Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad"

Transkript

1 Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén

2 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid Högskolan i Halmstad (HH). Enkäten har under höstterminerna främst delats ut till studenter på nybörjarprogram, det vill säga program som inte har behörighetskrav i form av tidigare högskoleutbildning. Att urvalet är studenter på program beror bland annat på att den största volymen av studenter finns inom programmen. 1 Enkäten distribueras till studenterna via studierektor, lärare eller administrativ personal. Rekryteringsenkäten finns enbart på svenska i nuläget då Högskolan bara har något enstaka nybörjarprogram på engelska. Ett tack riktas till de studenter som svarat på enkäten samt till de personer som har distribuerat och samlat ihop enkäterna. Enkätundersökningen är ett sätt att få bakgrundsinformation om studenter vid Högskolan, information om varför de har valt att läsa vid Högskolan i Halmstad samt för att få reda på hur studenterna har fått information om lärosätet. Undersökningen görs med initiativ från forsknings- och utbildningsnämnden. Siffror inom parantes anger värde för 2012 års enkät. Förändringar i enkäten 2013 jämfört med 2012 Ingen förändring har skett av frågorna i enkäten jämfört med föregående år. Några svarsalternativ har dock tillkommit. Under fråga 8. Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad? Har svarsalternativet Kan bo kvar på hemorten lagts till. På fråga 10 Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? har svarsalternativen Sommaröppet på Högskolan och alternativet Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin tillkommit. För att se hur enkäten var utformad se bilaga 2. Svarsfrekvens och svarsfördelning Sammanlagt har 1214 (1200) studenter svarat på enkäten, det vill säga lämnat fullständiga enkätsvar. Det är en liten ökning i antalet svar från föregående år. I tabell 1 nedan framgår det att undersökningen når sin högsta svarsfrekvens 2 sett till de senaste fem åren i undersökningens historia vilket så klart är positivt. I årets undersökning har 84 % av studenterna på nybörjarprogrammen svarat på enkäten. Samtliga nybörjarprogram vid HH har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är tillfredställande på de flesta av programmen, för att se hur många som besvarat enkäten per program, se bilaga 1. År Antal svar Svarsfrekvens % % % % % Tabell 1, Svarsfördelningen totalt över tid I tabell 2 framgår antal svar och svarsfrekvens per sektion. Svarsfrekvensen per sektion ligger i spannet mellan 79 % och 90 % vilket också måste ses som tillfredställande. Nästan samtliga sektioner har en bättre svarsfrekvens än föregående års undersökning. HUM har fördubblat antalet svar och har höjt 1 Enligt Högskolans årsredovisning 2012 finns ca 78 % av helårsstudenterna inom program 2 Svarsfrekvensen, räknas här ut genom att ta antalet registrerade termin 1 på program i relation till hur många som svarat på årets undersökning 2

3 svarsfrekvensen betydligt vilket gör att svarsfrekvensen är högst där. LUT är den sektion med näst högst svarsfrekvens. Antal svar Svarsfrekvens på respektive sektion Andel av totalt antal svar HOS 338 (373) 84 % (80 %) 28 % (31 %) HUM 77 (36) 90 % (71 %) 6 % (3 %) IDE 198 (215) 79 % (66 %) 16 % (18 %) LUT 187 (177) 89 % (92 %) 15 % (15 %) SET 414 (399) 83 % (78 %) 34 % (33 %) TOTALT: 1214 (1200) 84 % (78 %) Tabell 2, Svarsfördelningen per sektion Könsfördelning I diagram 1 framgår könsfördelning bland respondenterna. Andelen kvinnor är 56 % (56 %) och andelen män 44 % (44 %). Det är alltså ingen skillnad jämfört med föregående år. HUM har den största andelen kvinnor med 73 %. Högst andel med manliga respondenter har IDE med 74 %. Den sektion som har jämnast könsfördelning är SET med 56 % män och 44 % kvinnor. Sett till program så har Grundlärarutbildning (åk F-3) högst andel kvinnor med 95 % kvinnor, tätt följd av program som exempelvis Sociologi och socialt utvecklingsarbete, där 92 % är kvinnor. Högst andel män finns på de tekniska basterminerna på IDE där 93 % av respondenterna är män. Tätt följd av program som exempelvis CAD-tekniker med 91 % män. Jämnast könsfördelning hittar vi på programmet Ämneslärarutbildning (åk 7-9) med fördelningen 50/50. Åldersfördelning Kvinna 56% Diagram 1, Könsfördelning totalt Könsfördelning Man 44% Åldersfördelning 35 år eller äldre 4% Åldersfördelningen bland respondenterna presenteras i diagram 2 till höger. 52 % (53 %) av respondenterna är 21 år eller yngre. 30 % (28 %) av respondenterna finns i åldern år. 15 % (16 %) finns i spannet mellan år. 4 % (3 %) har angett att de är 35 år eller äldre år 15% år 30% 21 år eller yngre 52% 3 Diagram 2, Åldersfördelning totalt

4 Den största skillnaden i fördelning mellan könen i de olika åldersgrupperna finns i åldersgruppen 35 år eller äldre där 81 % (78 %) av respondenterna är kvinnor. Minst skillnad mellan könen finns i åldern år, där är 54 % kvinnor och 46 % män. SET har den högsta andelen av yngre respondenter där 56 % av dem är 21 år eller yngre och andelen upp till 24 år är 86 %. Det är främst ekonomprogrammen som bidrar till den höga andelen, högst andel med respondenter upp till 21 år har Internationella marknadsföringsprogrammet 72 % och Civilekonomprogrammet 71 %. HUM är den sektion med högst andel respondenter som är 25 år eller äldre med 26 % i denna kategori. Hemvist innan studiestart 19 % (19 %) 21 % (23 %) 9 % (8 %) Kartorna presenterar resultatet på frågan Vilken var din hemkommun våren 2013? Kommunerna är indelade i områden (förutom Halmstad kommun) för att få en bättre överblick och för jämförbarhetens skull. Den största andelen respondenter kommer från Halmstad kommun, 21 % (23 %), näst därefter kommer Övriga Halland med 19 % (19 %) och lika stor andel kommer från Skåne län 19 % (16 %). Den tredje mest valda hemvisten är 19 % (16 %) 17 % (18 %) 5 % (4 %) 3 % (3 %) kommun i Västra Götalands län 18 % (18 %). Kommuner i västra Småland (Kronobergs och Jönköpings län) står för 8 % (9 %) tillsammans. Denna jämförelse tar dock inte hänsyn till att det skiljer mycket på befolkningsmängden i de olika områdena. 5 % (6 %) 4

5 100% 90% 80% 70% Hemvist Halmstad kommun Kommun i Halland (exklusive Halmstad) Kommun i Skåne län Andel av respondenter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommun i Västra Götalands län Kommun i Norra och mellersta Sverige Kommun i Jönköpings län Övriga kommuner i södra Sverige Kommun i Kronobergs län Utomlands Ej svar Diagram 3 Hemvist över tid, I diagram 3 ovan presenteras vad respondenterna har angett för hemvist över tid för att tydliggöra trender. Generellt kan man säga att andelen respondenter från de flesta områdena håller sig ungefär på samma nivå år från år. Det finns undantag som andelen från Halmstad kommun, år 2007 angav 28 % att de kommer från Halmstad kommun, i årets undersökning är det alltså 21 % som anger detta. Notera dock att andelen från detta område har fluktuerat under tidsperioden. I diagram 4 nedan presenteras respondenternas hemvist inom respektive sektion. Där framgår det bland annat att LUT har den största andelen respondenter från både Halmstad kommun 27 % (37 %) och medräknat hela Halland 51 % (60 %). Värt att notera är att för LUT:s del är det är en betydligt minskad andel som kommer från Halland jämfört med föregående år. Den sektion som har högst andel av respondenter utanför Halland är HUM med andelen 70 % (62 %). Professionellt idrottsutövande - inriktning golf (HOS) är det program med högst andel som kommer längst bort från Halmstad med 57 % som kommer från kommun i norra och mellersta Sverige. Sett till rekrytering utanför Halland är det en hel del program som får en andel över 80 procent som kommer utifrån Halland, det rör sig om Ekonomprogrammet (SET), Hälsopedagogiskt program (HOS), Energiingenjör - förnybar energi (SET), Biomekanikingenjör (SET), Hållbar turismutveckling (HUM). 5

6 Hemvist per sektion Halmstad kommun SET Kommun i Halland (ej Halmstad) Kommun i Skåne län LUT IDE Kommun i Västra Götalands län Kommun i Jönköpings län Kommun i Kronobergs län HUM HOS Övriga kommuner i södra Sverige Kommun i Norra och mellersta Sverige Utomlands 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ej svar Diagram 4 Hemvist per sektion Studieerfarenhet i den närmaste omgivningen Har någon i din närmaste omgivning studerat vid universitet eller högskola 3? Förälder 37 % 40 % Syskon 35 % 39 % Vänner 71 % 71 % Make/maka/sambo/partner 12 % 12 % Nej 14 % 12 % Ej svar 0 % 0 % Tabell 3, Studieerfarenhet i den närmaste omgivningen Andelen respondenter som har någon i närmaste omgivningen som studerat på universitet/högskola framgår av tabell 3 ovan. Även i år är det en hög andel som anger att man har vänner som studerat vid universitet eller högskola, 71 % (71 %) anger detta. Något fler anger i år att man inte har någon 14 % (12 %) i sin närmaste omgivning som studerat vid högskola eller universitet. 3 Flervalsfråga 6

7 Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier Arbete Gymnasiestudier 5% 2% 2% 2% 1% 1% Utlandsvistelse (dvs längre resa eller jobb) Arbetssökande 6% Studier på HH 6% 7% 50% Studier på annan högskola eller universitet Komvuxstudier 7% Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin på HH 19% Studier vid annan utbildningsinsinstitution,exexempel vis folkhögskola Annat Högskoleförberedande studier,exempelvis Bastermin på annat lärosäte Föräldraledig Diagram 5, Huvudsaklig sysselsättning innan påbörjade studier I diagram 5 ovan redovisas resultatet på frågan Vilken var din huvudsakliga syselssättning våren 2013? Som framgår av diagrammet är den främsta sysselsättningen innan påbörjade studier arbete, 50 % (55 %) har angett detta. Näst därefter har man angett att man bedrivit gymnasiestudier, 19 % (17 %) har angett detta. Alternativen att man varit på utlandsvistelse, att man varit arbetssökande, studerat på HH, studerat på annat lärosäte eller bedrivit komvuxstudier hamnar alla på ungefär samma andel, 7

8 5-7 %. Om man ser på de respondenter som kommer direkt från gymnasiestudier så är det främst respondenter från HOS som angett detta med andelen 20 % av respondenterna, dock tätt följda av IDE och SET båda med andelen 20 %. LUT, HUM och HOS har den största andelen respondenter som kommer från att ha arbetat, 56 % av respondenterna från dessa sektioner kommer från att ha arbetat. Ett alternativ som totalt sett inte får så höga värden är att man gått högskoleförberedande utbildning, om man ser till Högskolans ingenjörsprogram på SET och IDE är det på båda sektionerna 11 % som angett att de kommer ifrån den högskoleförberedande utbildningen. 2 % har angett andra sysselsättningar, de flesta av dem har angivit att man varit sjukskriven. 70% Främsta sysselsättningar % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Arbete Gymnasiestudier Utlandsvistelse (längre resa eller jobb) Arbetssökande Studier på Högskolan i Halmstad Komvuxstudier Studier på annan högskola/universitet Diagram 6 Främsta sysselsättning I diagram 6 ovan kan man följa trenden för respondenternas sysselsättning innan de påbörjade sin utbildning vid Högskolan i Halmstad. 4 Det finns några trender som är värda att notera. Tidigare undersökningar visar på att allt färre kommer från komvuxstudier vilket även årets undersökning visar, 5 % (7 %) anger detta, vilket kan jämföras med 2002 års notering då 14 % kom från komvuxstudier, aldrig förr i undersökningens historia har så få kommit från komvuxstudier. Få respondenter har kommit från studier på HH 6 % (5 %) vilket kan jämföras med 2002 års notering på 22 %. Observera att man förut delade ut enkäten till en del fristående kurser på helfart, man kan tänka sig att man då gick från en 4 Observera att det är de sju mest valda alternativen som redovisas i detta diagram 8

9 fristående kurs till en annan vilket påverkar denna andel. Det är allt fler som kommer direkt från gymnasiestudier, en fördubbling sedan undersökningen startade 2002, från 10 % till årets notering på 19 % (17 %). Det är fler som kommit från att vara arbetssökande, 2002 angav 2 % att de var arbetssökande, nu är det 7 % (5 %) som anger detta. Tidpunkt för beslut att ansöka Tidpunkt för beslut att ansöka Mer än 12 månader före 16% 5% 11% 6 12 månader före 17% 3 6 månader före Mindre än 3 månader före 29% 22% Dagarna innan Jag bestämde mig efter sista ansökningsdatum Diagram 7 Tidpunkt för beslut att ansöka. I diagram 7 ser vi resultatet från frågan Sista ansökningsdatum för att börja studera på hösten är 15 april. När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka? Flest bestämmer sig mindre än 3 månader för sista ansökningsdag 29 % (28 %). 28 % (27 %) angav att de bestämde sig mer än 6 månader före sista ansökningsdag. 3-6 månader före sista ansökningsdag valde 22 % (25 %). Av respondenterna valde 16 % (16 %) alternativet dagarna innan sista ansökningsdag. 5 % (7 %) av respondenterna bestämde sig efter sista ansökningsdag. Det man kan kommentera angående trend över tid är att det inte har skett så mycket i beteendet när man bestämmer sig för vad man ska söka för utbildning under de senaste åren. Notera att det är något fler som bestämmer sig mer än 6 månader före sista ansökningsdatum 28 % jämfört med 2009 års notering på 22 %. Främsta anledningarna till att söka till Högskolan i Halmstad I diagram 8 nedan presenteras resultatet från årets undersökning på frågan Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad (flervalsfråga). Svarsalternativen är indelade enligt följande: Faktorer som Högskolan direkt kan påverka (mörkblå färg), faktorer som HH till viss del kan påverka (ljusblå färg) och faktorer som Högskolan inte kan påverka (röd färg). Av de fem mest valda anledningarna utgörs tre av dem av faktorer som Högskolan kan påverka. Det är två alternativ som får samma högsta värde, 2013 var det vanligast att man sökte till HH på grund av man ansåg att den utbildning man sökte var unik 33 % (29 %), samma värde får alternativet att man kan bo kvar på hemorten. Näst vanligaste anledningen att söka till HH är Halmstad som stad med en notering på 30 % (32 %). Tredje mest valda alternativet är att utbildningen har gott rykte, det angav 23 % (27 %) av respondenterna. 20 % (21 %) angav att man sökte sig hit på grund av att HH är en lagom stor högskola. Nästan lika många angav goda pendlingsmöjligheter 19 % (25 %) liksom att man har familj och vänner som bor/ och eller studerar här 18 % (26 %). 9

10 Främsta anledningar till att söka till Högskolan i Halmstad % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Diagram 8 Främsta anledningar till att söka till Högskolan i Halmstad 2013 Se diagram 9 för att se resultat från frågan över tid på de faktorer som Högskolan i Halmstad direkt och till viss del kan påverka. Aldrig tidigare har så här många angett att man sökte sig hit på grund av att man ansåg att utbildningen man sökte till var unik, 33 % angav detta vilket kan jämföras med att 16 % angav detta i 2002 års undersökning. Att Högskolan i Halmstad har goda kontakter med näringslivet verkar få större intryck på studenter när de söker sig hit, i årets undersökning anger 7 % (4 %) detta vilket också är den högsta noteringen för detta alternativ. Studentlivet vid Högskolan får också ett högt värde 15 % (14 %) sett till tidigare års resultat bara 2009 ser man en högre andel. Aldrig förr i undersökningens historia har så få valt alternativet stor valfrihet, där är andelen 8 % (11 %) som anger detta. Respondenter på program som i högst grad anger: Utbildningen är unik Utbildningen har gott rykte Högskolans kontakter med näringslivet Biomekanikingenjör (SET) 90 % Civilekonomprogrammet (SET) Utvecklingsingenjör (SET) 33 % 56 % Naturvård och artmångfald Utvecklingsingenjör (SET) 55 % Elektroingenjör (IDE) 25 % (SET) 90 % Professionellt idrottsutövande - Grundlärarutbildning (åk 4-6) CAD-tekniker (SET) 23 % inriktning golf (HOS) 86 % (LUT) 50 % Utvecklingsingenjör (SET) 75 % Grundlärarutbildning (åk F-3) Maskiningenjör (SET) 20 % (LUT) 49 % IT-forensik och informationssäkerhet (IDE) 69 % Sjuksköterskeprogrammet (HOS) 48 % Bygg- och fastighetsekonom (SET) & Teknisk bastermin (IDE) 14 % Tabell 4, anledningar att söka, program i fokus 10

11 6 % (2 %) angav annat, exempel på anledningar är att man inte kom in på sitt första alternativ, att man sökte sig hit på grund av sin partner. Anledningar att söka till Högskolan i Halmstad % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Lagom stor högskola 21% 23% 27% 23% 21% 22% 19% 18% 21% 21% 20% Unik utbildning 16% 20% 22% 23% 32% 32% 30% 29% 28% 29% 33% Utbildningen har gott rykte 16% 18% 18% 17% 17% 28% 19% 22% 21% 27% 23% Stor valfrihet 14% 18% 15% 14% 14% 18% 11% 10% 9% 11% 8% Brett utbildingsutbud 11% 10% 11% 13% 15% 11% 12% 9% 10% 11% Möjlighet att studera utomlands 5% 9% 8% 10% 10% 14% 12% 11% 12% 12% 13% 12% Studentlivet vid HH 9% 10% 8% 8% 8% 7% 16% 11% 13% 14% 15% Goda praktikmöjligheter 10% 9% 11% 10% 11% Högskolans kontakter med näringslivet 4% 3% 5% 4% 7% Fräsch studiemiljö 8% 10% 8% 8% 7% Möjligheten att forska/läsa vidare på avancerad nivå 4% 5% 4% 4% Diagram 9 Anledningar att söka till Högskolan i Halmstad , faktorer som HH direkt eller indirekt kan påverka 11

12 Främsta anledningar att söka till HH per sektion Utbildningen är unik Utbildningen har gott rykte SET Möjlighet att studera utomlands Högskolans kontakter med näringslivet Lagom stor högskola LUT Stor valfrihet i utbildningen Brett utbildningsutbud IDE Möjligheten att forska/läsa vidare på avancerad nivå Fräsch studiemiljö Goda Praktikmöjligheter Studentlivet HUM Halmstad som stad HOS Familj och vänner bor och/eller studerar här Goda pendlingsmöjligheter till hemorten Kan bo kvar på hemorten 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Annat Diagram 10 Främsta anledningar att söka till HH per sektion I diagram 10 ovan fördelar sig resultatet på frågan kring främsta anledningar att söka till Högskolan per sektion. Alltså hur många procent av respondenter inom respektive sektion som har angett de olika alternativen. Bland respondenter från HOS, HUM, IDE och SET är den vanligaste anledningen unik utbildning. Bland respondenter från LUT är alternativet kan bo kvar på hemorten mest valt. Om man ser till alternativet utbildningen har gott rykte är det högsta andel inom LUT som anger detta, 42 % av respondenterna på LUT anger detta. Det är respondenter från SET som i högst grad anger Högskolans kontakter med näringslivet som anledning att de sökte sin utbildning vid HH, 11 % av respondenterna på SET anger detta. Ett annat resultat som sticker ut är att det är en stor andel av respondenterna från HUM som anger att man sökte sig hit på grund av möjligheten att studera utomlands, 32 % av respondenterna från sektionen anger detta. 12

13 Högskolan i Halmstad, förstaalternativ? Högskolan i Halmstad - förstaalternativ? 29% Ja, jag sökte denna utbildning jag läser nu i förstahand 8% 63% Ja, jag sökte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ men inte till den utbildning jag nu läser Nej, jag sökte inte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ Diagram 11 Högskolan i Halmstad förstaalternativ? Resultatet från frågan Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte utbildning HT 2013? framgår av diagram % (65 %) av respondenterna angav att de har sökt den utbildning de nu läser vid Högskolan i förstahand. 8 % (7 %) av respondenterna hade utbildning vid Högskolan som förstaalternativ men läser annan utbildning vid Högskolan. 29 % (27 %) av respondenterna hade sitt förstaalternativ utanför Högskolan i Halmstad. 71 % (73 %) av respondenterna i undersökningen har alltså valt en utbildning vid Högskolan i Halmstad som förstaalternativ. Sett till sektionerna är det LUT som har högst andel respondenter som har svarat att de sökt den utbildning de nu läser vid Högskolan i förstahand, 73 % har angett detta. Lägst andel som svarat detta har HUM med 55 % som angett detta. Det är några program som sticker ut med hög andel förstahandssökande, i synnerhet ett. 91 % av respondenterna på förskollärarutbildningen (LUT) har angett att de sökte programmet i förstahand. Andra program som får en hög andel är IT-forensik och informationssäkerhet (IDE), Professionellt idrottutövande inriktning golf (HOS), Utvecklingsingenjörsprogrammet (SET) samt Naturvård och Artmångfald (SET), alla med en andel på %. Om man ser på frågan ur ett geografiskt perspektiv så kan man notera att högst andel som uppgav att man sökte sin utbildning man nu läser i förstahand finns bland respondenterna från Halmstad kommun, där är andelen 76 %. Det kan jämföras med respondenter från Jönköping län, där angav 52 % att man sökte sin utbildning man nu läser i förstahand. Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad I diagram 12 presenteras resultatet från frågan Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? (flervalsfråga). Svarsalternativen är indelade enligt följande: Informationskanaler som ägs helt av HH (blå färg), informationskanaler Högskolan kan påverka (grå färg) och externa informationskanaler (röd färg). Det främsta alternativet som har valts är genom Högskolans webbplats, som 51 % (50 %) av respondenterna har angett som alternativ. 46 % (38 %) har angett att man hämtat information från webbsidan antagning.se. Webbsidan studera.nu har 28 % (33 %) har angett som alternativ, alltså det 13

14 tredje mest valda alternativet. 27 % (26 %) anger vänner som studerar vid Högskolan som informationskälla. 26 % (33 %) av respondenterna har valt Högskolans utbildningskatalog, alltså den femte mest valda informationskällan. 5 % angav det nya svarsalternativet sommaröppet på Högskolan i Halmstad. 4 % har angett annat, ett exempel på vad man skrivit är att man fått information om utbildningen genom lärare på sin gymnasieskola. Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad 51% 46% 28% 27% 26% 23% 12% 11% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 0% Diagram 12 Hur information hämtas om Högskolan i Halmstad I diagram 13 kan man se hur Högskolans informationskanaler har använts över tid. När man gör denna jämförelse på denna fråga bör man notera två saker, det ena är att det blir allt fler olika informationskällor vilket såklart konkurrerar med de som funnits sedan tidigare, det andra är att de externa informationskällorna såsom webbplatserna antagning.se och studera.nu konkurrerar med våra interna informationskällor. Den vanligaste informationskanalen som används är alltså i likhet med de senaste åren Högskolans webbplats, I undersökningen 2005 använde lika många hemsidan som utbildningskatalogen, sedan dess har webbplatsen gått om och trenden att allt färre använder sig av utbildningskatalogen fortsätter, i årets undersökning anger 26 % att de använder katalogen för att få information om Högskolan i Halmstad, en stor kontrast till 2002 års undersökning då 74 % angav detta alternativ. Vad vi kan se i årets undersökning liksom tidigare år är att respondenternas närmaste omgivning är viktig när man inhämtar information om Högskolan. Några av informationskällorna når ut till en mindre grupp människor, men kan ha minst lika stor effekt på presumtiva studenter såsom utbildningsmässor, öppet hus etc. 14

15 80% Informationskällor över tid HH:s webbplats 70% HH:s utbildningskatalog 60% Öppet hus på HH 50% Välkomstsamtal från student 40% Utbildningsmässor 30% Genom besök av HH på gymnasieskola 20% 10% 0% Information utskickat från programmet jag läser Annat infomaterial från HH Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin (tidigare Tänk vidare) Diagram 13 Högskolans informationskällor över tid Var har man lagt märke till Högskolan i Halmstad? I diagram 14 nedan redovisas resultatet på frågan Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? (flervalsfråga). Jämfört med föregående fråga är vi här ute efter var och i vilka sammanhang Högskolan har exponerats för studenterna. Där framgår det att flest faktiskt säger sig inte ha lagt märke till Högskolan, 41 % (38 %) valde detta alternativ. 27 % (28 %) har angett att de lagt märke till Högskolan på bland annat facebook, bloggar med mera. Dessa två alternativ är de klart mest valda. 14 % (15 %) har angett utbildningsmässor, 12 % (12 %) valde tidningsannonser samma notering får alternativet annonser på webben. Om vi ser på hur de olika åldersgrupperna har svarat på denna fråga kan man se att den största andelen som säger sig inte lagt märke till HH är mellan år där 48 % har angett detta. Största andelen som lagt märke till HH via facebook bloggar finns i ålderspannet år där 30 % har angett detta. Störst andel som angett utbildningsmässor finns i åldersgruppen 21 år eller yngre där 20 % angett detta alternativ. 5 % (6 %) har på denna fråga angett annat, många av dessa personer har då skrivit att man lagt märke till Högskolan i Halmstad via vänner. Inför nästa års undersökning får man fundera på huruvida frågan kan 15

16 omformuleras eller omarbetas då en del respondenter inte verkar se skillnad på frågan Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? och frågan Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? Var har man lagt märke till Högskolan? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Diagram 14 Var har man lagt märke till Högskolan? 16

17 Bilaga 1 Nedanstående program har svarat på rekryteringsenkäten Nedan visas hur många som har svarat på enkäten och hur många som var registrerade på utbildningen, termin 1 höstterminen Programmen är sorterade per sektion. Program som har svarat på enkäten Antal reg. HT13 Antal svar Sektion Hälsopedagogiskt program HOS Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi HOS Organisering och ledning av arbete och välfärd (inriktning arbetsvetenskap) HOS Organisering och ledning av arbete och välfärd (inriktning socialt arbete) HOS Professionellt idrottsutövande - inriktning golf 9 7 HOS Samhällsanalys och kommunikation (inriktning statsvetenskap) HOS Samhällsanalys och kommunikation (inriktning medie- och kommunikationsvetenskap) HOS Sjuksköterskeprogrammet HOS Sociologi och socialt utvecklingsarbete HOS Totalt HOS Hållbar turismutveckling HUM Kultur, kommunikation och administration HUM Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering HUM Totalt HUM Affärssystemprogrammet IDE Dataingenjör IDE Digital design och innovation IDE Elektroingenjör IDE IT-forensik och informationssäkerhet IDE Mekatronikingenjör 11 8 IDE Nätverksdesign och datordrift 33 registrerade, varav 15 svenska 11 IDE Teknisk bastermin (IDE) IDE Webbdesign IDE Totalt IDE Förskollärarutbildning LUT Grundlärarutbildning (åk 4-6) LUT Grundlärarutbildning (åk F-3) LUT 5 I några enstaka fall finns det fler respondenter från programmen än vad det finns registrerade. Detta kan bero på att man fyllt i en enkät med ett annat programnamn än det program man tillhör eller så har studenten gjort avbrott i sin utbildning efter att ha fyllt i enkäten. 17

18 Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) LUT Ämneslärarutbildning (åk 7-9) LUT Totalt LUT Biomedicin - inriktning fysisk träning SET Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik SET Bygg- och fastighetsekonomprogrammet SET Byggingenjör (tre inriktningar) SET CAD-tekniker SET Civilekonomprogrammet SET Ekonomprogrammet SET Energiekonomprogrammet SET Energiingenjör - förnybar energi SET Internationella marknadsföringsprogrammet SET Maskiningenjör (tre inriktningar) SET Miljö- och hälsoskydd SET Miljöstrateg SET Naturvård och artmångfald SET Utvecklingsingenjörsprogrammet SET Totalt SET Totalt HH

19 Bilaga 2 Högskolan i Halmstad Rekryteringsenkät 2013 Rekryteringsenkät 2013 Vad gjorde du innan du började studera och varför sökte du till Högskolan i Halmstad? Hjälp oss att förbättra vårt rekryteringsarbete genom att besvara frågorna nedan. 1. Kön Man Kvinna 2. Ålder 21 år eller yngre år år 35 år eller äldre 3. Vilken var din hemkommun våren 2013? 4. Har någon i din närmaste omgivning studerat vid universitet eller högskola? OBS! Du kan ange flera alternativ. Förälder Syskon Vänner Make, maka, sambo, partner Nej 5. Vad läser du i höst? Utbildningsprogram 6. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning våren 2013? OBS! Ange endast ett alternativ. Gymnasiestudier Komvuxstudier Studier på Högskolan i Halmstad Studier på annan högskola eller universitet Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin på Högskolan i Halmstad Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin eller Basår, på annan högskola eller universitet Studier vid annan utbildningsinstitution exempelvis folkhögskola Utlandsvistelse (längre resa eller jobb) Föräldraledig Arbete Arbetssökande Annat (ange vad) Fortsättning på baksidan! >>

20 Högskolan i Halmstad Rekryteringsenkät Sista ansökningsdatum för att börja studera på hösten är 15 april. När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka? Mer än 12 månader före 15 april 6-12 månader före 15 april 3-6 månader före 15 april Mindre än 3 månader före 15 april Dagarna innan 15 april Jag bestämde mig efter sista ansökningsdatum 8. Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange högst tre alternativ. Högskolans breda utbildningsutbud Utbildningen är unik Utbildningen ger goda praktikmöjligheter Möjlighet att studera utomlands Lagom stor högskola Studentlivet Halmstad som stad Möjlighet att forska/läsa vidare på avancerad nivå Kan bo kvar på hemorten Högskolans kontakter med näringslivet Utbildningen har gott rykte Stor valfrihet i utbildningen Fräsch studiemiljö (lokaler, campus o.s.v.) Familj och vänner bor och/eller studerar här Goda pendlingsmöjligheter till hemorten Annat (ange vad) 9. Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte utbildning HT 2013? Ja, jag sökte denna utbildning jag läser nu i förstahand Ja, jag sökte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ men inte till den utbildning jag nu läser Nej, jag sökte inte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ 10. Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange flera alternativ. Högskolan i Halmstads utbildningskatalog Högskolan i Halmstads webbplats Studera.nu Antagning.se Öppet hus på Högskolan i Halmstad UK- ämbetets (HSVs) webbsida "Resultatsök" Utbildningsmässor Studievägledare Välkomstsamtal från student Sommaröppet på Högskolan Högskolan i Halmstads inspirationsmagasin Annat informationsmaterial från Högskolan i Halmstad Vänner som studerar vid Högskolan i Halmstad Besök av Högskolan i Halmstad på gymnasieskola Genom släkt och vänner Information utskickat från det program jag nu läser Andra webbplatser Annat (ange vad) 11.Var har du under det senaste året lagt märke till Högskolan i Halmstad? OBS! Du kan ange flera alternativ. Tidningsannonser På andra webbplatser än Högskolan i Halmstads webbplats (Bloggar, Facebook o.s.v.) Reklam på buss Annonser på webben Reportage i dagspress eller på TV Utbildningsmässor Jag har inte lagt märke till Högskolan i Halmstad Annat (ange vad) Stort tack för din medverkan!

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

LiTHs Nybörjarenkät år 2006

LiTHs Nybörjarenkät år 2006 RAPPORT Dnr LiU 1079/07-40 s Nybörjarenkät år 2006 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten Maria Boberg TFK Tekniska högskolan

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Universitets- och högskolerådet ansvarar för att informera om högskolestudier i Sverige, men också om studier utomlands och utlandspraktik.

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Informationsteknologi -framtidens teknik

Informationsteknologi -framtidens teknik Informationsteknologi -framtidens teknik Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik - IDE Mikael Hindgren Nicolina Månsson I framtidens produkter finns inbyggda datorer

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-03-21 Diarienummer 1.1.1-3903-2013 Postadress Box 45093

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät

Demensförbundets anhörigenkät Sammanställning av Demensförbundets anhörigenkät Mars 2003 Demensförbundets anhörigenkät sammanställning Mars 2003 Sammanfattning Demensförbundet har gjort en enkätundersökning bland medlemmarna med syftet

Läs mer

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus 1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus Wågman, Tony Storken 39360 Kalmar Hej Tony, Du är utvald och har fått det här brevet för att du är en av dem som har

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer