Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering -"

Transkript

1 rapport breddad rekrytering vid Umeå universitet 1

2 Inledning...3 Uppdraget...3 Definitioner...3 Kapitel 1 universitetens rekryteringsbas...5 Våra presumtiva studenter, vilka är de?...5 Kapitel 2 hur väljer ungdomar?...7 Kapitel 3 våra studenter...8 Vilka studerar på universitet och högskola i Sverige?...8 Vilka studerar vid Umeå universitet?...9 2

3 Inledning Denna del klargör uppdraget samt behandlar definitioner av begrepp. Uppdraget Den 30 september 2005 fastställde universitetsstyrelsen för Umeå Universitet en handlingsplan för breddad rekrytering. I denna handlingsplan finns en punkt som handlar om att sammanställa utbildningsstatistik av den sociala och etniska bakgrunden hos Umeå universitets studenter. (Punkt 4.1) Denna skrivelse är ett försök att göra en sådan sammanställning. Förutom sammanställning av vilka våra studenter är har jag valt att göra en kortare överblick över vilka våra presumtiva studenter kan vara. Tiden för den delen av kartläggningen har dock varit knapp och jag har helt enkelt sammanställt lättillgänglig existerande statistik vilket tyvärr fick fokus på ungdomar/gymnasieelever. Även om det är en viktig grupp så finns det även många fler potentiella studentgrupper, exempelvis äldre studenter. Definitioner Akademiker Person som studerar eller har utbildats vid högskola eller universitet. (www.ne.se) Arbetarbakgrund De som kommer från arbetarhem enligt den socioekonomiska indelning som SCB använder ("arbetare" som hushålls SEI, enligt FoB90). Uppgifterna avser högskolenybörjare upp till och med 34 års ålder och det bortfall som förekommer är ungefär tio procent. Skillnader mellan lärosäten kan vara betydande, vilket sammanhänger både med utbildningsutbud och social struktur i det område som är lärosätets huvudsakliga rekryteringsområde. Uppgiften redovisas i procent och endast om bortfallet < 30 procent. Jämförelsetal, arbetarbakgrund i statistiken För varje lärosäte anges ett jämförelsetal som visar andelen med arbetarbakgrund ("arbetare" som hushålls SEI, enligt FoB90) bland högskolenybörjarna (upp till och med 34 års ålder) det senaste läsåret vid lärosätet dividerat med motsvarande tal för ett genomsnitt av individer från samma kommuner och i samma åldrar, dvs. ett tal som visar hur hög andelen med arbetarbakgrund skulle ha varit om den sociala bakgrunden inte spelade någon roll för sannolikheten att börja studera. Jämförelsetalet 0,50 visar till exempel att andelen med arbetarbakgrund bland högskolenybörjarna bara är hälften så stor som den skulle ha varit om arbetarbarnen hade varit representerade bland högskolenybörjarna i samma utsträckning som i ett genomsnitt av befolkningen i samma åldrar och från samma kommuner. Förtydligande: År 2004 avser läsåret 2003/04. Breddad rekrytering Med breddad rekrytering menar vi planerade och systematiska åtgärder för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel, men också planerade och systematiska åtgärder för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. Fokus i 3

4 Umeå universitets arbete med breddad rekrytering ligger på åtgärder för att minska den sociala och etniska snedrekryteringen. (Handlingsplan för breddad rekrytering, UmU) Föräldrar med högre utbildning Andel högskolenybörjare det senaste läsåret som kommer från en hemmiljö där minst en av föräldrarna har utbildning på högskolenivå ("minst treårig eftergymnasial utbildning" som hushålls- SUN, enligt FoB90). Uppgiften avser högskolenybörjare i åldrar upp till och med 34 år. Uppgiften avser andel i procent och redovisas om bortfallet < 30 procent. Förtydligande: År 2004 avser läsåret 2003/04. Jämförelsetal, andel med högutbildade föräldrar För varje lärosäte anges ett jämförelsetal som visar andelen med högutbildade föräldrar bland högskolenybörjarna (upp till och med 34 års ålder) det senaste läsåret vid lärosätet dividerat med motsvarande tal för ett genomsnitt av individer från samma kommuner och i samma åldrar, dvs. ett tal som visar hur hög andelen med högutbildade föräldrar skulle ha varit om föräldrars utbildning inte spelade någon roll för sannolikheten att börja studera. Jämförelsetalet 0,50 visar till exempel att andelen med högutbildade föräldrar bland högskolenybörjarna bara är hälften så stor som den skulle ha varit om antalet med högutbildade föräldrar hade varit representerade bland högskolenybörjarna i samma utsträckning som i ett genomsnitt av befolkningen i samma åldrar och från samma kommuner. Icke-traditionella studenter För att räknas som icke-traditionell student ska den studerande uppfylla minst ett av följande tre kriterier: att ha börjat studierna vid 25 års ålder eller senare, studera på deltid, ha gjort ett sammanhängande uppehåll i studierna vid universitet och högskolor som omfattar minst tre terminer. Uppgiften avser andelen icke-traditionella studenter av alla som var registrerade som studerande höstterminen under det valda kalenderåret, procent. Snedrekrytering Snedrekrytering innebär att personer med förutsättningar att klara av högskolestudier ändå medvetet eller omedvetet väljer bort denna möjlighet på grund av sociala, ekonomiska, etniska eller kulturella faktorer. Snedrekrytering föreligger när en viss grupp har andelsmässigt lägre representation vid universitet och högskolor än de har i samhället i övrigt. (Handlingsplan för breddad rekrytering, UmU) Social bakgrund Social bakgrund definieras som föräldrarnas samhällsklass. Det vanligaste måttet är SEI (socioekonomisk grupp) som huvudsakligen bygger på yrke. Studentens (högskolenybörjarens) sociala bakgrund beskrivs som den högsta av faders/moders socioekonomiska grupp (SEI) enligt en fastställd ordning. Uppgifterna om föräldrarnas SEI har hittills hämtats från folk- och bostadsräkningarna. SUN (svensk utbildnings- nomenklatur) i form av föräldrarnas utbildningsbakgrund kan användas som mått på social bakgrund. (www.hsv.se) Tjänsteman Person som är anställd för att utföra uppgifter som mera har anknytning till administration än till direkt produktion och som därför vanl. har inrutat skrivbordsarbete; i mots. dels till arbetare, dels till högre chefer, dels äv. till fria yrkesutövare. (www.ne.se) 4

5 Utländsk bakgrund Personer som själva är utrikes födda eller som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. I SCB:s rapporter om studenter med utländsk bakgrund (UF 19) räknas inte adoptivbarn som utrikes födda. För personer som är adopterade har adoptivföräldern prioriterats före den biologiska föräldern. Riktlinjer för hur personer med utländsk bakgrund bör redovisas i statistiken återfinns i Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik, Personer med utländsk bakgrund (MIS 2002:3). (www.hsv.se) Jämförelsetal, utländsk bakgrund i statistiken För varje lärosäte anges ett jämförelsetal som visar andelen med utländsk bakgrund bland högskolenybörjarna (i ålder < 65 år) vid lärosätet dividerat med motsvarande tal för ett genomsnitt av individer från samma kommuner och i samma åldrar, dvs. ett tal som visar hur hög andelen med utländsk bakgrund skulle ha varit om utländsk bakgrund inte spelade någon roll för sannolikheten att börja studera. Jämförelsetalet 0,50 visar till exempel att andelen med utländsk bakgrund bland högskolenybörjarna bara är hälften så stor som den skulle ha varit om antalet med utländsk bakgrund hade varit representerade bland högskolenybörjarna i samma utsträckning som i ett genomsnitt av befolkningen i samma åldrar och från samma kommuner. Kapitel 1 universitetens rekryteringsbas Att veta vilka våra presumtiva studenter är utgör en viktig del när man utformar informationsmaterial, en form av statistisk målgruppsanalys. Denna del ger en inblick i vilka våra presumtiva studenter är och bygger till stor del på en intern skrivelse av Lars Lustig på StudentCentrum. Våra presumtiva studenter, vilka är de? Inledning Presumtiva studenter kan vara alla i hela världen med någon möjlighet att skaffa behörighet att läsa på ett svenskt universitet. Den statistik som finns sammanställd här handlar dock främst om ungdomar och elever som kommer från det svenska gymnasiet. Anledningen till detta är att gymnasieskolan utgör en relativt avgränsad och uppenbar målgrupp. Kartläggningar av samtliga presumtiva studenter blir så stora att de knappast görs. Närmare elever lämnade gymnasieskolan våren 2005 med slutbetyg av gymnasieskolans samtliga elever med slutbetyg uppfyller kraven på grundläggande behörighet. Eleverna vid Naturvetarprogrammet och Samhällsvetarprogrammet utgör tillsammans ca 40 procent av alla elever inom gymnasieskolan. Det betyder att de övriga 15 programmen hyser 60 procent av gymnasieskolans elever. Från vilka gymnasieprogram kommer studenterna? Övergång till högskolan inom tre år för elever som avslutat gymnasieskolan läsåret 2000/01. 5

6 Program Totalt antal Antal i högskoleutbildning Andel i högskoleutbildning (%) Barn- och fritid (BF) ,0 Bygg (BP) ,4 El (EC) ,5 Energi (EN) ,9 Estetiska (ES) ,9 Fordon (FP) ,3 Handels- och adm. (HP) ,1 Hantverk (HV) ,7 Hotell- och restaurang (HR) ,1 Industri (IP) ,1 Livsmedel (LP) ,1 Medie (MP) ,5 Naturbruk (NP) ,1 Naturvetenskap (NV) ,4 Omvårdnad (OP) ,1 Samhällsvetenskap (SP) ,8 Specialutformat progr. (SM) ,4 Alla nationella program ,0 Källa: Skolverket, Beskrivande data procent av alla elever som lämnade gymnasieskolan läsåret 2001 med ett slutbetyg har påbörjat högskoleutbildning senast vårterminen Men andelen varierar kraftigt mellan programmen från 1,3% på bygg programmet till 80,4% på det naturvetenskapliga programmet. Hur mycket skiljer sig slutbetygen mellan olika gymnasieprogram? Elever som slutfört gymnasieskolan läsåret 2004/05 med slutbetyg. Andel av dessa med grundläggande behörighet till högskola samt genomsnittlig betygspoäng Program Antal elever Grundläggande behörighet % Genomsnittlig betygspoäng Barn- och fritid (BF) ,3 12,5 Bygg (BP) ,7 12,3 El (EC) ,5 12,4 Energi (EN) ,8 12,0 Estetiska (ES) ,5 14,8 Fordon (FP) ,3 11,5 Handels- och adm. (HP) ,8 12,7 Hantverk (HV) ,7 14,1 Hotell- och restaurang (HR) ,0 12,8 Industri (IP) ,3 11,9 Livsmedel (LP) ,9 12,6 Medie (MP) ,4 13,9 6

7 Naturbruk (NP) ,1 13,3 Naturvetenskap (NV) ,3 16,1 Omvårdnad (OP) ,0 13,1 Samhällsvetenskap (SP) ,1 14,7 Teknik (TE) ,1 13,8 Specialutformat progr. (SM) ,9 14,3 Alla nationella program ,5 14,0 Källa: Skolverket, Beskrivande data 2005 Slutbetygen skiljer sig inte så mycket som man kan tro. Det genomsnittliga betygspoängen för fordons är lägst på 11,5 medan det är högst på naturvetenskapliga programmet, 16,1. Problemet här är att gymnasieskolan endast producerar drygt personer med NV-utbildning varje år. Detta ska då jämföras med att närmare av högskolans nybörjarplatser kräver NVbehörighet1 (dvs. utbildningar inom naturvetenskap, teknik, medicin, farmaci och odontologi). Så även om alla naturvetare från gymnasieskolan skulle söka sig till naturvetarutbildningar inom högskolan så skulle de inte ens täcka upp hälften av högskolans utlysta platser. Kapitel 2 hur väljer ungdomar? Denna del utgör en mer kvalitativ målgruppsanalys. Social samt etnisk bakgrund påverkar motiven till att studera vidare och det är viktigt att ha en bild av vilka som motiveras av vad. En hel del forskning har gjorts på området och detta är ett försök att sammanställa vissa övergripande linjer. Avsnittet utgör en inblick i forskningen snarare än en sammanställning och är långt ifrån komplett. Inledning Ungdomars val är inte så olika de vuxnas som man ofta tror, ett antal undersökningar har visat att de flesta unga har sina föräldrar som förebilder och vill ha ett fast jobb (Skolverkets rapport 04:852 s. 58). Vid val till gymnasiet visade det sig att elevernas viktigaste motiv för att söka en särskilt utbildning var dess kvalité, innehåll samt värde för kommande arbete och studier (Skolverkets rapport 04:852 s. 62) genomförde Britta Jonsson en enkätundersökning av 20-åringar gällande vad de ansåg var viktigt i livet och hon delade in deras svar i tre grupper av livsprojekt. (1) Socialt orienterade projekt, att stå familjen nära etcetera, (2) Traditionella livsprojekt, att tjäna mycket pengar etcetera och (3) Individualiserade livsprojekt, att bli respekterad etcetera. Majoriteten av svenska 20- åringar väljer olika individualiserade livsprojekt medan man i länder med mindre välfärd tenderar att välja sociala och traditionella livsprojekt. (Skolverkets rapport 04:852 s. 65) Man kan också konstatera att de som tänkt sig arbetaryrken värderar traditionella livsprojekt, de som tänkt sig tjänstemannayrken värderar socialt orienterade projekt och de som tänker sig egenarbete av olika slag prioriterar individualiserade livsprojekt. Studien visar också att ungdomar med mindre social trygghet i ryggen spelar säkrare och tvekar att ta projektjobb och liknande. (Skolverkets rapport 04:852 s. 66) 7

8 Social bakgrund Val av studieinriktning och utbildningsnivå skiljer sig mellan ungdomar som vuxit upp med olika socionomiska förhållanden. Elever från högre socialgrupper väljer i högre utsträckning teoretiska alternativ trots lika betyg med andra elever. (Skolverkets rapport 04:852 s ) Allan Svensson vid Göteborgsuniversitet skrev 2002 en rapport (IPD rapport nr. 2002:10) om den sociala snedrekryteringen och när den uppstår. Han bygger sin undersökning på uppgifter från ett UGUprojekt (Utvärdering Genom Uppföljning) där man följer elever födda 1982 från klass tre till 25 års åldern. Projektet använder olika former av begåvningstester, intervjuer och betygsuppföljning för att se vilka studenter som väljer att läsa vidare och varför. Det man konstaterar är att även om man bortser från studiebegåvning så väljer elever från högre socialgrupper i betydligt högre utsträckning (16% oftare) att läsa vidare än elever från lägre social grupper. Skillnader i utbildningsnivå på grundval av kön finns knappt idag även om man väljer olika inriktning beroende på kön (SOU 1997:137). Utländsk bakgrund Elever med utländsk bakgrund har generellt ett lägre medelbetyg är svenska ungdomar, detta beror dock i mångt och mycket på att socialbakgrund spelar en så stor roll och gruppen utländska studenter utgör en mycket heterogen målgrupp. Exempelvis kan påpekas att av de elever som läste på det individuella programmet 2002 hade 37% utländsk bakgrund vilket kan jämföras med 15% på samtliga program. Flickor med utländsk bakgrund hade också högre betyg än svenska pojkar. Kapitel 3 våra studenter Denna del innehåller en sammanställning av vilka våra studenter är utifrån faktorer som utländsk bakgrund, socialbakgrund samt vilka gymnasieprogram de läst. Informationen finns på lite olika nivåer, lärosätesnivå, institutionsnivå samt programnivå. Ytterligare statistik är beställt från SCB och kommer att föras in i rapporten så snart som möjligt. Vilka studerar på universitet och högskola i Sverige? gällande grundutbildningen, 2005 Riket Linköping Lunds Malmö Stockholm Umeå Uppsala Arbetarbakgrund Utländsk bakgrund Högutbildade föräldrar Registrerade män Icke-traditionella studenter Jämförelsetal, grundutbildningen, 2005 Riket Linköping Lunds Malmö Stockholm Umeå Uppsala Arbetarbakgrund 0,71 0,6 0,49 0,78 0,65 0,74 0,58 Utländsk bakgrund 0,95 0,89 0,84 1,01 0,93 0,81 1,03 Föräldrar med högre 1,48 1,71 1,88 1,15 1,49 1,53 1,72 8

9 utbildning Generell information, grundutbildningen, 2005 Riket Linköping Lunds Malmö Stockholm Umeå Uppsala Antal helårsstudenter Nybörjare vid lärosätet Antal helårsprestationer Prestationsgrad (%) Antal avlagda examina Examenslängd (antal år) 3,7 3,9 4 3,3 3,7 3,6 4,1 Inresande studenter Utresande studenter Källa: Högskoleverket Vilka studerar vid Umeå universitet? Generellt En sak som är oerhört intressant att titta på i statistiken ovan är jämförelsetalen som tar hänsyn till hur universitetens upptagningsområde ser ut. Om vi exempelvis tittar på arbetarbakgrunden hos studenterna vid Umeå universitet kan vi konstatera att trots att vi har fler studenter med arbetarbakgrund än de andra universiteten (27%) och ligger över riksgenomsnittet (24%) så får vi inte ett särskilt bra jämförelsetal. Om den sociala bakgrunden inte spelat någon roll och alla individer börjat studera vidare i samma utsträckning i olika samhällsklasser så skulle 30% fler (än idag) med arbetarbakgrund läsa vidare här i Umeå. Om man ser på jämförelsetalet gällande utländsk bakgrund så ser det annorlunda ut. Umeå universitet har ett lägre antal studenter med utländsk bakgrund (8%) än de andra universiteten där snittet ligger på 16%. Om man ser på jämförelsetalen kan man dock konstatera att vi inte är 50% sämre utan i relation till vårt upptagningsområde så är det ungefär 20% fler (än idag) med utländsk bakgrund som borde läsa vidare för att återge hur det ser ut i befolkningen. Alla de stora universiteten har dock betydligt bättre jämförelsetal än Umeå universitet och i landet så återspeglar studenter med utländsk bakgrund till 95% befolkningen i det upptagningsområdet. Kort sagt så är vi inte särskilt bra på att attrahera studenter från arbetarbakgrund och vi är oerhört dåliga på att attrahera studenter med utländsk bakgrund. Detta är om man tar ställning till vårt upptagningsområde. Från vilka gymnasieprogram kommer studenterna? Vilka gymnasieprogram våra studenter kommer från är intressant eftersom att studenter med arbetarbakgrund i högre utsträckning än andra läser på praktiska program. Antal registrerade studenter vid UmU under 2006 Om samma student har flera gymnasieutbildningar kan han/hon återkomma i statistiken. GYMNASIEUTBILDNING Totalt % GYMNASIEUTBILDNING Totalt % BARN- O FRITIDSPROGRAMMET 776 1,82% LIVSMEDELSTEKNISK LINJE 126 0,30% BYGGPROGRAMMET 129 0,30% MEDIEPROGRAMMET 645 1,51% EKONOMISK LINJE 930 2,18% MUSIKLINJE 52 0,12% ELPROGRAMMET 535 1,26% NATURBRUKSPROGRAMMET 302 0,71% 9

10 ENERGIPROGRAMMET 30 0,07% NATURVETENSKAPLIG LINJE ,53% ESTETISKA PROGRAMMET 995 2,34% OMVÅRDNADSPROGRAMMET 522 1,23% FACKSKOLA 33 0,08% PROCESSTEKNISK LINJE 17 0,04% FOLKHÖGSKOLA ,37% REALLINJEN 48 0,11% FORDONSPROGRAMMET 102 0,24% REKLAM OCH DEKORATION 16 0,04% FRISKOLEPROGRAM 271 0,64% RESTAURANGLINJE 23 0,05% SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FRISÖR 48 0,11% LINJE ,33% GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV 26 0,06% SAMLAT BETYGSDOKUMENT 301 0,71% HANDELS- O ADMINISTRATIONSPROGRAMMET 324 0,76% SOCIAL LINJE ,46% HANTVERKSPROGRAMMET 66 0,15% SPECIALUTFORMAT PROGRAM ,26% HOTELL- OCH RESTAURANG 388 0,91% STUDENTEXAMEN 106 0,25% HUMANISTISK LINJE 523 1,23% TANDSKÖTERSKEUTBILDNING 38 0,09% INDUSTRIPROGRAMMET 76 0,18% TEKNISK LINJE ,01% INTERNATIONELL BACCALAUREAT 171 0,40% UNDERSKÖTARE 11 0,03% JORDBRUKSLINJE 43 0,10% UTLÄNDSK GYMNASIEUTBILDNING ,37% KOMVUX ,96% VUXENUTBILDNING 7 0,02% KONSUMTIONSLINJE 349 0,82% VÅRDLINJEN 872 2,05% KONTORSLINJE 381 0,89% ÖVRIGT 395 0,93% Totalt Källa: Ladok 30/ Samiska studenter Hur många samiska studenter som finns vid Umeå universitet är ingen lätt fråga att besvara. Mig veterligen finns ingen egentlig statistik där man kartlagt antal samiska studenter, vem som räknas som same är inte heller uppenbart. Åsa Nordin vid centrum för samisk forskning (CESAM) skrev 2004 en skrift med titeln Samiska studenters inställning till högre utbildning vid Umeå universitet. För att hitta informanter så kontaktade hon personer som antogs ha god kännedom om vilka samiska studenter som fanns och fick fram namn på drygt 60 studenter som var samer eller behandlade samisk tematik under sin utbildning. En enkät skickades ut till 50 personer och 26 svarade, av dem ansåg sig 23 vara samer. Vid val till sametinget 2006 var 7179 samer registrerade för att rösta (SCB). Arbetarbakgrund på programnivå, 2004/2005 Högskolan hade totalt 23% med arbetarbakgrund läsåret 2004/2005. Ovanstående siffror mäter året 2005 och då är siffran 27%. Vad detta beror på är svårt att besvara. Studier mot yrkesexamen Arbetarbakgrund Övrig bakgrund Arbetarbakgrund andel Studier mot yrkesexamen - totalt ,25 Humaniora och teologi ,17 Teologie kandidatexamen ,17 Juridik och samhällsvetenskap ,27 Juris kandidatexamen ,20 Psykologexamen ,17 Socionomexamen ,33 10

11 Undervisning ,31 Lärarexamen ,30 Specialpedagogexamen ,18 Studie- och yrkesvägledarexamen ,43 Naturvetenskap ,35 Receptarieexamen ,35 Teknik ,21 Civilingenjörsexamen ,17 Högskoleingenjörsexamen ,30 Medicin och odontologi ,10 Läkarexamen ,09 Psykoterapeutexamen 0 0 Tandläkarexamen ,17 Vård och omsorg ,30 Arbetsterapeutexamen ,34 Barnmorskeexamen ,41 Biomedicinsk analytikerexamen ,29 Dietistexamen ,29 Logopedexamen ,28 Sjukgymnastexamen ,23 Sjuksköterskeexamen ,31 Specialistsjuksköterskeexamen ,29 Tandhygienistexamen ,47 Tandteknikerexamen ,33 Konstnärligt område ,19 Konstnärlig högskoleexamen ,19 Övrigt område ,31 Yrkeshögskoleexamen ,31 Studier mot generell examen Arbetarbakgrund Övrig bakgrund Arbetarbakgrund andel Program - totalt ,21 Humaniora och teologi ,20 Juridik och samhällsvetenskap ,21 Naturvetenskap ,21 Teknik.. 6 Medicin och odontologi ,30 Vård och omsorg ,20 Konstnärligt område ,17 Övrigt område ,16 Kurser ,21 Humaniora och teologi ,21 Juridik och samhällsvetenskap ,21 Naturvetenskap ,18 Teknik ,26 Medicin och odontologi ,20 Vård och omsorg ,20 11

12 Konstnärligt område ,14 Övrigt område ,23 Utländskbakgrund på ämnesområdets nivå, 2004/2005 Denna information är beställd från SCB och kommer att uppdateras inom kort. 12

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Social bakgrund och genomströmning i högskolan

Social bakgrund och genomströmning i högskolan , Rapport 2013:4 Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning Statistics Sweden På tal om utbildning Utbildning och forskning 2010 På tal om utbildning 2010 2010 Education in Sweden 2010 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering Fickskolan fr.o.m.1983 Previous

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Sverker Lundin & Karin Anna Petersen

Sverker Lundin & Karin Anna Petersen Sverker Lundin & Karin Anna Petersen Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993 2003 OMOM-projektet: Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering Pedagogiska

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Karriärvägar för ungdomar med utländsk bakgrund

Karriärvägar för ungdomar med utländsk bakgrund Karriärvägar för ungdomar med utländsk bakgrund Framtidsplaner, orienteringar och strategier mellan utbildning och arbete Catarina Lundqvist 2 Catarina Lundqvist: Karriärvägar för ungdomar med utländsk

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet Rapport 2007:43 R Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor En samlad bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Granskningsrapport avseende Betygsutveckling i några gymnasieskolor.

Granskningsrapport avseende Betygsutveckling i några gymnasieskolor. Granskningsrapport avseende Betygsutveckling i några gymnasieskolor. Projektledare: Kaj Oldrup Foto: Pernilla Lindblad. Från utsparken Malmö Latin 2008. Beslutad av revisorskollegiet 2008-10-21 Postadress:

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård höstterminen 2003 - ur studenternas perspektiv Gunilla Mårald Pernilla Westerberg Umeå Centre for Evaluation Research Juni 2004 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden

Etableringen på arbetsmarknaden Rapport 2005:42 R Etableringen på arbetsmarknaden examinerade 2001/02 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Etableringen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden

Etableringen på arbetsmarknaden Rapport 2009:28 R Etableringen på arbetsmarknaden examinerade 2005/06 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Etableringen

Läs mer

Individens handlingsutrymme i relation till social klass

Individens handlingsutrymme i relation till social klass Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Individens handlingsutrymme i relation till social klass - en studie om lärlingsutbildningen The individual acting space

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer