Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona"

Transkript

1 Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet Fastställande av röstlängd för mötet Totalt deltog 14 röstberättigade vid mötet. Deltagarlista se bil 1. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Henrik Johnsson och till sekreterare Carina Andersson. 4 Val av protokolljusterare och rösträknare Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mathilda Grönblad och Sven Jonasson Deltagarlista, se bil 1 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Kallelse till årsmötet har publicerats på klubbens hemsida, på klubbens facebooksida, i klubbtidningen Fördel samt med anslag i Tennishallen och ansågs av årsmötet vara utlyst på rätt sätt. 6 Fastställande av dagordning Årsmötet godkände dagordningen, se bil 2 7 Styrelsens verksamhetsrapport för det senaste verksamhetsåret Ordförande gjorde en tillbackablick på tennisåret 2013 som var det år då klubben sjösatte treårsplanen för Många aktiviteter är genomförda. Bl. a. har all personal fått prova på att spela tennis, personalen har utbildats i försäljning av de produkter som finns i shopen, vi har ökat tillgängligheten för funktionshindrade med ett ökat antal handikaptoaletter samt inköp av rullstol för tennisspel.

2 Tennisklubbens idrottsprestationer har återigen varit i toppklass inom svensk tennis, bl. a. tog herrarna SM guld utomhus. Klubbens 90-årsjubileum blev en succé, med en tennisuppvisning av klass och en hejdundrande jublieumsfest med 140 deltagare. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och representanter för de olika kommittéerna fick kommentera händelserna inom sitt verksamhetsområde. Sel bil 3. 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret Christer Andersson gick igenom årsredovisningen för Karlskrona Tennisklubb. Klubben gör åter ett positivt resultat, för 2013 blir vinsten 170 kkr. Arrangemanget av JSM bidrar starkt till det goda resultatet. Årsredovisningen, se bil 4 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret Då revisorerna ej fanns på plats läste sekreteraren upp revisorernas berättelse. Se bil 5 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 11 Fastställande av medlemsavgifter för innevarande år Mötet beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, höja medlemsavgifterna enligt följande: Seniorer 490,- (+40,-) Juniorer 245,- (+20,-) Familjer 980,- (+80,-) 12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret Klubbchefen Sophie Alriksson redogjorde för verksamhetsplanen 2014 och berättade att vi under året kommer att arrangera 3 internationella tävlingar, 6 nationella, 1 regional och 4 klubbtävlingar. Nytt för i år blir SEB Karlskrona Open Sommartour på gräs. Vi fortsätter arbetet med treårsplanen där diverse aktiviteter ska genomföras såsom att återinföra skol-dm, etablera ett ungdomsråd, broschyr om klubben m.m. Christer Andersson föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014 och årsmötet fastslog den föreslagna budgeten. Verksamhetsplanen i sin helhet samt budget för 2014 finns i bilaga 6.

3 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Styrelsen har lämnat ett förslag till stadgeändring avseende paragraf 25 och 29 som beskriver styrelsens sammansättning samt bildande och nedläggning av kommitté. Styrelsens förslag angående styrelsens sammansättning innebär att årsmötet väljer sju ledamöter i stället för sju kommittéordförande. Förslaget godkändes av årsmötet. Styrelsens förslag att beslut om bildande eller nedläggning av kommitté ska fattas av styrelsen godkändes också av årsmötet. Se bil 7. Inga motioner fanns att behandla. 14 Val av styrelse Valberedningens ordförande Daniel Brodén gick igenom valberedningens förslag till styrelse för 2014 vilken årsmötet fastställde enligt nedan. Ordförande Henrik Johnsson Omval 1 år Vice ordförande Per-Anders Lindeborg Omval 1 år Sekreterare Carina Andersson Omval 1 år Kassör Christer Andersson Omval 2 år Styrelseledamot Sven Jonasson Omval 1 år Styrelseledamot Jonas Petersson Avgår Styrelseledamot Mathilda Grönblad Omval 2 år Styrelseledamot Robert Krznaric Omval 2 år Styrelseledamot Johan Säfström Nyval 2 år Styrelseledamot Andreas Bergqvist Nyval 2 år Suppleant Maria Leijonhielm Omval 1 år Revisor Staffan Zimmerman Omval 1 år Revisor Bertil Johansson Omval 1 år Revisorssuppleant David Larsson Omval 1 år Revisorssuppleant Guillermo Otero Omval 1 år Valberedning Daniel Brodén Omval 1 år Valberedning Sophie Alriksson Omval 1 år Valberedning Kristian Larsson Omval 1 år Valberedning Johan Wilhelmsson Nyval 1 år 15 Avtackning Jonas Petersson avgick från styrelsen p. g. a flytt till Stockholm. Jonas avtackades med en gåva för sina fina insatser i styrelsen. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla.

4 17 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Carina Andersson Justeras Mathilda Grönblad Sven Jonasson Henrik Johnsson

5

6 Föredragningslista vid årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsrapport för det senaste verksamhetsåret 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter för Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Val av styrelse 15. Avtackning 16. Övriga frågor 17. Mötet avslutas

7 Verksamhetsberättelse 2013 Karlskrona Tennisklubb Medlemmar i styrelsen 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordförande Tävlingskommittén Ordförande Ungdomskommittén Ordförande Marknadskommittén Ledamot Suppleant Adjungerad ledamot Henrik Johnsson Per-Anders Lindeborg Carina Andersson Christer Andersson Jonas Petersson Sven Jonasson Robert Krznaric Mathilda Grönblad Maria Leijonhielm Sophie Alriksson Ordförande sammanfattar tennisåret var året då vi sjösatte vår treårsplan som syftar till att konsolidera verksamheten samt skapa realistiska förutsättningar för fortsatt utveckling. När vi skriver bokslut 2013 kan jag konstatera att samtliga beslutade aktiviteter är påbörjade och närmare 70% avslutade. Naturligtvis hade det varit önskvärt att en större andel av aktiviteterna varit avslutade. Några av de verksamhetsrelaterade aktiviteterna som genomförts och syftar till konsolidering av verksamheten är: Anställd personal har tränats i tennis Anställd personal har utbildats i försäljning av de produkter vi har i shopen

8 Vi har säkerställt informationsflödet så att samtliga anställda har bättre kunskap om vad som sker i verksamheten Vi har genomfört en inspirations- och utbildningsdag för personalen avseende utbudet i cafeterian Tydliga arbets- och skötselinstruktioner är framtagna och genomgångna med anställda Vi har säkerställt temporärt boende i samband med arrangemang i nära anknytning till anläggningen Förslagslåda i syfte att få fler goda förslag från medlemmar och gäster är uppsatt Vi har ökat tillgängligheten på anläggningen för funktionshindrade med ökat antal handikapptoaletter och inköpta rullstolar för tennisspel Under 2014 ska vi genomföra de aktiviteter som kvarstår från verksamhetsåret 2013 samt de beslutade aktiviteter som ska genomföras under 2014 (presenteras på årsmötet). Vårt ekonomiska resultat för 2013 är ett bra resultat baserat på de förutsättningar som funnits. Resultatet kan i princip förklaras genom de arrangemang klubben stått värd för t.ex. JSM. Det innebär också att resultatet kan förklaras genom att medlemmar i hög omfattning ställer upp ideellt vilket är en förutsättning för att genomföra arrangemang på hög nivå. På lång sikt är det inte hållbart att ett positivt resultat, i princip enbart, genereras av arrangemang utanför klubbens kärnverksamhet och till stor del bygger på ideellt engagemang. Jag kan konstatera att trots ett gott resultat skapar inte överskottet förutsättning för önskade framtida satsningar. Med anledning av detta har klubbchefen och kassören under höstterminen genomlyst delar av verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. De har tittat närmare på tennisskolan och kontraktstidernas lönsamhet och kommer under 2014 att presentera åtgärder för att säkerställa att dessa viktiga delar i verksamheten står på en robust ekonomisk grund. Tennisklubbens idrottsprestationer har åter igen varit i toppklass inom svensk tennis. För att nämna några, herrarna tog SM guld utomhus, herrarna gick upp i högsta serien inomhus, Gustav Hansson och Marcus Månsson har tagit individuella SM medaljer. Det känns också tryggt att se alla prestationer från våra duktiga juniorer i årsklasserna. Hermon Michael tog sig bl.a. till två kvartsfinaler i JSM. Så de sportsliga framgångarna känns tryggade för framtiden. Avslutningsvis vill jag skriva några rader om klubbens 90 årsjubileum. Ett arrangemang som tog tid och kraft men som gav så mycket mer än det tog. Vår vänförening från Berlin gästade oss med ett 40- tal personer. Vi fick se en tennisuppvisning som speglade klubbens idrottsliga förmåga där bredd och spets, unga och gamla förenades på tennisbanan och visade upp klubben från sin bästa sida. Kvällens jubileumsmiddag, med 140 deltagare, visar att vi har en genuin och stark klubbkänsla. Henrik Johnsson Ordförande

9 Ekonomi Med hjälp av medarbetare, anställda och medlemmar som på olika sätt hjälper till vid tävlingar, läger m.m. har vi för sextonde året i rad gått med ett plusresultat! Det ekonomiska resultatet för 2013 blev ett plus på ca 170 tkr mot budgeterat 28 tkr. Den stora positiva skillnaden är att JSM inte fanns med i budgetarbetet och det har sedan visat sig vara den bidragande orsaken till det goda resultatet. Racketservice, klubbens bolag, går i stort sett plus minus noll vilket är bra med tanke på den service de tillhandahåller. Vår hedersmedlem och eldsjäl Kjell Fridlund får ett särskilt tack. Våra personalkostnader kommer att öka under 2014 men eftersom vi gärna vill behålla den goda service vi får vädjar vi till er medlemmar att stötta klubben genom att äta/fika i cafeterian och handla i vår fina shop som har ett brett utbud av varor vi behöver för att utöva vår sport. Marknadskommittén med P-A Lindeborg i spetsen gör ett mycket bra arbete med våra sponsorer, vilket utgör en betydande del av våra intäkter. Tränarna med Daniel Brodén i spetsen driver tennisskola, håller läger och tävlingar för våra ungdomar och vuxna. Detta bidrar till inkomster via avgifter och olika bidrag som är betydande för vår ekonomi. Uppdraget som kassör i KTK förenklas avsevärt av att vi har en klubbchef som sköter det mesta som har med ekonomin att göra. Jonas Peterssons kunskaper är också mycket värdefulla för mig, tack Jonas! Nu flyttar Jonas till Stockholm och hans medverkan i klubben upphör, läs minskar. Det blir en saknad inte minst för mig. Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och alla andra som bidragit till det ekonomiska resultatet för 2013 och så hoppas jag att vi ska kunna fortsätta att uppvisa plusresultat även Christer Andersson kassör Marknadskommittén Marknadskommittén har under 2013 bestått av: -Per-Anders Lindeborg -Robert Krznaric -Sophie Alriksson -Pontus Hult -Fredrik Hansson

10 Ordförande för kommittén under första delen av året var Per-Anders Lindeborg. Under senare delen överlämnades ordförandeskapet till Robert Krznaric. Per-Anders lämnar nu vidare ordförandeskapet efter 19 år. Stort tack Per-Anders för alla dessa år som ordförande i marknadskommittén. Under 2013 har kommittén haft kontinuerliga kontakter med företag, annonsförsäljning och avtal gällande sponsring av tennisklubben. Klubben har ökat sponsringsintäkterna ytterligare jämfört med föregående år. Marknadskommittén har även jobbat med allmän marknadsföring och reklam där tennisklubben bl. a haft en helsida i BLT:s spelbilaga, deltagit i Karlskrona Skärgårdsfest m.m. Under året har olika bidrag sökts för inskaffande av en rullstol för att kunna bredda tennisen till utövare med rörelsehinder. Karlskrona Tennisklubb beviljades ett bidrag på kr från Kungaparets bröllopsfond. En rullstol speciellt anpassad för tennis har därefter beställts och levererats till klubben. Karlskrona Tennisklubb har fortsatt 10 huvudsponsorer engagerade i klubben med ett bra engagemang (Roxtec, Printfabriken, Intersport, BLT, Wilson, Stena Line, SEB, Scandic Hotels, Skanska och Garnborns Åkeri & Maskin). Stort tack till huvudsponsorerna och till övriga sponsorer som alla är viktiga för klubben och dess verksamhet. Robert Krznaric Ordförande Marknadskommittén Tävlingskommittén Tävlingskommittén har under året bestått av: -Jonas Petersson, ordförande -Daniel Brodén -Sophie Alriksson -Anders Dunér Under året har kommittén i vanlig ordning arrangerat de nationella tävlingarna Karlskronavakan, Wilson Cup, Intersport Cup, SEB Karlskrona Open och Head Cup. Det har varit bra deltagande i samtliga tävlingar. Ett annat återkommande arrangemang var den s. k Futures-tävlingen med USD i prispengar. Denna tävlingskategori är första trappsteget till den absoluta världstoppen och värdefulla ATP-poäng står på spel. Under slutet av sommaren arrangerades även en internationell veteranturnering där många klubbmedlemmar lyckades knipa poäng och därmed bli världsrankade.

11 Det stora arrangemanget detta år var när klubben återigen stod som värd för Junior-SM utomhus. Denna gång i 14- och 18 årsklasserna. Under en dryg vecka spelades över 500 matcher. JSM blev en arrangörsmässigt mycket lyckad tävling och vi hade även vädergudarna på vår sida. En nyhet 2014 är att vi under SEB Karlskrona Open, som första klubb i Sverige, kommer att arrangera en sommartour för herrar på gräs. Jag vill rikta ett stort tack till klubbens anställda, vaktmästare och medlemmar som gör ett fantastiskt jobb innan och under tävlingarna. Detta gör att vi kan fortsätta att arrangera de bästa tävlingarna i Sverige. Jag vill även tacka Ronneby Tennisklubb för samarbetet under JSM som gjorde tävlingen möjlig att arrangera. Jonas Petersson Ordförande Tävlingskommittén Ungdomskommittén Ungdomskommittén har under året bestått av: Anders Dunér, Annette Hansson, Daniel Brodén, Mats Carlbäck, Mattias Lundgren, Paul Birgersson, Pär Quist och som ordförande Sven Jonasson Aktiviter under 2013 har framförallt varit fokuserade till Knattserien som spelas två gånger per termin samt lördagstennis som efter sommaren har varit igång varje lördag. Knatteserien planeras och genomförs av Mats, Mattias och Daniel. Under hösten har vi börjat samplanera med Ronneby TK som också organiserar mini-, mellan-, och maxitävlingar. På så vis skapar vi ytterligare några tävlingstillfällen för våra yngre spelare. Lördagstennisen organiseras med ett rullande schema där alla i ungdomskommittén är med och leder vi några tillfällen. Vi har haft P15 och F15-lag med i svenska tennisserierna. Denna serie spelas under hösten varje år. Utöver detta sker aktiviteter för tävlingsgrupperna i Tennisskolans regi, t. ex. gemensamma tävlingar. Sven Jonasson Ordförande Ungdomskommiten

12 Veterankommittén Vi som tillhör de lite äldre i klubben har under 2013 varit väldigt aktiva på våra tennisbanor såväl ute som inne. Veteranerna är mycket aktiva och missar sällan vårt spel på måndagar och torsdagar. Stämningen på och utanför planen är alltid rå men hjärtlig. Nya medlemmar tvekar nog i början inför den lite frispråkiga jargonen, men de kommer in i den rätt snart. Vi är ju gamla stötar så vi har svårt att ändra på våra rutiner. Följaktligen har vi två tävlingar och två fester per år. Förutom 2013 då vi bara hade en fest, så nu vet ni att det går att ändra sig. Tävlingen i april vanns av det eminenta mixedparet Lisbeth Karlgärd och Roland Andersson. Lisbeth med sin kanonforehand och Roland med sin snabbhet, fantastiskt! I decembertävlingen segrade Christer Hildrup och Thomas von Dahn. De var nästan utslagna i gruppspelet men kom tillbaka och vann. STRONGT! Matcherna är bäst av nio game, där alla gamen spelas. Trevlig spelform! Tolv dubbelpar ställde upp vid båda tillfällena. Festen 29 november var väldigt lyckad med 40 deltagare. Stämningen som alltid på topp! Vi har lotterier vid våra fester som inbringar medel som gör att vi kan komma ihåg någon som firar något särskilt. Vi kommer också ihåg medlemmar som ej längre finns med oss. Bengt Olvedal, Gurra Sjögren och Inge Algerstedt har lämnat oss Vi saknar dem. Vi vill tacka några av våra sponsorer som hjälp oss med vinster till lotterierna; Morgan Johansson, Bertil Jonasson, vår egen klubb KTK m fl. År 2014 ska vi göra till ett lika trevligt år som de tidigare! Bertil Lilienberg Ordförande Veterankommittén Verksamhetsberättelsen upprättad Carina Andersson Sekreterare Karlskrona Tennisklubb

13

14 Verksamhetsplan 2014 Karlskrona Tennisklubb Övergripande mål Karlskrona Tennisklubb ska erbjuda tennisintresserade ungdomar och vuxna i kommunen en bra tennisutbildning som ska kunna leda till ett livslångt intresse för sporten. Verksamheten i klubben ska präglas av glädje, kamratskap och framåtanda och där alla medlemmar har lika stort värde. Klubben ska bedriva en drogfri verksamhet och en sund ekonomi ska skapa förutsättningar för kvalitet och utveckling. Tennisskola I Tennisskolan ska både ungdomar och vuxna delta, med eller utan funktionsnedsättningar. Tennisskolan är den viktigaste verksamheten i klubben. Klubben ska ge varje individ möjlighet att utvecklas sportsligt och socialt efter sina förutsättningar. I tennisskolan ska vi ge alla den grundteknik som behövs för att skapa ett långvarigt intresse för tennissporten. Därför är teknikträning viktig och alla ska få möjlighet att lära sig det som krävs för att utöva sporten på den nivå man trivs bäst med. I tennisskolan ska god kamratskap, ömsesidig respekt och ett gott humör vara riktmärken. Tävling Tennis har ett naturligt tävlingsmoment och KTK ska ge alla möjlighet att få spela tävlingsmatcher. Genom interna och öppna tävlingar, sparring, serielag, klubbutbyten, läger, individuella tävlingar m.m. ska detta uppnås. Tävlingsarrangemangen ska också bidra till ökad gemenskap och ett ekonomiskt tillskott till klubben. KTK arrangerar årligen både interna klubbtävlingar och större sanktionerade - tävlingar till vilka vi inbjuder både svenska och utländska spelare. KTK arrangerar under 2014: Karlskronavakan-Wilson Cup Lag EM kval pojkar 14 år SEB Karlskrona Open SEB Karlskrona Gräs Open Sommartour herrar (ny fr.o.m. 2014) Intersport Cup ITF Future - Herrar Karlskrona International Senior Trophy (grade 3) HEAD Cup Wilson Junior Tour slutspel Klubbmästerskap

15 Klubbtävling Kalle Anka Cup Tennisskolans tävlingar i juni och december Juldubbeln Skol DM KTK deltar med 9 serielag i olika seriesystem. Förutom de större tävlingarna arrangeras även diverse sociala tillställningar i vanlig ordning, bl.a. Damernas Mellandubbel, Gentlemen s Doubles Woodie Challenge, Årsfest, Berlinutbyte, gemensamma tävlingar och utbyten, Tennisens Dag, Lördagstennis, Lördagsextaser, Knatteserier och motionstävlingar för herr och dam. Elit Vi ska ge våra juniorer och hårt satsande seniorer förutsättningar att kunna tillhöra de främsta i landet. Detta åstadkommer vi genom att framförallt kunna erbjuda tillräcklig tid för såväl tränarledd som individuell träning. Vi ska ha instruktörer/tränare med sammantaget stor kompetens och erfarenhet. Målen inom elit- och serieverksamheten är att representationslagen främst ska bestå av spelare som har utvecklats inom KTK damerna och herrarna ska spela lägst i division ett juniorlagen och veteranlagen ska spela i de högsta divisionerna Kompetens KTK ska ha en hög kompetensnivå, såväl socialt som i sporten tennis. Möjlighet till utbildning - internt och externt - ska ha hög prioritet. Under 2014 kommer det att i vanlig ordning hållas och erbjudas domar-, tränar- och funktionärsutbildningar. Det kommer även att hållas en större funktionärsträff och utvärdering i samarbete med SISU. Huvudtränarna kommer att fortsätta sin pågående utbildning genom Linné Universitetet och Ready Play projektet samtidigt som våra vaktmästare fortsätter sin utbildning enligt det framtagna styrdokumentet (se nedan). Utveckling Karlskrona Tennisklubb är en klubb i tiden och strävar hela tiden efter att utvecklas. Under 2012 arbetade styrelsen och medlemmar fram ett styrdokument för nästkommande tre åren, med huvudmål, syfte, ansvarig och period för avrapportering. Dokumentet presenteras på årsmötet 2013 och ligger nu som grund för klubbens framtida satsning och utveckling för såväl personal och anläggning som struktur och kultur. Se bilaga KTK Huvudaktiviteter samt Årsplan Trivsel Alla är välkomna till KTK; alla medlemmar är lika viktiga och har lika stort värde. Medlemmarna ska tillsammans arbeta för att öka trivseln och den sociala gemenskapen i klubben. KTK ska ha en anläggning som året runt ger förutsättningar för att vara en aktiv, öppen och trivsam klubb.

16 Slutligen För att kunna driva klubben framåt och fortsätta den positiva utvecklingen är det en förutsättning att många medlemmar ställer upp och hjälper till ideellt, dvs. utan ekonomisk ersättning. Det finns möjlighet att göra insatser som funktionär på tävlingar, vara domare, stå i cafeterian, vara lagledare för serielag, arbeta i kommittéer eller styrelsen, vara hjälptränare i Tennisskolan m.m. Vi är alltid på spaning efter hjälpsamma funktionärer. Kontakta därför gärna vår personal eller personer i den kommitté vars verksamhet du är intresserad av. Vi ser naturligtvis till att du får den utbildning som eventuellt krävs för de uppgifter du helst vill arbeta med. Styrelsen Verksamhetsplanen upprättad Sophie Alriksson Klubbchef KTK

17

18

19

20

21

22

23 KARLSKRONA TENNISKLUBB Konto Intäkter Utfall Budget Beräknat utfall Budgetförslag 3010 Försäljning bollar Försäljning Cafeteria Spelavgift UTE Spelkort UTE Spelavgift INNE Spelavg.bilj. INNE + UTE Kontrakt INNE Medlemsavgifter Kursavgifter Anmälningsavgifter Sommarkurser JSM intäkter EM-bidrag Future Intäkter Intäkter Tema tidning Övriga intäkter Privat träning Sponsorintäkter Gräsbanor Bingolotto Lotterier Övriga försäljningsintäkter Aktivitetsbidrag Driftsbidrag Bidrag utbildningar Övriga Bidrag Uthyrning av lokaler Summa intäkter: Konto Kostnader 4010 Inköp bollar

24 4011 Inköp cafeteria Inköp shopen JSM kostnader EM kostnader Future kostnader Inköp Bingolotto Kostnader Tema tidning Domare avgifter Tävlingspriser SvTFs och Reg. Syd avgifter Tennisläger Lokalhyra Rosenholm Övriga lokalhyror Ready Play Aktivitetskonto Kostnader gräsbanor Kostnader vid sommarkurs Startavgifter tävlingar Årets junior Elektricitet Rep./underhåll av lokaler Förbrukningsinventarie Rep./underhåll av inventarier Bilersättning skattefri Hyrbilskostnader Reklam o PR Representation Berlinutbyte / jubileum Kontorsmaterial Förbrukningsmaterial Telefon TV-avgift Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Bevakning Bankkostnader Reklamskatt

25 7010 Löner anställda Löner till vikarie Löner o prispengar Future Tränararvoden Tränararvode lego Tränararvode privat träning Semesterlöner Pensionsförsäkringar Arbetsgivaravgift Fackavgift Särskild löneskatt AMF försäkringar Utbildning Sjuk och hälsovård Övriga personalkostnader Avskrivningar Diverse övriga kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Enkla bolaget, KRS Summa kostnader: Resultat:

26 KARLSKRONA RACKETSERVICE Konto Intäkter Utfall Budget Beräkn. utfall Budgetförslag 3010 Försäljning bollar Försäljning Cafeteria Försäljning Shopen Försäljning racketar Strängning Badminton banhyra sommar Övriga intäkter Lotterier Uthyrning lokaler BKC seviceavgift Övriga ersättningar och intäkter Summa intäkter: Kostnader Förändring varulager Inköp bollar Inköp Cafeteria Inköp Shopen Inköp racketar Inköp strängningsmateriel Inköp lotter Städning Övriga kostnader hyrd lokal Förbrukningsinventarier Reparation o underhåll 5500 inventarie Bilersättning Kontorsmaterial Förbrukningsmateriel städ Bredband Telefoni

27 6250 Porto Övriga kostnader Bankkostnader Datasupport Kontokortskostnader Löner till anställda Löner till vikarier Arbetsgivaravgifter på löner Utbildning personal Övriga personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. År 2005. Catharina Bergsell Sekreterare

Verksamhetsberättelse. för. År 2005. Catharina Bergsell Sekreterare Verksamhetsberättelse för År 2005 Catharina Bergsell Sekreterare - Fördel under 2005 1 (10) Ordföranden sammanfattar tennisåret 2005 Verksamhetsåret 2005 har utgjort en viktig milstolpe i klubbens utveckling.

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

KLUBBCHEFEN INFORMERAR

KLUBBCHEFEN INFORMERAR KLUBBCHEFEN INFORMERAR Presentation Sophie Alriksson, 0768-867103 sophie@karlskronatk.com Ansvarsområden: Personal Anläggning Shop Cafeteria Bokföring Kontraktstider Sponsring / Marknadsföring Tävlingsorganisation

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan VÄLKOMMEN TILL Vi vill skapa vinnare på flera plan VI GER UNGDOMAR OCH VUXNA EN FARTFYLLD OCH MENINGSFULL FRITID Norrköpings Tennisklubb grundades år 1921 och då spelade man tennis utomhus på Idrottsparken,

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05

Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05 Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05 Plats: Eklundshof, Uppsala Närvarande Från föreningsstyrelsen. Roland Lenngren, Sibyl Lindgren, Viveka Träff, Oskar Hägg, Stefan Sjöberg, Peter Ersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer