Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona"

Transkript

1 Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet Fastställande av röstlängd för mötet Totalt deltog 14 röstberättigade vid mötet. Deltagarlista se bil 1. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Henrik Johnsson och till sekreterare Carina Andersson. 4 Val av protokolljusterare och rösträknare Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mathilda Grönblad och Sven Jonasson Deltagarlista, se bil 1 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Kallelse till årsmötet har publicerats på klubbens hemsida, på klubbens facebooksida, i klubbtidningen Fördel samt med anslag i Tennishallen och ansågs av årsmötet vara utlyst på rätt sätt. 6 Fastställande av dagordning Årsmötet godkände dagordningen, se bil 2 7 Styrelsens verksamhetsrapport för det senaste verksamhetsåret Ordförande gjorde en tillbackablick på tennisåret 2013 som var det år då klubben sjösatte treårsplanen för Många aktiviteter är genomförda. Bl. a. har all personal fått prova på att spela tennis, personalen har utbildats i försäljning av de produkter som finns i shopen, vi har ökat tillgängligheten för funktionshindrade med ett ökat antal handikaptoaletter samt inköp av rullstol för tennisspel.

2 Tennisklubbens idrottsprestationer har återigen varit i toppklass inom svensk tennis, bl. a. tog herrarna SM guld utomhus. Klubbens 90-årsjubileum blev en succé, med en tennisuppvisning av klass och en hejdundrande jublieumsfest med 140 deltagare. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och representanter för de olika kommittéerna fick kommentera händelserna inom sitt verksamhetsområde. Sel bil 3. 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret Christer Andersson gick igenom årsredovisningen för Karlskrona Tennisklubb. Klubben gör åter ett positivt resultat, för 2013 blir vinsten 170 kkr. Arrangemanget av JSM bidrar starkt till det goda resultatet. Årsredovisningen, se bil 4 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret Då revisorerna ej fanns på plats läste sekreteraren upp revisorernas berättelse. Se bil 5 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 11 Fastställande av medlemsavgifter för innevarande år Mötet beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, höja medlemsavgifterna enligt följande: Seniorer 490,- (+40,-) Juniorer 245,- (+20,-) Familjer 980,- (+80,-) 12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret Klubbchefen Sophie Alriksson redogjorde för verksamhetsplanen 2014 och berättade att vi under året kommer att arrangera 3 internationella tävlingar, 6 nationella, 1 regional och 4 klubbtävlingar. Nytt för i år blir SEB Karlskrona Open Sommartour på gräs. Vi fortsätter arbetet med treårsplanen där diverse aktiviteter ska genomföras såsom att återinföra skol-dm, etablera ett ungdomsråd, broschyr om klubben m.m. Christer Andersson föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014 och årsmötet fastslog den föreslagna budgeten. Verksamhetsplanen i sin helhet samt budget för 2014 finns i bilaga 6.

3 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Styrelsen har lämnat ett förslag till stadgeändring avseende paragraf 25 och 29 som beskriver styrelsens sammansättning samt bildande och nedläggning av kommitté. Styrelsens förslag angående styrelsens sammansättning innebär att årsmötet väljer sju ledamöter i stället för sju kommittéordförande. Förslaget godkändes av årsmötet. Styrelsens förslag att beslut om bildande eller nedläggning av kommitté ska fattas av styrelsen godkändes också av årsmötet. Se bil 7. Inga motioner fanns att behandla. 14 Val av styrelse Valberedningens ordförande Daniel Brodén gick igenom valberedningens förslag till styrelse för 2014 vilken årsmötet fastställde enligt nedan. Ordförande Henrik Johnsson Omval 1 år Vice ordförande Per-Anders Lindeborg Omval 1 år Sekreterare Carina Andersson Omval 1 år Kassör Christer Andersson Omval 2 år Styrelseledamot Sven Jonasson Omval 1 år Styrelseledamot Jonas Petersson Avgår Styrelseledamot Mathilda Grönblad Omval 2 år Styrelseledamot Robert Krznaric Omval 2 år Styrelseledamot Johan Säfström Nyval 2 år Styrelseledamot Andreas Bergqvist Nyval 2 år Suppleant Maria Leijonhielm Omval 1 år Revisor Staffan Zimmerman Omval 1 år Revisor Bertil Johansson Omval 1 år Revisorssuppleant David Larsson Omval 1 år Revisorssuppleant Guillermo Otero Omval 1 år Valberedning Daniel Brodén Omval 1 år Valberedning Sophie Alriksson Omval 1 år Valberedning Kristian Larsson Omval 1 år Valberedning Johan Wilhelmsson Nyval 1 år 15 Avtackning Jonas Petersson avgick från styrelsen p. g. a flytt till Stockholm. Jonas avtackades med en gåva för sina fina insatser i styrelsen. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla.

4 17 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Carina Andersson Justeras Mathilda Grönblad Sven Jonasson Henrik Johnsson

5

6 Föredragningslista vid årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsrapport för det senaste verksamhetsåret 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter för Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Val av styrelse 15. Avtackning 16. Övriga frågor 17. Mötet avslutas

7 Verksamhetsberättelse 2013 Karlskrona Tennisklubb Medlemmar i styrelsen 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordförande Tävlingskommittén Ordförande Ungdomskommittén Ordförande Marknadskommittén Ledamot Suppleant Adjungerad ledamot Henrik Johnsson Per-Anders Lindeborg Carina Andersson Christer Andersson Jonas Petersson Sven Jonasson Robert Krznaric Mathilda Grönblad Maria Leijonhielm Sophie Alriksson Ordförande sammanfattar tennisåret var året då vi sjösatte vår treårsplan som syftar till att konsolidera verksamheten samt skapa realistiska förutsättningar för fortsatt utveckling. När vi skriver bokslut 2013 kan jag konstatera att samtliga beslutade aktiviteter är påbörjade och närmare 70% avslutade. Naturligtvis hade det varit önskvärt att en större andel av aktiviteterna varit avslutade. Några av de verksamhetsrelaterade aktiviteterna som genomförts och syftar till konsolidering av verksamheten är: Anställd personal har tränats i tennis Anställd personal har utbildats i försäljning av de produkter vi har i shopen

8 Vi har säkerställt informationsflödet så att samtliga anställda har bättre kunskap om vad som sker i verksamheten Vi har genomfört en inspirations- och utbildningsdag för personalen avseende utbudet i cafeterian Tydliga arbets- och skötselinstruktioner är framtagna och genomgångna med anställda Vi har säkerställt temporärt boende i samband med arrangemang i nära anknytning till anläggningen Förslagslåda i syfte att få fler goda förslag från medlemmar och gäster är uppsatt Vi har ökat tillgängligheten på anläggningen för funktionshindrade med ökat antal handikapptoaletter och inköpta rullstolar för tennisspel Under 2014 ska vi genomföra de aktiviteter som kvarstår från verksamhetsåret 2013 samt de beslutade aktiviteter som ska genomföras under 2014 (presenteras på årsmötet). Vårt ekonomiska resultat för 2013 är ett bra resultat baserat på de förutsättningar som funnits. Resultatet kan i princip förklaras genom de arrangemang klubben stått värd för t.ex. JSM. Det innebär också att resultatet kan förklaras genom att medlemmar i hög omfattning ställer upp ideellt vilket är en förutsättning för att genomföra arrangemang på hög nivå. På lång sikt är det inte hållbart att ett positivt resultat, i princip enbart, genereras av arrangemang utanför klubbens kärnverksamhet och till stor del bygger på ideellt engagemang. Jag kan konstatera att trots ett gott resultat skapar inte överskottet förutsättning för önskade framtida satsningar. Med anledning av detta har klubbchefen och kassören under höstterminen genomlyst delar av verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. De har tittat närmare på tennisskolan och kontraktstidernas lönsamhet och kommer under 2014 att presentera åtgärder för att säkerställa att dessa viktiga delar i verksamheten står på en robust ekonomisk grund. Tennisklubbens idrottsprestationer har åter igen varit i toppklass inom svensk tennis. För att nämna några, herrarna tog SM guld utomhus, herrarna gick upp i högsta serien inomhus, Gustav Hansson och Marcus Månsson har tagit individuella SM medaljer. Det känns också tryggt att se alla prestationer från våra duktiga juniorer i årsklasserna. Hermon Michael tog sig bl.a. till två kvartsfinaler i JSM. Så de sportsliga framgångarna känns tryggade för framtiden. Avslutningsvis vill jag skriva några rader om klubbens 90 årsjubileum. Ett arrangemang som tog tid och kraft men som gav så mycket mer än det tog. Vår vänförening från Berlin gästade oss med ett 40- tal personer. Vi fick se en tennisuppvisning som speglade klubbens idrottsliga förmåga där bredd och spets, unga och gamla förenades på tennisbanan och visade upp klubben från sin bästa sida. Kvällens jubileumsmiddag, med 140 deltagare, visar att vi har en genuin och stark klubbkänsla. Henrik Johnsson Ordförande

9 Ekonomi Med hjälp av medarbetare, anställda och medlemmar som på olika sätt hjälper till vid tävlingar, läger m.m. har vi för sextonde året i rad gått med ett plusresultat! Det ekonomiska resultatet för 2013 blev ett plus på ca 170 tkr mot budgeterat 28 tkr. Den stora positiva skillnaden är att JSM inte fanns med i budgetarbetet och det har sedan visat sig vara den bidragande orsaken till det goda resultatet. Racketservice, klubbens bolag, går i stort sett plus minus noll vilket är bra med tanke på den service de tillhandahåller. Vår hedersmedlem och eldsjäl Kjell Fridlund får ett särskilt tack. Våra personalkostnader kommer att öka under 2014 men eftersom vi gärna vill behålla den goda service vi får vädjar vi till er medlemmar att stötta klubben genom att äta/fika i cafeterian och handla i vår fina shop som har ett brett utbud av varor vi behöver för att utöva vår sport. Marknadskommittén med P-A Lindeborg i spetsen gör ett mycket bra arbete med våra sponsorer, vilket utgör en betydande del av våra intäkter. Tränarna med Daniel Brodén i spetsen driver tennisskola, håller läger och tävlingar för våra ungdomar och vuxna. Detta bidrar till inkomster via avgifter och olika bidrag som är betydande för vår ekonomi. Uppdraget som kassör i KTK förenklas avsevärt av att vi har en klubbchef som sköter det mesta som har med ekonomin att göra. Jonas Peterssons kunskaper är också mycket värdefulla för mig, tack Jonas! Nu flyttar Jonas till Stockholm och hans medverkan i klubben upphör, läs minskar. Det blir en saknad inte minst för mig. Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och alla andra som bidragit till det ekonomiska resultatet för 2013 och så hoppas jag att vi ska kunna fortsätta att uppvisa plusresultat även Christer Andersson kassör Marknadskommittén Marknadskommittén har under 2013 bestått av: -Per-Anders Lindeborg -Robert Krznaric -Sophie Alriksson -Pontus Hult -Fredrik Hansson

10 Ordförande för kommittén under första delen av året var Per-Anders Lindeborg. Under senare delen överlämnades ordförandeskapet till Robert Krznaric. Per-Anders lämnar nu vidare ordförandeskapet efter 19 år. Stort tack Per-Anders för alla dessa år som ordförande i marknadskommittén. Under 2013 har kommittén haft kontinuerliga kontakter med företag, annonsförsäljning och avtal gällande sponsring av tennisklubben. Klubben har ökat sponsringsintäkterna ytterligare jämfört med föregående år. Marknadskommittén har även jobbat med allmän marknadsföring och reklam där tennisklubben bl. a haft en helsida i BLT:s spelbilaga, deltagit i Karlskrona Skärgårdsfest m.m. Under året har olika bidrag sökts för inskaffande av en rullstol för att kunna bredda tennisen till utövare med rörelsehinder. Karlskrona Tennisklubb beviljades ett bidrag på kr från Kungaparets bröllopsfond. En rullstol speciellt anpassad för tennis har därefter beställts och levererats till klubben. Karlskrona Tennisklubb har fortsatt 10 huvudsponsorer engagerade i klubben med ett bra engagemang (Roxtec, Printfabriken, Intersport, BLT, Wilson, Stena Line, SEB, Scandic Hotels, Skanska och Garnborns Åkeri & Maskin). Stort tack till huvudsponsorerna och till övriga sponsorer som alla är viktiga för klubben och dess verksamhet. Robert Krznaric Ordförande Marknadskommittén Tävlingskommittén Tävlingskommittén har under året bestått av: -Jonas Petersson, ordförande -Daniel Brodén -Sophie Alriksson -Anders Dunér Under året har kommittén i vanlig ordning arrangerat de nationella tävlingarna Karlskronavakan, Wilson Cup, Intersport Cup, SEB Karlskrona Open och Head Cup. Det har varit bra deltagande i samtliga tävlingar. Ett annat återkommande arrangemang var den s. k Futures-tävlingen med USD i prispengar. Denna tävlingskategori är första trappsteget till den absoluta världstoppen och värdefulla ATP-poäng står på spel. Under slutet av sommaren arrangerades även en internationell veteranturnering där många klubbmedlemmar lyckades knipa poäng och därmed bli världsrankade.

11 Det stora arrangemanget detta år var när klubben återigen stod som värd för Junior-SM utomhus. Denna gång i 14- och 18 årsklasserna. Under en dryg vecka spelades över 500 matcher. JSM blev en arrangörsmässigt mycket lyckad tävling och vi hade även vädergudarna på vår sida. En nyhet 2014 är att vi under SEB Karlskrona Open, som första klubb i Sverige, kommer att arrangera en sommartour för herrar på gräs. Jag vill rikta ett stort tack till klubbens anställda, vaktmästare och medlemmar som gör ett fantastiskt jobb innan och under tävlingarna. Detta gör att vi kan fortsätta att arrangera de bästa tävlingarna i Sverige. Jag vill även tacka Ronneby Tennisklubb för samarbetet under JSM som gjorde tävlingen möjlig att arrangera. Jonas Petersson Ordförande Tävlingskommittén Ungdomskommittén Ungdomskommittén har under året bestått av: Anders Dunér, Annette Hansson, Daniel Brodén, Mats Carlbäck, Mattias Lundgren, Paul Birgersson, Pär Quist och som ordförande Sven Jonasson Aktiviter under 2013 har framförallt varit fokuserade till Knattserien som spelas två gånger per termin samt lördagstennis som efter sommaren har varit igång varje lördag. Knatteserien planeras och genomförs av Mats, Mattias och Daniel. Under hösten har vi börjat samplanera med Ronneby TK som också organiserar mini-, mellan-, och maxitävlingar. På så vis skapar vi ytterligare några tävlingstillfällen för våra yngre spelare. Lördagstennisen organiseras med ett rullande schema där alla i ungdomskommittén är med och leder vi några tillfällen. Vi har haft P15 och F15-lag med i svenska tennisserierna. Denna serie spelas under hösten varje år. Utöver detta sker aktiviteter för tävlingsgrupperna i Tennisskolans regi, t. ex. gemensamma tävlingar. Sven Jonasson Ordförande Ungdomskommiten

12 Veterankommittén Vi som tillhör de lite äldre i klubben har under 2013 varit väldigt aktiva på våra tennisbanor såväl ute som inne. Veteranerna är mycket aktiva och missar sällan vårt spel på måndagar och torsdagar. Stämningen på och utanför planen är alltid rå men hjärtlig. Nya medlemmar tvekar nog i början inför den lite frispråkiga jargonen, men de kommer in i den rätt snart. Vi är ju gamla stötar så vi har svårt att ändra på våra rutiner. Följaktligen har vi två tävlingar och två fester per år. Förutom 2013 då vi bara hade en fest, så nu vet ni att det går att ändra sig. Tävlingen i april vanns av det eminenta mixedparet Lisbeth Karlgärd och Roland Andersson. Lisbeth med sin kanonforehand och Roland med sin snabbhet, fantastiskt! I decembertävlingen segrade Christer Hildrup och Thomas von Dahn. De var nästan utslagna i gruppspelet men kom tillbaka och vann. STRONGT! Matcherna är bäst av nio game, där alla gamen spelas. Trevlig spelform! Tolv dubbelpar ställde upp vid båda tillfällena. Festen 29 november var väldigt lyckad med 40 deltagare. Stämningen som alltid på topp! Vi har lotterier vid våra fester som inbringar medel som gör att vi kan komma ihåg någon som firar något särskilt. Vi kommer också ihåg medlemmar som ej längre finns med oss. Bengt Olvedal, Gurra Sjögren och Inge Algerstedt har lämnat oss Vi saknar dem. Vi vill tacka några av våra sponsorer som hjälp oss med vinster till lotterierna; Morgan Johansson, Bertil Jonasson, vår egen klubb KTK m fl. År 2014 ska vi göra till ett lika trevligt år som de tidigare! Bertil Lilienberg Ordförande Veterankommittén Verksamhetsberättelsen upprättad Carina Andersson Sekreterare Karlskrona Tennisklubb

13

14 Verksamhetsplan 2014 Karlskrona Tennisklubb Övergripande mål Karlskrona Tennisklubb ska erbjuda tennisintresserade ungdomar och vuxna i kommunen en bra tennisutbildning som ska kunna leda till ett livslångt intresse för sporten. Verksamheten i klubben ska präglas av glädje, kamratskap och framåtanda och där alla medlemmar har lika stort värde. Klubben ska bedriva en drogfri verksamhet och en sund ekonomi ska skapa förutsättningar för kvalitet och utveckling. Tennisskola I Tennisskolan ska både ungdomar och vuxna delta, med eller utan funktionsnedsättningar. Tennisskolan är den viktigaste verksamheten i klubben. Klubben ska ge varje individ möjlighet att utvecklas sportsligt och socialt efter sina förutsättningar. I tennisskolan ska vi ge alla den grundteknik som behövs för att skapa ett långvarigt intresse för tennissporten. Därför är teknikträning viktig och alla ska få möjlighet att lära sig det som krävs för att utöva sporten på den nivå man trivs bäst med. I tennisskolan ska god kamratskap, ömsesidig respekt och ett gott humör vara riktmärken. Tävling Tennis har ett naturligt tävlingsmoment och KTK ska ge alla möjlighet att få spela tävlingsmatcher. Genom interna och öppna tävlingar, sparring, serielag, klubbutbyten, läger, individuella tävlingar m.m. ska detta uppnås. Tävlingsarrangemangen ska också bidra till ökad gemenskap och ett ekonomiskt tillskott till klubben. KTK arrangerar årligen både interna klubbtävlingar och större sanktionerade - tävlingar till vilka vi inbjuder både svenska och utländska spelare. KTK arrangerar under 2014: Karlskronavakan-Wilson Cup Lag EM kval pojkar 14 år SEB Karlskrona Open SEB Karlskrona Gräs Open Sommartour herrar (ny fr.o.m. 2014) Intersport Cup ITF Future - Herrar Karlskrona International Senior Trophy (grade 3) HEAD Cup Wilson Junior Tour slutspel Klubbmästerskap

15 Klubbtävling Kalle Anka Cup Tennisskolans tävlingar i juni och december Juldubbeln Skol DM KTK deltar med 9 serielag i olika seriesystem. Förutom de större tävlingarna arrangeras även diverse sociala tillställningar i vanlig ordning, bl.a. Damernas Mellandubbel, Gentlemen s Doubles Woodie Challenge, Årsfest, Berlinutbyte, gemensamma tävlingar och utbyten, Tennisens Dag, Lördagstennis, Lördagsextaser, Knatteserier och motionstävlingar för herr och dam. Elit Vi ska ge våra juniorer och hårt satsande seniorer förutsättningar att kunna tillhöra de främsta i landet. Detta åstadkommer vi genom att framförallt kunna erbjuda tillräcklig tid för såväl tränarledd som individuell träning. Vi ska ha instruktörer/tränare med sammantaget stor kompetens och erfarenhet. Målen inom elit- och serieverksamheten är att representationslagen främst ska bestå av spelare som har utvecklats inom KTK damerna och herrarna ska spela lägst i division ett juniorlagen och veteranlagen ska spela i de högsta divisionerna Kompetens KTK ska ha en hög kompetensnivå, såväl socialt som i sporten tennis. Möjlighet till utbildning - internt och externt - ska ha hög prioritet. Under 2014 kommer det att i vanlig ordning hållas och erbjudas domar-, tränar- och funktionärsutbildningar. Det kommer även att hållas en större funktionärsträff och utvärdering i samarbete med SISU. Huvudtränarna kommer att fortsätta sin pågående utbildning genom Linné Universitetet och Ready Play projektet samtidigt som våra vaktmästare fortsätter sin utbildning enligt det framtagna styrdokumentet (se nedan). Utveckling Karlskrona Tennisklubb är en klubb i tiden och strävar hela tiden efter att utvecklas. Under 2012 arbetade styrelsen och medlemmar fram ett styrdokument för nästkommande tre åren, med huvudmål, syfte, ansvarig och period för avrapportering. Dokumentet presenteras på årsmötet 2013 och ligger nu som grund för klubbens framtida satsning och utveckling för såväl personal och anläggning som struktur och kultur. Se bilaga KTK Huvudaktiviteter samt Årsplan Trivsel Alla är välkomna till KTK; alla medlemmar är lika viktiga och har lika stort värde. Medlemmarna ska tillsammans arbeta för att öka trivseln och den sociala gemenskapen i klubben. KTK ska ha en anläggning som året runt ger förutsättningar för att vara en aktiv, öppen och trivsam klubb.

16 Slutligen För att kunna driva klubben framåt och fortsätta den positiva utvecklingen är det en förutsättning att många medlemmar ställer upp och hjälper till ideellt, dvs. utan ekonomisk ersättning. Det finns möjlighet att göra insatser som funktionär på tävlingar, vara domare, stå i cafeterian, vara lagledare för serielag, arbeta i kommittéer eller styrelsen, vara hjälptränare i Tennisskolan m.m. Vi är alltid på spaning efter hjälpsamma funktionärer. Kontakta därför gärna vår personal eller personer i den kommitté vars verksamhet du är intresserad av. Vi ser naturligtvis till att du får den utbildning som eventuellt krävs för de uppgifter du helst vill arbeta med. Styrelsen Verksamhetsplanen upprättad Sophie Alriksson Klubbchef KTK

17

18

19

20

21

22

23 KARLSKRONA TENNISKLUBB Konto Intäkter Utfall Budget Beräknat utfall Budgetförslag 3010 Försäljning bollar Försäljning Cafeteria Spelavgift UTE Spelkort UTE Spelavgift INNE Spelavg.bilj. INNE + UTE Kontrakt INNE Medlemsavgifter Kursavgifter Anmälningsavgifter Sommarkurser JSM intäkter EM-bidrag Future Intäkter Intäkter Tema tidning Övriga intäkter Privat träning Sponsorintäkter Gräsbanor Bingolotto Lotterier Övriga försäljningsintäkter Aktivitetsbidrag Driftsbidrag Bidrag utbildningar Övriga Bidrag Uthyrning av lokaler Summa intäkter: Konto Kostnader 4010 Inköp bollar

24 4011 Inköp cafeteria Inköp shopen JSM kostnader EM kostnader Future kostnader Inköp Bingolotto Kostnader Tema tidning Domare avgifter Tävlingspriser SvTFs och Reg. Syd avgifter Tennisläger Lokalhyra Rosenholm Övriga lokalhyror Ready Play Aktivitetskonto Kostnader gräsbanor Kostnader vid sommarkurs Startavgifter tävlingar Årets junior Elektricitet Rep./underhåll av lokaler Förbrukningsinventarie Rep./underhåll av inventarier Bilersättning skattefri Hyrbilskostnader Reklam o PR Representation Berlinutbyte / jubileum Kontorsmaterial Förbrukningsmaterial Telefon TV-avgift Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Bevakning Bankkostnader Reklamskatt

25 7010 Löner anställda Löner till vikarie Löner o prispengar Future Tränararvoden Tränararvode lego Tränararvode privat träning Semesterlöner Pensionsförsäkringar Arbetsgivaravgift Fackavgift Särskild löneskatt AMF försäkringar Utbildning Sjuk och hälsovård Övriga personalkostnader Avskrivningar Diverse övriga kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Enkla bolaget, KRS Summa kostnader: Resultat:

26 KARLSKRONA RACKETSERVICE Konto Intäkter Utfall Budget Beräkn. utfall Budgetförslag 3010 Försäljning bollar Försäljning Cafeteria Försäljning Shopen Försäljning racketar Strängning Badminton banhyra sommar Övriga intäkter Lotterier Uthyrning lokaler BKC seviceavgift Övriga ersättningar och intäkter Summa intäkter: Kostnader Förändring varulager Inköp bollar Inköp Cafeteria Inköp Shopen Inköp racketar Inköp strängningsmateriel Inköp lotter Städning Övriga kostnader hyrd lokal Förbrukningsinventarier Reparation o underhåll 5500 inventarie Bilersättning Kontorsmaterial Förbrukningsmateriel städ Bredband Telefoni

27 6250 Porto Övriga kostnader Bankkostnader Datasupport Kontokortskostnader Löner till anställda Löner till vikarier Arbetsgivaravgifter på löner Utbildning personal Övriga personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat

Verksamhetsberättelse. för. År 2005. Catharina Bergsell Sekreterare

Verksamhetsberättelse. för. År 2005. Catharina Bergsell Sekreterare Verksamhetsberättelse för År 2005 Catharina Bergsell Sekreterare - Fördel under 2005 1 (10) Ordföranden sammanfattar tennisåret 2005 Verksamhetsåret 2005 har utgjort en viktig milstolpe i klubbens utveckling.

Läs mer

Morgan flyttar hemifrån. Nr 4 2013 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb. Läs om Morgans framtid på sid 12. Premiär för tävlingen Succé Open sid 5

Morgan flyttar hemifrån. Nr 4 2013 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb. Läs om Morgans framtid på sid 12. Premiär för tävlingen Succé Open sid 5 Nr 4 2013 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb Morgan flyttar hemifrån Läs om Morgans framtid på sid 12 Foto: Succé. Premiär för tävlingen Succé Open sid 5 Foto: Amefoto.se. Välfylld och välspelad Head Cup

Läs mer

FÖRDEL KARLSKRONA Nummer 4 December 2011 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb

FÖRDEL KARLSKRONA Nummer 4 December 2011 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb FÖRDEL KARLSKRONA Nummer 4 December 2011 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb Hermon har spelat många tävlingar och har flera turneringsvinster i både 12- och 14-årsklassen. Per-Anders nådde ända fram till

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

Tennisklubben firar 90år Läs om höjdpunkter, striden för inomhushall och andra minnen.

Tennisklubben firar 90år Läs om höjdpunkter, striden för inomhushall och andra minnen. Nr 1 2013 Utgiven av Karlskrona Tennisklubb Tennisklubben firar 90år Läs om höjdpunkter, striden för inomhushall och andra minnen. Från Wämö till Arena Rosenholm sid 8 9 Magnus Gustafsson gästkåserar sid

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Luleå bugg och swing 2014

Luleå bugg och swing 2014 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 27/314 Luleå bugg och swing 2014 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av a. Ordförande för mötet b. Sekreterare för mötet 4. Val av a. Två justerare, som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, Org.nr. 846001-6812, delger härmed följande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2011 Ordinarie årsmöte 2012-01-29 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Röstlängd Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Bilaga 4 Resultatrapport Bilaga

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer