KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-11-25"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Rådhus Skåne 08,00-12,00 Beslutande Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Gösta Rickardsson (FP) Dennis Junge (FP) tjg ersättare för Andreas Roxhag (FP) Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ersättare för David Stenergard (M) Kenne Jönsson (C) Åke Petersson (Mp) Agne Karlsson (S) Klara Kaszta (S) Inge Zweiniger (S) Olle Sjöholm (SD) Övriga närvarande Anders Stone SD Anders Siversson Johan Wahlberg S Mona Sjöberg Cecilia Burburan S Roger Jönsson Margareta Lannér-Hagentoft Linda Stenkilsson Lars Carlsson Ylva Pershaf Ullrik Jansson Maria Fast Jens Nilsson Utses att justera Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Mona Sjöberg Ordförande... Peter Johansson Justerande.. Ruth Piatek Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret Datum då anslaget tas ned Underskrift... Mona Sjöberg

2 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 BN 224 Information Övergripande information från stadsbyggnadskontoret. Information från bygglovsavdelningen. Byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

3 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 BN 225 Redovisning av inkomna meddelanden och rapporter a) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, , avseende om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med åtgärdande av sprickbildning i kyrkvägg, fastighet Araslöv 1:149 b) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, , avseende om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Borrestad 26:5 c) Länsstyrelsen Skåne, MEDDELANDE, , avseende översiktlig arkeologisk förundersökning inför planerad bostadsbyggnation inom fastigheten Degeberga 12:121 d) Växjö tingsrätt, DOM, , avseende förhandsbesked på fastigheten Nosaby 4:8 e) Växjö tingsrätt, DOM, , avseende ändrat bygglov på fastigheten Ovesholm 9:8 f) Riksantikvarieämbetet, ANSÖKAN, , avseende tillgänglighet anpassning av huvudentrén till Residenset 1 g) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, , avseende om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Råbelöv 26:3 h) Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun, LAGA KRAFTBESKED, , avseende detaljplan för Vågen 6 m fl i Tollarp i) Vattenriket, MINNESANTECKNINGAR, , avseende samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike j) Polisen i Skåne Tillståndssektion, TILLSTÅNDSBEVIS, , avseende tillstånd o regler i lag om hotell- och pensionatrörelse för Tribe hotel Management AB k) Länsstyrelen Skåne, BESLUT, , avseende stöd av 19 kap 3 b miljöbalken gällande av den 29 april 2014 gällande uppförande av tillbyggnad samt tomtplatsavgränsning inom strandskyddet på fastigheten Yngsjö 5:121 l) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, , avseende överklagande om bygglov på fastigheten Åhus 57:227 Byggnadsnämnden godkänner ovanstående redovisning av inkomna meddelande och rapporter och lägger den till handlingarna. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2014\november\ doc

4 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 BN 226 Anmälan av delegeringsbeslut Stadsbyggnadskontorets delegeringsbeslut enligt bilaga redovisas för tiden Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna.

5 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 BN 227 Byggnadsnämnden godkänner redovisad planrapport och lägger den till handlingarna.

6 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 BN 228 CIRKELN 3 (SVEN FÄRGARES VÄG 9A) Planbesked Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beslutar att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Cirkeln 3. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Cirkeln 3. Sammanfattning Ansökan avser ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Cirkeln 3 i Tollarp. Befintlig byggnad avses rivas och ca 10 st lägenheter planeras på fastigheten. Läget är centralt i orten med närhet till service och kommunikationer. Gällande detaljplan tillåter inte flerbostadshus varför en ny detaljplan måste tas fram för att möjliggöra exploateringen. Utifrån nu kända förutsättningar och handläggning enligt Plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas första kvartalet 2016.

7 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Begäran om planbesked Upplysningar Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor. Separat räkning översändes senare.

8 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 BN 229 NOSABY 4:8 (KYRKELIDEN 3-1) Planbesked Nosaby 4:8 Kyrkeliden Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden inte ska prövas i detaljplan / planläggas för bostadsändamål med hänvisning till den omfattande djurhållning om 313 djur, som finns inom fastigheten Nosaby 10:6, som är belägen ca 370 m söder om Nosaby 4:8. Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad pekar heller inte ut området som lämpligt för bostäder utan menar att området även i fortsättningen ska användas för lantbruksändamål. Förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Nosaby 4:8 kommer därmed inte att upprättas. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden inte ska prövas i detaljplan / planläggas för bostadsändamål med hänvisning till den omfattande djurhållning om 313 djur, som finns inom fastigheten Nosaby 10:6, som är belägen ca 370 m söder om Nosaby 4:8. Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad pekar heller inte ut området som lämpligt för bostäder utan menar att området även i fortsättningen ska användas för lantbruksändamål.

9 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Nosaby 4:8 kommer därmed inte att upprättas. Sammanfattning Ansökan avser radhusbebyggelse i två grupper, med fem hus i varje grupp inom södra delen av fastigheten Nosaby 4:8, ca 200 m norr om Nosaby skolan, utmed Kyrkeliden och öster om Balsbyvägen. Området är beläget inom sammanhängande jordbruksmark. Inom fastigheten Nosaby 4:8 finns idag ett enfamiljshus med tillhörande gårdsbyggnad, som är placerat i korsningen Balsbyvägen/Kyrkeliden. Fastigheten Nosaby 4:8 bör inte planläggas för bostadsändamål på grund av närheten till den stora djurhållning om idag 313 djur, som bedrivs på fastigheten Nosaby 10:6. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens policy och Boverkets Bättre plats för arbete, så bör ett lämpligt skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och lantbruksverksamhet i storlek med ovan nämnda vara minst 500 m på grund av att det annars kan innebära en olägenhet för människors hälsa och miljö i form av lukt, buller och flugor. Avståndet mellan befintliga stallbyggnader och tänkt område för bostadsbebyggelse är ca 370 m. Stadsbyggnadskontoret gör därför bedömningen att den sökta åtgärden inte uppfyller kraven på de allmänna intressen, som ska beaktas vid detaljplaneläggning för bostäder enligt Plan- och bygglagens 2:a kapitel och kan därför inte prövas i en detaljplan. Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad (FÖP) pekar heller inte ut området som lämpligt för bostäder utan menar att området även i fortsättningen ska användas för lantbruksändamål. FÖP:en redovisar också direkt söder om korsningen Balsbyvägen/Kyrkeliden en vägkorridor, som är reserverad för att möjliggöra en framtida flyttning av Nosabyvägen norrut och denna kommer i så fall att hamna ganska nära tänkt bebyggelse. Vidare så har E.ON sökt nätkoncession för en ny 130 kv regionnätsluftledning mellan Rinkaby och Kristianstad. Denna är planerad att hamna strax norr om tänkt område för bostäder inom fastigheten Nosaby 4:8. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Begäran om planbesked, skisser Ortofoto

10 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor. Separat räkning översändes senare.

11 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 BN 230 Del av Domus 2 och Kristianstad 4:4 Begäran om planläggning för ändrad gränsdragning mellan kvartersmark och parkmark Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beslutar att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan, dock med begränsningen att planläggning för kvartersmark inte kommer att ske öster om den begränsningslinje som framgår av bilaga 10 till detta tjänsteutlåtande. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för del av Domus 2 och Kristianstad 4:4 för ändrad gränsdragning mellan kvartersmark och parkmark. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan, dock med begränsningen att planläggning för kvartersmark inte kommer att ske öster om den begränsningslinje som framgår av bilaga 10 till detta tjänsteutlåtande. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för del av Domus 2 och Kristianstad 4:4 för ändrad gränsdragning mellan kvartersmark och parkmark.

12 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanfattning Steen & Ström Sverige AB ansöker om planläggning för att ändra gränsdragningen mellan kvartersmark och parkmark inom gällande detaljplan för Östra centrum i centrala Kristianstad. Gällande detaljplan ligger till grund för pågående byggnation av Galleria Boulevard. Sökandens önskemål är dels att kvartersmark utökas på parkmark i anslutning till norra och södra lastzonen vid Döbelnsbron, dels att kvartersmark övergår till parkmark vid Östra entrén mot kanalen och Kulturkvarteret. Utifrån nu kända förutsättningar och handläggning enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas mot slutet av Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Bilaga 1, planskiss tillhörande begäran om planbesked, Bilaga 2, gällande detaljplan Bilaga 3, illustrationsplan till ändringslov Bilaga 4, utdrag ur PM inlastning WSP Bilaga 5, plan norra lastzonen 15,5 m, Bilaga 6, sektion lastintag-lastgård kv B, Bilaga 7, ändrad plangräns vid Östra Entréplatsen, Bilaga 8, sektion norra lastzonen 14,0 m Bilaga 9, gestaltningskoncept norra lastzonen 15,5 m Bilaga 10, östlig gräns för kvartersmark Upplysningar Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts.

13 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor. Separat räkning översändes senare.

14 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 BN 231 TRÄSKON 7 Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna planförslaget för samråd. Sammanfattning AB Kristianstadsbyggen planerar uppföra trygghetsbostäder i Tollarp. Fastigheten Träskon 7 ligger centralt nära service och kommunikationer och är lämplig för ändamålet. Innan byggnation behöver fastigheten saneras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta dnr :1 Planbeskrivning dnr :2 Bullerutredning (Tyréns) dnr :3 Miljöteknisk markundersökning (Structor) dnr :4

15 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 BN 232 SÖDRA OCH ÖSTRA DELARNA AV ÄSPET i Åhus (område A), Kristianstads kommun Dnr PLAN Byggnadsnämnden beslutar att: bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets särskilda utlåtande (samråd 2) samt att anta planförslaget. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets särskilda utlåtande (samråd 2) samt anta planförslaget. Sammanfattning Planförslaget är en ändring/tillägg till gällande plan, med syfte att komplettera de byggnadsreglerande bestämmelserna i enlighet med i av kommunfullmäktige godkänt program och däri angivna riktlinjer för kustens utveckling från Åhus till Juleboda. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta med förslag till kompletterande bestämmelser /D :1 Plan- och genomförandebeskrivning /D :2 Särskilt utlåtande (samråd 1) /D :3 Särskilt utlåtande (samråd 2) /D :4

16 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 BN 233 VÄ 55:1, del av, m.fl. inom Ängamöllan i Kristianstad, Kristianstads kommun Detaljplan för nytt verksamhetsområde Dnr PLAN Sökande Byggnadsnämnden beslutar att: - ändra markanvändningsbestämmelsen J (industri) till J 1 och J 2 (verksamheter), så att skyddsavstånd på 300 m respektive 100 m införs mellan bostäder och verksamheter, detaljhandel kopplad till verksamheten tillåts med max 20 % av byggnadsarean samt att mindre matservering om max 150 kvm per fastighet får finnas. - ändra exploateringsgraden från 30 % av fastighetsarean till 40 % för den största delen av området och för kvarteren utmed E22 till 45 %. - ändra byggnadshöjden/totalhöjden inom största delen av området från 7,0 m/10,0 m till 20,0 m/23,0 m kvarteren utmed huvudgatan behåller byggnadshöjden/totalhöjden 7,0 m/10,0 m. - ändra utseendebestämmelsen till att fasader utmed E22 ska förses med fönster samt att tält, upplag och lastzoner inte får anläggas utmed fasad mot E22. - lägga till bestämmelse om att byggnad ska placeras 2,5 m från tomtgräns utmed E22. - lägga till bestämmelse om att skyltning endast tillåts inom en begränsad del av fasadytorna och då endast skyltning för den verksamhet som finns inom fastigheten, att skyltar ska anpassas till byggnadens formspråk, att skyltning på tak, elektroniska skyltar samt skyltpyloner inte tillåts och att fristående skyltar endast tillåts för samordnad visning av vilka verksamheter som finns inom området.

17 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 - ta bort gång- och cykelvägen med bro över E22. - i övrigt göra redaktionella ändringar av planförslaget. - bemöta inkomna synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse. - godkänna planförslaget för utställning. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: - ändra markanvändningsbestämmelsen J (industri) till J 1 och J 2 (verksamheter), så att skyddsavstånd på 300 m respektive 100 m införs mellan bostäder och verksamheter, detaljhandel kopplad till verksamheten tillåts med max 20 % av byggnadsarean samt att mindre matservering om max 150 kvm per fastighet får finnas. - ändra exploateringsgraden från 30 % av fastighetsarean till 40 % för den största delen av området och för kvarteren utmed E22 till 45 %. - ändra byggnadshöjden/totalhöjden inom största delen av området från 7,0 m/10,0 m till 20,0 m/23,0 m kvarteren utmed huvudgatan behåller byggnadshöjden/totalhöjden 7,0 m/10,0 m. - ändra utseendebestämmelsen till att fasader utmed E22 ska förses med fönster samt att tält, upplag och lastzoner inte får anläggas utmed fasad mot E22. - lägga till bestämmelse om att byggnad ska placeras 2,5 m från tomtgräns utmed E22. - lägga till bestämmelse om att skyltning endast tillåts inom en begränsad del av fasadytorna och då endast skyltning för den verksamhet som finns inom fastigheten, att skyltar ska anpassas till byggnadens formspråk, att skyltning på tak, elektroniska skyltar samt skyltpyloner inte tillåts och att fristående skyltar endast tillåts för samordnad visning av vilka verksamheter som finns inom området. - ta bort gång- och cykelvägen med bro över E22. - i övrigt göra redaktionella ändringar av planförslaget. - bemöta inkomna synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse.

18 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 - godkänna planförslaget för utställning. Sammanfattning Planområdet, som är beläget söder om nuvarande Ängamöllans verksamhetsområde i Vä, avgränsas i väster av E22, i söder av Ängamöllans gård och Annedalsvägen och i öster av den planerade vägen mellan Slättängsvägen och Annedalsvägen (nuvarande Linjevägens förlängning).planförslagets syfte är att i enlighet med den fördjupade översiktplanen för Kristianstad stad skapa mark för nya verksamheter inom området, som är en direkt utökning av befintligt verksamhetsområde. Hela planområdet omfattar en areal av ca 60 ha. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta med förslag till planbestämmelser /D :5 Plan- och genomförandebeskrivning /D :6 Samrådsredogörelse /D :4

19 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 BN 234 Remissvar: Förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höganäs, Båstads, Kristianstads och Bromölla kommun. Dnr ADM Byggnadsnämnden skickar yttrandet med nedanstående synpunkter på förslaget till utvidgade strandskyddsområden till kommunledningskontoret. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden skickar yttrandet med nedanstående synpunkter på förslaget till utvidgade strandskyddsområden till kommunledningskontoret. Sammanfattning Ett förslag från Länsstyrelsen på revidering av det utökade strandskyddet. Kristianstads kommun ser ingen anledning att behålla det utvidgade strandskyddet på platser där det redan finns skäl för undantag för strandskyddet. I övrigt har kommunen endast redaktionella synpunkter på förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Remiss från Länsstyrelsen: Förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höganäs, Båstads, Kristianstads och Bromölla kommun. Förslag samt kartbilaga Remissvar: Förslag på revidering av det utökade strandskyddet. Förslag samt kartbilaga 1-6 Godkänd av Byggnadsnämnden

20 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 BN 235 SÖNNARSLÖV 69:12 (SUNDSALLÉN 31) Nybyggnad av enbostadshus Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sönnarslöv 69:12. Föreslaget läge ligger intill två gamla längor och i anslutning till en fruktodling. Fastigheten omfattas av strandskydd men byggnaden placeras utanför strandskyddslinjen. Tomten avskiljs från strandskyddet med en häck. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Yttrande från E.ON Elnät Sverige AB: Yttrande från miljö- och hälsoskyddskontoret Nybyggnadskarta: Situationsplan: Ritningar(2): plan, sektioner, fasader Markplaneringsritning: Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

21 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Per-Ola Olsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

22 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 BN 236 HÅSLÖV 5:3 Nybyggnad av två parhus samt rivning av befintlig byggnad Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av två parhus samt rivningslov av befintlig byggnad. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av två parhus samt rivningslov av befintlig byggnad. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av två parhus. Fastigheten är idag bebyggd med enbostadshus som kommer att rivas. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Nybyggnadskarta: Situationsplaner 3 st: Ritningar 5 st: Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten)

23 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till de närmsta grannarna. Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Göran Bengtsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadernas läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Rivningsplan med inventering av material och ev. miljöfarligt avfall ska lämnas in till byggnadsnämnden. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Anmälan ska lämnas till C4 Teknik rörande VA-installation. Sökanden erinras om fastighetsbestämning kan prövas av Lantmäterimyndigheten. Handläggningstiden är ca 6 månader från det att ansökan om lantmäteriförrättning kommer in. Andelar i gemensamhetsanläggningen ga:1 för Håslöv 5:3 bör omräknas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 BN 237 BETONGEN 2 (INDUSTRIGATAN 33) Nybyggnad av telekom anläggning med teknikskåp Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beviljar bygglov för telekommunikationstorn, höjd 33 meter med teknikskåp Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för telekommunikationstorn, höjd 33 meter med teknikskåp Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för telekommunikationstorn höjd 33 m med teknikskåp. Fastigheten ligger inom detaljplan och åtgärden stämmer med detaljplanen. Berörda sakägare är hörda och inga synpunkter har inkommit. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Yttrande från sakägare utan erinran: Yttrande MSB utan erinran: Yttrande C4 Elnät utan erinran: Yttrande Telenor utan erinran: Yttrande 3GIS AB utan erinran: Yttrande Försvarsmakten utan erinran: Yttrande TeliaSonera utan erinran: Yttrande Luftfartsverket utan erinran: Yttrande från Miljö- och hälsoskydd: Översiktskarta: Nybyggnadskarta:

25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Situationsplan (3): Ritningar (1): Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Anders Hedén, Projektkraft & Partners AB har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Hindermarkering ska göras enligt Transportstyrelsens riktlinjer Kontakt ska tas med Luftfartsverket avgående Flyghinderranalys Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 BN 238 YNGSJÖ 5:134 (FOLKES VÄG 12) Tillbyggnad av enbostadshus Dnr BN Sökande Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt bygglov för redan utförd åtgärd avseende inbyggnad av terrass. Åtgärden är utförd Enligt 11 kap. 58 planoch bygglagen får inte beslutas om en byggsanktionsavgift om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Åtgärderna stämmer med detaljplanen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Skrivelse från sökanden: Ritningar (2):

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-10-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-10-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ers för Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Tjg ordförande Gösta Rickardsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-01-29

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-01-29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Sten Svensson (M)) tjg ers för

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-05-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-05-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Rådhuset Skåne 13:00-16:00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jävig 106, tjg ers Cecilia Burburan S Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning KALLELSE med föredragningslista 1(3) Sekreterare: Mona Sjöberg 2015-06-30 Tfn 044-135342 E-post: mona.sjoberg@kristianstad.se Nämnd/Styrelse Tid och plats Byggnadsnämnden Tisdagen den 30 juni 2015, kl.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-09-29

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-09-29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-02-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-02-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 42,51 tjg ers Elmer Berggren (ÅÅ) Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-01-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-01-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-17,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Per-Ingvar

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-06-25

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-06-25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (74) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Sten Svensson (M) tjg ers för

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-11-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-11-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 14,00-16,30 Beslutande Peter Johansson (M) ordf jäv 263, deltar ej 277 Cecilia Burburan (S) tjg ers 263 och 277 Ruth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-02-24

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-02-24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-17,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-05-02

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-05-02 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande David Stenergard (M) 89-106,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (52) Plats och tid Rådhus Skåne 14,00-16,30 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) 111-126 Per-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-02-25

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-02-25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Kvarnen Insikten 13:00-16:00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Andreas Roxhag

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-03-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-03-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Kvarnen rum Insikten, kl 09.00-12.00 Beslutande Peter Johansson (M) Ordförande Jäv 82, tjg ers Dennis Junge (FP) Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-09-23

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-09-23 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Gösta Rickardsson (FP) Dennis Junge (FP) tjg ers för Andreas Roxhag

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-03-31

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-03-31 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum. Informationspunkter framfört till nämnden; Ekonomisk redovisning

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum. Informationspunkter framfört till nämnden; Ekonomisk redovisning KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 BN 2016/169 Information Informationspunkter framfört till nämnden; Ekonomisk redovisning Personalstatistik jan-aug 2016 Kommunövergripande handlingsplan för

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 14,00-16,30 Beslutande Elmer Berggren(ÅÅ) tjg ers för Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) ordförande Anders Stone (SD)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Bowlinghallen Åhus, kl 13.30-16.30 Beslutande Peter Johansson (M) Ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ers

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer