Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014

2 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet Ansvarsområde Organisation och verksamhet 3 4. Budget Driftbudget Investeringsbudget 8 5. Strategier och åtaganden för att nå målen Kommunens styrmodell Fokusområden Mål, strategier och åtaganden per målområde Plan för personalarbete Gemensamt förhållningssätt och kultur Prioriterade frågor från arbetsplatsundersökningen Rekrytering - arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljö Plan för kvalitetsarbete Kvalitetsdeklarerade tjänster Medborgardialog Synpunktshantering Intern kontroll 25

3 2 1. Inledning Den här verksamhetsplanen bygger på de mål och den budget som fastställts för Målen för verksamheten har satts av kommunfullmäktige, därefter har stadsbyggnadsnämnden utformat strategier för de olika målområdena. Nämnden beslutade om Strategi och budget för den 30 oktober Förvaltningen beskriver nu i verksamhetsplanen de åtaganden som krävs för att uppfylla nämndens strategier och kommunfullmäktiges mål. Även förvaltningens organisation, samt budget, personalplan och plan för kvalitetsarbete beskrivs i dokumentet. Mål, strategier och åtaganden i verksamhetsplanen ska vidareutvecklas inom förvaltningen med aktiviteter på avdelnings- eller enhetsnivå. Alla medarbetare ska ha individuella mål som är kopplade till målkedjan. 2. Förord Haningeborna är våra uppdragsgivare. Strävan är att med stort yrkeskunnande och gott bemötande leverera stadsbyggnadstjänster både som myndighet och i produktion. Kommunens kvalitetskriterier bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet är centrala för hur stadsbyggnadsverksamheten uppfattas. Ambitionen är att vi ska vara en förebild för andra förvaltningar i strävan mot kommunens vision att bedriva den bästa kommunala verksamheten i landet. Som ett led i visionen om den bästa kommunala arbetsplatsen är vår ambition att nå dit inom tre till fyra år. Bland annat kommer förvaltningen att fortsätta att levandegöra stadsbyggnads gemensamma förhållningssätt, vilket också ansluter till det kommunövergripande arbetet med framtagande av nya riktlinjer för chefer, medarbetarskap med mera. Det påbörjade arbetet under 2013 inom fokusområdet det offentliga rummet - med aktiviteter som arkitekturprogram, utvecklingen av Poseidons torg, översiktsplanering för kommunens centrala delar samt arkitekttävlingen Europan - är delar i processen för utvecklingen av den regionala stadskärnan under kommande år. För 2014 är fokus på kvalitet. Inom kvalitet har arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet prioriterats liksom rutinbeskrivningar för verksamheten. Inför fortsatt kvalitetsarbete tas en förstudie fram med sikte på att ha ett helt kvalitetssäkringssystem eller motsvarande infört i förvaltningen inom två till tre år.

4 3 Åtgärder prioriteras i den fysiska offentliga miljön för att förbättra trivseln och upplevelsen av trygghet; belysning har där en särskilt viktig roll. Ett generellt mål är ett Haninge fritt från klotter, skadegörelse och vandalism. Blandad bebyggelse av bostäder, verksamheter och offentliga byggnader skapar trygghet och attraktiva miljöer. Vidare prioriteras arbete inom översiktsplanering samt detaljplaneläggning för att nå målen om ökad befolkning och företagande. I detta ges arbetet med utveckling av regional stadskärna och politisk vision för Jordbro samt centrala Västerhaninge förtur. I all ny bebyggelse ska det arkitektoniska ges utrymme. Förvaltningen verkar för attraktiva parkmiljöer och biologisk mångfald och bidrar genom VAverksamheten till måluppfyllelse om renare sjöar och vattendrag. Större investeringar under 2014 är Årsta havsbad, ledningsrenoveringar samt pumpstationer. Vidare hanteras frågan om framtiden för Fors reningsverk inom ramen för den nya VA-planen. Inom teknikavdelningen prioriteras gatuunderhållet och trafiksäkerhetsåtgärder för främst oskyddade trafikanter. Arbetet enligt cykelplanen fortsätter och för 2014 planeras cirka två kilometer nya gång- och cykelvägar. Samverkan med Södertörnskommuner kring geografiska data och digitalt vägnät fortskrider. En stor utmaning är att förverkliga den kommunala lantmäterimyndigheten med igångsättning den 1 januari 2015 med flera förrättningslantmätare på plats hos oss. Mats Norrbom 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3.1 Ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för de kommunala verksamheter som regleras i plan- och bygglagen inom områdena detaljplanering, bygglov samt mätning och kartframställning. Nämnden ansvarar också för kommunens vägar, parker samt vatten- och avloppsverksamhet och är kommunens myndighet i trafikfrågor och hamnfrågor samt myndighet för adresshantering och lägenhetsregister. Markskötsel vid kommunens fastigheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden, ingår i uppdraget. 3.2 Organisation och verksamhet Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningsledning med administration och stab samt sex avdelningar: Park och natur, vatten och avlopp, teknik, plan, bygglov samt kart- och mät.

5 4 Förvaltningsledning och stab Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Inom staben finns funktioner för verksamhetsutveckling och information samt arkivansvar, registratur och nämndesekretariat. Här ingår också stadsarkitekten som ansvarar för de övergripande arkitektoniska frågorna i kommunen. Totalt består förvaltningsledning med stab av 5 personer. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller, samt representanter från kommunstyrelseförvaltningens avdelningar ekonomi, personal och kommunikation och marknadsföring. Park och natur Park och natur ansvarar för skötsel av kommunens detaljplanelagda parkmark, omfattande parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fastigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar cirka 55 personer inom avdelningen, varav cirka 35 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Vatten och avlopp Avdelningen är kommunens huvudman för vatten- och avloppstjänster inom fastställt VAverksamhetsområde och ansvarar för drift och tillsyn av 75 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn samt tre avloppsreningsverk och tre vattenverk. På VA-avdelningen arbetar 37 personer fördelade i huvudsak på tre enheter: Service och miljö, vattenverk och reningsverk samt rörnät. I en liten stab finns funktioner som VAstrateg och projektledare/byggledare.

6 5 Teknik Inom avdelningen återfinns i huvudsak fyra olika verksamheter: Väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Avdelningen har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Anläggningssidan utför markarbeten åt VA-avdelningen och KSF:s mark- och exploateringsenhet. Fordon och verkstad ansvarar för inköp av kommunens alla tunga fordon samt utför service och reparationer på kommunens samtliga fordon. Totalt består avdelningen av 32 personer. Plan Planavdelningen har uppdraget att upprätta detaljplaner. På avdelningen finns 17 tillsvidareanställda, varav 14 planarkitekter, två plansamordnare samt en planchef. Avdelningen har även en timanställd planarkitekt. Bygglov Bygglovsavdelningen består av 14 medarbetare uppdelade i två team samt plan- och byggcenter. Här handläggs ärenden enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt fastighetsbildningslagen. Allmänna frågor inom verksamhetens ansvarsområde besvaras av bygglovsvägledare på det nyinrättade plan- och byggcentret, där också handläggare från bygglov, plan och kart och mät kommer att bistå med sin kompetens. Kart och mät De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utföra mätning, framställa kartor och vara ansvarig för kommunens geodata samt adressfrågor. Kart- och mätavdelningen består av 14 medarbetare. En stor andel av avdelningens uppdrag bedrivs i samverkan med Lantmäteriet och andra myndigheter. KSF, Mark- o exploatering: Upphandling, start av genomförande samt byggledning ENTREPRENÖR: Anläggning av - vatten och avlopp - vägar - mark Drift och underhåll Vatten och avlopp VA-personal KSF, Strategisk planering: Översiktsplan Detaljplan EGEN REGI: Anläggning av - vatten och avlopp - vägar - mark Bygglov Drift och underhåll Väg och trafik Vägpersonal Planhandläggare Anläggningspersonal Bygglovshandläggare Trafikpersonal Kartor och mätunderlag (under hela processen) Drift och underhåll Park och natur Kart- och mätpersonal Parkpersonal Inom stadsbyggnadsförvaltningen arbetar alla personalgrupper i den gemensamma processen från ax till limpa.

7 6 4. Budget Förvaltningen har fått utökade ramar med tkr till totalt tkr. Ramuppräkningen innebär en kompensation för pris och löneökningar på 1 procent samt ett effektiviseringskrav på 1,3 procent för att täcka uppskattade pris- och löneökningar. Vidare täcker ramuppräkningen kostnader för tillkommande egna ytorna samt de tillkommande ytorna på fastighetsmark som ökar. Extra medel erhålls för kapitalkostnadstäckning för de trafiksäkerhetsprojekt som teknikavdelningen utför och det arbete med översiktsplanen som planavdelningen kommer att bedriva under Därtill omprioriterar nämnden anslag från planavdelningen till teknikavdelningen och gatuunderhållet som en riktad satsning under Driftbudget 2014 I nedanstående budgetsiffror finns även interna transaktioner medtagna, för att underlätta uppföljning inom de olika verksamheterna. I den beslutade budgeten och i bokslutet finns inte de interna transaktionerna med. Driftbudget 2014 Kostnad Intäkt Netto tkr tkr tkr Plan, bygglov samt kart och mät Vatten och avlopp Teknik Park och natur Förvaltningsledning och nämnd Totalt Plan Antalet pågående detaljplaner för 2014 beräknas vara ca 50, vilket är en volymökning jämfört med tidigare. För att möta ökningen av planärenden har avdelningen under 2013 anställt 5 nya medarbetare. Under 2014 kommer förvaltningen att delta i arbetet med ny översiktsplan för kommunen, vilket innebär ökad arbetsbelastning för i första hand plan, men även för övriga avdelningar. Bygglov Bygglovsverksamheten är ansluten till Bygglovalliansen, kommuner i samverkan för utvecklad bygglovfunktion, och är där aktiv i benchmarking, med utveckling av arbetsmetoder och uppföljning med enkäter. För att uppnå kommunfullmäktiges mål kommer avdelningen att utveckla bygglovsprocessen som e-tjänst samt förkorta handläggningstider för bygglov.

8 7 Kart och mät Enligt regeringsbeslut har Haninge kommun fått tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndiget. Under andra halvåret 2014 kommer etableringen genomföras inom kartoch mätavdelningen. Minst två förrättningslantmätare kommer att rekryteras och påbörja sina tjänster under sista kvartalet Övertagandet av ärenden från statliga lantmäteriet verkställs från och med Vatten och avlopp Arbetet med en kommunal VA-plan fortsätter under 2014 med fördjupning och vidareutveckling av olika delplaner, risk- och sårbarhetsfrågor, samt fortsatt arbete med revidering av Hanvedens vattenskyddsområde och en påbörjad översyn av Pålamalms vattentäkt. Avdelningen har fortsatt fokus på dagvattenhantering och arbetet med framtiden för Fors avloppsreningsverk fortsätter under En rådgivningsfunktion för enskilda VA-anläggningar infördes hösten Syftet är att vara rådgivare till exempel för VA-samfälligheter i skärgården. Finansiering sker mellan kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samt Nynäshamns kommun. Teknik Ett antal åtgärder genomförs för att förbättra styrning och uppföljning av externa entreprenörer, till exempel inom vinterväghållningen där det har installerats GPS-utrustning på samtliga maskiner. Sandupptagningen effektiviserades under 2013 genom att den personal som kör sopmaskinerna arbetade tvåskift, detta arbetssätt kommer fortsätta 2014 och om möjligt genomföras inom andra områden. Ett utbytesprogram av belysningsstolpar kommer att påbörjas under året, kostnaden för detta täcks inom befintlig belysningsbudget. Arbetet med hastighetsplanen färdigställs. Därefter inleds arbetet med att införa nya hastighetsgränser på det kommunala vägnätet. Park och natur För att klara verksamheten inom budgetramen krävdes effektiviseringar på 550 tkr. Lösningen blev att ersätta entreprenörer med arbete i egen regi. Det gäller främst arbete med närskogar och sommarblomsarrangemang. För att parkplanens attraktiva parker ska bli verklighet behövs intensivare skötsel. Under 2014 kommer skötselplaner för kommundelsparkerna att tas fram. Förvaltningsledning och nämnd Kostnaderna för förvaltningsledning och nämnd fördelas till största delen ut på varje avdelning. Här ingår också nämndens reserv på tkr.

9 8 4.2 Investeringsbudget 2014 Investeringsbudgeten omfattar investeringar för totalt 91,5 mkr, varav vatten- och avloppsverksamheten svarar för 52,0 mkr. Verksamhetsområde tkr Väginvesteringar Mindre ny- och ombyggnader 600 Komplettering och förnyelse av trafikbelysning 600 Utbyte av styr- och reglerteknik i korsningar 600 Diverse utrustning för vinterväghållning 250 Bullerdämpande åtgärder 125 Huvudgata Vendelsö (Sågen) Summa väginvesteringar, tkr Parkinvesteringar Parkupprustning Lekplatsupprustning 500 Mindre maskiner 300 Summa parkinvesteringar, tkr Trafikinvesteringar Trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställen Gångbana 75 Tillgänglighet vid busshållplatser Allmänna trafiksäkerhetsobjekt 500 Arbete i enlighet med cykelplan Summa trafikinvesteringar, tkr Fordon och verkstad Fordon, maskiner och utrustning Summa fordon och verkstad, tkr Plan och bygg GIS-data/scanning 100 Systemutveckling och e-tjänster 200 GIS-samverkan Södertörn 200 Plotter storformat och scanner 500 E-tjänst för bygglov 400 Summa plan och bygg, tkr 1 400

10 9 VA-investeringar Årsta havsbad detaljplan VA Dalarö detaljplan VA, etapp Dalarö detaljplan VA, etapp Tungelsta detaljplaner VA 500 Dagvattenåtgärd Ribby ängar 500 VA-förnyelse, ledningsnät VA-serviser, utbyggnad VA-verk och anläggningar Mindre ny- och ombyggnader, VA-ledningar Fors reningsverk, ombyggnad/utbyggnad Handens vattentorn Summa VA-investeringar, tkr Kommunal fastighetsmark Toppbeläggning, tillgänglighetsåtgärder 300 Markupprustning Kvarnbäcksskolan 500 Markupprustning, allmänt Lekutrustning 200 VA inventering, TV-inspektion, kartläggning 200 Onbyggnad, renovering pumpstationer 100 Summa Kommunal fastighetsmark Övrigt Handens vattentorn Poseidons torg 500 Summa övrigt, tkr Totalt Stadsbyggnadsförvaltningen tkr

11 10 5. Strategier och åtaganden för att nå målen 5.1 Kommunens styrmodell Individuella mål Vision, verksamhetsidé och värdegrund Mål och indikatorer Strategier Åtaganden Aktiviteter Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Styrelse/nämnd Förvaltning Avdelning/enhet Individuella mål Kommunfullmäktiges roll är att utifrån politisk vision, verksamhetsidé och värdegrund - formulera styrande mål för verksamheten, samt att se till att det finns resurser att genomföra målen i budgeten. I sina strategier pekar nämnden ut färdriktningen för förvaltningen, och förvaltningen har sedan att svara på nämndens strategier genom att förklara vilka åtaganden förvaltningen tar på sig inför verksamhetsåret. Målkedjan fortsätter genom att aktivitetsplaner utarbetas inom respektive avdelning, och att chef och medarbetare tar upp individuella mål i mål- och resultatsamtalen. Förutom med målkedjan arbetar vi inom stadsbyggnadsförvaltningen med fokusområden, där fokus sätts på ett speciellt område för varje år. 5.2 Fokusområden För 2014 är fokus på kvalitet. Inom kvalitet prioriteras arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet och rutinbeskrivningar för våra verksamheter. Detta är ett första steg i att kvalitetssäkra anläggningsjobb i egen regi till samma krav som ställs på externa entreprenörer. Vidare arbetar förvaltningen med att implementera nämndens nya dokumenthanteringsplan och kvalitetssäkra nämndprocesserna. Inför det fortsatta kvalitetsarbetet tas en fördjupad förstudie fram med sikte på att ha ett helt kvalitetssäkringssystem eller motsvarande infört i förvaltningen inom två till tre år.

12 11 Vi kommer att fortsätta med våra tidigare fokusområden för att utveckla verksamheten enligt kommunens övergripande visioner. Det arbete som lagts på tjänsteutveckling under 2012 och 2013 fortsätter även under 2014 med att kundorientera verksamheten med fokus på bemötande och effektivisering av verksamheten. Effektiviseringen sker genom ett mer projektorienterat arbetssätt med processbeskrivningar, tidrapportering för all personal och relevanta nyckeltal. Nya e-tjänster införs med mera. Det påbörjade arbetet under 2013 inom fokusområdet det offentliga rummet - med aktiviteter som arkitekturprogram, utvecklingen av Poseidons torg, översiktsplanering för kommunens centrala delar samt arkitekttävlingen Europan - är delar i processen för utvecklingen av den regionala stadskärnan. 5.3 Mål, strategier och åtaganden per målområde Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Indikatorer: Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Målvärde 2014: Lägre än 2013 Koldioxidutsläppsförändring Målvärde: Minst ton per år Minimera utsläpp av koldioxid i stadsplaneringen o Främja kollektivtrafik och cyklande, även i ett regionalt perspektiv o Verka för en ökad förnyelsetakt av fordons- och maskinparken

13 12 2 Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Indikator: Andel ekologiska inköp Målvärde: Minst 20 % Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe o Att enbart köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe 3 Energianvändningen ska minska Indikator: Energianvändning per kvadratmeter för kommunens verksamhetslokaler Målvärde: Lägre än 2013 Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden o Verka för fler cyklar som tjänstefordon o Genomföra energibesparingar inom egna lokaler och anläggningar

14 13 4 Den biologiska mångfalden ska öka Indikatorer: Areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete Målvärde: Bättre än 2013 I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden o Identifiera och minska risker för skada o Utveckla områden runt dagvattenanläggningar 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare Indikator: Antalet ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status Målvärde: Minst 2 (antal godkända ytvattenförekomster idag: 0) I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps-/dagvattenhantering o Konkretisera och implementera VA-planen och dagvattenstrategin i planeringen o Ta initiativ till ett helhetsgrepp för en bättre vattenkvalitet i Drevviken o Verka för vatten som ett mervärde i stadsplaneringen o Hitta bra arbetsformer former för effektivare styrning av gemensamma projekt över förvaltningsgränserna

15 14 Aktuella styrdokument inom målområdet Ekologisk hållbarhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-policy Fordonspolicy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Indikator: Handelsindex Målvärde: Bättre än 2013 Attitydundersökning Målvärde: Bättre än 2013 Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna o Synliggöra arbetet med regional stadskärna, internt och externt o Ta tillvara hela förvaltningens kompetens i arbetet med attraktiv stadskärna

16 15 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Indikatorer: Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva Målvärde: Bättre än 2013 God psykisk hälsa indextal för psykosomatisk hälsa Målvärde: Bättre än 2013 Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö o Utveckla dialogen med barn och ungdomar 8 Folkhälsan ska förbättras Indikatorer: Sjukpenningtal Målvärde: Lägre än 2012 Andel av befolkningen som har varit inlagda på sjukhus med diagnos hjärtinfarkt Målvärde: Ej fastställt Verka för en varierad och upplevelserik stad med närhet till rekreationsområden och attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk o Ge kommuninvånarna tillgång till nya rekreationsytor o Genomföra åtgärder enligt cykelplanen

17 16 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Indikator: Nöjd inflytandeindex Mål: Bättre än 2013 Bjuda in invånarna till en bred och variationsrik medborgardialog o Följa upp och utvärdera genomförda dialogprojekt o Starta nya dialogprojekt 10 Invånarnas trygghet ska öka Indikator: Trygghetsfrågor i medborgarundersökningen Målvärde: Bättre än 2013 Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön o Erbjuda kommuninvånarna en trygg och trafiksäker miljö

18 17 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Indikator: Nöjd medborgarindex (SCB:s medborgarundersökning) Målvärde: Bättre än 2013 Kvalitetssäkra och utveckla våra tjänster för att förbättra vår service till kommuninvånarna o Ta fram en förstudie inför införande av kvalitetssystem o Utveckla fler kvalitetsdeklarerade tjänster o Verka för en säker leverans av dricksvatten och ett klimatsäkert samhälle o Göra styrdokumentet Lätt och rätt för alla känt inom alla verksamheter Förvaltningens mål Mål för NKI enligt kommunens medborgarundersökning: Parker och lekplatser 62 (2013: 61) Gång- och cykelvägar 55 (2013: 53) Gator och vägar 60 (2013: 53) Vatten och avlopp 81 (2013: 81) Renhållning och sophämtning 60 (2013: 60) NKI enligt Bygglovsalliansens enkät, mål 2014: Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Indikator: Andel av kommunala tjänster och service som utförs av andra utförare än kommunen Målvärde: Bättra än 2013 Främja den enskildes inflytande genom medborgardialog o Fortsätta arbetet med medborgardialoger

19 18 13 Fler människor ska komma i arbete Indikatorer: Personer med försörjningsstöd som andelar av befolkningen Målvärde: Lägre än 2012 Arbetslöshet år Målvärde: Lägre än 2012 Utveckla arbetet med att få fler unga i jobb genom att ta emot praktikanter och skolungdomar samt visstidsanställningar under lov och semestrar. o Erbjuda praktikantjobb inom förvaltningen Förvaltningens mål Minst 15 praktikantplatser i år 14 Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka Indikator: Nöjdhet med parker Målvärde: Bättre än 2013 Att utifrån parkplanen i dialog med medborgare förverkliga en attraktiv yttre miljö Enligt nämndens strategi Förvaltningens mål Mål för NKI enligt kommunens medborgarundersökning: Parker och lekplatser 62 (2013: 61)

20 19 Aktuella styrdokument inom målområdet Social hållbarhet: Lätt och rätt för alla vägledning för dig som arbetar i Haninge kommun Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan, Västerhaninge, Tungelsta och Vendelsö Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Handslag för Haninge Kvalitetspolicy Strategi för trygghet Cykelplan Politisk vision Jordbro Ekonomisk hållbarhet 20 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag Indikator: Ekonomiskt resultat för hela kommunen Målvärde: Minst 2 % Soliditet inklusive pensionsskuld Målvärde: Bättre än 2013 Säkerställa en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde o Budgetera och följa upp en budgetreserv på två procent

21 20 21 Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Indikator: Nöjd medarbetarindex Målvärde: bättre än 2013 Genom gott ledarskap och gott medarbetarskap skapa en attraktiv arbetsplats där man ingår i ett meningsfullt sammanhang o Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet o Hålla förvaltningens förhållningssätt levande o Prioritera frågor utifrån arbetsplatsundersökningen 2013 Förvaltningens mål utifrån 2013 års arbetsplatsundersökning Fråga 5 medarbetarskap (engagemang) målvärde 95 Fråga 10 medarbetarskap (uppskattning) målvärde 90 Fråga 20 utveckling (lönekriterier) målvärde Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Indikatorer: Sjukfrånvaro Målvärde: Bättre än 2013 Ramavtalstrohet Målvärde: Bättre än 2013 er Ge förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö Med ständiga förbättringar effektivisera arbetssätt och rutiner o Fortsätta aktiviteten Hälsoutmaningen o Utveckla nyckeltal i verksamheten

22 21 23 Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Indikator: Befolkningstillväxt (genomsnittlig årlig tillväxt för att nå målet 2018) Målvärde: Minst 923 personer per år Genom samhällsplanering skapa ett Haninge där kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in o Marknadsföra och informera om våra insatser inom samhällsplanering 24 Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar Indikatorer: SBA:s 1 Nöjd-Kund-Index för företagare Målvärde: Bättre än 2013 Antal arbetsställen i kommunen Målvärde: Fler än 2013 Stadsbyggnadsprocessen ska ständigt utvecklas för att fungera effektivt o Ta fram tydliga rutiner och processbeskrivningar för stadsbyggnadsprocessen o Bidra med vår kompetens för att ta fram förutsättningar för en kommungemensam ingång för företagare 1 SBA= Stockholm Business Alliance. Ingen enkät genomförs 2014 nästa enkät planeras 2015.

23 22 Aktuella styrdokument inom målområdet Ekonomisk hållbarhet: Personalpolitiskt program Plan för mångfald Näringslivsstrategi Policy för sociala företag Reglemente för intern kontroll Policy för mutor Resepolicy Policy för kurser, konferenser och representation Upphandlingspolicy n följs upp i samband med delårsboksluten vid varje tertial samt i årsredovisningen. 6. Plan för personalarbete 6.1 Gemensamt förhållningssätt och kultur Förvaltningens gemensamma förhållningssätt innebär att vi ser helheten vi ger varandra återkoppling vi är professionella vi är prestigelösa vi visar engagemang Alla chefer och medarbetare ansvarar för att tillämpa och levandegöra dessa begrepp i den dagliga verksamheten. 6.2 Prioriterade frågor från arbetsplatsundersökningen Resultatet från 2013 års arbetsplatsundersökning (APU) behandlas både på enhetsnivå, i första hand på arbetsplatsträffar, och på förvaltningsnivå. Den här handlingsplanen avser förvaltningsnivån inom stadsbyggnadsförvaltningen. Utfallet av den senaste arbetsplatsundersökningen blev mycket positivt på förvaltningsnivån, även om de högt uppsatta målen inte alltid uppnåddes. Inför 2014 kommer vi speciellt att arbeta med områdena medarbetarskap (fråga 5 och 10) och utveckling (fråga 20). Engagemang Fråga 5 - Jag känner engagemang för våra mål och uppdrag: Målet är att andelen nöjda ska öka från 89 procent till minst 95 procent.

24 23 Målkedjan som utgår ifrån fullmäktiges mål fortsätter genom att aktivitetsplaner utarbetas inom respektive avdelning, och att chef och medarbetare tar upp individuella mål i mål- och resultatsamtalen. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi känner engagemang och ser vår egen del i målkedjan. Engagemang ingår som ett av fem prioriterade områden i vårt förhållningssätt. Återkoppling Fråga 10 I min arbetsgrupp får jag uppskattning av mina arbetskamrater när jag gjort ett bra arbete: Målet är att andelen nöjda ska öka från 81 procent till minst 90 procent. Det är viktigt att vi som medarbetare känner att våra ansträngningar och prestationer uppmärksammas och återkopplas. Synliggörande och uppskattning från både chefer och medarbetare är viktiga. Återkoppling ingår som ett av fem prioriterade områden i vårt förhållningssätt. Tydliga lönekriterier Fråga 20 - Det finns tydliga lönekriterier på min förvaltning: Målet är att andelen nöjda ska öka från 61 procent till minst 75 procent. I Haninge kommun finns två lönepåverkande kriterier: Uppnådda resultat i relation till uppsatta mål Bidrag till verksamhetsutveckling. Innebörden av kriterierna ska diskuteras på arbetsplatsträffar och tydliggöras för varje medarbetare. 6.3 Rekrytering - arbetsgivarvarumärket inför 2014 innebär att vi ska arbeta strategiskt och sammanhållande med rekrytering och arbetsgivarvarumärket. Vi ska tidigt planera rekryteringsbehov och särskilt beakta och utveckla arbetsgivarvarumärkets betydelse, utifrån hela förvaltningens behov. Särskilt material tas fram i syfte att paketara och stärka vårt arbetsgivarvarumärke genom olika aktiviteter till exempel deltagande på KTH:s arbetsmarknadsdagar. De marknadsundersökningar som görs av företaget Universum i syfte att mäta vår attraktivitet har gett mycket positivt utfall för förvaltningen. Målet för 2014 är att klättra ytterligare i rankingen. Handlingsprogram tas fram för att få våra yngre medarbetare att stanna längre genom olika insatser till exexempel kompetenshöjning och utvecklingsplaner. 6.4 Arbetsmiljö Arbetsmiljöplaner har prioriterats under 2013 för våra jobb ute på fältet. Detta som ett första steg för att kvalitetssäkra våra utejobb och ha minst samma kvalitetskrav som vi ställer på våra externa entreprenörer. Vidare har arbetsmiljöverket genomfört en inspektion inom park- och vägverksamheterna, där vi tagit fram åtgärdsplaner som vi kommer att följa upp under 2014.

25 24 En kommunövergripande satsning görs för att sänka sjukfrånvaron. Samtliga förvaltningar har i uppdrag att ta fram handlingsplaner. Vår plan kan sammanfattas enligt följande punkter: Målsättning: Bibehållen nivå på högst 2,4 procent Strategi: Aktiviteter Inventering och analys görs av siffrorna för att klarlägga korttids- respektive långtidssjukfrånvaro. Separat plan tas fram för långtidssjukskrivna. Uppföljning av Hälsoutmaningen. Etapp 2 av Hälsoutmaningen genomförs med prio på nack- och ryggbesvär. Åtgärder genomförs enligt arbetsmiljöinspektionens inspektion. Utveckling av arbetsmiljöplaner med prio för uteverksamheten. Rutiner och begrepp ses över. Fortsatt arbete med vårt förhållningssätt, chefsriktlinjer följs upp. Eventuella personalproblem löses skyndsamt. Viktigt att upptäcka signaler hos medarbetare som är i riskzonen för överbelastning. Rehabhjälp sätts in. 7. Plan för kvalitetsarbete Fokusområdet för 2014 är kvalitet. Inom fokusområdet prioriteras arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet och rutinbeskrivningar för våra verksamheter. Detta är ett första steg i att kvalitetssäkra anläggningsjobb i egen regi till samma krav som ställs på externa entreprenörer. Vidare arbetar förvaltningen med att implementera nämndens nya dokumenthanteringsplan och kvalitetssäkra nämndprocesserna. Inför det fortsatta kvalitetsarbetet tas en fördjupad förstudie fram med sikte på att ha ett helt kvalitetssäkringssystem eller motsvarande infört i förvaltningen inom två till tre år. 7.1 Kvalitetsdeklarerade tjänster Förvaltningen har idag nio kvalitetsdeklarerade tjänster: Säkerhet på lekplatser Trädfällning och bostadsnära natur. Leverans av vatten Omhändertagande av avlopp Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Bygglov inom detaljplanerat område Nybyggnadskarta Husutstakning Lägeskontroll

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige)

14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige) 14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige) ll'ilaga KS 2012/2H/l ~~ s~~~a KS 2012/254/1 lt;11 KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink 2012-10~ 3 t

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden 2015

Stadsbyggnadsnämnden 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2015 SOLNA STAD Stadsbyggnadsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-10-15 121 Verksamhetsplan och budget 2015 () Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12 2015-01-30 Tn 5324/ Årsberättelse Örebro kommun Beslutad i 2015-02-12 Årsberättelse Innehållsförteckning 1 Beslutssatser...3 Förvaltningschefens bedömning och analys...4 1.1 Förvaltningschefens analys

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2011-10-31

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Solna stads organisation Solna stads organisation

Solna stads organisation Solna stads organisation Årsredovisning 2012 Solna stads organisation Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen Stadsledningsförvaltningen Överförmyndarnämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer