Institutionen Bygg & miljöteknologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen Bygg & miljöteknologi"

Transkript

1 Institutionen Bygg & miljöteknologi Strategiöversikt 28 januari 2008 / Lars Bengtsson Institutionen Bygg & miljöteknologi har gjort upp en strategisk plan över verksamheten 5-10 år fram i tiden. Avsikten är att peka ut varthän olika verksamheter strävar, peka mot framtida forskningsinriktningar såväl inom enskilda ämnen som gemensamt för institutionen, diskutera förnyelse av verksamheten. Upprätthållande av pågående aktiviteter eller aktiviteter av ny art kräver bibehållande respektive förnyelse av kompetens. Behovet av rekrytering och kompetensuppbyggnad ses över. Risk för att verksamheter inte skall kunna drivas ses över och åtgärder föreslås. Institutionen idag Institutionen Bygg & miljöteknologi bedriver forskning och undervisning inom byggteknik och samhällsbyggande, vatten och miljö, brandteknik och riskhantering. Inom institutionen ryms en rad kärnämnen för undervisningen inom Väg- och vattenbyggnadsprogrammet, Ekosystemteknikprogrammet, Brandingenjörs- och Riskhanteringsprogrammen. Institutionen är formellt indelad i tre enheter (Bygg, Vattenresurslära, Brandteknik och Riskhantering). Byggenheten omfattar fyra avdelningar (Konstruktionsteknik, Byggnadsmaterial, Byggnadsfysik, Installations och klimatlära). Alla ämnen har stor del i grundundervisningen. Institutionen har en dominerande del i V-programmet, en mycket stor del av W-programmet, är helt dominerande inom Brandingenjörs- och inom Riskhanteringsprogrammen. Det finns ett särskilt magisterprogram i vattenresurslära (Water Resources) och ett särskilt i Riskhantering (Disaster Management). Institutionen har en viktig roll för byggteknikutbildningen vid ingenjörsskolan i Helsingborg. Bland nio styrkeområden på LTH/LU har man i sin gamla strategiska plan fört fram Luft / Vatten Mark / Miljö samt Byggteknik, vilka ligger inom institutionens verksamhetsområden. Man har signalerat satsningar på Innemiljö och på Riskhantering, verksamheter som är koncentrerade till institutionen Bygg & miljöteknologi. Samtliga ämnen kom väl ut i den av Formas nyligen genomförda utvärderingen av svensk byggforskning. Likaså kom ämnena väl ut i LTHs expertutvärdering av forskning, undervisning och relevans (Team of Advisors, Revising LTH, 2001), speciellt teknisk vattenresurslära och byggnadsmaterial. Institutionen Bygg & miljöteknologi täcker in större delen av byggämnena på LTH. Till institutionen direkt närliggande ämnen finns vid institutionen för Byggvetenskaper. Byggnadsmekanik ger den teoretiska grunden till konstruktionsteknik. VA-teknik finns institutionen för Kemiteknik. Fysiken i VA-system behandlas vid institutionen Bygg & miljöteknologi. Brandteknik är helt koncentrerat till institutionen. På institutionen finns ungefär 100 anställda. Budgeten är på 80 miljoner. Enheten Bygg med sina fyra avdelningar och sex professorer undervisar och forskar om byggnaders och anläggningars konstruktion, funktion, säkerhet och livslängd. Detta kräver förmåga att kombinera och utveckla kunskap om byggnadsmekanik, byggnadsfysik och byggnadsmaterial. Branschen genomgår en teknikutveckling mot industriellt byggande. LTH specialiserade sig tidigt mot husbyggnad. Fuktsäkerhet och innemiljö-komfort är viktiga delar och därmed också materialval, värme och ventilation. Byggande i trä och betong som material är specialiteter. För närvarande är arbetsmarknaden mycket god. För att täcka in hela bredden inom byggnadsforskningen och undervisningen har ett samarbete 1

2 mellan landets fyra tekniska högskolor påbörjats med syfte att nationellt täcka hela området på hög internationell nivå. Byggforskningen på LTH har genomgått en förändring till sin karaktär de senaste 10 år, från tillämpad forskning av mera utredningskaraktär till mer grundläggande forskning. Omställningen innebar en nedgång i aktiviteten främst inom byggnadsfysik, men man har nu mycket externa forskningsmedel och är i en expansionsfas. Konstruktionsteknik Området Konstruktionsteknik omfattar principer och metoder för design av konstruktioner för byggnader och anläggningar. Målsättningen är att skapa byggnader med adekvat säkerhet och funktion under inverkan av laster och påverkningar under byggnadsverkets livstid. Vid avdelningen för Konstruktionsteknik på LTH pågår i huvudsak forskning inom konstruktioners säkerhet och statistisk lastmodellering, konstruktioner av träbaserade material samt metoder för utformning av robusta konstruktionssystem. Inom flertalet projekt finns det medverkan från industrin. Förutom inom institutionen sker samarbete med Matematisk statistik. Forskningen vid avdelningen finansieras av forskningsråd, stiftelser samt industri, EU samt fakultetsmedel. Totalt FFU från externa medel: 8,5 Mkr, FFU från fakultetsmedel: 2.0 Mkr. All administration sköts av en sekreterare, som också ansvarar för TVRLs ekonomi. Vid avdelningen finns i december 2007: 2 professorer, 2 lektorer (?) och 3 övriga disputerade, 8 forskarstuderande varav 4 industridoktorander. Två av doktoranderna kommer att disputera under Handledare (formella) vid avdelningen är Sven Thelandersson samt Annika Mårtensson; övriga disputerade forskare fungerar som biträdande handledare. En person under 60 år har docentkompetens och är professor. Förutom Sven Thelandersson är samtliga disputerade under 60 år. Avdelningen har fått nya stora forskningsmedel. Nya doktorander anställs. Handledarkompetensen behöver ökas. Extern rekrytering behövs särskilt för att sköta externa kontakter, eftersom Sven Thelandersson snart pensioneras. Övriga seniora forskare måste ges möjlighet till att arbeta med sin forskarkarriär, dvs docent- och professorsmeritera sig. Grundutbildningen fungerar väl. Det finns reservlärare för samtliga kurser. Byggnadsfysik Byggnadsfysik behandlar klimatskalets funktion och tillstånd, dvs utformandet och funktionen av t.ex. väggar, fönster, tak och grund, som utgör gräns mellan det inre och det yttre klimatet. Ett fungerande klimatskal är viktigt för att byggnader skall uppfylla funktionskrav avseende hälsosam innemiljö, termisk komfort, energieffektivitet, beständighet, fuktsäkerhet och lufttäthet. Basen för forskning och utbildning inom byggnadsfysik är värme- och fukttransport samt luftströmning. Fuktsäkert, energieffektivt byggande blir allt viktigare, både i Sverige och internationellt. Vid avdelningen finns två definierade forskargrupper: Fuktgruppen och Energigruppen. Man är inne i en expansionsfas, med ökande anslag, ökade åtaganden, ökande förväntningar från industri och samhälle. Personalen är i dagsläget hårt utnyttjad. Installationsteknik och Byggnadsfysik samarbetar mycket nära. Man har gemensam administration. Man leder Fuktcentrum. Utanför institutionen är man en del av Energiportalen och man har projekt tillsammans med att Miljöpsykologi. Internationellt omfattar kontaktnätet förutom Europa delar av Mellanöstern. Man har projektsamarbete med flera av de stora byggföretagen. 2

3 Totalt FFU från externa medel: 5 Mkr, FFU från fakultetsmedel: 2 Mkr. Administrationen inklusive ekonomihantering mm sköts av en högskolesekreterare på deltid samt av byråassistent. Vid avdelningen finns i december 2007: 2 professorer, 3 lektorer, 7 forskarstuderande varav 4 industridoktorander (2 passiva). Två av dessa kommer att disputera under 2008 och en under Handledare (formella) vid avdelningen är Jesper Arfwidsson och Johan Claesson; övriga disputerade forskare vid avdelningen fungerar som biträdande handledare. En person under 60 år har docentkompetens och är professor. Av övriga disputerade är en person under 60 år. Avdelningen har fått nya stora forskningsmedel. Behovet av nyanställning är stort. Nya doktorander anställs. Handledarkompetensen behöver ökas. Extern rekrytering behövs. Grundutbildningen fungerar väl, men lärarkapaciteten på avdelningen är otillräcklig, så man hyr in lärare. Det finns dock reservlärare för samtliga kurser. Installationsteknik och klimatlära Installations- och klimatlära arbetar nära byggnadsfysik vad gäller forskning och i ännu större utsträckning inom grundutbildningen. Man har gemensam administration. Det är ett litet men viktigt ämne inom V-programmet vid LTH. Byggkostnader utgörs till mycket stor del av kostnader för VVS. Inom ämnet Installationsteknik och klimatlära strävar man efter att åstadkomma bästa möjliga innemiljö. Installationssystemen är för uppvärmning, kylning, ventilation, sanitet och elektricitet. Forskningen vid LTH omfattar ventilation av värme och kyla och beskrivning av temperaturfördelning i byggnader. Man har ett omfattande näringslivskontaktnät. Utvecklingen inom Installations- och klimatlära går mot en samlad syn på innemiljö människa. Totalt FFU från externa medel: 2 Mkr, FFU från fakultetsmedel 1 Mkr. Avdelningen räknar med att framgent arbeta i en miljö där material, funktion, upplevelse och komfort integreras i forskningen. Inom avdelningen finns idag 1 professor, en lektor och en adjunkt. Det finns ingen under 60 år med docentkompetens. Det finns två forskarstuderande, vilka båda beräknas disputera inom två år. Ämnet är för litet idag. Rekrytering behövs. Byggnadsmaterial Ämnet Byggnadsmaterial behandlar byggmaterials egenskaper, funktion och beständighet i olika miljöer. Ämnet spänner över ett stort område, från tillverkningsprocesser, via samband mellan sammansättning, struktur och egenskaper till långtidsbeteende i hundraårsperspektiv. Tillämpningarna är många både för byggnader och för byggnadsverk och anläggningar. Under de senaste decennierna har ämnet utvecklats mot materialvetenskap, dvs att klargöra sambanden mellan materialens egenskaper och hur de är sammansatta och vilken struktur de har. Materialens beteende kvantifieras i ökad utsträckning genom teoretisk modellering. Betydelsen av materialval för innemiljön har accentuerats under senare år liksom materialens påverkan på den yttre miljön. Vid LTH är verksamheten i byggnadsmaterial ganska grundläggande med forskning rörande sorptions- och transportprocesser, mikrobiologi på materialytor och materialmekanik. De viktigaste tillämpade forskningsområdena är fuktsäkerhet och inneluftkvalitet, puts och murverk, cementbaserade material, beständighet och livslängd, men en hel del 3

4 tillämpningar ligger också utanför byggområdet. För respektive grundläggande och tillämpade forskningsområde är avdelningen organiserad i små forskargrupper med seniorer och doktorander, varav de flesta tillhör mer än en grupp. Ämnet är i högsta grad laborativt. Det finns laboratorielokaler med stor bredd i den experimentella utrustningen, från betongstation till sorptionskalorimetrar. Många frågeställningar kräver ett stort mått av tvärvetenskapliga insatser; samverkan finns med grupperingar med kompetens inom fysik, kemi, biologi och medicin. Det finns ett nära samarbete med SP. Man har ett omfattande industriellt nätverk inte minst i form av industridoktorander. Avdelningen är en av samarbetsparterna i Fuktgruppen LU. Man driver två tekniska plattformar, en om kalorimetri och en om sorptions- och transportprocesser. Man medverkar i LTH-portalen FPP. LTH är helt dominerande i den svenska universitetsvärlden inom ämnesområdet byggnadsmaterial. Internationellt är man mycket aktiv inom de europeiska nätverket NanoCem. Totalt FFU från externa medel: 12 Mkr, FFU från fakultetsmedel 2 Mkr. Administrationen sköts av högskolesekreterare och byråassistent. Inom avdelningen Byggnadsmaterial finns idag 1 professor, 4 lektorer (idag ungefär 3 aktiva tjänster) och ytterligare två disputerade forskare. Det finns 9 doktorander av vilka 6 är industridoktorander. Antalet förväntade disputationer under 2008 är 2. Det finns en person under 60 år med docentkompetens. Fyra seniorer fungerar som handledare. Grundutbildningen fungerar väl. Det finns reservlärare för samtliga kurser, men åtgärder behöver vidtagas för att så skall vara fallet också efter det att de idag som är över 60 år pensionerats. Teknisk vattenresurslära Teknisk vattenresurslära utgör egen enhet. TVRL utgör egen enhet inom B&M. Vattenresurslära är ett kärnämne inom ekosystemteknik och V-programmen. Det finns en särskild masterutbildning Water Resources. Utvecklingen inom Teknisk vattenresurslära kan förväntas grundforskningsmässigt gå mot en starkare koppling mellan fysikaliska och biologiska processer (förutsättningar för sådan forskning finns inom Lunds universitet) och tillämpat mot infrastrukturuppbyggnad för vattenförsörjning och översvämningsskydd i olika klimat. Teknisk vattenresurslära är brett. Ämnet täcker in hydrodynamik, hydrologi, geohydrologi samt en rad discipliner inom respektive av dessa ämnen, vilka internationellt betraktas som självständiga ämnen. Vattnets rörelse spelar roll förr processer inom geologi, biologi, meteorologi, mm. Infrastruktur i våra städer relateras till vatten såväl vad gäller försörjningssystem som den fysiska planeringen. Forskningen vi LTH är uppdelad på kusthydraulik, sjöars fysik, urban hydrologi, flodavrinning, markvattenprocesser och deponihydrologi. Is och snöprocesser behandlas såväl inom urban hydrologi som flodavrinning. Forskningen är ganska grundforskningsinriktad med som övergripande mål att beskriva processer i naturen hydrodynamiskt korrekt. Verksamheten bedrivs i en mycket internationell atmosfär med gästforskare, internationella samarbetsprojekt och examensarbeten utomlands. Mastersutbildningen läses främst av internationella studenter. Många av doktoranderna finns inom sandwichprogram. Det finns en internationell SIDA-kurs. Förutom med USA 4

5 och EU bedrivs omfattande samarbete med Kina, Japan, Sydostasien, Sydamerika och Mellanöstern. De direkta industrikontakterna är begränsade men det finns nära kontakter och samarbete med SMHI och SGI och med kommuner. Inom universitetet ges kurser i samverkan med limnologi. Visst forskningssamarbete finns med naturgeografi och med teknisk geologi. Forskningen vid avdelningen finansieras av forskningsråd, SIDA-Sarec, US Corps, EU samt fakultetsmedel. Totalt FFU från externa medel: 6 Mkr, FFU från fakultetsmedel: 4 Mkr. Administration sköts genom gemensamt utnyttjande av institutionens sekreterare. En rad logistiska uppgifter ligger på forskningsingenjör. Vid avdelningen finns i december 2007: 5 professorer, 3 lektorer 1 övrig disputerat, 19 forskarstuderande varav 15 är av karaktär sandwhichdoktorander eller industridoktorander. Till detta tillkommer 40% aktiv adjungerad professor. Fem av doktoranderna beräknas disputera 2008 och lika många Samtliga professorer, en adjungerad professor, samtliga lektorer och två lektorer emeritus fungerar som handledare. Det finns 7 personer under 60 år med docentkompetens. Nyrekrytering av doktorander behövs. Nuvarande finansiering är dock dålig. Avdelningen storlek har minskat kraftigt (med fem lektorer de senaste 4 åren). Behovet av forskning är dock ökande såväl vad gäller översvämningar och skydd mot dessa, som vad gäller vattenförsörjning och samhällsplanering i torra områden. Grundutbildningen fungerar väl. Det finns reservlärare för samtliga kurser. Brandteknik och riskhantering Brandteknik och riskhantering utgör egen enhet/avdelning. Verksamhetsområdet är till karaktären ämnesövergripande. Avdelningen ansvarar för kärnan i utbildning av brandingenjörer och för utbildning av civilingenjörer i riskhantering. Tillsammans med Köpenhamns universitet deltager avdelning i en masterutbildning i Disaster Management och en magisterutbildning inom krisberedskap vid Försvarshögskolan. Avdelningen står för forskarutbildning inom brandområdet och inom riskhanteringsområdet. Nära samarbete sker med Statens Räddningsverk (SRV) och Krisberedskapsmyndighten (KBM). Den enda andra brandforskningsaktören av vikt i Sverige är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), som har en huvudinriktning mot tillämpad brandteknik. Avdelningen utvecklar på olika sätt kunskap som behövs inom brandsäkerhet, risk- och krishantering och fyller således en funktion mot ett aktuellt samhällsbehov. Därför satsas på kompetensöverföring via extern kursverksamhet. Laboratorieförsök är viktiga för brandforskningen. Brandteknik innefattar beskrivning av brandförlopp, mänskligt beteende vid brand, släckningsteknik och släckmedel, industriellt brandskydd, brandteknisk dimensionering och samhällets räddningstjänst. Riskhanteringsforskning omfattar bl a risk- och sårbarhets analys av komplexa sociotekniska system samt kritiska infrastrukturers förmåga vid kriser. Exempel på sådana infrastrukturer är energiförsörjning, transport och logistik, vatten och annan livsnödvändig försörjning. Ett annat viktigt område är förmågebedömning av de responssystem som samhället sätter in vid storskaliga olycker eller kriser.. Vid LTH har avdelningens verksamhet expanderat och kontinuerligt omfattat nya deldiscipliner. Viktig utveckling är mot nya dimensioneringsregler som tar hänsyn till nya byggnadsmaterial och nya risker. En utveckling kan förväntas mot ytterligare disciplinöverskridande forskning. Räddningsverket och SP 5

6 deltar i många av avdelningens forskningsprojekt. Inom universitetet sker samarbete med flera ämnen inom LUCRAM. Avdelningen är med i flera portaler och är engagerad inom FN-organisationer. Forskningen vid avdelningen finansieras av forskningsråd, statliga myndigheter och fakultetsmedel. Totalt FFU från externa medel: 6 Mkr, FFU från fakultetsmedel 3 Mkr. Administration sköts av en sekreterare. Vid avdelningen finns i januari 2008: 2 professorer, 3 lektorer och 1 fo ass (dessutom deltidsarbetar 2 pensionerade professorer), 2 adjunkter, 11 forskarstuderande varav 1 industridoktorand. Dessutom finns gästlärare. Tre disputationer förväntas under 2008 och 2 lic presentationer, och en disputation under Samtliga seniorer är under 60 år, men det finns ingen utanför professorskretsen som har docentkompetens. Grundutbildningen fungerar mycket bra. Det finns reservlärare för samtliga kurser utom en även om back-up i flera kurser är ganska svag. Utbildning Institutionen menar att kurserna inom grundutbildningen löper bra. Undervisningen i Helsingborg är betungande i relation till de inkomster den inbringar. Avsaknaden av harmoni mellan köpare och betalare av undervisningen gör det svårt ta fram kurser såsom vi vill. Inom Brand ser man behov av flera nya kurser. Institutionen menar att byggämnen i ökad utsträckning måste komma in i A-utbildningen. Byggnadsfysik bygger upp en masterutbildning i Kairo, som man gärna ser kommer till stånd också på LTH. Externutbildning behövs för att föra ut nya forskningsrön men också för att tillföra institutionen pengar. Fuktcentrum ger extern kurs. På byggsidan borde det finnas stora möjligheter att ge externa kurser. Brand medverkar i kurser tillsammans med räddningsverket samt ger egna kurser. Problemet med externa kurser är bristen på kontinuitet. Lokalbehov Trots att ämnena konstruktionsteknik och byggnadsfysik expanderar sin verksamhet så har institutionen inget behov av ytterligare kontorslokaler i den närmaste framtiden utan vill snarare minska kontorsutrymmena. Vi har fortsatt behov av stora laboratorielokaler, särskilt i ämnena brandteknik, byggnadsmaterial och konstruktionsteknik. En möjlighet för framtiden är att utveckla samarbetet med övriga relevanta högskolor och med SP vad gäller experimentell utrustning. (Detta har vi inte utvecklat, ska vi?). Detta är dock inte möjligt vad gäller grundkurser. Laboratorielokalerna för brandteknik är lagom anpassade till verksamheten som tyvärr sker på två ställen vilket gör det kostsamt. Vattenresurslära har vissa övningar i fält och skulle därför behöva bygga upp ett mindre instrumenterat övningsområde. Undervisningssalarna är inte i bästa skick. Administration mm Institutionen måste ta viktiga beslut angående den framtida administrativa organisationen inom institutionen. Av institutionens administrativa personal så är flertalet i åldersintervallet över 60 år. Den administrativa personalen fungerar väl tillsammans. Viss samordning har skett mellan avdelningarna under senare år. Ytterligare specialisering av de administrativa uppgifterna kan komma att ske, men samtliga avdelningar anser det viktigt 6

7 att det finns personal centralt på avdelningarna. Inskolning av ny personal kan ta ganska lång tid. De stora laboratorierna servas av tekniker och ingenjörer. Det finns 8 personal varav motsvarande knappt 2 tjänster specialiserat sig mot data. Fem av den tekniska personalen är över 60 år. Nyanställning behövs på TVRL inom fem år. Övriga? Framtida profileringar Nedanstående är taget från gamla strategidokumentet o behöver diskuteras Det är ganska klart att de tre enheterna inom institutionen Bygg & miljöteknologi var för sig är viktiga för LTHs olika utbildningsprogram och tillhör eller utgör sådan områden som LU sagt sig vilja satsa på. Inom varje enhet finns möjlighet till flera satsningar och tillsammans finns också fokusområden. 1. Byggnadsteknik Industriellt byggande: byggsystemfrågor, produktutveckling (i samverkan med andra forskargrupper inom LTH inklusive vid M och A). Innemiljö: komfort, materialval, energieffektivitet (i samverkan med flera andra grupper inom V och A). Husbyggnad: värme o fukttransport, fuktsäkerhet, beständighet. 2. Vattenresurslära Kusthydraulik och sjöars fysik: samspel fysikaliska och biologiska processer, materialtransport, omblandningsprocesser, föroreningsspridning, översvämningsskydd, utnyttjande av reservoarer. Urban hydrologi: nya dagvattensystem, skörd av regn och dagvatten. 3. Brandteknik och riskhantering Riskbaserad brandteknisk projektering. Samhällets krishantering vid svår påfrestning; ledningssystem, metodfrågor Riskanalysmetoder; nätverksanalys, adaptiva metoder 4. Risk och sårbarhet i den fysiska infrastrukturen Forskningen om säkerhet som bedrivs av konstruktionsteknik rörande byggnader och av vattenresurslära rörande översvämningar kan länkas samman med den riskforskning som bedrivs vid inom brandteknik och riskhantering och som också involverar andra grupper inom LU. Personalplanering I dagsläget är kombinationen av äldre och yngre god inom institutionen, men många är över 60 år, så situationen blir annorlunda inom kort tid om inte åtgärder vidtages. Detta gäller kanske speciellt inom enheten Bygg, eftersom man förväntar sig viss expansion av den externa forskningen. Administrationen kan inte reduceras mycket. Något mer specialisering är möjlig. I varje fall tre nya administrativ personal måste anställas inom mindre än fem år. Behovet av teknisk personal måste ses över, vilket kräver en analys av framtida laborativ verksamhet. Teknisk 7

8 personal behövs som stöd för doktorander; det skulle ta lång tid för doktorander att återupptäcka laborativa metoder. Teknisk personal måste utnyttjas över avdelningsgränser. Eventuell samordning av datastöd behöver utredas. Av sex professorer inom enheten Bygg är 4 över 60 år. Förutom de resterande två professorerna finns endast en person under 60 år med docentkompetens och alltså full handledarkompetens. Det finns således behov av kompetensuppbyggnad. Personal måste ges möjlighet till kompetensuppbyggnad. Eftersom endast en av de sex professorerna är kvinna och det finns kvinnor bland lektorer och forskarassistenter finns möjlighet till särskild satsning på kompetensuppbyggnad här. Handledarkompetensen är såpass eftersatt att extern rekrytering måste göras. Sådan rekrytering av professor i konstruktionsteknik skall påbörjas snarast. Inom byggnadsfysik behövs dessutom extern rekrytering av lärare för grundutbildningen. Rekrytering av lektor har påbörjats. För bibehållen kapacitet inom byggnadsmaterial behövs tre tillsättningar på professors eller lektorsnivå av personer med docentkompetens. (Byggmtrl själv säger 5-8 men räknar kanske då in 1 sek + 2 tekn? JA!). Teknisk vattenresurslära har reducerad sin lärarpersonal kraftigt under senare år. De finns ändå mycket god lärar och handledarkapacitet. Det finns inget behov av rekrytering. Trots att det fins många kvinnliga doktorander så finns endast en (av fem) kvinnliga professorer och endast två (av nio) kvinnliga akademisk personal. Det finns många doktorander, men nästan alla beräknas disputera inom två år. Rekrytering av nya doktorander behövs. Brandteknik och riskhantering har rekryterat sina två professorer externt. Övrig akademisk personal har växt in i verksamheten. De är unga. Dessa måste ges möjlighet att höja sin vetenskapliga kompetens, så att de kan fungera som handledare. Största sårbarhet Samtliga avdelningar är extremt beroende av externa medel. Seniora forskare måste i stor utsträckning koncentrera sig på att finna medel för sin egen försörjning. Tid och ekonomiska medel att stötta yngre forskare blir allt mindre. Samtidigt är majoriteten av de seniora lärarna över 60 år, varför viss nyrekrytering med friskt blod och nya idéer utifrån behövs. Om brist på medel uppstår finns stor risk att nya forskare i början av sin karriär inte kan anställas eller måste avskedas. Brandteknik och riskhantering är något sårbara vad gäller att finna lärare till några kurser. Personal med handledarkapacitet behövs inom enheten Bygg för att hålla igång forskarutbildningen och leda den externa forskningen. Utan sådan personal kan vi inte utföra god forskning med de stora externa medel vi nyligen erhållit. Omedelbar nyrekrytering behövs. Inom vattenresurslära finns risk att avskedanden måste göras, vilket skulle göra det svårt att vidmakthålla det internationella kontaktnätet. Det är många som disputerar i vattenresurslära, men risken är stor att det förutom någon SIDA-sandwhich doktorand inom två år endast finns någon enstaka doktorand i ämnet. Man kan stå inför val mellan lärare och doktorand. Brandteknik och riskhantering har länge varit expanderande. Avdelningen har mycket undervisning och verksamheten är känslig för sjukdom bland personal. Främst ämnena brandteknik, byggnadsmaterial och konstruktionsteknik kräver tillgång till laboratorium för sin verksamhet. Om laboratoriekostnaderna blir mycket höga, kan viss 8

9 forskning inte utföras på ett meningsfullt sätt. Man måste avstå från forskningsuppdrag och dra ner på verksamheten inom ämnena. 9

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Sida 1 av 10 2011-05-03 Dnr: Bilaga 19 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i mark- och vattensystem 120 hp Sida 2 av 10 Bilaga

Läs mer

Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011

Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011 Dnr: LTH 2012/2192 1(7) 2012-12-06 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Årsrapport för forskarutbildningen LTH 2011 Bilagor: Bilaga 1: Rapport från FN1 Bilaga 2: Rapport från FN2 Bilaga

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning INLEDNING KAPSSÖKANDE UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE

Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning INLEDNING KAPSSÖKANDE UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 6 Område: Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning Sidantal: 10 INLEDNING Kunskap, kreativitet, människors

Läs mer

Framtidens räddningstjänstutbildning

Framtidens räddningstjänstutbildning Datum 2011-03-04 Diarienr Utgåva 1 1 (78) Framtidens räddningstjänstutbildning för brandingenjörer Ett underlag för beslut om utvecklingsinriktning Pia Håkansson Christian Uhr Per Becker 1 Framtidens räddningstjänstutbildning

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 Diarienummer: Ö2013/307 Datum: 2014-02-14 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2014-02-14 Budgetunderlag 2015-2017 Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen

Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen Forskarutbildning 18 Syfte Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och utveckla eftertraktade forskare som har förmågan att självständigt bedriva vetenskaplig forskning av internationellt

Läs mer

Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning

Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning 2012 1 Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur

Läs mer

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 UTBILDNINGSNÄMNDER* Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenbyggnadsteknik (ALV) Datateknik, elektroteknik och teknisk fysik (DEF) Informationsteknik (ITU) Kemi, kemiteknik och bioteknik

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH. ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet

REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH. ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet ÖRE2010 REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet Örebro universitet, 2010 Titel: ÖRE2010. Örebro Research Evaluation. Utvärdering av

Läs mer

Utvärdering av tandläkarutbildning. grund- och forskarutbildning i Sverige

Utvärdering av tandläkarutbildning. grund- och forskarutbildning i Sverige Utvärdering av tandläkarutbildning och odontologisk grund- och forskarutbildning i Sverige Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012

Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen 2012 PM 1 (13) Forskningspolitisk skrift inför 2012 års forskningsoch innovationspolitiska proposition 2012-02-10 Laila Abdallah, Kjell Sehlstedt och Johan Sittenfeld Så tycker Sveriges Ingenjörer inför den

Läs mer