Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd"

Transkript

1 Slutrapport Servicelösningar på Ljusterö med omnejd Författare: Leif Wicklund Datum:

2 Inledning/sammanfattning Att Sverige uppfattas som världens bästa land att leva och bo i, är en ambition hos både Riksdag och Regering. Man slår fast att det måste finnas förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet. Regeringen har därför beslutat om särskilda insatser för service i gles- och landsbygd. Ett viktigt program, finansierat av Tillväxtverket, är Lokala servicelösningar där Österåkers kommun vid sidan av andra kommuner deltagit. Österåkers kommun har en uttalad ambition att bli en skärgårdskommun i världsklass. En viktig förutsättning för att införliva detta mål är tillgång till relevant service i skärgården. Österåkers kommun visar i handling att man menar allvar med sin satsning på skärgården genom att realisera flera delprojekt inom ramen för projektet Servicelösningar på Ljusterö med omnejd. Delprojekten Destinationsutveckling Linanäs, WIFI-punkter i skärgården, Bredband på Ljusterö samt Servicepunkt Ingmarsö/Husarö realiserades under projektets löptid. Delprojektet Ny kollektivtrafik på Ljusterö, ledde inte ända fram men medförde viktiga förbättringar av ordinarie kollektivtrafik. Delprojektet Servicepunkt Ljusterö har överlämnats till Tillväxt och Marknadschefen som formaliserat ärendet som ett tjänsteutlåtande under benämningen Lokala servicelösningar. Projektets målsättning är att programmet kommer realiseras under Hela projektet har genererat stort medialt intresse både inom och utom Österåkers kommun samtidigt som uppsatta mål har införlivats inom given tidsplan. Projektbudgeten på kronor underträffades med ca kr. Projektet har också lett till att Österåkers kommun gjort och kommer göra flera konkreta satsningar i skärgården både under 2013 och Syfte och mål Enkelt uttryckt har projektets mål varit; Att tillsammans med kommersiella, ideella och offentliga aktörer hitta nya servicelösningar. Det geografiska område som åsyftats har varit skärgården i Österåkers kommun, närmare bestämt Ljusterö, Ingmarsö och Husarö. Mer fullödigt har projektmål och syfte formulerats som; Att tillsammans med kommersiella, ideella och offentliga aktörer hitta servicelösningar som verkar för ökad befolkningstillväxt i skärgården i Österåkers kommun. Projektet syftar också till att inspirera kommunen till att lyfta in servicefrågorna i sin ordinarie planeringsprocess fysiskt och ekonomiskt. Lösningarna skall vara hållbara socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Organisation Projektbeställare har varit enheten för Tillväxt och Marknad på Österåkers kommun. Projektledaren har rapporterat till en styrgrupp som träffats ungefär en gång varannan månad. I styrgruppen har diskuterats prioriteringar och inriktningsmål. Totalt har styrgruppen träffats fem gånger. Under projektets löptid har projektledaren dessutom träffat en referensgrupp två gånger. Referensgruppen har bestått av tio personer med god representation både geografiskt och

3 yrkesmässigt från Österåkers skärgård. Referensgruppsmötena har syftat till att få synpunkter samt att förankra idéarbetet som projektledaren bedrivit. Projektledare Leif Wicklund Tjänsteman Österåkers kommun Styrgrupp Carl Oscar Törnros Besöksnäringschef Österåkers kommun Lotta Ljungberg VD Wetaplast AB Carl Andreasson Vice ordförande Ljusterö företagare förening Nilas Osterman Ordförande Husarö Byalag Thomas Norberg Utvecklingsledare Länsstyrelsen Referensgrupp Urban Baudin VD Ljusterö Torg AB Bo Zetterlund Chefredaktör LjusteröPosten Göran Gross VD Dyviks Varv AB Ylwa Borg Ordförande Ljusterö Föreningsråd Wille Öhman Representant Särsö Rolf Benn Ordförande PRO Ljusterö Lars Tengelin Lokal representant LRF Birgitta Rapp Styrelserepresentant Ljusterö Natur & Miljö förening Ylwa Sjöström Biträdande rektor Ljusterö skola Pousette Jenny Findahl Ordförande Östra Lagnö Byalag Frits Köll Delägare Linanäs Gästhamn Arbetssätt och aktiviteter Efter rekrytering av projektledare, viss inläsning samt interna diskussioner om att fastslå mål och inriktning organiserades ett uppstartsmöte i början av oktober Ett 50-tal personer som representerade olika delar av Österåkers skärgård bjöds in. Ca 40 personer närvarade. Syftet med mötet var att informera om projektet, att i olika fokusgrupper diskutera relevanta problemställningar samt rekrytera ett 10-tal personer till en referensgrupp. Ur mötet utkristalliserades några viktiga frågeställningar som projektledaren tog med sig till sitt första styrgruppsmöte. Där fastslogs prioriteter och delprojekt som blev; 1. Servicepunkt Ljusterö 2. Destinationsutveckling Linanäs 3. WIFI-punkter i skärgården 4. Bredband på Ljusterö 5. Servicepunkt Ingmarsö/Husarö 6. Ny kollektivtrafik på Ljusterö Projektledaren valde att arbeta parallellt med samtliga delprojekt förutom Servicepunkt Ingmarsö/Husarö som senarelades till våren 2013.

4 Servicepunkt Ljusterö Ett viktigt steg i att öka antalet fastboende på Ljusterö är att erbjuda en god service och en lättillgänglig träffpunkt. Ljusterö Torg har blivit Ljusterös naturliga centrum och erbjuder grundläggande kommersiell service. Viss kommunal service är förlagd geografiskt på annat håll med mycket begränsat öppethållande. Ljusterö saknar en naturlig träffpunkt där möten, samtal och umgänge mellan Ljusteröbor kan komma att frigöra en positiv kraft som kan utveckla bygden framåt. Ljusterö är i behov av en punkt där både kommunal och kommersiell service tillhandahålls under samma tak. Därför har projektet utvecklat Servicepunkt Ljusterö som är en beskrivning av ett koncept där viss kommunal service läggs ut på entreprenad och därmed erbjuds bättre tillgänglighet geografiskt samt väsentligt längre öppethållande. Ett rikt utbud av både kommunal och kommersiell service är tänkt att ligga i samma lokal och kommer därmed öka attraktionskraften för Ljusterö som boendeort. Servicepunkt Ljusterö är tänkt att erbjuda följande tjänster med öppethållande kl 9-21 vardagar och något begränsat på helger. Entréplanet på Servicepunkt Ljusterö med reception, bibliotek, café, turistbyrå mm Det kompletta serviceutbudet omfattar; Bibliotek/bokcafé Sammanträdeslokal Presentshop Datorer med internetuppkoppling Betalningstjänster Apoteksombud Försäljning av SL-biljetter Ö-service terminal Konstmuseum Tidskrifts hörna Turistbyrå Servering Spelombud Postombud Systembolagsombud DVD-uthyrning Kommuninformation Fritidsgård med biljardbord En mer omfattande beskrivning av Servicepunkt Ljusterö kan fås på begäran.

5 Destinationsutveckling Linanäs I Linanäs finns ett stort utbud av turistrelaterade faciliteter som restauranger, vandrarhem, gästhamn, närbutik och friluftsbad. Vidare finns cykeluthyrning, RIB-charter, tennisbanor, naturstigar och mycket mycket annat. En av utmaningarna har varit att sammanför aktörerna i besöksnäringen till att samverka och på så sätt få utväxling av destinationen. Projektet har genomfört fem stycken workshops där man inventerat utbud och fastställt vilka marknadssegment inom besöksnäringen man vill vända sig till. Workshoparna har vidare lett till att man tillsammans tagit fram en ändamålsenlig broschyr (Upplev Linanäs) samt en hemsida (www.linanas.nu) som på ett översiktligt och tydligt sätt åskådliggör hur en besökare kan Bo var man kan Äta, vad man kan Göra och Hur man kommer dit. Broschyren delades ut på ett 10-tal platser till ca personer. Hemsidan länkades till ett 15-tal övriga hemsidor. Linanäs Gästhamn med restaurang Skärgårn i bakgrunden Destinationsutveckling Linanäs har varit ett mycket lyckosamt delprojekt som inte bara medfört entusiasm och nytändning bland aktörerna utan och också satt Linanäs på kartan både inom och utom kommunen. WIFI-punkter i skärgården Tidigt i projektet identifierades behov av WIFI-punkter, eller Hot Spots, på ställen i skärgården dit turister söker sig. Projektet beslöt att sjösätta 3-4 sådana punkter i skärgården i syfte att förbättra infrastrukturen för det rörliga friluftslivet och därigenom öka turism och därtill relaterad service. De platser som utsågs blev Linanäs Gästhamn, Ljusterö Torg, Ingmarsö Gästhamn och Husarö Lanthandel.

6 En WIFI-punkt i Linanäs Gästhamn togs i bruk redan under 2012 med hjälp av Telia som tillhandahåller servicen Telia Homerun. Denna service är avgiftsbelagd för användare och kommer ersättas av en helt fri service i slutet av Ljusterö Torg färdigställdes i maj I takt med att bredbandsutbyggnaden blev klar på Ingmarsö installerades en WIFI-punkt i Ingmarsö Gästhamn september Förberedelse för WIFI-punkt vid Husarö Lanthandel är gjord. Driftsättning beräknas till våren Principen är att internetnyttjandet är helt fritt. Dock krävs att man får en inloggningsidentitet som kan hämtas i turistbyrån eller gästhamnens reception. Bredband på Ljusterö Behovet av bredband på Ljusterö identifierades tidigt som en nyckelfaktor för utveckling av service på Ljusterö. I samarbete med Ljusterö Företagareförening organiserades därför ett informationsmöte i december 2012 till vilket ett 50-tal vägföreningar på hela Ljusterö bjöds in. Representanter för ca 30 vägföreningar deltog. Tanken var att informera och sondera intresse för bredband på Ljusterö. Mötet följdes upp av omfattande information och uppmaningar till varje vägförening att den skulle via enkät undersöka intresset för bredband inom sin förening. Resultaten inhämtades och sammanställdes av projektledaren. Ca 75 % av alla föreningar återkom med uppgifter om intresse i respektive förening. 35 % av samtliga fastighetsägare på Ljusterö var intresserade av att skaffa bredband. Detta var långt över förväntan och betydligt mer än i övriga delar av landet där intressegraden brukar ligga på %. Resultatet presenterades för Länsstyrelsen samtidigt som Österåkers Stadsnät AB (ÖSAB) skickade in en ansökan om medel för att finansiera projektet. Totalt beviljades 12,8 Mkr för etapp 1 där Länsstyrelsen bidrar med 70 %, Post och Telestyrelsen (PTS) med 20 % samt Österåkers kommun 10 %. Kabeldragning av fiber för bredbandsutbyggnad

7 Etapp 1 projekteras för närvarande och kommer att påbörjas i början av Planen är att inkludera Linanäs, Grundvik, Skärsberget och Öran som sammantaget omfattar ca 500 fastigheter. Servicepunkt Ingmarsö/Husarö Senare i projektet (mars 2013) diskuterades möjligheten att skapa en servicepunkt på en skärgårdsö utan bilförbindelse. Valet stod mellan Husarö och Ingmarsö. Valet föll på Husarö som precis skulle starta en ny lanthandel. Kontakter med den nyöppnade lanthandeln på Husarö resulterade i en provverksamhet under tre månader där lanthandeln skulle kompenseras för att tillhandahålla turistinformation, caféhörna samt postdistribution. Det visade sig senare att Posten själv löst posthanteringen på Husarö varför detta åtagande ersattes med att lanthandeln skulle vara behjälplig med utvärderingen av själva servicepunkt-konceptet på en ö utan bilförbindelse. Kommunstyrelsen ordförande Michaela Fletcher Sjöman och landshövdingen Chris Heister besöker Husarö Lanthandel, Österåkers första Servicepunkt Åtagandet genomfördes och erfarenheterna utvärderades och sammanfattades i september Slutsatserna var att försöket var mycket lyckat samtidigt som förhoppningarna nu är stora att servicepunkt-konceptet både kommer att permanentas och utvecklas. Besökare har varit både överraskade och imponerade av att Österåkers kommun tillhandahållit turistinformation på en så liten ö som Husarö långt ut i skärgården. Det som saknats var en enkel karta som visar var man kan promenera, var det finns badmöjligheter samt Point Of Interests, vilken lanthandeln planerar att ta fram till nästa säsong. Caféet har haft en mycket viktig social betydelse. Det har varit viktigt för ortsbefolkningen att ha något naturligt ställe att träffas på. Husarö Fritidsförening har till och med förlagt ett möte till caféet. Till våren 2014 beräknas även driftsättning av WIFI-punkt för fritt internetutnyttjande.

8 Ny kollektivtrafik på Ljusterö Tidigt i projektet identifierades lokalbuss på Ljusterö som ett delprojekt. Utgångspunkten var att hitta en lokal service som komplement till den reguljära fjärrtrafiken mellan Ljusterö och Danderyds sjukhus som sedan länge ombesörjts av Storstockholms Lokaltrafik (SL). Efter ett antal möten, intervjuer och undersökningar författade projektet en idébeskrivning; Förslag till Lokaltrafik på Ljusterö, som presenterades för Stockholms Läns Trafikförvaltning och Arriva som är operatör av busslinjen till Ljusterö idag. Idébeskrivningen mottogs med tacksamhet varefter problembeskrivning och förslag diskuterades på ett möte med fyra representanter från både Trafikförvaltningen och Arriva. Slutsatsen var att det för närvarande inte finns trafikantunderlag att intensifiera trafiken på Ljusterö. Dock diskuterades ett antal förbättringar som Trafikförvaltningen tog till sig och lovade att implementera i nästa hösttabell. Förbättringarna som infördes hösten 2013 var; 1. Ett starkare och snabbare stråk Linanäs- Ljusterö färjeläge. 2. Justering av tidtabell till Tranvik för att passa skolstart/slut. 3. Turer minst varannan timme kl Tomrummet på 4 timmar lördag och söndag förmiddag täpptes till. Buss 626 som betjänar Ljusterö med fjärrtrafik Resultat och effekter Generellt sätt har projektet renderat stort medialt intresse för att kommunen vill satsa på utvecklad service i skärgården. Vidare har boende i skärgården engagerat sig i högre utsträckning för framtidsfrågor och utveckling av bygden än vad som tidigare varit fallet. Kommunens ledning har fått större förståelse för skärgårdens problemområden och behov samtidigt som man insett vikten av långsiktiga satsningar. Några konkreta satsningar från kommunens sida under projekttiden är; 1. Delfinansiering av bredband på Ljusterö med 1,28 Mkr 2. För 2014 har i både verksamhetsplan och budgetplan aviserats det nödvändiga i att permanent anställa en skärgårdsstrateg på heltid. I skrivande stund är både verksamhetsplan och budgetplan föremål för politiskt beslut senare under Förstudie har inletts för att titta på möjligheten att anlägga ny idrottsplats invid Ljusterö skola. 4. Initiering av nytt skärgårdsutvecklingsprojekt (samarbete mellan två förvaltningar på kommunen) i syfte beskriva vad som krävs för att utveckla skärgårdsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på.

9 Konkreta effekter per delprojekt kan sammanfattas som. Delprojekt Resultat Effekt Servicepunkt Ljusterö Ett konkret förslag med detaljerade ritningar utarbetat och beskrivet. Dessutom lättsam informationsbroschyr i A5-format. Destinationsutveckling Linanäs WIFI-punkter Bredband på Ljusterö Servicepunkt Husarö Hemsida och broschyr utvecklad. Utbud av aktiviteter inventerats och dokumenterats. Tre stycken WIFI-punkter i drift. Medel motsvarande 12,8 Mkr beviljade för etapp 1. En faktisk servicepunkt tagen i drift tremånader under sommaren. Ny kollektivtrafik på Ljusterö Ökat medvetande om behovet av tätare turer på Trafikförvaltningen. Ligger in den politiska processen för förankring och därmed skapat stor medvetenhet bland ledande politiker. Ökat samarbete mellan aktörerna. Ökat medvetande om orten inom kommunen. Ökad turism och därmed sysselsättning. Kommunen uppfattas som modern och turistvänlig för besökare. Större tilltro till framtiden på orten bland företagare, fastboende och deltidsboende. Servicepunkten kan komma att leva vidare med öppethållande året-runt några dagar i veckan. Förbättrad service inom ramen för befintliga busstransporter. Diskussion Styrgruppen har fungerat som ett viktigt forum för diskussion och prioritering av delprojekt. Styrgruppen har också varit ett viktigt stöd för projektledaren då det funnits kompetens i styrgruppen som projektledaren saknat. Referensgruppen har träffats två gånger under hela projekttiden. Referensgruppen har tillfört synpunkter som har varit värdefulla. Dock har vissa åsikter uppfattats som rena särintressen från den funktion som respektive representant företrätt. På så sätt har referensgruppsmötena varit ett livligt debattforum. Förankring bland ortsbefolkningen har varit relativt god. Många har med stort intresse tagit del av projektets framdrift och slutsatser. Delprojekten har efter fokusering och uthållighet gått att genomföra. En av de största utmaningarna har varit Destinationsutveckling Linanäs som inbegripit ett 10-tal egna företagare med starka viljor och bestämda uppfattningar. Genom uthållighet och diplomati har dock projektledaren genomfört delprojektet inom tidplanen med uppfyllda mål.

10 Servicepunkt Ljusterö är ett annat delprojekt som varit en utmaning. Projektledaren har med stor tillförsikt försökt förankra idén under hela utvecklingstiden (ca 6 månader) och med noggrannhet utrett och beskrivit detaljer. Förväntningen bland kommunens tjänstemän var att den politiska ledningen relativt snabbt skulle tillstyrka konceptet så att det kunde lyftas in i beslutsprocessen. Dock visade det sig att idén medför stora förändringar på Ljusterö som av naturliga skäl leder till diskussion och invändningar. Vilken förändring som än föreslås finns det alltid individer emot. Av denna orsak har idén kommit att hamna i politisk långbänk för framtida förankring och färdigställande. Slutsatser En viktig slutsats är att förändringsarbete tar betydligt längre tid än vad man vid första anblicken kan förvänta. Strukturer i samhället kan vara cementerade och tidskrävande att förändra. Det krävs både mod och uthållighet att genomföra förändringar. Av dessa skäl är det av vikt att en projektledare har driv, uthållighet och kurage att föreslå kontroversiella idéer. Det är vidare av vikt att det föreligger starkt engagemang i den tjänstemannaledning som ansvarar för projektet så att projektledaren erhåller nödvändigt stöd och resurser. Det är slutligen av betydelse att ett projekt av denna karaktär har en avstämningsprocess med politiken, eftersom det ytterst är politiken som tar de formella besluten att genomföra förändringarna. Mycket onödigt arbete kan undvikas om politiken på ett tidigt stadium klargör tydliga ramar inom vilka man är beredd att genomföra förändringar. För att vinna förtroende och acceptans bland ortsbor är det nödvändigt att ett projekt av denna karaktär leder till synliga resultat innan projektet är avslutat. Det finns en inneboende skepsis att varje nytt förändringsprojekt endast leder till möten, presentationer och rapporter. Det är viktigt att visa på konkreta synbara, om än små, resultat relativt tidigt i projektet.

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik...

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik... ENKÄT TILL LOKALA UTVECKLINGSGRUPPER Södra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare Bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013, projektledare Fibernät i Tiveden/Davidstorp Samprojekt med fyra vägsamfälligheter Projektet avser kanalisationen (inte

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011 Informationsmöte om Bredband med fiberoptik Stavsjö 2 oktober 2011 Bredband i Stavsjö 2012? Bredbandsutvecklingen i Södermanland och vad händer för dem som inte är med? Jacqueline Hellsten, verksamhetsledare,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Landsbygdshandeln som ökat turistmål

Landsbygdshandeln som ökat turistmål 2013-10-29 Slutrapport för projektet Landsbygdshandeln som ökat turistmål Projektledare Annette Petersson Innehållsförteckning 2. Projektets syfte och mål 2 3. Projektets organisation och styrning 3 4.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

7. FORSTUDIENS MAL... 4

7. FORSTUDIENS MAL... 4 Stödmottagare: Länsstyrelsen Gävleborg Journalnr 2009-4614 Kundnr X 6993 INNEHALLSFÖRTECKNING 1. KONTAKTPERSON... 3 2. SAMMAl"'F A TTNING A V FÖRSTUDIEN... 3 3. GENOMFÖRANDE AV FÖRSTUDIEN... 3 4. ORSAK

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På Din lokala affär 1 Välkommen! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På trädäcket utanför affären finns det möjlighet att sitta i solen, läsa dagens tidning och dricka morgonkaffet.

Läs mer

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och samlingsstället Klintsundet I norra mellersta skärgården, på

Läs mer

Bygd och stad i balans

Bygd och stad i balans Bygd och stad i balans Slutrapport Servicepunkten på Ulvön, en populär samlingsplats Örnsköldsviks Kommun Slutrapport Slutrapport Bygd och stad i balans Etapp 1 serviceutveckling på landsbygden Syfte och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till Munkedals kommun till 99 % landsbygd 2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 9 lokala utvecklingsgrupper Fadderpolitiker Landsbygdsråd Landsbygdsutvecklare Överlevt fem olika

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer