Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014

2 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet Ansvarsområde Organisation och verksamhet 3 4. Budget Driftbudget Investeringsbudget 8 5. Strategier och åtaganden för att nå målen Kommunens styrmodell Fokusområden Mål, strategier och åtaganden per målområde Plan för personalarbete Gemensamt förhållningssätt och kultur Prioriterade frågor från arbetsplatsundersökningen Rekrytering - arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljö Plan för kvalitetsarbete Kvalitetsdeklarerade tjänster Medborgardialog Synpunktshantering Intern kontroll 25

3 2 1. Inledning Den här verksamhetsplanen bygger på de mål och den budget som fastställts för Målen för verksamheten har satts av kommunfullmäktige, därefter har stadsbyggnadsnämnden utformat strategier för de olika målområdena. Nämnden beslutade om Strategi och budget för den 30 oktober Förvaltningen beskriver nu i verksamhetsplanen de åtaganden som krävs för att uppfylla nämndens strategier och kommunfullmäktiges mål. Även förvaltningens organisation, samt budget, personalplan och plan för kvalitetsarbete beskrivs i dokumentet. Mål, strategier och åtaganden i verksamhetsplanen ska vidareutvecklas inom förvaltningen med aktiviteter på avdelnings- eller enhetsnivå. Alla medarbetare ska ha individuella mål som är kopplade till målkedjan. 2. Förord Haningeborna är våra uppdragsgivare. Strävan är att med stort yrkeskunnande och gott bemötande leverera stadsbyggnadstjänster både som myndighet och i produktion. Kommunens kvalitetskriterier bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet är centrala för hur stadsbyggnadsverksamheten uppfattas. Ambitionen är att vi ska vara en förebild för andra förvaltningar i strävan mot kommunens vision att bedriva den bästa kommunala verksamheten i landet. Som ett led i visionen om den bästa kommunala arbetsplatsen är vår ambition att nå dit inom tre till fyra år. Bland annat kommer förvaltningen att fortsätta att levandegöra stadsbyggnads gemensamma förhållningssätt, vilket också ansluter till det kommunövergripande arbetet med framtagande av nya riktlinjer för chefer, medarbetarskap med mera. Det påbörjade arbetet under 2013 inom fokusområdet det offentliga rummet - med aktiviteter som arkitekturprogram, utvecklingen av Poseidons torg, översiktsplanering för kommunens centrala delar samt arkitekttävlingen Europan - är delar i processen för utvecklingen av den regionala stadskärnan under kommande år. För 2014 är fokus på kvalitet. Inom kvalitet har arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet prioriterats liksom rutinbeskrivningar för verksamheten. Inför fortsatt kvalitetsarbete tas en förstudie fram med sikte på att ha ett helt kvalitetssäkringssystem eller motsvarande infört i förvaltningen inom två till tre år.

4 3 Åtgärder prioriteras i den fysiska offentliga miljön för att förbättra trivseln och upplevelsen av trygghet; belysning har där en särskilt viktig roll. Ett generellt mål är ett Haninge fritt från klotter, skadegörelse och vandalism. Blandad bebyggelse av bostäder, verksamheter och offentliga byggnader skapar trygghet och attraktiva miljöer. Vidare prioriteras arbete inom översiktsplanering samt detaljplaneläggning för att nå målen om ökad befolkning och företagande. I detta ges arbetet med utveckling av regional stadskärna och politisk vision för Jordbro samt centrala Västerhaninge förtur. I all ny bebyggelse ska det arkitektoniska ges utrymme. Förvaltningen verkar för attraktiva parkmiljöer och biologisk mångfald och bidrar genom VAverksamheten till måluppfyllelse om renare sjöar och vattendrag. Större investeringar under 2014 är Årsta havsbad, ledningsrenoveringar samt pumpstationer. Vidare hanteras frågan om framtiden för Fors reningsverk inom ramen för den nya VA-planen. Inom teknikavdelningen prioriteras gatuunderhållet och trafiksäkerhetsåtgärder för främst oskyddade trafikanter. Arbetet enligt cykelplanen fortsätter och för 2014 planeras cirka två kilometer nya gång- och cykelvägar. Samverkan med Södertörnskommuner kring geografiska data och digitalt vägnät fortskrider. En stor utmaning är att förverkliga den kommunala lantmäterimyndigheten med igångsättning den 1 januari 2015 med flera förrättningslantmätare på plats hos oss. Mats Norrbom 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3.1 Ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för de kommunala verksamheter som regleras i plan- och bygglagen inom områdena detaljplanering, bygglov samt mätning och kartframställning. Nämnden ansvarar också för kommunens vägar, parker samt vatten- och avloppsverksamhet och är kommunens myndighet i trafikfrågor och hamnfrågor samt myndighet för adresshantering och lägenhetsregister. Markskötsel vid kommunens fastigheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden, ingår i uppdraget. 3.2 Organisation och verksamhet Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningsledning med administration och stab samt sex avdelningar: Park och natur, vatten och avlopp, teknik, plan, bygglov samt kart- och mät.

5 4 Förvaltningsledning och stab Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Inom staben finns funktioner för verksamhetsutveckling och information samt arkivansvar, registratur och nämndesekretariat. Här ingår också stadsarkitekten som ansvarar för de övergripande arkitektoniska frågorna i kommunen. Totalt består förvaltningsledning med stab av 5 personer. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller, samt representanter från kommunstyrelseförvaltningens avdelningar ekonomi, personal och kommunikation och marknadsföring. Park och natur Park och natur ansvarar för skötsel av kommunens detaljplanelagda parkmark, omfattande parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fastigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar cirka 55 personer inom avdelningen, varav cirka 35 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Vatten och avlopp Avdelningen är kommunens huvudman för vatten- och avloppstjänster inom fastställt VAverksamhetsområde och ansvarar för drift och tillsyn av 75 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn samt tre avloppsreningsverk och tre vattenverk. På VA-avdelningen arbetar 37 personer fördelade i huvudsak på tre enheter: Service och miljö, vattenverk och reningsverk samt rörnät. I en liten stab finns funktioner som VAstrateg och projektledare/byggledare.

6 5 Teknik Inom avdelningen återfinns i huvudsak fyra olika verksamheter: Väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Avdelningen har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Anläggningssidan utför markarbeten åt VA-avdelningen och KSF:s mark- och exploateringsenhet. Fordon och verkstad ansvarar för inköp av kommunens alla tunga fordon samt utför service och reparationer på kommunens samtliga fordon. Totalt består avdelningen av 32 personer. Plan Planavdelningen har uppdraget att upprätta detaljplaner. På avdelningen finns 17 tillsvidareanställda, varav 14 planarkitekter, två plansamordnare samt en planchef. Avdelningen har även en timanställd planarkitekt. Bygglov Bygglovsavdelningen består av 14 medarbetare uppdelade i två team samt plan- och byggcenter. Här handläggs ärenden enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt fastighetsbildningslagen. Allmänna frågor inom verksamhetens ansvarsområde besvaras av bygglovsvägledare på det nyinrättade plan- och byggcentret, där också handläggare från bygglov, plan och kart och mät kommer att bistå med sin kompetens. Kart och mät De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utföra mätning, framställa kartor och vara ansvarig för kommunens geodata samt adressfrågor. Kart- och mätavdelningen består av 14 medarbetare. En stor andel av avdelningens uppdrag bedrivs i samverkan med Lantmäteriet och andra myndigheter. KSF, Mark- o exploatering: Upphandling, start av genomförande samt byggledning ENTREPRENÖR: Anläggning av - vatten och avlopp - vägar - mark Drift och underhåll Vatten och avlopp VA-personal KSF, Strategisk planering: Översiktsplan Detaljplan EGEN REGI: Anläggning av - vatten och avlopp - vägar - mark Bygglov Drift och underhåll Väg och trafik Vägpersonal Planhandläggare Anläggningspersonal Bygglovshandläggare Trafikpersonal Kartor och mätunderlag (under hela processen) Drift och underhåll Park och natur Kart- och mätpersonal Parkpersonal Inom stadsbyggnadsförvaltningen arbetar alla personalgrupper i den gemensamma processen från ax till limpa.

7 6 4. Budget Förvaltningen har fått utökade ramar med tkr till totalt tkr. Ramuppräkningen innebär en kompensation för pris och löneökningar på 1 procent samt ett effektiviseringskrav på 1,3 procent för att täcka uppskattade pris- och löneökningar. Vidare täcker ramuppräkningen kostnader för tillkommande egna ytorna samt de tillkommande ytorna på fastighetsmark som ökar. Extra medel erhålls för kapitalkostnadstäckning för de trafiksäkerhetsprojekt som teknikavdelningen utför och det arbete med översiktsplanen som planavdelningen kommer att bedriva under Därtill omprioriterar nämnden anslag från planavdelningen till teknikavdelningen och gatuunderhållet som en riktad satsning under Driftbudget 2014 I nedanstående budgetsiffror finns även interna transaktioner medtagna, för att underlätta uppföljning inom de olika verksamheterna. I den beslutade budgeten och i bokslutet finns inte de interna transaktionerna med. Driftbudget 2014 Kostnad Intäkt Netto tkr tkr tkr Plan, bygglov samt kart och mät Vatten och avlopp Teknik Park och natur Förvaltningsledning och nämnd Totalt Plan Antalet pågående detaljplaner för 2014 beräknas vara ca 50, vilket är en volymökning jämfört med tidigare. För att möta ökningen av planärenden har avdelningen under 2013 anställt 5 nya medarbetare. Under 2014 kommer förvaltningen att delta i arbetet med ny översiktsplan för kommunen, vilket innebär ökad arbetsbelastning för i första hand plan, men även för övriga avdelningar. Bygglov Bygglovsverksamheten är ansluten till Bygglovalliansen, kommuner i samverkan för utvecklad bygglovfunktion, och är där aktiv i benchmarking, med utveckling av arbetsmetoder och uppföljning med enkäter. För att uppnå kommunfullmäktiges mål kommer avdelningen att utveckla bygglovsprocessen som e-tjänst samt förkorta handläggningstider för bygglov.

8 7 Kart och mät Enligt regeringsbeslut har Haninge kommun fått tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndiget. Under andra halvåret 2014 kommer etableringen genomföras inom kartoch mätavdelningen. Minst två förrättningslantmätare kommer att rekryteras och påbörja sina tjänster under sista kvartalet Övertagandet av ärenden från statliga lantmäteriet verkställs från och med Vatten och avlopp Arbetet med en kommunal VA-plan fortsätter under 2014 med fördjupning och vidareutveckling av olika delplaner, risk- och sårbarhetsfrågor, samt fortsatt arbete med revidering av Hanvedens vattenskyddsområde och en påbörjad översyn av Pålamalms vattentäkt. Avdelningen har fortsatt fokus på dagvattenhantering och arbetet med framtiden för Fors avloppsreningsverk fortsätter under En rådgivningsfunktion för enskilda VA-anläggningar infördes hösten Syftet är att vara rådgivare till exempel för VA-samfälligheter i skärgården. Finansiering sker mellan kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samt Nynäshamns kommun. Teknik Ett antal åtgärder genomförs för att förbättra styrning och uppföljning av externa entreprenörer, till exempel inom vinterväghållningen där det har installerats GPS-utrustning på samtliga maskiner. Sandupptagningen effektiviserades under 2013 genom att den personal som kör sopmaskinerna arbetade tvåskift, detta arbetssätt kommer fortsätta 2014 och om möjligt genomföras inom andra områden. Ett utbytesprogram av belysningsstolpar kommer att påbörjas under året, kostnaden för detta täcks inom befintlig belysningsbudget. Arbetet med hastighetsplanen färdigställs. Därefter inleds arbetet med att införa nya hastighetsgränser på det kommunala vägnätet. Park och natur För att klara verksamheten inom budgetramen krävdes effektiviseringar på 550 tkr. Lösningen blev att ersätta entreprenörer med arbete i egen regi. Det gäller främst arbete med närskogar och sommarblomsarrangemang. För att parkplanens attraktiva parker ska bli verklighet behövs intensivare skötsel. Under 2014 kommer skötselplaner för kommundelsparkerna att tas fram. Förvaltningsledning och nämnd Kostnaderna för förvaltningsledning och nämnd fördelas till största delen ut på varje avdelning. Här ingår också nämndens reserv på tkr.

9 8 4.2 Investeringsbudget 2014 Investeringsbudgeten omfattar investeringar för totalt 91,5 mkr, varav vatten- och avloppsverksamheten svarar för 52,0 mkr. Verksamhetsområde tkr Väginvesteringar Mindre ny- och ombyggnader 600 Komplettering och förnyelse av trafikbelysning 600 Utbyte av styr- och reglerteknik i korsningar 600 Diverse utrustning för vinterväghållning 250 Bullerdämpande åtgärder 125 Huvudgata Vendelsö (Sågen) Summa väginvesteringar, tkr Parkinvesteringar Parkupprustning Lekplatsupprustning 500 Mindre maskiner 300 Summa parkinvesteringar, tkr Trafikinvesteringar Trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställen Gångbana 75 Tillgänglighet vid busshållplatser Allmänna trafiksäkerhetsobjekt 500 Arbete i enlighet med cykelplan Summa trafikinvesteringar, tkr Fordon och verkstad Fordon, maskiner och utrustning Summa fordon och verkstad, tkr Plan och bygg GIS-data/scanning 100 Systemutveckling och e-tjänster 200 GIS-samverkan Södertörn 200 Plotter storformat och scanner 500 E-tjänst för bygglov 400 Summa plan och bygg, tkr 1 400

10 9 VA-investeringar Årsta havsbad detaljplan VA Dalarö detaljplan VA, etapp Dalarö detaljplan VA, etapp Tungelsta detaljplaner VA 500 Dagvattenåtgärd Ribby ängar 500 VA-förnyelse, ledningsnät VA-serviser, utbyggnad VA-verk och anläggningar Mindre ny- och ombyggnader, VA-ledningar Fors reningsverk, ombyggnad/utbyggnad Handens vattentorn Summa VA-investeringar, tkr Kommunal fastighetsmark Toppbeläggning, tillgänglighetsåtgärder 300 Markupprustning Kvarnbäcksskolan 500 Markupprustning, allmänt Lekutrustning 200 VA inventering, TV-inspektion, kartläggning 200 Onbyggnad, renovering pumpstationer 100 Summa Kommunal fastighetsmark Övrigt Handens vattentorn Poseidons torg 500 Summa övrigt, tkr Totalt Stadsbyggnadsförvaltningen tkr

11 10 5. Strategier och åtaganden för att nå målen 5.1 Kommunens styrmodell Individuella mål Vision, verksamhetsidé och värdegrund Mål och indikatorer Strategier Åtaganden Aktiviteter Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Styrelse/nämnd Förvaltning Avdelning/enhet Individuella mål Kommunfullmäktiges roll är att utifrån politisk vision, verksamhetsidé och värdegrund - formulera styrande mål för verksamheten, samt att se till att det finns resurser att genomföra målen i budgeten. I sina strategier pekar nämnden ut färdriktningen för förvaltningen, och förvaltningen har sedan att svara på nämndens strategier genom att förklara vilka åtaganden förvaltningen tar på sig inför verksamhetsåret. Målkedjan fortsätter genom att aktivitetsplaner utarbetas inom respektive avdelning, och att chef och medarbetare tar upp individuella mål i mål- och resultatsamtalen. Förutom med målkedjan arbetar vi inom stadsbyggnadsförvaltningen med fokusområden, där fokus sätts på ett speciellt område för varje år. 5.2 Fokusområden För 2014 är fokus på kvalitet. Inom kvalitet prioriteras arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet och rutinbeskrivningar för våra verksamheter. Detta är ett första steg i att kvalitetssäkra anläggningsjobb i egen regi till samma krav som ställs på externa entreprenörer. Vidare arbetar förvaltningen med att implementera nämndens nya dokumenthanteringsplan och kvalitetssäkra nämndprocesserna. Inför det fortsatta kvalitetsarbetet tas en fördjupad förstudie fram med sikte på att ha ett helt kvalitetssäkringssystem eller motsvarande infört i förvaltningen inom två till tre år.

12 11 Vi kommer att fortsätta med våra tidigare fokusområden för att utveckla verksamheten enligt kommunens övergripande visioner. Det arbete som lagts på tjänsteutveckling under 2012 och 2013 fortsätter även under 2014 med att kundorientera verksamheten med fokus på bemötande och effektivisering av verksamheten. Effektiviseringen sker genom ett mer projektorienterat arbetssätt med processbeskrivningar, tidrapportering för all personal och relevanta nyckeltal. Nya e-tjänster införs med mera. Det påbörjade arbetet under 2013 inom fokusområdet det offentliga rummet - med aktiviteter som arkitekturprogram, utvecklingen av Poseidons torg, översiktsplanering för kommunens centrala delar samt arkitekttävlingen Europan - är delar i processen för utvecklingen av den regionala stadskärnan. 5.3 Mål, strategier och åtaganden per målområde Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Indikatorer: Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Målvärde 2014: Lägre än 2013 Koldioxidutsläppsförändring Målvärde: Minst ton per år Minimera utsläpp av koldioxid i stadsplaneringen o Främja kollektivtrafik och cyklande, även i ett regionalt perspektiv o Verka för en ökad förnyelsetakt av fordons- och maskinparken

13 12 2 Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Indikator: Andel ekologiska inköp Målvärde: Minst 20 % Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe o Att enbart köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe 3 Energianvändningen ska minska Indikator: Energianvändning per kvadratmeter för kommunens verksamhetslokaler Målvärde: Lägre än 2013 Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden o Verka för fler cyklar som tjänstefordon o Genomföra energibesparingar inom egna lokaler och anläggningar

14 13 4 Den biologiska mångfalden ska öka Indikatorer: Areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete Målvärde: Bättre än 2013 I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden o Identifiera och minska risker för skada o Utveckla områden runt dagvattenanläggningar 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare Indikator: Antalet ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status Målvärde: Minst 2 (antal godkända ytvattenförekomster idag: 0) I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps-/dagvattenhantering o Konkretisera och implementera VA-planen och dagvattenstrategin i planeringen o Ta initiativ till ett helhetsgrepp för en bättre vattenkvalitet i Drevviken o Verka för vatten som ett mervärde i stadsplaneringen o Hitta bra arbetsformer former för effektivare styrning av gemensamma projekt över förvaltningsgränserna

15 14 Aktuella styrdokument inom målområdet Ekologisk hållbarhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-policy Fordonspolicy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Indikator: Handelsindex Målvärde: Bättre än 2013 Attitydundersökning Målvärde: Bättre än 2013 Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna o Synliggöra arbetet med regional stadskärna, internt och externt o Ta tillvara hela förvaltningens kompetens i arbetet med attraktiv stadskärna

16 15 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Indikatorer: Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva Målvärde: Bättre än 2013 God psykisk hälsa indextal för psykosomatisk hälsa Målvärde: Bättre än 2013 Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö o Utveckla dialogen med barn och ungdomar 8 Folkhälsan ska förbättras Indikatorer: Sjukpenningtal Målvärde: Lägre än 2012 Andel av befolkningen som har varit inlagda på sjukhus med diagnos hjärtinfarkt Målvärde: Ej fastställt Verka för en varierad och upplevelserik stad med närhet till rekreationsområden och attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk o Ge kommuninvånarna tillgång till nya rekreationsytor o Genomföra åtgärder enligt cykelplanen

17 16 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Indikator: Nöjd inflytandeindex Mål: Bättre än 2013 Bjuda in invånarna till en bred och variationsrik medborgardialog o Följa upp och utvärdera genomförda dialogprojekt o Starta nya dialogprojekt 10 Invånarnas trygghet ska öka Indikator: Trygghetsfrågor i medborgarundersökningen Målvärde: Bättre än 2013 Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön o Erbjuda kommuninvånarna en trygg och trafiksäker miljö

18 17 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Indikator: Nöjd medborgarindex (SCB:s medborgarundersökning) Målvärde: Bättre än 2013 Kvalitetssäkra och utveckla våra tjänster för att förbättra vår service till kommuninvånarna o Ta fram en förstudie inför införande av kvalitetssystem o Utveckla fler kvalitetsdeklarerade tjänster o Verka för en säker leverans av dricksvatten och ett klimatsäkert samhälle o Göra styrdokumentet Lätt och rätt för alla känt inom alla verksamheter Förvaltningens mål Mål för NKI enligt kommunens medborgarundersökning: Parker och lekplatser 62 (2013: 61) Gång- och cykelvägar 55 (2013: 53) Gator och vägar 60 (2013: 53) Vatten och avlopp 81 (2013: 81) Renhållning och sophämtning 60 (2013: 60) NKI enligt Bygglovsalliansens enkät, mål 2014: Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Indikator: Andel av kommunala tjänster och service som utförs av andra utförare än kommunen Målvärde: Bättra än 2013 Främja den enskildes inflytande genom medborgardialog o Fortsätta arbetet med medborgardialoger

19 18 13 Fler människor ska komma i arbete Indikatorer: Personer med försörjningsstöd som andelar av befolkningen Målvärde: Lägre än 2012 Arbetslöshet år Målvärde: Lägre än 2012 Utveckla arbetet med att få fler unga i jobb genom att ta emot praktikanter och skolungdomar samt visstidsanställningar under lov och semestrar. o Erbjuda praktikantjobb inom förvaltningen Förvaltningens mål Minst 15 praktikantplatser i år 14 Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka Indikator: Nöjdhet med parker Målvärde: Bättre än 2013 Att utifrån parkplanen i dialog med medborgare förverkliga en attraktiv yttre miljö Enligt nämndens strategi Förvaltningens mål Mål för NKI enligt kommunens medborgarundersökning: Parker och lekplatser 62 (2013: 61)

20 19 Aktuella styrdokument inom målområdet Social hållbarhet: Lätt och rätt för alla vägledning för dig som arbetar i Haninge kommun Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan, Västerhaninge, Tungelsta och Vendelsö Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Handslag för Haninge Kvalitetspolicy Strategi för trygghet Cykelplan Politisk vision Jordbro Ekonomisk hållbarhet 20 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag Indikator: Ekonomiskt resultat för hela kommunen Målvärde: Minst 2 % Soliditet inklusive pensionsskuld Målvärde: Bättre än 2013 Säkerställa en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde o Budgetera och följa upp en budgetreserv på två procent

21 20 21 Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Indikator: Nöjd medarbetarindex Målvärde: bättre än 2013 Genom gott ledarskap och gott medarbetarskap skapa en attraktiv arbetsplats där man ingår i ett meningsfullt sammanhang o Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet o Hålla förvaltningens förhållningssätt levande o Prioritera frågor utifrån arbetsplatsundersökningen 2013 Förvaltningens mål utifrån 2013 års arbetsplatsundersökning Fråga 5 medarbetarskap (engagemang) målvärde 95 Fråga 10 medarbetarskap (uppskattning) målvärde 90 Fråga 20 utveckling (lönekriterier) målvärde Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Indikatorer: Sjukfrånvaro Målvärde: Bättre än 2013 Ramavtalstrohet Målvärde: Bättre än 2013 er Ge förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö Med ständiga förbättringar effektivisera arbetssätt och rutiner o Fortsätta aktiviteten Hälsoutmaningen o Utveckla nyckeltal i verksamheten

22 21 23 Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Indikator: Befolkningstillväxt (genomsnittlig årlig tillväxt för att nå målet 2018) Målvärde: Minst 923 personer per år Genom samhällsplanering skapa ett Haninge där kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in o Marknadsföra och informera om våra insatser inom samhällsplanering 24 Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar Indikatorer: SBA:s 1 Nöjd-Kund-Index för företagare Målvärde: Bättre än 2013 Antal arbetsställen i kommunen Målvärde: Fler än 2013 Stadsbyggnadsprocessen ska ständigt utvecklas för att fungera effektivt o Ta fram tydliga rutiner och processbeskrivningar för stadsbyggnadsprocessen o Bidra med vår kompetens för att ta fram förutsättningar för en kommungemensam ingång för företagare 1 SBA= Stockholm Business Alliance. Ingen enkät genomförs 2014 nästa enkät planeras 2015.

23 22 Aktuella styrdokument inom målområdet Ekonomisk hållbarhet: Personalpolitiskt program Plan för mångfald Näringslivsstrategi Policy för sociala företag Reglemente för intern kontroll Policy för mutor Resepolicy Policy för kurser, konferenser och representation Upphandlingspolicy n följs upp i samband med delårsboksluten vid varje tertial samt i årsredovisningen. 6. Plan för personalarbete 6.1 Gemensamt förhållningssätt och kultur Förvaltningens gemensamma förhållningssätt innebär att vi ser helheten vi ger varandra återkoppling vi är professionella vi är prestigelösa vi visar engagemang Alla chefer och medarbetare ansvarar för att tillämpa och levandegöra dessa begrepp i den dagliga verksamheten. 6.2 Prioriterade frågor från arbetsplatsundersökningen Resultatet från 2013 års arbetsplatsundersökning (APU) behandlas både på enhetsnivå, i första hand på arbetsplatsträffar, och på förvaltningsnivå. Den här handlingsplanen avser förvaltningsnivån inom stadsbyggnadsförvaltningen. Utfallet av den senaste arbetsplatsundersökningen blev mycket positivt på förvaltningsnivån, även om de högt uppsatta målen inte alltid uppnåddes. Inför 2014 kommer vi speciellt att arbeta med områdena medarbetarskap (fråga 5 och 10) och utveckling (fråga 20). Engagemang Fråga 5 - Jag känner engagemang för våra mål och uppdrag: Målet är att andelen nöjda ska öka från 89 procent till minst 95 procent.

24 23 Målkedjan som utgår ifrån fullmäktiges mål fortsätter genom att aktivitetsplaner utarbetas inom respektive avdelning, och att chef och medarbetare tar upp individuella mål i mål- och resultatsamtalen. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi känner engagemang och ser vår egen del i målkedjan. Engagemang ingår som ett av fem prioriterade områden i vårt förhållningssätt. Återkoppling Fråga 10 I min arbetsgrupp får jag uppskattning av mina arbetskamrater när jag gjort ett bra arbete: Målet är att andelen nöjda ska öka från 81 procent till minst 90 procent. Det är viktigt att vi som medarbetare känner att våra ansträngningar och prestationer uppmärksammas och återkopplas. Synliggörande och uppskattning från både chefer och medarbetare är viktiga. Återkoppling ingår som ett av fem prioriterade områden i vårt förhållningssätt. Tydliga lönekriterier Fråga 20 - Det finns tydliga lönekriterier på min förvaltning: Målet är att andelen nöjda ska öka från 61 procent till minst 75 procent. I Haninge kommun finns två lönepåverkande kriterier: Uppnådda resultat i relation till uppsatta mål Bidrag till verksamhetsutveckling. Innebörden av kriterierna ska diskuteras på arbetsplatsträffar och tydliggöras för varje medarbetare. 6.3 Rekrytering - arbetsgivarvarumärket inför 2014 innebär att vi ska arbeta strategiskt och sammanhållande med rekrytering och arbetsgivarvarumärket. Vi ska tidigt planera rekryteringsbehov och särskilt beakta och utveckla arbetsgivarvarumärkets betydelse, utifrån hela förvaltningens behov. Särskilt material tas fram i syfte att paketara och stärka vårt arbetsgivarvarumärke genom olika aktiviteter till exempel deltagande på KTH:s arbetsmarknadsdagar. De marknadsundersökningar som görs av företaget Universum i syfte att mäta vår attraktivitet har gett mycket positivt utfall för förvaltningen. Målet för 2014 är att klättra ytterligare i rankingen. Handlingsprogram tas fram för att få våra yngre medarbetare att stanna längre genom olika insatser till exexempel kompetenshöjning och utvecklingsplaner. 6.4 Arbetsmiljö Arbetsmiljöplaner har prioriterats under 2013 för våra jobb ute på fältet. Detta som ett första steg för att kvalitetssäkra våra utejobb och ha minst samma kvalitetskrav som vi ställer på våra externa entreprenörer. Vidare har arbetsmiljöverket genomfört en inspektion inom park- och vägverksamheterna, där vi tagit fram åtgärdsplaner som vi kommer att följa upp under 2014.

25 24 En kommunövergripande satsning görs för att sänka sjukfrånvaron. Samtliga förvaltningar har i uppdrag att ta fram handlingsplaner. Vår plan kan sammanfattas enligt följande punkter: Målsättning: Bibehållen nivå på högst 2,4 procent Strategi: Aktiviteter Inventering och analys görs av siffrorna för att klarlägga korttids- respektive långtidssjukfrånvaro. Separat plan tas fram för långtidssjukskrivna. Uppföljning av Hälsoutmaningen. Etapp 2 av Hälsoutmaningen genomförs med prio på nack- och ryggbesvär. Åtgärder genomförs enligt arbetsmiljöinspektionens inspektion. Utveckling av arbetsmiljöplaner med prio för uteverksamheten. Rutiner och begrepp ses över. Fortsatt arbete med vårt förhållningssätt, chefsriktlinjer följs upp. Eventuella personalproblem löses skyndsamt. Viktigt att upptäcka signaler hos medarbetare som är i riskzonen för överbelastning. Rehabhjälp sätts in. 7. Plan för kvalitetsarbete Fokusområdet för 2014 är kvalitet. Inom fokusområdet prioriteras arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet och rutinbeskrivningar för våra verksamheter. Detta är ett första steg i att kvalitetssäkra anläggningsjobb i egen regi till samma krav som ställs på externa entreprenörer. Vidare arbetar förvaltningen med att implementera nämndens nya dokumenthanteringsplan och kvalitetssäkra nämndprocesserna. Inför det fortsatta kvalitetsarbetet tas en fördjupad förstudie fram med sikte på att ha ett helt kvalitetssäkringssystem eller motsvarande infört i förvaltningen inom två till tre år. 7.1 Kvalitetsdeklarerade tjänster Förvaltningen har idag nio kvalitetsdeklarerade tjänster: Säkerhet på lekplatser Trädfällning och bostadsnära natur. Leverans av vatten Omhändertagande av avlopp Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Bygglov inom detaljplanerat område Nybyggnadskarta Husutstakning Lägeskontroll

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3 3.1 Ansvarsområde 3 3.2 Organisation

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015

Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015 Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015 2 3 Förord Verksamhetsplan 2015 för stadsbyggnadsförvaltningen bygger på de mål och den budget som fastställts för 2015. De 24 övergripande målen har

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013 2014

MÅL OCH BUDGET 2013 2014 MÅL OCH BUDGET 2013 2014 Kommunfullmäktige Vision Kommunens styrmodell Mål och indikatorer Ekonomiska ramar Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 VISION...

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

STRATEGI & BUDGET 2011 2012. Stadsbyggnadsnämnden

STRATEGI & BUDGET 2011 2012. Stadsbyggnadsnämnden STRATEGI & BUDGET 2011 2012 Stadsbyggnadsnämnden Foto omslag: Andreas Lindgren, Johan Alp/bildarkivet.se Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Förord 2 2. Nämndes ansvarsområde 2 3. Förutsättningar

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling. Medarbetarsamtal Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling Samtal om lön Besked om lön Datum: Medarbetare: Ansvarig chef: 16 12 28 Medarbetarsamtal

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Program för kvalitetsutveckling

Program för kvalitetsutveckling STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 2 SID 1 (8) 2011-06-14 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort långsiktiga ambitioner och strävanden, Stockholm - en stad i världsklass. Hela stadens organisation

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Nämndplan Miljö- och byggnadsnämnden 2016

Nämndplan Miljö- och byggnadsnämnden 2016 Nämndplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer