Institutionen Bygg & miljöteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen Bygg & miljöteknologi"

Transkript

1 Institutionen Bygg & miljöteknologi Strategiöversikt 28 januari 2008 / Lars Bengtsson Institutionen Bygg & miljöteknologi har gjort upp en strategisk plan över verksamheten 5-10 år fram i tiden. Avsikten är att peka ut varthän olika verksamheter strävar, peka mot framtida forskningsinriktningar såväl inom enskilda ämnen som gemensamt för institutionen, diskutera förnyelse av verksamheten. Upprätthållande av pågående aktiviteter eller aktiviteter av ny art kräver bibehållande respektive förnyelse av kompetens. Behovet av rekrytering och kompetensuppbyggnad ses över. Risk för att verksamheter inte skall kunna drivas ses över och åtgärder föreslås. Institutionen idag Institutionen Bygg & miljöteknologi bedriver forskning och undervisning inom byggteknik och samhällsbyggande, vatten och miljö, brandteknik och riskhantering. Inom institutionen ryms en rad kärnämnen för undervisningen inom Väg- och vattenbyggnadsprogrammet, Ekosystemteknikprogrammet, Brandingenjörs- och Riskhanteringsprogrammen. Institutionen är formellt indelad i tre enheter (Bygg, Vattenresurslära, Brandteknik och Riskhantering). Byggenheten omfattar fyra avdelningar (Konstruktionsteknik, Byggnadsmaterial, Byggnadsfysik, Installations och klimatlära). Alla ämnen har stor del i grundundervisningen. Institutionen har en dominerande del i V-programmet, en mycket stor del av W-programmet, är helt dominerande inom Brandingenjörs- och inom Riskhanteringsprogrammen. Det finns ett särskilt magisterprogram i vattenresurslära (Water Resources) och ett särskilt i Riskhantering (Disaster Management). Institutionen har en viktig roll för byggteknikutbildningen vid ingenjörsskolan i Helsingborg. Bland nio styrkeområden på LTH/LU har man i sin gamla strategiska plan fört fram Luft / Vatten Mark / Miljö samt Byggteknik, vilka ligger inom institutionens verksamhetsområden. Man har signalerat satsningar på Innemiljö och på Riskhantering, verksamheter som är koncentrerade till institutionen Bygg & miljöteknologi. Samtliga ämnen kom väl ut i den av Formas nyligen genomförda utvärderingen av svensk byggforskning. Likaså kom ämnena väl ut i LTHs expertutvärdering av forskning, undervisning och relevans (Team of Advisors, Revising LTH, 2001), speciellt teknisk vattenresurslära och byggnadsmaterial. Institutionen Bygg & miljöteknologi täcker in större delen av byggämnena på LTH. Till institutionen direkt närliggande ämnen finns vid institutionen för Byggvetenskaper. Byggnadsmekanik ger den teoretiska grunden till konstruktionsteknik. VA-teknik finns institutionen för Kemiteknik. Fysiken i VA-system behandlas vid institutionen Bygg & miljöteknologi. Brandteknik är helt koncentrerat till institutionen. På institutionen finns ungefär 100 anställda. Budgeten är på 80 miljoner. Enheten Bygg med sina fyra avdelningar och sex professorer undervisar och forskar om byggnaders och anläggningars konstruktion, funktion, säkerhet och livslängd. Detta kräver förmåga att kombinera och utveckla kunskap om byggnadsmekanik, byggnadsfysik och byggnadsmaterial. Branschen genomgår en teknikutveckling mot industriellt byggande. LTH specialiserade sig tidigt mot husbyggnad. Fuktsäkerhet och innemiljö-komfort är viktiga delar och därmed också materialval, värme och ventilation. Byggande i trä och betong som material är specialiteter. För närvarande är arbetsmarknaden mycket god. För att täcka in hela bredden inom byggnadsforskningen och undervisningen har ett samarbete 1

2 mellan landets fyra tekniska högskolor påbörjats med syfte att nationellt täcka hela området på hög internationell nivå. Byggforskningen på LTH har genomgått en förändring till sin karaktär de senaste 10 år, från tillämpad forskning av mera utredningskaraktär till mer grundläggande forskning. Omställningen innebar en nedgång i aktiviteten främst inom byggnadsfysik, men man har nu mycket externa forskningsmedel och är i en expansionsfas. Konstruktionsteknik Området Konstruktionsteknik omfattar principer och metoder för design av konstruktioner för byggnader och anläggningar. Målsättningen är att skapa byggnader med adekvat säkerhet och funktion under inverkan av laster och påverkningar under byggnadsverkets livstid. Vid avdelningen för Konstruktionsteknik på LTH pågår i huvudsak forskning inom konstruktioners säkerhet och statistisk lastmodellering, konstruktioner av träbaserade material samt metoder för utformning av robusta konstruktionssystem. Inom flertalet projekt finns det medverkan från industrin. Förutom inom institutionen sker samarbete med Matematisk statistik. Forskningen vid avdelningen finansieras av forskningsråd, stiftelser samt industri, EU samt fakultetsmedel. Totalt FFU från externa medel: 8,5 Mkr, FFU från fakultetsmedel: 2.0 Mkr. All administration sköts av en sekreterare, som också ansvarar för TVRLs ekonomi. Vid avdelningen finns i december 2007: 2 professorer, 2 lektorer (?) och 3 övriga disputerade, 8 forskarstuderande varav 4 industridoktorander. Två av doktoranderna kommer att disputera under Handledare (formella) vid avdelningen är Sven Thelandersson samt Annika Mårtensson; övriga disputerade forskare fungerar som biträdande handledare. En person under 60 år har docentkompetens och är professor. Förutom Sven Thelandersson är samtliga disputerade under 60 år. Avdelningen har fått nya stora forskningsmedel. Nya doktorander anställs. Handledarkompetensen behöver ökas. Extern rekrytering behövs särskilt för att sköta externa kontakter, eftersom Sven Thelandersson snart pensioneras. Övriga seniora forskare måste ges möjlighet till att arbeta med sin forskarkarriär, dvs docent- och professorsmeritera sig. Grundutbildningen fungerar väl. Det finns reservlärare för samtliga kurser. Byggnadsfysik Byggnadsfysik behandlar klimatskalets funktion och tillstånd, dvs utformandet och funktionen av t.ex. väggar, fönster, tak och grund, som utgör gräns mellan det inre och det yttre klimatet. Ett fungerande klimatskal är viktigt för att byggnader skall uppfylla funktionskrav avseende hälsosam innemiljö, termisk komfort, energieffektivitet, beständighet, fuktsäkerhet och lufttäthet. Basen för forskning och utbildning inom byggnadsfysik är värme- och fukttransport samt luftströmning. Fuktsäkert, energieffektivt byggande blir allt viktigare, både i Sverige och internationellt. Vid avdelningen finns två definierade forskargrupper: Fuktgruppen och Energigruppen. Man är inne i en expansionsfas, med ökande anslag, ökade åtaganden, ökande förväntningar från industri och samhälle. Personalen är i dagsläget hårt utnyttjad. Installationsteknik och Byggnadsfysik samarbetar mycket nära. Man har gemensam administration. Man leder Fuktcentrum. Utanför institutionen är man en del av Energiportalen och man har projekt tillsammans med att Miljöpsykologi. Internationellt omfattar kontaktnätet förutom Europa delar av Mellanöstern. Man har projektsamarbete med flera av de stora byggföretagen. 2

3 Totalt FFU från externa medel: 5 Mkr, FFU från fakultetsmedel: 2 Mkr. Administrationen inklusive ekonomihantering mm sköts av en högskolesekreterare på deltid samt av byråassistent. Vid avdelningen finns i december 2007: 2 professorer, 3 lektorer, 7 forskarstuderande varav 4 industridoktorander (2 passiva). Två av dessa kommer att disputera under 2008 och en under Handledare (formella) vid avdelningen är Jesper Arfwidsson och Johan Claesson; övriga disputerade forskare vid avdelningen fungerar som biträdande handledare. En person under 60 år har docentkompetens och är professor. Av övriga disputerade är en person under 60 år. Avdelningen har fått nya stora forskningsmedel. Behovet av nyanställning är stort. Nya doktorander anställs. Handledarkompetensen behöver ökas. Extern rekrytering behövs. Grundutbildningen fungerar väl, men lärarkapaciteten på avdelningen är otillräcklig, så man hyr in lärare. Det finns dock reservlärare för samtliga kurser. Installationsteknik och klimatlära Installations- och klimatlära arbetar nära byggnadsfysik vad gäller forskning och i ännu större utsträckning inom grundutbildningen. Man har gemensam administration. Det är ett litet men viktigt ämne inom V-programmet vid LTH. Byggkostnader utgörs till mycket stor del av kostnader för VVS. Inom ämnet Installationsteknik och klimatlära strävar man efter att åstadkomma bästa möjliga innemiljö. Installationssystemen är för uppvärmning, kylning, ventilation, sanitet och elektricitet. Forskningen vid LTH omfattar ventilation av värme och kyla och beskrivning av temperaturfördelning i byggnader. Man har ett omfattande näringslivskontaktnät. Utvecklingen inom Installations- och klimatlära går mot en samlad syn på innemiljö människa. Totalt FFU från externa medel: 2 Mkr, FFU från fakultetsmedel 1 Mkr. Avdelningen räknar med att framgent arbeta i en miljö där material, funktion, upplevelse och komfort integreras i forskningen. Inom avdelningen finns idag 1 professor, en lektor och en adjunkt. Det finns ingen under 60 år med docentkompetens. Det finns två forskarstuderande, vilka båda beräknas disputera inom två år. Ämnet är för litet idag. Rekrytering behövs. Byggnadsmaterial Ämnet Byggnadsmaterial behandlar byggmaterials egenskaper, funktion och beständighet i olika miljöer. Ämnet spänner över ett stort område, från tillverkningsprocesser, via samband mellan sammansättning, struktur och egenskaper till långtidsbeteende i hundraårsperspektiv. Tillämpningarna är många både för byggnader och för byggnadsverk och anläggningar. Under de senaste decennierna har ämnet utvecklats mot materialvetenskap, dvs att klargöra sambanden mellan materialens egenskaper och hur de är sammansatta och vilken struktur de har. Materialens beteende kvantifieras i ökad utsträckning genom teoretisk modellering. Betydelsen av materialval för innemiljön har accentuerats under senare år liksom materialens påverkan på den yttre miljön. Vid LTH är verksamheten i byggnadsmaterial ganska grundläggande med forskning rörande sorptions- och transportprocesser, mikrobiologi på materialytor och materialmekanik. De viktigaste tillämpade forskningsområdena är fuktsäkerhet och inneluftkvalitet, puts och murverk, cementbaserade material, beständighet och livslängd, men en hel del 3

4 tillämpningar ligger också utanför byggområdet. För respektive grundläggande och tillämpade forskningsområde är avdelningen organiserad i små forskargrupper med seniorer och doktorander, varav de flesta tillhör mer än en grupp. Ämnet är i högsta grad laborativt. Det finns laboratorielokaler med stor bredd i den experimentella utrustningen, från betongstation till sorptionskalorimetrar. Många frågeställningar kräver ett stort mått av tvärvetenskapliga insatser; samverkan finns med grupperingar med kompetens inom fysik, kemi, biologi och medicin. Det finns ett nära samarbete med SP. Man har ett omfattande industriellt nätverk inte minst i form av industridoktorander. Avdelningen är en av samarbetsparterna i Fuktgruppen LU. Man driver två tekniska plattformar, en om kalorimetri och en om sorptions- och transportprocesser. Man medverkar i LTH-portalen FPP. LTH är helt dominerande i den svenska universitetsvärlden inom ämnesområdet byggnadsmaterial. Internationellt är man mycket aktiv inom de europeiska nätverket NanoCem. Totalt FFU från externa medel: 12 Mkr, FFU från fakultetsmedel 2 Mkr. Administrationen sköts av högskolesekreterare och byråassistent. Inom avdelningen Byggnadsmaterial finns idag 1 professor, 4 lektorer (idag ungefär 3 aktiva tjänster) och ytterligare två disputerade forskare. Det finns 9 doktorander av vilka 6 är industridoktorander. Antalet förväntade disputationer under 2008 är 2. Det finns en person under 60 år med docentkompetens. Fyra seniorer fungerar som handledare. Grundutbildningen fungerar väl. Det finns reservlärare för samtliga kurser, men åtgärder behöver vidtagas för att så skall vara fallet också efter det att de idag som är över 60 år pensionerats. Teknisk vattenresurslära Teknisk vattenresurslära utgör egen enhet. TVRL utgör egen enhet inom B&M. Vattenresurslära är ett kärnämne inom ekosystemteknik och V-programmen. Det finns en särskild masterutbildning Water Resources. Utvecklingen inom Teknisk vattenresurslära kan förväntas grundforskningsmässigt gå mot en starkare koppling mellan fysikaliska och biologiska processer (förutsättningar för sådan forskning finns inom Lunds universitet) och tillämpat mot infrastrukturuppbyggnad för vattenförsörjning och översvämningsskydd i olika klimat. Teknisk vattenresurslära är brett. Ämnet täcker in hydrodynamik, hydrologi, geohydrologi samt en rad discipliner inom respektive av dessa ämnen, vilka internationellt betraktas som självständiga ämnen. Vattnets rörelse spelar roll förr processer inom geologi, biologi, meteorologi, mm. Infrastruktur i våra städer relateras till vatten såväl vad gäller försörjningssystem som den fysiska planeringen. Forskningen vi LTH är uppdelad på kusthydraulik, sjöars fysik, urban hydrologi, flodavrinning, markvattenprocesser och deponihydrologi. Is och snöprocesser behandlas såväl inom urban hydrologi som flodavrinning. Forskningen är ganska grundforskningsinriktad med som övergripande mål att beskriva processer i naturen hydrodynamiskt korrekt. Verksamheten bedrivs i en mycket internationell atmosfär med gästforskare, internationella samarbetsprojekt och examensarbeten utomlands. Mastersutbildningen läses främst av internationella studenter. Många av doktoranderna finns inom sandwichprogram. Det finns en internationell SIDA-kurs. Förutom med USA 4

5 och EU bedrivs omfattande samarbete med Kina, Japan, Sydostasien, Sydamerika och Mellanöstern. De direkta industrikontakterna är begränsade men det finns nära kontakter och samarbete med SMHI och SGI och med kommuner. Inom universitetet ges kurser i samverkan med limnologi. Visst forskningssamarbete finns med naturgeografi och med teknisk geologi. Forskningen vid avdelningen finansieras av forskningsråd, SIDA-Sarec, US Corps, EU samt fakultetsmedel. Totalt FFU från externa medel: 6 Mkr, FFU från fakultetsmedel: 4 Mkr. Administration sköts genom gemensamt utnyttjande av institutionens sekreterare. En rad logistiska uppgifter ligger på forskningsingenjör. Vid avdelningen finns i december 2007: 5 professorer, 3 lektorer 1 övrig disputerat, 19 forskarstuderande varav 15 är av karaktär sandwhichdoktorander eller industridoktorander. Till detta tillkommer 40% aktiv adjungerad professor. Fem av doktoranderna beräknas disputera 2008 och lika många Samtliga professorer, en adjungerad professor, samtliga lektorer och två lektorer emeritus fungerar som handledare. Det finns 7 personer under 60 år med docentkompetens. Nyrekrytering av doktorander behövs. Nuvarande finansiering är dock dålig. Avdelningen storlek har minskat kraftigt (med fem lektorer de senaste 4 åren). Behovet av forskning är dock ökande såväl vad gäller översvämningar och skydd mot dessa, som vad gäller vattenförsörjning och samhällsplanering i torra områden. Grundutbildningen fungerar väl. Det finns reservlärare för samtliga kurser. Brandteknik och riskhantering Brandteknik och riskhantering utgör egen enhet/avdelning. Verksamhetsområdet är till karaktären ämnesövergripande. Avdelningen ansvarar för kärnan i utbildning av brandingenjörer och för utbildning av civilingenjörer i riskhantering. Tillsammans med Köpenhamns universitet deltager avdelning i en masterutbildning i Disaster Management och en magisterutbildning inom krisberedskap vid Försvarshögskolan. Avdelningen står för forskarutbildning inom brandområdet och inom riskhanteringsområdet. Nära samarbete sker med Statens Räddningsverk (SRV) och Krisberedskapsmyndighten (KBM). Den enda andra brandforskningsaktören av vikt i Sverige är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), som har en huvudinriktning mot tillämpad brandteknik. Avdelningen utvecklar på olika sätt kunskap som behövs inom brandsäkerhet, risk- och krishantering och fyller således en funktion mot ett aktuellt samhällsbehov. Därför satsas på kompetensöverföring via extern kursverksamhet. Laboratorieförsök är viktiga för brandforskningen. Brandteknik innefattar beskrivning av brandförlopp, mänskligt beteende vid brand, släckningsteknik och släckmedel, industriellt brandskydd, brandteknisk dimensionering och samhällets räddningstjänst. Riskhanteringsforskning omfattar bl a risk- och sårbarhets analys av komplexa sociotekniska system samt kritiska infrastrukturers förmåga vid kriser. Exempel på sådana infrastrukturer är energiförsörjning, transport och logistik, vatten och annan livsnödvändig försörjning. Ett annat viktigt område är förmågebedömning av de responssystem som samhället sätter in vid storskaliga olycker eller kriser.. Vid LTH har avdelningens verksamhet expanderat och kontinuerligt omfattat nya deldiscipliner. Viktig utveckling är mot nya dimensioneringsregler som tar hänsyn till nya byggnadsmaterial och nya risker. En utveckling kan förväntas mot ytterligare disciplinöverskridande forskning. Räddningsverket och SP 5

6 deltar i många av avdelningens forskningsprojekt. Inom universitetet sker samarbete med flera ämnen inom LUCRAM. Avdelningen är med i flera portaler och är engagerad inom FN-organisationer. Forskningen vid avdelningen finansieras av forskningsråd, statliga myndigheter och fakultetsmedel. Totalt FFU från externa medel: 6 Mkr, FFU från fakultetsmedel 3 Mkr. Administration sköts av en sekreterare. Vid avdelningen finns i januari 2008: 2 professorer, 3 lektorer och 1 fo ass (dessutom deltidsarbetar 2 pensionerade professorer), 2 adjunkter, 11 forskarstuderande varav 1 industridoktorand. Dessutom finns gästlärare. Tre disputationer förväntas under 2008 och 2 lic presentationer, och en disputation under Samtliga seniorer är under 60 år, men det finns ingen utanför professorskretsen som har docentkompetens. Grundutbildningen fungerar mycket bra. Det finns reservlärare för samtliga kurser utom en även om back-up i flera kurser är ganska svag. Utbildning Institutionen menar att kurserna inom grundutbildningen löper bra. Undervisningen i Helsingborg är betungande i relation till de inkomster den inbringar. Avsaknaden av harmoni mellan köpare och betalare av undervisningen gör det svårt ta fram kurser såsom vi vill. Inom Brand ser man behov av flera nya kurser. Institutionen menar att byggämnen i ökad utsträckning måste komma in i A-utbildningen. Byggnadsfysik bygger upp en masterutbildning i Kairo, som man gärna ser kommer till stånd också på LTH. Externutbildning behövs för att föra ut nya forskningsrön men också för att tillföra institutionen pengar. Fuktcentrum ger extern kurs. På byggsidan borde det finnas stora möjligheter att ge externa kurser. Brand medverkar i kurser tillsammans med räddningsverket samt ger egna kurser. Problemet med externa kurser är bristen på kontinuitet. Lokalbehov Trots att ämnena konstruktionsteknik och byggnadsfysik expanderar sin verksamhet så har institutionen inget behov av ytterligare kontorslokaler i den närmaste framtiden utan vill snarare minska kontorsutrymmena. Vi har fortsatt behov av stora laboratorielokaler, särskilt i ämnena brandteknik, byggnadsmaterial och konstruktionsteknik. En möjlighet för framtiden är att utveckla samarbetet med övriga relevanta högskolor och med SP vad gäller experimentell utrustning. (Detta har vi inte utvecklat, ska vi?). Detta är dock inte möjligt vad gäller grundkurser. Laboratorielokalerna för brandteknik är lagom anpassade till verksamheten som tyvärr sker på två ställen vilket gör det kostsamt. Vattenresurslära har vissa övningar i fält och skulle därför behöva bygga upp ett mindre instrumenterat övningsområde. Undervisningssalarna är inte i bästa skick. Administration mm Institutionen måste ta viktiga beslut angående den framtida administrativa organisationen inom institutionen. Av institutionens administrativa personal så är flertalet i åldersintervallet över 60 år. Den administrativa personalen fungerar väl tillsammans. Viss samordning har skett mellan avdelningarna under senare år. Ytterligare specialisering av de administrativa uppgifterna kan komma att ske, men samtliga avdelningar anser det viktigt 6

7 att det finns personal centralt på avdelningarna. Inskolning av ny personal kan ta ganska lång tid. De stora laboratorierna servas av tekniker och ingenjörer. Det finns 8 personal varav motsvarande knappt 2 tjänster specialiserat sig mot data. Fem av den tekniska personalen är över 60 år. Nyanställning behövs på TVRL inom fem år. Övriga? Framtida profileringar Nedanstående är taget från gamla strategidokumentet o behöver diskuteras Det är ganska klart att de tre enheterna inom institutionen Bygg & miljöteknologi var för sig är viktiga för LTHs olika utbildningsprogram och tillhör eller utgör sådan områden som LU sagt sig vilja satsa på. Inom varje enhet finns möjlighet till flera satsningar och tillsammans finns också fokusområden. 1. Byggnadsteknik Industriellt byggande: byggsystemfrågor, produktutveckling (i samverkan med andra forskargrupper inom LTH inklusive vid M och A). Innemiljö: komfort, materialval, energieffektivitet (i samverkan med flera andra grupper inom V och A). Husbyggnad: värme o fukttransport, fuktsäkerhet, beständighet. 2. Vattenresurslära Kusthydraulik och sjöars fysik: samspel fysikaliska och biologiska processer, materialtransport, omblandningsprocesser, föroreningsspridning, översvämningsskydd, utnyttjande av reservoarer. Urban hydrologi: nya dagvattensystem, skörd av regn och dagvatten. 3. Brandteknik och riskhantering Riskbaserad brandteknisk projektering. Samhällets krishantering vid svår påfrestning; ledningssystem, metodfrågor Riskanalysmetoder; nätverksanalys, adaptiva metoder 4. Risk och sårbarhet i den fysiska infrastrukturen Forskningen om säkerhet som bedrivs av konstruktionsteknik rörande byggnader och av vattenresurslära rörande översvämningar kan länkas samman med den riskforskning som bedrivs vid inom brandteknik och riskhantering och som också involverar andra grupper inom LU. Personalplanering I dagsläget är kombinationen av äldre och yngre god inom institutionen, men många är över 60 år, så situationen blir annorlunda inom kort tid om inte åtgärder vidtages. Detta gäller kanske speciellt inom enheten Bygg, eftersom man förväntar sig viss expansion av den externa forskningen. Administrationen kan inte reduceras mycket. Något mer specialisering är möjlig. I varje fall tre nya administrativ personal måste anställas inom mindre än fem år. Behovet av teknisk personal måste ses över, vilket kräver en analys av framtida laborativ verksamhet. Teknisk 7

8 personal behövs som stöd för doktorander; det skulle ta lång tid för doktorander att återupptäcka laborativa metoder. Teknisk personal måste utnyttjas över avdelningsgränser. Eventuell samordning av datastöd behöver utredas. Av sex professorer inom enheten Bygg är 4 över 60 år. Förutom de resterande två professorerna finns endast en person under 60 år med docentkompetens och alltså full handledarkompetens. Det finns således behov av kompetensuppbyggnad. Personal måste ges möjlighet till kompetensuppbyggnad. Eftersom endast en av de sex professorerna är kvinna och det finns kvinnor bland lektorer och forskarassistenter finns möjlighet till särskild satsning på kompetensuppbyggnad här. Handledarkompetensen är såpass eftersatt att extern rekrytering måste göras. Sådan rekrytering av professor i konstruktionsteknik skall påbörjas snarast. Inom byggnadsfysik behövs dessutom extern rekrytering av lärare för grundutbildningen. Rekrytering av lektor har påbörjats. För bibehållen kapacitet inom byggnadsmaterial behövs tre tillsättningar på professors eller lektorsnivå av personer med docentkompetens. (Byggmtrl själv säger 5-8 men räknar kanske då in 1 sek + 2 tekn? JA!). Teknisk vattenresurslära har reducerad sin lärarpersonal kraftigt under senare år. De finns ändå mycket god lärar och handledarkapacitet. Det finns inget behov av rekrytering. Trots att det fins många kvinnliga doktorander så finns endast en (av fem) kvinnliga professorer och endast två (av nio) kvinnliga akademisk personal. Det finns många doktorander, men nästan alla beräknas disputera inom två år. Rekrytering av nya doktorander behövs. Brandteknik och riskhantering har rekryterat sina två professorer externt. Övrig akademisk personal har växt in i verksamheten. De är unga. Dessa måste ges möjlighet att höja sin vetenskapliga kompetens, så att de kan fungera som handledare. Största sårbarhet Samtliga avdelningar är extremt beroende av externa medel. Seniora forskare måste i stor utsträckning koncentrera sig på att finna medel för sin egen försörjning. Tid och ekonomiska medel att stötta yngre forskare blir allt mindre. Samtidigt är majoriteten av de seniora lärarna över 60 år, varför viss nyrekrytering med friskt blod och nya idéer utifrån behövs. Om brist på medel uppstår finns stor risk att nya forskare i början av sin karriär inte kan anställas eller måste avskedas. Brandteknik och riskhantering är något sårbara vad gäller att finna lärare till några kurser. Personal med handledarkapacitet behövs inom enheten Bygg för att hålla igång forskarutbildningen och leda den externa forskningen. Utan sådan personal kan vi inte utföra god forskning med de stora externa medel vi nyligen erhållit. Omedelbar nyrekrytering behövs. Inom vattenresurslära finns risk att avskedanden måste göras, vilket skulle göra det svårt att vidmakthålla det internationella kontaktnätet. Det är många som disputerar i vattenresurslära, men risken är stor att det förutom någon SIDA-sandwhich doktorand inom två år endast finns någon enstaka doktorand i ämnet. Man kan stå inför val mellan lärare och doktorand. Brandteknik och riskhantering har länge varit expanderande. Avdelningen har mycket undervisning och verksamheten är känslig för sjukdom bland personal. Främst ämnena brandteknik, byggnadsmaterial och konstruktionsteknik kräver tillgång till laboratorium för sin verksamhet. Om laboratoriekostnaderna blir mycket höga, kan viss 8

9 forskning inte utföras på ett meningsfullt sätt. Man måste avstå från forskningsuppdrag och dra ner på verksamheten inom ämnena. 9

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Forskningspolitiskt program

Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde är

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D MINNESANTECKNINGAR Forskarutbildningsrådet Minnesanteckningar Forskarutbildningsrådet Datum och tid för mötet:, kl. 10.00 Plats för mötet Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING Verksamhets- och kompetensanalys ett kontinuerligt och föränderligt arbete Per-Olof Brehmer, prefekt IEI 2 Organisationsplan för Linköpings

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 1 Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 Utvecklingssamtal - ett strukturerat samtal Forskarutbildningsprocessen Hur har utbildningen fortskridit i förhållande till studieplanen?

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Utbildning inom väg- och trafikområdet

Utbildning inom väg- och trafikområdet Utbildning inom väg- och trafikområdet Finansierat av Vägverket/Trafikverket Charlotta Johansson Avdelningen för arkitektur och vatten Luleå tekniska universitet 97 87 Luleå Epost: Charlotta.M.Johansson@ltu.se

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 V 2016/798 Fakultetssekreterare Henrik Tallgren Inledning I många år har sagts att si eller

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet naturkunskap

Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet naturkunskap BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Umeå universitet Rektor Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Linda Hägerhed Engman Byggnadsfysik och Innemiljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP i siffror 2010 SP-koncernen ägs till 100% RISE Nettoomsättning

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Bränder i mekanisk ventilerade rum - OECD PRISME 1 och 2 projekt

Bränder i mekanisk ventilerade rum - OECD PRISME 1 och 2 projekt Bränder i mekanisk ventilerade rum - OECD PRISME 1 och 2 projekt Prof. Patrick Van Hees LTH Avdelning för Brandteknik och Riskhantering Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering Del av Institution

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan 1 Kompetensförsörjningsplan 2015-2017 Kompetensförsörjningsplan 2015-2017 2 Kompetensförsörjningsplan 2015-2017 3 Innehåll Allmänt... 4 Personalkategorier... 4 Utbildning... 5 Förutsättningar... 5 Behov...

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand?

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Ansökan om forskningsmedel inom forskningssatsningen Anlagd Brand Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Anlagd brand är ett stort samhällsproblem. Enligt statistik från Svenska Brandskyddsföreningen

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet - i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer

Läs mer

Studieplan för forskarutbildning Brandteknik, LTH

Studieplan för forskarutbildning Brandteknik, LTH 98026BR/SEM/AB Studieplan för forskarutbildning Brandteknik, LTH 1. Ämnesbeskrivning De två huvudområden för forskning är brand och brandförlopp samt risker och riskhantering främst inom räddningstjänstens

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

Jubileum Brandtema - Brandingenjör och IMFSE. Daniel Nilsson (programledare) Patrick van Hees (programföreståndare) Brandteknik, LTH

Jubileum Brandtema - Brandingenjör och IMFSE. Daniel Nilsson (programledare) Patrick van Hees (programföreståndare) Brandteknik, LTH Jubileum Brandtema - Brandingenjör och IMFSE Daniel Nilsson (programledare) Patrick van Hees (programföreståndare) Brandteknik, LTH Utbildningarna Brandingenjör, LTH - 30 år - 3,5 år utbildning - uppdaterat

Läs mer

Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03. Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers.

Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03. Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers. Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03 Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers.se 9 november 2015 Kort om mig Docent i byggnadsfysik 2004 Tekn. doktor

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Strategisk plan. Lunds Tekniska Högskola

Strategisk plan. Lunds Tekniska Högskola Strategisk plan Lunds Tekniska Högskola 2007 2011 Strat plan LTH - utkast-ver4.0.doc ;PGN Sidan 1 2006-12-04 LTH IDAG LTH utgör en central del av Lunds universitet. Detta ger LTH möjligheter att skapa

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

Program. Framtidens riskhantering. Lunch. Program. Forskning och utbildning inom riskhantering vid Lunds universitet. Deltagare vid seminariet

Program. Framtidens riskhantering. Lunch. Program. Forskning och utbildning inom riskhantering vid Lunds universitet. Deltagare vid seminariet Framtidens riskhantering Seminarium i samband med att de första civilingenjörerna i riskhantering tar examen. Program 9.3 9.5 Utbildning och forskning inom Riskhantering vid Lunds universitet, Johan Lundin

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Nulägesbeskrivning läsåret

Nulägesbeskrivning läsåret UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Nulägesbeskrivning läsåret 2004 2005 I jämställdhetsplanen för år 2000 2001 ingick en s.k. nulägesbeskrivning som redovisade fördelningen mellan kvinnor

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Margaret Simonson McNamee Teknisk projektledare Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand SP-koncernen

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Under arbete Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Strategisk kompetensförsörjningsplan Strategisk kompetensförsörjningsplan 2017-2019 Institutionen för idé- och samhällsstudier Fastställd 2016-11-25 Institutionens diarienummer: Idésam 1.1-102-16 Beredning Föregående års kompetensförsörjningsplan

Läs mer

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Sanne Johansson Avdelningen för Byggnadsmaterial MATERIALLÄRA (VBM 611) 2013

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Sanne Johansson Avdelningen för Byggnadsmaterial MATERIALLÄRA (VBM 611) 2013 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Sanne Johansson Avdelningen för Byggnadsmaterial MATERIALLÄRA (VBM 611) 20 ALLMÄNT Välkommen till kursen i materiallära som omfattar 6 högskolepoäng. Undervisningen

Läs mer

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation INFORMATION 1 2007-09-17 LTHs institutioner LTH Forskarutbildningsnämnden Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation From v.38 så kommer en ny version av LTHs applikation för bokning och anmälan

Läs mer

Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W!

Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W! Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W! Grattis - Du har blivit antagen till civilingenjörsprogrammet Ekosystemteknik/Environmental Engineering vid LTH 2008! Du är därmed en mycket

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

Studentfacklig utbildningsdag

Studentfacklig utbildningsdag Studentfacklig utbildningsdag 22 oktober 2014 Anders Fällström Hur fungerar ett universitet Organisation Ekonomi Utbildningsstrategier 2010-2014 2014- Pågående arbetsgrupper Kvalitetsarbete Pedagogisk

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Brandingenjör Antagna Höst 2015

Brandingenjör Antagna Höst 2015 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2017/2018 Brandingenjör Antagna Höst 2015 BESLUTSDATUM 2016-10-27 BESLUTSFATTARE Chef Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Linköpings universitet 2016

Linköpings universitet 2016 Linköpings universitet 2016 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Strategisk satsning biträdande universitetslektorat NJ-fak. Informationsmöte

Strategisk satsning biträdande universitetslektorat NJ-fak. Informationsmöte Strategisk satsning biträdande universitetslektorat NJ-fak Informationsmöte 2015-09-15 Strategisk satsning Beslut i Fakultetsnämnden 21 april 2015 om satsning på meriteringsanställningar, d v s biträdande

Läs mer

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Reg.nr 641-5485-11 SAKKUNNIGAS YTTRANDE 2012-05-22 Granskning av ansökan

Läs mer

Kompetensförsörjning vid den medicinska fakulteten

Kompetensförsörjning vid den medicinska fakulteten 2009-03-25 Sid 1 (8) Kompetensförsörjning vid den medicinska fakulteten Fakulteten har kartlagt kommande pensionsavgångar (se bilaga) inom professorsoch lektorskategorierna och prövar frågan om nyanställning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Rolf Larsson 9 mars, 2009 / rev 10 maj, FRÅGOR? Se sista sidan. SPECIALISERING: VATTENRESURSHANTERING, LTH för VÄG o VATTEN och EKOSYSTEMTEKNIK

Rolf Larsson 9 mars, 2009 / rev 10 maj, FRÅGOR? Se sista sidan. SPECIALISERING: VATTENRESURSHANTERING, LTH för VÄG o VATTEN och EKOSYSTEMTEKNIK Rolf Larsson 9 mars, 2009 / rev 10 maj, 2010 FRÅGOR? Se sista sidan SPECIALISERING: VATTENRESURSHANTERING, LTH för VÄG o VATTEN och EKOSYSTEMTEKNIK Yttre ramar LTH: Enligt LTH-beslut 2007-01-18 gäller

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2009

Årsredovisningsenkäten 2009 Årsredovisningsenkäten 2009 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: 2010-01-14 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2009 godkännes:.............................

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden Strategisk satsning på meriteringsanställningar

Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden Strategisk satsning på meriteringsanställningar Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden 2015-03-03 SLU ua 2015.1.1.1-1090 Strategisk satsning på meriteringsanställningar Fakultetsnämnden uppdrog 2014-12-10 till prodekanus Pär Forslund och forskningssekreteraren

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten Den emissionsfria och hållbara sjöfarten hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

Bedömning av pedagogisk skicklighet

Bedömning av pedagogisk skicklighet Bedömning av pedagogisk skicklighet utveckling av ett belöningssystem vid Lunds Tekniska Högskola Thomas Olsson LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2008 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder

Läs mer

Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE

Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE , Tyréns AB och Lunds Tekniska Högskola Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskningsprojekt om industriellt byggande Konsult och

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för elektro- och systemteknik Skolchef: Björn Ottersten Inskickad den: 2008-12-17 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK VVS

INSTALLATIONSTEKNIK VVS INSTALLATIONSTEKNIK VVS Ämnet installationsteknik VVS behandlar uppbyggnad och funktion av system och installationer inom VVS-området. Det behandlar också hur dessa utformas för att ge ett tillfredsställande

Läs mer