Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin"

Transkript

1 Marieby skola F-åk 5 Fritidshem Lena Medin

2 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av den egna verksamheten 4 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbete 5 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 8 4. Utvecklingsområden Områden i skolans/fritidshemmets läroplan Normer och värden Kunskaper och lärande Elevers ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden A Måluppfyllelse förskoleklassen B Måluppfyllelse fritidshemmet C Bedömning och betyg 20 6 Hälsa och livsstil 22 7 Uppföljning av arbete med likabehandlingsplanen 23 8 Situationen för elever i behov av särskild stöd 23 9 Rektors ansvar Rektors samlade bedömning samt rektors analys av 25 prioriterade utvecklingsområden 2

3 Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt kvalitetsarbete (2-8 ), och - inflytande och samråd (9-17 ). Systematiskt kvalitetsarbete Nationell nivå 2 I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Åtgärder 7 Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Rutiner för klagomål 8 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 3

4 1. Beskrivning av den egna verksamheten 1. Marieby skola På skolan finns 55 elever samt ca 30 fritidshemsbarn. Till alla klassrum finns separata ingångar.. Skolan omges av vacker natur med närhet till skogen och Storsjön. 2. Personal Personalen utgörs av behörig personal; tre lärare, två fritidspedagoger, en förskollärare samt en resurs i skolan/fritidshemmet. 3. Ekonomi Budgeten omfattar för skola/fritidshem totalt ca 5 miljoner kronor. De olika verksamheterna har delegerat ekonomiansvar. 4. Ledningen Utgörs av rektor Lena Medin, med ansvar för Storvikenskolan/fritidshem samt Marieby skola/fritidshem. Rektorerna i Brunflo ingår i ett verksamhetsområde tillsammans med rektorer i Torvalla och på Frösön. Ansvarig för verksamhetsområdet är Britta Gyllebring. Skoladministratör är Harriet Hamberg. 5. Organisation Marieby skola har en förskoleklass, åk 1-2, åk 3, åk 4, åk 4-5 samt en fritidsavdelning. Organisationen ändras från år till år beroende på hur barngrupperna ser ut 6. IT utrustning Skolorna har interaktiva projektorer i alla klassrum utom i ett (köps in under 2013). Varje klass har ett antal bärbara datorer, ca 1 dator/ 3 elever. Dessutom finns ett antal ipads på skolan. 4

5 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet September Maj Kontinuerlig uppföljning av uppsatta mål och revidering av handlingsplaner Mars-april Enkät hem till barn/elever och föräldrar. Enkät till åk 5 September Kvalitetsredovisning till förvaltningen KVALITETSÅR Maj Kvalitetsredovisning i arbetslagen. Bearbetning och analys av enkäter samt nationella prov etc Augusti Uppstart med arbete utifrån arbetsplanen. Juni Nya mål i arbetsplan utifrån kvalitetsredovisning, utvärderingar, enkätsvar samt nationella prov 5

6 Forum En tydlig och kommunikativ organisation med olika forum för ständigt lärande och utveckling Utvecklingsgrupp Se nästa sida Samverkansgrupp Krisgrupp Arbetslag Praktisk planering etc Elevhälsoteam Elevråd Föräldraråd Konferenser Pedagogiska frågor, pedagogisk delgivning etc Tre PBSgrupper (problembaserad skolutveckling) Utifrån läroplanens huvudområden 6

7 Utvecklingsgruppens uppdrag Bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete, förskoleklass/skola och fritidshemför att nå ökad måluppfyllelse, utifrån Storviken-Mariebys arbetsplan Utvecklingsledarens roll: Verka för att utvecklingsarbete enligt arbetsplanen kontinuerligt efterföljs i arbetslaget. Se till att arbetslaget följer upp och ansvarar för att ny personal delges viktig information, t ex läroplan och plan för lärande, arbetsplan, sekretess, vikariepärm och polispapper Hjälpa arbetslaget att se helhet och samband Signalera till rektor om stöd till arbetslaget behövs. Tydligt leda arbetslagets träffar genom att: verka för en öppen och rak kommunikation upprätta, följa dagordning samt se till att minnesanteckningar förs. se till att alla aktivt deltar se till att alla kommer till tals 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet 3.Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan Fortsatt arbete med utvecklingsområden med speciellt fokus på : Engelska, internationalisering, kommunikation, IT och värdegrundsfrågor. Se vidare arbetsplan för

8 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning, sammanfattning Fortsätta att diskutera värdegrundsfrågornas innebörd i personalgruppen Utveckla samarbetet med vänskapsskolan i Tanzania Tydliggöra fritidshemmets mål på ht föräldramöte, bl a genom fritidshemsbroschyren Fortsatt arbete med utvecklingsområden med speciellt fokus på : Engelska, internationalisering, kommunikation, IT och värdegrundsfrågor. Tydliggöra rutiner för kommunikation med föräldrar Gemensam planering för all fritidshemspersonal Arbeta mer med läsförståelsen i engelska Arbeta mer med rimlighet och att uppskatta i matematik samt att allmänt sätt arbeta mer med praktisk problemmatematik Fortsätta att utveckla den strukturerade lästräningen Gemensamt tema på föräldramöten under vt 11 Fortsätta att utveckla IUP med omdömen i alla ämnen Utveckla analysarbetet hos pedagogerna, kring resultaten av nationella proven Fortsätta att utveckla arbetet kring lokal pedagogisk planering 8

9 4. Utvecklingsområden Vi i Världen Prioriterat utvecklingsarbete för Storviken-Marieby skolor/fritidshem Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där Utdrag ur Läroplan 2011 Utvecklingsarbetet, Vi i Världen, syftar till att tydliggöra det internationella perspektivet inom alla skolans ämnen samt på fritidshemmet. Utvecklingsarbetet planeras utifrån Läroplan 2011, tre delar: Vision Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål & riktlinjer Utvärdering sker Kursplaner kontinuerligt genom: Elevernas veckoutvärderingar Enkäter Föräldraråd Elevråd/fritidsråd Utvecklingssamtal Nationella prov och diagnoser Kvalitetsredovisning Skolkonferens för personal/arbetslagsmöten/ut -vecklingssamtal Eleven är m edveten om sitt eget kulturarv och närsam hälle i relation till ett internationellt perspektiv Eleven känner respekt och em pati så väl m ed m änniskor i sin närhet, som m ed m änniskor i andra delar av världen Eleven är förberedd för ett sam hälle m ed täta kontakter över kultur- och nationsgränser Arbetsområden :(1-3 ansvaras av tre olika PBS grupper, 4-5 ansvaras av utvgruppen) 1. Engelska 2. IKT (information - kommunikation - teknik) 3. Värdegrund 4. Storviken- Marieby skolors hemsida 5. Tematisk planering för förskoleklass - åk 5 & fritidshemmet StorvikenMarieby skolor/fritidshem, arbetar i övrigt parallellt utifrån 2011 års Läroplans allmänna intentioner samt med samtliga ämnens centrala innehåll och mål 9

10 Områden i skolans läroplan Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet är ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. De nationella läroplanerna och dess mål styr ytterst kvalitetsarbetets upplägg och innehåll. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade i skolans läroplan, dessa områden finns därför angivna under nedanstående rubriker. Kommunfullmäktige (KF) har utifrån de nationella läroplanerna prioriterat vissa områden i skolplanen som formulerats i nämndens budget varje år. Barn och utbildningsnämnden (BoUN) beslutar om kvalitetskrav varje år. Budgetmålen och kvalitetskraven är således prioriteringar utifrån de nationella målen som gjorts för Östersunds kommun. Dessa prioriteringar ska verksamheten förhålla sig till men de är ej heltäckande utifrån de nationella målen. 10

11 5.1. Normer och värden Verksamhetens mål/resultat: Att elever respekterar andra, trivs och känner sig trygg på skolan/fritidshemmet anser vi vara i stort sett uppnått. Att eleven visar intresse och utvecklar förståelse för den kulturella mångfalden i Sverige och andra länder anser vi vara uppnått. Att varje enskild personal har ett respektfullt bemötande mot arbetskamrater, elever och föräldrar anser vi vara uppnått vad gäller bemötandet mot arbetskamrater. Insatser för att nå målen: Värdegrundsdokumentet är redviderat och finns under ikonen lokala arbetsplaner och mål; planer skola på zonline Storviken-Marieby. Vi har gjort en inventering om vilka värdegrundsmaterial vi använder. Det finns ett gemensamt material som ligger under ikonen EQ-verkstaden på zonline Storviken- Marieby. En enklare dokumentationsmall har utarbetats, för uppföljning av likabehandlingslag. Arbetet med utveckling av rastverksamheten och en trygg utemiljö på skolan har påbörjats. Vi konstaterar att vi använder olika material. Fortbildning för all personal i samarbete med utvecklingsgruppen genomfördes. En plan för Internationell vecka på öppet hus har genomförts. Materialet från Unicefs skolmaterial har presenterats för skolorna. Analys lärdomar: Vi använde två PBS möten till att revidera dokumentet och processen startade i Persåsåen då vi började fördjupa oss i nya läroplanen LGR 11. Svårigheten är att förankra och ha det som ett levande dokument för all personal. Vi konstaterar att vi använder olika värdegrundsmaterial, men det finns ett gemensamt material. Vi har tittat på ett material som heter husmodellen från diskrimineringsombudsmannen, där vi kunde få utbildning. Tyvärr fanns inte utbildningen tillgänglig under detta läsår. Vi arbetar vidare med detta under hösten Dokumentationsmall för likabehandlingsplanen. Dokumentationsmallen upplevdes som väldigt omfattande och vi utarbetade ett förenklat dokument, en incidentrapport för enskilda händelser. Vi har diskuterat om att arbeta förebyggande mot kränkande behandling genom att göra en kartläggning av varje enskild elevs situation på skola/fritids. Svårigheten är att hinna med att kartlägga alla elever och göra en bra uppföljning. Utveckling av rastverksamheten. Vi tittade igenom en modell som kallas husmodellen. Vi lämnade över rastverksamheten till elevrådet. Det fortsatta arbetet skjuts upp till höstterminen Vi har inte besökt några andra skolor av samma anledning som ovan. Ett enhetsmöte där vi arbetade med vår vision runt värdegrundsarbetet genomfördes. Delar av värdegrundsgruppen var på en utbildning i tematiska föräldramöten ledd av elevhälsan som delgavs på en konferens. Ett intressant sätt att ha föräldramöten som vi får fundera mer över. 11

12 Internationell vecka öppet hus. Vi har presenterat en modell och inhämtat ideér från personalen och påbörjat en planering inför våren Vi har inlett ett samarbete med Birka folkhögskola, Afrika linjen. De har besökt Storviken-Mariebys alla klasser och pratat om Afrika. Vi har planerat in ett fortsatt samarbete till hösten där övrig personal och föräldrar ingår. Vi har ansökt om pengar i syftet att besöka vår vänskola i Tanzania, men fick avslag. Vi fick ta del av materialet från Unicef väldigt sent på terminen. Det blev dåligt presenterat och försen att arbeta med inför FN dagen. Materialet var dessutom riktat till äldre elever. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi inleder verksamhetsåret med att titta igenom värdegrundsdokumentet för att hålla det levande. Vi gör en årsplanering. Vi fortsätter arbetet med att utveckla rastverksamheten och se över utbildning på husmodellen eller liknande utbildning. Arbeta vidare med Internationell vecka öppet hus och samarbetet med Birka folkhögskola. Vi skriver en ny ansökan till Internationella Programkontoret i syftet att besöka vår vänskola Himo Primiry School i Tanzania Kunskaper Verksamhetens mål: Eleven når delmålen i engelska i åk 1-5 Eleven tycker att engelska är roligt, viktigt och intressant Lärarna har utvecklat sina kunskaper och metodik kring ämnet Eleven har arbetat i enlighet med temaplanen och tycker att det är roligt, viktigt och intressant Insatser för att nå målet: Inventera läromedel Introducera Storviken-Mariebys skolors konkretiserade lokala arbetsplan 2011 i engelska Studiebesök Inleda samarbete med Charlton Manor primary school i London, för elever i åk 4-5 Påbörja arbete med Etwinning; EU:s IKT program för elever i Europeiska skolor Fortsätta att utveckla tematisk brevväxling för f kl - åk 5, med Korona prim school i Tanzania Initiera fortbildning för lärarna gällande undervisning med mycket kommunikation Utveckling av påbörjad tematisk planering som utgår från alla ämnen i kursplanen. 12

13 Sv/eng *Tematisk brevväxling med England & Tanzania So *Samhällsskikt *Religioner *Resurser *FN:s barnkonvention Ma/No/Te *Klimat *Energi *Teknik * Miljö Sl/mu/id/bi/ *Olika material att bygga med/ sy med *Bilder/foto *Musikstilar Resultat: Eleverna når de flesta delmålen i engelska. Vi kan dock se att elever i åk 3-5 inte vågar kommunicera i större grupp så där är målet endast delvis uppnått. Ett par elever i åk 5 Storviken klarar inte delmålen i engelska när det gäller att skriva och läsa. Efter utvärderingar med eleverna, muntligt och skriftligt, så upplevs engelskan som rolig, viktig och intressant så målen är uppnådda. Lärarna har till viss del nått målen i att utveckla sina kunskaper och metodik i engelska. Vi har inventerat läromedel och beslutat oss för ett gemensamt läromedel för f-klass- åk 5 Storviken och Marieby. Under läsåret har vi följt vår nya konkretiserade lokala arbetsplan. Vi har genomfört ett studiebesök på Johannes skola i Stockholm och där tagit del av deras undervisning i engelska. Övrig personal har tagit del av studiebesöket via redovisning. Övriga planerade insatser för att nå målen är ännu inte påbörjade. Eleverna har nått målen i temaplaneringen genom att vi har brevväxlat med elever från Tanzania. Analys lärdomar: Eleven når delmålen i engelska i åk 1-5 Målen nåddes inte fullt ut. Vi måste utveckla vårt arbete när det gäller muntlig kommunikation, att få eleverna att våga! Läromedlet vi valt till hösten uppmuntrar till detta i stor utsträckning. Vi jobbar med engelska varje vecka med början i f-klassen. Några klasser arbetar med engelska varje dag en stund. Vi bör ge stöd till elever med särskilda behov även i engelska under tidigare årskurser framför allt när det gäller att våga kommunicera. Eleven tycker att engelska är roligt, viktigt och intressant. Målen är uppnådda genom varierad undervisning t ex film, lekar, ramsor, sagor, spel, böcker, sång och musik. Engelska används spontant i klassrummet mer än tidigare. Lärarna har utvecklat sina kunskaper och metodik kring ämnet. Vi har till viss del nått målen. Vi har fått avsatt tid var tredje vecka för fördjupade kunskaper och analyser av vår undervisning därför är vi nu på god väg för en bättre måluppfyllelse i engelska. Behov finns av fortbildning och kurser. Alla insatser är inte påbörjade ännu och de kanske var för många för ett läsår. Eleven har arbetat i enlighet med temaplanen och tycker att det är roligt, viktigt och intressant. Vi har skickat brev till Tanzania från våra skolor, däremot är responsen från Korona school väldigt liten. 13

14 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi kommer att arbeta för att stärka elevernas självkänsla så att de vill/vågar kommunicera mer i klassrummet. Vi jobbar med ett nytt läromedel till hösten som vi hoppas ska ge en bättre kontinuitet, bidra till mer kommunikation mellan elever och skapa en röd tråd mellan årskurserna. Vi fortsätter att fördjupa oss i ämnet nästa läsår i lärgruppen engelska för att tillsammans utveckla arbete med t ex det läromedel vi valt att använda. Vi måste fundera vidare på hur vi kan arbeta med en utveckling av engelskan i ett internationellt perspektiv. 5.2 Elevernas ansvar och inflytande Skolans mål: Alla elever: Alla elever tar ansvar för den inre och yttre miljön Målkriterier: Alla uteleksaker finns kvar efter inventering i slutet på varje månad. Det är bortplockat och kläder upphängde. Alla elever är rädda om skolans material. Insatser för att nå målet: Klassråd och elevråd. Muntliga framställningar inför klass/grupp. Tydliggöra målen inom respektive skolämne/verksamhet. Planeringsbok. Arbeta kontinuerligt med ordningsreglerna. Kontaktbok för elever med behov av kontinuerlig kontakt. Utvärdering av skolarbetet. Ansvarsområden för inre och yttre miljön t ex kompostering, sortering, ordning på uteleksaker. Klassrumsregler Matregler för en god matro. Stående punkt gällande raster och klassrumssituation vid klassråd. Inköp av uteleksaker som märktes upp. Två fritidspersonal tillsammans med en personal tittar varje dag runt på skolgården så det inte finns några leksaker kvar. Utlåningssystem för märkta leksaker. Städstund varje dag. Reviderat ordningsreglerna tillsammans med föräldrar och elever. Resultat: Målet är delvis uppnått Analys lärdomar: Vi har inget klotter eller annan åverkan i den inre miljön. Eleverna är rädda om den yttre miljön, men dock kan åverkan ske under kvällar och helger av äldre barn/ungdomar. 14

15 Eleverna är rädda om sina läromedel samt gemensamma lekmaterial. Vi arbetat fokuserat med att utveckla elevernas IUP samt arbetat med kunskapsmålen. Elevens val har gett utrymmer för eleverna att öva sig att samarbeta med andra elever. Eleverna har insikt i ett demokratiskt förhållningssätt. Eleverna har större insikt kring förutsättningarna för en god arbetsmiljö. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Utveckla formen för elevråd/klassråd, planeringsbok. Fortsätta att utveckla formen för elevens val. Ständigt aktualisera ordningsreglerna. Förändringar av rutiner kring lunchen. Samsyn kring skolans regler mellan lärare- lärare och lärare- elev Skola och hem Verksamhetens mål: Föräldrar upplever att de har bra insyn i sitt barns kunskapsutveckling, bra kommunikation med skolans/fridshemmets personal samt upplever ett gott bemötande Insatser för att nå målet: Föräldramöten, Öppet Hus, utvecklingssamtal, föräldrafika, föräldraråd, planering/utvärderingsböcker, veckobrev, spontana samtal (tamburkontakt), Resultat: Målet är delvis uppnått (övervägande andel nöjda ). Analys lärdomar: Föräldrar efterfrågar manlig personal Vissa i f-klass och åk 3 upplever att det stundvis är dålig arbetsro. Fler föräldrar efterfrågar mer utevistelse/uteaktiviteter på fritidshemmet. Föräldrar upplever att det är bristfällig information om barnets dag vid hämtning på förskolan (efter kl 17.00). Många vill ha en bättre utemiljö. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Manlig personal är anställd from hösten 2012 EHT är inkopplad i f-klass samt åk 3 i arbetet med att förbättra arbetsmiljön i klassrummet. Fritidshemmet har satt upp ett mål att främja elevernas vilja att vistas utomhus. Personal förtydligar att pedagoger alltid kontaktar föräldrar vid allvarligare händelser. Pedagogerna ser över utemiljön. 15

16 5.3. Övergång och samverkan Verksamhetens mål. Ett bra överlämnande från tidigare- till senaredelsskolan Insatser för att nå målet: Vid ett flertal tillfällen har eleverna, i samband med elevens val och liknade, ätit lunch på blivande skola. Enskilda intervjuer med alla elever för att för att kartlägga elevernas tankar och önskemål inför överflytt till senare del. Överlämnande samtal om alla elever till mottagande skolas rektor och specialpedagog av elevernas lärare, fritidspedagog och specialpedagog. Elever i behov av särskilt stöd har under hela vårterminen fått besöka blivande skola under flertal tillfällen tillsammans med personal från överlämnade skola. Besöken har gjorts enskilt och i mindre grupp. Besöken har planerats och genomförts tillsammans med mottagande skolas specialpedagog. Eleverna har fått möta sin blivande skolmiljö, de har även fått tagit del av situationer som för dem skapat oro. Eleverna har även besökt skolan tillsammans med lärare och föräldrar för att träffa blivande klasslärare. Gemensam träff med nuvarande och blivande rektorer och specialpedagoger, kurator, skolsköterska, nuvarande lärare, för att göra en gruppering av nya klasser. Blivande specialpedagoger besökte klassen i deras nuvarande miljö. Besök på blivande skola i de nya klasserna. Resultat: Målet att ge eleverna ett bra överlämnande från tidigareskolan till senaredelsskolan har uppnåtts Analys lärdomar: Överlämnandet har var individuellt utifrån elevers olika förutsättningar vilket har bidraget till att målet är nått. Mottagande skola har inte tagit tillvara på den kunskap som finns hos överlämnade skola,om elever i behov av särskilt stöd, för att underlätta deras skolstart. Svårt att påverka men måste vara möjligt att förändra. Det behövs mer tid kring arbetet med klassindelning för att skapa de bästa mest trygga elevgrupperna. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Revidera överlämnanden och arbeta utifrån årets överlämnade som vi anser var lyckosam. Sträva mot att säkerställa en trygg övergång genom att en personal från överlämnade skola får finnas med under början av skolstarten/terminen i blivande skola. 16

17 5.4. Skolan och omvärlden Verksamhetens mål: Eleven tycker att IKT är roligt och intressant Pedagogen har utvecklat sina IKT kunskaper Eleven har i olika sammanhang använt IKT i undervisningen och på fritidshemmet Insatser för att nå målet: Kunskaper om Etwinning, ev söka pengar via Internationella programkontoret. Studiebesök arbetat med John Bauer. Fortbildning för pedagoger via AV media. Samarbeta med elever på ITgymnasiet, John Bauer, i Östersund. Använda metoden skriva sig till läsning. Utveckla samarbetet med Lugnvikskolan. Resultat: Eleverna som har fått arbetat med John Bauer tycker att IKT är roligt och intressant enligt utvärderingar som vi tagit del av. Målet är uppnått för de eleverna. De mål som vi hade satt upp enligt läroplanen i bild Åk 3-5 har vi delvis uppnått. Vi har påbörjat arbete med ASL men inte utvärderat tillsammans med elever eller pedagoger. Målet är delvis uppnått, utifrån våra muntliga utvärderingar. Pedagoger har utvecklat sina IKT-kunskaper är delvis uppnått genom: Studiebesök till Bräcke lärare Inga-Lisa Lundqvist som visade oss ASL, AV-medias representant Helena Fredriksson med föreläsning om ipad, kamera samt olika appar. Tagit del av föreläsning av IT-användandet i hemmamiljö med Helena Fredriksson och Mattias Olsson, datasupport, It och läroplanen. IT- fortbildning av Monika Andersson vid flera tillfällen. Målet uppnått i undervisningen och fritids. Analys lärdomar: Målen är delvis uppnådda. Pedagoger, elever och fritidsbarn har fått möjlighet att prova olika IKT- områden utifrån vår grundfråga- Hur gör vi för att behålla barnens nyfikenhet av omvärlden vid liv? Vi lyckades för att vi vågade prova nya vägar. Vi har fått mycket stöd av vår rektor. Vi ville bilda ett nätverk med skolor som arbetar med ASL i Östersund kommun. men pga tidsbrist inte hunnit. Viktigt att använda IKT i den dagliga arbetet. Nu har vi verkligen satt igång med IKT- användandet. Tillgängligheten och användandet har ökat i alla klasser pga inköp av datorer samt att de finns stationerade i alla klassrum. Kunskaper och söka pengar med E-twinning har vi inte prioriterat. 17

18 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Fortsatt fortbildning och våga prova nya områden inom IKT. Vi måste vara mer delaktig i planeringen med samarbetet med John Bauer. Vi bildar ett nätverk till hösten med skolor som arbetar med ASL. Utveckla ipad användandet bland de lägre åldrarna. 5.7A Måluppfyllelse förskoleklass Förskoleklassens mål: Att utveckla läs och skrivutvecklingen samt den sociala träningen. Insatser för att nå målet: Pedagogerna använder handdockor i undervisningen varje vecka. Pedagogerna använder handdockan som ett verktyg för att lättare och på ett lekfullt sätt nå ett specifikt mål i svenska eller i den sociala utvecklingen. Alla barn gör en handdocka under det första läsåret. Barnen gör böcker till dockan. Skriver brev till dockorna Pedagogens handdockan skriver utmaningar, brev eller uppdrag till barnen, (svenska och matematik). Barnen gör egna teaterpjäser för att bearbeta sociala dilemman. Resultat: Vi har nått målen utifrån barnens nivå Analys lärdomar: Alla barn har kommit igång med skrivandet utifrån sin egen utveckling. Vi utvecklar barnens fantasi, nyfikenhet och kreativitet genom handdockan. Vi tränar barnens sociala samspelet genom handdockan. Barnen kommer igång med skrivandet och de har en mottagare genom pedagogens handdocka. Barnen har lättare att samtala genom sin egen handdocka. Barnen får bekräftelse och uppmärksamhet vid speciella tillfällen som tex födelsedagar. Träna på att lyssna på varandra. Vi nådde målet. Vi tror på dockan som ett pedagogiskt verktyg. Beroende på gruppens sammansättning kan processen se olika ut. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Barnen gör klart handdockan tidigare under läsåret för att utveckla undervisningen och använda den som ett pedagogiskt verktyg. 18

19 5.7B Måluppfyllelse fritidshem Fritidshemmets mål: Barnet har fått önska en aktivitet inom varje period och tycker att det har varitroligt,viktigt och intressant Utveckling av påbörjad temaplan Vecka Världens lekar: T ex leka lekar som barn på Himo school leker Vecka 2-9 Hantverksá T ex sy afrikanska kläder till handdockorna Vecka 4-51 Sagolanden: T ex läsa sagor från olika länder rita och måla till Vecka Det våras för musiken: T ex spela ukelele, olika melodier från olika länder Målkriterie: Barnet har fått önska en aktivitet inom varje period och tycker att det har varit roligt, viktigt och intressant. Insats: Vi har introducerat svenska lekar från förr. Samt lekar från andra länder. Vi har läst sagor för barnen. Barnen har även själva skapat samt dramatiserat sagor. Barnen har ritat och målat till sagor. Eleverna har skapat afrikanska landskap, dockor och masker. Storvikenskolans fritidshem har haft ukulelekurs samt sjungit med eleverna. Insatser för att nå målet: Samtliga pedagoger på fritidshemmen har varit ansvariga för planeringen av temaarbetet. Temaarbetet pågick en gång/vecka under läsåret Resultat: Målet är delvis uppnått. Analys lärdomar: Pg a begränsade resurser har samtliga elever vid vissa tillfällen tilldelats aktiviteter, vilket inneburit att barnen inte alltid haft möjlighet att själva välja aktivitet. Barnen har inte varit delaktiga i planeringen av temaarbetet. Pedagogerna borde har varit mer lyhörd för barnens egna önskemål. Barnen har tyckt att det varit roligt, viktigt och intressant att delta i de nya aktiviteterna Åtgärder För utveckling som kommer att vidtas det närmaste året. Inför nästa temaarbete bör barnen vara mer delaktiga i planeringen, och ha möjlighet att styra aktiviteterna i högre grad. Inför kommande temaarbete utgår vi från personalens kompetenser och barnens intresse / önskemål. 19

20 5.7 C Bedömning och betyg Redovisning nationella prov åk3 Marieby skola TOTALT Ämne ANTAL NÅTT MÅLEN I EJ NÅTT MÅLEN I ELEVER ÅK 3 ÅK 3 Antal Antal Procent Antal Procent Bild Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% Engelska Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% Hem- och konsumentkunskap Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% Idrott och hälsa Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% Matematik Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% Musik Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% NO/te Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% Slöjd Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% SO Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% Svenska Flickor % 0% Pojkar % 0% TOTALT % 0 0% 20

21 Svenska Alla elever uppnådde målen Eleverna har lyckats mindre bra med att skriva en faktatext. Övriga delprov gick bra Matematik Alla elever uppnådde målen Bråktal del av hel innebar svårigheter. Problemlösning med skriftlig huvudräkning var svårt för några. Analys och lärdomar: Svenska, åk 3 har arbetat för lite med att läsa och skriva faktatexter. Matematik, åk 3 måste starta tidigare under läsåret med bråkräkning och jobba mycket med problemlösningstal. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Svenska, skriva texter med hjälp av stödord. Läsa och förstå faktatexter. Matematik, ta in bråkräkning i vardagssituationer kontinuerligt och träna på problemlösningar i större utsträckning. 21

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson Kvalitetsredovisning 2009/2010 Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Läsåret -11/12 HÄNSYN ANSVAR RESPEKT - KUNSKAP FÖRUTSÄTTNINGAR Lokaler Skolan har mer än tillräckligt med lokaler, detta eftersom elevantalet krympt.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Smörkransens förskola

Smörkransens förskola Smörkransens förskola Leif Engkvist 2012-08-23 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer