Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd"

Transkript

1 Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd Författare: Leif Wicklund Datum:

2 Inledning/sammanfattning Att Sverige uppfattas som världens bästa land att leva och bo i, är en ambition hos både Riksdag och Regering. Man slår fast att det måste finnas förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet. Regeringen har därför beslutat om särskilda insatser för service i gles- och landsbygd. Ett viktigt program, finansierat av Tillväxtverket, är Lokala servicelösningar där Österåkers kommun vid sidan av andra kommuner deltagit. Österåkers kommun har en uttalad ambition att bli en skärgårdskommun i världsklass. En viktig förutsättning för att införliva detta mål är tillgång till relevant service i skärgården. Österåkers kommun visar i handling att man menar allvar med sin satsning på skärgården genom att realisera flera delprojekt inom ramen för projektet Servicelösningar på Ljusterö med omnejd. Delprojekten Destinationsutveckling Linanäs, WIFI-punkter i skärgården, Bredband på Ljusterö samt Servicepunkt Ingmarsö/Husarö realiserades under projektets löptid. Delprojektet Ny kollektivtrafik på Ljusterö, ledde inte ända fram men medförde viktiga förbättringar av ordinarie kollektivtrafik. Delprojektet Servicepunkt Ljusterö har överlämnats till Tillväxt och Marknadschefen som formaliserat ärendet som ett tjänsteutlåtande under benämningen Lokala servicelösningar. Projektets målsättning är att programmet kommer realiseras under Hela projektet har genererat stort medialt intresse både inom och utom Österåkers kommun samtidigt som uppsatta mål har införlivats inom given tidsplan. Projektbudgeten på kronor underträffades med ca kr. Projektet har också lett till att Österåkers kommun gjort och kommer göra flera konkreta satsningar i skärgården både under 2013 och Syfte och mål Enkelt uttryckt har projektets mål varit; Att tillsammans med kommersiella, ideella och offentliga aktörer hitta nya servicelösningar. Det geografiska område som åsyftats har varit skärgården i Österåkers kommun, närmare bestämt Ljusterö, Ingmarsö och Husarö. Mer fullödigt har projektmål och syfte formulerats som; Att tillsammans med kommersiella, ideella och offentliga aktörer hitta servicelösningar som verkar för ökad befolkningstillväxt i skärgården i Österåkers kommun. Projektet syftar också till att inspirera kommunen till att lyfta in servicefrågorna i sin ordinarie planeringsprocess fysiskt och ekonomiskt. Lösningarna skall vara hållbara socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Organisation Projektbeställare har varit enheten för Tillväxt och Marknad på Österåkers kommun. Projektledaren har rapporterat till en styrgrupp som träffats ungefär en gång varannan månad. I styrgruppen har diskuterats prioriteringar och inriktningsmål. Totalt har styrgruppen träffats fem gånger. Under projektets löptid har projektledaren dessutom träffat en referensgrupp två gånger. Referensgruppen har bestått av tio personer med god representation både geografiskt och

3 yrkesmässigt från Österåkers skärgård. Referensgruppsmötena har syftat till att få synpunkter samt att förankra idéarbetet som projektledaren bedrivit. Projektledare Leif Wicklund Tjänsteman Österåkers kommun Styrgrupp Carl Oscar Törnros Besöksnäringschef Österåkers kommun Lotta Ljungberg VD Wetaplast AB Carl Andreasson Vice ordförande Ljusterö företagare förening Nilas Osterman Ordförande Husarö Byalag Thomas Norberg Utvecklingsledare Länsstyrelsen Referensgrupp Urban Baudin VD Ljusterö Torg AB Bo Zetterlund Chefredaktör LjusteröPosten Göran Gross VD Dyviks Varv AB Ylwa Borg Ordförande Ljusterö Föreningsråd Wille Öhman Representant Särsö Rolf Benn Ordförande PRO Ljusterö Lars Tengelin Lokal representant LRF Birgitta Rapp Styrelserepresentant Ljusterö Natur & Miljö förening Ylwa Sjöström Biträdande rektor Ljusterö skola Pousette Jenny Findahl Ordförande Östra Lagnö Byalag Frits Köll Delägare Linanäs Gästhamn Arbetssätt och aktiviteter Efter rekrytering av projektledare, viss inläsning samt interna diskussioner om att fastslå mål och inriktning organiserades ett uppstartsmöte i början av oktober Ett 50-tal personer som representerade olika delar av Österåkers skärgård bjöds in. Ca 40 personer närvarade. Syftet med mötet var att informera om projektet, att i olika fokusgrupper diskutera relevanta problemställningar samt rekrytera ett 10-tal personer till en referensgrupp. Ur mötet utkristalliserades några viktiga frågeställningar som projektledaren tog med sig till sitt första styrgruppsmöte. Där fastslogs prioriteter och delprojekt som blev; 1. Servicepunkt Ljusterö 2. Destinationsutveckling Linanäs 3. WIFI-punkter i skärgården 4. Bredband på Ljusterö 5. Servicepunkt Ingmarsö/Husarö 6. Ny kollektivtrafik på Ljusterö Projektledaren valde att arbeta parallellt med samtliga delprojekt förutom Servicepunkt Ingmarsö/Husarö som senarelades till våren 2013.

4 Servicepunkt Ljusterö Ett viktigt steg i att öka antalet fastboende på Ljusterö är att erbjuda en god service och en lättillgänglig träffpunkt. Ljusterö Torg har blivit Ljusterös naturliga centrum och erbjuder grundläggande kommersiell service. Viss kommunal service är förlagd geografiskt på annat håll med mycket begränsat öppethållande. Ljusterö saknar en naturlig träffpunkt där möten, samtal och umgänge mellan Ljusteröbor kan komma att frigöra en positiv kraft som kan utveckla bygden framåt. Ljusterö är i behov av en punkt där både kommunal och kommersiell service tillhandahålls under samma tak. Därför har projektet utvecklat Servicepunkt Ljusterö som är en beskrivning av ett koncept där viss kommunal service läggs ut på entreprenad och därmed erbjuds bättre tillgänglighet geografiskt samt väsentligt längre öppethållande. Ett rikt utbud av både kommunal och kommersiell service är tänkt att ligga i samma lokal och kommer därmed öka attraktionskraften för Ljusterö som boendeort. Servicepunkt Ljusterö är tänkt att erbjuda följande tjänster med öppethållande kl 9-21 vardagar och något begränsat på helger. Entréplanet på Servicepunkt Ljusterö med reception, bibliotek, café, turistbyrå mm Det kompletta serviceutbudet omfattar; Bibliotek/bokcafé Sammanträdeslokal Presentshop Datorer med internetuppkoppling Betalningstjänster Apoteksombud Försäljning av SL-biljetter Ö-service terminal Konstmuseum Tidskrifts hörna Turistbyrå Servering Spelombud Postombud Systembolagsombud DVD-uthyrning Kommuninformation Fritidsgård med biljardbord En mer omfattande beskrivning av Servicepunkt Ljusterö kan fås på begäran.

5 Destinationsutveckling Linanäs I Linanäs finns ett stort utbud av turistrelaterade faciliteter som restauranger, vandrarhem, gästhamn, närbutik och friluftsbad. Vidare finns cykeluthyrning, RIB-charter, tennisbanor, naturstigar och mycket mycket annat. En av utmaningarna har varit att sammanför aktörerna i besöksnäringen till att samverka och på så sätt få utväxling av destinationen. Projektet har genomfört fem stycken workshops där man inventerat utbud och fastställt vilka marknadssegment inom besöksnäringen man vill vända sig till. Workshoparna har vidare lett till att man tillsammans tagit fram en ändamålsenlig broschyr (Upplev Linanäs) samt en hemsida (www.linanas.nu) som på ett översiktligt och tydligt sätt åskådliggör hur en besökare kan Bo var man kan Äta, vad man kan Göra och Hur man kommer dit. Broschyren delades ut på ett 10-tal platser till ca personer. Hemsidan länkades till ett 15-tal övriga hemsidor. Linanäs Gästhamn med restaurang Skärgårn i bakgrunden Destinationsutveckling Linanäs har varit ett mycket lyckosamt delprojekt som inte bara medfört entusiasm och nytändning bland aktörerna utan och också satt Linanäs på kartan både inom och utom kommunen. WIFI-punkter i skärgården Tidigt i projektet identifierades behov av WIFI-punkter, eller Hot Spots, på ställen i skärgården dit turister söker sig. Projektet beslöt att sjösätta 3-4 sådana punkter i skärgården i syfte att förbättra infrastrukturen för det rörliga friluftslivet och därigenom öka turism och därtill relaterad service. De platser som utsågs blev Linanäs Gästhamn, Ljusterö Torg, Ingmarsö Gästhamn och Husarö Lanthandel.

6 En WIFI-punkt i Linanäs Gästhamn togs i bruk redan under 2012 med hjälp av Telia som tillhandahåller servicen Telia Homerun. Denna service är avgiftsbelagd för användare och kommer ersättas av en helt fri service i slutet av Ljusterö Torg färdigställdes i maj I takt med att bredbandsutbyggnaden blev klar på Ingmarsö installerades en WIFI-punkt i Ingmarsö Gästhamn september Förberedelse för WIFI-punkt vid Husarö Lanthandel är gjord. Driftsättning beräknas till våren Principen är att internetnyttjandet är helt fritt. Dock krävs att man får en inloggningsidentitet som kan hämtas i turistbyrån eller gästhamnens reception. Bredband på Ljusterö Behovet av bredband på Ljusterö identifierades tidigt som en nyckelfaktor för utveckling av service på Ljusterö. I samarbete med Ljusterö Företagareförening organiserades därför ett informationsmöte i december 2012 till vilket ett 50-tal vägföreningar på hela Ljusterö bjöds in. Representanter för ca 30 vägföreningar deltog. Tanken var att informera och sondera intresse för bredband på Ljusterö. Mötet följdes upp av omfattande information och uppmaningar till varje vägförening att den skulle via enkät undersöka intresset för bredband inom sin förening. Resultaten inhämtades och sammanställdes av projektledaren. Ca 75 % av alla föreningar återkom med uppgifter om intresse i respektive förening. 35 % av samtliga fastighetsägare på Ljusterö var intresserade av att skaffa bredband. Detta var långt över förväntan och betydligt mer än i övriga delar av landet där intressegraden brukar ligga på %. Resultatet presenterades för Länsstyrelsen samtidigt som Österåkers Stadsnät AB (ÖSAB) skickade in en ansökan om medel för att finansiera projektet. Totalt beviljades 12,8 Mkr för etapp 1 där Länsstyrelsen bidrar med 70 %, Post och Telestyrelsen (PTS) med 20 % samt Österåkers kommun 10 %. Kabeldragning av fiber för bredbandsutbyggnad

7 Etapp 1 projekteras för närvarande och kommer att påbörjas i början av Planen är att inkludera Linanäs, Grundvik, Skärsberget och Öran som sammantaget omfattar ca 500 fastigheter. Servicepunkt Ingmarsö/Husarö Senare i projektet (mars 2013) diskuterades möjligheten att skapa en servicepunkt på en skärgårdsö utan bilförbindelse. Valet stod mellan Husarö och Ingmarsö. Valet föll på Husarö som precis skulle starta en ny lanthandel. Kontakter med den nyöppnade lanthandeln på Husarö resulterade i en provverksamhet under tre månader där lanthandeln skulle kompenseras för att tillhandahålla turistinformation, caféhörna samt postdistribution. Det visade sig senare att Posten själv löst posthanteringen på Husarö varför detta åtagande ersattes med att lanthandeln skulle vara behjälplig med utvärderingen av själva servicepunkt-konceptet på en ö utan bilförbindelse. Kommunstyrelsen ordförande Michaela Fletcher Sjöman och landshövdingen Chris Heister besöker Husarö Lanthandel, Österåkers första Servicepunkt Åtagandet genomfördes och erfarenheterna utvärderades och sammanfattades i september Slutsatserna var att försöket var mycket lyckat samtidigt som förhoppningarna nu är stora att servicepunkt-konceptet både kommer att permanentas och utvecklas. Besökare har varit både överraskade och imponerade av att Österåkers kommun tillhandahållit turistinformation på en så liten ö som Husarö långt ut i skärgården. Det som saknats var en enkel karta som visar var man kan promenera, var det finns badmöjligheter samt Point Of Interests, vilken lanthandeln planerar att ta fram till nästa säsong. Caféet har haft en mycket viktig social betydelse. Det har varit viktigt för ortsbefolkningen att ha något naturligt ställe att träffas på. Husarö Fritidsförening har till och med förlagt ett möte till caféet. Till våren 2014 beräknas även driftsättning av WIFI-punkt för fritt internetutnyttjande.

8 Ny kollektivtrafik på Ljusterö Tidigt i projektet identifierades lokalbuss på Ljusterö som ett delprojekt. Utgångspunkten var att hitta en lokal service som komplement till den reguljära fjärrtrafiken mellan Ljusterö och Danderyds sjukhus som sedan länge ombesörjts av Storstockholms Lokaltrafik (SL). Efter ett antal möten, intervjuer och undersökningar författade projektet en idébeskrivning; Förslag till Lokaltrafik på Ljusterö, som presenterades för Stockholms Läns Trafikförvaltning och Arriva som är operatör av busslinjen till Ljusterö idag. Idébeskrivningen mottogs med tacksamhet varefter problembeskrivning och förslag diskuterades på ett möte med fyra representanter från både Trafikförvaltningen och Arriva. Slutsatsen var att det för närvarande inte finns trafikantunderlag att intensifiera trafiken på Ljusterö. Dock diskuterades ett antal förbättringar som Trafikförvaltningen tog till sig och lovade att implementera i nästa hösttabell. Förbättringarna som infördes hösten 2013 var; 1. Ett starkare och snabbare stråk Linanäs- Ljusterö färjeläge. 2. Justering av tidtabell till Tranvik för att passa skolstart/slut. 3. Turer minst varannan timme kl Tomrummet på 4 timmar lördag och söndag förmiddag täpptes till. Buss 626 som betjänar Ljusterö med fjärrtrafik Resultat och effekter Generellt sätt har projektet renderat stort medialt intresse för att kommunen vill satsa på utvecklad service i skärgården. Vidare har boende i skärgården engagerat sig i högre utsträckning för framtidsfrågor och utveckling av bygden än vad som tidigare varit fallet. Kommunens ledning har fått större förståelse för skärgårdens problemområden och behov samtidigt som man insett vikten av långsiktiga satsningar. Några konkreta satsningar från kommunens sida under projekttiden är; 1. Delfinansiering av bredband på Ljusterö med 1,28 Mkr 2. För 2014 har i både verksamhetsplan och budgetplan aviserats det nödvändiga i att permanent anställa en skärgårdsstrateg på heltid. I skrivande stund är både verksamhetsplan och budgetplan föremål för politiskt beslut senare under Förstudie har inletts för att titta på möjligheten att anlägga ny idrottsplats invid Ljusterö skola. 4. Initiering av nytt skärgårdsutvecklingsprojekt (samarbete mellan två förvaltningar på kommunen) i syfte beskriva vad som krävs för att utveckla skärgårdsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på.

9 Konkreta effekter per delprojekt kan sammanfattas som. Delprojekt Resultat Effekt Servicepunkt Ljusterö Ett konkret förslag med detaljerade ritningar utarbetat och beskrivet. Dessutom lättsam informationsbroschyr i A5-format. Destinationsutveckling Linanäs WIFI-punkter Bredband på Ljusterö Servicepunkt Husarö Hemsida och broschyr utvecklad. Utbud av aktiviteter inventerats och dokumenterats. Tre stycken WIFI-punkter i drift. Medel motsvarande 12,8 Mkr beviljade för etapp 1. En faktisk servicepunkt tagen i drift tremånader under sommaren. Ny kollektivtrafik på Ljusterö Ökat medvetande om behovet av tätare turer på Trafikförvaltningen. Ligger in den politiska processen för förankring och därmed skapat stor medvetenhet bland ledande politiker. Ökat samarbete mellan aktörerna. Ökat medvetande om orten inom kommunen. Ökad turism och därmed sysselsättning. Kommunen uppfattas som modern och turistvänlig för besökare. Större tilltro till framtiden på orten bland företagare, fastboende och deltidsboende. Servicepunkten kan komma att leva vidare med öppethållande året-runt några dagar i veckan. Förbättrad service inom ramen för befintliga busstransporter. Diskussion Styrgruppen har fungerat som ett viktigt forum för diskussion och prioritering av delprojekt. Styrgruppen har också varit ett viktigt stöd för projektledaren då det funnits kompetens i styrgruppen som projektledaren saknat. Referensgruppen har träffats två gånger under hela projekttiden. Referensgruppen har tillfört synpunkter som har varit värdefulla. Dock har vissa åsikter uppfattats som rena särintressen från den funktion som respektive representant företrätt. På så sätt har referensgruppsmötena varit ett livligt debattforum. Förankring bland ortsbefolkningen har varit relativt god. Många har med stort intresse tagit del av projektets framdrift och slutsatser. Delprojekten har efter fokusering och uthållighet gått att genomföra. En av de största utmaningarna har varit Destinationsutveckling Linanäs som inbegripit ett 10-tal egna företagare med starka viljor och bestämda uppfattningar. Genom uthållighet och diplomati har dock projektledaren genomfört delprojektet inom tidplanen med uppfyllda mål.

10 Servicepunkt Ljusterö är ett annat delprojekt som varit en utmaning. Projektledaren har med stor tillförsikt försökt förankra idén under hela utvecklingstiden (ca 6 månader) och med noggrannhet utrett och beskrivit detaljer. Förväntningen bland kommunens tjänstemän var att den politiska ledningen relativt snabbt skulle tillstyrka konceptet så att det kunde lyftas in i beslutsprocessen. Dock visade det sig att idén medför stora förändringar på Ljusterö som av naturliga skäl leder till diskussion och invändningar. Vilken förändring som än föreslås finns det alltid individer emot. Av denna orsak har idén kommit att hamna i politisk långbänk för framtida förankring och färdigställande. Slutsatser En viktig slutsats är att förändringsarbete tar betydligt längre tid än vad man vid första anblicken kan förvänta. Strukturer i samhället kan vara cementerade och tidskrävande att förändra. Det krävs både mod och uthållighet att genomföra förändringar. Av dessa skäl är det av vikt att en projektledare har driv, uthållighet och kurage att föreslå kontroversiella idéer. Det är vidare av vikt att det föreligger starkt engagemang i den tjänstemannaledning som ansvarar för projektet så att projektledaren erhåller nödvändigt stöd och resurser. Det är slutligen av betydelse att ett projekt av denna karaktär har en avstämningsprocess med politiken, eftersom det ytterst är politiken som tar de formella besluten att genomföra förändringarna. Mycket onödigt arbete kan undvikas om politiken på ett tidigt stadium klargör tydliga ramar inom vilka man är beredd att genomföra förändringar. För att vinna förtroende och acceptans bland ortsbor är det nödvändigt att ett projekt av denna karaktär leder till synliga resultat innan projektet är avslutat. Det finns en inneboende skepsis att varje nytt förändringsprojekt endast leder till möten, presentationer och rapporter. Det är viktigt att visa på konkreta synbara, om än små, resultat relativt tidigt i projektet.

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT

PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT 2014 1 INNEHÅLL: PROJEKT Projektbeskrivning för Lokalt driven landsbygdsutveckling 4-8 METOD Arbetssätt och metoder i projektet

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer