Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering -"

Transkript

1 rapport breddad rekrytering vid Umeå universitet 1

2 Inledning...3 Uppdraget...3 Definitioner...3 Kapitel 1 universitetens rekryteringsbas...5 Våra presumtiva studenter, vilka är de?...5 Kapitel 2 hur väljer ungdomar?...7 Kapitel 3 våra studenter...8 Vilka studerar på universitet och högskola i Sverige?...8 Vilka studerar vid Umeå universitet?...9 2

3 Inledning Denna del klargör uppdraget samt behandlar definitioner av begrepp. Uppdraget Den 30 september 2005 fastställde universitetsstyrelsen för Umeå Universitet en handlingsplan för breddad rekrytering. I denna handlingsplan finns en punkt som handlar om att sammanställa utbildningsstatistik av den sociala och etniska bakgrunden hos Umeå universitets studenter. (Punkt 4.1) Denna skrivelse är ett försök att göra en sådan sammanställning. Förutom sammanställning av vilka våra studenter är har jag valt att göra en kortare överblick över vilka våra presumtiva studenter kan vara. Tiden för den delen av kartläggningen har dock varit knapp och jag har helt enkelt sammanställt lättillgänglig existerande statistik vilket tyvärr fick fokus på ungdomar/gymnasieelever. Även om det är en viktig grupp så finns det även många fler potentiella studentgrupper, exempelvis äldre studenter. Definitioner Akademiker Person som studerar eller har utbildats vid högskola eller universitet. (www.ne.se) Arbetarbakgrund De som kommer från arbetarhem enligt den socioekonomiska indelning som SCB använder ("arbetare" som hushålls SEI, enligt FoB90). Uppgifterna avser högskolenybörjare upp till och med 34 års ålder och det bortfall som förekommer är ungefär tio procent. Skillnader mellan lärosäten kan vara betydande, vilket sammanhänger både med utbildningsutbud och social struktur i det område som är lärosätets huvudsakliga rekryteringsområde. Uppgiften redovisas i procent och endast om bortfallet < 30 procent. Jämförelsetal, arbetarbakgrund i statistiken För varje lärosäte anges ett jämförelsetal som visar andelen med arbetarbakgrund ("arbetare" som hushålls SEI, enligt FoB90) bland högskolenybörjarna (upp till och med 34 års ålder) det senaste läsåret vid lärosätet dividerat med motsvarande tal för ett genomsnitt av individer från samma kommuner och i samma åldrar, dvs. ett tal som visar hur hög andelen med arbetarbakgrund skulle ha varit om den sociala bakgrunden inte spelade någon roll för sannolikheten att börja studera. Jämförelsetalet 0,50 visar till exempel att andelen med arbetarbakgrund bland högskolenybörjarna bara är hälften så stor som den skulle ha varit om arbetarbarnen hade varit representerade bland högskolenybörjarna i samma utsträckning som i ett genomsnitt av befolkningen i samma åldrar och från samma kommuner. Förtydligande: År 2004 avser läsåret 2003/04. Breddad rekrytering Med breddad rekrytering menar vi planerade och systematiska åtgärder för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel, men också planerade och systematiska åtgärder för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. Fokus i 3

4 Umeå universitets arbete med breddad rekrytering ligger på åtgärder för att minska den sociala och etniska snedrekryteringen. (Handlingsplan för breddad rekrytering, UmU) Föräldrar med högre utbildning Andel högskolenybörjare det senaste läsåret som kommer från en hemmiljö där minst en av föräldrarna har utbildning på högskolenivå ("minst treårig eftergymnasial utbildning" som hushålls- SUN, enligt FoB90). Uppgiften avser högskolenybörjare i åldrar upp till och med 34 år. Uppgiften avser andel i procent och redovisas om bortfallet < 30 procent. Förtydligande: År 2004 avser läsåret 2003/04. Jämförelsetal, andel med högutbildade föräldrar För varje lärosäte anges ett jämförelsetal som visar andelen med högutbildade föräldrar bland högskolenybörjarna (upp till och med 34 års ålder) det senaste läsåret vid lärosätet dividerat med motsvarande tal för ett genomsnitt av individer från samma kommuner och i samma åldrar, dvs. ett tal som visar hur hög andelen med högutbildade föräldrar skulle ha varit om föräldrars utbildning inte spelade någon roll för sannolikheten att börja studera. Jämförelsetalet 0,50 visar till exempel att andelen med högutbildade föräldrar bland högskolenybörjarna bara är hälften så stor som den skulle ha varit om antalet med högutbildade föräldrar hade varit representerade bland högskolenybörjarna i samma utsträckning som i ett genomsnitt av befolkningen i samma åldrar och från samma kommuner. Icke-traditionella studenter För att räknas som icke-traditionell student ska den studerande uppfylla minst ett av följande tre kriterier: att ha börjat studierna vid 25 års ålder eller senare, studera på deltid, ha gjort ett sammanhängande uppehåll i studierna vid universitet och högskolor som omfattar minst tre terminer. Uppgiften avser andelen icke-traditionella studenter av alla som var registrerade som studerande höstterminen under det valda kalenderåret, procent. Snedrekrytering Snedrekrytering innebär att personer med förutsättningar att klara av högskolestudier ändå medvetet eller omedvetet väljer bort denna möjlighet på grund av sociala, ekonomiska, etniska eller kulturella faktorer. Snedrekrytering föreligger när en viss grupp har andelsmässigt lägre representation vid universitet och högskolor än de har i samhället i övrigt. (Handlingsplan för breddad rekrytering, UmU) Social bakgrund Social bakgrund definieras som föräldrarnas samhällsklass. Det vanligaste måttet är SEI (socioekonomisk grupp) som huvudsakligen bygger på yrke. Studentens (högskolenybörjarens) sociala bakgrund beskrivs som den högsta av faders/moders socioekonomiska grupp (SEI) enligt en fastställd ordning. Uppgifterna om föräldrarnas SEI har hittills hämtats från folk- och bostadsräkningarna. SUN (svensk utbildnings- nomenklatur) i form av föräldrarnas utbildningsbakgrund kan användas som mått på social bakgrund. (www.hsv.se) Tjänsteman Person som är anställd för att utföra uppgifter som mera har anknytning till administration än till direkt produktion och som därför vanl. har inrutat skrivbordsarbete; i mots. dels till arbetare, dels till högre chefer, dels äv. till fria yrkesutövare. (www.ne.se) 4

5 Utländsk bakgrund Personer som själva är utrikes födda eller som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. I SCB:s rapporter om studenter med utländsk bakgrund (UF 19) räknas inte adoptivbarn som utrikes födda. För personer som är adopterade har adoptivföräldern prioriterats före den biologiska föräldern. Riktlinjer för hur personer med utländsk bakgrund bör redovisas i statistiken återfinns i Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik, Personer med utländsk bakgrund (MIS 2002:3). (www.hsv.se) Jämförelsetal, utländsk bakgrund i statistiken För varje lärosäte anges ett jämförelsetal som visar andelen med utländsk bakgrund bland högskolenybörjarna (i ålder < 65 år) vid lärosätet dividerat med motsvarande tal för ett genomsnitt av individer från samma kommuner och i samma åldrar, dvs. ett tal som visar hur hög andelen med utländsk bakgrund skulle ha varit om utländsk bakgrund inte spelade någon roll för sannolikheten att börja studera. Jämförelsetalet 0,50 visar till exempel att andelen med utländsk bakgrund bland högskolenybörjarna bara är hälften så stor som den skulle ha varit om antalet med utländsk bakgrund hade varit representerade bland högskolenybörjarna i samma utsträckning som i ett genomsnitt av befolkningen i samma åldrar och från samma kommuner. Kapitel 1 universitetens rekryteringsbas Att veta vilka våra presumtiva studenter är utgör en viktig del när man utformar informationsmaterial, en form av statistisk målgruppsanalys. Denna del ger en inblick i vilka våra presumtiva studenter är och bygger till stor del på en intern skrivelse av Lars Lustig på StudentCentrum. Våra presumtiva studenter, vilka är de? Inledning Presumtiva studenter kan vara alla i hela världen med någon möjlighet att skaffa behörighet att läsa på ett svenskt universitet. Den statistik som finns sammanställd här handlar dock främst om ungdomar och elever som kommer från det svenska gymnasiet. Anledningen till detta är att gymnasieskolan utgör en relativt avgränsad och uppenbar målgrupp. Kartläggningar av samtliga presumtiva studenter blir så stora att de knappast görs. Närmare elever lämnade gymnasieskolan våren 2005 med slutbetyg av gymnasieskolans samtliga elever med slutbetyg uppfyller kraven på grundläggande behörighet. Eleverna vid Naturvetarprogrammet och Samhällsvetarprogrammet utgör tillsammans ca 40 procent av alla elever inom gymnasieskolan. Det betyder att de övriga 15 programmen hyser 60 procent av gymnasieskolans elever. Från vilka gymnasieprogram kommer studenterna? Övergång till högskolan inom tre år för elever som avslutat gymnasieskolan läsåret 2000/01. 5

6 Program Totalt antal Antal i högskoleutbildning Andel i högskoleutbildning (%) Barn- och fritid (BF) ,0 Bygg (BP) ,4 El (EC) ,5 Energi (EN) ,9 Estetiska (ES) ,9 Fordon (FP) ,3 Handels- och adm. (HP) ,1 Hantverk (HV) ,7 Hotell- och restaurang (HR) ,1 Industri (IP) ,1 Livsmedel (LP) ,1 Medie (MP) ,5 Naturbruk (NP) ,1 Naturvetenskap (NV) ,4 Omvårdnad (OP) ,1 Samhällsvetenskap (SP) ,8 Specialutformat progr. (SM) ,4 Alla nationella program ,0 Källa: Skolverket, Beskrivande data procent av alla elever som lämnade gymnasieskolan läsåret 2001 med ett slutbetyg har påbörjat högskoleutbildning senast vårterminen Men andelen varierar kraftigt mellan programmen från 1,3% på bygg programmet till 80,4% på det naturvetenskapliga programmet. Hur mycket skiljer sig slutbetygen mellan olika gymnasieprogram? Elever som slutfört gymnasieskolan läsåret 2004/05 med slutbetyg. Andel av dessa med grundläggande behörighet till högskola samt genomsnittlig betygspoäng Program Antal elever Grundläggande behörighet % Genomsnittlig betygspoäng Barn- och fritid (BF) ,3 12,5 Bygg (BP) ,7 12,3 El (EC) ,5 12,4 Energi (EN) ,8 12,0 Estetiska (ES) ,5 14,8 Fordon (FP) ,3 11,5 Handels- och adm. (HP) ,8 12,7 Hantverk (HV) ,7 14,1 Hotell- och restaurang (HR) ,0 12,8 Industri (IP) ,3 11,9 Livsmedel (LP) ,9 12,6 Medie (MP) ,4 13,9 6

7 Naturbruk (NP) ,1 13,3 Naturvetenskap (NV) ,3 16,1 Omvårdnad (OP) ,0 13,1 Samhällsvetenskap (SP) ,1 14,7 Teknik (TE) ,1 13,8 Specialutformat progr. (SM) ,9 14,3 Alla nationella program ,5 14,0 Källa: Skolverket, Beskrivande data 2005 Slutbetygen skiljer sig inte så mycket som man kan tro. Det genomsnittliga betygspoängen för fordons är lägst på 11,5 medan det är högst på naturvetenskapliga programmet, 16,1. Problemet här är att gymnasieskolan endast producerar drygt personer med NV-utbildning varje år. Detta ska då jämföras med att närmare av högskolans nybörjarplatser kräver NVbehörighet1 (dvs. utbildningar inom naturvetenskap, teknik, medicin, farmaci och odontologi). Så även om alla naturvetare från gymnasieskolan skulle söka sig till naturvetarutbildningar inom högskolan så skulle de inte ens täcka upp hälften av högskolans utlysta platser. Kapitel 2 hur väljer ungdomar? Denna del utgör en mer kvalitativ målgruppsanalys. Social samt etnisk bakgrund påverkar motiven till att studera vidare och det är viktigt att ha en bild av vilka som motiveras av vad. En hel del forskning har gjorts på området och detta är ett försök att sammanställa vissa övergripande linjer. Avsnittet utgör en inblick i forskningen snarare än en sammanställning och är långt ifrån komplett. Inledning Ungdomars val är inte så olika de vuxnas som man ofta tror, ett antal undersökningar har visat att de flesta unga har sina föräldrar som förebilder och vill ha ett fast jobb (Skolverkets rapport 04:852 s. 58). Vid val till gymnasiet visade det sig att elevernas viktigaste motiv för att söka en särskilt utbildning var dess kvalité, innehåll samt värde för kommande arbete och studier (Skolverkets rapport 04:852 s. 62) genomförde Britta Jonsson en enkätundersökning av 20-åringar gällande vad de ansåg var viktigt i livet och hon delade in deras svar i tre grupper av livsprojekt. (1) Socialt orienterade projekt, att stå familjen nära etcetera, (2) Traditionella livsprojekt, att tjäna mycket pengar etcetera och (3) Individualiserade livsprojekt, att bli respekterad etcetera. Majoriteten av svenska 20- åringar väljer olika individualiserade livsprojekt medan man i länder med mindre välfärd tenderar att välja sociala och traditionella livsprojekt. (Skolverkets rapport 04:852 s. 65) Man kan också konstatera att de som tänkt sig arbetaryrken värderar traditionella livsprojekt, de som tänkt sig tjänstemannayrken värderar socialt orienterade projekt och de som tänker sig egenarbete av olika slag prioriterar individualiserade livsprojekt. Studien visar också att ungdomar med mindre social trygghet i ryggen spelar säkrare och tvekar att ta projektjobb och liknande. (Skolverkets rapport 04:852 s. 66) 7

8 Social bakgrund Val av studieinriktning och utbildningsnivå skiljer sig mellan ungdomar som vuxit upp med olika socionomiska förhållanden. Elever från högre socialgrupper väljer i högre utsträckning teoretiska alternativ trots lika betyg med andra elever. (Skolverkets rapport 04:852 s ) Allan Svensson vid Göteborgsuniversitet skrev 2002 en rapport (IPD rapport nr. 2002:10) om den sociala snedrekryteringen och när den uppstår. Han bygger sin undersökning på uppgifter från ett UGUprojekt (Utvärdering Genom Uppföljning) där man följer elever födda 1982 från klass tre till 25 års åldern. Projektet använder olika former av begåvningstester, intervjuer och betygsuppföljning för att se vilka studenter som väljer att läsa vidare och varför. Det man konstaterar är att även om man bortser från studiebegåvning så väljer elever från högre socialgrupper i betydligt högre utsträckning (16% oftare) att läsa vidare än elever från lägre social grupper. Skillnader i utbildningsnivå på grundval av kön finns knappt idag även om man väljer olika inriktning beroende på kön (SOU 1997:137). Utländsk bakgrund Elever med utländsk bakgrund har generellt ett lägre medelbetyg är svenska ungdomar, detta beror dock i mångt och mycket på att socialbakgrund spelar en så stor roll och gruppen utländska studenter utgör en mycket heterogen målgrupp. Exempelvis kan påpekas att av de elever som läste på det individuella programmet 2002 hade 37% utländsk bakgrund vilket kan jämföras med 15% på samtliga program. Flickor med utländsk bakgrund hade också högre betyg än svenska pojkar. Kapitel 3 våra studenter Denna del innehåller en sammanställning av vilka våra studenter är utifrån faktorer som utländsk bakgrund, socialbakgrund samt vilka gymnasieprogram de läst. Informationen finns på lite olika nivåer, lärosätesnivå, institutionsnivå samt programnivå. Ytterligare statistik är beställt från SCB och kommer att föras in i rapporten så snart som möjligt. Vilka studerar på universitet och högskola i Sverige? gällande grundutbildningen, 2005 Riket Linköping Lunds Malmö Stockholm Umeå Uppsala Arbetarbakgrund Utländsk bakgrund Högutbildade föräldrar Registrerade män Icke-traditionella studenter Jämförelsetal, grundutbildningen, 2005 Riket Linköping Lunds Malmö Stockholm Umeå Uppsala Arbetarbakgrund 0,71 0,6 0,49 0,78 0,65 0,74 0,58 Utländsk bakgrund 0,95 0,89 0,84 1,01 0,93 0,81 1,03 Föräldrar med högre 1,48 1,71 1,88 1,15 1,49 1,53 1,72 8

9 utbildning Generell information, grundutbildningen, 2005 Riket Linköping Lunds Malmö Stockholm Umeå Uppsala Antal helårsstudenter Nybörjare vid lärosätet Antal helårsprestationer Prestationsgrad (%) Antal avlagda examina Examenslängd (antal år) 3,7 3,9 4 3,3 3,7 3,6 4,1 Inresande studenter Utresande studenter Källa: Högskoleverket Vilka studerar vid Umeå universitet? Generellt En sak som är oerhört intressant att titta på i statistiken ovan är jämförelsetalen som tar hänsyn till hur universitetens upptagningsområde ser ut. Om vi exempelvis tittar på arbetarbakgrunden hos studenterna vid Umeå universitet kan vi konstatera att trots att vi har fler studenter med arbetarbakgrund än de andra universiteten (27%) och ligger över riksgenomsnittet (24%) så får vi inte ett särskilt bra jämförelsetal. Om den sociala bakgrunden inte spelat någon roll och alla individer börjat studera vidare i samma utsträckning i olika samhällsklasser så skulle 30% fler (än idag) med arbetarbakgrund läsa vidare här i Umeå. Om man ser på jämförelsetalet gällande utländsk bakgrund så ser det annorlunda ut. Umeå universitet har ett lägre antal studenter med utländsk bakgrund (8%) än de andra universiteten där snittet ligger på 16%. Om man ser på jämförelsetalen kan man dock konstatera att vi inte är 50% sämre utan i relation till vårt upptagningsområde så är det ungefär 20% fler (än idag) med utländsk bakgrund som borde läsa vidare för att återge hur det ser ut i befolkningen. Alla de stora universiteten har dock betydligt bättre jämförelsetal än Umeå universitet och i landet så återspeglar studenter med utländsk bakgrund till 95% befolkningen i det upptagningsområdet. Kort sagt så är vi inte särskilt bra på att attrahera studenter från arbetarbakgrund och vi är oerhört dåliga på att attrahera studenter med utländsk bakgrund. Detta är om man tar ställning till vårt upptagningsområde. Från vilka gymnasieprogram kommer studenterna? Vilka gymnasieprogram våra studenter kommer från är intressant eftersom att studenter med arbetarbakgrund i högre utsträckning än andra läser på praktiska program. Antal registrerade studenter vid UmU under 2006 Om samma student har flera gymnasieutbildningar kan han/hon återkomma i statistiken. GYMNASIEUTBILDNING Totalt % GYMNASIEUTBILDNING Totalt % BARN- O FRITIDSPROGRAMMET 776 1,82% LIVSMEDELSTEKNISK LINJE 126 0,30% BYGGPROGRAMMET 129 0,30% MEDIEPROGRAMMET 645 1,51% EKONOMISK LINJE 930 2,18% MUSIKLINJE 52 0,12% ELPROGRAMMET 535 1,26% NATURBRUKSPROGRAMMET 302 0,71% 9

10 ENERGIPROGRAMMET 30 0,07% NATURVETENSKAPLIG LINJE ,53% ESTETISKA PROGRAMMET 995 2,34% OMVÅRDNADSPROGRAMMET 522 1,23% FACKSKOLA 33 0,08% PROCESSTEKNISK LINJE 17 0,04% FOLKHÖGSKOLA ,37% REALLINJEN 48 0,11% FORDONSPROGRAMMET 102 0,24% REKLAM OCH DEKORATION 16 0,04% FRISKOLEPROGRAM 271 0,64% RESTAURANGLINJE 23 0,05% SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FRISÖR 48 0,11% LINJE ,33% GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV 26 0,06% SAMLAT BETYGSDOKUMENT 301 0,71% HANDELS- O ADMINISTRATIONSPROGRAMMET 324 0,76% SOCIAL LINJE ,46% HANTVERKSPROGRAMMET 66 0,15% SPECIALUTFORMAT PROGRAM ,26% HOTELL- OCH RESTAURANG 388 0,91% STUDENTEXAMEN 106 0,25% HUMANISTISK LINJE 523 1,23% TANDSKÖTERSKEUTBILDNING 38 0,09% INDUSTRIPROGRAMMET 76 0,18% TEKNISK LINJE ,01% INTERNATIONELL BACCALAUREAT 171 0,40% UNDERSKÖTARE 11 0,03% JORDBRUKSLINJE 43 0,10% UTLÄNDSK GYMNASIEUTBILDNING ,37% KOMVUX ,96% VUXENUTBILDNING 7 0,02% KONSUMTIONSLINJE 349 0,82% VÅRDLINJEN 872 2,05% KONTORSLINJE 381 0,89% ÖVRIGT 395 0,93% Totalt Källa: Ladok 30/ Samiska studenter Hur många samiska studenter som finns vid Umeå universitet är ingen lätt fråga att besvara. Mig veterligen finns ingen egentlig statistik där man kartlagt antal samiska studenter, vem som räknas som same är inte heller uppenbart. Åsa Nordin vid centrum för samisk forskning (CESAM) skrev 2004 en skrift med titeln Samiska studenters inställning till högre utbildning vid Umeå universitet. För att hitta informanter så kontaktade hon personer som antogs ha god kännedom om vilka samiska studenter som fanns och fick fram namn på drygt 60 studenter som var samer eller behandlade samisk tematik under sin utbildning. En enkät skickades ut till 50 personer och 26 svarade, av dem ansåg sig 23 vara samer. Vid val till sametinget 2006 var 7179 samer registrerade för att rösta (SCB). Arbetarbakgrund på programnivå, 2004/2005 Högskolan hade totalt 23% med arbetarbakgrund läsåret 2004/2005. Ovanstående siffror mäter året 2005 och då är siffran 27%. Vad detta beror på är svårt att besvara. Studier mot yrkesexamen Arbetarbakgrund Övrig bakgrund Arbetarbakgrund andel Studier mot yrkesexamen - totalt ,25 Humaniora och teologi ,17 Teologie kandidatexamen ,17 Juridik och samhällsvetenskap ,27 Juris kandidatexamen ,20 Psykologexamen ,17 Socionomexamen ,33 10

11 Undervisning ,31 Lärarexamen ,30 Specialpedagogexamen ,18 Studie- och yrkesvägledarexamen ,43 Naturvetenskap ,35 Receptarieexamen ,35 Teknik ,21 Civilingenjörsexamen ,17 Högskoleingenjörsexamen ,30 Medicin och odontologi ,10 Läkarexamen ,09 Psykoterapeutexamen 0 0 Tandläkarexamen ,17 Vård och omsorg ,30 Arbetsterapeutexamen ,34 Barnmorskeexamen ,41 Biomedicinsk analytikerexamen ,29 Dietistexamen ,29 Logopedexamen ,28 Sjukgymnastexamen ,23 Sjuksköterskeexamen ,31 Specialistsjuksköterskeexamen ,29 Tandhygienistexamen ,47 Tandteknikerexamen ,33 Konstnärligt område ,19 Konstnärlig högskoleexamen ,19 Övrigt område ,31 Yrkeshögskoleexamen ,31 Studier mot generell examen Arbetarbakgrund Övrig bakgrund Arbetarbakgrund andel Program - totalt ,21 Humaniora och teologi ,20 Juridik och samhällsvetenskap ,21 Naturvetenskap ,21 Teknik.. 6 Medicin och odontologi ,30 Vård och omsorg ,20 Konstnärligt område ,17 Övrigt område ,16 Kurser ,21 Humaniora och teologi ,21 Juridik och samhällsvetenskap ,21 Naturvetenskap ,18 Teknik ,26 Medicin och odontologi ,20 Vård och omsorg ,20 11

12 Konstnärligt område ,14 Övrigt område ,23 Utländskbakgrund på ämnesområdets nivå, 2004/2005 Denna information är beställd från SCB och kommer att uppdateras inom kort. 12

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education 21 Verksamhet efter utbildning Activity after education Sida/ Page Tabell/ Table 414 Inledande text Text 416 21.1 Verksamhet 1991 2000, året efter av- Activity 1991 2000 the year after leaving gångsåret

Läs mer

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 À 46 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 (forts.) 47 Byggprogrammet (BP) - avgångna

Läs mer

STATISTIKRAPPORT breddad rekrytering vid Umeå universitet

STATISTIKRAPPORT breddad rekrytering vid Umeå universitet STATISTIKRAPPORT breddad rekrytering vid Umeå universitet 1 Inledning...3 Uppdraget...3 Intersektionalitet...3 Umeå universitet i ett nationellt perspektiv...3 Arbetarbakgrund vid Umeå universitet...6

Läs mer

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05 UF 20 SM 0602 Universitet och högskolor Social bakgrund bland högskolenybörjare 2005/06 och doktorandnybörjare 2004/05 Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Vem kommer in, vem kommer ut?

Vem kommer in, vem kommer ut? Vem kommer in, vem kommer ut? UKÄ om social bakgrund och genomströmning i högskolan Helen Dryler, UKÄ UHR/Kvalitetsdrivet 2014: Breddad rekrytering, och sen då? Innehåll Vem kommer in? Social bakgrund

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Inledning Inför gymnasievalet våren 2010 genomför Teknikdelegationen en kampanj riktad till niondeklassare, med huvudbudskapet

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin 751,53 g Svil /11 INVESTOR IN PEOPLE Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos Underlaget är taget från databasen SIRIS, 2012-01-15 Genoms trömnin Vald eriod: 2012 Vald or anisation:

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 0802 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sedan flera år är intresset för högskolestudier högt, men de senaste åren har antalet studenter minskat, trots utbyggnader av utbildningen på grundnivå och avancerad

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Krokoms gymnasieskola Krokom 324200 2 Byggprogrammet Palmcrantzskolan Östersund 282700

Läs mer

21.1 Befolkningen år utbildningsnivå i Stockholms län

21.1 Befolkningen år utbildningsnivå i Stockholms län Utbildning Statistiken i detta kapitel belyser hela utbildningsväsendet. Allt från förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskoleutbildning till forskarutbildning. På uppdrag av Skolverket

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Vilka deltog läsåret 2008/09 (första försöksåret ) med lärlingsutbildning?

Vilka deltog läsåret 2008/09 (första försöksåret ) med lärlingsutbildning? Vilka deltog läsåret 2008/09 (första försöksåret ) med lärlingsutbildning? Huvudmän som deltog i försöket 2008/09 135 huvudmän 4 069 elever 100 % 110 kommuner 1 789 elever 44,0 % 22 fristående 2 268 elever

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Även inriktningen för nybörjarna i högskolan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå.

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Även inriktningen för nybörjarna i högskolan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. UF 20 SM 1204 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2011/ /12 och doktorandnybörjare 2010/11 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

21.1 Befolkningen år utbildningsnivå i Stockholms län

21.1 Befolkningen år utbildningsnivå i Stockholms län 21 Utbildning Utbildning Statistiken i detta kapitel belyser hela utbildningsväsendet. Allt från förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskoleutbildning till forskarutbildning. På uppdrag

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i län som ger jobb Tabell 4: De yrkesförberedande program

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

21.1 Befolkning år efter utbildningsnivå i Stockholms län

21.1 Befolkning år efter utbildningsnivå i Stockholms län 21 Statistiken i detta kapitel belyser hela utbildningsväsendet. Allt från förskola, grund skola, gymnasieskola, vuxenutbildning, hög skole utbildning till forskarutbildning. På uppdrag av Skolverket insamlar

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Västernorrlands län

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. Till grund för kartläggningen

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 UF 20 SM 1502 Universitet och högskolor Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 Higher Education. Throughput at first and second cycle studies up to and including 2013/14 I

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1602 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Högre utbildning Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Åh, jag ville att hela dagarna skulle vara en enda lång historielektion. Roland, 65 år Spanska? Usch Ted, 12 år Matematik! Här fanns ett facit

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 UF 20 SM 1103 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 Higher education Throughput and result at first and second cycle studies up to 2009/10

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Övergången från gymnasieskolan till högskolan

Övergången från gymnasieskolan till högskolan STATISTISK ANALYS Anders Wiberg Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 39 anders.wiberg@hsv.se 2007/10 Övergången från gymnasieskolan till högskolan I regleringsbrevet för 2007 har regeringen

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 306400 2 Elprogrammet Ådalsskolan Kramfors 288500 Elprogrammet

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Hantverksprogrammet

Vad ungdomar gör efter Hantverksprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi, Juridik samt spetsutbildning inom finansekonomi, FINEK Estetiska programmet - inriktning Musik samt spetsutbildningar

Läs mer

Halmstad 14 september. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Halmstad 14 september. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Halmstad 14 september Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2008-12-14 Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2 Fordonsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 308

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Medieprogrammet

Vad ungdomar gör efter Medieprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Barn- och fritidsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Barn- och fritidsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Handels- och administrationsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Handels- och administrationsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Samhällsvetenskapsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Samhällsvetenskapsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013 Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Betygspoäng och behörighet läsåret 2012/2013... 6 Betyg i gymnasiegemensamma

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 291 Barn- Och Fritidsprogrammet 25 21 19 85 Industriprogrammet 24 13 2 7 Naturvetenskapsprogrammet 16 7 8 Specialutf. Progr., Ledarskap

Läs mer

Del E: Vårt land 65. Påståenden om Sverige E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige

Del E: Vårt land 65. Påståenden om Sverige E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige Del E: Vårt land 65 E1: För att skydda jobben i Sverige bör vi köpa produkter som är gjorda i Sverige inte absolut 4 18 51 20 7 7 22 41 21 9 NV, SP, IB 4 20 53 18 6 ES, HP, HV, HR, LP, MP, NP 6 18 48 21

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Naturbruksprogrammet

Vad ungdomar gör efter Naturbruksprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Kalmar som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Kalmar med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De yrkesförberedande programmen i Kalmar som ger jobb Tabell

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Naturvetenskapsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Naturvetenskapsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 2: Programmen i Södermanland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Södermanland som ger jobb Tabell 4: Programmen i Södermanland som har bäst förädlingsvärde

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Tabell : Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Industriprogrammet 2 Fordonsprogrammet 3 Elprogrammet gymnasieskola Sandviken 39 800 gymnasieskola Sandviken

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Teknikprogrammet

Vad ungdomar gör efter Teknikprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Fordonsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Fordonsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Elprogrammet

Vad ungdomar gör efter Elprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Solna Gymnasium Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el och energiprogrammet med inriktningarna dator och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Bortfallsanalys Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Förord Bortfallsanalys Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

UTBYTESKOMPLETTERINGAR BLAND DEM SOM AVSLUTADE GYMNASIET

UTBYTESKOMPLETTERINGAR BLAND DEM SOM AVSLUTADE GYMNASIET UTBYTESKOMPLETTERINGAR BLAND DEM SOM AVSLUTADE GYMNASIET 1997 2001 Differenser mellan avgångsbetyg från gymnasiet och betyg som har kompletterats efter den ordinarie gymnasieskolan Kent Löfgren BVM nr

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071 Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 77 86 77 80 189 Barn- och fritidsprogramet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 7 7 7 Byggprogrammet Wenströmska gymnasiet 87 148 87 180 198 Byggprogrammet

Läs mer