SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör för Malin Västerteg (C) MBP Ylva Höglund tjänstgör för Henry Sandahl (MBP) KD Elise Arnell S Urban Jernberg S Bodil Wennerström S Jessica Rhoden tjänstgör för Jonny Karlsson (S) S Steve Karlsson tjänstgör för Yasin Abbes (S) V Malin Gemzell tjänstgör för Kjell Andersson (V) MOD Camilla Lennartsson SD Natalia E Henriksson MP Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Elise Arnell (KD) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare MP Lo Göthberg Larsson Tjänstemän Lena Ilhage, nämndsekreterare Kenny Fredholm, tf. förvaltningschef Roger Fogelström, revisor 28 Kenneth Sölvebring, revisor 28 Eva Ryberg, revisor 28 Johanna Dahllöf, registrator 29 Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef elevhälsan 31 Marie Wank, Johan Höglund förvaltningsekonomer Johan Sundqvist, utvecklingsledare Utses att justera Urban Jernberg Justeringens plats och tid Kinna Underskrifter Sekreterare Lena Ilhage Ordförande Sofia Sjöstrand Justerare Urban Jernberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (16) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kinna Underskrift Lena Ilhage

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (16) Innehållsförteckning Revisorerna informerar om sitt uppdrag 28 Huvudmannens uppföljning av kränkande behandling Tillfällig skoltillhörighet för elever på Habyskolan i årskurs 5 och 6 30 Elevhälsoplanen 31 Ekonomisk månadsuppföljning 32 Budget Meningsfulla aktiviteter (MAKT) 34 Fyllnadsval till arbetsutskottet 35 Ansökan om ett tionde skolår på Montessoriskolan Pärlan 36 Rapport från kontaktpolitiker 37 Aktuella händelser 38 Meddelanden 39 Delegationsbeslut 40

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (16) 28/2015 Revisorerna informerar om sitt uppdrag Kommunrevisionen har sex valda ledamöter som granskar verksamheten på kommunfullmäktiges uppdrag. Ett par revisorer är ansvariga för att granska barn- och utbildningsnämndens kallelser och protokoll kontinuerligt. Revisorerna är oberoende de granskade nämnderna och anlitar när det behövs sakkunnig hjälp från PwC. Uppdraget styrs och regleras av kommunallagen samt kommunens revisionsreglemente. Revisorerna redovisar sitt uppdrag. diskuteras Ordförande tackar för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (16) 29/2015 Dnr Redovisning av anmälan till huvudman gällande kränkande behandling 2014 s beslut Förvaltningen återkommer med rapport om arbetet med att se över nuvarande rutiner i samband med delårsrapporten. En förskolechef eller rektor, som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till huvudmannen, skollagen 6 kap. 10. Under år 2014 har det inkommit 53 anmälningar till huvudman gällande kränkande behandling. Förvaltningen konstaterar att befintliga rutiner bör ses över då det har framkommit brister gällande hur anmälningar följs upp ute i verksamheterna. beslutade att förvaltningen får i uppdrag att se över nuvarande rutiner och vid redovisning av anmälningarna för år 2015 också rapportera om det arbetet. Nämnden önskade också att få en redovisning av de 53 anmälningar som inkommit Registrator Johanna Dahllöf föredrar ärendet. diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Elise Arnell (KD) föreslår att förvaltningen återkommer med rapport om arbetet med att se över nuvarande rutiner i samband med delårsrapporten. Ordförande frågar om Arnells förslag kan antas och finner att så sker.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (16) 30/2015 Dnr Tillfällig skoltillhörighet för elever på Habyskolan i årskurs 5 och 6 s beslut Elever i årskurs 5 och 6 i Habyskolans upptagningsområde får tillsvidare sin placering på Tingvallaskolan. Nedanstående elever får rätt till skolskjuts till Tingvallaskolan läsåret 15/16. Blivande årskurs 5 Johansson, Klara Lekvad Bergagården Berghem Bengtsson, William Lekvad Maden 2 Berghem Lövström, Agnes Sjölyckevägen 29 Skene Oja, Frida Slottsåsvägen 24 Skene Lindkvist, Rasmus Stenvägen 5 Berghem Granieri, Estelle Viskadal 2 Berghem Blivande årskurs 6 Berg Linfaxe, Oden Hulurörsvägen 5 Skene Oscarsson, Lova Kungskullavägen 7 Berghem Blomqvist, Anton Lekvad Maden 3 Berghem Åkesson, Erika Lekvads gård 1 Berghem Åkesson, Lisa Lekvads gård 1 Berghem Gylline, Siri Sjölyckevägen 25 Skene Helg Börjesson, Kevin Tingsslätt Stenbacken Berghem Andersson, Andreas Öresten Kullen 2 Skene Det blir svårt att bedriva en fullgod undervisning med lärare som inte har behörighet och rätt kompetens i samtliga ämnen, utifrån det antal elever som förväntas de kommande åren på Habyskolan. Eleverna i årskurs 5 och 6 föreslås i stället få sin skoltillhörighet på Tingvallaskolan. Att hänvisa eleverna till Tingvallaskolan påverkar i viss mån skolskjutsen. Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet. diskuteras Beslutgång Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (16) 31/2015 Elevhälsoplanen Elevhälsan ska med sina kompetenser bidra med att skapa goda miljöer som främjar lärande och hälsa. Det innebär bland annat att elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan har en viktig uppgift i arbetet med särskilt stöd, bland annat genom att insatsernas olika kompetenser bidrar till en hög kvalitet på de underlag som sedan leder till beslut. Förvaltningen har tagit fram en elevhälsoplan för att skolans och elevhälsans personal ska få stöd och kunskap om sitt uppdrag inom detta arbete. Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet. diskuteras Ordförande tackar för informationen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (16) 32/2015 Dnr Ekonomisk månadsuppföljning Varje månad redogör förvaltningen för det aktuella ekonomiska läget inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. s behandling Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport för februari 2015 fördelad på huvudverksamhet. Förvaltningsekonomer Marie Wank och Johan Höglund redogör för ärendet. diskuteras. Ordföranden tackar för informationen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (16) 33/2015 Dnr Budget s beslut Förvaltningen får i uppdrag att söka de statsbidrag som regeringen aviserat i sin vårbudget. Budget för åren ska beslutas på nämndens möte i maj. Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys som tillsammans med de generella uppräkningar kommunstyrelsen fastställt ligger till grund för budgetförslaget. Förvaltningen redovisar hur långt man kommit i arbetet. Tf. förvaltningschef Kenny Fredholm och förvaltningsekonom Marie Wank redogör för ärendet. diskuteras Ledamöternas förslag till beslut Urban Jernberg (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att söka de statsbidrag som regeringen aviserat i sin vårbudget. Beslutsgång Ordförande frågar om Jernbergs förslag till beslut kan antas och finner att så sker. I övrigt tackar ordförande för informationen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (16) 34/2015 Meningsfulla aktiviteter Det kommunala informationsansvaret som barn- och utbildningsnämnden har ansvar för, har från 1 januari bytt namn till aktivitetsansvar. Namnet ska spegla att kommunernas ansvar är större än att bara informera ungdomar om möjligheter. Vi ska arbeta aktivt för att få fler till gymnasiet och/eller andra aktiviteter. Projektet MAKT med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen arbetar med att kartlägga och ta fram en modell för arbetet. Troligen kommer även bidrag att sökas från ESF-rådet. Planen är att verksamhet startar hösten Utvecklingsledare Johan Sundqvist redogör för arbetet så här långt. diskuteras Ordförande tackar för informationen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (16) 35/2015 Dnr Fyllnadsval till arbetsutskottet s beslut Malin Västerteg (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Ann-Christine Andreasson (C) väljs till ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Malin Västerteg (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Ordförande Sofia Sjöstrand redogör för ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Sofia Sjöstrand (FP) föreslår att barn- och utbildningsnämnden entledigar Malin Västerteg (C) från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och istället väljer in Ann-Christine Andreasson (C). Beslutgång Ordförande frågar om Sjöstrands förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (16) 36/2015 Dnr Ansökan om ett tionde skolår på Montessoriskolan Pärlan s beslut beslutar att inte förlänga elevens skolplikt med ett tionde skolår då kunskapskraven för årskurs nio uppnåtts. Rektorn för Montessoriskolan Pärlan ansöker om ett tionde skolår för en elev. Enligt skollagen 7 kap 16 är det elevens hemkommun som prövar en elevs rätt att slutföra skolgång trots att skolplikten upphört om eleven inte nått kunskapskraven. Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är det rektorn som tar beslut om förlängd skolplikt. Då Montessoriskolan Pärlan är en fristående skola, och omfattas inte av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, är det nämnden som fattar beslut i ärendet. Dagens möte Tf. förvaltningschef Kenny Fredholm föredrar ärendet diskuteras Beslutsgång Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Protokollet skickas till Montessoriskolan Pärlan

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (16) 37/2015 Rapport från kontaktpolitiker Lo Göthberg Larsson rapporterar från sitt besök på Ubbhultskolan. Natalia E Henriksson rapporterar från sitt besök på industritekniska programmet och teknikcollege Malin Gemzell rapporterade från sitt besök på Mariebergs förskola. Ordföranden tackar för informationen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (16) 38/2015 Aktuella händelser Tf. förvaltningschef Kenny Fredholm informerar om aktuella händelser, bland annat. Assbergs förskola två avdelningar beräknas bli färdiga i mitten av augusti. Nya besked när det gäller reparationer på Stommenskolan vilket påverkar så flytten av särskolebarn försenas en termin. Spadtaget Campus Mark den 27 april Rekryteringskampanj för att få rektorer Cordovan Ordförande Sofia Sjöstrand informerar om ett extra nämndmöte den 19 maj 8.30 för presentation av lokalutredningen. Diskussion om det skolskjutsärende som vårdnadshavare mailat till nämndens politiker. Ordförande tackar för informationen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (16) 39/2015 Meddelanden s beslut Redovisning av meddelanden godkänns 1) Dnr Skolväsendets överklagandenämnd avslår överklagande om interkommunal ersättning 2) Dnr Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning på grund av återkallat överklagande av Montessoriskolan i Skene AB

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (16) 40/ Delegationsbeslut s beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns 1) Beslutsattest, dokument 1-8 2) Beslut om stöd för fritidsstudier för handledarutbildning, dokument 1-2 3) Beslut om tjänsteförrättande chef 4) Beslut om att tillfälligt hyra in rektor för Örbyskolan F-5 5) Dnr Beslut om bidrag för folkhögskolestudier 6) Dnr , 3, 4, 5 Beslut om att utbildning i svenska för invandrare skall upphöra 7) Dnr , 3 Avstängning av elev vid Marks Gymnasieskola 8) Anställningar, nummer ) Ledighetansökningar, nummer 9-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer