KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-11-25"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Rådhus Skåne 08,00-12,00 Beslutande Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Gösta Rickardsson (FP) Dennis Junge (FP) tjg ersättare för Andreas Roxhag (FP) Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ersättare för David Stenergard (M) Kenne Jönsson (C) Åke Petersson (Mp) Agne Karlsson (S) Klara Kaszta (S) Inge Zweiniger (S) Olle Sjöholm (SD) Övriga närvarande Anders Stone SD Anders Siversson Johan Wahlberg S Mona Sjöberg Cecilia Burburan S Roger Jönsson Margareta Lannér-Hagentoft Linda Stenkilsson Lars Carlsson Ylva Pershaf Ullrik Jansson Maria Fast Jens Nilsson Utses att justera Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Mona Sjöberg Ordförande... Peter Johansson Justerande.. Ruth Piatek Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret Datum då anslaget tas ned Underskrift... Mona Sjöberg

2 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 BN 224 Information Övergripande information från stadsbyggnadskontoret. Information från bygglovsavdelningen. Byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

3 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 BN 225 Redovisning av inkomna meddelanden och rapporter a) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, , avseende om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med åtgärdande av sprickbildning i kyrkvägg, fastighet Araslöv 1:149 b) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, , avseende om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Borrestad 26:5 c) Länsstyrelsen Skåne, MEDDELANDE, , avseende översiktlig arkeologisk förundersökning inför planerad bostadsbyggnation inom fastigheten Degeberga 12:121 d) Växjö tingsrätt, DOM, , avseende förhandsbesked på fastigheten Nosaby 4:8 e) Växjö tingsrätt, DOM, , avseende ändrat bygglov på fastigheten Ovesholm 9:8 f) Riksantikvarieämbetet, ANSÖKAN, , avseende tillgänglighet anpassning av huvudentrén till Residenset 1 g) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, , avseende om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Råbelöv 26:3 h) Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun, LAGA KRAFTBESKED, , avseende detaljplan för Vågen 6 m fl i Tollarp i) Vattenriket, MINNESANTECKNINGAR, , avseende samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike j) Polisen i Skåne Tillståndssektion, TILLSTÅNDSBEVIS, , avseende tillstånd o regler i lag om hotell- och pensionatrörelse för Tribe hotel Management AB k) Länsstyrelen Skåne, BESLUT, , avseende stöd av 19 kap 3 b miljöbalken gällande av den 29 april 2014 gällande uppförande av tillbyggnad samt tomtplatsavgränsning inom strandskyddet på fastigheten Yngsjö 5:121 l) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, , avseende överklagande om bygglov på fastigheten Åhus 57:227 Byggnadsnämnden godkänner ovanstående redovisning av inkomna meddelande och rapporter och lägger den till handlingarna. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2014\november\ doc

4 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 BN 226 Anmälan av delegeringsbeslut Stadsbyggnadskontorets delegeringsbeslut enligt bilaga redovisas för tiden Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna.

5 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 BN 227 Byggnadsnämnden godkänner redovisad planrapport och lägger den till handlingarna.

6 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 BN 228 CIRKELN 3 (SVEN FÄRGARES VÄG 9A) Planbesked Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beslutar att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Cirkeln 3. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Cirkeln 3. Sammanfattning Ansökan avser ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Cirkeln 3 i Tollarp. Befintlig byggnad avses rivas och ca 10 st lägenheter planeras på fastigheten. Läget är centralt i orten med närhet till service och kommunikationer. Gällande detaljplan tillåter inte flerbostadshus varför en ny detaljplan måste tas fram för att möjliggöra exploateringen. Utifrån nu kända förutsättningar och handläggning enligt Plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas första kvartalet 2016.

7 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Begäran om planbesked Upplysningar Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor. Separat räkning översändes senare.

8 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 BN 229 NOSABY 4:8 (KYRKELIDEN 3-1) Planbesked Nosaby 4:8 Kyrkeliden Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden inte ska prövas i detaljplan / planläggas för bostadsändamål med hänvisning till den omfattande djurhållning om 313 djur, som finns inom fastigheten Nosaby 10:6, som är belägen ca 370 m söder om Nosaby 4:8. Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad pekar heller inte ut området som lämpligt för bostäder utan menar att området även i fortsättningen ska användas för lantbruksändamål. Förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Nosaby 4:8 kommer därmed inte att upprättas. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden inte ska prövas i detaljplan / planläggas för bostadsändamål med hänvisning till den omfattande djurhållning om 313 djur, som finns inom fastigheten Nosaby 10:6, som är belägen ca 370 m söder om Nosaby 4:8. Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad pekar heller inte ut området som lämpligt för bostäder utan menar att området även i fortsättningen ska användas för lantbruksändamål.

9 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Nosaby 4:8 kommer därmed inte att upprättas. Sammanfattning Ansökan avser radhusbebyggelse i två grupper, med fem hus i varje grupp inom södra delen av fastigheten Nosaby 4:8, ca 200 m norr om Nosaby skolan, utmed Kyrkeliden och öster om Balsbyvägen. Området är beläget inom sammanhängande jordbruksmark. Inom fastigheten Nosaby 4:8 finns idag ett enfamiljshus med tillhörande gårdsbyggnad, som är placerat i korsningen Balsbyvägen/Kyrkeliden. Fastigheten Nosaby 4:8 bör inte planläggas för bostadsändamål på grund av närheten till den stora djurhållning om idag 313 djur, som bedrivs på fastigheten Nosaby 10:6. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens policy och Boverkets Bättre plats för arbete, så bör ett lämpligt skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och lantbruksverksamhet i storlek med ovan nämnda vara minst 500 m på grund av att det annars kan innebära en olägenhet för människors hälsa och miljö i form av lukt, buller och flugor. Avståndet mellan befintliga stallbyggnader och tänkt område för bostadsbebyggelse är ca 370 m. Stadsbyggnadskontoret gör därför bedömningen att den sökta åtgärden inte uppfyller kraven på de allmänna intressen, som ska beaktas vid detaljplaneläggning för bostäder enligt Plan- och bygglagens 2:a kapitel och kan därför inte prövas i en detaljplan. Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad (FÖP) pekar heller inte ut området som lämpligt för bostäder utan menar att området även i fortsättningen ska användas för lantbruksändamål. FÖP:en redovisar också direkt söder om korsningen Balsbyvägen/Kyrkeliden en vägkorridor, som är reserverad för att möjliggöra en framtida flyttning av Nosabyvägen norrut och denna kommer i så fall att hamna ganska nära tänkt bebyggelse. Vidare så har E.ON sökt nätkoncession för en ny 130 kv regionnätsluftledning mellan Rinkaby och Kristianstad. Denna är planerad att hamna strax norr om tänkt område för bostäder inom fastigheten Nosaby 4:8. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Begäran om planbesked, skisser Ortofoto

10 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor. Separat räkning översändes senare.

11 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 BN 230 Del av Domus 2 och Kristianstad 4:4 Begäran om planläggning för ändrad gränsdragning mellan kvartersmark och parkmark Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beslutar att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan, dock med begränsningen att planläggning för kvartersmark inte kommer att ske öster om den begränsningslinje som framgår av bilaga 10 till detta tjänsteutlåtande. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för del av Domus 2 och Kristianstad 4:4 för ändrad gränsdragning mellan kvartersmark och parkmark. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan, dock med begränsningen att planläggning för kvartersmark inte kommer att ske öster om den begränsningslinje som framgår av bilaga 10 till detta tjänsteutlåtande. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för del av Domus 2 och Kristianstad 4:4 för ändrad gränsdragning mellan kvartersmark och parkmark.

12 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanfattning Steen & Ström Sverige AB ansöker om planläggning för att ändra gränsdragningen mellan kvartersmark och parkmark inom gällande detaljplan för Östra centrum i centrala Kristianstad. Gällande detaljplan ligger till grund för pågående byggnation av Galleria Boulevard. Sökandens önskemål är dels att kvartersmark utökas på parkmark i anslutning till norra och södra lastzonen vid Döbelnsbron, dels att kvartersmark övergår till parkmark vid Östra entrén mot kanalen och Kulturkvarteret. Utifrån nu kända förutsättningar och handläggning enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas mot slutet av Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Bilaga 1, planskiss tillhörande begäran om planbesked, Bilaga 2, gällande detaljplan Bilaga 3, illustrationsplan till ändringslov Bilaga 4, utdrag ur PM inlastning WSP Bilaga 5, plan norra lastzonen 15,5 m, Bilaga 6, sektion lastintag-lastgård kv B, Bilaga 7, ändrad plangräns vid Östra Entréplatsen, Bilaga 8, sektion norra lastzonen 14,0 m Bilaga 9, gestaltningskoncept norra lastzonen 15,5 m Bilaga 10, östlig gräns för kvartersmark Upplysningar Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts.

13 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor. Separat räkning översändes senare.

14 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 BN 231 TRÄSKON 7 Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna planförslaget för samråd. Sammanfattning AB Kristianstadsbyggen planerar uppföra trygghetsbostäder i Tollarp. Fastigheten Träskon 7 ligger centralt nära service och kommunikationer och är lämplig för ändamålet. Innan byggnation behöver fastigheten saneras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta dnr :1 Planbeskrivning dnr :2 Bullerutredning (Tyréns) dnr :3 Miljöteknisk markundersökning (Structor) dnr :4

15 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 BN 232 SÖDRA OCH ÖSTRA DELARNA AV ÄSPET i Åhus (område A), Kristianstads kommun Dnr PLAN Byggnadsnämnden beslutar att: bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets särskilda utlåtande (samråd 2) samt att anta planförslaget. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets särskilda utlåtande (samråd 2) samt anta planförslaget. Sammanfattning Planförslaget är en ändring/tillägg till gällande plan, med syfte att komplettera de byggnadsreglerande bestämmelserna i enlighet med i av kommunfullmäktige godkänt program och däri angivna riktlinjer för kustens utveckling från Åhus till Juleboda. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta med förslag till kompletterande bestämmelser /D :1 Plan- och genomförandebeskrivning /D :2 Särskilt utlåtande (samråd 1) /D :3 Särskilt utlåtande (samråd 2) /D :4

16 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 BN 233 VÄ 55:1, del av, m.fl. inom Ängamöllan i Kristianstad, Kristianstads kommun Detaljplan för nytt verksamhetsområde Dnr PLAN Sökande Byggnadsnämnden beslutar att: - ändra markanvändningsbestämmelsen J (industri) till J 1 och J 2 (verksamheter), så att skyddsavstånd på 300 m respektive 100 m införs mellan bostäder och verksamheter, detaljhandel kopplad till verksamheten tillåts med max 20 % av byggnadsarean samt att mindre matservering om max 150 kvm per fastighet får finnas. - ändra exploateringsgraden från 30 % av fastighetsarean till 40 % för den största delen av området och för kvarteren utmed E22 till 45 %. - ändra byggnadshöjden/totalhöjden inom största delen av området från 7,0 m/10,0 m till 20,0 m/23,0 m kvarteren utmed huvudgatan behåller byggnadshöjden/totalhöjden 7,0 m/10,0 m. - ändra utseendebestämmelsen till att fasader utmed E22 ska förses med fönster samt att tält, upplag och lastzoner inte får anläggas utmed fasad mot E22. - lägga till bestämmelse om att byggnad ska placeras 2,5 m från tomtgräns utmed E22. - lägga till bestämmelse om att skyltning endast tillåts inom en begränsad del av fasadytorna och då endast skyltning för den verksamhet som finns inom fastigheten, att skyltar ska anpassas till byggnadens formspråk, att skyltning på tak, elektroniska skyltar samt skyltpyloner inte tillåts och att fristående skyltar endast tillåts för samordnad visning av vilka verksamheter som finns inom området.

17 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 - ta bort gång- och cykelvägen med bro över E22. - i övrigt göra redaktionella ändringar av planförslaget. - bemöta inkomna synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse. - godkänna planförslaget för utställning. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: - ändra markanvändningsbestämmelsen J (industri) till J 1 och J 2 (verksamheter), så att skyddsavstånd på 300 m respektive 100 m införs mellan bostäder och verksamheter, detaljhandel kopplad till verksamheten tillåts med max 20 % av byggnadsarean samt att mindre matservering om max 150 kvm per fastighet får finnas. - ändra exploateringsgraden från 30 % av fastighetsarean till 40 % för den största delen av området och för kvarteren utmed E22 till 45 %. - ändra byggnadshöjden/totalhöjden inom största delen av området från 7,0 m/10,0 m till 20,0 m/23,0 m kvarteren utmed huvudgatan behåller byggnadshöjden/totalhöjden 7,0 m/10,0 m. - ändra utseendebestämmelsen till att fasader utmed E22 ska förses med fönster samt att tält, upplag och lastzoner inte får anläggas utmed fasad mot E22. - lägga till bestämmelse om att byggnad ska placeras 2,5 m från tomtgräns utmed E22. - lägga till bestämmelse om att skyltning endast tillåts inom en begränsad del av fasadytorna och då endast skyltning för den verksamhet som finns inom fastigheten, att skyltar ska anpassas till byggnadens formspråk, att skyltning på tak, elektroniska skyltar samt skyltpyloner inte tillåts och att fristående skyltar endast tillåts för samordnad visning av vilka verksamheter som finns inom området. - ta bort gång- och cykelvägen med bro över E22. - i övrigt göra redaktionella ändringar av planförslaget. - bemöta inkomna synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse.

18 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 - godkänna planförslaget för utställning. Sammanfattning Planområdet, som är beläget söder om nuvarande Ängamöllans verksamhetsområde i Vä, avgränsas i väster av E22, i söder av Ängamöllans gård och Annedalsvägen och i öster av den planerade vägen mellan Slättängsvägen och Annedalsvägen (nuvarande Linjevägens förlängning).planförslagets syfte är att i enlighet med den fördjupade översiktplanen för Kristianstad stad skapa mark för nya verksamheter inom området, som är en direkt utökning av befintligt verksamhetsområde. Hela planområdet omfattar en areal av ca 60 ha. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta med förslag till planbestämmelser /D :5 Plan- och genomförandebeskrivning /D :6 Samrådsredogörelse /D :4

19 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 BN 234 Remissvar: Förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höganäs, Båstads, Kristianstads och Bromölla kommun. Dnr ADM Byggnadsnämnden skickar yttrandet med nedanstående synpunkter på förslaget till utvidgade strandskyddsområden till kommunledningskontoret. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden skickar yttrandet med nedanstående synpunkter på förslaget till utvidgade strandskyddsområden till kommunledningskontoret. Sammanfattning Ett förslag från Länsstyrelsen på revidering av det utökade strandskyddet. Kristianstads kommun ser ingen anledning att behålla det utvidgade strandskyddet på platser där det redan finns skäl för undantag för strandskyddet. I övrigt har kommunen endast redaktionella synpunkter på förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Remiss från Länsstyrelsen: Förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höganäs, Båstads, Kristianstads och Bromölla kommun. Förslag samt kartbilaga Remissvar: Förslag på revidering av det utökade strandskyddet. Förslag samt kartbilaga 1-6 Godkänd av Byggnadsnämnden

20 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 BN 235 SÖNNARSLÖV 69:12 (SUNDSALLÉN 31) Nybyggnad av enbostadshus Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sönnarslöv 69:12. Föreslaget läge ligger intill två gamla längor och i anslutning till en fruktodling. Fastigheten omfattas av strandskydd men byggnaden placeras utanför strandskyddslinjen. Tomten avskiljs från strandskyddet med en häck. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB: Yttrande från miljö- och hälsoskyddskontoret Nybyggnadskarta: Situationsplan: Ritningar(2): plan, sektioner, fasader Markplaneringsritning: Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

21 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Per-Ola Olsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

22 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 BN 236 HÅSLÖV 5:3 Nybyggnad av två parhus samt rivning av befintlig byggnad Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av två parhus samt rivningslov av befintlig byggnad. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av två parhus samt rivningslov av befintlig byggnad. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av två parhus. Fastigheten är idag bebyggd med enbostadshus som kommer att rivas. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Nybyggnadskarta: Situationsplaner 3 st: Ritningar 5 st: Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten)

23 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till de närmsta grannarna. Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Göran Bengtsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadernas läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Rivningsplan med inventering av material och ev. miljöfarligt avfall ska lämnas in till byggnadsnämnden. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Anmälan ska lämnas till C4 Teknik rörande VA-installation. Sökanden erinras om fastighetsbestämning kan prövas av Lantmäterimyndigheten. Handläggningstiden är ca 6 månader från det att ansökan om lantmäteriförrättning kommer in. Andelar i gemensamhetsanläggningen ga:1 för Håslöv 5:3 bör omräknas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 BN 237 BETONGEN 2 (INDUSTRIGATAN 33) Nybyggnad av telekom anläggning med teknikskåp Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beviljar bygglov för telekommunikationstorn, höjd 33 meter med teknikskåp Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för telekommunikationstorn, höjd 33 meter med teknikskåp Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för telekommunikationstorn höjd 33 m med teknikskåp. Fastigheten ligger inom detaljplan och åtgärden stämmer med detaljplanen. Berörda sakägare är hörda och inga synpunkter har inkommit. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Yttrande från sakägare utan erinran: Yttrande MSB utan erinran: Yttrande C4 Elnät utan erinran: Yttrande Telenor utan erinran: Yttrande 3GIS AB utan erinran: Yttrande Försvarsmakten utan erinran: Yttrande TeliaSonera utan erinran: Yttrande Luftfartsverket utan erinran: Yttrande från Miljö- och hälsoskydd: Översiktskarta: Nybyggnadskarta:

25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Situationsplan (3): Ritningar (1): Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Anders Hedén, Projektkraft & Partners AB har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Hindermarkering ska göras enligt Transportstyrelsens riktlinjer Kontakt ska tas med Luftfartsverket avgående Flyghinderranalys Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 BN 238 YNGSJÖ 5:134 (FOLKES VÄG 12) Tillbyggnad av enbostadshus Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt bygglov för redan utförd åtgärd avseende inbyggnad av terrass. Åtgärden är utförd Enligt 11 kap. 58 planoch bygglagen får inte beslutas om en byggsanktionsavgift om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Åtgärderna stämmer med detaljplanen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Skrivelse från sökanden: Ritningar (2):

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer