Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad"

Transkript

1 Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén

2 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid Högskolan i Halmstad (HH). Enkäten har under höstterminerna främst delats ut till studenter på nybörjarprogram, det vill säga program som inte har behörighetskrav i form av tidigare högskoleutbildning. Att urvalet är studenter på program beror bland annat på att den största volymen av studenter finns inom programmen. 1 Enkäten distribueras till studenterna via studierektor, lärare eller administrativ personal. Rekryteringsenkäten finns enbart på svenska i nuläget då Högskolan bara har något enstaka nybörjarprogram på engelska. Ett tack riktas till de studenter som svarat på enkäten samt till de personer som har distribuerat och samlat ihop enkäterna. Enkätundersökningen är ett sätt att få bakgrundsinformation om studenter vid Högskolan, information om varför de har valt att läsa vid Högskolan i Halmstad samt för att få reda på hur studenterna har fått information om lärosätet. Undersökningen görs med initiativ från forsknings- och utbildningsnämnden. Siffror inom parantes anger värde för 2012 års enkät. Förändringar i enkäten 2013 jämfört med 2012 Ingen förändring har skett av frågorna i enkäten jämfört med föregående år. Några svarsalternativ har dock tillkommit. Under fråga 8. Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad? Har svarsalternativet Kan bo kvar på hemorten lagts till. På fråga 10 Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? har svarsalternativen Sommaröppet på Högskolan och alternativet Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin tillkommit. För att se hur enkäten var utformad se bilaga 2. Svarsfrekvens och svarsfördelning Sammanlagt har 1214 (1200) studenter svarat på enkäten, det vill säga lämnat fullständiga enkätsvar. Det är en liten ökning i antalet svar från föregående år. I tabell 1 nedan framgår det att undersökningen når sin högsta svarsfrekvens 2 sett till de senaste fem åren i undersökningens historia vilket så klart är positivt. I årets undersökning har 84 % av studenterna på nybörjarprogrammen svarat på enkäten. Samtliga nybörjarprogram vid HH har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är tillfredställande på de flesta av programmen, för att se hur många som besvarat enkäten per program, se bilaga 1. År Antal svar Svarsfrekvens % % % % % Tabell 1, Svarsfördelningen totalt över tid I tabell 2 framgår antal svar och svarsfrekvens per sektion. Svarsfrekvensen per sektion ligger i spannet mellan 79 % och 90 % vilket också måste ses som tillfredställande. Nästan samtliga sektioner har en bättre svarsfrekvens än föregående års undersökning. HUM har fördubblat antalet svar och har höjt 1 Enligt Högskolans årsredovisning 2012 finns ca 78 % av helårsstudenterna inom program 2 Svarsfrekvensen, räknas här ut genom att ta antalet registrerade termin 1 på program i relation till hur många som svarat på årets undersökning 2

3 svarsfrekvensen betydligt vilket gör att svarsfrekvensen är högst där. LUT är den sektion med näst högst svarsfrekvens. Antal svar Svarsfrekvens på respektive sektion Andel av totalt antal svar HOS 338 (373) 84 % (80 %) 28 % (31 %) HUM 77 (36) 90 % (71 %) 6 % (3 %) IDE 198 (215) 79 % (66 %) 16 % (18 %) LUT 187 (177) 89 % (92 %) 15 % (15 %) SET 414 (399) 83 % (78 %) 34 % (33 %) TOTALT: 1214 (1200) 84 % (78 %) Tabell 2, Svarsfördelningen per sektion Könsfördelning I diagram 1 framgår könsfördelning bland respondenterna. Andelen kvinnor är 56 % (56 %) och andelen män 44 % (44 %). Det är alltså ingen skillnad jämfört med föregående år. HUM har den största andelen kvinnor med 73 %. Högst andel med manliga respondenter har IDE med 74 %. Den sektion som har jämnast könsfördelning är SET med 56 % män och 44 % kvinnor. Sett till program så har Grundlärarutbildning (åk F-3) högst andel kvinnor med 95 % kvinnor, tätt följd av program som exempelvis Sociologi och socialt utvecklingsarbete, där 92 % är kvinnor. Högst andel män finns på de tekniska basterminerna på IDE där 93 % av respondenterna är män. Tätt följd av program som exempelvis CAD-tekniker med 91 % män. Jämnast könsfördelning hittar vi på programmet Ämneslärarutbildning (åk 7-9) med fördelningen 50/50. Åldersfördelning Kvinna 56% Diagram 1, Könsfördelning totalt Könsfördelning Man 44% Åldersfördelning 35 år eller äldre 4% Åldersfördelningen bland respondenterna presenteras i diagram 2 till höger. 52 % (53 %) av respondenterna är 21 år eller yngre. 30 % (28 %) av respondenterna finns i åldern år. 15 % (16 %) finns i spannet mellan år. 4 % (3 %) har angett att de är 35 år eller äldre år 15% år 30% 21 år eller yngre 52% 3 Diagram 2, Åldersfördelning totalt

4 Den största skillnaden i fördelning mellan könen i de olika åldersgrupperna finns i åldersgruppen 35 år eller äldre där 81 % (78 %) av respondenterna är kvinnor. Minst skillnad mellan könen finns i åldern år, där är 54 % kvinnor och 46 % män. SET har den högsta andelen av yngre respondenter där 56 % av dem är 21 år eller yngre och andelen upp till 24 år är 86 %. Det är främst ekonomprogrammen som bidrar till den höga andelen, högst andel med respondenter upp till 21 år har Internationella marknadsföringsprogrammet 72 % och Civilekonomprogrammet 71 %. HUM är den sektion med högst andel respondenter som är 25 år eller äldre med 26 % i denna kategori. Hemvist innan studiestart 19 % (19 %) 21 % (23 %) 9 % (8 %) Kartorna presenterar resultatet på frågan Vilken var din hemkommun våren 2013? Kommunerna är indelade i områden (förutom Halmstad kommun) för att få en bättre överblick och för jämförbarhetens skull. Den största andelen respondenter kommer från Halmstad kommun, 21 % (23 %), näst därefter kommer Övriga Halland med 19 % (19 %) och lika stor andel kommer från Skåne län 19 % (16 %). Den tredje mest valda hemvisten är 19 % (16 %) 17 % (18 %) 5 % (4 %) 3 % (3 %) kommun i Västra Götalands län 18 % (18 %). Kommuner i västra Småland (Kronobergs och Jönköpings län) står för 8 % (9 %) tillsammans. Denna jämförelse tar dock inte hänsyn till att det skiljer mycket på befolkningsmängden i de olika områdena. 5 % (6 %) 4

5 100% 90% 80% 70% Hemvist Halmstad kommun Kommun i Halland (exklusive Halmstad) Kommun i Skåne län Andel av respondenter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommun i Västra Götalands län Kommun i Norra och mellersta Sverige Kommun i Jönköpings län Övriga kommuner i södra Sverige Kommun i Kronobergs län Utomlands Ej svar Diagram 3 Hemvist över tid, I diagram 3 ovan presenteras vad respondenterna har angett för hemvist över tid för att tydliggöra trender. Generellt kan man säga att andelen respondenter från de flesta områdena håller sig ungefär på samma nivå år från år. Det finns undantag som andelen från Halmstad kommun, år 2007 angav 28 % att de kommer från Halmstad kommun, i årets undersökning är det alltså 21 % som anger detta. Notera dock att andelen från detta område har fluktuerat under tidsperioden. I diagram 4 nedan presenteras respondenternas hemvist inom respektive sektion. Där framgår det bland annat att LUT har den största andelen respondenter från både Halmstad kommun 27 % (37 %) och medräknat hela Halland 51 % (60 %). Värt att notera är att för LUT:s del är det är en betydligt minskad andel som kommer från Halland jämfört med föregående år. Den sektion som har högst andel av respondenter utanför Halland är HUM med andelen 70 % (62 %). Professionellt idrottsutövande - inriktning golf (HOS) är det program med högst andel som kommer längst bort från Halmstad med 57 % som kommer från kommun i norra och mellersta Sverige. Sett till rekrytering utanför Halland är det en hel del program som får en andel över 80 procent som kommer utifrån Halland, det rör sig om Ekonomprogrammet (SET), Hälsopedagogiskt program (HOS), Energiingenjör - förnybar energi (SET), Biomekanikingenjör (SET), Hållbar turismutveckling (HUM). 5

6 Hemvist per sektion Halmstad kommun SET Kommun i Halland (ej Halmstad) Kommun i Skåne län LUT IDE Kommun i Västra Götalands län Kommun i Jönköpings län Kommun i Kronobergs län HUM HOS Övriga kommuner i södra Sverige Kommun i Norra och mellersta Sverige Utomlands 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ej svar Diagram 4 Hemvist per sektion Studieerfarenhet i den närmaste omgivningen Har någon i din närmaste omgivning studerat vid universitet eller högskola 3? Förälder 37 % 40 % Syskon 35 % 39 % Vänner 71 % 71 % Make/maka/sambo/partner 12 % 12 % Nej 14 % 12 % Ej svar 0 % 0 % Tabell 3, Studieerfarenhet i den närmaste omgivningen Andelen respondenter som har någon i närmaste omgivningen som studerat på universitet/högskola framgår av tabell 3 ovan. Även i år är det en hög andel som anger att man har vänner som studerat vid universitet eller högskola, 71 % (71 %) anger detta. Något fler anger i år att man inte har någon 14 % (12 %) i sin närmaste omgivning som studerat vid högskola eller universitet. 3 Flervalsfråga 6

7 Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier Arbete Gymnasiestudier 5% 2% 2% 2% 1% 1% Utlandsvistelse (dvs längre resa eller jobb) Arbetssökande 6% Studier på HH 6% 7% 50% Studier på annan högskola eller universitet Komvuxstudier 7% Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin på HH 19% Studier vid annan utbildningsinsinstitution,exexempel vis folkhögskola Annat Högskoleförberedande studier,exempelvis Bastermin på annat lärosäte Föräldraledig Diagram 5, Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier I diagram 5 ovan redovisas resultatet på frågan Vilken var din huvudsakliga syselssättning våren 2013? Som framgår av diagrammet är den främsta sysselsättningen innan påbörjade studier arbete, 50 % (55 %) har angett detta. Näst därefter har man angett att man bedrivit gymnasiestudier, 19 % (17 %) har angett detta. Alternativen att man varit på utlandsvistelse, att man varit arbetssökande, studerat på HH, studerat på annat lärosäte eller bedrivit komvuxstudier hamnar alla på ungefär samma andel, 7

8 5-7 %. Om man ser på de respondenter som kommer direkt från gymnasiestudier så är det främst respondenter från HOS som angett detta med andelen 20 % av respondenterna, dock tätt följda av IDE och SET båda med andelen 20 %. LUT, HUM och HOS har den största andelen respondenter som kommer från att ha arbetat, 56 % av respondenterna från dessa sektioner kommer från att ha arbetat. Ett alternativ som totalt sett inte får så höga värden är att man gått högskoleförberedande utbildning, om man ser till Högskolans ingenjörsprogram på SET och IDE är det på båda sektionerna 11 % som angett att de kommer ifrån den högskoleförberedande utbildningen. 2 % har angett andra sysselsättningar, de flesta av dem har angivit att man varit sjukskriven. 70% Främsta sysselsättningar % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Arbete Gymnasiestudier Utlandsvistelse (längre resa eller jobb) Arbetssökande Studier på Högskolan i Halmstad Komvuxstudier Studier på annan högskola/universitet Diagram 6 Främsta sysselsättning I diagram 6 ovan kan man följa trenden för respondenternas sysselsättning innan de påbörjade sin utbildning vid Högskolan i Halmstad. 4 Det finns några trender som är värda att notera. Tidigare undersökningar visar på att allt färre kommer från komvuxstudier vilket även årets undersökning visar, 5 % (7 %) anger detta, vilket kan jämföras med 2002 års notering då 14 % kom från komvuxstudier, aldrig förr i undersökningens historia har så få kommit från komvuxstudier. Få respondenter har kommit från studier på HH 6 % (5 %) vilket kan jämföras med 2002 års notering på 22 %. Observera att man förut delade ut enkäten till en del fristående kurser på helfart, man kan tänka sig att man då gick från en 4 Observera att det är de sju mest valda alternativen som redovisas i detta diagram 8

9 fristående kurs till en annan vilket påverkar denna andel. Det är allt fler som kommer direkt från gymnasiestudier, en fördubbling sedan undersökningen startade 2002, från 10 % till årets notering på 19 % (17 %). Det är fler som kommit från att vara arbetssökande, 2002 angav 2 % att de var arbetssökande, nu är det 7 % (5 %) som anger detta. Tidpunkt för beslut att ansöka Tidpunkt för beslut att ansöka Mer än 12 månader före 16% 5% 11% 6 12 månader före 17% 3 6 månader före Mindre än 3 månader före 29% 22% Dagarna innan Jag bestämde mig efter sista ansökningsdatum Diagram 7 Tidpunkt för beslut att ansöka. I diagram 7 ser vi resultatet från frågan Sista ansökningsdatum för att börja studera på hösten är 15 april. När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka? Flest bestämmer sig mindre än 3 månader för sista ansökningsdag 29 % (28 %). 28 % (27 %) angav att de bestämde sig mer än 6 månader före sista ansökningsdag. 3-6 månader före sista ansökningsdag valde 22 % (25 %). Av respondenterna valde 16 % (16 %) alternativet dagarna innan sista ansökningsdag. 5 % (7 %) av respondenterna bestämde sig efter sista ansökningsdag. Det man kan kommentera angående trend över tid är att det inte har skett så mycket i beteendet när man bestämmer sig för vad man ska söka för utbildning under de senaste åren. Notera att det är något fler som bestämmer sig mer än 6 månader före sista ansökningsdatum 28 % jämfört med 2009 års notering på 22 %. Främsta anledningarna till att söka till Högskolan i Halmstad I diagram 8 nedan presenteras resultatet från årets undersökning på frågan Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad (flervalsfråga). Svarsalternativen är indelade enligt följande: Faktorer som Högskolan direkt kan påverka (mörkblå färg), faktorer som HH till viss del kan påverka (ljusblå färg) och faktorer som Högskolan inte kan påverka (röd färg). Av de fem mest valda anledningarna utgörs tre av dem av faktorer som Högskolan kan påverka. Det är två alternativ som får samma högsta värde, 2013 var det vanligast att man sökte till HH på grund av man ansåg att den utbildning man sökte var unik 33 % (29 %), samma värde får alternativet att man kan bo kvar på hemorten. Näst vanligaste anledningen att söka till HH är Halmstad som stad med en notering på 30 % (32 %). Tredje mest valda alternativet är att utbildningen har gott rykte, det angav 23 % (27 %) av respondenterna. 20 % (21 %) angav att man sökte sig hit på grund av att HH är en lagom stor högskola. Nästan lika många angav goda pendlingsmöjligheter 19 % (25 %) liksom att man har familj och vänner som bor/ och eller studerar här 18 % (26 %). 9

10 Främsta anledningar till att söka till Högskolan i Halmstad % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Diagram 8 Främsta anledningar till att söka till Högskolan i Halmstad 2013 Se diagram 9 för att se resultat från frågan över tid på de faktorer som Högskolan i Halmstad direkt och till viss del kan påverka. Aldrig tidigare har så här många angett att man sökte sig hit på grund av att man ansåg att utbildningen man sökte till var unik, 33 % angav detta vilket kan jämföras med att 16 % angav detta i 2002 års undersökning. Att Högskolan i Halmstad har goda kontakter med näringslivet verkar få större intryck på studenter när de söker sig hit, i årets undersökning anger 7 % (4 %) detta vilket också är den högsta noteringen för detta alternativ. Studentlivet vid Högskolan får också ett högt värde 15 % (14 %) sett till tidigare års resultat bara 2009 ser man en högre andel. Aldrig förr i undersökningens historia har så få valt alternativet stor valfrihet, där är andelen 8 % (11 %) som anger detta. Respondenter på program som i högst grad anger: Utbildningen är unik Utbildningen har gott rykte Högskolans kontakter med näringslivet Biomekanikingenjör (SET) 90 % Civilekonomprogrammet (SET) Utvecklingsingenjör (SET) 33 % 56 % Naturvård och artmångfald Utvecklingsingenjör (SET) 55 % Elektroingenjör (IDE) 25 % (SET) 90 % Professionellt idrottsutövande - Grundlärarutbildning (åk 4-6) CAD-tekniker (SET) 23 % inriktning golf (HOS) 86 % (LUT) 50 % Utvecklingsingenjör (SET) 75 % Grundlärarutbildning (åk F-3) Maskiningenjör (SET) 20 % (LUT) 49 % IT-forensik och informationssäkerhet (IDE) 69 % Sjuksköterskeprogrammet (HOS) 48 % Bygg- och fastighetsekonom (SET) & Teknisk bastermin (IDE) 14 % Tabell 4, anledningar att söka, program i fokus 10

11 6 % (2 %) angav annat, exempel på anledningar är att man inte kom in på sitt första alternativ, att man sökte sig hit på grund av sin partner. Anledningar att söka till Högskolan i Halmstad % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Lagom stor högskola 21% 23% 27% 23% 21% 22% 19% 18% 21% 21% 20% Unik utbildning 16% 20% 22% 23% 32% 32% 30% 29% 28% 29% 33% Utbildningen har gott rykte 16% 18% 18% 17% 17% 28% 19% 22% 21% 27% 23% Stor valfrihet 14% 18% 15% 14% 14% 18% 11% 10% 9% 11% 8% Brett utbildingsutbud 11% 10% 11% 13% 15% 11% 12% 9% 10% 11% Möjlighet att studera utomlands 5% 9% 8% 10% 10% 14% 12% 11% 12% 12% 13% 12% Studentlivet vid HH 9% 10% 8% 8% 8% 7% 16% 11% 13% 14% 15% Goda praktikmöjligheter 10% 9% 11% 10% 11% Högskolans kontakter med näringslivet 4% 3% 5% 4% 7% Fräsch studiemiljö 8% 10% 8% 8% 7% Möjligheten att forska/läsa vidare på avancerad nivå 4% 5% 4% 4% Diagram 9 Anledningar att söka till Högskolan i Halmstad , faktorer som HH direkt eller indirekt kan påverka 11

12 Främsta anledningar att söka till HH per sektion Utbildningen är unik Utbildningen har gott rykte SET Möjlighet att studera utomlands Högskolans kontakter med näringslivet Lagom stor högskola LUT Stor valfrihet i utbildningen Brett utbildningsutbud IDE Möjligheten att forska/läsa vidare på avancerad nivå Fräsch studiemiljö Goda Praktikmöjligheter Studentlivet HUM Halmstad som stad HOS Familj och vänner bor och/eller studerar här Goda pendlingsmöjligheter till hemorten Kan bo kvar på hemorten 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Annat Diagram 10 Främsta anledningar att söka till HH per sektion I diagram 10 ovan fördelar sig resultatet på frågan kring främsta anledningar att söka till Högskolan per sektion. Alltså hur många procent av respondenter inom respektive sektion som har angett de olika alternativen. Bland respondenter från HOS, HUM, IDE och SET är den vanligaste anledningen unik utbildning. Bland respondenter från LUT är alternativet kan bo kvar på hemorten mest valt. Om man ser till alternativet utbildningen har gott rykte är det högsta andel inom LUT som anger detta, 42 % av respondenterna på LUT anger detta. Det är respondenter från SET som i högst grad anger Högskolans kontakter med näringslivet som anledning att de sökte sin utbildning vid HH, 11 % av respondenterna på SET anger detta. Ett annat resultat som sticker ut är att det är en stor andel av respondenterna från HUM som anger att man sökte sig hit på grund av möjligheten att studera utomlands, 32 % av respondenterna från sektionen anger detta. 12

13 Högskolan i Halmstad, förstaalternativ? Högskolan i Halmstad - förstaalternativ? 29% Ja, jag sökte denna utbildning jag läser nu i förstahand 8% 63% Ja, jag sökte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ men inte till den utbildning jag nu läser Nej, jag sökte inte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ Diagram 11 Högskolan i Halmstad förstaalternativ? Resultatet från frågan Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte utbildning HT 2013? framgår av diagram % (65 %) av respondenterna angav att de har sökt den utbildning de nu läser vid Högskolan i förstahand. 8 % (7 %) av respondenterna hade utbildning vid Högskolan som förstaalternativ men läser annan utbildning vid Högskolan. 29 % (27 %) av respondenterna hade sitt förstaalternativ utanför Högskolan i Halmstad. 71 % (73 %) av respondenterna i undersökningen har alltså valt en utbildning vid Högskolan i Halmstad som förstaalternativ. Sett till sektionerna är det LUT som har högst andel respondenter som har svarat att de sökt den utbildning de nu läser vid Högskolan i förstahand, 73 % har angett detta. Lägst andel som svarat detta har HUM med 55 % som angett detta. Det är några program som sticker ut med hög andel förstahandssökande, i synnerhet ett. 91 % av respondenterna på förskollärarutbildningen (LUT) har angett att de sökte programmet i förstahand. Andra program som får en hög andel är IT-forensik och informationssäkerhet (IDE), Professionellt idrottutövande inriktning golf (HOS), Utvecklingsingenjörsprogrammet (SET) samt Naturvård och Artmångfald (SET), alla med en andel på %. Om man ser på frågan ur ett geografiskt perspektiv så kan man notera att högst andel som uppgav att man sökte sin utbildning man nu läser i förstahand finns bland respondenterna från Halmstad kommun, där är andelen 76 %. Det kan jämföras med respondenter från Jönköping län, där angav 52 % att man sökte sin utbildning man nu läser i förstahand. Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad I diagram 12 presenteras resultatet från frågan Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? (flervalsfråga). Svarsalternativen är indelade enligt följande: Informationskanaler som ägs helt av HH (blå färg), informationskanaler Högskolan kan påverka (grå färg) och externa informationskanaler (röd färg). Det främsta alternativet som har valts är genom Högskolans webbplats, som 51 % (50 %) av respondenterna har angett som alternativ. 46 % (38 %) har angett att man hämtat information från webbsidan antagning.se. Webbsidan studera.nu har 28 % (33 %) har angett som alternativ, alltså det 13

14 tredje mest valda alternativet. 27 % (26 %) anger vänner som studerar vid Högskolan som informationskälla. 26 % (33 %) av respondenterna har valt Högskolans utbildningskatalog, alltså den femte mest valda informationskällan. 5 % angav det nya svarsalternativet sommaröppet på Högskolan i Halmstad. 4 % har angett annat, ett exempel på vad man skrivit är att man fått information om utbildningen genom lärare på sin gymnasieskola. Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad 51% 46% 28% 27% 26% 23% 12% 11% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 0% Diagram 12 Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad I diagram 13 kan man se hur Högskolans informationskanaler har använts över tid. När man gör denna jämförelse på denna fråga bör man notera två saker, det ena är att det blir allt fler olika informationskällor vilket såklart konkurrerar med de som funnits sedan tidigare, det andra är att de externa informationskällorna såsom webbplatserna antagning.se och studera.nu konkurrerar med våra interna informationskällor. Den vanligaste informationskanalen som används är alltså i likhet med de senaste åren Högskolans webbplats, I undersökningen 2005 använde lika många hemsidan som utbildningskatalogen, sedan dess har webbplatsen gått om och trenden att allt färre använder sig av utbildningskatalogen fortsätter, i årets undersökning anger 26 % att de använder katalogen för att få information om Högskolan i Halmstad, en stor kontrast till 2002 års undersökning då 74 % angav detta alternativ. Vad vi kan se i årets undersökning liksom tidigare år är att respondenternas närmaste omgivning är viktig när man inhämtar information om Högskolan. Några av informationskällorna når ut till en mindre grupp människor, men kan ha minst lika stor effekt på presumtiva studenter såsom utbildningsmässor, öppet hus etc. 14

15 80% Informationskällor över tid HH:s webbplats 70% HH:s utbildningskatalog 60% Öppet hus på HH 50% Välkomstsamtal från student 40% Utbildningsmässor 30% Genom besök av HH på gymnasieskola 20% 10% 0% Information utskickat från programmet jag läser Annat infomaterial från HH Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin (tidigare Tänk vidare) Diagram 13 Högskolans informationskällor över tid Var har man lagt märke till Högskolan i Halmstad? I diagram 14 nedan redovisas resultatet på frågan Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? (flervalsfråga). Jämfört med föregående fråga är vi här ute efter var och i vilka sammanhang Högskolan har exponerats för studenterna. Där framgår det att flest faktiskt säger sig inte ha lagt märke till Högskolan, 41 % (38 %) valde detta alternativ. 27 % (28 %) har angett att de lagt märke till Högskolan på bland annat facebook, bloggar med mera. Dessa två alternativ är de klart mest valda. 14 % (15 %) har angett utbildningsmässor, 12 % (12 %) valde tidningsannonser samma notering får alternativet annonser på webben. Om vi ser på hur de olika åldersgrupperna har svarat på denna fråga kan man se att den största andelen som säger sig inte lagt märke till HH är mellan år där 48 % har angett detta. Största andelen som lagt märke till HH via facebook bloggar finns i ålderspannet år där 30 % har angett detta. Störst andel som angett utbildningsmässor finns i åldersgruppen 21 år eller yngre där 20 % angett detta alternativ. 5 % (6 %) har på denna fråga angett annat, många av dessa personer har då skrivit att man lagt märke till Högskolan i Halmstad via vänner. Inför nästa års undersökning får man fundera på huruvida frågan kan 15

16 omformuleras eller omarbetas då en del respondenter inte verkar se skillnad på frågan Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? och frågan Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? Var har man lagt märke till Högskolan? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Diagram 14 Var har man lagt märke till Högskolan? 16

17 Bilaga 1 Nedanstående program har svarat på rekryteringsenkäten Nedan visas hur många som har svarat på enkäten och hur många som var registrerade på utbildningen, termin 1 höstterminen Programmen är sorterade per sektion. Program som har svarat på enkäten Antal reg. HT13 Antal svar Sektion Hälsopedagogiskt program HOS Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi HOS Organisering och ledning av arbete och välfärd (inriktning arbetsvetenskap) HOS Organisering och ledning av arbete och välfärd (inriktning socialt arbete) HOS Professionellt idrottsutövande - inriktning golf 9 7 HOS Samhällsanalys och kommunikation (inriktning statsvetenskap) HOS Samhällsanalys och kommunikation (inriktning medie- och kommunikationsvetenskap) HOS Sjuksköterskeprogrammet HOS Sociologi och socialt utvecklingsarbete HOS Totalt HOS Hållbar turismutveckling HUM Kultur, kommunikation och administration HUM Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering HUM Totalt HUM Affärssystemprogrammet IDE Dataingenjör IDE Digital design och innovation IDE Elektroingenjör IDE IT-forensik och informationssäkerhet IDE Mekatronikingenjör 11 8 IDE Nätverksdesign och datordrift 33 registrerade, varav 15 svenska 11 IDE Teknisk bastermin (IDE) IDE Webbdesign IDE Totalt IDE Förskollärarutbildning LUT Grundlärarutbildning (åk 4-6) LUT Grundlärarutbildning (åk F-3) LUT 5 I några enstaka fall finns det fler respondenter från programmen än vad det finns registrerade. Detta kan bero på att man fyllt i en enkät med ett annat programnamn än det program man tillhör eller så har studenten gjort avbrott i sin utbildning efter att ha fyllt i enkäten. 17

18 Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) LUT Ämneslärarutbildning (åk 7-9) LUT Totalt LUT Biomedicin - inriktning fysisk träning SET Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik SET Bygg- och fastighetsekonomprogrammet SET Byggingenjör (tre inriktningar) SET CAD-tekniker SET Civilekonomprogrammet SET Ekonomprogrammet SET Energiekonomprogrammet SET Energiingenjör - förnybar energi SET Internationella marknadsföringsprogrammet SET Maskiningenjör (tre inriktningar) SET Miljö- och hälsoskydd SET Miljöstrateg SET Naturvård och artmångfald SET Utvecklingsingenjörsprogrammet SET Totalt SET Totalt HH

19 Bilaga 2 Högskolan i Halmstad Rekryteringsenkät 2013 Rekryteringsenkät 2013 Vad gjorde du innan du började studera och varför sökte du till Högskolan i Halmstad? Hjälp oss att förbättra vårt rekryteringsarbete genom att besvara frågorna nedan. 1. Kön Man Kvinna 2. Ålder 21 år eller yngre år år 35 år eller äldre 3. Vilken var din hemkommun våren 2013? 4. Har någon i din närmaste omgivning studerat vid universitet eller högskola? OBS! Du kan ange flera alternativ. Förälder Syskon Vänner Make, maka, sambo, partner Nej 5. Vad läser du i höst? Utbildningsprogram 6. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning våren 2013? OBS! Ange endast ett alternativ. Gymnasiestudier Komvuxstudier Studier på Högskolan i Halmstad Studier på annan högskola eller universitet Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin på Högskolan i Halmstad Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin eller Basår, på annan högskola eller universitet Studier vid annan utbildningsinstitution exempelvis folkhögskola Utlandsvistelse (längre resa eller jobb) Föräldraledig Arbete Arbetssökande Annat (ange vad) Fortsättning på baksidan! >>

20 Högskolan i Halmstad Rekryteringsenkät Sista ansökningsdatum för att börja studera på hösten är 15 april. När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka? Mer än 12 månader före 15 april 6-12 månader före 15 april 3-6 månader före 15 april Mindre än 3 månader före 15 april Dagarna innan 15 april Jag bestämde mig efter sista ansökningsdatum 8. Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange högst tre alternativ. Högskolans breda utbildningsutbud Utbildningen är unik Utbildningen ger goda praktikmöjligheter Möjlighet att studera utomlands Lagom stor högskola Studentlivet Halmstad som stad Möjlighet att forska/läsa vidare på avancerad nivå Kan bo kvar på hemorten Högskolans kontakter med näringslivet Utbildningen har gott rykte Stor valfrihet i utbildningen Fräsch studiemiljö (lokaler, campus o.s.v.) Familj och vänner bor och/eller studerar här Goda pendlingsmöjligheter till hemorten Annat (ange vad) 9. Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte utbildning HT 2013? Ja, jag sökte denna utbildning jag läser nu i förstahand Ja, jag sökte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ men inte till den utbildning jag nu läser Nej, jag sökte inte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ 10. Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange flera alternativ. Högskolan i Halmstads utbildningskatalog Högskolan i Halmstads webbplats Studera.nu Antagning.se Öppet hus på Högskolan i Halmstad UK- ämbetets (HSVs) webbsida "Resultatsök" Utbildningsmässor Studievägledare Välkomstsamtal från student Sommaröppet på Högskolan Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin Annat informationsmaterial från Högskolan i Halmstad Vänner som studerar vid Högskolan i Halmstad Besök av Högskolan i Halmstad på gymnasieskola Genom släkt och vänner Information utskickat från det program jag nu läser Andra webbplatser Annat (ange vad) 11.Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange flera alternativ. Tidningsannonser På andra webbplatser än Högskolan i Halmstads webbplats (Bloggar, Facebook o.s.v.) Reklam på buss Annonser på webben Reportage i dagspress eller på TV Utbildningsmässor Jag har inte lagt märke till Högskolan i Halmstad Annat (ange vad) Stort tack för din medverkan!

Rekryteringenkäten 2014 Högskolan i Halmstad

Rekryteringenkäten 2014 Högskolan i Halmstad Rekryteringenkäten 2014 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén 2014-11-24 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

ÖPPET HUS. HÖGSKOLAN I HALMSTAD För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Välkommen till

ÖPPET HUS. HÖGSKOLAN I HALMSTAD För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Välkommen till Välkommen till ÖPPET HUS 2009 6 mars kl 8.30 14.30 UTBILDNINGSMÄSSA ALLT OM STUDIER Fredagen är dagen då våra besökare får veta allt om högskolestudier och livet som student. Då håller vi en rad informationspass

Läs mer

Enkät, hösten 2011. 1. Ålder. f % 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6.

Enkät, hösten 2011. 1. Ålder. f % 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6. Enkät, hösten 2011 1. Ålder 1. -19 år 269 25 2. 20-25 år 557 53 3. 26-30 år 113 11 4. 31-35 år 59 6 5. 36-45 år 53 5 6. 46- år 8 1 Antal EAS: 4 av 1063 (=0,38%). Antal svarande: 1059. 2. Kön 1. Kvinna

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Student på Malmö högskola Ht 2005

Student på Malmö högskola Ht 2005 2006-02-06 Student på Malmö högskola Ht 2005 Redovisning av resultat från enkätundersökningen Studiestart Ht 05 Sammanställningen gjord av LEIF HELLSTRÖM SAMMANFATTNING Undersökningen visar liksom 2002

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Lund Män september 2012 William Grevatt & Associates Lund - Män Number of Surveys: 755 2. Hemorten ligger i: Skåne 53% Blekinge 3% Småland 8% Halland 5% Göteborg med

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

LiTHs Nybörjarenkät år 2006

LiTHs Nybörjarenkät år 2006 RAPPORT Dnr LiU 1079/07-40 s Nybörjarenkät år 2006 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten Maria Boberg TFK Tekniska högskolan

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg Män oktober 2013 William Grevatt & Associates Helsingborg - Män Number of Surveys: 162 2. Hemorten ligger i: Skåne 73% Blekinge 2% Småland 3% Halland 6%

Läs mer

Nybörjarenkät År 2005. En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid LiTH, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten

Nybörjarenkät År 2005. En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid LiTH, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten Nybörjarenkät År 25 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten Sammanfattning För att ytterligare utveckla och förbättra studiestarten

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-10-20 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Utbildningsnamn Antal platser Antal platser inkl. överintag Antal antagna Antal behöriga

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Universitets- och högskolerådet ansvarar för att informera om högskolestudier i Sverige, men också om studier utomlands och utlandspraktik.

Läs mer

LiTHs Nybörjarenkät år 2009

LiTHs Nybörjarenkät år 2009 RAPPORT Dnr LiU-2009-01713 2009-12-11 s Nybörjarenkät år 2009 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten samt deras bedömning

Läs mer

Umu s nybörjarenkät ht 2013 resultatsammanställning för samhällsvetenskapliga fakulteten

Umu s nybörjarenkät ht 2013 resultatsammanställning för samhällsvetenskapliga fakulteten 2014-01-02 Sid 1 (16) Umu s nybörjarenkät ht 2013 resultatsammanställning för samhällsvetenskapliga fakulteten Enkäten omfattade samtliga studenter som påbörjat studier på grundläggande nivå ht 2013, dock

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-10-24 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Rapport. Linköpings Universitet. Sammanställning av alkoholvaneundersökning. HT2011 - Termin 5

Rapport. Linköpings Universitet. Sammanställning av alkoholvaneundersökning. HT2011 - Termin 5 Rapport Linköpings Universitet Sammanställning av alkoholvaneundersökning HT2011 - Termin 5 Tekniska Högskolan Filosofiska Fakulteten Hälsouniversitetet Utbildningsvetenskap Livsstilsportal.se Copyright

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

EWS2016 utbildningar i Lund

EWS2016 utbildningar i Lund EWS2016 utbildningar i Lund Nedan är svaren från EWS-enkäten som fylldes i, i samband med uppropet och svarsfrekvensen ligger på 89%. 1. Jag ser mig som: Antal svarande: 1039 2. Hemorten ligger i: Antal

Läs mer

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Sid 1 (6) Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Ökningen av antalet sökande till högskolestudier fortsätter för riket som helhet medan antalet sökande för Umeå universitets del minskade något.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist, Sara Brundell och Fredrik Lindström Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-12-14 Diarienummer

Läs mer

Varumärket Linnéuniversitetet

Varumärket Linnéuniversitetet Varumärket Linnéuniversitetet Varumärket uppfattningen om Linnéuniversitetet Alla bilder, föreställningar, känslor, tankar, associationer och värderingar som dyker upp i människors huvuden när de ser eller

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Sammanställning studentenkät våren 2014

Sammanställning studentenkät våren 2014 2014-10-03 Sammanställning studentenkät våren 2014 Henrik Andersson, Student- och doktorandombudsman, Marika Hämeenniemi, Mångfalsstrateg Denna sammanställning är en kortfattad version som avhandlar studentenkät

Läs mer

Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H2003

Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H2003 Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H23 A.Arstam/L. Nord november 24 1 Kommentarer till statistiken 341 enkäter har besvarats av våra studenter vid medicinska fakulteten fördelade enligt nedan.

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Nybörjarenkät ht En studentundersökning bland nybörjare vid Umeå universitet. Utbildningsstrategiska rådet

Nybörjarenkät ht En studentundersökning bland nybörjare vid Umeå universitet. Utbildningsstrategiska rådet Nybörjarenkät ht 2015 En studentundersökning bland nybörjare vid Umeå universitet Utbildningsstrategiska rådet 2016-03-30 Planeringsenheten 901 87 Umeå Telefon 090-786 50 00 www.planering.umu.se 2016-03-30

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Utbildningsnamn Antal platser Antal platser inkl. överintag Antal antagna Antal behöriga

Läs mer

Studenternas ålder år 37,6% 26+ år 17,4% år 44,6% Ej svar: 0,3% Informationen har hämtats från studentenkäten 2011, TekNat

Studenternas ålder år 37,6% 26+ år 17,4% år 44,6% Ej svar: 0,3% Informationen har hämtats från studentenkäten 2011, TekNat Studentenkät 2011 Studenternas ålder 21-25 år 37,6% 18-20 år 44,6% 26+ år 17,4% Ej svar: 0,3% Andel kvinnor och män 37,8% 62,2% Det här pluggar våra nya studenter 42,2% 17,8% 13,5% Kandidatprogram 10,1%

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Nybörjarenkät hösten 2011

Nybörjarenkät hösten 2011 Nybörjarenkät hösten 2011 HUM/Ryska för nybörjare Antal svarande: 75 1. Backgrundsvariabler Födelseår Antal Andel Kön Antal Andel Efter 1992 1 1% Man 32 44% 1992 3 4% Kvinna 41 56% 1991 6 8% 1990 7 10%

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Rapport till Stockholms universitet

Rapport till Stockholms universitet Rapport till Stockholms universitet november 1 Bilder till Stockholms universitet - Humanistiska fakulteten - Slaviska institutionen, november 1 1 Ålder 27 29 2 2 1 16 14 11 14 1 12 12 11 8 6 1 1 1 11

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093 104

Läs mer

Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun.

Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. 2014-06-09 1 Innehåll Inledning......1 Resultat...2 Grundläggande fakta...2 Friluftslivsaktiviteter

Läs mer

Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm

Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm 2017-02-14 Tuula Kuosmanen Carina Hellgren Annika Ghafoori Eva Holmestig Agenda Välkommen! Det här är

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-01-09 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-07-15 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Antagning till

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Analytiker/Statistiker 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2017-01-03 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Vad tycker du om gymnasieskolan?

Vad tycker du om gymnasieskolan? Vad tycker du om gymnasieskolan? Dina svar är skyddade Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan se vad just du har svarat.

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer