Ungas inflytande och delaktighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas inflytande och delaktighet"

Transkript

1 KOMMUNER OCH LANDSTING SOM DEMOKRATIAKTÖRER Ungas inflytande och delaktighet INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA (6)

2

3 Ungas inflytande och delaktighet INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA (6)

4 Upplysningar om innehållet: Lotta Liedberg, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN: Foto omslag: Folio Foto inlaga: Ewa Ahlin, Folio, Casper Hedberg, Johnér, Matton Produktion: Kombinera AB Tryck: LTAB, 2014

5 Förord Att vara förtroendevald i kommuner, landsting och regioner är ett viktigt, roligt och utmanande uppdrag. Det handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor som rör människors vardag. Det är ett förtroende som måste förvaltas i dialog med de som gett förtroendet medborgarna. I inspirationsseriens sjätte skrift tar Sveriges Kommuner och Landsting upp frågan om hur kommuner, landsting och regioner kan utveckla dialogen med unga medborgare. En utveckling där unga i högre grad blir delaktiga i samhällsutvecklingen genom att bidra med sina kunskaper och få en ökad förståelse för kommunen, landstinget och regionens ansvar och krav på prioriteringar. Det innebär ett synligt politiskt ledarskap och politiska institutioner som främjar och utvecklar en kultur där unga människor får möjlighet till inflytande och ses som en resurs för samhällets utveckling. Det handlar om att värna de mänskliga rättigheterna till deltagande, att levandegöra demokratins värden och att berätta de goda historierna där lokal demokrati gör skillnad. Stockholm i december 2014 Anders Knape Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

6

7 Innehåll 7 Ungas inflytande och delaktighet 9 Utmaning 1: Vad ansvarar kommunen, landstinget och regionen för och på vilket sätt berör det mig? Ungdomars förhållande till demokratin Kommuner och landstings ansvar och uppdrag 13 Utmaning 2: Hur kan jag som ung vara med och påverka frågor som berör mig och min vardag? Tydliggör syftet med dialogen Bjud in på ett sätt som passar unga Sociala medier 17 Utmaning 3: Hur kan jag som ung få stöd för att genomföra mina idéer? Stöd ungas eget engagemang 19 Utmaning 4: Hur engagerar jag mig politiskt och vad innebär det? 20 Litteraturtips

8 Kapitel. 6 Ungas inflytande och delaktighet

9 Ungas inflytande och delaktighet Att främja ungas inflytande och delaktighet i samhällslivet är ett av de övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken. Ungas deltagande kan ses ur två perspektiv, resursperspektivet som utgår från att ungdomar är en resurs som kan bidra med erfarenheter och kunskaper samt medborgarperspektivet som utgår från att unga som medborgare har rätt att vara med och delta och påverka. Båda perspektiven är viktiga. En vanlig uppfattning är att unga inte är intresserade av kommun- och landstingspolitik. Forskning visar emellertid att unga är lika samhällsintresserade som vuxna. Däremot är förutsättningarna för unga att delta och påverka ofta sämre på grund av till exempel ålder, kunskap och erfarenhet. De flesta unga har ett svagare politiskt kapital än vuxna vilket gör att trösklarna för deltagande är högre. Bjuder kommunen, landstinget eller regionen in unga till dialog är det viktigt att man menar allvar, att det är på riktigt, annars är det bättre att låta bli. Unga vill inte bara diskutera specifika ungdomsfrågor utan vill även diskutera sådant som rör deras vardag och framtid. Unga i dag vill debattera, vara med i idéutvecklingen och få möjlighet att engagera sig i frågor de brinner för. Att erbjuda detta innebär mod, mod att lämna gamla strukturer för deltagande, mod att frångå tanken om att alla från början måste omfattas av helhetsansvar, mod att lyssna och vilja att ta till sig kunskap om ungas vardag, behov och idéer. Engagerade unga i dag kan bli framtidens politiker om de får möjlighet att delta på riktigt. Ungas inflytande och delaktighet 7

10 Ungas inflytande och delaktighet 8 Ungas inflytande och delaktighet

11 UTMANING 1: Vad ansvarar kommunen, landstinget och regionen för och på vilket sätt berör det mig? Ungdomars förhållande till demokratin Åsiktsfrihet, politisk jämlikhet, allmän och lika rösträtt, samt respekt för minoriteters och andra gruppers rättigheter är exempel på demokratiska kärnvärden. Om inte medborgarna ställer sig bakom värden som dessa kan demokratins fortlevnad i värsta fall komma att hotas. Det måste finnas utrymme för kritik mot systemet, men samtidigt är det viktigt att demokratins grundvärden har starkt stöd bland alla samhällsgrupper. Utifrån en forskningsöversikt och en inventering av befintliga data som SKL har tagit fram 1, med fokus på svenska ungdomars förhållande till demokratin, visar resultaten varken en entydigt negativ eller positiv bild. Farhågor om att ungdomsgenerationen överlag skulle ha tappat sin tilltro till demokratin bekräftas inte, men bilden är inte heller entydigt positiv. Å ena sidan visar unga stort stöd för demokratin, de är minst lika intresserade av politik som tidigare generationer och har höga värden på flera viktiga indikatorer i internationella jämförelser så som politiskt förtroende och valdeltagande. Å andra sidan visar några få områden en stadigt negativ utveckling. Engagemang i politiska partier och partiidentifikation är områden där ungdomar i ett längre perspektiv visar minskade nivåer jämfört med äldre generationer. I stadsdelar med ett stort utanförskap är också valdeltagandet lågt. Om ungdomar inte vet hur kommunen fungerar är det svårare att påverka. Not 1. Lindberg S, Persson M, (2013). Ungdomars förhållande till demokratin. SKL. Ungas inflytande och delaktighet 9

12 Utmaning 1: Vad ansvarar kommunen, landstinget och regionen för och på vilket sätt berör det mig? Kommuner och landstings ansvar och uppdrag Många av de områden som kommun och landsting har ansvar för är ju sådana som unga människor kommer i kontakt med dagligen. Frågor att diskutera Undersökningar visar att många unga inte upplever att de ingår i den kommunala gemenskapen. Däremot ingår de i många andra grupper både in real life och i den virtuella världen. De är ofta engagerade i olika sakfrågor som är viktiga i deras vardag, det kan gälla utbildning, fritid, kommunikationer etc. Ofta gäller dessa sakfrågor kommunala områden vilket inte alltid de unga har kunskap om. Det huvudsakliga ansvaret för de frågor som påverkar ungdomars vardag, såsom utbildning, social omsorg, trygghet, hälso-och sjukvård, samt kultur och fritid vilar på kommuner, landsting och regioner. En undersökning som SKL har gjort visar att en tredjedel av de tillfrågade medborgarna inte vet att kommuner, landsting och regioner ansvarar för skola, vård och omsorg. Undersökningen visar inte om ungas kunskaper skiljer sig från äldres men det är troligt att många unga saknar kunskap om kommuner, landsting och regioners ansvar och uppdrag. 2 Utmaningen för förtroendevalda ligger därför framförallt i att behandla unga som en grupp i samhället som ska ges möjlighet att delta i lokaldemokratin och få förståelse för att kommunalpolitik handlar om deras, ungdomars, vardag som de känner bäst. En satsning på att öka kunskapen om hur kommunen fungerar och vilka ansvarsområden som ingår i kommunal- och landstingskommunal verksamhet skulle kunna leda till högre politiskt deltagande. Att öka och stärka ungas deltagande och inflytande i såväl formella som informella samtal och dialoger i frågor som rör kommunala och landstingskommunala frågor är ett sätt. Att undanröja hinder och skapa möjligheter för ungas eget engagemang och ansvarstagande i det civila samhället är ett annat. Frågor att diskutera: > > Hur kan vi öka unga människors kunskaper om hur demokratin är uppbyggd och stärka förtroendet för demokratin som styrelseskick? > > Hur stärker vi ungas kunskap om kommunens, landstingets och regionens ansvarsområden och hur kan vi tydliggöra att dessa handlar om ungas vardag? > > Hur ser vi på ungas inflytande, vad är våra egna värderingar om unga? > > Är vi beredda att lyssna på och bjuda in unga som medborgare och medspelare i viktiga frågor och på riktigt? > > Vilka signaler skickar vi till unga att vi är intresserade av deras idéer och efterfrågar deras kompetens? > > Har vi anpassat språk och innehåll för att nå unga med information och kommunikation om kommunens, landstingets eller regionens ansvarsområden och hur man kan påverka? Not 2. Myter och fakta, (2014), SKL. 10 Ungas inflytande och delaktighet

13 Ungas inflytande och delaktighet 11

14 Vad ansvarar kommunen, landstinget och regionen för och på vilket sätt berör det mig? 12 Ungas inflytande och delaktighet

15 UTMANING 2: Hur kan jag som ung vara med och påverka frågor som berör mig och min vardag? Tydliggör syftet med dialogen Ett beslut från kommunen, landstinget eller regionen att inleda en dialog med unga behöver föregås av en diskussion om varför man vill lyssna på unga invånare. En dialog som bara har ett symbolvärde är lika bra att avstå. Att bjuda in till dialog är ett åtagande, det skapar förväntningar hos dem som bjuds in. Genom en diskussion om varför kan kommunen, landstinget eller regionen forma principer för dialog med unga. När kommunen, landstinget eller regionen är klar över varför de vill inleda en dialog kommer nästa fråga. I vilken grad vill vi att unga ska vara delaktiga? Vill vi konsultera dem i en särskild fråga eller vill vi att de ska vara delaktiga i utveckling av t.ex. stadskärnan? 3 Bjud in på ett sätt som passar unga För många unga är tröskeln till kommunhuset hög och att samtala med en förtroendevald kan kännas främmande. Att välja en plats utanför kommunhuset gör dialogen mer jämbördig. För att nå så många ungdomsgrupper som möjligt behövs både formaliserade möten och informella samtal, både i fysisk form och på sociala medier. Kommunen, landstinget eller regionen behöver både bjuda in och söka upp. Not 3. Medborgardialog som en del i styrprocessen, Sveriges Kommuner och Landsting Ungas inflytande och delaktighet 13

16 Utmaning 2: Hur kan jag som ung vara med och påverka frågor som berör mig och min vardag? Formella möten och samtal Formella möten kan till exempel vara medborgarmöten och fokusgrupper. De kräver engagemang, inte bara från de unga utan även från förtroendevalda och kommunledningen. Låt unga vara med i planeringen så mycket som möjligt annars blir det de vuxna som skriver agendan och då kan det bli ointressant att delta för de unga. TIPS OCH IDÉER: 4 Före mötet > > Välj en bra tid som passar unga > > Använd en lokal som känns bekväm för de flesta ungdomar > > Ordna transport om det behövs > > Dela information på det sätt som deltagarna önskar > > Försäkra er om att deltagarna vet hur man deltar i ett formellt möte Efter mötet > > Ge positiv verbal återkoppling > > Om de samtycker, publicera bilder och artiklar om deras deltagande på webbplatser och i publikationer > > Citera dem i pressmeddelanden > > Skriv ett referensbrev Informella möten och samtal Informella samtal kan föras på ungas egna arenor som ungdomsgården, fotbollsplanen och på sociala medier. På dessa arenor finns det större möjlighet att nå unga som annars kan ha svårt att göra sin röst hörd. Unga uppskattar informella möten med beslutsfattare både för att diskutera globala frågor som klimatförändringar och lokala frågor som närmiljö och kommunikationer. Frågor att diskutera Frågor att diskutera: > > Vad vinner vi som förtroendevalda på att föra dialog med unga? > > Vad vinner de unga på att delta? > > Hur vill unga delta och påverka? Har vi frågat dem? > > Vilka frågor ska diskuteras? > > Hur ska återkopplingen ske efter genomförda dialoger? > > Hur får man in åsikter och engagemang från de grupper som är underrepresenterade och kanske lever i utanförskap? Not 4. Keepin It Real, Ministry of Youth Development New Zeeland. 14 Ungas inflytande och delaktighet

17 Sociala medier Vid sidan av fysiska möten IRL (in real life) kan kommunen möta unga på olika forum på nätet genom till exempel en fristående hemsida kopplad till kommunens webbplats. Eller kanske mer effektivt, möt unga på de sociala medier där de redan är. Vilka sociala medier som gäller bland unga kan snabbt förändras så en framgångsfaktor i ett sådant arbete är att involvera unga kommuninvånare. Innan man startar ett konto (t.ex. Twitter, Instagram, Facebook) med unga som målgrupp behöver kommunen/landstinget fundera över: > > I vilka sociala medier finns målgruppen och vad är den intresserad av? > > Vad vill vi att de ska veta, tycka eller göra? > > Finns det redan ett forum där vi kan delta? > > Vilken nytta skapas för målgruppen genom närvaro på mediet? > > Vilka resurser behöver vi avsätta vid lansering, planering och löpande arbete? > > Hur marknadsför och skapar vi kännedom om vår närvaro? Ungas inflytande och delaktighet 15

18 Kapitel Ungas inflytande och delaktighet

19 UTMANING 3: Hur kan jag som ung få stöd för att genomföra mina idéer? Stöd ungas eget engagemang För en del unga passar det att engagera sig i en förening, andra unga samlas kring en idé. Får man gehör för sitt engagemang och möjligheter att genomföra idéer kan det bli en positiv erfarenhet att bära med sig framöver. Ger man stöd till ungdomsföreningar behövs både stöd för att driva föreningen och projektbidrag för att genomföra idéer. Bidrag till ungdomsföreningar kan kompletteras med stöd för att genomföra en idé utan att det krävs en formell organisation och omfattande administration. Kommunen kan avsätta en årlig summa varifrån man betalar ut mindre bidrag. ANSÖKNINGSFORMULÄR Ansökningsformuläret bör vara enkelt så att alla unga kan känna att de kan ansöka om bidrag, till exempel: > > Vad är det du vill göra? > > Varför vill du göra det? > > Hur mycket kostar det? > > Varför tycker andra unga att din idé är bra? Frågor att diskutera: > > Vilka föreningar och organisationer är unga aktiva i, vilket stöd får de? > > Hur informerar vi om möjligheterna att söka till exempel föreningsbidrag, når det ut till alla unga? > > Hur stödjer vi underrepresenterade grupper? Frågor att diskutera Ungas inflytande och delaktighet 17

20 18 Ungas inflytande och delaktighet

21 UTMANING 4: Hur engagerar jag mig politiskt och vad innebär det? Många engagerade förtroendevalda är grunden för en stabil demokrati. Är de förtroendevalda representativa för befolkningen i fråga om kön, ålder m.m. ökar legitimiteten. Idag råder det en sned representation framförallt när det gäller ålder. Medan antalet förtroendevalda under 25 år inte har ökat de senaste åren så blir antalet förtroendevalda över 65 år allt fler. Gruppen unga är den mest underrepresenterade gruppen bland de förtroendevalda. Unga politiker lämnar dessutom sina uppdrag i betydligt högre utsträckning än äldre. Det innebär att ungas erfarenheter inte får tillräckligt genomslag. Fler unga förtroendevalda ökar legitimiteten och kvaliteten i beslutsfattandet. TIPS OCH IDÉER: > > Bli mentor för en ungdom > > Uppmuntra skolan att bjuda in de partipolitiska ungdomsförbunden och anordna till exempel auladebatter > > Politikerluncher närvara vid skolans lunch för att samtala med elever > > Erbjud sommarjobb eller praktik att följa med en politiker > > Inspiratörer/ambassadörer - unga förtroendevalda i kommunen eller landstinget som kan inspirera andra unga Frågor att diskutera: > > Försöker vi att utveckla och förnya organisationen och arbetsformerna för att passa unga? > > Erbjuder vi stöd och kunskapsöverföring till unga förtroendevalda? Frågor att diskutera Ungas inflytande och delaktighet 19

22 Litteraturtips Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande, prop 2013/14:191. Metodboken, Sveriges ungdomsråd Ungdomars förhållande till demokratin, Lindberg I Staffan, Persson Mikael, Sveriges Kommuner och Landsting Medborgardialog i styrprocessen, Sveriges Kommuner och Landsting Medborgardialog för unga, Sveriges Kommuner och Landsting Samspel med medborgarna, Sveriges Kommuner och Landsting Ungdomar i demokratin, Sveriges ungdomsråd Keepin It Real, Ministry of Youth Development New Zeeland Dialogguiden.se 20 Ungas inflytande och delaktighet

23

24 Ungas inflytande och delaktighet Inspirationsskrift för förtroendevalda (6) Unga i dag vill debattera, vara med i idéutvecklingen och få möjlighet att engagera sig i frågor de brinner för. Det är också viktigt för en demokrati att ungas kunskaper och erfarenheter tas till vara och ses som en resurs. För att främja möjligheten till delaktighet och inflytande behövs olika metoder och kanaler så att unga medborgare kan få inflytande över sin vardag. Sveriges Kommuner och Landsting ger ut ett antal inspirationsskrifter kring utmaningar som kommuner och landsting står inför i rollen som demokratiaktör. Syftet är att lyfta aktuella frågor inom demokratiområdet för att inspirera till diskussion och handling i utvecklingen av kommuner och landsting och dess förtroendevalda som aktiva aktörer för utvecklingen av den lokala demokratin. Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se ISBN Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2)

kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2) kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2) Samspel med medborgarna Inspirationsskrift för förtroendevalda (2) Upplysningar om innehållet:

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

kommuner och landsting som demokratiaktörer Synliggör den lokala demokratin inspirationsskrift för förtroendevalda (1)

kommuner och landsting som demokratiaktörer Synliggör den lokala demokratin inspirationsskrift för förtroendevalda (1) kommuner och landsting som demokratiaktörer Synliggör den lokala demokratin inspirationsskrift för förtroendevalda (1) Synliggör den lokala demokratin Inspirationsskrift för förtroendevalda (1) Upplysningar

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Demokratibarometern. för en levande lokal demokrati!

Demokratibarometern. för en levande lokal demokrati! Demokratibarometern för en levande lokal demokrati! Demokratibarometern ett verktyg för att utveckla den lokala demokratin och uppdraget som förtroendevald Vissa pratar med folk på Stortorget. Andra söker

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Till dig som är förtroendevald. och arbetar med socialtjänstfrågor

Till dig som är förtroendevald. och arbetar med socialtjänstfrågor Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor 2 Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor Insatta politiker fattar kloka beslut Socialtjänsten arbetar i dag

Läs mer

Medborgardialog - bakgrund, trender och framgångsfaktorer. Lena Lang

Medborgardialog - bakgrund, trender och framgångsfaktorer. Lena Lang Medborgardialog - bakgrund, trender och framgångsfaktorer Lena Lang Varför medborgardialog just nu? SKL:s Kongress november 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Utveckla medborgardialogen.

Utveckla medborgardialogen. Utveckla medborgardialogen Lena.langlet@skl.se 1 Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

IT-verktyg i demokratins tjänst

IT-verktyg i demokratins tjänst IT-verktyg i demokratins tjänst Del 1 utmaningar Geopanel Chatt E-petition Budgetsimulator E-panel Webb SMS Dialogforum 3 IT-verktyg i demokratins tjänst del 1 utmaningar Upplysningar om innehållet: Lena

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Medborgardialog som del i styrningen.

Medborgardialog som del i styrningen. Medborgardialog som del i styrningen kjell-ake.eriksson@skl.se 1 Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser

Läs mer

Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog. Som en del av ett proaktivt styre

Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog. Som en del av ett proaktivt styre Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog Som en del av ett proaktivt styre 1 Varför medborgardialog? Demokratin utmaningar politiken Ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier Lågt förtroende

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Kommittédirektiv. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Dir. 2014:111

Kommittédirektiv. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Dir. 2014:111 Kommittédirektiv Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet Dir. 2014:111 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av

Läs mer

Utveckla principer för medborgardialog. Är vi påverkbara?

Utveckla principer för medborgardialog. Är vi påverkbara? Utveckla principer för medborgardialog Är vi påverkbara? 8 Utveckla principer för medborgardialog NR 8 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

En utvecklingsdag för fullmäktige. uppdrag och samspel

En utvecklingsdag för fullmäktige. uppdrag och samspel En utvecklingsdag för fullmäktige uppdrag och samspel En utvecklingsdag för fullmäktige Att vara förtroendevald politiker är ett lika viktigt som komplicerat uppdrag. Som förtroendevald behöver du känna

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Foto: Colourbox

En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Foto: Colourbox En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Foto: Colourbox OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Strategi för demokrati och delaktighet

Strategi för demokrati och delaktighet 1[14] 2014-03-28 Dnr KS/2013:72: Referens Ahmad Azizi Mottagare Kommunfullmäktige Strategi för demokrati och delaktighet Demokrati och delaktighet i Botkyrka Demokratin i Botkyrka är inte bara för medborgarna.

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel

Södermöres Medborgarpanel Södermöres Medborgarpanel 30 april-7 maj 2013 Tema: Principer för medborgardialog Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 55 av 136 har svarat, svarsfrekvens 40,5 % Enkät februari 2013, tema service; 66% Enkät

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING Yttrande 2016-06-09 Dnr: Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kontaktperson: Gabriel Johansson, 070-874 93 30, gabriel@sverigesungdomsrad.se Svar på remiss angående "Låt fler forma framtiden"

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog. Lena Langlet, SKL

Demokratiutveckling och medborgardialog. Lena Langlet, SKL Demokratiutveckling och medborgardialog Lena Langlet, SKL Något om varför 4 3,9 % är medlemmar i et politiskt parti, ca 1 % av medborgarna är aktiva 70 000 förtroendeuppdrag, 43 000 politiker Differens

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande 1 (9) Slutversion Former för inflytande för ungdomar - Betänkande Sammanfattning Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta förslag till former för inflytande för ungdomar.

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Något om varför Valdeltagande 1994-2014 88 86 84 82 80 78 76 74 72 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Riksdag Landsting Kommun Differens valdeltagande 2014 Kommun Högst

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Fullmäktigeberedningar

Fullmäktigeberedningar kommuner och landsting som demokratiaktörer Fullmäktigeberedningar inspirationsskrift för förtroendevalda (4) Kommuner och landsting som demokratiaktörer Fullmäktigeberedningar inspirationsskrift för

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

ÅSS har tagit del av utredningen och vill med anledning av detta anföra följande:

ÅSS har tagit del av utredningen och vill med anledning av detta anföra följande: Yttrande över remiss SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden Svenska Ångestsyndromsällskapet ÅSS är ett partipolitiskt och religiöst neutralt förbund, som verkar för dem som är eller har varit drabbade av

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Medborgardialog en del av styrprocessen

Medborgardialog en del av styrprocessen en del av styrprocessen Övergripande kommunikationsplan www.vindeln.se Antagen av Kommunstyrelsen, den 28 april 2015, 95 Kommunikationsplan Sida 2(7) Bakgrunden till dialogen I ett samhälle där valdeltagandet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala.

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala. A b c Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27 www.uppsala.se Förord Konventionen om barnets rättigheter sätter barnets behov

Läs mer

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen:

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen: prövning samhällskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Prövningen består av ett skriftligt prov och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

- Tips för att engagera unga och nya ledare

- Tips för att engagera unga och nya ledare Ledarrekrytering - Tips för att engagera unga och nya ledare Andreas Ingmarsson Robert Josefsson Köping, 2009-04-25 Svenska Bordtennisförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Telefon: 08-699 60 00 Fax:

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Försöksverksamhet i Fagersjö

Försöksverksamhet i Fagersjö Sida 1 (6) 2015-11-23 Försöksverksamhet i Fagersjö På stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni 2015 fick förvaltningen i uppdrag att starta en försöksverksamhet för ökat demokratiskt deltagande och inflytande

Läs mer

Ungas delaktighet UNGAS MÖJLIGHETER TILL DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I DEN LOKALA BESLUTSPROCESSEN. Ungas delaktighet 1

Ungas delaktighet UNGAS MÖJLIGHETER TILL DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I DEN LOKALA BESLUTSPROCESSEN. Ungas delaktighet 1 Ungas delaktighet UNGAS MÖJLIGHETER TILL DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I DEN LOKALA BESLUTSPROCESSEN Ungas delaktighet 1 Ungas delaktighet 2 Förord Ungas politiska representation i fullmäktige på lokal nivå

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

kommuner och landsting som demokratiaktörer Valets utmaningar inspirationsskrift för förtroendevalda (3)

kommuner och landsting som demokratiaktörer Valets utmaningar inspirationsskrift för förtroendevalda (3) kommuner och landsting som demokratiaktörer Valets utmaningar inspirationsskrift för förtroendevalda (3) Valets utmaningar Inspirationsskrift för förtroendevalda (3) Upplysningar om innehållet: Björn

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Kvalitet i fritidshem ETT KVALITETSSTÖD FÖR POLITIKER OCH FÖRVALTNING

Kvalitet i fritidshem ETT KVALITETSSTÖD FÖR POLITIKER OCH FÖRVALTNING Kvalitet i fritidshem ETT KVALITETSSTÖD FÖR POLITIKER OCH FÖRVALTNING Kvalitet i fritidshem ETT KVALITETSSTÖD FÖR POLITIKER OCH FÖRVALTNING Upplysningar om innehållet: Bodil Båvner, bodil.bavner@skl.se

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer