Examensarbete 15 högskolepoäng. Att bygga jämställt. Handledning av kvinnliga APU-elever på byggprogrammet. To build equality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete 15 högskolepoäng. Att bygga jämställt. Handledning av kvinnliga APU-elever på byggprogrammet. To build equality"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen SÄL III Särskild lärarutbildning Examensarbete 15 högskolepoäng Att bygga jämställt Handledning av kvinnliga APU-elever på byggprogrammet To build equality Supervising female students on the Construction Programme Conny Nordqvist Tomas Wijk Lärarutbildning 90 hp Examinator: Nils Andersson Handledare: Irene Andersson

2

3 SAMMANFATTNING Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur arbetsplatsförlagd utbildning, APU, kan fungera och upplevas av kvinnliga elever på gymnasieskolans byggprogram samt vilka hinder/möjligheter handledarna upplever när det gäller att handleda kvinnor i denna mansdominerade bransch. Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ hermeneutisk forskningsansats och är därmed förståelseinriktad och vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat tre kvinnliga APU-elever och deras tre handledare. Resultatet av undersökningen visar att de kvinnliga eleverna, bland annat på grund av bristande information, blir osynliggjorda och handledarnas ambition att behandla alla lika bidrar inte till jämställdhet. Kvinnorna i studien har en framtidstro men ses av handledarna som en engångsföreteelse och deras yrkesval tas inte på fullt allvar. Byggbranschen säger sig vilja locka fler kvinnor till yrket. Traditionen framförs som ett hinder för detta. För att undanröja detta hinder krävs utbildning och förändring av grundläggande värderingar om manligt och kvinnligt. Nyckelord: arbetsplatsförlagd utbildning (APU), byggbransch, genus, handledare, jämställdhet

4

5 INNEHÅLL 1 INLEDNING Syfte och frågeställningar BAKGRUND Kvinnor i byggbranschen ett historiskt perspektiv Dagens byggbransch En könssegregerad arbetsmarknad Kvinnliga träarbetare Kvinnliga nätverk Arbetskraftsbrist Projekt för att motverka könssegregering EU Equal projekt Libra Utbildnings- och yrkesval Arbetsplatsförlagd utbildning Handledarutbildning Jämställdhet i skolans styrdokument TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Jämställdhet - en demokratifråga Tre olika sätt att förstå kön Genussystemet Härskartekniker Sammanfattning METOD OCH GENOMFÖRANDE Metod Urval Genomförande och bearbetning av resultatet Etiska överväganden RESULTAT OCH ANALYS Arbetsplats Handledare Tom APU-elev Sanna Arbetsplats Handledare Krister APU-elev Lisa Arbetsplats Handledare Arne APU-elev Emma Analys och tolkning Att vara handledare Isärhållande Språkbruk Framtiden för kvinnliga träarbetare... 46

6 6 AVSLUTANDE DISKUSSION Metoddiskussion Att tolka för att förstå Resultatdiskussion Kvinnliga APU-elever i en mansdominerad bransch Handledare och handledarutbildning Framtiden för kvinnliga byggnadsarbetare REFERENSER Bilaga Bilaga

7 1 INLEDNING År 1999 gjorde Skolverket en utvärdering av fem gymnasieprogram, däribland byggprogrammet. Man konstaterar här att en positiv attityd till kvinnliga elever inte är någon ambition som präglar skolorna. Den allmänna attityden och den hävdade erfarenheten är istället att byggyrken inte passar för kvinnor (Skolverket, 2000). Byggprogrammet är starkt manligt dominerat men intresset bland kvinnor att utbilda sig till byggnadsarbetare ökar i Sverige. Vi arbetar på en skola där det på byggprogrammet för närvarande finns tre kvinnliga elever i årskurs 3 som utbildar sig till träarbetare och som ska göra sin arbetsplatsförlagda utbildning, APU, under hösten För första gången i vår region kommer kvinnor att gå ut på APU som träarbetare, således är det också första gången som APU-handledarna i regionen möter kvinnliga APU-elever. Sammanlagt 15 veckor av gymnasieutbildningen sker i form av APU där eleven möter handledare på byggarbetsplatsen. Den arbetsplatsförlagda delen ska bidra till att utveckla förståelsen för den yrkesverksamhet som utbildningen skall förbereda för. Goda respektive dåliga erfarenheter av APU ligger därmed till grund för hur man upplever yrket. 1.1 Syfte och frågeställningar Med denna undersökning vill vi få en ökad förståelse för hur arbetsplatsförlagd utbildning, APU, kan fungera för kvinnliga elever på gymnasieskolans byggprogram. Vår förhoppning är att kunna synliggöra de hinder/negativa erfarenheter men också möjligheter som eleverna upplever för att därigenom öka medvetenheten om detta hos oss själva, andra lärare samt handledare. 7

8 Vi vill också lyfta fram de hinder/problem respektive möjligheter som handledarna ger uttryck för avseende handledning av kvinnliga APU-elever på en byggarbetsplats och på så sätt försöka identifiera faktorer viktiga att beakta i samband med handledarutbildning. De frågeställningar vi söker svar på är: 1 Hur upplever kvinnliga elever på byggprogrammet det bemötande de får på en traditionellt manlig arbetsplats i samband med den arbetsplatsförlagda utbildningen? 2 Vilka hinder/problem respektive möjligheter upplever handledarna när det gäller handledning av kvinnor och vilken uppfattning har de om kvinnors framtid i byggbranschen? 8

9 2 BAKGRUND Detta kapitel inleds med en kort historik om kvinnor i byggbranschen. Dagens byggbransch och den könssegregering som där råder beskrivs, liksom det aktuella läget avseende kvinnor i byggbranschen. Vi beskriver också några projekt som genomförts för att motverka segregering. Därefter ges en bild av utbildnings- och yrkesval samt en beskrivning av vad arbetsplatsförlagd utbildning, APU, innebär och hur detta regleras i lagar och förordningar. Kapitlet avslutas med en genomgång av skolans styrdokument med fokus på jämställdhet. 2.1 Kvinnor i byggbranschen ett historiskt perspektiv På 1600-talet kännetecknades svensk byggverksamhet av tillfälliga arbetsplatser och stora arbetslag med olika hantverkare. Dessa hantverkare arbetsvandrade mellan olika distrikt i Sverige för att finna sin försörjning. Det finns, enligt Olofsson (2000), stöd för att kvinnor funnits ute på dessa byggarbetsplatser under minst 250 år. De sysslor kvinnorna utförde var av mycket skiftande slag och ofta fysiskt tunga. Utbildning fick man via lärlingssystem, men detta var förbehållet männen och kvinnorna kom därmed att tillhöra den outbildade, och därmed lägst betalda, arbetskraften. Kvinnorna gavs rollen som arbetskraftsreserv på männens villkor. När arbetstakten ökade och ackorden infördes i början av 1900-talet ville inte männen längre ha kvinnor som hantlangare och många kvinnor övergick till att bli byggnadsstäderskor. Därmed hade byggproduktionen överlämnats till männen (Olofsson, 2000). 2.2 Dagens byggbransch Den svenska byggbranschen är i grunden en helt mansdominerad bransch. Byggföretagen är anpassade till en manlig kultur. Detta tar sig bland annat uttryck i utformningen av lokaler och arbetsplatser och att informella gruppbildningar, 9

10 språkbruk och så kallade vandringshistorier oftast gynnar män och i synnerhet starka män (Olofsson, 2000) En könssegregerad arbetsmarknad Arbetsmarknaden i sig är könsneutral. Kvinnor och män kan utbilda sig till och inneha alla typer av yrken arbetsmarknaden men i praktiken är dock arbetsmarknaden tudelad, män och kvinnor återfinns inom olika yrkesområden. Det finns ett antal starkt mans- respektive kvinnodominerade yrken, så kallad horisontell könssegregering (SOU 2004:43). För att ett yrke skall betraktas som mans- eller kvinnodominerat ska mer än 85% av det antal som innehar det yrket vara män eller kvinnor. Av de vanligaste mansdominerade yrkesgrupperna på svensk arbetsmarknad är byggnadsoch anläggningsarbetare den som är mest mansdominerad då 99 % av det totala antalet i yrket är män (SOU 2004:43). Detta kan jämföras med den mest kvinnodominerade yrkesgruppen, kontorssekreterare och dataregistrerare, där 94 % av det totala antalet i yrket är kvinnor. Både arbetsgivare och manliga arbetskamrater har genom åren varit obenägna att släppa in kvinnor i byggbranschen. Detta beror enligt Olofsson (2000) på de båda gruppernas åsikt om att kvinnor inte kan prestera lika mycket som män. Sveriges Byggindustrier lyfter i sitt nyhetsbrev fram otidsenliga ackord som ett annat argument och menar att ackordslönesystemet motverkar behovet och möjligheten för branschen att rekrytera och kunna behålla kvinnor i byggföretag (Sveriges Byggindustrier, 2007). Könssegregeringen på arbetsmarknaden har totalt sett minskat något under 1990-talet genom att kvinnor har breddat sina yrkesval. Detta gäller främst inom mansdominerade yrken som kräver högre utbildning. Inom mansyrken som kräver kortare utbildningar är könsmönstret däremot i stort sett oförändrat (SOU 2004:43). För att minska den horisontella könssegregeringen måste hindren för ett breddat yrkesval elimineras, menar Åsa Löfström som genomfört utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43). Utredningen föreslår bland annat 10

11 att praktikverksamheten i grundskolan skall granskas ur ett könsperspektiv, att regeringen i sitt direktiv ger arbetsmarknadsverket i uppdrag att granska arbetsgivarnas roll i arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och att granska den vägledning som förekommer ur ett könsperspektiv Kvinnliga träarbetare Enligt fackföreningen Byggnads som organiserar kollektivanslutna inom byggbranschen fanns 345 yrkesaktiva kvinnliga byggnadsarbetare i mars Att vara yrkesaktiv behöver, i det här fallet, inte betyda att man har ett byggyrke, men att man är medlem i a-kassan och Byggnads. Under 1990-talet genomfördes tre olika arbetsmiljöstudier i syfte att på sikt underlätta för kvinnor att välja ett byggyrke genom att öka kunskapen om kvinnornas arbetsvillkor i en mansdominerad bransch. I dessa studier ingick bland annat 56 kvinnliga träarbetare (Olofsson, 2000). Resultaten av dessa studier visar att det inte endast är mannen, utan den fysiskt starke mannen, som är normen bland träarbetare. Studierna visar också att kvinnorna väljer bort byggnadsarbetaryrket till förmån för ett hantverksyrke som målare eller elektriker. Även nyproduktion väljs bort, kanske för att kvinnorna har haft svårt att bli accepterade där då lönen oftast bygger på gruppackord. Olofsson menar att denna tolkning är relevant och får stöd i de svar som männen ger där en fjärdedel av männen menar att kvinnliga byggnadsarbetare inte fysiskt klarar de arbetsuppgifter som männen klarar. Detta kan jämföras med att endast 6 % av kvinnorna själva har den uppfattningen. En konsekvens av detta blir att kvinnorna i byggbranschen då väljer andra arbetsuppgifter som service-, ombyggnads- och reparationsarbeten. Detta arbete är inte ett fysiskt lättare arbete men möjligheten att själv bestämma arbetsupplägget ökar samtidigt som detta val innebär större risk för ensamarbete (Olofsson, 2000) 11

12 2.2.3 Kvinnliga nätverk Fackförbundet Byggnads startade 2003 ett kvinnligt nätverk Byggnads kvinnliga nätverk för alla yrkesaktiva kvinnliga medlemmar. Nätverkets mål är bland annat att stötta unga tjejer som valt ett byggyrke och att stötta alla kvinnliga medlemmar (Byggnads, 2007). Ett av de större byggföretagen, Peab, har ett nätverk för kvinnor. Detta nätverk vänder sig till kvinnor som arbetar både som chefer, arbetsledare och hantverkare. Målet med detta nätverk är att synliggöra kvinnors kompetens. Med ett forum för ökat erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling hoppas Peab kunna uppmuntra flera att söka sig till branschen och företaget. Detta nätverk är en del av företagets satsning på att bli branschens bästa arbetsplats (Peab, 2007). Ett annat nätverk, Nätverket Stella, bildades av kvinnor på NCC. Detta nätverk vänder sig enbart till dem med akademisk examen eller 4-årig teknisk gymnasieutbildning. De menar att kvinnor i produktionen kan uppleva det svårt att hävda sig i ett mansdominerat företag. Eftersom det är så få kvinnor i produktionen behövdes ett nätverk där man tillsammans kan arbeta för att förändra arbetsklimatet (NCC, 2007). Ett av Libras delprojekt var att starta ett informellt yrkes- och fackföreningsöverskridande nätverk för frågan Kvinnor i Byggsektorn, KiB. Nätverket, som startade 2003, är inkluderande, d v s alla som på något sätt vill engagera sig för att göra byggindustrin mer attraktiv för kvinnor är välkomna att bidra (Libra, 2007). Kvinnors Byggforum är en riksomfattande förening som är öppen för alla kvinnor med intresse för plan-, bygg- och förvaltningsfrågor och verkar för att kvinnors intressen och behov tillgodoses när samhället planeras, byggs och förvaltas. Detta forum arbetar bland annat för att bli ett informationscentrum för och om kvinnor i bygg- och fastighetsbranschen (Kvinnors Byggforum, 2007). 12

13 2.2.4 Arbetskraftsbrist Byggbranschen står inför arbetskraftbrist och dagens utbildningsvolymer anses inte tillräckliga. Fram till år 2015 kommer sysselsatta inom bygg- och anläggningssektorn att lämna arbetsmarknaden, främst av åldersskäl. Det betyder, vid en oförändrad sysselsättning, att 38 procent av branschens anställda skall ersättas (AMS, 2007). När branschens konjunktur vänder upp ser man svårigheter att nyrekrytera tillräckligt stora ungdomskullar. I byggbranschen uttrycks en vilja att rekrytera kvinnor som byggnadsarbetare. Detta kan man tydligt se bland annat genom att byggindustrin riktar sina utskick direkt till flickor inför valet till gymnasieskola. I platsannonser till byggyrket syns också en förändring genom att man numera använder bilder av kvinnor i annonserna. 2.3 Projekt för att motverka könssegregering För att motverka könssegregering och öka jämställdheten mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad har olika projekt genomförts. Arbetsmarknadsverkets brytprojekt är ett exempel på detta. För detta ändamål har verket erhållit medel från regeringen motsvarande 30 miljoner kronor per år (SOU 2004:43). Flera delprojekt har bedrivits med syfte att stimulera och motivera deltagare att göra ett otraditionellt och icke-könsspecifikt yrkesval men när projektet avslutats har verkligheten hunnit ikapp såväl deltagare som arbetsförmedlare. Några entydiga resultat från dessa så kallade brytprojekt är svåra att finna och man menar att en förklaring kan vara att många projekt är processinriktade och resultaten därför inte kan avläsas förrän på lång sikt. En annan förklaring är den inställning arbetsgivarna har till att rekrytera otraditionellt och icke-könstypiskt och man menar att det är först när arbetsgivarna tydligt markerar sitt intresse för att rekrytera ur alla grupper som arbetssökande får de rätta incitamenten att söka sig mot mer otraditionella utbildningar och yrken. Arbetsgivarna borde 13

14 därför bli föremål för särskilda satsningar inte minst för att undvika det för många projektdeltagare nedslående resultatet att inte komma ifråga för ett icke-könstypiskt arbete trots att de innehar de rätta kvalifikationerna (SOU 2004:43, s 170) EU Equal projekt Libra Byggsektorns storsatsning i frågorna mångfald, diskriminering och segregering gick under namnet EU Equal projekt Libra. Projektet startade i augusti 2002 och pågick under fem år. Målet var att genom 39 riktade delprojekt arbeta för att motverka en förväntad brist på arbetskraft på alla nivåer inom byggsektorn om 5-10 år. Det långsiktiga målet var att sammansättningen av medarbetare i byggbranschen skulle spegla hur samhället ser ut i stort. Projekt Libra ville också påverka värderingar och beteenden inom byggsektorn gentemot de grupper som har svårt att komma in. Man ville öppna byggbranschen, som traditionellt ansetts vara en typiskt manlig sektor, för kvinnor och personer med utländsk bakgrund (Libra, 2007). EU Equal projekt Libra bestod av representanter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Sveriges industritjänstemannaförbund (Sif), Sveriges Byggindustrier (BI), Svenska byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) samt det gemensamma rehabiliteringsföretaget Galaxen. Libraprojektet ville bland annat testa nya vägar för att hitta framtida rekryteringsmodeller för byggsektorn genom ett antal olika aktiviteter eller delprojekt. Man ville också ta reda på vilka förutsättningar som bör gälla för att kvinnor ska uppleva byggsektorn som attraktiv. För att på sikt få en likartad könsfördelning inom byggbranschen som i samhället i övrigt riktade sig projektet mot kvinnor i ett försök att öka antalet kvinnor i byggsektorn, dels genom att få fler unga kvinnor att söka bygginriktade utbildningar, dels genom att få de kvinnor som finns i branschen att stanna kvar. Inom ramen för projektet har man bland annat genomfört en utbildning enbart för kvinnor i Skåne och Halland som vill utbilda sig till snickare, betongarbetare eller murare. Projektet genomförs i samarbete med Länsarbetsnämnden och 14

15 utbildningsobjektet är Teckningsmuseet i Laholm. Syftet med projektet är att utvärdera vilka för- och nackdelar som finns med utbildning riktad enbart mot kvinnor. Man genomförde också en attitydundersökning inom byggindustrin där ca 1000 personer på byggarbetsplatser tyckte till om sina attityder till kvinnor och personer med utländsk bakgrund. På frågan om teknisk anpassning till kvinnor är möjlig inom byggbranschen har 38 % svarat absolut och 62 % har svarat i viss mån. Bland dem som tror på att arbetsuppgifterna går att anpassa tekniskt så de bättre passar för kvinnor är tre av fyra män villiga att medverka till att fler kvinnor anställs på den egna arbetsplatsen (Libra, 2007). 2.4 Utbildnings- och yrkesval Dagens utbildningsval ligger till grund för hur morgondagens arbetsmarknad ser ut. Utbildningspolitiken utgår från att skolan skall verka för jämställdhet: Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manlig (Lpf 94, s 4). När det gäller val till de olika programmen i gymnasieskolan framträder dock tydliga könsskillnader. Barriärerna i form av faktiska hinder för yrkesval borde vara försumbara menar Jonsson (2004) även om det kräver uppoffringar för en kvinna att välja ett mansdominerat yrke, och vice versa, genom att man då måste förbereda sig på att bli ifrågasatt och misstänkliggjord i sin yrkesroll. Orsaken till könssegregering inom utbildning kan bland annat sökas i teorier om rationella val respektive socialisationsteorier i termer av könsrollssocialisation menar han. De två varianter av teorier om rationella val som är mest fruktbara när man vill förklara könssegregering inom utbildningsområdet är enligt Jonsson den som hävdar att män och kvinnor har olika intresse för olika utbildningar och den som menar att 15

16 pojkar och flickor tillägnar sig olika förmågor och väljer utifrån detta. I teorier om könsrollssocialisation kan man se att valet blir en bekräftelse på pojkars och flickors uppfattningar om vad pojkar och flickor bör göra, ett sätt att manifestera sin könsidentitet på det sätt den är formad av samhället. Det är dock inte enkelt att försöka förklara könsbundna utbildningsval, en annan förklaring skulle enligt Jonsson kunna vara att om många uppfattar något som ett otraditionellt utbildnings- eller yrkesval kan man befara att detta beläggs med straffskatt i form av omgivningens ogillande, social isolering och diskriminering (s 362). Män och kvinnors traditionella val kan ses som en spegling av de traditionella förväntningar som är kopplade till yrket (Skolverket, 2006b). Gymnasiekommitténs förslag till reformering av gymnasieskolan uppmärksammade bland annat frågan om när ungdomarna skall börja sin yrkesspecialisering. Ett förslag var att man borde starta med ett gemensamt år vilket motiverades på följande sätt: Det är både otidsenligt och olyckligt att låta sextonåringar gå in i könssegregerade miljöer där de har små eller obefintliga möjligheter att umgås med det andra könet (SOU 2002:120). Detta diskuterades i termer av inlåsning och utestängning där elever alltför tidigt låses in eller utestängs från yrken enbart på grund av att de tidigt måste göra sitt utbildningsval. En förhoppning var att alla sektorer skulle locka lika många flickor som pojkar. Byggprogrammet lyfts fram som en av de sektorer som riskerar få obalans men säger samtidigt att en förändring av detta förhållande inte kan ske genom en utbildning som konstrueras enbart med syftet att locka flickor. Arbetslivet har här ett ansvar för att bidra till en mindre sned rekrytering könsmässigt genom att påverka arbetsmiljön (SOU 2002:120). Hur ser då könssegregeringen ut i dagens gymnasieskola? Flera av programmen har en tydlig könsmärkning och könsfördelningen i gymnasieskolan är särskilt ojämn på de yrkesförberedande programmen. Några av de mansdominerade programmen har den mest extrema könsfördelningen, därav byggprogrammet (SOU 2004:43). Under 16

17 läsåret 2006/2007 ges byggprogrammet med inriktning husbyggnad vid 112 skolor. Av totalt 5537 elever är endast 125 kvinnor (Skolverket, 2007). De pojkar och flickor som väljer otraditionellt ur ett könsperspektiv tenderar oftare att hoppa av, 35 % av flickorna och 23 % av pojkarna lämnade byggprogrammet enligt Skolverkets rapport 223 (Skolverket, 2002). I samma studie framgick också att det var mindre vanligt att elever av underrepresenterat kön kunde etablera sig i ett målyrke, det vill säga att dessa elever får arbete inom det yrke man valt att utbilda sig till. 2.5 Arbetsplatsförlagd utbildning APU, Arbetsplatsförlagd utbildning, nämns inte alls i skollagen men följande definition framgår av gymnasieförordningen, kap 1 2: Kursplanestyrd utbildning som genomförs på en arbetsplats utanför skolan (Gymnasieförordningen, 1992:394). I gymnasieförordningen (1992:394) framgår att arbetsplatsförlagd utbildning skall förekomma på alla nationella program utom det estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall uppgå till minst 15 veckor. Varje sådan vecka skall anses motsvara garanterad undervisningstid om 24 timmar. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser skall arbetsplatsförläggas och om hur fördelningen över åren skall göras. Styrelsen för utbildningen ansvarar för anskaffningen av platser för den arbetsplatsförlagda utbildningen. I samma förordning, 7 framgår också att kursplaner för yrkesämnen skall fastställas efter samråd med parterna på arbetsmarknaden (Gymnasieförordningen, 1992:394). APU regleras således i kursplan och gymnasieförordning. I Lpf94 omnämns inte APU ordagrant men anger att: 17

18 Skolan skall sträva efter ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all gymnasial utbildning men av avgörande betydelse för den yrkesförberedandeutbildningens kvalitet (Lpf 94, s 27). Målet med APU framgår av förordningen om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program: Den arbetsplatsförlagda utbildningen ger erfarenheter av programmets verksamhetsområden och möjlighet att tillämpa och värdera olika arbetsmetoder liksom möjlighet att arbeta såväl självständigt som i arbetslag. Arbetsplatsförläggningen ökar förståelsen för den yrkesverksamhet som utbildningen skall förbereda för och bidrar till utveckling av bland annat servicekänsla, kvalitet i det tekniska utförandet och förståelse av företagandets villkor. Ett miljöperspektiv präglar utbildningen både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö och vad gäller förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling (SKOLFS 1999:12). APU handlar således om utbildning och inte enbart praktik. Vad är då skillnaden mellan APU och praktik? Praktik handlar om att utföra något, öva sig på något, att träna sig i att bättre utföra ett moment. APU innefattar, utöver detta, även nyinlärning och kan därför ses som en pedagogik process. För denna pedagogiska process skall komma till stånd behövs en handledare/lärare. Ansvaret för den arbetsplatsförlagda utbildningen åvilar styrelsen för utbildningen, vilket för kommunala skolors del innebär gymnasienämnden i respektive kommun. I programråd som är ett lokalt samverkansforum för informationsutbyte mellan skola och arbetsliv skall representanter för branschorganisationer, yrkeslärare, skolledare, elever, syv, fack och politiker mötas. Det är i dessa programråd som bland annat APU-handledarna och deras utbildning, anskaffning och val av lämpliga APU-platser ska diskuteras. Programmålen skall utgöra underlag i kommunikationen mellan skola och arbetsliv och ge handledare på arbetsplatsen förståelse för vad utbildningen syftar till. 18

19 2.5.1 Handledarutbildning Samverkan med arbetslivet är en viktig ingrediens för att höja kvaliteten i yrkesutbildningarna. Handledarkompetensen är därmed en betydelsefull faktor för att uppnå denna kvalitet och handledarutbildning är en nyckelaktivitet för att nå dithän gjorde Skolverket en undersökning om APU i gymnasieskolan som visade att mindre än hälften av samtliga handledare som ingick i studien hade genomgått handledarutbildning (Skolverket, 1998). Skolan, som är aktuell i denna studie har genomfört utbildning av APU- handledare. År 2006 bjöds 49 APU-handledare in till handledarutbildning men endast 12 tackade ja till inbjudan och genomförde utbildningen. Handledarutbildningen är en viktig förutsättning för APU. För att handledar - utbildningen skall bli effektiv fordras ett lokalt samarbete mellan skolan och arbetslivet så att utbildningen får lämpligt innehåll och en utläggning över tid som gör det möjligt för handledarna att delta (SOU 1997:107). 2.6 Jämställdhet i skolans styrdokument Styrelsen för utbildningen (gymnasienämnden) är ansvarig för den arbetsplatsförlagda utbildningen och samtidigt ansvarig för att alla anställda, det vill säga lärare och skolledare, följer de lagar och styrdokument som gäller för skolan, men även att uppdragstagare gör detta. Arbetsplatser som anlitas som APU-platser kan betraktas som uppdragstagare och APU är att betrakta som utbildning om än förlagd utanför skolan. Gymnasienämnden är alltså ansvarig för att även lagar och styrdokument kring jämställdhet följs på APU-platserna. Vad står då i gällande styrdokument angående jämställdhet? De värden som skolan skall gestalta och förmedla fastslås i läroplanen: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 19

20 solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpf 94, s3). Läroplanens jämställdhetsmål innebär en strävan mot att varje individ oavsett kön, ska ges lika möjligheter till att utvecklas ifrån sina personliga intressen och förutsättningar. Ingen i skolan skall utsättas för diskriminering och alla tendenser till trakasseri skall aktivt motverkas. Dessutom finns det i läroplanen riktlinjer om att intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Den 1 april 2006 trädde lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Denna lag ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:11). Här framgår av 3 att huvudmannen för utbildningen har ansvar för att anställda och uppdragstagare i verksamheten följer de skyldigheter som anges i lagen. Lagen ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandlig. I arbetsmiljölagen jämställs elever från år 1 och uppåt med arbetstagare. Lagen syftar till att uppnå en god arbetsmiljö. Med arbetsmiljö avses inte enbart fysiska risker utan även den psykosociala miljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla elever. Även aktiviteter som förläggs utanför skolområdet skall ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. När det gäller arbetsmiljön för elever på praktik har skolan ett ansvar att välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker. Skolan och arbetsplatsen skall tillsammans bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar. Arbetsplatsen ansvarar för att eleven arbetar under ledning och tillsyn av och en lämplig person och att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag. (Arbetsmiljöverket, 2006). Arbetsmiljön vid APU regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets Föreskrifter om minderåriga i arbetslivet (AFS 1996:1) men även Föreskrifter och allmänna råd om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) är tillämplig för eleven, såväl i skolan som under den arbetsplatsförlagda utbildningen, eftersom elever likställs med arbetstagare. 20

21 3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Vår studie handlar om hur kvinnliga APU-elever upplever att de blir bemötta på en traditionellt manlig arbetsplats och vilka hinder/problem respektive möjligheter handledarna upplever när det gäller handledning av kvinnliga APU-elever och vilken uppfattning har de om kvinnors framtid i byggbranschen. Vi skriver om en könssegregerad utbildning och arbetsmarknad och vår uppfattning är att denna bland annat bestäms av de förväntningar som finns på män respektive kvinnor och väljer därför att anlägga ett genusteoretiskt perspektiv på vår studie. 3.1 Jämställdhet - en demokratifråga Enligt skollagen och samtliga läroplaner ingår det i lärarens uppdrag att verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar/kvinnor och män. Uppdraget innebär att ge flickor och pojkar/kvinnor och män likvärdiga villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential (Lpf 94). Jämställdhet brukar definieras som lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män till skillnad från det närbesläktade begreppet jämlikhet som beskriver relationer mellan andra grupper i samhället som till exempel ålder, klass, etnicitet. I den senaste jämställdhetsutredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv jämställdhetspolitiken mot nya mål återfinns följande definition av begreppet: Rätten att utan begränsningar på grund av sitt kön kunna ha inflytande både i sitt eget liv och i samhället (SOU 2005:66). De flesta människor säger i dag att de är positiva till jämställdhet och man hör uttryck som att behandla alla lika eller lika lön för lika arbete. Detta kan snarare vara ett uttryck för ett omedvetet och könsblint förhållningssätt menar Hedlin (2004) eftersom villkoren för män och kvinnor inte är lika. 21

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund Policy Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Anders

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Meijerska gårdens förskola 2009-12-15 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Ulrika Haake Docent i pedagogik, ledarskapsforskare och prodekan för samhällsvetenskaplig fakultet Sveriges Ingenjörer - Västerbotten,

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011 Utbildningsförvaltningen Bilaga till utbildningsnämndens protokoll 65/09 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009 / 2011 Fastställd av utbildningsnämnden 2009-06-11 Postadress: Box 138, 221

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Jämställdhetens ABC 1

Jämställdhetens ABC 1 Jämställdhetens ABC 1 Innehåll Förord... 5 Aktiva åtgärder... 6 Diskrimineringslagen... 6 Diskrimineringsombudsmannen (DO)... 6 Feminism... 6 Genus... 7 Genuskontrakt... 7 Genuskunskap... 7 Genusmedvetenhet...

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

Likabehandlingsplan för Region Halland

Likabehandlingsplan för Region Halland TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-12-17 RS130059 Regionkontoret Suzanna Klang, personalstrateg HR-utvecklingsavdelningen 035-13 49 06 Regionstyrelsen Likabehandlingsplan för Region Halland 2013

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Män och normer inom vård och omsorg

Män och normer inom vård och omsorg Män och normer inom vård och omsorg Två delrapporter: Befintlig kunskap om obalans mellan könen Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden Befintlig kunskap om obalans mellan könen (SCB-statistik

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Jämställdhet Genus Ledarskap

Jämställdhet Genus Ledarskap Jämställdhet Genus Ledarskap Mål och innehåll Metoder och verktyg Självinsikt Begrepp och definitioner Social konstruktioner och normer Genus över tid Förändring och motstånd Jämställdhet Genus Ledarskap

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

I. MISSIVBREV. Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Information om undersökningen

I. MISSIVBREV. Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Information om undersökningen I. MISSIVBREV Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Information om undersökningen Denna undersökning utgör underlag för en rapport som jag har för avsikt att skriva i kursen Arbetslivspedagogik

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer