VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 1 juli 31 december

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION MEDLEMMAR 68 SEKTIONER 9 LOKALA LÄKARE- SÄLLSKAP 19 ASSOCIERADE FÖRENINGAR FULLMÄKTIGE DELEGATIONER KOMMITTEER & ARBETSGRUPPER NÄMNDEN NÄMNDLEDAMÖTER AU NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT VD & KANSLI 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 INNEHÅLL kontakta oss 4 Inledning 5 SLS nämnd 6 Forskningsdelegationen 8 Utbildningsdelegationen 10 Delegationen för medicinsk etik 13 Riksstämmedelegationen 14 Kommittén för medicinsk språkvård 15 IT-kommittén 16 Kommittén för läkemedelsfrågor 17 Kommittén för säker vård 18 Kommitten för medicinska kvalitetsfrågor 19 Levnadsvaneprojektet 20 Kandidatföreningen 21 Priser och medaljer 23 Tisdagssammankomster 28 Konst & Läkekonst 26 Möten och seminarier 27 Kommunikation och marknadsföring 28 Huset och jubileumsbokserien 29 Kansliet 30 Samlingarna och Hagströmerbiblioteket 32 SLS representanter i råd och expertgrupper 33 Medlemmar 34 Ekonomi 35 Sektioner 36 Besvarade remisser Kansliet Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10 Box Stockholm Internet e-post Växel/reception telefon fax telefontid: mån-tor , fre 8 15 Medlemsfrågor telefon e-post: Bokning av lokaler telefon e-post: Restaurangen telefon e-post Internet Svenska LäkaresälLskapets organisation MEDLEMMAR SLS har runt medlemmar. Medlemmarna utövar sin verksamhet inom sina delegationer, kommittéer och sektioner. SEKTIONER, LOKALA LÄKARESÄLLSKAP OCH ASSOCIERADE FÖRENINGAR SLS har 68 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och 19 associerade föreningar. FULLMÄKTIGE är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och deras suppleanter vilka är valda av SLS sektioner eller lokala läkaresällskap. ORDFÖRANDE SLS leds av dess ordförande, och nämnden är dess verkställande organ. NÄMNDEN är SLS styrelse och består av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna, samt högst åtta övriga ledamöter. Nämnden har sammanträtt tre gånger under verksamhetsperioden. AU är nämndens arbetsutskott och består av SLS ordförande, vice ordförande och sekreterare samt en ledamot som nämnden utser inom sig. DELEGATIONER SLS har fyra permanenta delegationer för: forskning, utbildning, medicinsk etik och Medicinska riksstämman. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper. KANSLI OCH VD Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en verkställande direktör. Härifrån styrs ekonomi, administration och huvuddelen av verksamheten. 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 För en förbättrad hälso- och sjukvård Vi lämnar en intensiv och fruktbar höst fylld av aktiviteter, viktiga och högaktuella debatter, och ser framemot ett nytt spännande verksamhetsår. Ledorden är vetenskap, utbildning, kvalitet och etik, för en förbättrad hälso- och sjukvård för patientens bästa. Folkhälsa, levnadsvanor, jämlik vård, fortbildning Ja, listan kan göras lång över viktiga frågor som Läkaresällskapet, som oberoende organisation för hälso- och sjukvårdens utveckling, vill och kan bidra till för att påverka resultatet, såväl nationellt som internationellt. Vid fullmäktige i oktober 2013 avgavs verksamhetsberättelse över året fram till och med den 30 juni I samband med övergången från brutet räkenskapsår till kalenderår så passar vi på att sammanfatta viktiga händelser mellan den 1 juli 2013 till den 31 december Den här hösten har vi fortsatt våra positiva samtal med sektionerna och även fokuserat på nyrekryteringen av medlemmar. Levnadsvaneprojektet löper på ytterligare ett år och är ett av många exempel på givande möten med såväl sektionerna som olika experter. folkhälsa i fokus Vårt engagemang i Almedalen uppskattades av många. Vi deltog i lanseringen av ett svenskt NCD-nätverk, som på ett strålande sätt arrangerades av Cancerfonden. Tillsammans med andra organisationer, särskilt tankesmedjan Tobaksfakta, medverkar SLS i syfte att få stopp på rökningen till år I andra samarbeten, som IOGT-NTO, bidrar vi till att ta fram aktuell forskning kring alkohol och dess skadeverkningar. MEDICINSK RIKSSTÄMMAN 2013 Den 5-6 december gick Medicinska riksstämman av stapeln på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Förändringen i såväl program som utställning var märkbar och majoriteten av deltagarna mycket positiva till resultatet! Till nästa år siktar vi på ännu fler deltagare! Programmet hade, lagom till 70-årsjubileet, moderniserats. Det var fortfarande av hög vetenskaplig kvalitet och mer sammanhållet och övergripande än tidigare år och med ett tydligt fokus på fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. För ST-läkare fanns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. Vi hade även certifierat Riksstämmans program för att deltagare skulle kunna dokumentera den fortbildning de fått under de två dagarna. Inför Riksstämman ingick vi även ett nytt partnerskap med Sveriges Läkarförbund med Läkartidningen. Dagens Medicin, LIF, VR och Vinnova var andra partners som möjliggjorde mötet. VÅRDENS ORGANISATION OCH STYRNING Den intensiva diskussionen om styrsystemen i vården, ofta benämnt New Public Management, fortsatte under hösten. SLS arrangerade i oktober en debatt med utgångspunkt i Läkaruppropet och debatter och seminarier i ämnet hölls också vid Riksstämman. En arbetsgrupp har tillsatts av nämnden planen är att utarbeta och publicera idéer om hur vi kommer vidare i frågan. Projektet går under namnet "En värdefull vård". Läkares fortbilding I samband med fullmäktige 2013 diskuterades fortbildningsfrågan och Läkaresällskapet har utifrån detta arbetat vidare med att ta fram ett förslag till modell för fortbildning (kontinuerlig professionell utveckling) utifrån det professionella ansvaret och behovet. gemensam ETIKdag Läkaresällskapets och Läkarförbundet samarbetar i flera frågor, bland annat i den gemensamma Etikdagen som arrangerades den 8 november. Ämnet var integritet, och dagen ledde till många spännande och tänkvärda diskussioner. nya hyresgäster Glädjande är att Tankesmedjan Tobaksfakta numera hyr en våning i vårt hus på Klara Östra Kyrkogata. De flyttade in den 1 december och vi hoppas givetvis att de kommer att trivas och ha god nytta av både läget, lokalerna och de utökade möjligheterna till samarbete med SLS. samarbeten Läkaresällskapets samarbeten med andra organisationer är mycket aktivt. Utöver det som redan nämnts har vi under hösten också arrangerat debatter, seminarier och konferenser tillsammans med bland andra Socialstyrelsen, Rätt-till-vårdinitiativet, Amnesty, Donationsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting. SLS i debatten Under verksamhetsperioden har Läkaresällskapet initierat och deltagit i den vårdpolitiska debatten i frågor som bl.a. handlar om papperslösas rätt till vård, omskärelse och hälso- och sjukvårdens styrsystem. stort tack Grunden för ett framgångsrikt påverkansarbete är våra medlemmar det är ni som tack vare ert engagemang och era nätverk utför det verkliga jobbet genom våra vetenskapliga sektioner, delegationer och kommittéer. Stort tack för i år och välkomna tillbaka till ett nytt verksamhetsår! Peter Friberg Ordförande Filippa Nyberg, VD 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapets nämnd Första raden: Peter Friberg, Kerstin Nilsson, Stefan Lindgren, Catarina Almquist Malmros, Mats Holmström Andra raden: Håkan Billig, Ylva Böttiger, Lis Abazi, Hanna Brauner, Karl Sallin, Margareta Hammarström Tredje raden: Eva Vingård, Per Tornvall, Tove Gunnarsson, Carl Johan Östgren, Ingemar Engström, Filippa Nyberg Nämndens ledamöter Enligt SLS stadgar ska nämnden bestå av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförandena i de särskilda delegationerna och högst åtta övriga ledamöter. Nämnden kan adjungera föredragande i särskilda frågor. Adjungerad får delta i nämndens överläggning i dessa frågor men inte i besluten. Nämndens ledamöter utses vid ordinarie fullmäktigemöte. Ordförande och vice ordförande väljs för en period av två år och kan inte omväljas. Nämndens övriga ledamöter väljs för en period av tre år och kan omväljas en gång i följd. Om en nämndledamot avgår under mandattiden utser fullmäktige vid nästa eller påföljande möte ny nämndledamot för en ordinarie mandattid av tre år. Av nämndens ledamöter ska minst hälften vara verksamma utanför Storstockholm. Nämndens ledamöter och Närvaro under hösten 2013 Peter Friberg, Göteborg, (3/3) ordförande Kerstin Nilsson, Örebro, (3/3) vice ordförande Per Tornvall, Stockholm, (3/3) sekreterare Catarina Almqvist Malmros, Stockholm, (2/3) ordförande delegationen för medicinska riksstämman Håkan Billig, Göteborg, (3/3) ordförande delegationen för forskning Stefan Lindgren, Malmö, (2/3) ordförande delegationen för utbildning Ingemar Engström, Örebro, (2/3) ordförande delegationen för medicinsk etik Hanna Brauner, Stockholm, (3/3) Ylva Böttiger, Stockholm, (2/3) Tove Gunnarsson, Stockholm, (2/3) Margareta Hammarström, Stockholm, (3/3) Mats Holmström, Uppsala, (3/3) Karl Sallin, Stockholm, (3/3) Eva Vingård, Uppsala, (2/3) Carl Johan Östgren, Linköping (3/3) Adjungerade ledamöter Lis Abazi, Stockholm, (2/3) ordförande Kandidatföreningen VD svenska läkaresällskapet Filippa Nyberg nämndens sekreterare Anna Borgström, Stockholm 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för Forskning och Prioriteringskommittén Håkan Billig ordförande Ledamöter i delegationen för forskning SLS valda: Håkan Billig, ordförande Göteborgs Universitet Magnus Domellöf, vice ordf, Umeå Universitet Margareta Hammarström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Karin Jirström, Lunds Universitet Göran Laurell, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ulf Lindbladh, Göteborgs Universitet Ulrika Smedh, Göteborgs Universitet SLS adjungerad: Jonatan Normark, Kandidatföreningen Örebro Delegationens sekreterare: Monica Windén den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad. För att främja kvalitet i utbildning och hälsooch sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling. Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutsfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forsknings- och reseanslag. Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för Prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder. Under perioden juli 2013 december 2013 har Forskningsdelegationen haft två sammanträden och två seminarier. Seminarierna hölls på Medicinska Riksstämman i december Prioriteringskommitténs arbete koncentreras till det ordinarie sammanträdet våren Forskningspolitisk verksamhet Delegationen har bevakat utvecklingen kring det kommande ALF-avtalet genom kontakter med Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under våren 2013 utarbetade Vetenskapsrådet ett förslag om kvalitetsutvärdering av klinisk forskning som är finansierad av ALF-medel. SLS ställer sig bakom principen att kvalitetsindikatorer och omfattning av introduktion av forskningsresultat i hälso- och sjukvården ska premieras, men tar inte ställning till de tekniska enskildheterna i förslaget. Staten avser att ha detta som förhandlingsunderlag i diskussionerna med SKL. Ett nytt avtal ska börja gälla senast januari Forskarutbildning Andelen av de forskarstuderande som är läkarstuderande eller läkare har minskat under en rad år. Forskningsdelegationen avser att öka engagemanget för förbättrad och anpassad rekrytering av läkarstuderande och läkare till forskarutbildning. Delegationen har under perioden fört diskussioner om vilken information som behöver inhämtas och vilka kontakter som bör knytas för att kunna arrangera en workshop under nästa verksamhetsår. Syftet är att tillsammans med företrädare för bl.a. de medicinska fakulteterna framlägga en rapport med förslag om förbättrad rekrytering och utveckling av forskarutbildningens form med målsättning att attrahera fler läkarstuderande att forskarutbilda sig. Forskningsetik och tillståndsgivning Delegationen har under perioden ökat uppmärksamheten på frågor kring forskningsetik. För att bedriva medicinsk forskning på människor och djur krävs ett godkännande av de humanetiska respektive försöksdjursetiska nämnderna. Det finns en utbredd uppfattning att bedömningen av liknande ansökningar skiljer sig åt bland de regionala etiska nämnderna. Någon systematisk dokumentation eller undersökning om så är fallet saknas. På förfrågan till alla sektionerna bekräftas att frågan om lika bedömning är mycket angeläget liksom ökad transparens av bedömningskriterier. Vidare framför sektionerna en rad önskemål om förbättring vid tillståndsgivning. 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Projektanslag, stipendier för resor, postdoc och längre internationella forskningsvistelser Förmedlandet av forskningsresultat ska stimulera till ny och övergripande forskning och är därför en viktig del i Läkaresällskapets arbete för att främja patientens bästa möjliga diagnostik och behandling. Genom projektanslag och postdoc/resestipendier stimulerar Svenska Läkaresällskapet främst unga forskare. Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på de donationer som SLS tacksamt mottagit under åren. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig verksamhet som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet och forskningsråd. Det gäller t.ex. möjlighet till fortsatt forskning de första åren efter disputation samt medel för aktivt deltagande i kongresser över hela världen. Forskningsvistelser vid centra utanför Sverige stöds också speciellt om de innebär inhämtande av ny teknik och nya metoder. Utöver projektanslag och resebidrag ledigförklarar Sällskapet även post docstipendier till i första hand kliniska forskare för att ge dem möjlighet till tjänstledighet med finansiering från SLS, för att bedriva fortsatt forskningsarbete. SLS har genom Forskningsdelegationen samverkat med AFA-Försäkring i bedömning och fördelning av projektmedel. Utlysning av 2014 års projektanslag och post docstipendier har gjorts under hösten. Resebidrag för kongressresor och forskningsvistelse har kunnat sökas kontinuerligt från och med 15 augusti. Vetenskapliga fonder Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger möjligheter till stöd för medicinsk forskning inom alla specialiteter. Prioriteringskommittén Forskningsdelegationens prioriteringskommitté bedömer inkomna ansökningar om projektanslag och stipendier och överlämnar sitt förslag till Sällskapets nämnd för beslut. För att få en god representation av sakkunniga som motsvarar ansökningarnas olika ämnesområden har forskningsdelegationen uppmanat sektionerna att var och en nominera ett antal kvinnliga och manliga sakkunniga med erfarenhet av bedömning av ansökningar. Kommittén bestod 2013 av 24, av nämnden valda, ledamöter varav 46 % var kvinnor mot tidigare 28 %. Medel ur de specialdestinerade fonderna fördelas efter förslag eller beslut av särskilda sakkunniga. Resebidrag Resebidrag kan sökas kontinuerligt under verksamhetsåret utöver sommarperioden. Ansökningsperioden har under perioden utökats och pågår nu mellan 15 augusti och 31 maj. Antalet ansökningar om resebidrag var under perioden 15 augusti 31 december 143 stycken. Av dessa beviljades 106 för utdelning ur Läkaresällskapets fonder till ett belopp av kronor. Resebidrag delas ut för aktivt kongressdeltagande eller längre tids forskningsvistelse (minst en månad) företrädesvis vid utländsk institution för att lära nya metoder. Schablonbelopp har som föregående år varit: kronor för resor inom Norden, kronor för resor i Europa, kronor för resor till USA samt kronor för resor till övriga världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution har maxbeloppet varit kronor. SLS pris till yngre forskare Forskningsdelegationen delar varje år ut ett pris om kronor till den unga forskare som inkommit med den vetenskapligt bästa ansökan om projektanslag års pris gick till Erika Comasco från Institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala Universitet för projektansökan: Genetik för förlossningsdepression Pris för translationell forskning Forskningsdelegationen delade även ut priset för bästa translationella forskning, kr års pris gick till Patrik Danielson, Umeå Universitet, samt Ögonkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus, för projektansökan: Experimentella studier på lokalt producerade signalsubstansers betydelse för sjukdom i kollagenrik vävnad med fokus på muskelsenor och ögats hornhinna Begreppet translationell innebär att kunskap från prekliniska studier överförs till en klinisk situation i den praktiska hälsooch sjukvården. Priserna till yngre forskare och för translationell forskning delades ut på Medicinska Riksstämman den 5 december Ledamöter i Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté: Håkan Billig, ordförande, Göteborgs Universitet Inge Axelsson, Mittuniversitetet Östersund Kjell Bergfeldt, Karolinska Institutet Marie Bixo, Karolinska Institutet Niklas Dahl, Uppsala Universitet Magnus Domellöf, vice ordf., Umeå Universitet Yvonne Forsell Karolinska Institutet Ulf Gunnarsson Karolinska Institutet Ola Hammarsten Göteborgs Universitet Birgitta Henriques Normark Karolinska Institutet Birgitta Heyman Uppsala Universitet Karin Jirström, Lunds Universitet Thomas Kahan, Karolinska Institutet Mona Landin-Olsson Skånes Universitetssjukhus Kerstin Landin-Wilhemsen, Göteborgs Universitet Eva Lindberg, Uppsala Universitet Matthias Löhr, Karolinska Institutet Bodil Ohlsson, Skånes Universitetssjukhus Elisabeth Ronne Engström, Uppsala Universitet Malin Sund, Umeå Universitetssjukhus Jan Svedenhag, Capio AB, S:t Görans sjukhus Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet Anders Waldenström, Umeå Universitet Ola Winqvist, Karolinska Institutet Kommitténs sekreterare: Monica Windén 7

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för Utbildning Stefan Lindgren, Malmö ordförande Ledamöter: Charlotte Becker, vice ordförande, Malmö Henrietta Arwin, Göteborg Andreas Borsiin, Malmö SLS Kandidatförening Torbjörn Ledin, Linköping Jörgen Nordenström, Stockholm Ulf Peber, Halmstad Adjungerad ledamot Karin Thörne, Jönköping Delegationens sekreterare: Annie Melin delegationen har som mål att främja läkares utbildning och ska på eget initiativ, eller på uppdrag av Sällskapets fullmäktige eller nämnd följa, bereda och ge nämnden råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov. LÄKARUTBILDNINGSUTREDNINGEN Grundutbildningen och AT Den 12 mars 2013 lämnade regeringens utredare, Stefan Lindgren, läkarutbildningsutredningens slutbetänkande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning till regeringen. Under året har det varit oklart hur vidare handläggning av utredningen ska ske på departementet. Specialisttjänstgöringen och specialitetsindelningen Sällskapets sektioner och utbildningsdelegationen har deltagit aktivt i arbetet med Socialstyrelsens översyn av läkarnas specialitetsindelning. Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny indelning av läkarnas specialiteter. Tanken är att indelningen bättre ska motsvara utvecklingen i befolkningens hälsa och den medicinsk-tekniska utvecklingen. Indelningen ska också tillgodose läkarnas behov av specialisering. SLS och sektionerna har svarat på remissen: Översyn av läkarnas specialitetsindelning, Dnr Revideringen av föreskriften som reglerar läkarnas ST-utbildning pågår. Arbetet har utvidgats och Socialstyrelsen har aviserat nya regler till Läkares fortbildning Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma arbetsgrupp har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att verka och värna för fortbildning av läkare. I arbetsgruppen ingår från SLS: Stefan Lindgren, Margareta Troein Töllborn och Christian Löwbeer. Från SLF: Eva Engström, Turid Stenhaugen och Thomas Zilling. SLS utbildningsdelegation avser organisera och delta i en session i Almedalen den 2 juli patientdatalagen Under hösten 2013 har en gruppering inom SLS ledd av Kristina Söderlind Rutberg formerats och inlett sitt arbete med att förtydliga professionens tolkning av Patientdatalagens innehåll. SLS Utbildningsdelegation deltar i detta arbete. Nordiskt samarbete Det årliga utbildarmötet mellan de nordiska läkarorganisationerna ägde rum i Stockholm den september Vid mötet diskuterades aktuella utbildnings- och forskningsfrågor. Torbjörn Ledin representerade delegationen på mötet. Övriga möten Läkaresällskapets utbildningsdelegation och Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) hade sitt årliga informationsmöte den 5 november 2013 på SLS. SPUR-expertgruppen SPUREX Charlotte Becker, Malmö har varit SLS representant. Gruppens syfte är att fortsätta utvecklingen av inspektionsverksamheten och att kunna ge goda råd i principiella frågor samt delta som lärare vid utbildning av nya SPURinspektörer. 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Vi måste kompetensutveckla oss hela tiden. Det berör oss alla. Det är inte förrän den kollektiva läkarkåren är fortbildad som vårdkvaliteten förändras till det bättre. Om inte hela den professionella bredden fortbildar sig stannar utvecklingen inom verksamheten av, allt från ledarskap till specialister. Stefan Lindgren, ordförande 9

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för medicinsk etik Ingemar Engström, Örebro ordförande Delegationen för medicinsk etik bildades 1970 för att främja intresset för etiska frågor inom medicinen. Ledamöter Läkarrepresentanter: Saskia Bengtsson, Jönköping Claudia Bruss, Lund Ann Edner, Stockholm Samuel Gebre-Medhin, Lund Tiit Mathiesen, Stockholm Marit Karlsson, Linköping Anders Ågård, Göteborg Allmänhetens representanter: Ulrika Sandén, Umeå/Örebro (jurist) Yrsa Stenius, Stockholm (journalist/författare) Anders Bremer, Borås/Kalmar (vårdvetare) Adjungerade ledamöter: Michelle Foldschak, Lund Kandidatföreningen Karl Sallin, Stockholm Yngreläkarrepresentant Kristina Söderlind Rutberg, Linköping (donationsfrågor) Delegationens sekreterare: Agneta Davidsson Ohlson uppdrag Delegationen för medicinsk etik har enligt stadgarna till uppgift att bereda frågor rörande medicinsk etik och ge nämnden råd och upplysningar i sådana frågor. Delegationen kan ta upp frågor på eget initiativ eller på uppmaning av SLS nämnd eller fullmäktige. Det är heller inte helt ovanligt att enskilda medlemmar i SLS vänder sig till delegationen med förslag på frågor som man önskar ett arbete omkring. Det vanligaste är dock att delegationen tar upp frågor på eget initiativ. Det kan röra sig om etikfrågor som delegationens ledamöter funnit i vårdens vardag eller som kollegor uppmärksammat oss på, men ofta rör det sig också om frågor som är aktuella i den ständigt pågående offentliga debatten kring medicinsk etik. ARBETSFORMER Delegationen använder sig av ett antal olika arbetsformer beroende på ämnets karaktär och den målgrupp som frågan gäller. Delegationen arbetar långsiktigt med att utfärda etiska riktlinjer, som tagits fram i nära dialog med berörda sektioner och som godkänts av nämnden. Det senaste exemplet är den nya versionen av etiska riktlinjer för HLR, som antogs efter tre års berett arbete. Vi ser inte denna tidsomfattning som ett problem, eftersom många medlemmar på det sättet görs delaktiga i en process, som vi tror gagnar implementeringen av riktlinjerna i vården. Delegationen gör också uttalanden i medicinetiska frågor, vilka som regel inte varit föremål för remissbehandling. Etiska uttalanden presenteras i nämnden innan de görs offentliga. Andra verksamhetsformer är workshops, symposier, etikdagar och debatter i aktuella medicinetiska frågor. OMFATTNING Delegationen har under verksamhetsperioden haft tre sammanträden. Därtill har delegationen arrangerat en tisdagssammankomst, tre symposier på Medicinska riksstämman samt en etikdag tillsammans med Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Delegationen medverkade också i ett flertal andra arrangemang på Riksstämman. INNEHÅLL Medicin-etiska frågor ökar i omfattning och betydelse i takt med den medicinska och tekniska utvecklingen i hälso- och sjukvården. Det är därför en svår uppgift att prioritera vilka frågor som delegationen ska arbeta med, eftersom resurserna är begränsade. Delegationen använder en tredelad struktur för sitt arbete; vardagsetik, särskild etik och strukturell etik. Inom området vardagsetik ryms frågor om mötet med patienten, kliniskt beslutsfattande och liknande frågor. Med särskild etik avses mer eller mindre välavgränsade etiska frågor som exempelvis abort, hjärt-lungräddning och assisterad befruktning. 10

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Inom området strukturell etik ryms frågor som exempelvis etiska konsekvenser av förändrade styr- och organisationsformer i sjukvården, risken för ett minskat personligt ansvar och kontinuitetsproblematiken i dagens sjukvård. Fokusfrågor under hösten 2013: NYA ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR) Under verksamhetsperioden har riktlinjerna presenterats i olika sammanhang och delegationen har arbetat med att få dem spridda, kända och lästa. En artikel i Läkartidningen beskriver de nya riktlinjerna med fokus på nyheter i förhållande till de äldre riktlinjerna. VÅRD TILL PAPPERSLÖSA Delegationen har under verksamhetsperioden fortsatt att arbeta med frågan rörande vård till papperslösa. Det har huvudsakligen skett inom ramen för nätverket Rätt till vård som samlar betydande delar av Civilsverige. En betydande framgång har nåtts genom att barn som saknar uppehållstillstånd nu fått tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn. Papperslösa vuxna har däremot endast rätt till vård som inte kan anstå. Under perioden har vi arbetat med Socialstyrelsen kring begreppets möjliga innebörder. I det sammanhanget har SLS tillsammans med ett tjugotal andra organisationer inom vårdområdet presenterat en samfälld syn om att detta begrepp inte är användbart i vårdens vardag och att det legitimerar en diskriminerande syn på vem som ska få vård i Sverige. I arbetsgruppen deltar medlemmar från Utbildningsdelegationen, IT-kommittén och Kommittén för säker vård. LÄKARES MEDVERKAN I TEVEPROGRAM Med anledning av några uppmärksammade fall av s.k. vita dokusåpor, där respekten för såväl patienter som personal inte respekterats tillräckligt, har delegationen under verksamhetsperioden tagit initiativ till ett samarbete med Svensk sjuksköterskeförening i avsikt att formulera gemensamma riktlinjer för medverkan i sådana program. Representation Delegationen har under året deltagit i följande kommittéer och utredningar: Statens medicinsk-etiska råd (SMER) Ingemar Engström (sakkunnig) Patientmaktsutredningen Kristina Söderlind Rutberg (expert) Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, socialtjänst och forskning Kristina Söderlind Rutberg (medlem i referensgruppen) Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Kristina Söderlind Rutberg (medlem i referensgruppen) Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet Ingemar Engström (expert) Symposier vid medicinska Riksstämman 2013 Vid Medicinska riksstämman 2013 arrangerade delegationen följande tre symposier: Hur påverkar New Public Management vårdetiken och läkarrollen? Surrogatmoderskap exploatering eller altruism? Medicinskt-etiskt beslutsfattande, del I o II Delegationen samarrangerade följande tre symposier: eläkekonst hur ska patienterna och professionen få nytta av IT? Assisterad befruktning till samkönade par Systemsyn och personligt ansvar går de att förena? Tisdagssammankomster Under perioden arrangerade delegationen en tisdagssammankomst kring etiska frågor i samband med organ- och vävnadsdonation. Etikdag Den 8 november arrangerade Etikdelegationen och Slfs Etik- och ansvarsråd den gemensamma etikdagen under temat Integritet ett förlegat begrepp? Ett drygt hundratal åhörare deltog i den livliga debatten som följde efter presentationerna. PATIENTDOKUMENTATION Patitentdatalagen har medfört betydande tolkningssvårigheter ute i vården. Delegationen har därför tagit initiativ till en arbetsgrupp med uppdrag att formulera professionens syn på hur arbetet med patientdokumentation kan förbättras för att möjliggöra ett effektivt arbetssätt med bibehållen respekt för patientens integritet. 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Hippokratespriset Priset för etik i klinisk verksamhet, Hippokratespriset, är Svenska Läkaresällskapets pris för etik i klinisk verksamhet och delas ut årligen till en eller flera kliniskt verksamma läkare inom olika specialiteter som i sitt dagliga arbete lyfter fram och tydliggör betydelsen av etiska frågor i sjukvården. Under året tilldelades anestesiologen Thomas Nolin priset för att han under lång tid förbättrat den etiska medvetenheten i svensk intensivvård. DELEGATIONEN I DEBATTEN Etikdelegationen har under året fortsatt att delta i den allmänna debatten kring medicinsk etik. Detta har skett genom uttalanden och riktlinjer, artiklar i fackoch dagspress samt genom kontakter med andra organisationer och myndigheter via remisser, seminarier, workshops och debatter. Delegationen, och SLS, har härigenom möjlighet att påverka såväl den allmänna debatten kring medicinsk etik som den mer formella juridiska hanteringen av frågorna. SAMMANFATTNING SLS etikdelegation har också under denna verksamhetsperiod arbetat med höga ambitioner som kan avsätta spår i utvecklingen av den medicinska etikens plats i vårdens vardag. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2013 Debatt om hur vården ska styras Läkaretik, ledarskap, effektivitet, förbättringskunskap och patientfokus stod på agendan. En mängd läkare, forskare och DN-journalisten Maciej Zaremba, vars artiklar drog igång diskussionen, fanns givetvis på plats. Runt 500 personer samlades för att ta del av de sessioner som handlade om hur hälso- och sjukvården ska styras. Från att i allt väsentligt sysslat med avgränsade frågor om så kallad särskild etik, finns det nu flera exempel på att delegationen aktivt och medvetet valt att bredda sina aktiviteter, dels till frågor omkring vardagsetik, dels till frågor om strukturell etik. När det gäller vardagsetik har vi valt att lyfta fram sjukhusronden som ett exempel på en rutin inom sjukvården som i dag inte kan anses optimal ur vare sig medicinsk eller etiskt perspektiv. Delegationen vill lyfta fram goda exempel i landet på förnyelse av ronden i akt och mening att förbättra respekten för patientens integritet och möjlighet till verklig delaktighet i vården utan att det påverkar den medicinska effektiviteten menligt. Delegationen kommer att fortsätta att lyfta vardagsetiska frågor som berör många kollegor i allehanda specialiteter års Hippokratespristagare När det gäller strukturell etik har delegationen under verksamhetsperioden skissat på hur SLS på ett konstruktivt sätt kan ta sig an frågan om etiska problem i samband med nya styrningssystem i vården. Vår värdering är att detta är frågor som berör många i professionen på ett genomträngande sätt. Många menar att gällande prioriteringsprinciper hotas av den ökande valfriheten och att också läkarens yrkesetik riskerar att komma i kläm i den marknadsanpassade vården. Delegationen avser att ta ledningen i ett projekt som kommer att beröra hela SLS på olika sätt. Vi hoppas att vi därmed kan bidra till en seriös analys av nya styrformer och incitamentstrukturer i sjukvården som underlag för konstruktiva förslag till nya modeller för svensk hälso- och sjukvård i framtiden. Thomas Nolin är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd. Prismotivering 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Delegationen för Medicinska riksstämman medicinska riksstämman 2013 ägde rum den 5-6 december 2013 i nya lokaler på Stockholm Waterfront Congress centre. Mötet samlade runt besökare och erbjöd högkvalitativ fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Catarina Almqvist Malmros, Stockholm Riksstämmans generalsekreterare Ledamöter: Boel Andersson Gäre, Jönköping Kjell Bergfeldt, Stockholm Patrik Björgård, Göteborg Birgitta Evengård, Stockholm Lotti Helström, Stockholm Fahim Islam Sharan, Göteborg Mikael Karlberg, Lund Simon Kyaga, Stockholm Petru Liuba, Höör Gunnar Ljunggren, Stockholm Filippa Nyberg, VD SLS, Uppsala Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå Ove Törring, Stockholm Delegationens sekreterare: Eva Kenne medicinska riksstämman 70 år års Medicinska riksstämma ägde rum den 5 6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre. Sällskapets sektioner, delegationer, kommittéer samt andra organisationer bidrog till att göra Medicinska riksstämman 2013 till en succé. Initiativet att förnya mötet till form, innehåll och nya moderna lokaler uppskattades mycket. Baserat på Sällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, kvalitet och etik erbjöds en plattform för vetenskapliga föredrag och aktuella övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor genom ett sektionsövergripande tvärvetenskapligt program med fokus på fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Inom det vetenskapliga programmet arrangerades flera ST-kurser, debatter om New Public Management, diskussioner om etiska frågeställningar, program med fokus på levnadsvanefrågor och annat. Sektionerna allergiforskning, arbets- och miljömedicin, beroendemedicin, flyg- och marinmedicin, fysisk aktivitet och idrottsmedicin samt medicinens historia arrangerade egna program. För ST fanns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. SLS kommitté för säker vård arrangerade en heldagsutbildning för chefläkare/anmälningsansvariga läkare med syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård. Nytt för året var att det fanns möjlighet att föranmäla sig till de olika programpunkterna, vilket många gjorde. Invigningen Sällskapets ordförande Peter Friberg öppnade mötet och hälsade invigningstalaren Sir Harry Burns, Chief Medical Officer i Skottland, välkommen. Sir Harry Burns höll en mycket uppskattad föreläsning om ämnet "Transforming the Health of Populations". Prisutdelningar I år skedde prisutdelningarna på scenen; till årets Yngrepristagare Erika Comasco, Uppsala och årets Translationella pristagare Patrik Danielson, Umeå universitet. Även Ahtenapriset och SalusAnsvarspriset delades ut under Riksstämman. Certifiering Deltagandet i Riksstämman certifierades av Svenska Läkaresällskapet. Efter avslutad konferens fick deltagarna ett personligt intyg med beskrivning av vilka programpunkter man deltagit i. Ett intyg på att man fortbildat sig vid Medicinska riksstämman. Partners Svenska Läkaresällskapet fortsatte samarbetet med olika organisationer, Sveriges Läkarförbund och Läkartidningen var förste huvudpartner. Övriga partners var Dagens Medicin, Läkemedelsindustriföreningen, Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet, Vinnova, Vinnvård, Vårdalstiftelsen och övriga utställare i utställningen. besökssiffror Antalet besök uppgick till totalt

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Språkkommittén Magnus Fogelberg, Skövde ordförande Ledamöter: Tove Gunnarsson, Stockholm sektionsrepresentant, psykiatri Ola Karlsson, Stockholm Språkrådet Maria Kvist, Stockholm Stockholms Universitet (2013) Torsten Mossberg, Stockholm sektionsrepresentant, klinisk nutrition Hans Nyman, Stockholm språkexpert Björn Smedby, Uppsala Socialstyrelsen klassifikationsexpert Tom Pettersson, Helsingfors Finska Läkaresällskapet Adjungerad till språkkommittén: Åsa Holmér Terminologicentrum TNC Kommitténs sekreterare: Annie Melin KOMMITTÉN för medicinsk språkvård arbetar med att vårda det medicinska språket dels genom att besvara insända språkfrågor med medicinsk anknytning, dels genom att informera och medverka i olika aktiviteter. Utvalda medicinska termfrågor av allmänt intresse läggs in i kommitténs språkfrågedatabas på Internet. Komittén har infört nya termfrågor i databasen under verksamhetsåret och hållt den fortlöpande uppdaterad. Språkkommitténs kostnadsfria frågetjänst riktar sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvården. Språkfrågorna sänds primärt till Terminologicentrum TNC, med vilket SLS tillsammans med Läkartidningen har ett avtal, för en första granskning av terminolog. Utvalda frågor har behandlats vid kommitténs sammanträden, under halvåret vid två tillfällen, och vid behov diskuterats på kommitténs elektroniska diskussionslista och med sektionernas språkkontakter. Kommittén beslutar vilka frågor och svar som ska läggas in i språkfrågedatabasen. samverkan Kommittén har samverkat med terminologiintressenter såsom Sektionen för medicinsk informatik samt enheten för fackspråk och informatik vid Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd. bengt i lindskogs språkpris Språkpriset delas ut vartannat år till en person eller organisation som främjat den medicinska språkvården. SLS Nämnd beslutar om priset efter förslag från språkkommittén. Nämnden utsåg Björn Smedby till pristagare med motiveringen: för sina kompetenta, engagerade och mångsidiga insatser för vården av det medicinska språket under mer än femtio år. Björn Smedby är professor emeritus i hälsooch sjukvårdsforskning, läkare och expertrådgivare i Socialstyrelsen, där han bland annat haft huvudansvar för den språkliga utformningen av den svenska sjukdomsklassifikationen. Björn Smedby har varit medlem av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård sedan den bildades 1987 och har aktivt deltagit i utarbetandet av de riktlinjer och vägledningar som kommittén tagit fram. Priset delades ut på SLS Årshögtid, den 29 oktober medicinska riksstämman 2013 Språkkommitténs symposium ägde rum fredagen den 6 december 2013 Patientens tillgång till journalen. Hur bör språket vara? Medverkande: Magnus Fogelberg (moderator), Tove Gunnarsson, Maria Kvist och Benny Eklund. Professor emeritus Björn Smedby 14

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 IT-kommittén Göran Petersson, Kalmar ordförande IT-KOMMITTEn är ett rådgivande stöd till nämnden när det gäller IT-lösningar för en god vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot SLS sektioner och företräder Sällskapet i IT-frågor vid kontakterna med myndigheter och organisationer. Ledamöter: Johanna Berg, Malmö SLS Kandidatförening Kommittén har haft två sammanträden under verksamhetsperioden, gett ut ett nyhetsbrev och genomfört en hearing på Medicinska riksstämman. Representation Ordföranden företräder SLS i Socialdepartementets samrådsgrupp för Nationell ehälsa tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. I Socialstyrelsens Råd för ehälsa och gemensam informationsstruktur representeras SLS av Susanne Bergenbrant Glas. IT-kommittén har deltagit i referensgruppen för forskningsprojektet DOME avseende Journal på nätet i Uppsala. IT-kommittén har medverkat i möte med RLIM, Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicineknik. IT-kommittén har varit representerad i SLS etikdelegations arbete om patientdatalagen I Myndigheten för vårdanalys (MYVA) paneldiskussion på Medicinska riksstämman avseende utredningen Ur led är tiden medverkade IT-kommittén också. samverkan IT-kommittén har medverkat vid framtagandet av foldern: Störande eller stödjande? ehälsosystemens användbarhet 2013 och författat artikel om IT-kommittén i Tidskriften "Nytt från Allmänmedicin" SFAMs medlemstidning. remisser IT-kommittén har medverkat till SLS Remisssvar ang. Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpningen av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem, LVFS 2014:XX. medicinska riksstämman I IT-kommitténs hearing på Riksstämman: eläkekonst hur ska patienterna och professionen få nytta av IT"? medverkade Lena Furmark, Socialdepartementet, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Christina Åkerman, Läkemedelsverket, Anna Léfèvre-Skjöldebrand, Swedish MedTech, Johan Assarsson, patientmaktsutedningen/inera och Kristina Söderlind Rutberg, SLS etikdelegation, med cirka 200 åhörare. Hearingen kan sammanfattas med att det finns ett stort behov av samverkan mellan myndigheter och samverkan mellan myndigheter/organisationer och professionen för att realisera nyttan med IT. IT-kontakterna och planering IT-kontakterna har i nyhetsbrev uppmanats att inkomma med synpunkter och frågor som bl.a. ställts till Samrådsgruppen för nationell ehälsa. Planering har genomförts för IT- inspirationsdag april 2014 Hur ska vi utöva eläkekonst? respektive Medicinska riksstämman 2014 med hearing: eläkekonst går det att förena empati och high tech? då de medverkande från 2013 tillsammans med nya ehälsomyndighetens GD kommer att utfrågas. Susanne Bergenbrant Glas, Stockholm Anne Björk, Uppsala Urban Forsum, Linköping Nils Schönström, vice ordförande, Kalmar Kommitténs sekreterare: Annie Melin 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kommittén för läkemedelsfrågor Ylva Böttiger, Stockholm ordförande Ledamöter: Johan Franck, Stockholm Yngve Gustafson, Umeå Sverker Hansson, Göteborg Håkan Larsson, Umeå Åke Schwan, Uppsala Carl-Olav Stiller, Stockholm LÄKEMEDELSKOMMITTÉN har som uppdrag att bevaka de läkemedelsfrågor som är gemensamma för sektionerna och att bistå Läkaresällskapets nämnd i strategiska läkemedelsfrågor med remissyttranden, externa kontakter samt ge förslag till viktiga initiativ till Läkaresällskapets nämnd. Kommittén består av representanter från olika sektioner för läkemedelsintensiva specialiteter. Kommittén för läkemedelsfrågor har under hösten fortsatt att följa arbetet med den Nationella läkemedelsstrategin och deltagit vid CBL-rådets (Centrum för bättre läkemedelsanvändning) möte i september. Vi har också återknutit kontakter med Läkarförbundets Råd för Läkemedel, IT och Medicinteknik (RLIM) och vid ett gemensamt möte träffat Madeleine Walding vid Läkemedelsverket, som är samordnare för läkemedelsstrategin. Inom ramen för samma strategi har Socialstyrelsen fått flera uppdrag som gäller läkares fortbildning i läkemedelsfrågor. Representation Kommittén för läkemedelsfrågor deltar i en referensgrupp för arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning för AT-läkare om äldres läkemedelsbehandling och har här deltagit i flera telefonmöten, samt förmedlat kontakter med landets medicinska fakulteter, för att säkra en koppling mellan detta projekt och grundutbildningarna för läkare. remisser En viktig remiss som har behandlats under hösten rörde hur nationella medicinska informationssystem, av typen Pascal, ska kvalitetsgranskas av Läkemedelsverket på samma sätt som medicintekniska produkter. Svenska Läkaresällskapet framförde i sitt remissvar en lång rad synpunkter kring förslaget. Medicinska riksstämman 2013 Vid Riksstämman i december deltog Ylva Böttiger i Kandidatföreningens program med en interaktiv föreläsning om läkemedelsinteraktioner. Kommittén har också för Svenska Läkaresällskapets räkning, med hjälp av nomineringar från ett flertal Sektioner, sammanställt en lista med förslag till medlemmar i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, som planeras ombildas under

17 Kommittén för säker vård VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Hans Rutberg, Linköping ordförande Ledamöter: KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD bildades år 2010 med syfte att bidra till utvecklingen av patientsäkerhetsområdet i svensk hälso- och sjukvård. Anneli Bergens, Malmö Charlotta Grunewald, Stockholm Pelle Gustafson, Patientförsäkringen LÖF, Stockholm Karin Puck Härenstam, Stockholm Anna Spencer, Malmö Urban Nylén, Stockholm Thomas Lindén, Göteborg patientsäkerhetsdag Kommittén anordnade den 27:e september 2013 en Patientsäkerhetsdag med titeln, Den mänskliga faktorn och ledarskapets betydelse för säker vård - lär vi oss av våra misstag? Mötet var välbesökt och under dagen diskuterades begreppet organisatoriskt lärande samt svårigheten att implementera åtgärder som vi vet minskar antalet skador. Medicinska riksstämman 2013 Kommittén deltog i tre aktiviteter under Medicinska riksstämman 2013: möten Kommitténs ordförande var på Socialstyrelsen i september för ett möte om en nationell patientsäkerhetsstrategi. SLS har under år 2013 fattat två skrivelser till Socialstyrelsen i denna fråga. 1. Chefläkarutbildning med drygt 60 deltagare. Syftet med denna utbildning som totalt är på fyra dagar är att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård 2. Seminarium med titel Vårdskada eller ej Det rör faktiskt dig där grundläggande kunskaper i system- och patientsäkerhet belystes. 3. Seminarium med titeln Systemsyn och individuellt ansvar går de att förena? Där frågan om det finns motsättningar mellan systemsyn och personligt ansvar diskuterades. 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kommittén för medicinsk kvalitet Ulf Haglund, Uppsala ordförande Ledamöter: Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK KVALITET bildades våren Verksamheten har under året varit koncentrerad kring frågor med anknytning till de Nationella Kvalitetsregistren. Nina Nelson, Linköping vice ordförande Pär Nordin, Östersund Li Felländer-Tsai, Stockholm Kommittén hade under andra halvåret 2013 två möten, varav ett telefonmöte. dialog med sektioner Kommittén har försökt få igång en dialog med sektionerna kring de nationella Kvalitetsregistren. Just nu pågår en kartläggning av de formella kontakterna mellan sektionerna och relevanta register och resultaten beräknas vara en god grund för den fortsatta dialogen. En eventuell förändring av den centrala styrningen från staten och landstingen av de Nationella Kvalitetsregistren har börjat diskuteras under hösten. Större förändringar beräknas kunna komma till stånd under 2014, möjligen med mindre inflytande från vårdens professioner. Utvecklingen följs uppmärksamt av kommittén. aktuella frågor Kvalitetskommittén har tagit initiativ till att jäv ska deklareras av alla styrelseledamöter och registerhållare för Nationella Kvalitetsregister. En annan fråga kommittén fortsatt noggrant följer är den automatiska datafångsten från vårdens olika elektroniska journalsystem till kvalitetsregister. Detta är en viktig förutsättning för många register, inte minst för att primärvården ska kunna delta i registerarbetet, men frågan måste lösas på ett sätt som tillgodoser god läkaretik och patienternas integritet och som främjar en fortsatt god patientläkare relation. Möjligen kan denna fråga bli aktuellt för samlade aktioner tillsammans med Delegationen för medicinsk etik. 18

19 Läkares samtal om levnadsvanor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Lars Jerdén, Dalarna projektledare LEVNADSVANEPROJEKTETS ÖVERGRIPANDE SYFTE är att öka kunskapen om och intresset för preventivt och hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Utbildningsresurser: Astri Brandell Eklund, Stockholm Under 2013 har tio av SLS sektioner varit mycket aktiva i projektet. Över läkare har nåtts genom nära 200 utbildningsinsatser. Webben är central i informationsspridningen och har haft unika sidvisningar. Sektionerna har också information om Levnadsvaneprojektet på sina webbplatser. FÖREBYGGA OHÄLSA Projektets specifika syfte är att bidra till implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring sjukdomsförebyggande metoder, med klart fokus på insatser riktade mot läkarkåren, men även genom att främja samarbete mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården. Projektet pågår till den 31 december Idag har elva sektioner skrivit under avtal med SLS om att delta: Allmänmedicin, Arbetsoch miljömedicin, Beroendemedicin, Fysisk aktivitet & Idrottsmedicin, Gastroenterologi, Kardiologi, Kirurgi, Obstetrik & gynekologi, Ortopedi, Psykiatri och Reumatologi. Utöver dessa är sektionerna för alla övriga opererande specialiteter samt Anestesi & intensivvård aktiva i projektet i arbetet kring Rökfri operation. Optimera levnadsvanorna inför operation Rökfri operation är ett delområde med stor aktivitet. Exempelvis har inom Obstetrik & Gynekologi skapats ett nätverk, som representerar de flesta landsting. Ortopedisektionen nådde under 2013 en ansenlig andel av ortopederna (622) med utbildningsinsatser. Vårt mål är att aktivera alla opererande sektioner långsiktigt, genom att samla och uppdatera evidensen inom respektive specialitet (och redovisa den på webben), genom aktiva processer i alla landsting, och genom att sammanställa resultaten, i journaler och kvalitetsregister. Det pågår också en process där fler levnadsvanor än rökning dras in. Målet blir då dels att optimera levnadsvanorna inför operationen, dels använda operationen som en hävstång för beteendeförändring. Sund & Säker Operation och Stark inför operation Stark för livet är två benämningar som speglar denna process. FORTBILDANDE MÖTEN Ett annat viktigt område är läkarnas grundoch specialistutbildning. Det är angeläget med gedigen kunskap om levnadsvanors inverkan på sjukdomar och om samtalsmetodik för beteendeförändring. Ett välbesökt symposium hölls under Medicinska riksstämman. Vi har haft möten med Socialstyrelsen, och framför allt fokuserat på det pågående arbetet med att skriva om målbeskrivningarna för ST. Levnadsvanedagen har nu hållits tre gånger, och målsättningen är att det ska bli ett stående inslag i SLS verksamhet. Dagen ska framförallt spegla nyheter i forskningen. Nästa Levnadsvanedag blir den 3 februari Bland annat kommer Töres Theorell att tala om levnadsvanor och stress och Hanne Tönnesen om pågående forskning kring levnadsvanor och operation. Framtiden Projektet avslutas alltså vid årsskiftet, men diskussionerna inom projektet pekar på behovet av ett mer långsiktigt agerande av SLS kring levnadsvanor och sjukdom. Förutom Sund & Säker Operation och utbildningsfrågorna behövs exempelvis ett engagemang kring barn och ungdomars levnadsvanor. Här finns ett stort behov både av sammanställning och spridning av befintlig forskning och av initiativ till nya forskningsprojekt. Åsa Wetterqvist, Uppsala Projektkoordinator: Malin Bokstam, SLS kansli 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kandidatföreningen KANDIDATFÖRENINGEN har fortsatt arbetet med att främja medicinsk vetenskap, utbildning och etik bland läkarstudenter och yngre läkare samt att göra Svenska Läkaresällskapets verksamhet synlig för dem. Lis Abazi, Lund ordförande Ledamöter: Long-Long Chen Vice ordförande Mikael Kakeeto skattmästare Jonatan Nordmark vetenskaplig sekreterare Andreas Borsiin utbildningssekreterare Michelle Foldschak medicinsk-etisk sekreterare Novalie Lilja internationell sekreterare Ida Sundberg Redaktör Fahim Sharan Riksstämmesamordnare Diana Ly AT-samordnare LOKALA AKTIVITETER Kandidatföreningen har under andra hälften av året 2013 arrangerat aktiviteter i Umeå, Stockholm, Örebro, Linköping och Lund/ Malmö. Starkast har aktiviteterna varit i Örebro, Linköping samt Lund/Malmö där flest engagerats i verksamheten. Aktiviteterna har utgjorts av såväl praktiska som teoretiska ämnen såsom syteknik, EKG-workshops, akutmedicin, m.m. Det samarbete som sedan tidigare inletts med International Federation of Medical Students Association Sverige (IFMSA Sverige) resulterade också i gemensamma aktiviteter. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Kandidatföreningen hade även 2013 ett program och en egen Kandidatdag på Riksstämman. Då det tyvärr var för få anmälda till bussarna uteblev dessa. Programmet bjöd bland annat på föreläsningar i klinisk farmakologi och hur man bäst möter patienter med personlighetsstörningar. Arrangemanget var uppskattat av deltagarna. Asklepiospriset delades, liksom tidigare år ut, på Riksstämman för bästa publicerade artikel och bästa godkända projektarbete. REPRESENTANTER I SLS DELEGATIONER OCH KOMMITTEER Kandidatföreningen har bistått med och rekryterat unga medlemmar till samtliga av Sällskapets fyra permanenta delegationer. Detta är värdefullt för Kandidatföreningen och vi är övertygade om att unga läkares perspektiv är av värde för delegationerna och kommittéerna. ASKLEPIOSPRISET 2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel ( kr) tilldelades Daniel Olsson, för artikeln Acute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-Term Risk of Heart Failure. Daniel Olsson är läkarstudent på Karolinska Institutet och doktorand vid Institutionen för medicin års Asklepiospris för bästa godkända projektarbete ( kr) tilldelas Anna Jeppsson, läkarstudent vid Sahlgrenska akademien och stipendiat för forskningsprojekt vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Lokala representanter Göteborg: Rebecka Borsiin Linköping: Joel Johansson Lund/Malmö: Andreas Fernberg Stockholm: Mikael Kakeeto Umeå: Rasmus Stenmark Uppsala: Anna Wiberg Örebro: Sara Rundqvist 2013 års Asklepiospristagare Kandidatföreningens Facebooksida är en kanal genom vilken medlemmarna kan hålla sig upp daterade om vad som pågår i föreningen och i SLS. För bästa vetenskapliga artikel Daniel Olsson För bästa godkända projektarbete Anna Jeppson 20

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 18 december 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2014 2014-09-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2014 2014-09-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 september 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Simon Kyaga (SK) (sekreterare),

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr /

Svenska Läkaresällskapet Nr / PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 28-29 januari 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION MEDLEMMAR 67 SEKTIONER 9 LOKALA LÄKARE- SÄLLSKAP 20 ASSOCIERADE FÖRENINGAR FULLMÄKTIGE DELEGATIONER KOMMITTEER

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? Fredagen den 9 december 2016 kl. 9 16.45 Mötet arrangeras av Svenska

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr /

Svenska Läkaresällskapet Nr / PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 29 oktober 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2015 2015-06-09

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2015 2015-06-09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 9 juni 2015. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 7 2012/2013 2013-06-11

Svenska Läkaresällskapet Nr 7 2012/2013 2013-06-11 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 juni 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2015 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2016 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2013/2014 2013-12-17

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2013/2014 2013-12-17 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 17 december 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr

Svenska Läkaresällskapet Nr PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 25-26/1 2016. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande) Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren (kansliet) har uppdragit

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

Att bilda ett etiskt råd. Egen erfarenhet.

Att bilda ett etiskt råd. Egen erfarenhet. Att bilda ett etiskt råd. Egen erfarenhet. Krystyna Dybkowska - överläkare Anestesikliniken Kristianstad Samordnare i Vårdetiska Rådet Skånevård Kryh Ingrid Maechel - legitimerad sjuksköterska och etikombud

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier

Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier 2014-04-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Svenska Läkaresällskapet ställer sig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

för sls aktuellt 2011

för sls aktuellt 2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2011 LäkekonSt XL - en flott pjäs om fett. Sid 17 global hälsa Varje år föds 400 000 barn i afrika med hi V. Sid 4 SLS aktuellt. årets tema Jämlik vård

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2012. Svenska Läkaresällskapets. Svenska Läkaresällskapet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2012. Svenska Läkaresällskapets. Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapets Verksamhetsberättelse Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 2011 2012 2011 2012 1 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION MEDLEMMAR 67 SEKTIONER 9 LOKALA LÄKARE- SÄLLSKAP

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Smärtläkarföreningen

Verksamhetsberättelse Svenska Smärtläkarföreningen Verksamhetsberättelse Svenska Smärtläkarföreningen Verksamhetsåret 2013-09-01 2014-08-31. Föreningens syfte är att utveckla och främja algologi (läran om smärta) och klinisk smärtmedicin och därmed utgöra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

STADGAR Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening

STADGAR Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening STADGAR Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening 1 Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening grundades 2001 Ändringar antagna vid Kandidatförenings årsmöte 2007-12-01 och 2009-11-27 För mer information

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr

Svenska Läkaresällskapet Nr PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 4 november 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Anders Jakobsson, Socialstyrelsen Geriatriskt Forum 2013-09-13

Anders Jakobsson, Socialstyrelsen Geriatriskt Forum 2013-09-13 Utveckling av Webbutbildning för att stärka kompetensen hos AT-läkare om läkemedelsbehandling av äldre Anders Jakobsson, Socialstyrelsen Geriatriskt Forum 2013-09-13 Nationell Läkemedelsstrategi Rätt läkemedelsanvändning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen VästKom Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Nääs slott, Lerum. Kl. 09.00 14.00 Beslutande Ej närvarande Göran Johansson, ordf Lena Facht Peter Hemlin Ulf Sjösten Rune Forsdahl Christer Aronsson Thomas

Läs mer

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning VR uppdrag Finansiering Infrastruktur Policy information utvärdering 1 Delar i instruktion för Vetenskapsrådet som understödjer klinisk och registerbaserad

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Ingen patient ska skadas i vården

Ingen patient ska skadas i vården Ingen patient ska skadas i vården Ett samlat stöd inom patientsäkerhet 1 2 Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett samlat stöd inom patientsäkerhet med utgångspunkt från hälso- och

Läs mer

Nationella indikatorer

Nationella indikatorer Nationella indikatorer Marie Lawrence Hälso- och sjukvårdsavdelningen tel: : 075 247 35 06 e-post: marie.lawrence lawrence@socialstyrelsen.se Mål för hälso- och sjukvården enl. HSL Målet för hälso- och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare)

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare) 1(5) Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 14.00 16.00 Lokal: Lärosal Björken, Campus US Närvarande: Ledamöter: Fredrik Elinder Peter Söderkvist Mikael Benson Carina Berterö Helena Hemmingsson Toste Länne Karin

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

~~~1/;t- Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET

~~~1/;t- Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET 15-10-29 DN R LIU-2015-01324 YTIRANDE 1(6) Remissutlåtande från Medicinska fakulteten, Linköpings universitet avseende rapporten En Värdefull Vård - en hälsooch sjukvård

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 3, beslut den 22 februari 2006 Dnr 2006/143-31

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 3, beslut den 22 februari 2006 Dnr 2006/143-31 C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D SM 1(2) BESLUT Dnr Ö 15-2006 2006-05-22 KLAGANDE AGO Hud Nordic AB Box 622 194 26 Upplands Väsby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm,

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN Nationella Kvalitetsregister 2016-01-21 Ärende nr 1 Bilaga 1 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2016-01-21 NÄRVARANDE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Måns Belfrage,

Läs mer

För mer information kontakta Annie Melin, SLS kansli

För mer information kontakta Annie Melin, SLS kansli STADGAR 1 Svenska Läkaresällskapets första stadgar antagna den 3 oktober 1809 Ändringar antagna vid Fullmäktigemöte 1997-10-28, 1999-10-19, 2000-10-24, 2003-10-21, 2005-10-18, 2009-10-20, 2012-10-09, 2013-10-15,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-12-20 p 4 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Eva Andersén Karlsson Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté Ärendebeskrivning Detta ärende berör

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Anna Mattsson Projektledare 2017-09-15 Vad är nationella riktlinjer? Underlag för prioriteringar och resursfördelning inom hälso- och sjukvården och

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde. Datum: Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Ingegerd Eriksson

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde. Datum: Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Ingegerd Eriksson SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde Datum: 2015-09-30 Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Plats: Ingegerd Eriksson Närvarande ledamöter, inst kliniska vetenskaper, ordförande Peter

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NatonelIa Kvalitetsregister 2 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NATIONELLA KVALITETSREGISTER PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2014-11-04 NÄRVARAN DE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson,

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista

Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista 2014 Sveriges läkarförbund LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer Fråga om ansvar och hantering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras?

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Lisa Ericson farmacie dr, projektledare ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar lisa.ericson@lnu.se

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 15-16 januari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2009/2010 2010-01-25--26

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2009/2010 2010-01-25--26 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 25-26 januari 2010 Närvarande Ledamöter: Margareta Troein Töllborn (MTT) (ordförande), Peter Friberg (PF) (vice ordförande), Britt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011. Svenska Läkaresällskapet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011. Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 2010 2011 1 INNEHÅLL kontakta oss 4 Året i korthet 5 SLS nämnd 6 Forskningsdelegationen 10 Utbildningsdelegationen 12 Riksstämmedelegationen 14 Delegationen

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden

Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden Karin Zingmark, Utvecklingsenheten Etik och moral Etik står för reflektionen eller eftertanken över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för

Läs mer

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss!

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss! Reumatikerförbundets nyhetsbrev nr 2 2017 Välkommen till Nyhetsbrev nr 2! Nu börjar det äntligen bli varmare och ljusare ute och vi vill passa på att önska alla en riktigt härlig vår. Vissa notiser i det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2003:616 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna För ett anhörig- och demensvänligt samhälle, 11 mars 2015 Margareta Hedner, Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen Vera Gustafsson,

Läs mer