Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad"

Transkript

1 Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén

2 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid Högskolan i Halmstad (HH). Enkäten har under höstterminerna främst delats ut till studenter på nybörjarprogram, det vill säga program som inte har behörighetskrav i form av tidigare högskoleutbildning. Att urvalet är studenter på program beror bland annat på att den största volymen av studenter finns inom programmen. 1 Enkäten distribueras till studenterna via studierektor, lärare eller administrativ personal. Rekryteringsenkäten finns enbart på svenska i nuläget då Högskolan bara har något enstaka nybörjarprogram på engelska. Ett tack riktas till de studenter som svarat på enkäten samt till de personer som har distribuerat och samlat ihop enkäterna. Enkätundersökningen är ett sätt att få bakgrundsinformation om studenter vid Högskolan, information om varför de har valt att läsa vid Högskolan i Halmstad samt för att få reda på hur studenterna har fått information om lärosätet. Undersökningen görs med initiativ från forsknings- och utbildningsnämnden. Siffror inom parantes anger värde för 2012 års enkät. Förändringar i enkäten 2013 jämfört med 2012 Ingen förändring har skett av frågorna i enkäten jämfört med föregående år. Några svarsalternativ har dock tillkommit. Under fråga 8. Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad? Har svarsalternativet Kan bo kvar på hemorten lagts till. På fråga 10 Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? har svarsalternativen Sommaröppet på Högskolan och alternativet Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin tillkommit. För att se hur enkäten var utformad se bilaga 2. Svarsfrekvens och svarsfördelning Sammanlagt har 1214 (1200) studenter svarat på enkäten, det vill säga lämnat fullständiga enkätsvar. Det är en liten ökning i antalet svar från föregående år. I tabell 1 nedan framgår det att undersökningen når sin högsta svarsfrekvens 2 sett till de senaste fem åren i undersökningens historia vilket så klart är positivt. I årets undersökning har 84 % av studenterna på nybörjarprogrammen svarat på enkäten. Samtliga nybörjarprogram vid HH har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är tillfredställande på de flesta av programmen, för att se hur många som besvarat enkäten per program, se bilaga 1. År Antal svar Svarsfrekvens % % % % % Tabell 1, Svarsfördelningen totalt över tid I tabell 2 framgår antal svar och svarsfrekvens per sektion. Svarsfrekvensen per sektion ligger i spannet mellan 79 % och 90 % vilket också måste ses som tillfredställande. Nästan samtliga sektioner har en bättre svarsfrekvens än föregående års undersökning. HUM har fördubblat antalet svar och har höjt 1 Enligt Högskolans årsredovisning 2012 finns ca 78 % av helårsstudenterna inom program 2 Svarsfrekvensen, räknas här ut genom att ta antalet registrerade termin 1 på program i relation till hur många som svarat på årets undersökning 2

3 svarsfrekvensen betydligt vilket gör att svarsfrekvensen är högst där. LUT är den sektion med näst högst svarsfrekvens. Antal svar Svarsfrekvens på respektive sektion Andel av totalt antal svar HOS 338 (373) 84 % (80 %) 28 % (31 %) HUM 77 (36) 90 % (71 %) 6 % (3 %) IDE 198 (215) 79 % (66 %) 16 % (18 %) LUT 187 (177) 89 % (92 %) 15 % (15 %) SET 414 (399) 83 % (78 %) 34 % (33 %) TOTALT: 1214 (1200) 84 % (78 %) Tabell 2, Svarsfördelningen per sektion Könsfördelning I diagram 1 framgår könsfördelning bland respondenterna. Andelen kvinnor är 56 % (56 %) och andelen män 44 % (44 %). Det är alltså ingen skillnad jämfört med föregående år. HUM har den största andelen kvinnor med 73 %. Högst andel med manliga respondenter har IDE med 74 %. Den sektion som har jämnast könsfördelning är SET med 56 % män och 44 % kvinnor. Sett till program så har Grundlärarutbildning (åk F-3) högst andel kvinnor med 95 % kvinnor, tätt följd av program som exempelvis Sociologi och socialt utvecklingsarbete, där 92 % är kvinnor. Högst andel män finns på de tekniska basterminerna på IDE där 93 % av respondenterna är män. Tätt följd av program som exempelvis CAD-tekniker med 91 % män. Jämnast könsfördelning hittar vi på programmet Ämneslärarutbildning (åk 7-9) med fördelningen 50/50. Åldersfördelning Kvinna 56% Diagram 1, Könsfördelning totalt Könsfördelning Man 44% Åldersfördelning 35 år eller äldre 4% Åldersfördelningen bland respondenterna presenteras i diagram 2 till höger. 52 % (53 %) av respondenterna är 21 år eller yngre. 30 % (28 %) av respondenterna finns i åldern år. 15 % (16 %) finns i spannet mellan år. 4 % (3 %) har angett att de är 35 år eller äldre år 15% år 30% 21 år eller yngre 52% 3 Diagram 2, Åldersfördelning totalt

4 Den största skillnaden i fördelning mellan könen i de olika åldersgrupperna finns i åldersgruppen 35 år eller äldre där 81 % (78 %) av respondenterna är kvinnor. Minst skillnad mellan könen finns i åldern år, där är 54 % kvinnor och 46 % män. SET har den högsta andelen av yngre respondenter där 56 % av dem är 21 år eller yngre och andelen upp till 24 år är 86 %. Det är främst ekonomprogrammen som bidrar till den höga andelen, högst andel med respondenter upp till 21 år har Internationella marknadsföringsprogrammet 72 % och Civilekonomprogrammet 71 %. HUM är den sektion med högst andel respondenter som är 25 år eller äldre med 26 % i denna kategori. Hemvist innan studiestart 19 % (19 %) 21 % (23 %) 9 % (8 %) Kartorna presenterar resultatet på frågan Vilken var din hemkommun våren 2013? Kommunerna är indelade i områden (förutom Halmstad kommun) för att få en bättre överblick och för jämförbarhetens skull. Den största andelen respondenter kommer från Halmstad kommun, 21 % (23 %), näst därefter kommer Övriga Halland med 19 % (19 %) och lika stor andel kommer från Skåne län 19 % (16 %). Den tredje mest valda hemvisten är 19 % (16 %) 17 % (18 %) 5 % (4 %) 3 % (3 %) kommun i Västra Götalands län 18 % (18 %). Kommuner i västra Småland (Kronobergs och Jönköpings län) står för 8 % (9 %) tillsammans. Denna jämförelse tar dock inte hänsyn till att det skiljer mycket på befolkningsmängden i de olika områdena. 5 % (6 %) 4

5 100% 90% 80% 70% Hemvist Halmstad kommun Kommun i Halland (exklusive Halmstad) Kommun i Skåne län Andel av respondenter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommun i Västra Götalands län Kommun i Norra och mellersta Sverige Kommun i Jönköpings län Övriga kommuner i södra Sverige Kommun i Kronobergs län Utomlands Ej svar Diagram 3 Hemvist över tid, I diagram 3 ovan presenteras vad respondenterna har angett för hemvist över tid för att tydliggöra trender. Generellt kan man säga att andelen respondenter från de flesta områdena håller sig ungefär på samma nivå år från år. Det finns undantag som andelen från Halmstad kommun, år 2007 angav 28 % att de kommer från Halmstad kommun, i årets undersökning är det alltså 21 % som anger detta. Notera dock att andelen från detta område har fluktuerat under tidsperioden. I diagram 4 nedan presenteras respondenternas hemvist inom respektive sektion. Där framgår det bland annat att LUT har den största andelen respondenter från både Halmstad kommun 27 % (37 %) och medräknat hela Halland 51 % (60 %). Värt att notera är att för LUT:s del är det är en betydligt minskad andel som kommer från Halland jämfört med föregående år. Den sektion som har högst andel av respondenter utanför Halland är HUM med andelen 70 % (62 %). Professionellt idrottsutövande - inriktning golf (HOS) är det program med högst andel som kommer längst bort från Halmstad med 57 % som kommer från kommun i norra och mellersta Sverige. Sett till rekrytering utanför Halland är det en hel del program som får en andel över 80 procent som kommer utifrån Halland, det rör sig om Ekonomprogrammet (SET), Hälsopedagogiskt program (HOS), Energiingenjör - förnybar energi (SET), Biomekanikingenjör (SET), Hållbar turismutveckling (HUM). 5

6 Hemvist per sektion Halmstad kommun SET Kommun i Halland (ej Halmstad) Kommun i Skåne län LUT IDE Kommun i Västra Götalands län Kommun i Jönköpings län Kommun i Kronobergs län HUM HOS Övriga kommuner i södra Sverige Kommun i Norra och mellersta Sverige Utomlands 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ej svar Diagram 4 Hemvist per sektion Studieerfarenhet i den närmaste omgivningen Har någon i din närmaste omgivning studerat vid universitet eller högskola 3? Förälder 37 % 40 % Syskon 35 % 39 % Vänner 71 % 71 % Make/maka/sambo/partner 12 % 12 % Nej 14 % 12 % Ej svar 0 % 0 % Tabell 3, Studieerfarenhet i den närmaste omgivningen Andelen respondenter som har någon i närmaste omgivningen som studerat på universitet/högskola framgår av tabell 3 ovan. Även i år är det en hög andel som anger att man har vänner som studerat vid universitet eller högskola, 71 % (71 %) anger detta. Något fler anger i år att man inte har någon 14 % (12 %) i sin närmaste omgivning som studerat vid högskola eller universitet. 3 Flervalsfråga 6

7 Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier Arbete Gymnasiestudier 5% 2% 2% 2% 1% 1% Utlandsvistelse (dvs längre resa eller jobb) Arbetssökande 6% Studier på HH 6% 7% 50% Studier på annan högskola eller universitet Komvuxstudier 7% Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin på HH 19% Studier vid annan utbildningsinsinstitution,exexempel vis folkhögskola Annat Högskoleförberedande studier,exempelvis Bastermin på annat lärosäte Föräldraledig Diagram 5, Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier I diagram 5 ovan redovisas resultatet på frågan Vilken var din huvudsakliga syselssättning våren 2013? Som framgår av diagrammet är den främsta sysselsättningen innan påbörjade studier arbete, 50 % (55 %) har angett detta. Näst därefter har man angett att man bedrivit gymnasiestudier, 19 % (17 %) har angett detta. Alternativen att man varit på utlandsvistelse, att man varit arbetssökande, studerat på HH, studerat på annat lärosäte eller bedrivit komvuxstudier hamnar alla på ungefär samma andel, 7

8 5-7 %. Om man ser på de respondenter som kommer direkt från gymnasiestudier så är det främst respondenter från HOS som angett detta med andelen 20 % av respondenterna, dock tätt följda av IDE och SET båda med andelen 20 %. LUT, HUM och HOS har den största andelen respondenter som kommer från att ha arbetat, 56 % av respondenterna från dessa sektioner kommer från att ha arbetat. Ett alternativ som totalt sett inte får så höga värden är att man gått högskoleförberedande utbildning, om man ser till Högskolans ingenjörsprogram på SET och IDE är det på båda sektionerna 11 % som angett att de kommer ifrån den högskoleförberedande utbildningen. 2 % har angett andra sysselsättningar, de flesta av dem har angivit att man varit sjukskriven. 70% Främsta sysselsättningar % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Arbete Gymnasiestudier Utlandsvistelse (längre resa eller jobb) Arbetssökande Studier på Högskolan i Halmstad Komvuxstudier Studier på annan högskola/universitet Diagram 6 Främsta sysselsättning I diagram 6 ovan kan man följa trenden för respondenternas sysselsättning innan de påbörjade sin utbildning vid Högskolan i Halmstad. 4 Det finns några trender som är värda att notera. Tidigare undersökningar visar på att allt färre kommer från komvuxstudier vilket även årets undersökning visar, 5 % (7 %) anger detta, vilket kan jämföras med 2002 års notering då 14 % kom från komvuxstudier, aldrig förr i undersökningens historia har så få kommit från komvuxstudier. Få respondenter har kommit från studier på HH 6 % (5 %) vilket kan jämföras med 2002 års notering på 22 %. Observera att man förut delade ut enkäten till en del fristående kurser på helfart, man kan tänka sig att man då gick från en 4 Observera att det är de sju mest valda alternativen som redovisas i detta diagram 8

9 fristående kurs till en annan vilket påverkar denna andel. Det är allt fler som kommer direkt från gymnasiestudier, en fördubbling sedan undersökningen startade 2002, från 10 % till årets notering på 19 % (17 %). Det är fler som kommit från att vara arbetssökande, 2002 angav 2 % att de var arbetssökande, nu är det 7 % (5 %) som anger detta. Tidpunkt för beslut att ansöka Tidpunkt för beslut att ansöka Mer än 12 månader före 16% 5% 11% 6 12 månader före 17% 3 6 månader före Mindre än 3 månader före 29% 22% Dagarna innan Jag bestämde mig efter sista ansökningsdatum Diagram 7 Tidpunkt för beslut att ansöka. I diagram 7 ser vi resultatet från frågan Sista ansökningsdatum för att börja studera på hösten är 15 april. När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka? Flest bestämmer sig mindre än 3 månader för sista ansökningsdag 29 % (28 %). 28 % (27 %) angav att de bestämde sig mer än 6 månader före sista ansökningsdag. 3-6 månader före sista ansökningsdag valde 22 % (25 %). Av respondenterna valde 16 % (16 %) alternativet dagarna innan sista ansökningsdag. 5 % (7 %) av respondenterna bestämde sig efter sista ansökningsdag. Det man kan kommentera angående trend över tid är att det inte har skett så mycket i beteendet när man bestämmer sig för vad man ska söka för utbildning under de senaste åren. Notera att det är något fler som bestämmer sig mer än 6 månader före sista ansökningsdatum 28 % jämfört med 2009 års notering på 22 %. Främsta anledningarna till att söka till Högskolan i Halmstad I diagram 8 nedan presenteras resultatet från årets undersökning på frågan Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad (flervalsfråga). Svarsalternativen är indelade enligt följande: Faktorer som Högskolan direkt kan påverka (mörkblå färg), faktorer som HH till viss del kan påverka (ljusblå färg) och faktorer som Högskolan inte kan påverka (röd färg). Av de fem mest valda anledningarna utgörs tre av dem av faktorer som Högskolan kan påverka. Det är två alternativ som får samma högsta värde, 2013 var det vanligast att man sökte till HH på grund av man ansåg att den utbildning man sökte var unik 33 % (29 %), samma värde får alternativet att man kan bo kvar på hemorten. Näst vanligaste anledningen att söka till HH är Halmstad som stad med en notering på 30 % (32 %). Tredje mest valda alternativet är att utbildningen har gott rykte, det angav 23 % (27 %) av respondenterna. 20 % (21 %) angav att man sökte sig hit på grund av att HH är en lagom stor högskola. Nästan lika många angav goda pendlingsmöjligheter 19 % (25 %) liksom att man har familj och vänner som bor/ och eller studerar här 18 % (26 %). 9

10 Främsta anledningar till att söka till Högskolan i Halmstad % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Diagram 8 Främsta anledningar till att söka till Högskolan i Halmstad 2013 Se diagram 9 för att se resultat från frågan över tid på de faktorer som Högskolan i Halmstad direkt och till viss del kan påverka. Aldrig tidigare har så här många angett att man sökte sig hit på grund av att man ansåg att utbildningen man sökte till var unik, 33 % angav detta vilket kan jämföras med att 16 % angav detta i 2002 års undersökning. Att Högskolan i Halmstad har goda kontakter med näringslivet verkar få större intryck på studenter när de söker sig hit, i årets undersökning anger 7 % (4 %) detta vilket också är den högsta noteringen för detta alternativ. Studentlivet vid Högskolan får också ett högt värde 15 % (14 %) sett till tidigare års resultat bara 2009 ser man en högre andel. Aldrig förr i undersökningens historia har så få valt alternativet stor valfrihet, där är andelen 8 % (11 %) som anger detta. Respondenter på program som i högst grad anger: Utbildningen är unik Utbildningen har gott rykte Högskolans kontakter med näringslivet Biomekanikingenjör (SET) 90 % Civilekonomprogrammet (SET) Utvecklingsingenjör (SET) 33 % 56 % Naturvård och artmångfald Utvecklingsingenjör (SET) 55 % Elektroingenjör (IDE) 25 % (SET) 90 % Professionellt idrottsutövande - Grundlärarutbildning (åk 4-6) CAD-tekniker (SET) 23 % inriktning golf (HOS) 86 % (LUT) 50 % Utvecklingsingenjör (SET) 75 % Grundlärarutbildning (åk F-3) Maskiningenjör (SET) 20 % (LUT) 49 % IT-forensik och informationssäkerhet (IDE) 69 % Sjuksköterskeprogrammet (HOS) 48 % Bygg- och fastighetsekonom (SET) & Teknisk bastermin (IDE) 14 % Tabell 4, anledningar att söka, program i fokus 10

11 6 % (2 %) angav annat, exempel på anledningar är att man inte kom in på sitt första alternativ, att man sökte sig hit på grund av sin partner. Anledningar att söka till Högskolan i Halmstad % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Lagom stor högskola 21% 23% 27% 23% 21% 22% 19% 18% 21% 21% 20% Unik utbildning 16% 20% 22% 23% 32% 32% 30% 29% 28% 29% 33% Utbildningen har gott rykte 16% 18% 18% 17% 17% 28% 19% 22% 21% 27% 23% Stor valfrihet 14% 18% 15% 14% 14% 18% 11% 10% 9% 11% 8% Brett utbildingsutbud 11% 10% 11% 13% 15% 11% 12% 9% 10% 11% Möjlighet att studera utomlands 5% 9% 8% 10% 10% 14% 12% 11% 12% 12% 13% 12% Studentlivet vid HH 9% 10% 8% 8% 8% 7% 16% 11% 13% 14% 15% Goda praktikmöjligheter 10% 9% 11% 10% 11% Högskolans kontakter med näringslivet 4% 3% 5% 4% 7% Fräsch studiemiljö 8% 10% 8% 8% 7% Möjligheten att forska/läsa vidare på avancerad nivå 4% 5% 4% 4% Diagram 9 Anledningar att söka till Högskolan i Halmstad , faktorer som HH direkt eller indirekt kan påverka 11

12 Främsta anledningar att söka till HH per sektion Utbildningen är unik Utbildningen har gott rykte SET Möjlighet att studera utomlands Högskolans kontakter med näringslivet Lagom stor högskola LUT Stor valfrihet i utbildningen Brett utbildningsutbud IDE Möjligheten att forska/läsa vidare på avancerad nivå Fräsch studiemiljö Goda Praktikmöjligheter Studentlivet HUM Halmstad som stad HOS Familj och vänner bor och/eller studerar här Goda pendlingsmöjligheter till hemorten Kan bo kvar på hemorten 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Annat Diagram 10 Främsta anledningar att söka till HH per sektion I diagram 10 ovan fördelar sig resultatet på frågan kring främsta anledningar att söka till Högskolan per sektion. Alltså hur många procent av respondenter inom respektive sektion som har angett de olika alternativen. Bland respondenter från HOS, HUM, IDE och SET är den vanligaste anledningen unik utbildning. Bland respondenter från LUT är alternativet kan bo kvar på hemorten mest valt. Om man ser till alternativet utbildningen har gott rykte är det högsta andel inom LUT som anger detta, 42 % av respondenterna på LUT anger detta. Det är respondenter från SET som i högst grad anger Högskolans kontakter med näringslivet som anledning att de sökte sin utbildning vid HH, 11 % av respondenterna på SET anger detta. Ett annat resultat som sticker ut är att det är en stor andel av respondenterna från HUM som anger att man sökte sig hit på grund av möjligheten att studera utomlands, 32 % av respondenterna från sektionen anger detta. 12

13 Högskolan i Halmstad, förstaalternativ? Högskolan i Halmstad - förstaalternativ? 29% Ja, jag sökte denna utbildning jag läser nu i förstahand 8% 63% Ja, jag sökte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ men inte till den utbildning jag nu läser Nej, jag sökte inte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ Diagram 11 Högskolan i Halmstad förstaalternativ? Resultatet från frågan Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte utbildning HT 2013? framgår av diagram % (65 %) av respondenterna angav att de har sökt den utbildning de nu läser vid Högskolan i förstahand. 8 % (7 %) av respondenterna hade utbildning vid Högskolan som förstaalternativ men läser annan utbildning vid Högskolan. 29 % (27 %) av respondenterna hade sitt förstaalternativ utanför Högskolan i Halmstad. 71 % (73 %) av respondenterna i undersökningen har alltså valt en utbildning vid Högskolan i Halmstad som förstaalternativ. Sett till sektionerna är det LUT som har högst andel respondenter som har svarat att de sökt den utbildning de nu läser vid Högskolan i förstahand, 73 % har angett detta. Lägst andel som svarat detta har HUM med 55 % som angett detta. Det är några program som sticker ut med hög andel förstahandssökande, i synnerhet ett. 91 % av respondenterna på förskollärarutbildningen (LUT) har angett att de sökte programmet i förstahand. Andra program som får en hög andel är IT-forensik och informationssäkerhet (IDE), Professionellt idrottutövande inriktning golf (HOS), Utvecklingsingenjörsprogrammet (SET) samt Naturvård och Artmångfald (SET), alla med en andel på %. Om man ser på frågan ur ett geografiskt perspektiv så kan man notera att högst andel som uppgav att man sökte sin utbildning man nu läser i förstahand finns bland respondenterna från Halmstad kommun, där är andelen 76 %. Det kan jämföras med respondenter från Jönköping län, där angav 52 % att man sökte sin utbildning man nu läser i förstahand. Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad I diagram 12 presenteras resultatet från frågan Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? (flervalsfråga). Svarsalternativen är indelade enligt följande: Informationskanaler som ägs helt av HH (blå färg), informationskanaler Högskolan kan påverka (grå färg) och externa informationskanaler (röd färg). Det främsta alternativet som har valts är genom Högskolans webbplats, som 51 % (50 %) av respondenterna har angett som alternativ. 46 % (38 %) har angett att man hämtat information från webbsidan antagning.se. Webbsidan studera.nu har 28 % (33 %) har angett som alternativ, alltså det 13

14 tredje mest valda alternativet. 27 % (26 %) anger vänner som studerar vid Högskolan som informationskälla. 26 % (33 %) av respondenterna har valt Högskolans utbildningskatalog, alltså den femte mest valda informationskällan. 5 % angav det nya svarsalternativet sommaröppet på Högskolan i Halmstad. 4 % har angett annat, ett exempel på vad man skrivit är att man fått information om utbildningen genom lärare på sin gymnasieskola. Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad 51% 46% 28% 27% 26% 23% 12% 11% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 0% Diagram 12 Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad I diagram 13 kan man se hur Högskolans informationskanaler har använts över tid. När man gör denna jämförelse på denna fråga bör man notera två saker, det ena är att det blir allt fler olika informationskällor vilket såklart konkurrerar med de som funnits sedan tidigare, det andra är att de externa informationskällorna såsom webbplatserna antagning.se och studera.nu konkurrerar med våra interna informationskällor. Den vanligaste informationskanalen som används är alltså i likhet med de senaste åren Högskolans webbplats, I undersökningen 2005 använde lika många hemsidan som utbildningskatalogen, sedan dess har webbplatsen gått om och trenden att allt färre använder sig av utbildningskatalogen fortsätter, i årets undersökning anger 26 % att de använder katalogen för att få information om Högskolan i Halmstad, en stor kontrast till 2002 års undersökning då 74 % angav detta alternativ. Vad vi kan se i årets undersökning liksom tidigare år är att respondenternas närmaste omgivning är viktig när man inhämtar information om Högskolan. Några av informationskällorna når ut till en mindre grupp människor, men kan ha minst lika stor effekt på presumtiva studenter såsom utbildningsmässor, öppet hus etc. 14

15 80% Informationskällor över tid HH:s webbplats 70% HH:s utbildningskatalog 60% Öppet hus på HH 50% Välkomstsamtal från student 40% Utbildningsmässor 30% Genom besök av HH på gymnasieskola 20% 10% 0% Information utskickat från programmet jag läser Annat infomaterial från HH Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin (tidigare Tänk vidare) Diagram 13 Högskolans informationskällor över tid Var har man lagt märke till Högskolan i Halmstad? I diagram 14 nedan redovisas resultatet på frågan Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? (flervalsfråga). Jämfört med föregående fråga är vi här ute efter var och i vilka sammanhang Högskolan har exponerats för studenterna. Där framgår det att flest faktiskt säger sig inte ha lagt märke till Högskolan, 41 % (38 %) valde detta alternativ. 27 % (28 %) har angett att de lagt märke till Högskolan på bland annat facebook, bloggar med mera. Dessa två alternativ är de klart mest valda. 14 % (15 %) har angett utbildningsmässor, 12 % (12 %) valde tidningsannonser samma notering får alternativet annonser på webben. Om vi ser på hur de olika åldersgrupperna har svarat på denna fråga kan man se att den största andelen som säger sig inte lagt märke till HH är mellan år där 48 % har angett detta. Största andelen som lagt märke till HH via facebook bloggar finns i ålderspannet år där 30 % har angett detta. Störst andel som angett utbildningsmässor finns i åldersgruppen 21 år eller yngre där 20 % angett detta alternativ. 5 % (6 %) har på denna fråga angett annat, många av dessa personer har då skrivit att man lagt märke till Högskolan i Halmstad via vänner. Inför nästa års undersökning får man fundera på huruvida frågan kan 15

16 omformuleras eller omarbetas då en del respondenter inte verkar se skillnad på frågan Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? och frågan Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? Var har man lagt märke till Högskolan? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Diagram 14 Var har man lagt märke till Högskolan? 16

17 Bilaga 1 Nedanstående program har svarat på rekryteringsenkäten Nedan visas hur många som har svarat på enkäten och hur många som var registrerade på utbildningen, termin 1 höstterminen Programmen är sorterade per sektion. Program som har svarat på enkäten Antal reg. HT13 Antal svar Sektion Hälsopedagogiskt program HOS Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi HOS Organisering och ledning av arbete och välfärd (inriktning arbetsvetenskap) HOS Organisering och ledning av arbete och välfärd (inriktning socialt arbete) HOS Professionellt idrottsutövande - inriktning golf 9 7 HOS Samhällsanalys och kommunikation (inriktning statsvetenskap) HOS Samhällsanalys och kommunikation (inriktning medie- och kommunikationsvetenskap) HOS Sjuksköterskeprogrammet HOS Sociologi och socialt utvecklingsarbete HOS Totalt HOS Hållbar turismutveckling HUM Kultur, kommunikation och administration HUM Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering HUM Totalt HUM Affärssystemprogrammet IDE Dataingenjör IDE Digital design och innovation IDE Elektroingenjör IDE IT-forensik och informationssäkerhet IDE Mekatronikingenjör 11 8 IDE Nätverksdesign och datordrift 33 registrerade, varav 15 svenska 11 IDE Teknisk bastermin (IDE) IDE Webbdesign IDE Totalt IDE Förskollärarutbildning LUT Grundlärarutbildning (åk 4-6) LUT Grundlärarutbildning (åk F-3) LUT 5 I några enstaka fall finns det fler respondenter från programmen än vad det finns registrerade. Detta kan bero på att man fyllt i en enkät med ett annat programnamn än det program man tillhör eller så har studenten gjort avbrott i sin utbildning efter att ha fyllt i enkäten. 17

18 Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) LUT Ämneslärarutbildning (åk 7-9) LUT Totalt LUT Biomedicin - inriktning fysisk träning SET Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik SET Bygg- och fastighetsekonomprogrammet SET Byggingenjör (tre inriktningar) SET CAD-tekniker SET Civilekonomprogrammet SET Ekonomprogrammet SET Energiekonomprogrammet SET Energiingenjör - förnybar energi SET Internationella marknadsföringsprogrammet SET Maskiningenjör (tre inriktningar) SET Miljö- och hälsoskydd SET Miljöstrateg SET Naturvård och artmångfald SET Utvecklingsingenjörsprogrammet SET Totalt SET Totalt HH

19 Bilaga 2 Högskolan i Halmstad Rekryteringsenkät 2013 Rekryteringsenkät 2013 Vad gjorde du innan du började studera och varför sökte du till Högskolan i Halmstad? Hjälp oss att förbättra vårt rekryteringsarbete genom att besvara frågorna nedan. 1. Kön Man Kvinna 2. Ålder 21 år eller yngre år år 35 år eller äldre 3. Vilken var din hemkommun våren 2013? 4. Har någon i din närmaste omgivning studerat vid universitet eller högskola? OBS! Du kan ange flera alternativ. Förälder Syskon Vänner Make, maka, sambo, partner Nej 5. Vad läser du i höst? Utbildningsprogram 6. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning våren 2013? OBS! Ange endast ett alternativ. Gymnasiestudier Komvuxstudier Studier på Högskolan i Halmstad Studier på annan högskola eller universitet Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin på Högskolan i Halmstad Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin eller Basår, på annan högskola eller universitet Studier vid annan utbildningsinstitution exempelvis folkhögskola Utlandsvistelse (längre resa eller jobb) Föräldraledig Arbete Arbetssökande Annat (ange vad) Fortsättning på baksidan! >>

20 Högskolan i Halmstad Rekryteringsenkät Sista ansökningsdatum för att börja studera på hösten är 15 april. När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka? Mer än 12 månader före 15 april 6-12 månader före 15 april 3-6 månader före 15 april Mindre än 3 månader före 15 april Dagarna innan 15 april Jag bestämde mig efter sista ansökningsdatum 8. Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange högst tre alternativ. Högskolans breda utbildningsutbud Utbildningen är unik Utbildningen ger goda praktikmöjligheter Möjlighet att studera utomlands Lagom stor högskola Studentlivet Halmstad som stad Möjlighet att forska/läsa vidare på avancerad nivå Kan bo kvar på hemorten Högskolans kontakter med näringslivet Utbildningen har gott rykte Stor valfrihet i utbildningen Fräsch studiemiljö (lokaler, campus o.s.v.) Familj och vänner bor och/eller studerar här Goda pendlingsmöjligheter till hemorten Annat (ange vad) 9. Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte utbildning HT 2013? Ja, jag sökte denna utbildning jag läser nu i förstahand Ja, jag sökte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ men inte till den utbildning jag nu läser Nej, jag sökte inte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ 10. Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange flera alternativ. Högskolan i Halmstads utbildningskatalog Högskolan i Halmstads webbplats Studera.nu Antagning.se Öppet hus på Högskolan i Halmstad UK- ämbetets (HSVs) webbsida "Resultatsök" Utbildningsmässor Studievägledare Välkomstsamtal från student Sommaröppet på Högskolan Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin Annat informationsmaterial från Högskolan i Halmstad Vänner som studerar vid Högskolan i Halmstad Besök av Högskolan i Halmstad på gymnasieskola Genom släkt och vänner Information utskickat från det program jag nu läser Andra webbplatser Annat (ange vad) 11.Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange flera alternativ. Tidningsannonser På andra webbplatser än Högskolan i Halmstads webbplats (Bloggar, Facebook o.s.v.) Reklam på buss Annonser på webben Reportage i dagspress eller på TV Utbildningsmässor Jag har inte lagt märke till Högskolan i Halmstad Annat (ange vad) Stort tack för din medverkan!

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård höstterminen 2003 - ur studenternas perspektiv Gunilla Mårald Pernilla Westerberg Umeå Centre for Evaluation Research Juni 2004 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX)

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Social bakgrund och genomströmning i högskolan

Social bakgrund och genomströmning i högskolan , Rapport 2013:4 Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

IT i lärarutbildningen

IT i lärarutbildningen IT i lärarutbildningen attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004 Utförd av: Metamatrix Development & Consulting AB 2004-11-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod

Läs mer

Doktorandspegeln 2006

Doktorandspegeln 2006 Doktorandspegeln 2006 Jämförelse med Doktorandspegeln 2004 vid HH och den nationella Doktorandspegeln 2003 Doktorandspegeln är genomförd av FN SBVH och FN TN Resultatet i sammanfattning... 3 1. Om Doktorandspeglarna

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer