Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd"

Transkript

1 Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd Författare: Leif Wicklund Datum:

2 Inledning/sammanfattning Att Sverige uppfattas som världens bästa land att leva och bo i, är en ambition hos både Riksdag och Regering. Man slår fast att det måste finnas förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet. Regeringen har därför beslutat om särskilda insatser för service i gles- och landsbygd. Ett viktigt program, finansierat av Tillväxtverket, är Lokala servicelösningar där Österåkers kommun vid sidan av andra kommuner deltagit. Österåkers kommun har en uttalad ambition att bli en skärgårdskommun i världsklass. En viktig förutsättning för att införliva detta mål är tillgång till relevant service i skärgården. Österåkers kommun visar i handling att man menar allvar med sin satsning på skärgården genom att realisera flera delprojekt inom ramen för projektet Servicelösningar på Ljusterö med omnejd. Delprojekten Destinationsutveckling Linanäs, WIFI-punkter i skärgården, Bredband på Ljusterö samt Servicepunkt Ingmarsö/Husarö realiserades under projektets löptid. Delprojektet Ny kollektivtrafik på Ljusterö, ledde inte ända fram men medförde viktiga förbättringar av ordinarie kollektivtrafik. Delprojektet Servicepunkt Ljusterö har överlämnats till Tillväxt och Marknadschefen som formaliserat ärendet som ett tjänsteutlåtande under benämningen Lokala servicelösningar. Projektets målsättning är att programmet kommer realiseras under Hela projektet har genererat stort medialt intresse både inom och utom Österåkers kommun samtidigt som uppsatta mål har införlivats inom given tidsplan. Projektbudgeten på kronor underträffades med ca kr. Projektet har också lett till att Österåkers kommun gjort och kommer göra flera konkreta satsningar i skärgården både under 2013 och Syfte och mål Enkelt uttryckt har projektets mål varit; Att tillsammans med kommersiella, ideella och offentliga aktörer hitta nya servicelösningar. Det geografiska område som åsyftats har varit skärgården i Österåkers kommun, närmare bestämt Ljusterö, Ingmarsö och Husarö. Mer fullödigt har projektmål och syfte formulerats som; Att tillsammans med kommersiella, ideella och offentliga aktörer hitta servicelösningar som verkar för ökad befolkningstillväxt i skärgården i Österåkers kommun. Projektet syftar också till att inspirera kommunen till att lyfta in servicefrågorna i sin ordinarie planeringsprocess fysiskt och ekonomiskt. Lösningarna skall vara hållbara socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Organisation Projektbeställare har varit enheten för Tillväxt och Marknad på Österåkers kommun. Projektledaren har rapporterat till en styrgrupp som träffats ungefär en gång varannan månad. I styrgruppen har diskuterats prioriteringar och inriktningsmål. Totalt har styrgruppen träffats fem gånger. Under projektets löptid har projektledaren dessutom träffat en referensgrupp två gånger. Referensgruppen har bestått av tio personer med god representation både geografiskt och

3 yrkesmässigt från Österåkers skärgård. Referensgruppsmötena har syftat till att få synpunkter samt att förankra idéarbetet som projektledaren bedrivit. Projektledare Leif Wicklund Tjänsteman Österåkers kommun Styrgrupp Carl Oscar Törnros Besöksnäringschef Österåkers kommun Lotta Ljungberg VD Wetaplast AB Carl Andreasson Vice ordförande Ljusterö företagare förening Nilas Osterman Ordförande Husarö Byalag Thomas Norberg Utvecklingsledare Länsstyrelsen Referensgrupp Urban Baudin VD Ljusterö Torg AB Bo Zetterlund Chefredaktör LjusteröPosten Göran Gross VD Dyviks Varv AB Ylwa Borg Ordförande Ljusterö Föreningsråd Wille Öhman Representant Särsö Rolf Benn Ordförande PRO Ljusterö Lars Tengelin Lokal representant LRF Birgitta Rapp Styrelserepresentant Ljusterö Natur & Miljö förening Ylwa Sjöström Biträdande rektor Ljusterö skola Pousette Jenny Findahl Ordförande Östra Lagnö Byalag Frits Köll Delägare Linanäs Gästhamn Arbetssätt och aktiviteter Efter rekrytering av projektledare, viss inläsning samt interna diskussioner om att fastslå mål och inriktning organiserades ett uppstartsmöte i början av oktober Ett 50-tal personer som representerade olika delar av Österåkers skärgård bjöds in. Ca 40 personer närvarade. Syftet med mötet var att informera om projektet, att i olika fokusgrupper diskutera relevanta problemställningar samt rekrytera ett 10-tal personer till en referensgrupp. Ur mötet utkristalliserades några viktiga frågeställningar som projektledaren tog med sig till sitt första styrgruppsmöte. Där fastslogs prioriteter och delprojekt som blev; 1. Servicepunkt Ljusterö 2. Destinationsutveckling Linanäs 3. WIFI-punkter i skärgården 4. Bredband på Ljusterö 5. Servicepunkt Ingmarsö/Husarö 6. Ny kollektivtrafik på Ljusterö Projektledaren valde att arbeta parallellt med samtliga delprojekt förutom Servicepunkt Ingmarsö/Husarö som senarelades till våren 2013.

4 Servicepunkt Ljusterö Ett viktigt steg i att öka antalet fastboende på Ljusterö är att erbjuda en god service och en lättillgänglig träffpunkt. Ljusterö Torg har blivit Ljusterös naturliga centrum och erbjuder grundläggande kommersiell service. Viss kommunal service är förlagd geografiskt på annat håll med mycket begränsat öppethållande. Ljusterö saknar en naturlig träffpunkt där möten, samtal och umgänge mellan Ljusteröbor kan komma att frigöra en positiv kraft som kan utveckla bygden framåt. Ljusterö är i behov av en punkt där både kommunal och kommersiell service tillhandahålls under samma tak. Därför har projektet utvecklat Servicepunkt Ljusterö som är en beskrivning av ett koncept där viss kommunal service läggs ut på entreprenad och därmed erbjuds bättre tillgänglighet geografiskt samt väsentligt längre öppethållande. Ett rikt utbud av både kommunal och kommersiell service är tänkt att ligga i samma lokal och kommer därmed öka attraktionskraften för Ljusterö som boendeort. Servicepunkt Ljusterö är tänkt att erbjuda följande tjänster med öppethållande kl 9-21 vardagar och något begränsat på helger. Entréplanet på Servicepunkt Ljusterö med reception, bibliotek, café, turistbyrå mm Det kompletta serviceutbudet omfattar; Bibliotek/bokcafé Sammanträdeslokal Presentshop Datorer med internetuppkoppling Betalningstjänster Apoteksombud Försäljning av SL-biljetter Ö-service terminal Konstmuseum Tidskrifts hörna Turistbyrå Servering Spelombud Postombud Systembolagsombud DVD-uthyrning Kommuninformation Fritidsgård med biljardbord En mer omfattande beskrivning av Servicepunkt Ljusterö kan fås på begäran.

5 Destinationsutveckling Linanäs I Linanäs finns ett stort utbud av turistrelaterade faciliteter som restauranger, vandrarhem, gästhamn, närbutik och friluftsbad. Vidare finns cykeluthyrning, RIB-charter, tennisbanor, naturstigar och mycket mycket annat. En av utmaningarna har varit att sammanför aktörerna i besöksnäringen till att samverka och på så sätt få utväxling av destinationen. Projektet har genomfört fem stycken workshops där man inventerat utbud och fastställt vilka marknadssegment inom besöksnäringen man vill vända sig till. Workshoparna har vidare lett till att man tillsammans tagit fram en ändamålsenlig broschyr (Upplev Linanäs) samt en hemsida (www.linanas.nu) som på ett översiktligt och tydligt sätt åskådliggör hur en besökare kan Bo var man kan Äta, vad man kan Göra och Hur man kommer dit. Broschyren delades ut på ett 10-tal platser till ca personer. Hemsidan länkades till ett 15-tal övriga hemsidor. Linanäs Gästhamn med restaurang Skärgårn i bakgrunden Destinationsutveckling Linanäs har varit ett mycket lyckosamt delprojekt som inte bara medfört entusiasm och nytändning bland aktörerna utan och också satt Linanäs på kartan både inom och utom kommunen. WIFI-punkter i skärgården Tidigt i projektet identifierades behov av WIFI-punkter, eller Hot Spots, på ställen i skärgården dit turister söker sig. Projektet beslöt att sjösätta 3-4 sådana punkter i skärgården i syfte att förbättra infrastrukturen för det rörliga friluftslivet och därigenom öka turism och därtill relaterad service. De platser som utsågs blev Linanäs Gästhamn, Ljusterö Torg, Ingmarsö Gästhamn och Husarö Lanthandel.

6 En WIFI-punkt i Linanäs Gästhamn togs i bruk redan under 2012 med hjälp av Telia som tillhandahåller servicen Telia Homerun. Denna service är avgiftsbelagd för användare och kommer ersättas av en helt fri service i slutet av Ljusterö Torg färdigställdes i maj I takt med att bredbandsutbyggnaden blev klar på Ingmarsö installerades en WIFI-punkt i Ingmarsö Gästhamn september Förberedelse för WIFI-punkt vid Husarö Lanthandel är gjord. Driftsättning beräknas till våren Principen är att internetnyttjandet är helt fritt. Dock krävs att man får en inloggningsidentitet som kan hämtas i turistbyrån eller gästhamnens reception. Bredband på Ljusterö Behovet av bredband på Ljusterö identifierades tidigt som en nyckelfaktor för utveckling av service på Ljusterö. I samarbete med Ljusterö Företagareförening organiserades därför ett informationsmöte i december 2012 till vilket ett 50-tal vägföreningar på hela Ljusterö bjöds in. Representanter för ca 30 vägföreningar deltog. Tanken var att informera och sondera intresse för bredband på Ljusterö. Mötet följdes upp av omfattande information och uppmaningar till varje vägförening att den skulle via enkät undersöka intresset för bredband inom sin förening. Resultaten inhämtades och sammanställdes av projektledaren. Ca 75 % av alla föreningar återkom med uppgifter om intresse i respektive förening. 35 % av samtliga fastighetsägare på Ljusterö var intresserade av att skaffa bredband. Detta var långt över förväntan och betydligt mer än i övriga delar av landet där intressegraden brukar ligga på %. Resultatet presenterades för Länsstyrelsen samtidigt som Österåkers Stadsnät AB (ÖSAB) skickade in en ansökan om medel för att finansiera projektet. Totalt beviljades 12,8 Mkr för etapp 1 där Länsstyrelsen bidrar med 70 %, Post och Telestyrelsen (PTS) med 20 % samt Österåkers kommun 10 %. Kabeldragning av fiber för bredbandsutbyggnad

7 Etapp 1 projekteras för närvarande och kommer att påbörjas i början av Planen är att inkludera Linanäs, Grundvik, Skärsberget och Öran som sammantaget omfattar ca 500 fastigheter. Servicepunkt Ingmarsö/Husarö Senare i projektet (mars 2013) diskuterades möjligheten att skapa en servicepunkt på en skärgårdsö utan bilförbindelse. Valet stod mellan Husarö och Ingmarsö. Valet föll på Husarö som precis skulle starta en ny lanthandel. Kontakter med den nyöppnade lanthandeln på Husarö resulterade i en provverksamhet under tre månader där lanthandeln skulle kompenseras för att tillhandahålla turistinformation, caféhörna samt postdistribution. Det visade sig senare att Posten själv löst posthanteringen på Husarö varför detta åtagande ersattes med att lanthandeln skulle vara behjälplig med utvärderingen av själva servicepunkt-konceptet på en ö utan bilförbindelse. Kommunstyrelsen ordförande Michaela Fletcher Sjöman och landshövdingen Chris Heister besöker Husarö Lanthandel, Österåkers första Servicepunkt Åtagandet genomfördes och erfarenheterna utvärderades och sammanfattades i september Slutsatserna var att försöket var mycket lyckat samtidigt som förhoppningarna nu är stora att servicepunkt-konceptet både kommer att permanentas och utvecklas. Besökare har varit både överraskade och imponerade av att Österåkers kommun tillhandahållit turistinformation på en så liten ö som Husarö långt ut i skärgården. Det som saknats var en enkel karta som visar var man kan promenera, var det finns badmöjligheter samt Point Of Interests, vilken lanthandeln planerar att ta fram till nästa säsong. Caféet har haft en mycket viktig social betydelse. Det har varit viktigt för ortsbefolkningen att ha något naturligt ställe att träffas på. Husarö Fritidsförening har till och med förlagt ett möte till caféet. Till våren 2014 beräknas även driftsättning av WIFI-punkt för fritt internetutnyttjande.

8 Ny kollektivtrafik på Ljusterö Tidigt i projektet identifierades lokalbuss på Ljusterö som ett delprojekt. Utgångspunkten var att hitta en lokal service som komplement till den reguljära fjärrtrafiken mellan Ljusterö och Danderyds sjukhus som sedan länge ombesörjts av Storstockholms Lokaltrafik (SL). Efter ett antal möten, intervjuer och undersökningar författade projektet en idébeskrivning; Förslag till Lokaltrafik på Ljusterö, som presenterades för Stockholms Läns Trafikförvaltning och Arriva som är operatör av busslinjen till Ljusterö idag. Idébeskrivningen mottogs med tacksamhet varefter problembeskrivning och förslag diskuterades på ett möte med fyra representanter från både Trafikförvaltningen och Arriva. Slutsatsen var att det för närvarande inte finns trafikantunderlag att intensifiera trafiken på Ljusterö. Dock diskuterades ett antal förbättringar som Trafikförvaltningen tog till sig och lovade att implementera i nästa hösttabell. Förbättringarna som infördes hösten 2013 var; 1. Ett starkare och snabbare stråk Linanäs- Ljusterö färjeläge. 2. Justering av tidtabell till Tranvik för att passa skolstart/slut. 3. Turer minst varannan timme kl Tomrummet på 4 timmar lördag och söndag förmiddag täpptes till. Buss 626 som betjänar Ljusterö med fjärrtrafik Resultat och effekter Generellt sätt har projektet renderat stort medialt intresse för att kommunen vill satsa på utvecklad service i skärgården. Vidare har boende i skärgården engagerat sig i högre utsträckning för framtidsfrågor och utveckling av bygden än vad som tidigare varit fallet. Kommunens ledning har fått större förståelse för skärgårdens problemområden och behov samtidigt som man insett vikten av långsiktiga satsningar. Några konkreta satsningar från kommunens sida under projekttiden är; 1. Delfinansiering av bredband på Ljusterö med 1,28 Mkr 2. För 2014 har i både verksamhetsplan och budgetplan aviserats det nödvändiga i att permanent anställa en skärgårdsstrateg på heltid. I skrivande stund är både verksamhetsplan och budgetplan föremål för politiskt beslut senare under Förstudie har inletts för att titta på möjligheten att anlägga ny idrottsplats invid Ljusterö skola. 4. Initiering av nytt skärgårdsutvecklingsprojekt (samarbete mellan två förvaltningar på kommunen) i syfte beskriva vad som krävs för att utveckla skärgårdsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på.

9 Konkreta effekter per delprojekt kan sammanfattas som. Delprojekt Resultat Effekt Servicepunkt Ljusterö Ett konkret förslag med detaljerade ritningar utarbetat och beskrivet. Dessutom lättsam informationsbroschyr i A5-format. Destinationsutveckling Linanäs WIFI-punkter Bredband på Ljusterö Servicepunkt Husarö Hemsida och broschyr utvecklad. Utbud av aktiviteter inventerats och dokumenterats. Tre stycken WIFI-punkter i drift. Medel motsvarande 12,8 Mkr beviljade för etapp 1. En faktisk servicepunkt tagen i drift tremånader under sommaren. Ny kollektivtrafik på Ljusterö Ökat medvetande om behovet av tätare turer på Trafikförvaltningen. Ligger in den politiska processen för förankring och därmed skapat stor medvetenhet bland ledande politiker. Ökat samarbete mellan aktörerna. Ökat medvetande om orten inom kommunen. Ökad turism och därmed sysselsättning. Kommunen uppfattas som modern och turistvänlig för besökare. Större tilltro till framtiden på orten bland företagare, fastboende och deltidsboende. Servicepunkten kan komma att leva vidare med öppethållande året-runt några dagar i veckan. Förbättrad service inom ramen för befintliga busstransporter. Diskussion Styrgruppen har fungerat som ett viktigt forum för diskussion och prioritering av delprojekt. Styrgruppen har också varit ett viktigt stöd för projektledaren då det funnits kompetens i styrgruppen som projektledaren saknat. Referensgruppen har träffats två gånger under hela projekttiden. Referensgruppen har tillfört synpunkter som har varit värdefulla. Dock har vissa åsikter uppfattats som rena särintressen från den funktion som respektive representant företrätt. På så sätt har referensgruppsmötena varit ett livligt debattforum. Förankring bland ortsbefolkningen har varit relativt god. Många har med stort intresse tagit del av projektets framdrift och slutsatser. Delprojekten har efter fokusering och uthållighet gått att genomföra. En av de största utmaningarna har varit Destinationsutveckling Linanäs som inbegripit ett 10-tal egna företagare med starka viljor och bestämda uppfattningar. Genom uthållighet och diplomati har dock projektledaren genomfört delprojektet inom tidplanen med uppfyllda mål.

10 Servicepunkt Ljusterö är ett annat delprojekt som varit en utmaning. Projektledaren har med stor tillförsikt försökt förankra idén under hela utvecklingstiden (ca 6 månader) och med noggrannhet utrett och beskrivit detaljer. Förväntningen bland kommunens tjänstemän var att den politiska ledningen relativt snabbt skulle tillstyrka konceptet så att det kunde lyftas in i beslutsprocessen. Dock visade det sig att idén medför stora förändringar på Ljusterö som av naturliga skäl leder till diskussion och invändningar. Vilken förändring som än föreslås finns det alltid individer emot. Av denna orsak har idén kommit att hamna i politisk långbänk för framtida förankring och färdigställande. Slutsatser En viktig slutsats är att förändringsarbete tar betydligt längre tid än vad man vid första anblicken kan förvänta. Strukturer i samhället kan vara cementerade och tidskrävande att förändra. Det krävs både mod och uthållighet att genomföra förändringar. Av dessa skäl är det av vikt att en projektledare har driv, uthållighet och kurage att föreslå kontroversiella idéer. Det är vidare av vikt att det föreligger starkt engagemang i den tjänstemannaledning som ansvarar för projektet så att projektledaren erhåller nödvändigt stöd och resurser. Det är slutligen av betydelse att ett projekt av denna karaktär har en avstämningsprocess med politiken, eftersom det ytterst är politiken som tar de formella besluten att genomföra förändringarna. Mycket onödigt arbete kan undvikas om politiken på ett tidigt stadium klargör tydliga ramar inom vilka man är beredd att genomföra förändringar. För att vinna förtroende och acceptans bland ortsbor är det nödvändigt att ett projekt av denna karaktär leder till synliga resultat innan projektet är avslutat. Det finns en inneboende skepsis att varje nytt förändringsprojekt endast leder till möten, presentationer och rapporter. Det är viktigt att visa på konkreta synbara, om än små, resultat relativt tidigt i projektet.

ö Österåker Minnesanteckningar för Skärgårdsrådet Tid Onsdagen den 28 januari 2015, kl Plats Östra Salt, Ljusterö torg, Ljusterö

ö Österåker Minnesanteckningar för Skärgårdsrådet Tid Onsdagen den 28 januari 2015, kl Plats Östra Salt, Ljusterö torg, Ljusterö ö Österåker Minnesanteckningar för Skärgårdsrådet Tid Plats Närvarande Utses att justera, I Onsdagen den 28 januari 2015, kl 08.30-12.30 Östra Salt, Ljusterö torg, Ljusterö Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

Här är framtidstron stark. Nya företag startas och byggkranar snurrar. Detta präglar den goda stämningen och klimatet mellan människor.

Här är framtidstron stark. Nya företag startas och byggkranar snurrar. Detta präglar den goda stämningen och klimatet mellan människor. Ett enkelt val. Här är framtidstron stark. Nya företag startas och byggkranar snurrar. Detta präglar den goda stämningen och klimatet mellan människor. VISION Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Bygden i samverkan- BYGDSAM

Bygden i samverkan- BYGDSAM Bygden i samverkan- BYGDSAM 20161025 VISION för landsbygden Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka. Bygd & Stad

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Bakgrund En väl fungerande allmän vardagsservice är viktig för landsbygden Hela Sverige ska leva driver just nu ett projekt där femton orter arbetar

Läs mer

Landsbygdsträffar 2015

Landsbygdsträffar 2015 Landsbygdsträffar 2015 Landsbygdsprocess Landsbygdsträffar (februari/mars) Revidering av budget och tillväxtprogram (februari maj) Genomförande Uppföljning Allmänna utvecklingsteman 2012-2014 Service Varuförsörjningsplan,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Hur tänker du om framtiden på landsbygden?

Hur tänker du om framtiden på landsbygden? DET BLIR SOM VI TÄNKER Hur tänker du om framtiden på landsbygden? Vision Möjligheternas Örnsköldsvik En hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka.

Läs mer

ö Österåker Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago \ I *i ^ 'I Skärgårdskommunen

ö Österåker Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago \ I *i ^ 'I Skärgårdskommunen ö Österåker \ I *i ^ 'I Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago t * Skärgårdskommunen Bakgrund Under hösten 2012 lades, i samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor och näringsliv i Stockholms

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(6)

Stockholms läns landsting 1(6) Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Shewen Nysmed Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-30 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Slutkonferens Bygd o stad i balans

Slutkonferens Bygd o stad i balans Slutkonferens Bygd o stad i balans VISION för landsbygden Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka. Bygd och stad

Läs mer

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö 1 Journalnr:2011-2342 SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö Förstudie utförd av Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening Kontaktperson Sten-Inge Videhult projektledare 070-5957370;

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN 2008-2012 Fastställd av kommunfullmäktige2008-09-29 65 Dnr: KS 2007/361 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Övergripande mål... 4 4. Syfte

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr

Konsensus Bulletin Nr Konsensus Bulletin Nr 6 Sida 1 Innehåll 1 Aktuella möten 3 Kommunens delårsrapport 2016-08-31 3 Är det ett onödigt starkt resultat? 3 Senaste nytt om Koncernstruktur och bolagsbildning 4 Till vilken nytta

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Ulrikas lokala affär bjuder på trivsam stämning och ett naturskönt läge. För det är här i den lokala affären som grannarna möts i jakten på kvällens middag eller för en stunds

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande:

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande: Sida 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2017 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande: Ulf Westerberg, Möja Nilla

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 FÖRSLAG nr 2 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-29 0.6 Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 INNEHÅLL Versionshistorik... 1 Godkännande... 1 1 Sammanfattning...

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer