Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter"

Transkript

1 Plats och tid Timrå kommunhus Protokoll 1 ande Ewa Lindstrand (S) ordförande Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Anita Hellstrand (C) Björn Hellquist (FP) Roger Öberg (S) Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Utses att justera Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Anders Rydahl (S), justerare Björn Hellquist (FP), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 9 september 2014 Timrå IK Redovisning, 193 Nya Regler om Upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25) Yttrande, 194 Revisionsrapport - Granskning av internkontrollarbetet Yttrande, 195 Systemägaransvar inom kommunledningskontoret, 196 Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2014, 197 Kommunalt partnerskap med South Tangerang, 198 Regional digital agenda och en handlingsplan för bredbandsutbyggnad och mobilitet Yttrande, 199 Bredbandsstrategi för Timrå kommun, 200 Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun, 201 Sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 202 Delegationsbeslut ekonomichefen, 203 Järnvägsutredning mellan Sundsvall och Härnösand meddelande om ställningstagande, 204 Utskov och ny vattenväg vid Bergeforsens kraftverk Redovisning av uppdrag, 205 Leader Timråbygd Information, 206

3 Protokoll Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014.

4 Protokoll Timrå IK - Redovisning Dnr KS/2012:208 Uppdra till Timrå IK att redovisa sin ekonomiska ställning till kommunstyrelsen i november 2014 och att kommunstyrelsen då tar ställning till framtida redovisningar. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november , att uppdra till Timrå IK att kvartalsvis återrapportera sin ekonomiska ställning till kommunstyrelsen. Timrå IK har avrapporterat sin ekonomiska ställning fram till maj månad innevarande år. Föreningen har genomgått en rekonstruktion och kultur- och tekniknämnden har träffat ett avtal med dem avseende driften. Kommunstyrelsen har fullföljt sin uppsiktsskyldighet och kultur- och tekniknämnden har ansvar för avtal rörande driftbidrag mm. sförslag De kvartalsvisa redovisningarna kan upphöra. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att uppdra till Timrå IK att redovisa sin ekonomiska ställning till kommunstyrelsen i november 2014 och att kommunstyrelsen då tar ställning till framtida redovisningar. Övriga ledamöter biföll förslaget. Timrå IK Kommunledningskontoret

5 Protokoll Yttrande ang Nya Regler om Upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25) Dnr KS/2014:153 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Den så kallade Genomförandeutredningen har avlämnat ett delbetänkande avseende bestämmelserna om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Delbetänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG. I sitt senare slutbetänkande ska utredningen presentera förslag vad gäller tilldelning av koncessioner. Revisionen Kommunledningskontoret

6 Protokoll Revisionsrapport - Granskning av internkontrollarbetet Dnr KS/2014:128 Avge yttrande till kommunrevisionen enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunrevisionen har genomfört granskning av internkontrollarbetet. Av granskningen framgår att internkontrollarbetet till vissa delar, men inte fullt ut, fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommunledningskontoret instämmer i denna bedömning och de rekommendationer man ger. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret föreslår att internkontrollsamordnare på kommunledningskontoret, i samarbete med övriga förvaltningar, erbjuder en utbildning under år 2015 för berörda medarbetare avseende internkontroll. Denna utbildning ska sedan leda till att internkontrollreglementet kompletteras med gemensamma modeller för genomförande av riskanalyser m.m. i enlighet med revisionens rekommendationer. Kommunledningskontoret föreslår också att kommunledningskontorets internkontrollsamordnare är sammankallande för att få till stånd regelbundna träffar i det sedan tidigare etablerade forum för dialog mellan nämnder/förvaltningar. Revisionen Kommunledningskontoret

7 Protokoll Systemägaransvar inom kommunledningskontoret Dnr KS/2014: Systemägaransvar för IT-system som finns inom kommunledningskontoret ska följa Vägledande råd och bestämmelser för säkerhet ITsäkerhetsinstruktion Förvaltning kommunstyrelsens beslut 98/ Upphäva Systemägaransvar Redovisning och Reskontror, kommunstyrelsens beslut 358/2010. Inom kommunledningskontoret har en omorganisation genomförts där löneenheten numera rapporterar till ekonomichefen istället för till servicechefen. Med anledning av denna omorganisation föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsens beslut 358/2010 Systemägaransvar Redovisning och Reskontror Dnr KS/2010:305 upphävs. Enligt VROB Vägledande råd och bestämmelser för säkerhet IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning Dnr KS/2013:76, är förvaltningschef eller avdelningschef systemägare för IT-system som stödjer den egna verksamheten. Kommunledningskontorets förslag är därför att systemägaransvar och förvaltning följer VROB beslutad av kommunstyrelsen den 7 maj Kommunledningskontoret

8 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2014 Dnr KS/2014:9 Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt den ekonomiska periodrapporten per den 31 juli Det redovisade resultatet uppgår till 28,6 (-0,2) mnkr. Budgetavvikelsen uppgår totalt till +20,0 mnkr, varav +16,6 mnkr för styrelse och nämnder och +3,4 mnkr för finansieringen. De största positiva budgetavvikelserna för styrelse/nämnder finns inom barn- och utbildningsnämnden (+11,0 mnkr) och kommunledningskontor, kollektivtrafiken (+2,4 mnkr). Den största negativa budgetavvikelsen finns inom socialnämnden (-2,4 mnkr). Skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger per den 31 juli budget med 6,2 mnkr. Kommunledningskontoret

9 Protokoll Kommunalt partnerskap med South Tangerang Dnr KS/2014: Avsluta förberedelsefasen. 2. Ingå kommunalt partnerskap med South Tangerang, Indonesien under en projekttid på två år. Timrå kommun har tillsammans med South Tangerang genomfört en förberedelsefas i syfte att undersöka möjligheterna till ett flerårigt kommunalt partnerskap med inriktning på miljöfrågor. Förberedelsefasen avslutade i juni 2014 och en slutrapport har skickats till den anslagsbeviljande myndigheten, ICLD, Internationellt Centrum för Demokrati. Under perioden har två veckolånga besök sket av politiker och tjänstemän till respektive kommun samt att South Tangerangs koordinatör Siti Irma Suryani under fyra veckor arbetat med tjänstemän i Timrå kommun med en fördjupning av förberedelsefasen. Utifrån dessa samlade kontakter beslutade Internationella kommittén att föreslå kommunstyrelsen att tillsammans med South Tangerang ansöka om ett 2-årigt partnerskap med inriktning mot miljöfrågor och specifikt avfallshantering. Partnerskapet inriktas på att genomföra ett pilotprojekt i två distrikt i South Tangerang i syfte att minska mängden avfall som idag transporteras till kommunens enda öppna plats för nedgrävning av sopor. Den nuvarande situationen medför hälsorisker samt betydande svårigheter att ständigt utöka landområdet för nedgrävning. Ytterst syftar projektet till att hitta en fungerande modell för avfallshanteringen i samtliga 54 distrikt. Partnerskapet innebär dela att tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen och Kultur- och teknikförvaltningen bistår tjänstemän i South Tangerang att genomföra pilotprojektet, dels att politiker i respektive kommun i en styr- och ledningsgrupp fortsätter utbyta erfarenheter i frågor om lokal demokratiutveckling. En beviljad ansökan innebär en total finansiering av ICLD och en ansökan kan lämnas 15 september till och med 15 oktober. Bo Markusson Klas Lundgren, miljö- och byggförvaltningen Ronnie Söderlund, kultur- och teknikförvaltningen

10 Protokoll Regional digital agenda och en handlingsplan för bredbandsutbyggnad och mobilitet Dnr KS/2014:145 Lämna de synpunkter som anges under rubriken yttrande. Den 6 oktober 2011 presenterade regeringen en nationell digital agenda för Sverige med målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att den nationella digitala agendan ska kunna förverkligas framhölls att den behöver omvandlas till regionala agendor som beskriver hur man ska använda IT som ett verktyg för att nå nationella och regionala mål. Som ett första steg till aktivitet i den regionala digitala agendan har en handlingsplan för bredbandsutbyggnad och mobilitet formulerats. Under hösten fortsätter arbetet med länets digitala agenda och handlingsplan för bredbandsutbyggnad och mobilitet. Länsstyrelsen önskar synpunkter på bifogade dokument senast 30 september. Yttrande Dokumenten En digital agenda för Västernorrland samt Handlingsplan för bredbandsutbyggnad och mobilitet är väl genomarbetade dokument som beskriver länets vilja och inriktning för att bäst nyttja digitaliseringens möjligheter. Fokusområdena och anknytningen till den regionala utvecklingsstrategin ger en bra grund i dokumenten och för det fortsatta arbetet. Eftersom ingen aktör i regionen är utpekad aktör kommer nya samverkansmetoder att krävas och avsnittet om gemensam målbild samt strategisk inriktning är särskilt viktiga. I bilagan till handlingsplanen visar kartan över Timrå kommun på sträckor som inte är beskrivna i texten under kartan. De sträckor som är utritade i kartan, men saknas i text är: Åsäng, norrut efter väg 331 mot kommungräns Vävland, mot bandsjöområdet och väg 86 Torsboda upp till Stavreviken Stavreviken förbi Ribodarna och upp mot Aspen.

11 Protokoll 11 Timrå kommun ser positivt på ett fortsätt arbete med länets digitala agenda och handlingsplan för bredbandsutbyggnad och mobilitet. Länsstyrelsen Miljö- och bygg

12 Protokoll Bredbandsstrategi för Timrå kommun Dnr KS/2014:168 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Bredbandsstrategi för Timrå Kommun. Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att ta fram en sammanhållen bredbandsstrategi. Den övergripande målsättningen i strategin bör vara att bredbandsutbyggnaden ska underlätta tillvaron för medborgare och företag i kommunen och skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Bredbandsstrategin skrivs fram med nuvarande resurs-förutsättningar för bredbandsarbete i kommunen. Vilka resurser som behövs i framtiden är så oklart att behoven inte bedömts i denna bredbandsstrategi. Leader Timrå, samt Bredband/fiber-nätverket för Tynderö, Hässjö/Västansjö och Lögdö har getts möjligheter att lämna synpunkter på de utpekade sträckningarna/områdena samt informationen om att det inte kommer finnas särskilda medel att söka som stöd/säkerhet eller liknande från kommunen. I övrigt har ServaNet samt näringslivskontoret bidragit med information till strategin. Inkomna synpunkter Synpunkt: Det har framförts att sträckningen från Söråker, Tynderö ska ändras och föläggas via Åvikebruk och nordöst över kommungränsen istället för norrut mot Västansjö. Kommentar: Föreslagen sträckning mot Västansjö täcker in större andel av medborgarna i kommunen och bör därför prioriteras. Synpunkt: Stamnäts förbindelse Torsboda Gumböle, Fjäl (gamla E4) till Stavreviken bör prioriteras. Kommentar: Har lagts till under 4.1 i bredbandsstrategin. Synpunkt: Vi tycker också att Timrå kommun bör ta fram en vision, strategi och en handlingsplan för Bredband på Timrå landsbygd. Visionen bör utgå från medborgar-/användarperspektiv. Kommentar: Hanteras inte i detta ärende. Lämnar härmed informationen vidare.

13 Protokoll 13 Synpunkt: Strategin bör innehålla punkter, såsom: stöd vid projektledning, tillhandahållande av kartunderlag, stöd för finansiering (likviditet), stöd vid kostnadskalkyler, stöd vid förhandlingar med externa aktörer, m.m. Kommentar: Det finns varken personella resurser eller ekonomiska medel avsatt för detta. Stöd med kostnadskalkyler har stämts av med Servanet och besvarats med att kostnaden varierar så mycket att någon generell kostnadsberäkning i bredbandsstrategin inte kommer att vara användbar. Synpunkt: Det är också angeläget att det sker en avstämning/samverkan mellan byanät-föreningar och kommersiella aktörer (exv. Servanet, Telia). Kommentar: Det finns inte personella resurser för att kunna utföra detta. Synpunkt: Kommunen bör aktivt medverka i att skapa en tjänst som kan samordna dessa frågor. Tjänsten kan med fördel delas mellan kommunerna. Kommentar: Hanteras inte i detta ärende. Lämnar härmed informationen vidare. sförslag 1. Skicka bilagda Bredbandsstrategi för Timrå kommun till kommunfullmäktige för antagande. 2. Timrå kommuns grafiska profil ska användas på de upptryckta exemplaren samt versionen på hemsidan. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att formulera om förslaget till beslut till: Anta bredbandsstrategi för Timrå kommun samt att stryka punkten 2. Övriga ledamöter biföll förslaget. Kommunfullmäktige

14 Protokoll Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun Dnr KS/2014:123 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun att gälla fr o m den 15 oktober Upphäva regler för kommunalt partistöd i Timrå, fastställd av kommunfullmäktige , reviderad , att gälla fr o m den 15 oktober Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun. Kommunallagen har ändrats när det gäller kommunalt partistöd, fr o m den 1 februari Det nya partistödet gäller fr o m mandatperioden Lokala partistödet ska syfta till att stärka den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer själva om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara. Det nya är bl a representationen, fördelningen, redovisning och granskning samt utbetalning av partistöd. Ändring i Kommunallagen 5 kap 5 innebär även att mandatperioden för de ledamöter/ersättare som valdes in genom 2010 års val förkortas från den 30 oktober 2014 till den 14 oktober Kommunfullmäktige

15 Protokoll Sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa sammanträdesdagar för 2015 enligt kommunledningskontorets förslag (bilägges protokollet). För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret upprättat sammanträdesdagar för 2015 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret

16 Protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut Dnr KS/2014:31 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 49/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Hexagon B Nr 50/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Skanska B

17 Protokoll Järnvägsutredning Sundsvall - Härnösand - meddelande om ställningstagande - Anmälan Dnr KS/2012:240 Anmälan läggs till handlingarna. Trafikverket har, den 4 augusti 2014, meddelat trafikverkets ställningstagande i rubr ärende. Trafikverket har upprättat en samrådshandling för järnvägsutredning mellan Sundsvall och Härnösand. Samrådet syftar till att ge och få information. Tanken är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Alla synpunkter och svar som kommer in sammanställs och värderas. Håkan Eriksson miljö- och bygg informerar om samrådsremissen.

18 Protokoll Utskov och ny vattenväg vid Bergeforsens kraftverk - Redovisning av uppdrag Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen har den, 7 juni , uppdragit till kultur- och tekniknämnden att i samarbete med miljö- och byggkontoret, trafikverket och länsstyrelsen bevaka utförandet av de trafikanläggningar som BKAB ansvarar för samt att uppfylla kommunens anläggningsansvar enl avtalet. Kommunstyrelsen uppdrog även att samordna planeringen av infrastrukturåtgärder med trafikverket och länsstyrelsen.

19 Protokoll Leader Timråbygd - Information om förstudien dialog Mjällådalen Informationen läggs till handlingarna. Leader Timråbygd Jenny Zimmerman informerar om rubr ärende.

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl. 09.00-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer