 och 10 år framåt i tiden bedömer man att rekryteringsbehoven kommer att vara mycket stora. Bland annat skapar de pågående stora pensionsavgångarna behov av många ersättningsrekryteringar, och en del av dessa har ännu inte kommit till stånd på grund av att utvecklingen på delar av arbetsmarknaden varit dämpad under det senaste året. Inom flera yrkesområden kommer därför brist på arbetskraft att bli ett växande problem, vilket förstärks av att utbildningsdimensioneringen inte alltid överensstämmer med behoven på arbetsmarknaden. 6 Detta problem är särskilt svårt att lösa om orsaken är ett bristande intresse hos unga att utbilda sig mot ett visst yrkesområde. Generellt sett är de ålderskullar som kommer in på arbetsmarknaden mindre än de som lämnar. 7 Det betyder att samtidigt som arbetskraften minskar ökar behoven av kommunala tjänster, t.ex. inom äldreomsorgen. Pensionärerna beräknas bli ungefär 50 % fler och de som är över 80 år nästan dubbelt så många som idag. Detta medför stora utmaningar för att upprätthålla kvaliteten inom välfärdssystemen. 8 Effekterna av den förestående generationsväxlingen inom hela den svenska arbetsmarknaden är att det troligen kommer att uppstå arbetskraftsbrist och därmed en ökad konkurrens mellan olika sektorer av arbetsmarknaden såväl som inom och mellan kommuner. För kommunernas del befarar man att de svårigheter som man idag redan ser när det gäller att rekrytera exempelvis chefer och specialistkompetenser kommer att öka, men att det även kommer att uppstå nya brister inom mer personalintensiva områden såsom utbildning och omsorg. I och med att det är ett stort antal medarbetare som under en relativt kort tid kommer att lämna sina arbeten finns det även risk för att värdefull kompetens och kunskap kan gå förlorad. Detta ställer höga krav på arbetsgivare att planera för kunskapsöverföring i samband med avgångar. De yrken som Arbetsförmedlingen bedömer som framtida bristyrken inkluderar till stor del yrken som återfinns i kommunala verksamheter såsom utbildning, barnomsorg och vård/omsorg. I en rapport som 3 (SCB, Sveriges framtida befolkning , 2012) 4 (SCB, Länens arbetsmarknad befolkning, näringsliv, yrken och framtida pensionsavgångar., 2010) 5 (Ejdemo & Lundgren, 2013) 6 (Arbetsförmedlingen, 2014) 7 (Arbetsförmedlingen, 2014) 8 (SKL, 2011) 7

8 presenteras av Länsstyrelsen i Norrbotten bedömer man att rekryteringsbehovet inom dessa yrkesgrupper kommer att vara mycket stort, samt att personal inom vård/omsorg har det enskilt största kommande rekryteringsbehovet av samtliga yrkesgrupper i Norrbotten. Den största delen av rekryteringsbehovet kommer från pensionsavgångar. 9 Även andra yrkesgrupper som återfinns inom kommunal verksamhet kommer, enligt Arbetsförmedlingens prognos, att ha svårt att rekrytera personal på både kort och lång sikt. Yrken där det råder störst brist på sökande i landet under Mjukvaru- och systemutvecklare - Civilingenjörer, elektronik och teleteknik - Ingenjörer och tekniker, gruvteknik och metallurgi - Geriatriksjuksköterskor - Sjuksköterskor, psykiatrisk vård - Flygtekniker - IT-arkitekter - Distriktssköterskor - Läkare - Byggnadsplåtslagare - Sjuksköterskor inom akutsjukvård - Testare och testledare - Kockar - VVS-ingenjörer - Operationssjuksköterskor - Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker - Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi - Specialpedagoger - Civilingenjörer, bygg och anläggning - Lastbilsmekaniker - Barnsjuksköterskor - Civilingenjörer, maskin - Civilingenjörer, elkraft - Gymnasielärare i yrkesämnen - Förskollärare - Maskinbefäl, fartyg På längre sikt är det ungefär samma yrkesgrupper som beräknas ha en brist på personal. Yrken och grupper med störst brist på sökande på 5 och 10 års sikt Teknikyrken - Datayrken 9 (Ejdemo & Lundgren, 2013) 10 (Arbetsförmedlingen, 2014) 11 (Arbetsförmedlingen, 2014) 8

9 - Läkare - Specialistutbildade sjuksköterskor - Undersköterskor - Receptarier - Tandvårdsyrken - Flera läraryrken - Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete - Flertalet byggyrken 9

10 3. Nulägesbeskrivning Kalix Kommun har i dagsläget en personalstyrka på ungefär 1400 anställda, sett till antalet registrerade anställningar för månadsavlönade. Medelåldern ligger på 48,72 år. Fördelningen mellan olika yrkesgrupper visar att vård och omsorg är de verksamheter som sysselsätter mest personal, följt av lärare och förskolepersonal. Tabell 1. Befintlig personal Befattningsgrupp och åldersgrupp Totalt Chefer/ledare Räddningspersonal Ingenjörer/IT Soc. Övriga yrken Förskolepersonal Kultur/Bibliotek Övriga Kök/Lokalvård Lärare Administration Vård/omsorg Sjukvård Fritid/Hälsa/Bad Teknik/Fastighet Fritids- och övriga pedagoger TOTALT Nedan finns en översikt över antal anställningar i nuläget, fördelat på olika befattningsgrupper. En närmare inventering av befintlig kompetens skulle ge en bättre bild av hur kommande behov ser ut. Diagram 1. Anställningar per befattningsgrupp Fördelning befattningsgrupp Chefer/ledare Räddningspersonal Ingenjörer/IT Soc. Övriga yrken Förskolepersonal Kultur/Bibliotek Övriga Kök/Lokalvård Lärare Administration Vård/Omsorg Sjukvård Fritid/Hälsa/Bad Teknik/Fastighet Fritids- och övriga pedagoger 10

11 En närmare uppdelning av åldersgruppen 60+ (tabell 2, nedan) ger en bättre överblick på de kommande 5 årens pensionsavgångar. Observera att, i denna sammanställning, är gruppen sjukvård inräknad i gruppen Vård/omsorg, vilket gör att denna grupp omfattar fler arbetstagare. Ingenjörer/IT ingår i gruppen Teknik/Fastighet och Kultur/bibliotek tillhör gruppen Övriga. Tabell 2. Pensionsavgångar - ålder och befattning Mätdatum Befattningsgrupp 67 år 66 år 65 år 64 år 63 år 62 år 61 år totalt Vård/omsorg Lärare Förskolepersonal Administration Kök/lokalvård Teknik/fastighet Chefer/ledare Fritidsped. /övriga ped Soc. övriga yrken Övriga Totalt Pensionsår vid avg. 65 år Pensionsår vid avg. 67 år Diagram 2. Totalt beräknat antal pensionsavgångar mellan åren 2014 och Antal anställningar per befattningsgrupp Vård/omsorg Lärare skola Förskola ped. Administration Kök/lokalvård/service Teknik/fastighet Chefer/ledare Fritidsped/övriga ped. Handlägg mfl SOC Övriga 11

12 4. Verksamheternas kompetensbehov Vilket kompetensbehov som finns i en verksamhet beror av många olika faktorer som påverkar verksamhetens innehåll. I kommunal verksamhet är samhällsutvecklingen i form av demografi, teknik, innovationer och politisk styrning de mest synbara påverkansfaktorerna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter frågan i sin rekryteringsprognos för välfärdssektorn och nämner följande exempel: 12 Några exempel på förändringar som kan påverka behovet av personal: Undervisning kan ske på distans i ämnen där det inte finns lärare att tillgå i alla delar av landet. Kunskapsutveckling och ny teknik gör det möjligt att ge vård och omsorg på nya sätt. Vissa diagnoser kan ges på distans. Logopeder kan distansbehandla patienter med tal- och röststörningar. Personer som gjort enklare operationer kan få rehabiliteringsstöd via videokonferenssystem. Det är bara några av de otaliga exempel på förbättringar och effektiviseringar som möjliggörs av den tekniska utvecklingen. Utvecklingen går också mot att patienters och anhörigas inflytande i vård och omsorg ökar, vilket har stor betydelse för vårdens resultat. Till exempel kan njurpatienter själva utföra dialys på sjukhusen på tider som passar dem. Diabetespatienter kan sköta provtagning, rapportera och få återkoppling på sina provresultat utan att besöka sjukvården. Det ger naturligtvis en ökad frihet för den enskilda patienten men kan också innebära att resurser frigörs i vården. I denna rapport påpekar man också att teknik- och IT-utveckling, nya kommunikationsmöjligheter, nya läkemedel och nya utbildningsmetoder innebär att kompetenskraven hela tiden förändras i de flesta av välfärdssektorns verksamheter. Mer teknikintensiva verksamheter har sett denna utveckling under en längre tid. Utvecklingen leder både till helt nya kompetensprofiler och till att arbetsuppgifter omfördelas mellan yrkesgrupper. Kalix Kommun Socialförvaltningen Liksom många andra glesbygdskommuner har Kalix en utmaning i det ökande behovet av vård och omsorg, främst inom äldreomsorg men även inom handikappomsorgen och övriga verksamheter. Fler vårdtagare och brukare, högre krav vad gäller aktiviteter och förändringar i verksamhetens innehåll ställer krav på att vi som arbetsgivare måste arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Den största andelen av pensionsavgångarna, ca 50 % under kommande 5 år, finns dessutom inom vård- och omsorgsyrkena, där undersköterskor är den befattning där flest anställningar finns (se diagram 3). Hälften av vård/omsorgspersonalen som är över 60 år har befattningen undersköterska. 12 (SKL, 2011) 12

13 Diagram 3. Vård/omsorg Andel av totalt antal anställda 100% 50% Sjuk- /distriktsköterska Vårdare/Vårdarinna Vårdbiträde Personlig assistent 0% Anställda per åldersgrupp och befattning Undersköterska I Kalix märks även ett ökat behov av sjukvårdande och rehabiliterande insatser i hemmet, då sjuka äldre skrivs ut snabbare från sjukhusen i dagsläget än vad som tidigare varit fallet. Detta ställer krav på fler personer med denna kompetens. Bristen på sjuksköterskor är påtaglig redan i dagsläget och inga prognoser tyder på att det skulle bli bättre framöver. Bristen på undersköterskor väntas öka. För att kunna tillgodose bland annat dessa behov på lång sikt behövs aktiva insatser och strategier. Det handlar bland annat om att se över möjligheter och alternativ vad gäller kompetensutveckling och kompetenshöjande insatser för befintlig personal, men även samverkan med utbildningsinstitutioner för att locka utbildad personal till Kalix Kommun. För att vi ska ha möjlighet att handleda studenter under utbildning vid högskola och universitet krävs att vi har handledare med hög utbildningsnivå (magister). Detta gäller bland annat sjuksköterskestudenter och sjukgymnaststudenter. Även här krävs att vi ser över vilka insatser som kan göras för att ge oss bästa förutsättningar att locka nyutbildad personal till oss. Samarbeten och utbildningsinsatser i länet, exempelvis med aktörer som Luleå Tekniska Universitet, Vårdcollege och Kommunförbundets FoUI (Forskning och Utveckling/Innovation), är nödvändiga för att Kalix och övriga glesbygdskommuner även i framtiden ska kunna hålla en god kvalitet i välfärdstjänsterna som levereras och efterfrågas. SKL pekar på vikten av medarbetare med teknisk nyckelkompetens inom vården, vilket även lyfts fram som ett ökande behov i Kalix Kommuns verksamhet. IT-stöd för brukare blir allt vanligare och kräver personal som kan hantera dessa verktyg. SKL menar att detta är avgörande för att Sverige ska fortsätta ha en vård som ligger i internationell framkant. Logistiker, tekniker och beteendevetare med IT-kompetens lyfts fram som exempel på kompetenser som kommer att öka inom vård och omsorg. 13 Även andra kompetenser, exempelvis controller inom såväl verksamhet som ekonomi, anges som ett kompetensbehov inom Socialförvaltningen. 13 (SKL, 2011) 13

14 Det pågår i dagsläget ett arbete med att se över titulatur och befattningar inom vård/omsorg. Det rör sig om en kartläggning som ska ge en mer enhetlig standard för hur vi titulerar vår personal och utifrån vilka kompetenskriterier detta bestäms. Kartläggningen kan vara en bra utgångspunkt för att inventera och analysera vår befintliga kompetens inom dessa yrkesgrupper. En bra kartläggning är en förutsättning för att rätt insatser ska kunna planeras och för att vi ska uppnå de resultat vi behöver inom kompetensförsörjningsområdet. Här kan vara ett bra stöd för såväl Socialförvaltningen som övriga verksamheter där kartläggning är ett behov. Redan idag ser Socialförvaltningen tydligt vissa områden där vi har ett behov av ytterligare personalresurser. Det gäller bland annat enhetschefer, där många pensionsavgångar är att vänta de närmaste åren, biståndshandläggare, där arbetsbelastningen är hög i dagsläget, samt ovan nämnda sjuksköterskor och distriktssköterskor. Kalix Kommun Utbildningsförvaltningen Under senare år har den statliga styrningen av skolan intensifierats genom bland annat införandet av en ny gymnasieskola, lärarlegitimation, skärpta behörighetsregler och ny skollag med förstärkt pedagogiskt uppdrag för förskolan. 14 Allt detta är reformer som påverkar det framtida rekryteringsbehovet. Lärarlegitimation och skärpta behörighetsregler innebär en begränsning av vilka ämnen och årskurser en lärare får undervisa i. Införandet av snävare behörighetsregler och lärarlegitimation gör också att efterfrågan, generellt sett, kommer att vara stor på bland annat speciallärare, yrkeslärare och lärare inom matematik, teknik och vissa språk. Mer resurser kommer därför att behöva läggas på att rekrytera behöriga lärare och planera för vidareutbildning av lärare som redan idag är anställda i vår verksamhet men inte har behörighet att undervisa i vissa ämnen. I Kalix finns redan nu vissa behov framförallt vad gäller speciallärare och lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Behoven väntas öka och omfatta lärare med andra behörigheter. För att få en bättre överblick över hur behoven ser ut mer exakt och var de är störst, bör en grundlig kompetenskartläggning göras av denna befattningsgrupp. I dagsläget har vi ingen detaljerad bild över vad som kommer att krävas för att ersätta personer som går i pension eftersom överblicken saknas. Vad gäller speciallärare har vissa interna utbildningsinsatser gjorts, men dessa räcker inte till för att fylla behovet. Vidare utredning kring metoder och möjligheter för denna typ av kompetensförsörjning bör göras. En bra strategi för kompetensutveckling är också ett sätt att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter ligger ofta högt upp på listan i undersökningar om vilka faktorer som gör arbetsgivare attraktiva. Pensionsavgångarna beräknas bli många de närmaste åren, både inom förskolan och inom skolans verksamhet. 14 (SKL, 2011) 14

15 Diagram 4. Lärare Anställda per åldersgrupp Inom förskolan väntas större delen av de kommande årens pensionsavgångar beröra förskollärare. Detta är också ett bristyrke där stora rekryteringsproblem finns redan idag, bland arbetsgivare över hela landet. 15 Diagram 5. Förskolepersonal 100% Andel av totalt antal anställda 50% Övriga Förskollärare 0% Barnskötare Antal anställda per åldersgrupp och befattning Vad gäller den tekniska utvecklingen ligger Kalix Kommuns skola och förskola i framkant. Kunskapsnivån är generellt hög och IT-verktyg används i stor utsträckning. Detta ger goda möjligheter att komplettera traditionell undervisning med IT-baserade metoder där detta är möjligt och lämpligt. Kalix Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar. Teknisk försörjning, fastighet, bygg- och miljö samt räddningstjänst. Förvaltningen omfattar ett stort antal befattningar med varierande utbildningskrav. Avdelningarna har analyserat sitt kompetensbehov var för sig. 15 (Arbetsförmedlingen, 2014) 15

16 Teknisk försörjning: I dagsläget eller inom en nära framtid sker rekrytering för de vakanser som finns på befattningarna driftchef och VA-tekniker. I övrigt tillsätts befintliga tjänster efter pensionsavgångar och vakanser. Inom gata/park kombineras vissa tjänster med fritid- och kulturförvaltningen, där det eventuellt kan uppstå behov av förstärkning beroende på hur arbetet fördelas. Fastighetsavdelningen: Uppföljning av avtal och entreprenader är en viktig del i fastighetsavdelningens arbete och det är viktigt att kompetensen inom dessa områden bibehålls och kanske även utökas. I dagsläget finns ett nära förestående behov av en fastighetsförvaltare samt en projektingenjör inom teknik/upphandling. Denna kompetens kan säkerställas genom att vissa uppgifter fördelas på befintlig personal samt att detta kompletteras med extern rekrytering. Antalet fastigheter minskar, vilket gör att man räknar med att inte behöva tillsätta alla vakanser som uppkommer inom fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri. Bygg- och miljöavdelningen: Såväl byggnadsinspektörer som miljöinspektörer är grupper som är svåra att rekrytera. Inom dessa verksamheter finns dessutom ett uppdämt behov vilket leder till att Kalix kommun i dagsläget inte lever upp till de krav som ställs på myndighetsdelen inom bygg- och miljö. Här finns ett behov av förstärkning. Räddningstjänst: Verksamheten har låg medelålder och pensionsavgångar är inte aktuellt de närmaste 5 åren. Även i övrigt är situationen stabil vad gäller kompetensförsörjning i denna verksamhet. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ser man en utmaning och ett behov av att förbättra bilden av Kalix kommun som arbetsgivare. Här lyfter man fram medarbetarna som våra bästa ambassadörer och därmed också de som bäst kan marknadsföra sina yrken. Vikten av bra introduktion understryks för att personer som anställs ska få en bra start och trivas med sitt nya jobb. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser goda möjligheter att hitta flexibla lösningar vad gäller karriärvägar och utveckling för individen. Man poängterar här att varje rekrytering ska utgå från hela förvaltningens behov i ett längre perspektiv och inte bara det aktuella behovet vid den enskilda arbetsplatsen. Därför finns ett behov av att, inför varje rekrytering, göra en behovsanalys utifrån dessa förutsättningar. Detta ses som nödvändigt och avgörande för verksamhetens utveckling och resultat. Att identifiera förändringar inom samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter och utvärdera om förändringarna leder till att den kompetens som efterfrågas finns inom organisationen, är ett annat viktigt område som lyfts fram i analysen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter finns en rad faktorer som anses påverka kompetensförsörjningen. Teknisk försörjning har kompetenser som även nyttjas av andra förvaltningar och avdelningar i form av utredningar och projekt som inte är initierade av den egna verksamheten. Om andelen sådana uppdrag ökar kan det leda till rekryteringsbehov. Ökade krav från verksamheten att anpassa lokaler kan leda till att det behövs mer resurser för att undvika att projektingenjör inom bygg (tillika ansvarig för planerat underhåll) får en för stor arbetsbelastning. Detta kan innebära behov av rekrytering. Förändringar i förvaltningens uppdrag kan komma att ställa nya krav på resurser och kompetenser. Ett förändrat system för internhyra med ett eventuellt utökat ansvar för externa hyresavtal på socialförvaltningens område kan innebära ökade behov av kompetens. Om antalet barn och elever sjunker 16

17 leder det till minskat lokalbehov inom skola och förskola, vilket påverkar behovet av kompetens inom fastighetsdriften. En stor del av bygg- och miljöavdelningens arbete är händelsestyrt. Den absolut övervägande delen av arbetet som sker inom avdelningen ingår i myndighetsfunktionen som är helt lagstyrt. Arbetstrycket på avdelningen varierar både under året och mellan åren beroende på vad som händer i övrigt i vårt samhälle, förändringar i lagstiftningen som oftast medför ytterligare arbetsuppgifter etc. Generellt inom förvaltningen är personalrörligheten låg och vikariebehovet litet. Kalix Kommun Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen är den av förvaltningarna som har lägst medelålder (47,11 år). Kompetensförsörjningen påverkas av att fler och fler nya verksamheter och uppgifter faller inom förvaltningens område, vilket ställer krav på flexibilitet och ständiga utvecklingar. Kommande pensionsavgångar ses inte som en svår uppgift att lösa då tillgången på exempelvis bibliotekarier bedöms vara god. Verksamheten kommer under de närmsta åren att behöva ersätta två chefer som går i pension och detta bedöms kunna lösas internt. Teknikutvecklingen inkluderar kommande investeringar i nya maskiner som ställer krav på rätt kompetens hos de som ska hantera dessa. Det blir då frågan om att utbilda befintlig personal för detta syfte. Inom några av verksamheterna finns personal med behov av handledning, vilket bör beaktas när man ser till det interna kompetensutvecklingsbehovet. Denna typ av kompetensutveckling hanteras i varje enskild medarbetares utvecklingsplan och diskuteras vid medarbetarsamtalet med närmaste chef. Det är ett fåtal verksamheter inom fritids- och kulturområdet som ställer krav på högre utbildning, och dessa yrkesgrupper tillhör de där konkurrensen om arbetskraft är lägst på arbetsmarknaden. Det utbildas fler personer inom kultur, media och bibliotek än behovet på arbetsmarknaden, enligt arbetsförmedlingen. Kalix Kommun Kommunledningskontoret Inom kommunens service- och förvaltningsorganisation inryms enheterna Administrativ Service,, Informationsenheten, IT-enheten och Utvecklingsenheten. Kompetensförsörjningen i dessa verksamheter rör ett stort antal olika befattningar inom yrken med varierande krav på utbildning och erfarenhet. Bara den administrativa befattningsgruppen omfattar 35 olika befattningar inom olika kompetensområden. 17

18 Diagram 6. Administrativ personal i olika åldersgrupper IT-enheten har en ständig utmaning i att hitta kompetens eftersom IT-kompetens generellt är en bristvara. Behoven ökar i Kalix i och med bildandet av nya Kalix Net-bolaget och då främst vad gäller certifierade nätverkstekniker. Det är svårt att hitta personer med rätt kompetens eftersom det saknas utbildning på orten och det dessutom ofta behövs en viss erfarenhet, utöver utbildning, för att klara av de arbetsuppgifter som ska utföras. Detta ställer krav på arbetsgivarens förmåga och resurser att inskola och handleda ny personal. IT-enhetens kompetensbehov varierar främst i samband med införande av ny teknik, då vissa arbetstoppar förekommer. Administrativa serviceenheten omfattar ett flertal yrkesgrupper och kommande pensionsavgångar berör många av dessa. Även här finns ett behov av att närmare kartlägga den befintliga kompetensen för att kunna kompetensförsörja, fördela resurser och organisera arbete så effektiv och kvalitetssäkert som möjligt. Behov av utbildning och utveckling för att skapa effektivare rutiner och bättre användning av befintliga IT-verktyg bör inventeras. Medelåldern är hög i denna grupp. Inom denna organisation ryms även sedan årsskiftet enheten Kost och lokalvård. Det är en verksamhet med relativt hög medelålder och kommande rekryteringsbehov. Trots att den större delen av befattningarna inte kräver någon högre utbildning kan det vara svårt att kompetensförsörja dessa verksamheter. Problemen finns främst inom lokalvård där arbetsvillkoren är tuffa och deltidsarbete vanligt. Rätt till heltid bör prioriteras mot denna yrkesgrupp för att stärka möjligheterna att hålla en hög kvalitet och god kompetens i verksamheten. De övriga verksamheterna;, Informationsenheten och Utvecklingsenheten är relativt små och omfattar kompetens som är relativt lätt att hitta och rekrytera. 18

19 5. Framgångsfaktorer Den samlade bilden över kommande års behov vad gäller kompetensförsörjningen i Kalix Kommun utmynnar i ett antal framgångsfaktorer som ger förutsättningar för att bättre hantera de kommande utmaningarna. Kompetenskartläggning för att kunna förutse kommande behov samt ge bättre möjligheter att planera kompetenshöjande insatser och interna karriärmöjligheter behöver vi få en tydlig överblick över vår befintliga kompetens. För ett långsiktigt fungerande kompetensförsörjningsarbete krävs att vi kontinuerligt registrerar utbildning och erfarenhet för vår personal på ett sätt som ger oss möjligheter att följa upp och utvärdera på ett enkelt och effektivt sätt. Möjligheter till utveckling för befintlig personal Inom yrkesområden där det råder brist på arbetskraft måste vi tänka nytt för att lyckas med att hålla en hög kvalitet i de tjänster vi levererar. Att kompetensutveckla befintlig arbetskraft kan bli helt nödvändigt inom vissa områden där det helt enkelt inte finns kompetens att rekrytera. Vi bör se över vilka yrkesgrupper som kan bli aktuella och hur en sådan insats skulle kunna se ut. Vi bör även kartlägga vilka former av samarbeten och samverkan (på länsnivå etc.) vi kan medverka i och hur vi ska få ut det mesta av dessa. Riktad marknadsföring för att attrahera personal från vissa utbildningar (gymnasiet, högskola, universitet m.fl.) bör vi arbeta strategiskt med att skapa och utveckla våra kontakter med vissa utbildningsinstitutioner. Vi bör kartlägga vilka utbildningar och yrkesgrupper vi ska rikta vår marknadsföring mot och hur vi ska få ut det mesta av våra kontakter (praktikplatser, uppsatsuppdrag, examensarbeten, karriärdagar etc.). Vi kommer även att behöva rikta oss mot specifika yrkesgrupper med marknadsföring. Resurser för detta måste finnas, samt ett tydligt uppdrag utifrån vilka kompetensbehov vi har framöver. Utveckla processen Attraktiv Arbetsgivare - För att klara av utmaningarna inom kompetensförsörjning framöver är den påbörjade processen för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, helt avgörande. Denna process kommer dessutom att behöva innefatta fler områden än de vi idag fokuserar på (heltid och arbetstidsvillkor). Det handlar bland annat om att ta tillvara innovationskraften och kreativiteten hos våra medarbetare, att erbjuda möjligheter till utveckling både som person och som yrkesutövare, att stärka vårt varumärke som arbetsgivare genom att öka trivseln bland vår personal och på så vis skapa positiva förebilder och ambassadörer för Kalix Kommun som arbetsgivare. Alternativ till rekrytering På kortare sikt kan det behövas alternativa lösningar inom områden där vi snabbt behöver lösa ett behov. Alternativ för detta bör ses över så snart som möjligt. Det kan exempelvis röra sig om att köpa tjänster under vissa perioder, att hyra in personal samt att omfördela uppgifter inom befintliga ramar. Vi bör se över var det kan bli aktuellt med dessa kortsiktiga lösningar samt vilka alternativ som står till buds. För att detta ska bli så kostnadseffektivt som möjligt och hålla rätt kvalitet krävs det att vi är väl förberedda. 19

20 Källförteckning Arbetsförmedlingen. (2014). Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick. Stockholm: Arbetsförmedlingen. Ejdemo, T., & Lundgren, N.-G. (2013) anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län. Luleå: Länsstyrelsen i Norrbotten. SCB. (2010). Länens arbetsmarknad befolkning, näringsliv, yrken och framtida pensionsavgångar. Örebro: Statistiskta Centralbyrån. SCB. (2012). Sveriges framtida befolkning Örebro: Statistiska Centralbyrån. SKL. (2011). Här finns Sveriges viktigaste jobb, en rekryteringsprognos för välfärdssektorn. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 20

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Hur håller vi arbetskraften nära jobben, nu och

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Stefan Löfven 31 mars 2014 AGENDA Gymnasiekompetens krävs på arbetsmarknaden Stora problem i gymnasieskolan Nytt Kunskapslyft Obligatorisk gymnasieskola Utbildningskontrakt

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Färre skall försörja fler

Färre skall försörja fler Färre skall försörja fler Fler äldre kommer att vara i behov av vård och omsorg Samtidigt som vi får problem att rekrytera medarbetare Arbeta för att öka attraktiviteten för vård och omsorgsyrken Utnyttja

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 25 VÅRD Rekryteringsläge 1996 25 1 8 6 Samtliga 4 2 96 97 98 99 1 2 3 4 5 97 99 1 3 5 I dag är det god på personer med apotekarutbildning. På lång sikt väntas efterfrågan

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2013 2017 Kommunstyrelsen 135/2013 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad The Capital of Scandinavia Stockholm växer Det går bra för Stockholms stad och för regionen Stockholm hamnar högt på internationella rankningar

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning Ekerö kommun Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011 PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015 Kommunstyrelsen 258/2011 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 STOR BRIST PÅ HÖGSKOLEUTBILDADE YRKESGRUPPER ANTAL LEDIGA JOBB I EKONOMIN 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator Index Riket Normalt Dalarna 12 11 1 9 8 7 27 27 28 28 29 29

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting En sammanfattning Anders Bro Örebro läns landsting 250 olika yrkeskategorier Ca 8 800 medarbetare Verksamhet i hela länet Flera kommande bristyrken

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 PROGNOSEN Många nya arbetstillfällen under 2014 och 2015 Den ekonomiska konjunkturen förbättras gradvis och de närmaste åren kommer att kännetecknas

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Oron i omvärlden ger effekt i Östergötland. Fram till och med 2011 har utvecklingen varit bra i Östergötland men inför 2012 är oron

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bilaga 1 2016-09-28 Vårt ärendenr: 4 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad (UA) Björn Andersson Avdelningen för arbetsgivarpolitik (AG) Anders Barane Ulrika Wallén Åtgärdsförslag

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen Bilaga 8 Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen 2016-12-22 inför löneöversynen 2017 Stadsledningskontoret har gjort en löneanalys inför löneöversynen 2017. Nedanstående analys är förankrad

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer