VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 1 juli 31 december

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION MEDLEMMAR 68 SEKTIONER 9 LOKALA LÄKARE- SÄLLSKAP 19 ASSOCIERADE FÖRENINGAR FULLMÄKTIGE DELEGATIONER KOMMITTEER & ARBETSGRUPPER NÄMNDEN NÄMNDLEDAMÖTER AU NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT VD & KANSLI 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 INNEHÅLL kontakta oss 4 Inledning 5 SLS nämnd 6 Forskningsdelegationen 8 Utbildningsdelegationen 10 Delegationen för medicinsk etik 13 Riksstämmedelegationen 14 Kommittén för medicinsk språkvård 15 IT-kommittén 16 Kommittén för läkemedelsfrågor 17 Kommittén för säker vård 18 Kommitten för medicinska kvalitetsfrågor 19 Levnadsvaneprojektet 20 Kandidatföreningen 21 Priser och medaljer 23 Tisdagssammankomster 28 Konst & Läkekonst 26 Möten och seminarier 27 Kommunikation och marknadsföring 28 Huset och jubileumsbokserien 29 Kansliet 30 Samlingarna och Hagströmerbiblioteket 32 SLS representanter i råd och expertgrupper 33 Medlemmar 34 Ekonomi 35 Sektioner 36 Besvarade remisser Kansliet Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10 Box Stockholm Internet e-post Växel/reception telefon fax telefontid: mån-tor , fre 8 15 Medlemsfrågor telefon e-post: Bokning av lokaler telefon e-post: Restaurangen telefon e-post Internet Svenska LäkaresälLskapets organisation MEDLEMMAR SLS har runt medlemmar. Medlemmarna utövar sin verksamhet inom sina delegationer, kommittéer och sektioner. SEKTIONER, LOKALA LÄKARESÄLLSKAP OCH ASSOCIERADE FÖRENINGAR SLS har 68 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och 19 associerade föreningar. FULLMÄKTIGE är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och deras suppleanter vilka är valda av SLS sektioner eller lokala läkaresällskap. ORDFÖRANDE SLS leds av dess ordförande, och nämnden är dess verkställande organ. NÄMNDEN är SLS styrelse och består av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna, samt högst åtta övriga ledamöter. Nämnden har sammanträtt tre gånger under verksamhetsperioden. AU är nämndens arbetsutskott och består av SLS ordförande, vice ordförande och sekreterare samt en ledamot som nämnden utser inom sig. DELEGATIONER SLS har fyra permanenta delegationer för: forskning, utbildning, medicinsk etik och Medicinska riksstämman. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper. KANSLI OCH VD Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en verkställande direktör. Härifrån styrs ekonomi, administration och huvuddelen av verksamheten. 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 För en förbättrad hälso- och sjukvård Vi lämnar en intensiv och fruktbar höst fylld av aktiviteter, viktiga och högaktuella debatter, och ser framemot ett nytt spännande verksamhetsår. Ledorden är vetenskap, utbildning, kvalitet och etik, för en förbättrad hälso- och sjukvård för patientens bästa. Folkhälsa, levnadsvanor, jämlik vård, fortbildning Ja, listan kan göras lång över viktiga frågor som Läkaresällskapet, som oberoende organisation för hälso- och sjukvårdens utveckling, vill och kan bidra till för att påverka resultatet, såväl nationellt som internationellt. Vid fullmäktige i oktober 2013 avgavs verksamhetsberättelse över året fram till och med den 30 juni I samband med övergången från brutet räkenskapsår till kalenderår så passar vi på att sammanfatta viktiga händelser mellan den 1 juli 2013 till den 31 december Den här hösten har vi fortsatt våra positiva samtal med sektionerna och även fokuserat på nyrekryteringen av medlemmar. Levnadsvaneprojektet löper på ytterligare ett år och är ett av många exempel på givande möten med såväl sektionerna som olika experter. folkhälsa i fokus Vårt engagemang i Almedalen uppskattades av många. Vi deltog i lanseringen av ett svenskt NCD-nätverk, som på ett strålande sätt arrangerades av Cancerfonden. Tillsammans med andra organisationer, särskilt tankesmedjan Tobaksfakta, medverkar SLS i syfte att få stopp på rökningen till år I andra samarbeten, som IOGT-NTO, bidrar vi till att ta fram aktuell forskning kring alkohol och dess skadeverkningar. MEDICINSK RIKSSTÄMMAN 2013 Den 5-6 december gick Medicinska riksstämman av stapeln på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Förändringen i såväl program som utställning var märkbar och majoriteten av deltagarna mycket positiva till resultatet! Till nästa år siktar vi på ännu fler deltagare! Programmet hade, lagom till 70-årsjubileet, moderniserats. Det var fortfarande av hög vetenskaplig kvalitet och mer sammanhållet och övergripande än tidigare år och med ett tydligt fokus på fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. För ST-läkare fanns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. Vi hade även certifierat Riksstämmans program för att deltagare skulle kunna dokumentera den fortbildning de fått under de två dagarna. Inför Riksstämman ingick vi även ett nytt partnerskap med Sveriges Läkarförbund med Läkartidningen. Dagens Medicin, LIF, VR och Vinnova var andra partners som möjliggjorde mötet. VÅRDENS ORGANISATION OCH STYRNING Den intensiva diskussionen om styrsystemen i vården, ofta benämnt New Public Management, fortsatte under hösten. SLS arrangerade i oktober en debatt med utgångspunkt i Läkaruppropet och debatter och seminarier i ämnet hölls också vid Riksstämman. En arbetsgrupp har tillsatts av nämnden planen är att utarbeta och publicera idéer om hur vi kommer vidare i frågan. Projektet går under namnet "En värdefull vård". Läkares fortbilding I samband med fullmäktige 2013 diskuterades fortbildningsfrågan och Läkaresällskapet har utifrån detta arbetat vidare med att ta fram ett förslag till modell för fortbildning (kontinuerlig professionell utveckling) utifrån det professionella ansvaret och behovet. gemensam ETIKdag Läkaresällskapets och Läkarförbundet samarbetar i flera frågor, bland annat i den gemensamma Etikdagen som arrangerades den 8 november. Ämnet var integritet, och dagen ledde till många spännande och tänkvärda diskussioner. nya hyresgäster Glädjande är att Tankesmedjan Tobaksfakta numera hyr en våning i vårt hus på Klara Östra Kyrkogata. De flyttade in den 1 december och vi hoppas givetvis att de kommer att trivas och ha god nytta av både läget, lokalerna och de utökade möjligheterna till samarbete med SLS. samarbeten Läkaresällskapets samarbeten med andra organisationer är mycket aktivt. Utöver det som redan nämnts har vi under hösten också arrangerat debatter, seminarier och konferenser tillsammans med bland andra Socialstyrelsen, Rätt-till-vårdinitiativet, Amnesty, Donationsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting. SLS i debatten Under verksamhetsperioden har Läkaresällskapet initierat och deltagit i den vårdpolitiska debatten i frågor som bl.a. handlar om papperslösas rätt till vård, omskärelse och hälso- och sjukvårdens styrsystem. stort tack Grunden för ett framgångsrikt påverkansarbete är våra medlemmar det är ni som tack vare ert engagemang och era nätverk utför det verkliga jobbet genom våra vetenskapliga sektioner, delegationer och kommittéer. Stort tack för i år och välkomna tillbaka till ett nytt verksamhetsår! Peter Friberg Ordförande Filippa Nyberg, VD 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapets nämnd Första raden: Peter Friberg, Kerstin Nilsson, Stefan Lindgren, Catarina Almquist Malmros, Mats Holmström Andra raden: Håkan Billig, Ylva Böttiger, Lis Abazi, Hanna Brauner, Karl Sallin, Margareta Hammarström Tredje raden: Eva Vingård, Per Tornvall, Tove Gunnarsson, Carl Johan Östgren, Ingemar Engström, Filippa Nyberg Nämndens ledamöter Enligt SLS stadgar ska nämnden bestå av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförandena i de särskilda delegationerna och högst åtta övriga ledamöter. Nämnden kan adjungera föredragande i särskilda frågor. Adjungerad får delta i nämndens överläggning i dessa frågor men inte i besluten. Nämndens ledamöter utses vid ordinarie fullmäktigemöte. Ordförande och vice ordförande väljs för en period av två år och kan inte omväljas. Nämndens övriga ledamöter väljs för en period av tre år och kan omväljas en gång i följd. Om en nämndledamot avgår under mandattiden utser fullmäktige vid nästa eller påföljande möte ny nämndledamot för en ordinarie mandattid av tre år. Av nämndens ledamöter ska minst hälften vara verksamma utanför Storstockholm. Nämndens ledamöter och Närvaro under hösten 2013 Peter Friberg, Göteborg, (3/3) ordförande Kerstin Nilsson, Örebro, (3/3) vice ordförande Per Tornvall, Stockholm, (3/3) sekreterare Catarina Almqvist Malmros, Stockholm, (2/3) ordförande delegationen för medicinska riksstämman Håkan Billig, Göteborg, (3/3) ordförande delegationen för forskning Stefan Lindgren, Malmö, (2/3) ordförande delegationen för utbildning Ingemar Engström, Örebro, (2/3) ordförande delegationen för medicinsk etik Hanna Brauner, Stockholm, (3/3) Ylva Böttiger, Stockholm, (2/3) Tove Gunnarsson, Stockholm, (2/3) Margareta Hammarström, Stockholm, (3/3) Mats Holmström, Uppsala, (3/3) Karl Sallin, Stockholm, (3/3) Eva Vingård, Uppsala, (2/3) Carl Johan Östgren, Linköping (3/3) Adjungerade ledamöter Lis Abazi, Stockholm, (2/3) ordförande Kandidatföreningen VD svenska läkaresällskapet Filippa Nyberg nämndens sekreterare Anna Borgström, Stockholm 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för Forskning och Prioriteringskommittén Håkan Billig ordförande Ledamöter i delegationen för forskning SLS valda: Håkan Billig, ordförande Göteborgs Universitet Magnus Domellöf, vice ordf, Umeå Universitet Margareta Hammarström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Karin Jirström, Lunds Universitet Göran Laurell, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ulf Lindbladh, Göteborgs Universitet Ulrika Smedh, Göteborgs Universitet SLS adjungerad: Jonatan Normark, Kandidatföreningen Örebro Delegationens sekreterare: Monica Windén den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad. För att främja kvalitet i utbildning och hälsooch sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling. Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutsfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forsknings- och reseanslag. Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för Prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder. Under perioden juli 2013 december 2013 har Forskningsdelegationen haft två sammanträden och två seminarier. Seminarierna hölls på Medicinska Riksstämman i december Prioriteringskommitténs arbete koncentreras till det ordinarie sammanträdet våren Forskningspolitisk verksamhet Delegationen har bevakat utvecklingen kring det kommande ALF-avtalet genom kontakter med Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under våren 2013 utarbetade Vetenskapsrådet ett förslag om kvalitetsutvärdering av klinisk forskning som är finansierad av ALF-medel. SLS ställer sig bakom principen att kvalitetsindikatorer och omfattning av introduktion av forskningsresultat i hälso- och sjukvården ska premieras, men tar inte ställning till de tekniska enskildheterna i förslaget. Staten avser att ha detta som förhandlingsunderlag i diskussionerna med SKL. Ett nytt avtal ska börja gälla senast januari Forskarutbildning Andelen av de forskarstuderande som är läkarstuderande eller läkare har minskat under en rad år. Forskningsdelegationen avser att öka engagemanget för förbättrad och anpassad rekrytering av läkarstuderande och läkare till forskarutbildning. Delegationen har under perioden fört diskussioner om vilken information som behöver inhämtas och vilka kontakter som bör knytas för att kunna arrangera en workshop under nästa verksamhetsår. Syftet är att tillsammans med företrädare för bl.a. de medicinska fakulteterna framlägga en rapport med förslag om förbättrad rekrytering och utveckling av forskarutbildningens form med målsättning att attrahera fler läkarstuderande att forskarutbilda sig. Forskningsetik och tillståndsgivning Delegationen har under perioden ökat uppmärksamheten på frågor kring forskningsetik. För att bedriva medicinsk forskning på människor och djur krävs ett godkännande av de humanetiska respektive försöksdjursetiska nämnderna. Det finns en utbredd uppfattning att bedömningen av liknande ansökningar skiljer sig åt bland de regionala etiska nämnderna. Någon systematisk dokumentation eller undersökning om så är fallet saknas. På förfrågan till alla sektionerna bekräftas att frågan om lika bedömning är mycket angeläget liksom ökad transparens av bedömningskriterier. Vidare framför sektionerna en rad önskemål om förbättring vid tillståndsgivning. 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Projektanslag, stipendier för resor, postdoc och längre internationella forskningsvistelser Förmedlandet av forskningsresultat ska stimulera till ny och övergripande forskning och är därför en viktig del i Läkaresällskapets arbete för att främja patientens bästa möjliga diagnostik och behandling. Genom projektanslag och postdoc/resestipendier stimulerar Svenska Läkaresällskapet främst unga forskare. Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på de donationer som SLS tacksamt mottagit under åren. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig verksamhet som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet och forskningsråd. Det gäller t.ex. möjlighet till fortsatt forskning de första åren efter disputation samt medel för aktivt deltagande i kongresser över hela världen. Forskningsvistelser vid centra utanför Sverige stöds också speciellt om de innebär inhämtande av ny teknik och nya metoder. Utöver projektanslag och resebidrag ledigförklarar Sällskapet även post docstipendier till i första hand kliniska forskare för att ge dem möjlighet till tjänstledighet med finansiering från SLS, för att bedriva fortsatt forskningsarbete. SLS har genom Forskningsdelegationen samverkat med AFA-Försäkring i bedömning och fördelning av projektmedel. Utlysning av 2014 års projektanslag och post docstipendier har gjorts under hösten. Resebidrag för kongressresor och forskningsvistelse har kunnat sökas kontinuerligt från och med 15 augusti. Vetenskapliga fonder Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger möjligheter till stöd för medicinsk forskning inom alla specialiteter. Prioriteringskommittén Forskningsdelegationens prioriteringskommitté bedömer inkomna ansökningar om projektanslag och stipendier och överlämnar sitt förslag till Sällskapets nämnd för beslut. För att få en god representation av sakkunniga som motsvarar ansökningarnas olika ämnesområden har forskningsdelegationen uppmanat sektionerna att var och en nominera ett antal kvinnliga och manliga sakkunniga med erfarenhet av bedömning av ansökningar. Kommittén bestod 2013 av 24, av nämnden valda, ledamöter varav 46 % var kvinnor mot tidigare 28 %. Medel ur de specialdestinerade fonderna fördelas efter förslag eller beslut av särskilda sakkunniga. Resebidrag Resebidrag kan sökas kontinuerligt under verksamhetsåret utöver sommarperioden. Ansökningsperioden har under perioden utökats och pågår nu mellan 15 augusti och 31 maj. Antalet ansökningar om resebidrag var under perioden 15 augusti 31 december 143 stycken. Av dessa beviljades 106 för utdelning ur Läkaresällskapets fonder till ett belopp av kronor. Resebidrag delas ut för aktivt kongressdeltagande eller längre tids forskningsvistelse (minst en månad) företrädesvis vid utländsk institution för att lära nya metoder. Schablonbelopp har som föregående år varit: kronor för resor inom Norden, kronor för resor i Europa, kronor för resor till USA samt kronor för resor till övriga världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution har maxbeloppet varit kronor. SLS pris till yngre forskare Forskningsdelegationen delar varje år ut ett pris om kronor till den unga forskare som inkommit med den vetenskapligt bästa ansökan om projektanslag års pris gick till Erika Comasco från Institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala Universitet för projektansökan: Genetik för förlossningsdepression Pris för translationell forskning Forskningsdelegationen delade även ut priset för bästa translationella forskning, kr års pris gick till Patrik Danielson, Umeå Universitet, samt Ögonkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus, för projektansökan: Experimentella studier på lokalt producerade signalsubstansers betydelse för sjukdom i kollagenrik vävnad med fokus på muskelsenor och ögats hornhinna Begreppet translationell innebär att kunskap från prekliniska studier överförs till en klinisk situation i den praktiska hälsooch sjukvården. Priserna till yngre forskare och för translationell forskning delades ut på Medicinska Riksstämman den 5 december Ledamöter i Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté: Håkan Billig, ordförande, Göteborgs Universitet Inge Axelsson, Mittuniversitetet Östersund Kjell Bergfeldt, Karolinska Institutet Marie Bixo, Karolinska Institutet Niklas Dahl, Uppsala Universitet Magnus Domellöf, vice ordf., Umeå Universitet Yvonne Forsell Karolinska Institutet Ulf Gunnarsson Karolinska Institutet Ola Hammarsten Göteborgs Universitet Birgitta Henriques Normark Karolinska Institutet Birgitta Heyman Uppsala Universitet Karin Jirström, Lunds Universitet Thomas Kahan, Karolinska Institutet Mona Landin-Olsson Skånes Universitetssjukhus Kerstin Landin-Wilhemsen, Göteborgs Universitet Eva Lindberg, Uppsala Universitet Matthias Löhr, Karolinska Institutet Bodil Ohlsson, Skånes Universitetssjukhus Elisabeth Ronne Engström, Uppsala Universitet Malin Sund, Umeå Universitetssjukhus Jan Svedenhag, Capio AB, S:t Görans sjukhus Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet Anders Waldenström, Umeå Universitet Ola Winqvist, Karolinska Institutet Kommitténs sekreterare: Monica Windén 7

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för Utbildning Stefan Lindgren, Malmö ordförande Ledamöter: Charlotte Becker, vice ordförande, Malmö Henrietta Arwin, Göteborg Andreas Borsiin, Malmö SLS Kandidatförening Torbjörn Ledin, Linköping Jörgen Nordenström, Stockholm Ulf Peber, Halmstad Adjungerad ledamot Karin Thörne, Jönköping Delegationens sekreterare: Annie Melin delegationen har som mål att främja läkares utbildning och ska på eget initiativ, eller på uppdrag av Sällskapets fullmäktige eller nämnd följa, bereda och ge nämnden råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov. LÄKARUTBILDNINGSUTREDNINGEN Grundutbildningen och AT Den 12 mars 2013 lämnade regeringens utredare, Stefan Lindgren, läkarutbildningsutredningens slutbetänkande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning till regeringen. Under året har det varit oklart hur vidare handläggning av utredningen ska ske på departementet. Specialisttjänstgöringen och specialitetsindelningen Sällskapets sektioner och utbildningsdelegationen har deltagit aktivt i arbetet med Socialstyrelsens översyn av läkarnas specialitetsindelning. Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny indelning av läkarnas specialiteter. Tanken är att indelningen bättre ska motsvara utvecklingen i befolkningens hälsa och den medicinsk-tekniska utvecklingen. Indelningen ska också tillgodose läkarnas behov av specialisering. SLS och sektionerna har svarat på remissen: Översyn av läkarnas specialitetsindelning, Dnr Revideringen av föreskriften som reglerar läkarnas ST-utbildning pågår. Arbetet har utvidgats och Socialstyrelsen har aviserat nya regler till Läkares fortbildning Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma arbetsgrupp har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att verka och värna för fortbildning av läkare. I arbetsgruppen ingår från SLS: Stefan Lindgren, Margareta Troein Töllborn och Christian Löwbeer. Från SLF: Eva Engström, Turid Stenhaugen och Thomas Zilling. SLS utbildningsdelegation avser organisera och delta i en session i Almedalen den 2 juli patientdatalagen Under hösten 2013 har en gruppering inom SLS ledd av Kristina Söderlind Rutberg formerats och inlett sitt arbete med att förtydliga professionens tolkning av Patientdatalagens innehåll. SLS Utbildningsdelegation deltar i detta arbete. Nordiskt samarbete Det årliga utbildarmötet mellan de nordiska läkarorganisationerna ägde rum i Stockholm den september Vid mötet diskuterades aktuella utbildnings- och forskningsfrågor. Torbjörn Ledin representerade delegationen på mötet. Övriga möten Läkaresällskapets utbildningsdelegation och Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) hade sitt årliga informationsmöte den 5 november 2013 på SLS. SPUR-expertgruppen SPUREX Charlotte Becker, Malmö har varit SLS representant. Gruppens syfte är att fortsätta utvecklingen av inspektionsverksamheten och att kunna ge goda råd i principiella frågor samt delta som lärare vid utbildning av nya SPURinspektörer. 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Vi måste kompetensutveckla oss hela tiden. Det berör oss alla. Det är inte förrän den kollektiva läkarkåren är fortbildad som vårdkvaliteten förändras till det bättre. Om inte hela den professionella bredden fortbildar sig stannar utvecklingen inom verksamheten av, allt från ledarskap till specialister. Stefan Lindgren, ordförande 9

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för medicinsk etik Ingemar Engström, Örebro ordförande Delegationen för medicinsk etik bildades 1970 för att främja intresset för etiska frågor inom medicinen. Ledamöter Läkarrepresentanter: Saskia Bengtsson, Jönköping Claudia Bruss, Lund Ann Edner, Stockholm Samuel Gebre-Medhin, Lund Tiit Mathiesen, Stockholm Marit Karlsson, Linköping Anders Ågård, Göteborg Allmänhetens representanter: Ulrika Sandén, Umeå/Örebro (jurist) Yrsa Stenius, Stockholm (journalist/författare) Anders Bremer, Borås/Kalmar (vårdvetare) Adjungerade ledamöter: Michelle Foldschak, Lund Kandidatföreningen Karl Sallin, Stockholm Yngreläkarrepresentant Kristina Söderlind Rutberg, Linköping (donationsfrågor) Delegationens sekreterare: Agneta Davidsson Ohlson uppdrag Delegationen för medicinsk etik har enligt stadgarna till uppgift att bereda frågor rörande medicinsk etik och ge nämnden råd och upplysningar i sådana frågor. Delegationen kan ta upp frågor på eget initiativ eller på uppmaning av SLS nämnd eller fullmäktige. Det är heller inte helt ovanligt att enskilda medlemmar i SLS vänder sig till delegationen med förslag på frågor som man önskar ett arbete omkring. Det vanligaste är dock att delegationen tar upp frågor på eget initiativ. Det kan röra sig om etikfrågor som delegationens ledamöter funnit i vårdens vardag eller som kollegor uppmärksammat oss på, men ofta rör det sig också om frågor som är aktuella i den ständigt pågående offentliga debatten kring medicinsk etik. ARBETSFORMER Delegationen använder sig av ett antal olika arbetsformer beroende på ämnets karaktär och den målgrupp som frågan gäller. Delegationen arbetar långsiktigt med att utfärda etiska riktlinjer, som tagits fram i nära dialog med berörda sektioner och som godkänts av nämnden. Det senaste exemplet är den nya versionen av etiska riktlinjer för HLR, som antogs efter tre års berett arbete. Vi ser inte denna tidsomfattning som ett problem, eftersom många medlemmar på det sättet görs delaktiga i en process, som vi tror gagnar implementeringen av riktlinjerna i vården. Delegationen gör också uttalanden i medicinetiska frågor, vilka som regel inte varit föremål för remissbehandling. Etiska uttalanden presenteras i nämnden innan de görs offentliga. Andra verksamhetsformer är workshops, symposier, etikdagar och debatter i aktuella medicinetiska frågor. OMFATTNING Delegationen har under verksamhetsperioden haft tre sammanträden. Därtill har delegationen arrangerat en tisdagssammankomst, tre symposier på Medicinska riksstämman samt en etikdag tillsammans med Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Delegationen medverkade också i ett flertal andra arrangemang på Riksstämman. INNEHÅLL Medicin-etiska frågor ökar i omfattning och betydelse i takt med den medicinska och tekniska utvecklingen i hälso- och sjukvården. Det är därför en svår uppgift att prioritera vilka frågor som delegationen ska arbeta med, eftersom resurserna är begränsade. Delegationen använder en tredelad struktur för sitt arbete; vardagsetik, särskild etik och strukturell etik. Inom området vardagsetik ryms frågor om mötet med patienten, kliniskt beslutsfattande och liknande frågor. Med särskild etik avses mer eller mindre välavgränsade etiska frågor som exempelvis abort, hjärt-lungräddning och assisterad befruktning. 10

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Inom området strukturell etik ryms frågor som exempelvis etiska konsekvenser av förändrade styr- och organisationsformer i sjukvården, risken för ett minskat personligt ansvar och kontinuitetsproblematiken i dagens sjukvård. Fokusfrågor under hösten 2013: NYA ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR) Under verksamhetsperioden har riktlinjerna presenterats i olika sammanhang och delegationen har arbetat med att få dem spridda, kända och lästa. En artikel i Läkartidningen beskriver de nya riktlinjerna med fokus på nyheter i förhållande till de äldre riktlinjerna. VÅRD TILL PAPPERSLÖSA Delegationen har under verksamhetsperioden fortsatt att arbeta med frågan rörande vård till papperslösa. Det har huvudsakligen skett inom ramen för nätverket Rätt till vård som samlar betydande delar av Civilsverige. En betydande framgång har nåtts genom att barn som saknar uppehållstillstånd nu fått tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn. Papperslösa vuxna har däremot endast rätt till vård som inte kan anstå. Under perioden har vi arbetat med Socialstyrelsen kring begreppets möjliga innebörder. I det sammanhanget har SLS tillsammans med ett tjugotal andra organisationer inom vårdområdet presenterat en samfälld syn om att detta begrepp inte är användbart i vårdens vardag och att det legitimerar en diskriminerande syn på vem som ska få vård i Sverige. I arbetsgruppen deltar medlemmar från Utbildningsdelegationen, IT-kommittén och Kommittén för säker vård. LÄKARES MEDVERKAN I TEVEPROGRAM Med anledning av några uppmärksammade fall av s.k. vita dokusåpor, där respekten för såväl patienter som personal inte respekterats tillräckligt, har delegationen under verksamhetsperioden tagit initiativ till ett samarbete med Svensk sjuksköterskeförening i avsikt att formulera gemensamma riktlinjer för medverkan i sådana program. Representation Delegationen har under året deltagit i följande kommittéer och utredningar: Statens medicinsk-etiska råd (SMER) Ingemar Engström (sakkunnig) Patientmaktsutredningen Kristina Söderlind Rutberg (expert) Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, socialtjänst och forskning Kristina Söderlind Rutberg (medlem i referensgruppen) Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Kristina Söderlind Rutberg (medlem i referensgruppen) Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet Ingemar Engström (expert) Symposier vid medicinska Riksstämman 2013 Vid Medicinska riksstämman 2013 arrangerade delegationen följande tre symposier: Hur påverkar New Public Management vårdetiken och läkarrollen? Surrogatmoderskap exploatering eller altruism? Medicinskt-etiskt beslutsfattande, del I o II Delegationen samarrangerade följande tre symposier: eläkekonst hur ska patienterna och professionen få nytta av IT? Assisterad befruktning till samkönade par Systemsyn och personligt ansvar går de att förena? Tisdagssammankomster Under perioden arrangerade delegationen en tisdagssammankomst kring etiska frågor i samband med organ- och vävnadsdonation. Etikdag Den 8 november arrangerade Etikdelegationen och Slfs Etik- och ansvarsråd den gemensamma etikdagen under temat Integritet ett förlegat begrepp? Ett drygt hundratal åhörare deltog i den livliga debatten som följde efter presentationerna. PATIENTDOKUMENTATION Patitentdatalagen har medfört betydande tolkningssvårigheter ute i vården. Delegationen har därför tagit initiativ till en arbetsgrupp med uppdrag att formulera professionens syn på hur arbetet med patientdokumentation kan förbättras för att möjliggöra ett effektivt arbetssätt med bibehållen respekt för patientens integritet. 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Hippokratespriset Priset för etik i klinisk verksamhet, Hippokratespriset, är Svenska Läkaresällskapets pris för etik i klinisk verksamhet och delas ut årligen till en eller flera kliniskt verksamma läkare inom olika specialiteter som i sitt dagliga arbete lyfter fram och tydliggör betydelsen av etiska frågor i sjukvården. Under året tilldelades anestesiologen Thomas Nolin priset för att han under lång tid förbättrat den etiska medvetenheten i svensk intensivvård. DELEGATIONEN I DEBATTEN Etikdelegationen har under året fortsatt att delta i den allmänna debatten kring medicinsk etik. Detta har skett genom uttalanden och riktlinjer, artiklar i fackoch dagspress samt genom kontakter med andra organisationer och myndigheter via remisser, seminarier, workshops och debatter. Delegationen, och SLS, har härigenom möjlighet att påverka såväl den allmänna debatten kring medicinsk etik som den mer formella juridiska hanteringen av frågorna. SAMMANFATTNING SLS etikdelegation har också under denna verksamhetsperiod arbetat med höga ambitioner som kan avsätta spår i utvecklingen av den medicinska etikens plats i vårdens vardag. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2013 Debatt om hur vården ska styras Läkaretik, ledarskap, effektivitet, förbättringskunskap och patientfokus stod på agendan. En mängd läkare, forskare och DN-journalisten Maciej Zaremba, vars artiklar drog igång diskussionen, fanns givetvis på plats. Runt 500 personer samlades för att ta del av de sessioner som handlade om hur hälso- och sjukvården ska styras. Från att i allt väsentligt sysslat med avgränsade frågor om så kallad särskild etik, finns det nu flera exempel på att delegationen aktivt och medvetet valt att bredda sina aktiviteter, dels till frågor omkring vardagsetik, dels till frågor om strukturell etik. När det gäller vardagsetik har vi valt att lyfta fram sjukhusronden som ett exempel på en rutin inom sjukvården som i dag inte kan anses optimal ur vare sig medicinsk eller etiskt perspektiv. Delegationen vill lyfta fram goda exempel i landet på förnyelse av ronden i akt och mening att förbättra respekten för patientens integritet och möjlighet till verklig delaktighet i vården utan att det påverkar den medicinska effektiviteten menligt. Delegationen kommer att fortsätta att lyfta vardagsetiska frågor som berör många kollegor i allehanda specialiteter års Hippokratespristagare När det gäller strukturell etik har delegationen under verksamhetsperioden skissat på hur SLS på ett konstruktivt sätt kan ta sig an frågan om etiska problem i samband med nya styrningssystem i vården. Vår värdering är att detta är frågor som berör många i professionen på ett genomträngande sätt. Många menar att gällande prioriteringsprinciper hotas av den ökande valfriheten och att också läkarens yrkesetik riskerar att komma i kläm i den marknadsanpassade vården. Delegationen avser att ta ledningen i ett projekt som kommer att beröra hela SLS på olika sätt. Vi hoppas att vi därmed kan bidra till en seriös analys av nya styrformer och incitamentstrukturer i sjukvården som underlag för konstruktiva förslag till nya modeller för svensk hälso- och sjukvård i framtiden. Thomas Nolin är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd. Prismotivering 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Delegationen för Medicinska riksstämman medicinska riksstämman 2013 ägde rum den 5-6 december 2013 i nya lokaler på Stockholm Waterfront Congress centre. Mötet samlade runt besökare och erbjöd högkvalitativ fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Catarina Almqvist Malmros, Stockholm Riksstämmans generalsekreterare Ledamöter: Boel Andersson Gäre, Jönköping Kjell Bergfeldt, Stockholm Patrik Björgård, Göteborg Birgitta Evengård, Stockholm Lotti Helström, Stockholm Fahim Islam Sharan, Göteborg Mikael Karlberg, Lund Simon Kyaga, Stockholm Petru Liuba, Höör Gunnar Ljunggren, Stockholm Filippa Nyberg, VD SLS, Uppsala Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå Ove Törring, Stockholm Delegationens sekreterare: Eva Kenne medicinska riksstämman 70 år års Medicinska riksstämma ägde rum den 5 6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre. Sällskapets sektioner, delegationer, kommittéer samt andra organisationer bidrog till att göra Medicinska riksstämman 2013 till en succé. Initiativet att förnya mötet till form, innehåll och nya moderna lokaler uppskattades mycket. Baserat på Sällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, kvalitet och etik erbjöds en plattform för vetenskapliga föredrag och aktuella övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor genom ett sektionsövergripande tvärvetenskapligt program med fokus på fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Inom det vetenskapliga programmet arrangerades flera ST-kurser, debatter om New Public Management, diskussioner om etiska frågeställningar, program med fokus på levnadsvanefrågor och annat. Sektionerna allergiforskning, arbets- och miljömedicin, beroendemedicin, flyg- och marinmedicin, fysisk aktivitet och idrottsmedicin samt medicinens historia arrangerade egna program. För ST fanns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. SLS kommitté för säker vård arrangerade en heldagsutbildning för chefläkare/anmälningsansvariga läkare med syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård. Nytt för året var att det fanns möjlighet att föranmäla sig till de olika programpunkterna, vilket många gjorde. Invigningen Sällskapets ordförande Peter Friberg öppnade mötet och hälsade invigningstalaren Sir Harry Burns, Chief Medical Officer i Skottland, välkommen. Sir Harry Burns höll en mycket uppskattad föreläsning om ämnet "Transforming the Health of Populations". Prisutdelningar I år skedde prisutdelningarna på scenen; till årets Yngrepristagare Erika Comasco, Uppsala och årets Translationella pristagare Patrik Danielson, Umeå universitet. Även Ahtenapriset och SalusAnsvarspriset delades ut under Riksstämman. Certifiering Deltagandet i Riksstämman certifierades av Svenska Läkaresällskapet. Efter avslutad konferens fick deltagarna ett personligt intyg med beskrivning av vilka programpunkter man deltagit i. Ett intyg på att man fortbildat sig vid Medicinska riksstämman. Partners Svenska Läkaresällskapet fortsatte samarbetet med olika organisationer, Sveriges Läkarförbund och Läkartidningen var förste huvudpartner. Övriga partners var Dagens Medicin, Läkemedelsindustriföreningen, Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet, Vinnova, Vinnvård, Vårdalstiftelsen och övriga utställare i utställningen. besökssiffror Antalet besök uppgick till totalt

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Språkkommittén Magnus Fogelberg, Skövde ordförande Ledamöter: Tove Gunnarsson, Stockholm sektionsrepresentant, psykiatri Ola Karlsson, Stockholm Språkrådet Maria Kvist, Stockholm Stockholms Universitet (2013) Torsten Mossberg, Stockholm sektionsrepresentant, klinisk nutrition Hans Nyman, Stockholm språkexpert Björn Smedby, Uppsala Socialstyrelsen klassifikationsexpert Tom Pettersson, Helsingfors Finska Läkaresällskapet Adjungerad till språkkommittén: Åsa Holmér Terminologicentrum TNC Kommitténs sekreterare: Annie Melin KOMMITTÉN för medicinsk språkvård arbetar med att vårda det medicinska språket dels genom att besvara insända språkfrågor med medicinsk anknytning, dels genom att informera och medverka i olika aktiviteter. Utvalda medicinska termfrågor av allmänt intresse läggs in i kommitténs språkfrågedatabas på Internet. Komittén har infört nya termfrågor i databasen under verksamhetsåret och hållt den fortlöpande uppdaterad. Språkkommitténs kostnadsfria frågetjänst riktar sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvården. Språkfrågorna sänds primärt till Terminologicentrum TNC, med vilket SLS tillsammans med Läkartidningen har ett avtal, för en första granskning av terminolog. Utvalda frågor har behandlats vid kommitténs sammanträden, under halvåret vid två tillfällen, och vid behov diskuterats på kommitténs elektroniska diskussionslista och med sektionernas språkkontakter. Kommittén beslutar vilka frågor och svar som ska läggas in i språkfrågedatabasen. samverkan Kommittén har samverkat med terminologiintressenter såsom Sektionen för medicinsk informatik samt enheten för fackspråk och informatik vid Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd. bengt i lindskogs språkpris Språkpriset delas ut vartannat år till en person eller organisation som främjat den medicinska språkvården. SLS Nämnd beslutar om priset efter förslag från språkkommittén. Nämnden utsåg Björn Smedby till pristagare med motiveringen: för sina kompetenta, engagerade och mångsidiga insatser för vården av det medicinska språket under mer än femtio år. Björn Smedby är professor emeritus i hälsooch sjukvårdsforskning, läkare och expertrådgivare i Socialstyrelsen, där han bland annat haft huvudansvar för den språkliga utformningen av den svenska sjukdomsklassifikationen. Björn Smedby har varit medlem av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård sedan den bildades 1987 och har aktivt deltagit i utarbetandet av de riktlinjer och vägledningar som kommittén tagit fram. Priset delades ut på SLS Årshögtid, den 29 oktober medicinska riksstämman 2013 Språkkommitténs symposium ägde rum fredagen den 6 december 2013 Patientens tillgång till journalen. Hur bör språket vara? Medverkande: Magnus Fogelberg (moderator), Tove Gunnarsson, Maria Kvist och Benny Eklund. Professor emeritus Björn Smedby 14

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 IT-kommittén Göran Petersson, Kalmar ordförande IT-KOMMITTEn är ett rådgivande stöd till nämnden när det gäller IT-lösningar för en god vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot SLS sektioner och företräder Sällskapet i IT-frågor vid kontakterna med myndigheter och organisationer. Ledamöter: Johanna Berg, Malmö SLS Kandidatförening Kommittén har haft två sammanträden under verksamhetsperioden, gett ut ett nyhetsbrev och genomfört en hearing på Medicinska riksstämman. Representation Ordföranden företräder SLS i Socialdepartementets samrådsgrupp för Nationell ehälsa tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. I Socialstyrelsens Råd för ehälsa och gemensam informationsstruktur representeras SLS av Susanne Bergenbrant Glas. IT-kommittén har deltagit i referensgruppen för forskningsprojektet DOME avseende Journal på nätet i Uppsala. IT-kommittén har medverkat i möte med RLIM, Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicineknik. IT-kommittén har varit representerad i SLS etikdelegations arbete om patientdatalagen I Myndigheten för vårdanalys (MYVA) paneldiskussion på Medicinska riksstämman avseende utredningen Ur led är tiden medverkade IT-kommittén också. samverkan IT-kommittén har medverkat vid framtagandet av foldern: Störande eller stödjande? ehälsosystemens användbarhet 2013 och författat artikel om IT-kommittén i Tidskriften "Nytt från Allmänmedicin" SFAMs medlemstidning. remisser IT-kommittén har medverkat till SLS Remisssvar ang. Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpningen av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem, LVFS 2014:XX. medicinska riksstämman I IT-kommitténs hearing på Riksstämman: eläkekonst hur ska patienterna och professionen få nytta av IT"? medverkade Lena Furmark, Socialdepartementet, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Christina Åkerman, Läkemedelsverket, Anna Léfèvre-Skjöldebrand, Swedish MedTech, Johan Assarsson, patientmaktsutedningen/inera och Kristina Söderlind Rutberg, SLS etikdelegation, med cirka 200 åhörare. Hearingen kan sammanfattas med att det finns ett stort behov av samverkan mellan myndigheter och samverkan mellan myndigheter/organisationer och professionen för att realisera nyttan med IT. IT-kontakterna och planering IT-kontakterna har i nyhetsbrev uppmanats att inkomma med synpunkter och frågor som bl.a. ställts till Samrådsgruppen för nationell ehälsa. Planering har genomförts för IT- inspirationsdag april 2014 Hur ska vi utöva eläkekonst? respektive Medicinska riksstämman 2014 med hearing: eläkekonst går det att förena empati och high tech? då de medverkande från 2013 tillsammans med nya ehälsomyndighetens GD kommer att utfrågas. Susanne Bergenbrant Glas, Stockholm Anne Björk, Uppsala Urban Forsum, Linköping Nils Schönström, vice ordförande, Kalmar Kommitténs sekreterare: Annie Melin 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kommittén för läkemedelsfrågor Ylva Böttiger, Stockholm ordförande Ledamöter: Johan Franck, Stockholm Yngve Gustafson, Umeå Sverker Hansson, Göteborg Håkan Larsson, Umeå Åke Schwan, Uppsala Carl-Olav Stiller, Stockholm LÄKEMEDELSKOMMITTÉN har som uppdrag att bevaka de läkemedelsfrågor som är gemensamma för sektionerna och att bistå Läkaresällskapets nämnd i strategiska läkemedelsfrågor med remissyttranden, externa kontakter samt ge förslag till viktiga initiativ till Läkaresällskapets nämnd. Kommittén består av representanter från olika sektioner för läkemedelsintensiva specialiteter. Kommittén för läkemedelsfrågor har under hösten fortsatt att följa arbetet med den Nationella läkemedelsstrategin och deltagit vid CBL-rådets (Centrum för bättre läkemedelsanvändning) möte i september. Vi har också återknutit kontakter med Läkarförbundets Råd för Läkemedel, IT och Medicinteknik (RLIM) och vid ett gemensamt möte träffat Madeleine Walding vid Läkemedelsverket, som är samordnare för läkemedelsstrategin. Inom ramen för samma strategi har Socialstyrelsen fått flera uppdrag som gäller läkares fortbildning i läkemedelsfrågor. Representation Kommittén för läkemedelsfrågor deltar i en referensgrupp för arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning för AT-läkare om äldres läkemedelsbehandling och har här deltagit i flera telefonmöten, samt förmedlat kontakter med landets medicinska fakulteter, för att säkra en koppling mellan detta projekt och grundutbildningarna för läkare. remisser En viktig remiss som har behandlats under hösten rörde hur nationella medicinska informationssystem, av typen Pascal, ska kvalitetsgranskas av Läkemedelsverket på samma sätt som medicintekniska produkter. Svenska Läkaresällskapet framförde i sitt remissvar en lång rad synpunkter kring förslaget. Medicinska riksstämman 2013 Vid Riksstämman i december deltog Ylva Böttiger i Kandidatföreningens program med en interaktiv föreläsning om läkemedelsinteraktioner. Kommittén har också för Svenska Läkaresällskapets räkning, med hjälp av nomineringar från ett flertal Sektioner, sammanställt en lista med förslag till medlemmar i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, som planeras ombildas under

17 Kommittén för säker vård VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Hans Rutberg, Linköping ordförande Ledamöter: KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD bildades år 2010 med syfte att bidra till utvecklingen av patientsäkerhetsområdet i svensk hälso- och sjukvård. Anneli Bergens, Malmö Charlotta Grunewald, Stockholm Pelle Gustafson, Patientförsäkringen LÖF, Stockholm Karin Puck Härenstam, Stockholm Anna Spencer, Malmö Urban Nylén, Stockholm Thomas Lindén, Göteborg patientsäkerhetsdag Kommittén anordnade den 27:e september 2013 en Patientsäkerhetsdag med titeln, Den mänskliga faktorn och ledarskapets betydelse för säker vård - lär vi oss av våra misstag? Mötet var välbesökt och under dagen diskuterades begreppet organisatoriskt lärande samt svårigheten att implementera åtgärder som vi vet minskar antalet skador. Medicinska riksstämman 2013 Kommittén deltog i tre aktiviteter under Medicinska riksstämman 2013: möten Kommitténs ordförande var på Socialstyrelsen i september för ett möte om en nationell patientsäkerhetsstrategi. SLS har under år 2013 fattat två skrivelser till Socialstyrelsen i denna fråga. 1. Chefläkarutbildning med drygt 60 deltagare. Syftet med denna utbildning som totalt är på fyra dagar är att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård 2. Seminarium med titel Vårdskada eller ej Det rör faktiskt dig där grundläggande kunskaper i system- och patientsäkerhet belystes. 3. Seminarium med titeln Systemsyn och individuellt ansvar går de att förena? Där frågan om det finns motsättningar mellan systemsyn och personligt ansvar diskuterades. 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kommittén för medicinsk kvalitet Ulf Haglund, Uppsala ordförande Ledamöter: Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK KVALITET bildades våren Verksamheten har under året varit koncentrerad kring frågor med anknytning till de Nationella Kvalitetsregistren. Nina Nelson, Linköping vice ordförande Pär Nordin, Östersund Li Felländer-Tsai, Stockholm Kommittén hade under andra halvåret 2013 två möten, varav ett telefonmöte. dialog med sektioner Kommittén har försökt få igång en dialog med sektionerna kring de nationella Kvalitetsregistren. Just nu pågår en kartläggning av de formella kontakterna mellan sektionerna och relevanta register och resultaten beräknas vara en god grund för den fortsatta dialogen. En eventuell förändring av den centrala styrningen från staten och landstingen av de Nationella Kvalitetsregistren har börjat diskuteras under hösten. Större förändringar beräknas kunna komma till stånd under 2014, möjligen med mindre inflytande från vårdens professioner. Utvecklingen följs uppmärksamt av kommittén. aktuella frågor Kvalitetskommittén har tagit initiativ till att jäv ska deklareras av alla styrelseledamöter och registerhållare för Nationella Kvalitetsregister. En annan fråga kommittén fortsatt noggrant följer är den automatiska datafångsten från vårdens olika elektroniska journalsystem till kvalitetsregister. Detta är en viktig förutsättning för många register, inte minst för att primärvården ska kunna delta i registerarbetet, men frågan måste lösas på ett sätt som tillgodoser god läkaretik och patienternas integritet och som främjar en fortsatt god patientläkare relation. Möjligen kan denna fråga bli aktuellt för samlade aktioner tillsammans med Delegationen för medicinsk etik. 18

19 Läkares samtal om levnadsvanor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Lars Jerdén, Dalarna projektledare LEVNADSVANEPROJEKTETS ÖVERGRIPANDE SYFTE är att öka kunskapen om och intresset för preventivt och hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Utbildningsresurser: Astri Brandell Eklund, Stockholm Under 2013 har tio av SLS sektioner varit mycket aktiva i projektet. Över läkare har nåtts genom nära 200 utbildningsinsatser. Webben är central i informationsspridningen och har haft unika sidvisningar. Sektionerna har också information om Levnadsvaneprojektet på sina webbplatser. FÖREBYGGA OHÄLSA Projektets specifika syfte är att bidra till implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring sjukdomsförebyggande metoder, med klart fokus på insatser riktade mot läkarkåren, men även genom att främja samarbete mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården. Projektet pågår till den 31 december Idag har elva sektioner skrivit under avtal med SLS om att delta: Allmänmedicin, Arbetsoch miljömedicin, Beroendemedicin, Fysisk aktivitet & Idrottsmedicin, Gastroenterologi, Kardiologi, Kirurgi, Obstetrik & gynekologi, Ortopedi, Psykiatri och Reumatologi. Utöver dessa är sektionerna för alla övriga opererande specialiteter samt Anestesi & intensivvård aktiva i projektet i arbetet kring Rökfri operation. Optimera levnadsvanorna inför operation Rökfri operation är ett delområde med stor aktivitet. Exempelvis har inom Obstetrik & Gynekologi skapats ett nätverk, som representerar de flesta landsting. Ortopedisektionen nådde under 2013 en ansenlig andel av ortopederna (622) med utbildningsinsatser. Vårt mål är att aktivera alla opererande sektioner långsiktigt, genom att samla och uppdatera evidensen inom respektive specialitet (och redovisa den på webben), genom aktiva processer i alla landsting, och genom att sammanställa resultaten, i journaler och kvalitetsregister. Det pågår också en process där fler levnadsvanor än rökning dras in. Målet blir då dels att optimera levnadsvanorna inför operationen, dels använda operationen som en hävstång för beteendeförändring. Sund & Säker Operation och Stark inför operation Stark för livet är två benämningar som speglar denna process. FORTBILDANDE MÖTEN Ett annat viktigt område är läkarnas grundoch specialistutbildning. Det är angeläget med gedigen kunskap om levnadsvanors inverkan på sjukdomar och om samtalsmetodik för beteendeförändring. Ett välbesökt symposium hölls under Medicinska riksstämman. Vi har haft möten med Socialstyrelsen, och framför allt fokuserat på det pågående arbetet med att skriva om målbeskrivningarna för ST. Levnadsvanedagen har nu hållits tre gånger, och målsättningen är att det ska bli ett stående inslag i SLS verksamhet. Dagen ska framförallt spegla nyheter i forskningen. Nästa Levnadsvanedag blir den 3 februari Bland annat kommer Töres Theorell att tala om levnadsvanor och stress och Hanne Tönnesen om pågående forskning kring levnadsvanor och operation. Framtiden Projektet avslutas alltså vid årsskiftet, men diskussionerna inom projektet pekar på behovet av ett mer långsiktigt agerande av SLS kring levnadsvanor och sjukdom. Förutom Sund & Säker Operation och utbildningsfrågorna behövs exempelvis ett engagemang kring barn och ungdomars levnadsvanor. Här finns ett stort behov både av sammanställning och spridning av befintlig forskning och av initiativ till nya forskningsprojekt. Åsa Wetterqvist, Uppsala Projektkoordinator: Malin Bokstam, SLS kansli 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kandidatföreningen KANDIDATFÖRENINGEN har fortsatt arbetet med att främja medicinsk vetenskap, utbildning och etik bland läkarstudenter och yngre läkare samt att göra Svenska Läkaresällskapets verksamhet synlig för dem. Lis Abazi, Lund ordförande Ledamöter: Long-Long Chen Vice ordförande Mikael Kakeeto skattmästare Jonatan Nordmark vetenskaplig sekreterare Andreas Borsiin utbildningssekreterare Michelle Foldschak medicinsk-etisk sekreterare Novalie Lilja internationell sekreterare Ida Sundberg Redaktör Fahim Sharan Riksstämmesamordnare Diana Ly AT-samordnare LOKALA AKTIVITETER Kandidatföreningen har under andra hälften av året 2013 arrangerat aktiviteter i Umeå, Stockholm, Örebro, Linköping och Lund/ Malmö. Starkast har aktiviteterna varit i Örebro, Linköping samt Lund/Malmö där flest engagerats i verksamheten. Aktiviteterna har utgjorts av såväl praktiska som teoretiska ämnen såsom syteknik, EKG-workshops, akutmedicin, m.m. Det samarbete som sedan tidigare inletts med International Federation of Medical Students Association Sverige (IFMSA Sverige) resulterade också i gemensamma aktiviteter. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Kandidatföreningen hade även 2013 ett program och en egen Kandidatdag på Riksstämman. Då det tyvärr var för få anmälda till bussarna uteblev dessa. Programmet bjöd bland annat på föreläsningar i klinisk farmakologi och hur man bäst möter patienter med personlighetsstörningar. Arrangemanget var uppskattat av deltagarna. Asklepiospriset delades, liksom tidigare år ut, på Riksstämman för bästa publicerade artikel och bästa godkända projektarbete. REPRESENTANTER I SLS DELEGATIONER OCH KOMMITTEER Kandidatföreningen har bistått med och rekryterat unga medlemmar till samtliga av Sällskapets fyra permanenta delegationer. Detta är värdefullt för Kandidatföreningen och vi är övertygade om att unga läkares perspektiv är av värde för delegationerna och kommittéerna. ASKLEPIOSPRISET 2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel ( kr) tilldelades Daniel Olsson, för artikeln Acute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-Term Risk of Heart Failure. Daniel Olsson är läkarstudent på Karolinska Institutet och doktorand vid Institutionen för medicin års Asklepiospris för bästa godkända projektarbete ( kr) tilldelas Anna Jeppsson, läkarstudent vid Sahlgrenska akademien och stipendiat för forskningsprojekt vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Lokala representanter Göteborg: Rebecka Borsiin Linköping: Joel Johansson Lund/Malmö: Andreas Fernberg Stockholm: Mikael Kakeeto Umeå: Rasmus Stenmark Uppsala: Anna Wiberg Örebro: Sara Rundqvist 2013 års Asklepiospristagare Kandidatföreningens Facebooksida är en kanal genom vilken medlemmarna kan hålla sig upp daterade om vad som pågår i föreningen och i SLS. För bästa vetenskapliga artikel Daniel Olsson För bästa godkända projektarbete Anna Jeppson 20

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION MEDLEMMAR 67 SEKTIONER 9 LOKALA LÄKARE- SÄLLSKAP 20 ASSOCIERADE FÖRENINGAR FULLMÄKTIGE DELEGATIONER KOMMITTEER

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 7 2012/2013 2013-06-11

Svenska Läkaresällskapet Nr 7 2012/2013 2013-06-11 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 juni 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2015 2015-06-09

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2015 2015-06-09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 9 juni 2015. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte nr2 2010. Tid: 2010-03-25 10.00-16.00 Plats: Ämbetsmannarummet, SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Protokoll Styrelsemöte nr2 2010. Tid: 2010-03-25 10.00-16.00 Plats: Ämbetsmannarummet, SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Protokoll Styrelsemöte nr2 2010 Tid: 2010-03-25 10.00-16.00 Plats: Ämbetsmannarummet, SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Närvarande: David Svaninger (ordf), Louise Landqvist (v ordf), Lis Abazi (riks

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2014 2014-10-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2014 2014-10-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 oktober 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Catarina Almqvist-Malmros

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 2010 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 2009 2010 1 ger läkaren ökad kunskap för patientens bästa Bli medlem och stöd vår verksamhet för förbättrad hälso- och sjukvård. Välkommen som medlem! www.sls.se

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras?

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Lisa Ericson farmacie dr, projektledare ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar lisa.ericson@lnu.se

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18 Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi Årsmöte 2014 Tid: 7 maj, kl. 17-18 Lokal: Berns salong, Stockholm 17 deltagare: Från styrelsen: Ola Winqvist, Catharina Eriksson, Åsa Johansson

Läs mer

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Januari 2013 Välkommen till nya kontoret Ut i verksamheten! Här dialogmöte med landstingsledningen i Örebro In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Saco

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD)

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Enligt beslut av årsmöte 1997-11-10 1 Målsättning Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra beroendeframkallande

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet PROTOKOLL (Protokoll Inf. läk fören 2003-01- 15.doc) 05-05-16 Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 15 januari 2003 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet Åke Örtqvist, Ordf. Britt-Marie

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt SFAMs höstmöte 2010-10-14 Astri Brandell Eklund Lars Jerdén Herbert Sandström Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens

Läs mer

Rökstopp inför operation. Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

Rökstopp inför operation. Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik Rökstopp inför operation Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik Patientinformation om rökstopp inför planerad operation i Norrbottens läns landsting

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017. Lars Grip Christina Jern

Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017. Lars Grip Christina Jern Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017 Lars Grip Christina Jern Centralt ALF avtal - 1 mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds Pk 2 Bo Levander Pk 3. Joep Perk Pk 4. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds Pk 2 Bo Levander Pk 3. Joep Perk Pk 4. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Närvarande Landstingshuset, Linköping Ledamöter Eva Molin, v ordf H län Claes Hallert E län Inger Rosdahl HU Håkan Eriksson av SN utsedd expert Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare KUST Kurser Under ST Jenita Nilsson Projektledare Projektets sammanhang SOSFS 2008:17 Målbeskrivningar Delmål - beskrivning av kompetens Metoder för lärande Klinisk tjänstgöring Kurs Auskultation mm. Kursämnen

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Vad har hänt 2013? Vad pågår och vad planeras 2014? Socialstyrelsen övertagit SK-kurser LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser samt SPUR UU

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541

HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541 HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541 Yttrande över departementspromemorian (Ds 2001:62) Etikprövning av forskning som avser människor (2 bilagor) ÄRENDET Stockholms läns

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren.

1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren. PROTOKOLL Organ Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 27-29 augusti 2014 Plats Grand Hôtel, Mölle Närvarande Göran Günther ordf. Kristina Cardell Magnus Hedenstierna Anna-Karin

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer