Ungas inflytande och delaktighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas inflytande och delaktighet"

Transkript

1 KOMMUNER OCH LANDSTING SOM DEMOKRATIAKTÖRER Ungas inflytande och delaktighet INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA (6)

2

3 Ungas inflytande och delaktighet INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA (6)

4 Upplysningar om innehållet: Lotta Liedberg, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN: Foto omslag: Folio Foto inlaga: Ewa Ahlin, Folio, Casper Hedberg, Johnér, Matton Produktion: Kombinera AB Tryck: LTAB, 2014

5 Förord Att vara förtroendevald i kommuner, landsting och regioner är ett viktigt, roligt och utmanande uppdrag. Det handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor som rör människors vardag. Det är ett förtroende som måste förvaltas i dialog med de som gett förtroendet medborgarna. I inspirationsseriens sjätte skrift tar Sveriges Kommuner och Landsting upp frågan om hur kommuner, landsting och regioner kan utveckla dialogen med unga medborgare. En utveckling där unga i högre grad blir delaktiga i samhällsutvecklingen genom att bidra med sina kunskaper och få en ökad förståelse för kommunen, landstinget och regionens ansvar och krav på prioriteringar. Det innebär ett synligt politiskt ledarskap och politiska institutioner som främjar och utvecklar en kultur där unga människor får möjlighet till inflytande och ses som en resurs för samhällets utveckling. Det handlar om att värna de mänskliga rättigheterna till deltagande, att levandegöra demokratins värden och att berätta de goda historierna där lokal demokrati gör skillnad. Stockholm i december 2014 Anders Knape Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

6

7 Innehåll 7 Ungas inflytande och delaktighet 9 Utmaning 1: Vad ansvarar kommunen, landstinget och regionen för och på vilket sätt berör det mig? Ungdomars förhållande till demokratin Kommuner och landstings ansvar och uppdrag 13 Utmaning 2: Hur kan jag som ung vara med och påverka frågor som berör mig och min vardag? Tydliggör syftet med dialogen Bjud in på ett sätt som passar unga Sociala medier 17 Utmaning 3: Hur kan jag som ung få stöd för att genomföra mina idéer? Stöd ungas eget engagemang 19 Utmaning 4: Hur engagerar jag mig politiskt och vad innebär det? 20 Litteraturtips

8 Kapitel. 6 Ungas inflytande och delaktighet

9 Ungas inflytande och delaktighet Att främja ungas inflytande och delaktighet i samhällslivet är ett av de övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken. Ungas deltagande kan ses ur två perspektiv, resursperspektivet som utgår från att ungdomar är en resurs som kan bidra med erfarenheter och kunskaper samt medborgarperspektivet som utgår från att unga som medborgare har rätt att vara med och delta och påverka. Båda perspektiven är viktiga. En vanlig uppfattning är att unga inte är intresserade av kommun- och landstingspolitik. Forskning visar emellertid att unga är lika samhällsintresserade som vuxna. Däremot är förutsättningarna för unga att delta och påverka ofta sämre på grund av till exempel ålder, kunskap och erfarenhet. De flesta unga har ett svagare politiskt kapital än vuxna vilket gör att trösklarna för deltagande är högre. Bjuder kommunen, landstinget eller regionen in unga till dialog är det viktigt att man menar allvar, att det är på riktigt, annars är det bättre att låta bli. Unga vill inte bara diskutera specifika ungdomsfrågor utan vill även diskutera sådant som rör deras vardag och framtid. Unga i dag vill debattera, vara med i idéutvecklingen och få möjlighet att engagera sig i frågor de brinner för. Att erbjuda detta innebär mod, mod att lämna gamla strukturer för deltagande, mod att frångå tanken om att alla från början måste omfattas av helhetsansvar, mod att lyssna och vilja att ta till sig kunskap om ungas vardag, behov och idéer. Engagerade unga i dag kan bli framtidens politiker om de får möjlighet att delta på riktigt. Ungas inflytande och delaktighet 7

10 Ungas inflytande och delaktighet 8 Ungas inflytande och delaktighet

11 UTMANING 1: Vad ansvarar kommunen, landstinget och regionen för och på vilket sätt berör det mig? Ungdomars förhållande till demokratin Åsiktsfrihet, politisk jämlikhet, allmän och lika rösträtt, samt respekt för minoriteters och andra gruppers rättigheter är exempel på demokratiska kärnvärden. Om inte medborgarna ställer sig bakom värden som dessa kan demokratins fortlevnad i värsta fall komma att hotas. Det måste finnas utrymme för kritik mot systemet, men samtidigt är det viktigt att demokratins grundvärden har starkt stöd bland alla samhällsgrupper. Utifrån en forskningsöversikt och en inventering av befintliga data som SKL har tagit fram 1, med fokus på svenska ungdomars förhållande till demokratin, visar resultaten varken en entydigt negativ eller positiv bild. Farhågor om att ungdomsgenerationen överlag skulle ha tappat sin tilltro till demokratin bekräftas inte, men bilden är inte heller entydigt positiv. Å ena sidan visar unga stort stöd för demokratin, de är minst lika intresserade av politik som tidigare generationer och har höga värden på flera viktiga indikatorer i internationella jämförelser så som politiskt förtroende och valdeltagande. Å andra sidan visar några få områden en stadigt negativ utveckling. Engagemang i politiska partier och partiidentifikation är områden där ungdomar i ett längre perspektiv visar minskade nivåer jämfört med äldre generationer. I stadsdelar med ett stort utanförskap är också valdeltagandet lågt. Om ungdomar inte vet hur kommunen fungerar är det svårare att påverka. Not 1. Lindberg S, Persson M, (2013). Ungdomars förhållande till demokratin. SKL. Ungas inflytande och delaktighet 9

12 Utmaning 1: Vad ansvarar kommunen, landstinget och regionen för och på vilket sätt berör det mig? Kommuner och landstings ansvar och uppdrag Många av de områden som kommun och landsting har ansvar för är ju sådana som unga människor kommer i kontakt med dagligen. Frågor att diskutera Undersökningar visar att många unga inte upplever att de ingår i den kommunala gemenskapen. Däremot ingår de i många andra grupper både in real life och i den virtuella världen. De är ofta engagerade i olika sakfrågor som är viktiga i deras vardag, det kan gälla utbildning, fritid, kommunikationer etc. Ofta gäller dessa sakfrågor kommunala områden vilket inte alltid de unga har kunskap om. Det huvudsakliga ansvaret för de frågor som påverkar ungdomars vardag, såsom utbildning, social omsorg, trygghet, hälso-och sjukvård, samt kultur och fritid vilar på kommuner, landsting och regioner. En undersökning som SKL har gjort visar att en tredjedel av de tillfrågade medborgarna inte vet att kommuner, landsting och regioner ansvarar för skola, vård och omsorg. Undersökningen visar inte om ungas kunskaper skiljer sig från äldres men det är troligt att många unga saknar kunskap om kommuner, landsting och regioners ansvar och uppdrag. 2 Utmaningen för förtroendevalda ligger därför framförallt i att behandla unga som en grupp i samhället som ska ges möjlighet att delta i lokaldemokratin och få förståelse för att kommunalpolitik handlar om deras, ungdomars, vardag som de känner bäst. En satsning på att öka kunskapen om hur kommunen fungerar och vilka ansvarsområden som ingår i kommunal- och landstingskommunal verksamhet skulle kunna leda till högre politiskt deltagande. Att öka och stärka ungas deltagande och inflytande i såväl formella som informella samtal och dialoger i frågor som rör kommunala och landstingskommunala frågor är ett sätt. Att undanröja hinder och skapa möjligheter för ungas eget engagemang och ansvarstagande i det civila samhället är ett annat. Frågor att diskutera: > > Hur kan vi öka unga människors kunskaper om hur demokratin är uppbyggd och stärka förtroendet för demokratin som styrelseskick? > > Hur stärker vi ungas kunskap om kommunens, landstingets och regionens ansvarsområden och hur kan vi tydliggöra att dessa handlar om ungas vardag? > > Hur ser vi på ungas inflytande, vad är våra egna värderingar om unga? > > Är vi beredda att lyssna på och bjuda in unga som medborgare och medspelare i viktiga frågor och på riktigt? > > Vilka signaler skickar vi till unga att vi är intresserade av deras idéer och efterfrågar deras kompetens? > > Har vi anpassat språk och innehåll för att nå unga med information och kommunikation om kommunens, landstingets eller regionens ansvarsområden och hur man kan påverka? Not 2. Myter och fakta, (2014), SKL. 10 Ungas inflytande och delaktighet

13 Ungas inflytande och delaktighet 11

14 Vad ansvarar kommunen, landstinget och regionen för och på vilket sätt berör det mig? 12 Ungas inflytande och delaktighet

15 UTMANING 2: Hur kan jag som ung vara med och påverka frågor som berör mig och min vardag? Tydliggör syftet med dialogen Ett beslut från kommunen, landstinget eller regionen att inleda en dialog med unga behöver föregås av en diskussion om varför man vill lyssna på unga invånare. En dialog som bara har ett symbolvärde är lika bra att avstå. Att bjuda in till dialog är ett åtagande, det skapar förväntningar hos dem som bjuds in. Genom en diskussion om varför kan kommunen, landstinget eller regionen forma principer för dialog med unga. När kommunen, landstinget eller regionen är klar över varför de vill inleda en dialog kommer nästa fråga. I vilken grad vill vi att unga ska vara delaktiga? Vill vi konsultera dem i en särskild fråga eller vill vi att de ska vara delaktiga i utveckling av t.ex. stadskärnan? 3 Bjud in på ett sätt som passar unga För många unga är tröskeln till kommunhuset hög och att samtala med en förtroendevald kan kännas främmande. Att välja en plats utanför kommunhuset gör dialogen mer jämbördig. För att nå så många ungdomsgrupper som möjligt behövs både formaliserade möten och informella samtal, både i fysisk form och på sociala medier. Kommunen, landstinget eller regionen behöver både bjuda in och söka upp. Not 3. Medborgardialog som en del i styrprocessen, Sveriges Kommuner och Landsting Ungas inflytande och delaktighet 13

16 Utmaning 2: Hur kan jag som ung vara med och påverka frågor som berör mig och min vardag? Formella möten och samtal Formella möten kan till exempel vara medborgarmöten och fokusgrupper. De kräver engagemang, inte bara från de unga utan även från förtroendevalda och kommunledningen. Låt unga vara med i planeringen så mycket som möjligt annars blir det de vuxna som skriver agendan och då kan det bli ointressant att delta för de unga. TIPS OCH IDÉER: 4 Före mötet > > Välj en bra tid som passar unga > > Använd en lokal som känns bekväm för de flesta ungdomar > > Ordna transport om det behövs > > Dela information på det sätt som deltagarna önskar > > Försäkra er om att deltagarna vet hur man deltar i ett formellt möte Efter mötet > > Ge positiv verbal återkoppling > > Om de samtycker, publicera bilder och artiklar om deras deltagande på webbplatser och i publikationer > > Citera dem i pressmeddelanden > > Skriv ett referensbrev Informella möten och samtal Informella samtal kan föras på ungas egna arenor som ungdomsgården, fotbollsplanen och på sociala medier. På dessa arenor finns det större möjlighet att nå unga som annars kan ha svårt att göra sin röst hörd. Unga uppskattar informella möten med beslutsfattare både för att diskutera globala frågor som klimatförändringar och lokala frågor som närmiljö och kommunikationer. Frågor att diskutera Frågor att diskutera: > > Vad vinner vi som förtroendevalda på att föra dialog med unga? > > Vad vinner de unga på att delta? > > Hur vill unga delta och påverka? Har vi frågat dem? > > Vilka frågor ska diskuteras? > > Hur ska återkopplingen ske efter genomförda dialoger? > > Hur får man in åsikter och engagemang från de grupper som är underrepresenterade och kanske lever i utanförskap? Not 4. Keepin It Real, Ministry of Youth Development New Zeeland. 14 Ungas inflytande och delaktighet

17 Sociala medier Vid sidan av fysiska möten IRL (in real life) kan kommunen möta unga på olika forum på nätet genom till exempel en fristående hemsida kopplad till kommunens webbplats. Eller kanske mer effektivt, möt unga på de sociala medier där de redan är. Vilka sociala medier som gäller bland unga kan snabbt förändras så en framgångsfaktor i ett sådant arbete är att involvera unga kommuninvånare. Innan man startar ett konto (t.ex. Twitter, Instagram, Facebook) med unga som målgrupp behöver kommunen/landstinget fundera över: > > I vilka sociala medier finns målgruppen och vad är den intresserad av? > > Vad vill vi att de ska veta, tycka eller göra? > > Finns det redan ett forum där vi kan delta? > > Vilken nytta skapas för målgruppen genom närvaro på mediet? > > Vilka resurser behöver vi avsätta vid lansering, planering och löpande arbete? > > Hur marknadsför och skapar vi kännedom om vår närvaro? Ungas inflytande och delaktighet 15

18 Kapitel Ungas inflytande och delaktighet

19 UTMANING 3: Hur kan jag som ung få stöd för att genomföra mina idéer? Stöd ungas eget engagemang För en del unga passar det att engagera sig i en förening, andra unga samlas kring en idé. Får man gehör för sitt engagemang och möjligheter att genomföra idéer kan det bli en positiv erfarenhet att bära med sig framöver. Ger man stöd till ungdomsföreningar behövs både stöd för att driva föreningen och projektbidrag för att genomföra idéer. Bidrag till ungdomsföreningar kan kompletteras med stöd för att genomföra en idé utan att det krävs en formell organisation och omfattande administration. Kommunen kan avsätta en årlig summa varifrån man betalar ut mindre bidrag. ANSÖKNINGSFORMULÄR Ansökningsformuläret bör vara enkelt så att alla unga kan känna att de kan ansöka om bidrag, till exempel: > > Vad är det du vill göra? > > Varför vill du göra det? > > Hur mycket kostar det? > > Varför tycker andra unga att din idé är bra? Frågor att diskutera: > > Vilka föreningar och organisationer är unga aktiva i, vilket stöd får de? > > Hur informerar vi om möjligheterna att söka till exempel föreningsbidrag, når det ut till alla unga? > > Hur stödjer vi underrepresenterade grupper? Frågor att diskutera Ungas inflytande och delaktighet 17

20 18 Ungas inflytande och delaktighet

21 UTMANING 4: Hur engagerar jag mig politiskt och vad innebär det? Många engagerade förtroendevalda är grunden för en stabil demokrati. Är de förtroendevalda representativa för befolkningen i fråga om kön, ålder m.m. ökar legitimiteten. Idag råder det en sned representation framförallt när det gäller ålder. Medan antalet förtroendevalda under 25 år inte har ökat de senaste åren så blir antalet förtroendevalda över 65 år allt fler. Gruppen unga är den mest underrepresenterade gruppen bland de förtroendevalda. Unga politiker lämnar dessutom sina uppdrag i betydligt högre utsträckning än äldre. Det innebär att ungas erfarenheter inte får tillräckligt genomslag. Fler unga förtroendevalda ökar legitimiteten och kvaliteten i beslutsfattandet. TIPS OCH IDÉER: > > Bli mentor för en ungdom > > Uppmuntra skolan att bjuda in de partipolitiska ungdomsförbunden och anordna till exempel auladebatter > > Politikerluncher närvara vid skolans lunch för att samtala med elever > > Erbjud sommarjobb eller praktik att följa med en politiker > > Inspiratörer/ambassadörer - unga förtroendevalda i kommunen eller landstinget som kan inspirera andra unga Frågor att diskutera: > > Försöker vi att utveckla och förnya organisationen och arbetsformerna för att passa unga? > > Erbjuder vi stöd och kunskapsöverföring till unga förtroendevalda? Frågor att diskutera Ungas inflytande och delaktighet 19

22 Litteraturtips Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande, prop 2013/14:191. Metodboken, Sveriges ungdomsråd Ungdomars förhållande till demokratin, Lindberg I Staffan, Persson Mikael, Sveriges Kommuner och Landsting Medborgardialog i styrprocessen, Sveriges Kommuner och Landsting Medborgardialog för unga, Sveriges Kommuner och Landsting Samspel med medborgarna, Sveriges Kommuner och Landsting Ungdomar i demokratin, Sveriges ungdomsråd Keepin It Real, Ministry of Youth Development New Zeeland Dialogguiden.se 20 Ungas inflytande och delaktighet

23

24 Ungas inflytande och delaktighet Inspirationsskrift för förtroendevalda (6) Unga i dag vill debattera, vara med i idéutvecklingen och få möjlighet att engagera sig i frågor de brinner för. Det är också viktigt för en demokrati att ungas kunskaper och erfarenheter tas till vara och ses som en resurs. För att främja möjligheten till delaktighet och inflytande behövs olika metoder och kanaler så att unga medborgare kan få inflytande över sin vardag. Sveriges Kommuner och Landsting ger ut ett antal inspirationsskrifter kring utmaningar som kommuner och landsting står inför i rollen som demokratiaktör. Syftet är att lyfta aktuella frågor inom demokratiområdet för att inspirera till diskussion och handling i utvecklingen av kommuner och landsting och dess förtroendevalda som aktiva aktörer för utvecklingen av den lokala demokratin. Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se ISBN Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

kommuner och landsting som demokratiaktörer Synliggör den lokala demokratin inspirationsskrift för förtroendevalda (1)

kommuner och landsting som demokratiaktörer Synliggör den lokala demokratin inspirationsskrift för förtroendevalda (1) kommuner och landsting som demokratiaktörer Synliggör den lokala demokratin inspirationsskrift för förtroendevalda (1) Synliggör den lokala demokratin Inspirationsskrift för förtroendevalda (1) Upplysningar

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

IT-verktyg i demokratins tjänst

IT-verktyg i demokratins tjänst IT-verktyg i demokratins tjänst Del 1 utmaningar Geopanel Chatt E-petition Budgetsimulator E-panel Webb SMS Dialogforum 3 IT-verktyg i demokratins tjänst del 1 utmaningar Upplysningar om innehållet: Lena

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Utveckla principer för medborgardialog. Är vi påverkbara?

Utveckla principer för medborgardialog. Är vi påverkbara? Utveckla principer för medborgardialog Är vi påverkbara? 8 Utveckla principer för medborgardialog NR 8 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Kommittédirektiv. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Dir. 2014:111

Kommittédirektiv. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Dir. 2014:111 Kommittédirektiv Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet Dir. 2014:111 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog. Som en del av ett proaktivt styre

Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog. Som en del av ett proaktivt styre Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog Som en del av ett proaktivt styre 1 Varför medborgardialog? Demokratin utmaningar politiken Ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier Lågt förtroende

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande 1 (9) Slutversion Former för inflytande för ungdomar - Betänkande Sammanfattning Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta förslag till former för inflytande för ungdomar.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING Yttrande 2016-06-09 Dnr: Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kontaktperson: Gabriel Johansson, 070-874 93 30, gabriel@sverigesungdomsrad.se Svar på remiss angående "Låt fler forma framtiden"

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Något om varför Valdeltagande 1994-2014 88 86 84 82 80 78 76 74 72 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Riksdag Landsting Kommun Differens valdeltagande 2014 Kommun Högst

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog. Lena Langlet, SKL

Demokratiutveckling och medborgardialog. Lena Langlet, SKL Demokratiutveckling och medborgardialog Lena Langlet, SKL Något om varför 4 3,9 % är medlemmar i et politiskt parti, ca 1 % av medborgarna är aktiva 70 000 förtroendeuppdrag, 43 000 politiker Differens

Läs mer

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala.

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala. A b c Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27 www.uppsala.se Förord Konventionen om barnets rättigheter sätter barnets behov

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för demokrati och delaktighet

Strategi för demokrati och delaktighet 1[14] 2014-03-28 Dnr KS/2013:72: Referens Ahmad Azizi Mottagare Kommunfullmäktige Strategi för demokrati och delaktighet Demokrati och delaktighet i Botkyrka Demokratin i Botkyrka är inte bara för medborgarna.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

kommuner och landsting som demokratiaktörer Valets utmaningar inspirationsskrift för förtroendevalda (3)

kommuner och landsting som demokratiaktörer Valets utmaningar inspirationsskrift för förtroendevalda (3) kommuner och landsting som demokratiaktörer Valets utmaningar inspirationsskrift för förtroendevalda (3) Valets utmaningar Inspirationsskrift för förtroendevalda (3) Upplysningar om innehållet: Björn

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Försöksverksamhet i Fagersjö

Försöksverksamhet i Fagersjö Sida 1 (6) 2015-11-23 Försöksverksamhet i Fagersjö På stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni 2015 fick förvaltningen i uppdrag att starta en försöksverksamhet för ökat demokratiskt deltagande och inflytande

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning För materialet svarar: Märit Melbi, Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg, Avdelningen

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen:

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen: prövning samhällskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Prövningen består av ett skriftligt prov och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

Kvalitet i fritidshem ETT KVALITETSSTÖD FÖR POLITIKER OCH FÖRVALTNING

Kvalitet i fritidshem ETT KVALITETSSTÖD FÖR POLITIKER OCH FÖRVALTNING Kvalitet i fritidshem ETT KVALITETSSTÖD FÖR POLITIKER OCH FÖRVALTNING Kvalitet i fritidshem ETT KVALITETSSTÖD FÖR POLITIKER OCH FÖRVALTNING Upplysningar om innehållet: Bodil Båvner, bodil.bavner@skl.se

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

- Tips för att engagera unga och nya ledare

- Tips för att engagera unga och nya ledare Ledarrekrytering - Tips för att engagera unga och nya ledare Andreas Ingmarsson Robert Josefsson Köping, 2009-04-25 Svenska Bordtennisförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Telefon: 08-699 60 00 Fax:

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program

Barn- och ungdomspolitiskt program 1 Barn- och ungdomspolitiskt program Antaget av kommunstyrelsen 2014-02-10 8 Antaget av kommunfullmäktige 2014-03-03 11 Bilderna är tagna på en Framtidsverkstad Norberg som hölls på Mariagården den 22

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog

Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog Göteborgs Stad Social resursförvaltning S2020 Inventeringen: Bernard Le Roux, Anna

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer