VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 1 juli 31 december

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION MEDLEMMAR 68 SEKTIONER 9 LOKALA LÄKARE- SÄLLSKAP 19 ASSOCIERADE FÖRENINGAR FULLMÄKTIGE DELEGATIONER KOMMITTEER & ARBETSGRUPPER NÄMNDEN NÄMNDLEDAMÖTER AU NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT VD & KANSLI 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 INNEHÅLL kontakta oss 4 Inledning 5 SLS nämnd 6 Forskningsdelegationen 8 Utbildningsdelegationen 10 Delegationen för medicinsk etik 13 Riksstämmedelegationen 14 Kommittén för medicinsk språkvård 15 IT-kommittén 16 Kommittén för läkemedelsfrågor 17 Kommittén för säker vård 18 Kommitten för medicinska kvalitetsfrågor 19 Levnadsvaneprojektet 20 Kandidatföreningen 21 Priser och medaljer 23 Tisdagssammankomster 28 Konst & Läkekonst 26 Möten och seminarier 27 Kommunikation och marknadsföring 28 Huset och jubileumsbokserien 29 Kansliet 30 Samlingarna och Hagströmerbiblioteket 32 SLS representanter i råd och expertgrupper 33 Medlemmar 34 Ekonomi 35 Sektioner 36 Besvarade remisser Kansliet Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10 Box Stockholm Internet e-post Växel/reception telefon fax telefontid: mån-tor , fre 8 15 Medlemsfrågor telefon e-post: Bokning av lokaler telefon e-post: Restaurangen telefon e-post Internet Svenska LäkaresälLskapets organisation MEDLEMMAR SLS har runt medlemmar. Medlemmarna utövar sin verksamhet inom sina delegationer, kommittéer och sektioner. SEKTIONER, LOKALA LÄKARESÄLLSKAP OCH ASSOCIERADE FÖRENINGAR SLS har 68 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och 19 associerade föreningar. FULLMÄKTIGE är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och deras suppleanter vilka är valda av SLS sektioner eller lokala läkaresällskap. ORDFÖRANDE SLS leds av dess ordförande, och nämnden är dess verkställande organ. NÄMNDEN är SLS styrelse och består av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna, samt högst åtta övriga ledamöter. Nämnden har sammanträtt tre gånger under verksamhetsperioden. AU är nämndens arbetsutskott och består av SLS ordförande, vice ordförande och sekreterare samt en ledamot som nämnden utser inom sig. DELEGATIONER SLS har fyra permanenta delegationer för: forskning, utbildning, medicinsk etik och Medicinska riksstämman. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper. KANSLI OCH VD Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en verkställande direktör. Härifrån styrs ekonomi, administration och huvuddelen av verksamheten. 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 För en förbättrad hälso- och sjukvård Vi lämnar en intensiv och fruktbar höst fylld av aktiviteter, viktiga och högaktuella debatter, och ser framemot ett nytt spännande verksamhetsår. Ledorden är vetenskap, utbildning, kvalitet och etik, för en förbättrad hälso- och sjukvård för patientens bästa. Folkhälsa, levnadsvanor, jämlik vård, fortbildning Ja, listan kan göras lång över viktiga frågor som Läkaresällskapet, som oberoende organisation för hälso- och sjukvårdens utveckling, vill och kan bidra till för att påverka resultatet, såväl nationellt som internationellt. Vid fullmäktige i oktober 2013 avgavs verksamhetsberättelse över året fram till och med den 30 juni I samband med övergången från brutet räkenskapsår till kalenderår så passar vi på att sammanfatta viktiga händelser mellan den 1 juli 2013 till den 31 december Den här hösten har vi fortsatt våra positiva samtal med sektionerna och även fokuserat på nyrekryteringen av medlemmar. Levnadsvaneprojektet löper på ytterligare ett år och är ett av många exempel på givande möten med såväl sektionerna som olika experter. folkhälsa i fokus Vårt engagemang i Almedalen uppskattades av många. Vi deltog i lanseringen av ett svenskt NCD-nätverk, som på ett strålande sätt arrangerades av Cancerfonden. Tillsammans med andra organisationer, särskilt tankesmedjan Tobaksfakta, medverkar SLS i syfte att få stopp på rökningen till år I andra samarbeten, som IOGT-NTO, bidrar vi till att ta fram aktuell forskning kring alkohol och dess skadeverkningar. MEDICINSK RIKSSTÄMMAN 2013 Den 5-6 december gick Medicinska riksstämman av stapeln på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Förändringen i såväl program som utställning var märkbar och majoriteten av deltagarna mycket positiva till resultatet! Till nästa år siktar vi på ännu fler deltagare! Programmet hade, lagom till 70-årsjubileet, moderniserats. Det var fortfarande av hög vetenskaplig kvalitet och mer sammanhållet och övergripande än tidigare år och med ett tydligt fokus på fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. För ST-läkare fanns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. Vi hade även certifierat Riksstämmans program för att deltagare skulle kunna dokumentera den fortbildning de fått under de två dagarna. Inför Riksstämman ingick vi även ett nytt partnerskap med Sveriges Läkarförbund med Läkartidningen. Dagens Medicin, LIF, VR och Vinnova var andra partners som möjliggjorde mötet. VÅRDENS ORGANISATION OCH STYRNING Den intensiva diskussionen om styrsystemen i vården, ofta benämnt New Public Management, fortsatte under hösten. SLS arrangerade i oktober en debatt med utgångspunkt i Läkaruppropet och debatter och seminarier i ämnet hölls också vid Riksstämman. En arbetsgrupp har tillsatts av nämnden planen är att utarbeta och publicera idéer om hur vi kommer vidare i frågan. Projektet går under namnet "En värdefull vård". Läkares fortbilding I samband med fullmäktige 2013 diskuterades fortbildningsfrågan och Läkaresällskapet har utifrån detta arbetat vidare med att ta fram ett förslag till modell för fortbildning (kontinuerlig professionell utveckling) utifrån det professionella ansvaret och behovet. gemensam ETIKdag Läkaresällskapets och Läkarförbundet samarbetar i flera frågor, bland annat i den gemensamma Etikdagen som arrangerades den 8 november. Ämnet var integritet, och dagen ledde till många spännande och tänkvärda diskussioner. nya hyresgäster Glädjande är att Tankesmedjan Tobaksfakta numera hyr en våning i vårt hus på Klara Östra Kyrkogata. De flyttade in den 1 december och vi hoppas givetvis att de kommer att trivas och ha god nytta av både läget, lokalerna och de utökade möjligheterna till samarbete med SLS. samarbeten Läkaresällskapets samarbeten med andra organisationer är mycket aktivt. Utöver det som redan nämnts har vi under hösten också arrangerat debatter, seminarier och konferenser tillsammans med bland andra Socialstyrelsen, Rätt-till-vårdinitiativet, Amnesty, Donationsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting. SLS i debatten Under verksamhetsperioden har Läkaresällskapet initierat och deltagit i den vårdpolitiska debatten i frågor som bl.a. handlar om papperslösas rätt till vård, omskärelse och hälso- och sjukvårdens styrsystem. stort tack Grunden för ett framgångsrikt påverkansarbete är våra medlemmar det är ni som tack vare ert engagemang och era nätverk utför det verkliga jobbet genom våra vetenskapliga sektioner, delegationer och kommittéer. Stort tack för i år och välkomna tillbaka till ett nytt verksamhetsår! Peter Friberg Ordförande Filippa Nyberg, VD 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapets nämnd Första raden: Peter Friberg, Kerstin Nilsson, Stefan Lindgren, Catarina Almquist Malmros, Mats Holmström Andra raden: Håkan Billig, Ylva Böttiger, Lis Abazi, Hanna Brauner, Karl Sallin, Margareta Hammarström Tredje raden: Eva Vingård, Per Tornvall, Tove Gunnarsson, Carl Johan Östgren, Ingemar Engström, Filippa Nyberg Nämndens ledamöter Enligt SLS stadgar ska nämnden bestå av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförandena i de särskilda delegationerna och högst åtta övriga ledamöter. Nämnden kan adjungera föredragande i särskilda frågor. Adjungerad får delta i nämndens överläggning i dessa frågor men inte i besluten. Nämndens ledamöter utses vid ordinarie fullmäktigemöte. Ordförande och vice ordförande väljs för en period av två år och kan inte omväljas. Nämndens övriga ledamöter väljs för en period av tre år och kan omväljas en gång i följd. Om en nämndledamot avgår under mandattiden utser fullmäktige vid nästa eller påföljande möte ny nämndledamot för en ordinarie mandattid av tre år. Av nämndens ledamöter ska minst hälften vara verksamma utanför Storstockholm. Nämndens ledamöter och Närvaro under hösten 2013 Peter Friberg, Göteborg, (3/3) ordförande Kerstin Nilsson, Örebro, (3/3) vice ordförande Per Tornvall, Stockholm, (3/3) sekreterare Catarina Almqvist Malmros, Stockholm, (2/3) ordförande delegationen för medicinska riksstämman Håkan Billig, Göteborg, (3/3) ordförande delegationen för forskning Stefan Lindgren, Malmö, (2/3) ordförande delegationen för utbildning Ingemar Engström, Örebro, (2/3) ordförande delegationen för medicinsk etik Hanna Brauner, Stockholm, (3/3) Ylva Böttiger, Stockholm, (2/3) Tove Gunnarsson, Stockholm, (2/3) Margareta Hammarström, Stockholm, (3/3) Mats Holmström, Uppsala, (3/3) Karl Sallin, Stockholm, (3/3) Eva Vingård, Uppsala, (2/3) Carl Johan Östgren, Linköping (3/3) Adjungerade ledamöter Lis Abazi, Stockholm, (2/3) ordförande Kandidatföreningen VD svenska läkaresällskapet Filippa Nyberg nämndens sekreterare Anna Borgström, Stockholm 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för Forskning och Prioriteringskommittén Håkan Billig ordförande Ledamöter i delegationen för forskning SLS valda: Håkan Billig, ordförande Göteborgs Universitet Magnus Domellöf, vice ordf, Umeå Universitet Margareta Hammarström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Karin Jirström, Lunds Universitet Göran Laurell, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ulf Lindbladh, Göteborgs Universitet Ulrika Smedh, Göteborgs Universitet SLS adjungerad: Jonatan Normark, Kandidatföreningen Örebro Delegationens sekreterare: Monica Windén den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård. Läkarens delaktighet i kunskapsbildning borgar för att framtidens prevention och vård är kunskapsbaserad. För att främja kvalitet i utbildning och hälsooch sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling. Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutsfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forsknings- och reseanslag. Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för Prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder. Under perioden juli 2013 december 2013 har Forskningsdelegationen haft två sammanträden och två seminarier. Seminarierna hölls på Medicinska Riksstämman i december Prioriteringskommitténs arbete koncentreras till det ordinarie sammanträdet våren Forskningspolitisk verksamhet Delegationen har bevakat utvecklingen kring det kommande ALF-avtalet genom kontakter med Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under våren 2013 utarbetade Vetenskapsrådet ett förslag om kvalitetsutvärdering av klinisk forskning som är finansierad av ALF-medel. SLS ställer sig bakom principen att kvalitetsindikatorer och omfattning av introduktion av forskningsresultat i hälso- och sjukvården ska premieras, men tar inte ställning till de tekniska enskildheterna i förslaget. Staten avser att ha detta som förhandlingsunderlag i diskussionerna med SKL. Ett nytt avtal ska börja gälla senast januari Forskarutbildning Andelen av de forskarstuderande som är läkarstuderande eller läkare har minskat under en rad år. Forskningsdelegationen avser att öka engagemanget för förbättrad och anpassad rekrytering av läkarstuderande och läkare till forskarutbildning. Delegationen har under perioden fört diskussioner om vilken information som behöver inhämtas och vilka kontakter som bör knytas för att kunna arrangera en workshop under nästa verksamhetsår. Syftet är att tillsammans med företrädare för bl.a. de medicinska fakulteterna framlägga en rapport med förslag om förbättrad rekrytering och utveckling av forskarutbildningens form med målsättning att attrahera fler läkarstuderande att forskarutbilda sig. Forskningsetik och tillståndsgivning Delegationen har under perioden ökat uppmärksamheten på frågor kring forskningsetik. För att bedriva medicinsk forskning på människor och djur krävs ett godkännande av de humanetiska respektive försöksdjursetiska nämnderna. Det finns en utbredd uppfattning att bedömningen av liknande ansökningar skiljer sig åt bland de regionala etiska nämnderna. Någon systematisk dokumentation eller undersökning om så är fallet saknas. På förfrågan till alla sektionerna bekräftas att frågan om lika bedömning är mycket angeläget liksom ökad transparens av bedömningskriterier. Vidare framför sektionerna en rad önskemål om förbättring vid tillståndsgivning. 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Projektanslag, stipendier för resor, postdoc och längre internationella forskningsvistelser Förmedlandet av forskningsresultat ska stimulera till ny och övergripande forskning och är därför en viktig del i Läkaresällskapets arbete för att främja patientens bästa möjliga diagnostik och behandling. Genom projektanslag och postdoc/resestipendier stimulerar Svenska Läkaresällskapet främst unga forskare. Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på de donationer som SLS tacksamt mottagit under åren. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig verksamhet som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet och forskningsråd. Det gäller t.ex. möjlighet till fortsatt forskning de första åren efter disputation samt medel för aktivt deltagande i kongresser över hela världen. Forskningsvistelser vid centra utanför Sverige stöds också speciellt om de innebär inhämtande av ny teknik och nya metoder. Utöver projektanslag och resebidrag ledigförklarar Sällskapet även post docstipendier till i första hand kliniska forskare för att ge dem möjlighet till tjänstledighet med finansiering från SLS, för att bedriva fortsatt forskningsarbete. SLS har genom Forskningsdelegationen samverkat med AFA-Försäkring i bedömning och fördelning av projektmedel. Utlysning av 2014 års projektanslag och post docstipendier har gjorts under hösten. Resebidrag för kongressresor och forskningsvistelse har kunnat sökas kontinuerligt från och med 15 augusti. Vetenskapliga fonder Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som ger möjligheter till stöd för medicinsk forskning inom alla specialiteter. Prioriteringskommittén Forskningsdelegationens prioriteringskommitté bedömer inkomna ansökningar om projektanslag och stipendier och överlämnar sitt förslag till Sällskapets nämnd för beslut. För att få en god representation av sakkunniga som motsvarar ansökningarnas olika ämnesområden har forskningsdelegationen uppmanat sektionerna att var och en nominera ett antal kvinnliga och manliga sakkunniga med erfarenhet av bedömning av ansökningar. Kommittén bestod 2013 av 24, av nämnden valda, ledamöter varav 46 % var kvinnor mot tidigare 28 %. Medel ur de specialdestinerade fonderna fördelas efter förslag eller beslut av särskilda sakkunniga. Resebidrag Resebidrag kan sökas kontinuerligt under verksamhetsåret utöver sommarperioden. Ansökningsperioden har under perioden utökats och pågår nu mellan 15 augusti och 31 maj. Antalet ansökningar om resebidrag var under perioden 15 augusti 31 december 143 stycken. Av dessa beviljades 106 för utdelning ur Läkaresällskapets fonder till ett belopp av kronor. Resebidrag delas ut för aktivt kongressdeltagande eller längre tids forskningsvistelse (minst en månad) företrädesvis vid utländsk institution för att lära nya metoder. Schablonbelopp har som föregående år varit: kronor för resor inom Norden, kronor för resor i Europa, kronor för resor till USA samt kronor för resor till övriga världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution har maxbeloppet varit kronor. SLS pris till yngre forskare Forskningsdelegationen delar varje år ut ett pris om kronor till den unga forskare som inkommit med den vetenskapligt bästa ansökan om projektanslag års pris gick till Erika Comasco från Institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala Universitet för projektansökan: Genetik för förlossningsdepression Pris för translationell forskning Forskningsdelegationen delade även ut priset för bästa translationella forskning, kr års pris gick till Patrik Danielson, Umeå Universitet, samt Ögonkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus, för projektansökan: Experimentella studier på lokalt producerade signalsubstansers betydelse för sjukdom i kollagenrik vävnad med fokus på muskelsenor och ögats hornhinna Begreppet translationell innebär att kunskap från prekliniska studier överförs till en klinisk situation i den praktiska hälsooch sjukvården. Priserna till yngre forskare och för translationell forskning delades ut på Medicinska Riksstämman den 5 december Ledamöter i Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté: Håkan Billig, ordförande, Göteborgs Universitet Inge Axelsson, Mittuniversitetet Östersund Kjell Bergfeldt, Karolinska Institutet Marie Bixo, Karolinska Institutet Niklas Dahl, Uppsala Universitet Magnus Domellöf, vice ordf., Umeå Universitet Yvonne Forsell Karolinska Institutet Ulf Gunnarsson Karolinska Institutet Ola Hammarsten Göteborgs Universitet Birgitta Henriques Normark Karolinska Institutet Birgitta Heyman Uppsala Universitet Karin Jirström, Lunds Universitet Thomas Kahan, Karolinska Institutet Mona Landin-Olsson Skånes Universitetssjukhus Kerstin Landin-Wilhemsen, Göteborgs Universitet Eva Lindberg, Uppsala Universitet Matthias Löhr, Karolinska Institutet Bodil Ohlsson, Skånes Universitetssjukhus Elisabeth Ronne Engström, Uppsala Universitet Malin Sund, Umeå Universitetssjukhus Jan Svedenhag, Capio AB, S:t Görans sjukhus Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet Anders Waldenström, Umeå Universitet Ola Winqvist, Karolinska Institutet Kommitténs sekreterare: Monica Windén 7

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för Utbildning Stefan Lindgren, Malmö ordförande Ledamöter: Charlotte Becker, vice ordförande, Malmö Henrietta Arwin, Göteborg Andreas Borsiin, Malmö SLS Kandidatförening Torbjörn Ledin, Linköping Jörgen Nordenström, Stockholm Ulf Peber, Halmstad Adjungerad ledamot Karin Thörne, Jönköping Delegationens sekreterare: Annie Melin delegationen har som mål att främja läkares utbildning och ska på eget initiativ, eller på uppdrag av Sällskapets fullmäktige eller nämnd följa, bereda och ge nämnden råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov. LÄKARUTBILDNINGSUTREDNINGEN Grundutbildningen och AT Den 12 mars 2013 lämnade regeringens utredare, Stefan Lindgren, läkarutbildningsutredningens slutbetänkande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning till regeringen. Under året har det varit oklart hur vidare handläggning av utredningen ska ske på departementet. Specialisttjänstgöringen och specialitetsindelningen Sällskapets sektioner och utbildningsdelegationen har deltagit aktivt i arbetet med Socialstyrelsens översyn av läkarnas specialitetsindelning. Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny indelning av läkarnas specialiteter. Tanken är att indelningen bättre ska motsvara utvecklingen i befolkningens hälsa och den medicinsk-tekniska utvecklingen. Indelningen ska också tillgodose läkarnas behov av specialisering. SLS och sektionerna har svarat på remissen: Översyn av läkarnas specialitetsindelning, Dnr Revideringen av föreskriften som reglerar läkarnas ST-utbildning pågår. Arbetet har utvidgats och Socialstyrelsen har aviserat nya regler till Läkares fortbildning Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma arbetsgrupp har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att verka och värna för fortbildning av läkare. I arbetsgruppen ingår från SLS: Stefan Lindgren, Margareta Troein Töllborn och Christian Löwbeer. Från SLF: Eva Engström, Turid Stenhaugen och Thomas Zilling. SLS utbildningsdelegation avser organisera och delta i en session i Almedalen den 2 juli patientdatalagen Under hösten 2013 har en gruppering inom SLS ledd av Kristina Söderlind Rutberg formerats och inlett sitt arbete med att förtydliga professionens tolkning av Patientdatalagens innehåll. SLS Utbildningsdelegation deltar i detta arbete. Nordiskt samarbete Det årliga utbildarmötet mellan de nordiska läkarorganisationerna ägde rum i Stockholm den september Vid mötet diskuterades aktuella utbildnings- och forskningsfrågor. Torbjörn Ledin representerade delegationen på mötet. Övriga möten Läkaresällskapets utbildningsdelegation och Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) hade sitt årliga informationsmöte den 5 november 2013 på SLS. SPUR-expertgruppen SPUREX Charlotte Becker, Malmö har varit SLS representant. Gruppens syfte är att fortsätta utvecklingen av inspektionsverksamheten och att kunna ge goda råd i principiella frågor samt delta som lärare vid utbildning av nya SPURinspektörer. 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Vi måste kompetensutveckla oss hela tiden. Det berör oss alla. Det är inte förrän den kollektiva läkarkåren är fortbildad som vårdkvaliteten förändras till det bättre. Om inte hela den professionella bredden fortbildar sig stannar utvecklingen inom verksamheten av, allt från ledarskap till specialister. Stefan Lindgren, ordförande 9

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Delegationen för medicinsk etik Ingemar Engström, Örebro ordförande Delegationen för medicinsk etik bildades 1970 för att främja intresset för etiska frågor inom medicinen. Ledamöter Läkarrepresentanter: Saskia Bengtsson, Jönköping Claudia Bruss, Lund Ann Edner, Stockholm Samuel Gebre-Medhin, Lund Tiit Mathiesen, Stockholm Marit Karlsson, Linköping Anders Ågård, Göteborg Allmänhetens representanter: Ulrika Sandén, Umeå/Örebro (jurist) Yrsa Stenius, Stockholm (journalist/författare) Anders Bremer, Borås/Kalmar (vårdvetare) Adjungerade ledamöter: Michelle Foldschak, Lund Kandidatföreningen Karl Sallin, Stockholm Yngreläkarrepresentant Kristina Söderlind Rutberg, Linköping (donationsfrågor) Delegationens sekreterare: Agneta Davidsson Ohlson uppdrag Delegationen för medicinsk etik har enligt stadgarna till uppgift att bereda frågor rörande medicinsk etik och ge nämnden råd och upplysningar i sådana frågor. Delegationen kan ta upp frågor på eget initiativ eller på uppmaning av SLS nämnd eller fullmäktige. Det är heller inte helt ovanligt att enskilda medlemmar i SLS vänder sig till delegationen med förslag på frågor som man önskar ett arbete omkring. Det vanligaste är dock att delegationen tar upp frågor på eget initiativ. Det kan röra sig om etikfrågor som delegationens ledamöter funnit i vårdens vardag eller som kollegor uppmärksammat oss på, men ofta rör det sig också om frågor som är aktuella i den ständigt pågående offentliga debatten kring medicinsk etik. ARBETSFORMER Delegationen använder sig av ett antal olika arbetsformer beroende på ämnets karaktär och den målgrupp som frågan gäller. Delegationen arbetar långsiktigt med att utfärda etiska riktlinjer, som tagits fram i nära dialog med berörda sektioner och som godkänts av nämnden. Det senaste exemplet är den nya versionen av etiska riktlinjer för HLR, som antogs efter tre års berett arbete. Vi ser inte denna tidsomfattning som ett problem, eftersom många medlemmar på det sättet görs delaktiga i en process, som vi tror gagnar implementeringen av riktlinjerna i vården. Delegationen gör också uttalanden i medicinetiska frågor, vilka som regel inte varit föremål för remissbehandling. Etiska uttalanden presenteras i nämnden innan de görs offentliga. Andra verksamhetsformer är workshops, symposier, etikdagar och debatter i aktuella medicinetiska frågor. OMFATTNING Delegationen har under verksamhetsperioden haft tre sammanträden. Därtill har delegationen arrangerat en tisdagssammankomst, tre symposier på Medicinska riksstämman samt en etikdag tillsammans med Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Delegationen medverkade också i ett flertal andra arrangemang på Riksstämman. INNEHÅLL Medicin-etiska frågor ökar i omfattning och betydelse i takt med den medicinska och tekniska utvecklingen i hälso- och sjukvården. Det är därför en svår uppgift att prioritera vilka frågor som delegationen ska arbeta med, eftersom resurserna är begränsade. Delegationen använder en tredelad struktur för sitt arbete; vardagsetik, särskild etik och strukturell etik. Inom området vardagsetik ryms frågor om mötet med patienten, kliniskt beslutsfattande och liknande frågor. Med särskild etik avses mer eller mindre välavgränsade etiska frågor som exempelvis abort, hjärt-lungräddning och assisterad befruktning. 10

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Inom området strukturell etik ryms frågor som exempelvis etiska konsekvenser av förändrade styr- och organisationsformer i sjukvården, risken för ett minskat personligt ansvar och kontinuitetsproblematiken i dagens sjukvård. Fokusfrågor under hösten 2013: NYA ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR) Under verksamhetsperioden har riktlinjerna presenterats i olika sammanhang och delegationen har arbetat med att få dem spridda, kända och lästa. En artikel i Läkartidningen beskriver de nya riktlinjerna med fokus på nyheter i förhållande till de äldre riktlinjerna. VÅRD TILL PAPPERSLÖSA Delegationen har under verksamhetsperioden fortsatt att arbeta med frågan rörande vård till papperslösa. Det har huvudsakligen skett inom ramen för nätverket Rätt till vård som samlar betydande delar av Civilsverige. En betydande framgång har nåtts genom att barn som saknar uppehållstillstånd nu fått tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn. Papperslösa vuxna har däremot endast rätt till vård som inte kan anstå. Under perioden har vi arbetat med Socialstyrelsen kring begreppets möjliga innebörder. I det sammanhanget har SLS tillsammans med ett tjugotal andra organisationer inom vårdområdet presenterat en samfälld syn om att detta begrepp inte är användbart i vårdens vardag och att det legitimerar en diskriminerande syn på vem som ska få vård i Sverige. I arbetsgruppen deltar medlemmar från Utbildningsdelegationen, IT-kommittén och Kommittén för säker vård. LÄKARES MEDVERKAN I TEVEPROGRAM Med anledning av några uppmärksammade fall av s.k. vita dokusåpor, där respekten för såväl patienter som personal inte respekterats tillräckligt, har delegationen under verksamhetsperioden tagit initiativ till ett samarbete med Svensk sjuksköterskeförening i avsikt att formulera gemensamma riktlinjer för medverkan i sådana program. Representation Delegationen har under året deltagit i följande kommittéer och utredningar: Statens medicinsk-etiska råd (SMER) Ingemar Engström (sakkunnig) Patientmaktsutredningen Kristina Söderlind Rutberg (expert) Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, socialtjänst och forskning Kristina Söderlind Rutberg (medlem i referensgruppen) Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Kristina Söderlind Rutberg (medlem i referensgruppen) Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet Ingemar Engström (expert) Symposier vid medicinska Riksstämman 2013 Vid Medicinska riksstämman 2013 arrangerade delegationen följande tre symposier: Hur påverkar New Public Management vårdetiken och läkarrollen? Surrogatmoderskap exploatering eller altruism? Medicinskt-etiskt beslutsfattande, del I o II Delegationen samarrangerade följande tre symposier: eläkekonst hur ska patienterna och professionen få nytta av IT? Assisterad befruktning till samkönade par Systemsyn och personligt ansvar går de att förena? Tisdagssammankomster Under perioden arrangerade delegationen en tisdagssammankomst kring etiska frågor i samband med organ- och vävnadsdonation. Etikdag Den 8 november arrangerade Etikdelegationen och Slfs Etik- och ansvarsråd den gemensamma etikdagen under temat Integritet ett förlegat begrepp? Ett drygt hundratal åhörare deltog i den livliga debatten som följde efter presentationerna. PATIENTDOKUMENTATION Patitentdatalagen har medfört betydande tolkningssvårigheter ute i vården. Delegationen har därför tagit initiativ till en arbetsgrupp med uppdrag att formulera professionens syn på hur arbetet med patientdokumentation kan förbättras för att möjliggöra ett effektivt arbetssätt med bibehållen respekt för patientens integritet. 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Hippokratespriset Priset för etik i klinisk verksamhet, Hippokratespriset, är Svenska Läkaresällskapets pris för etik i klinisk verksamhet och delas ut årligen till en eller flera kliniskt verksamma läkare inom olika specialiteter som i sitt dagliga arbete lyfter fram och tydliggör betydelsen av etiska frågor i sjukvården. Under året tilldelades anestesiologen Thomas Nolin priset för att han under lång tid förbättrat den etiska medvetenheten i svensk intensivvård. DELEGATIONEN I DEBATTEN Etikdelegationen har under året fortsatt att delta i den allmänna debatten kring medicinsk etik. Detta har skett genom uttalanden och riktlinjer, artiklar i fackoch dagspress samt genom kontakter med andra organisationer och myndigheter via remisser, seminarier, workshops och debatter. Delegationen, och SLS, har härigenom möjlighet att påverka såväl den allmänna debatten kring medicinsk etik som den mer formella juridiska hanteringen av frågorna. SAMMANFATTNING SLS etikdelegation har också under denna verksamhetsperiod arbetat med höga ambitioner som kan avsätta spår i utvecklingen av den medicinska etikens plats i vårdens vardag. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2013 Debatt om hur vården ska styras Läkaretik, ledarskap, effektivitet, förbättringskunskap och patientfokus stod på agendan. En mängd läkare, forskare och DN-journalisten Maciej Zaremba, vars artiklar drog igång diskussionen, fanns givetvis på plats. Runt 500 personer samlades för att ta del av de sessioner som handlade om hur hälso- och sjukvården ska styras. Från att i allt väsentligt sysslat med avgränsade frågor om så kallad särskild etik, finns det nu flera exempel på att delegationen aktivt och medvetet valt att bredda sina aktiviteter, dels till frågor omkring vardagsetik, dels till frågor om strukturell etik. När det gäller vardagsetik har vi valt att lyfta fram sjukhusronden som ett exempel på en rutin inom sjukvården som i dag inte kan anses optimal ur vare sig medicinsk eller etiskt perspektiv. Delegationen vill lyfta fram goda exempel i landet på förnyelse av ronden i akt och mening att förbättra respekten för patientens integritet och möjlighet till verklig delaktighet i vården utan att det påverkar den medicinska effektiviteten menligt. Delegationen kommer att fortsätta att lyfta vardagsetiska frågor som berör många kollegor i allehanda specialiteter års Hippokratespristagare När det gäller strukturell etik har delegationen under verksamhetsperioden skissat på hur SLS på ett konstruktivt sätt kan ta sig an frågan om etiska problem i samband med nya styrningssystem i vården. Vår värdering är att detta är frågor som berör många i professionen på ett genomträngande sätt. Många menar att gällande prioriteringsprinciper hotas av den ökande valfriheten och att också läkarens yrkesetik riskerar att komma i kläm i den marknadsanpassade vården. Delegationen avser att ta ledningen i ett projekt som kommer att beröra hela SLS på olika sätt. Vi hoppas att vi därmed kan bidra till en seriös analys av nya styrformer och incitamentstrukturer i sjukvården som underlag för konstruktiva förslag till nya modeller för svensk hälso- och sjukvård i framtiden. Thomas Nolin är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd. Prismotivering 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Delegationen för Medicinska riksstämman medicinska riksstämman 2013 ägde rum den 5-6 december 2013 i nya lokaler på Stockholm Waterfront Congress centre. Mötet samlade runt besökare och erbjöd högkvalitativ fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Catarina Almqvist Malmros, Stockholm Riksstämmans generalsekreterare Ledamöter: Boel Andersson Gäre, Jönköping Kjell Bergfeldt, Stockholm Patrik Björgård, Göteborg Birgitta Evengård, Stockholm Lotti Helström, Stockholm Fahim Islam Sharan, Göteborg Mikael Karlberg, Lund Simon Kyaga, Stockholm Petru Liuba, Höör Gunnar Ljunggren, Stockholm Filippa Nyberg, VD SLS, Uppsala Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå Ove Törring, Stockholm Delegationens sekreterare: Eva Kenne medicinska riksstämman 70 år års Medicinska riksstämma ägde rum den 5 6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre. Sällskapets sektioner, delegationer, kommittéer samt andra organisationer bidrog till att göra Medicinska riksstämman 2013 till en succé. Initiativet att förnya mötet till form, innehåll och nya moderna lokaler uppskattades mycket. Baserat på Sällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, kvalitet och etik erbjöds en plattform för vetenskapliga föredrag och aktuella övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor genom ett sektionsövergripande tvärvetenskapligt program med fokus på fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Inom det vetenskapliga programmet arrangerades flera ST-kurser, debatter om New Public Management, diskussioner om etiska frågeställningar, program med fokus på levnadsvanefrågor och annat. Sektionerna allergiforskning, arbets- och miljömedicin, beroendemedicin, flyg- och marinmedicin, fysisk aktivitet och idrottsmedicin samt medicinens historia arrangerade egna program. För ST fanns ett heldagsprogram i samarbete med Framtidens Specialistläkare. SLS kommitté för säker vård arrangerade en heldagsutbildning för chefläkare/anmälningsansvariga läkare med syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård. Nytt för året var att det fanns möjlighet att föranmäla sig till de olika programpunkterna, vilket många gjorde. Invigningen Sällskapets ordförande Peter Friberg öppnade mötet och hälsade invigningstalaren Sir Harry Burns, Chief Medical Officer i Skottland, välkommen. Sir Harry Burns höll en mycket uppskattad föreläsning om ämnet "Transforming the Health of Populations". Prisutdelningar I år skedde prisutdelningarna på scenen; till årets Yngrepristagare Erika Comasco, Uppsala och årets Translationella pristagare Patrik Danielson, Umeå universitet. Även Ahtenapriset och SalusAnsvarspriset delades ut under Riksstämman. Certifiering Deltagandet i Riksstämman certifierades av Svenska Läkaresällskapet. Efter avslutad konferens fick deltagarna ett personligt intyg med beskrivning av vilka programpunkter man deltagit i. Ett intyg på att man fortbildat sig vid Medicinska riksstämman. Partners Svenska Läkaresällskapet fortsatte samarbetet med olika organisationer, Sveriges Läkarförbund och Läkartidningen var förste huvudpartner. Övriga partners var Dagens Medicin, Läkemedelsindustriföreningen, Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet, Vinnova, Vinnvård, Vårdalstiftelsen och övriga utställare i utställningen. besökssiffror Antalet besök uppgick till totalt

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Språkkommittén Magnus Fogelberg, Skövde ordförande Ledamöter: Tove Gunnarsson, Stockholm sektionsrepresentant, psykiatri Ola Karlsson, Stockholm Språkrådet Maria Kvist, Stockholm Stockholms Universitet (2013) Torsten Mossberg, Stockholm sektionsrepresentant, klinisk nutrition Hans Nyman, Stockholm språkexpert Björn Smedby, Uppsala Socialstyrelsen klassifikationsexpert Tom Pettersson, Helsingfors Finska Läkaresällskapet Adjungerad till språkkommittén: Åsa Holmér Terminologicentrum TNC Kommitténs sekreterare: Annie Melin KOMMITTÉN för medicinsk språkvård arbetar med att vårda det medicinska språket dels genom att besvara insända språkfrågor med medicinsk anknytning, dels genom att informera och medverka i olika aktiviteter. Utvalda medicinska termfrågor av allmänt intresse läggs in i kommitténs språkfrågedatabas på Internet. Komittén har infört nya termfrågor i databasen under verksamhetsåret och hållt den fortlöpande uppdaterad. Språkkommitténs kostnadsfria frågetjänst riktar sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvården. Språkfrågorna sänds primärt till Terminologicentrum TNC, med vilket SLS tillsammans med Läkartidningen har ett avtal, för en första granskning av terminolog. Utvalda frågor har behandlats vid kommitténs sammanträden, under halvåret vid två tillfällen, och vid behov diskuterats på kommitténs elektroniska diskussionslista och med sektionernas språkkontakter. Kommittén beslutar vilka frågor och svar som ska läggas in i språkfrågedatabasen. samverkan Kommittén har samverkat med terminologiintressenter såsom Sektionen för medicinsk informatik samt enheten för fackspråk och informatik vid Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd. bengt i lindskogs språkpris Språkpriset delas ut vartannat år till en person eller organisation som främjat den medicinska språkvården. SLS Nämnd beslutar om priset efter förslag från språkkommittén. Nämnden utsåg Björn Smedby till pristagare med motiveringen: för sina kompetenta, engagerade och mångsidiga insatser för vården av det medicinska språket under mer än femtio år. Björn Smedby är professor emeritus i hälsooch sjukvårdsforskning, läkare och expertrådgivare i Socialstyrelsen, där han bland annat haft huvudansvar för den språkliga utformningen av den svenska sjukdomsklassifikationen. Björn Smedby har varit medlem av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård sedan den bildades 1987 och har aktivt deltagit i utarbetandet av de riktlinjer och vägledningar som kommittén tagit fram. Priset delades ut på SLS Årshögtid, den 29 oktober medicinska riksstämman 2013 Språkkommitténs symposium ägde rum fredagen den 6 december 2013 Patientens tillgång till journalen. Hur bör språket vara? Medverkande: Magnus Fogelberg (moderator), Tove Gunnarsson, Maria Kvist och Benny Eklund. Professor emeritus Björn Smedby 14

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 IT-kommittén Göran Petersson, Kalmar ordförande IT-KOMMITTEn är ett rådgivande stöd till nämnden när det gäller IT-lösningar för en god vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot SLS sektioner och företräder Sällskapet i IT-frågor vid kontakterna med myndigheter och organisationer. Ledamöter: Johanna Berg, Malmö SLS Kandidatförening Kommittén har haft två sammanträden under verksamhetsperioden, gett ut ett nyhetsbrev och genomfört en hearing på Medicinska riksstämman. Representation Ordföranden företräder SLS i Socialdepartementets samrådsgrupp för Nationell ehälsa tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. I Socialstyrelsens Råd för ehälsa och gemensam informationsstruktur representeras SLS av Susanne Bergenbrant Glas. IT-kommittén har deltagit i referensgruppen för forskningsprojektet DOME avseende Journal på nätet i Uppsala. IT-kommittén har medverkat i möte med RLIM, Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicineknik. IT-kommittén har varit representerad i SLS etikdelegations arbete om patientdatalagen I Myndigheten för vårdanalys (MYVA) paneldiskussion på Medicinska riksstämman avseende utredningen Ur led är tiden medverkade IT-kommittén också. samverkan IT-kommittén har medverkat vid framtagandet av foldern: Störande eller stödjande? ehälsosystemens användbarhet 2013 och författat artikel om IT-kommittén i Tidskriften "Nytt från Allmänmedicin" SFAMs medlemstidning. remisser IT-kommittén har medverkat till SLS Remisssvar ang. Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpningen av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem, LVFS 2014:XX. medicinska riksstämman I IT-kommitténs hearing på Riksstämman: eläkekonst hur ska patienterna och professionen få nytta av IT"? medverkade Lena Furmark, Socialdepartementet, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Christina Åkerman, Läkemedelsverket, Anna Léfèvre-Skjöldebrand, Swedish MedTech, Johan Assarsson, patientmaktsutedningen/inera och Kristina Söderlind Rutberg, SLS etikdelegation, med cirka 200 åhörare. Hearingen kan sammanfattas med att det finns ett stort behov av samverkan mellan myndigheter och samverkan mellan myndigheter/organisationer och professionen för att realisera nyttan med IT. IT-kontakterna och planering IT-kontakterna har i nyhetsbrev uppmanats att inkomma med synpunkter och frågor som bl.a. ställts till Samrådsgruppen för nationell ehälsa. Planering har genomförts för IT- inspirationsdag april 2014 Hur ska vi utöva eläkekonst? respektive Medicinska riksstämman 2014 med hearing: eläkekonst går det att förena empati och high tech? då de medverkande från 2013 tillsammans med nya ehälsomyndighetens GD kommer att utfrågas. Susanne Bergenbrant Glas, Stockholm Anne Björk, Uppsala Urban Forsum, Linköping Nils Schönström, vice ordförande, Kalmar Kommitténs sekreterare: Annie Melin 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kommittén för läkemedelsfrågor Ylva Böttiger, Stockholm ordförande Ledamöter: Johan Franck, Stockholm Yngve Gustafson, Umeå Sverker Hansson, Göteborg Håkan Larsson, Umeå Åke Schwan, Uppsala Carl-Olav Stiller, Stockholm LÄKEMEDELSKOMMITTÉN har som uppdrag att bevaka de läkemedelsfrågor som är gemensamma för sektionerna och att bistå Läkaresällskapets nämnd i strategiska läkemedelsfrågor med remissyttranden, externa kontakter samt ge förslag till viktiga initiativ till Läkaresällskapets nämnd. Kommittén består av representanter från olika sektioner för läkemedelsintensiva specialiteter. Kommittén för läkemedelsfrågor har under hösten fortsatt att följa arbetet med den Nationella läkemedelsstrategin och deltagit vid CBL-rådets (Centrum för bättre läkemedelsanvändning) möte i september. Vi har också återknutit kontakter med Läkarförbundets Råd för Läkemedel, IT och Medicinteknik (RLIM) och vid ett gemensamt möte träffat Madeleine Walding vid Läkemedelsverket, som är samordnare för läkemedelsstrategin. Inom ramen för samma strategi har Socialstyrelsen fått flera uppdrag som gäller läkares fortbildning i läkemedelsfrågor. Representation Kommittén för läkemedelsfrågor deltar i en referensgrupp för arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning för AT-läkare om äldres läkemedelsbehandling och har här deltagit i flera telefonmöten, samt förmedlat kontakter med landets medicinska fakulteter, för att säkra en koppling mellan detta projekt och grundutbildningarna för läkare. remisser En viktig remiss som har behandlats under hösten rörde hur nationella medicinska informationssystem, av typen Pascal, ska kvalitetsgranskas av Läkemedelsverket på samma sätt som medicintekniska produkter. Svenska Läkaresällskapet framförde i sitt remissvar en lång rad synpunkter kring förslaget. Medicinska riksstämman 2013 Vid Riksstämman i december deltog Ylva Böttiger i Kandidatföreningens program med en interaktiv föreläsning om läkemedelsinteraktioner. Kommittén har också för Svenska Läkaresällskapets räkning, med hjälp av nomineringar från ett flertal Sektioner, sammanställt en lista med förslag till medlemmar i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, som planeras ombildas under

17 Kommittén för säker vård VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Hans Rutberg, Linköping ordförande Ledamöter: KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD bildades år 2010 med syfte att bidra till utvecklingen av patientsäkerhetsområdet i svensk hälso- och sjukvård. Anneli Bergens, Malmö Charlotta Grunewald, Stockholm Pelle Gustafson, Patientförsäkringen LÖF, Stockholm Karin Puck Härenstam, Stockholm Anna Spencer, Malmö Urban Nylén, Stockholm Thomas Lindén, Göteborg patientsäkerhetsdag Kommittén anordnade den 27:e september 2013 en Patientsäkerhetsdag med titeln, Den mänskliga faktorn och ledarskapets betydelse för säker vård - lär vi oss av våra misstag? Mötet var välbesökt och under dagen diskuterades begreppet organisatoriskt lärande samt svårigheten att implementera åtgärder som vi vet minskar antalet skador. Medicinska riksstämman 2013 Kommittén deltog i tre aktiviteter under Medicinska riksstämman 2013: möten Kommitténs ordförande var på Socialstyrelsen i september för ett möte om en nationell patientsäkerhetsstrategi. SLS har under år 2013 fattat två skrivelser till Socialstyrelsen i denna fråga. 1. Chefläkarutbildning med drygt 60 deltagare. Syftet med denna utbildning som totalt är på fyra dagar är att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård 2. Seminarium med titel Vårdskada eller ej Det rör faktiskt dig där grundläggande kunskaper i system- och patientsäkerhet belystes. 3. Seminarium med titeln Systemsyn och individuellt ansvar går de att förena? Där frågan om det finns motsättningar mellan systemsyn och personligt ansvar diskuterades. 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kommittén för medicinsk kvalitet Ulf Haglund, Uppsala ordförande Ledamöter: Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK KVALITET bildades våren Verksamheten har under året varit koncentrerad kring frågor med anknytning till de Nationella Kvalitetsregistren. Nina Nelson, Linköping vice ordförande Pär Nordin, Östersund Li Felländer-Tsai, Stockholm Kommittén hade under andra halvåret 2013 två möten, varav ett telefonmöte. dialog med sektioner Kommittén har försökt få igång en dialog med sektionerna kring de nationella Kvalitetsregistren. Just nu pågår en kartläggning av de formella kontakterna mellan sektionerna och relevanta register och resultaten beräknas vara en god grund för den fortsatta dialogen. En eventuell förändring av den centrala styrningen från staten och landstingen av de Nationella Kvalitetsregistren har börjat diskuteras under hösten. Större förändringar beräknas kunna komma till stånd under 2014, möjligen med mindre inflytande från vårdens professioner. Utvecklingen följs uppmärksamt av kommittén. aktuella frågor Kvalitetskommittén har tagit initiativ till att jäv ska deklareras av alla styrelseledamöter och registerhållare för Nationella Kvalitetsregister. En annan fråga kommittén fortsatt noggrant följer är den automatiska datafångsten från vårdens olika elektroniska journalsystem till kvalitetsregister. Detta är en viktig förutsättning för många register, inte minst för att primärvården ska kunna delta i registerarbetet, men frågan måste lösas på ett sätt som tillgodoser god läkaretik och patienternas integritet och som främjar en fortsatt god patientläkare relation. Möjligen kan denna fråga bli aktuellt för samlade aktioner tillsammans med Delegationen för medicinsk etik. 18

19 Läkares samtal om levnadsvanor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Lars Jerdén, Dalarna projektledare LEVNADSVANEPROJEKTETS ÖVERGRIPANDE SYFTE är att öka kunskapen om och intresset för preventivt och hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Utbildningsresurser: Astri Brandell Eklund, Stockholm Under 2013 har tio av SLS sektioner varit mycket aktiva i projektet. Över läkare har nåtts genom nära 200 utbildningsinsatser. Webben är central i informationsspridningen och har haft unika sidvisningar. Sektionerna har också information om Levnadsvaneprojektet på sina webbplatser. FÖREBYGGA OHÄLSA Projektets specifika syfte är att bidra till implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring sjukdomsförebyggande metoder, med klart fokus på insatser riktade mot läkarkåren, men även genom att främja samarbete mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården. Projektet pågår till den 31 december Idag har elva sektioner skrivit under avtal med SLS om att delta: Allmänmedicin, Arbetsoch miljömedicin, Beroendemedicin, Fysisk aktivitet & Idrottsmedicin, Gastroenterologi, Kardiologi, Kirurgi, Obstetrik & gynekologi, Ortopedi, Psykiatri och Reumatologi. Utöver dessa är sektionerna för alla övriga opererande specialiteter samt Anestesi & intensivvård aktiva i projektet i arbetet kring Rökfri operation. Optimera levnadsvanorna inför operation Rökfri operation är ett delområde med stor aktivitet. Exempelvis har inom Obstetrik & Gynekologi skapats ett nätverk, som representerar de flesta landsting. Ortopedisektionen nådde under 2013 en ansenlig andel av ortopederna (622) med utbildningsinsatser. Vårt mål är att aktivera alla opererande sektioner långsiktigt, genom att samla och uppdatera evidensen inom respektive specialitet (och redovisa den på webben), genom aktiva processer i alla landsting, och genom att sammanställa resultaten, i journaler och kvalitetsregister. Det pågår också en process där fler levnadsvanor än rökning dras in. Målet blir då dels att optimera levnadsvanorna inför operationen, dels använda operationen som en hävstång för beteendeförändring. Sund & Säker Operation och Stark inför operation Stark för livet är två benämningar som speglar denna process. FORTBILDANDE MÖTEN Ett annat viktigt område är läkarnas grundoch specialistutbildning. Det är angeläget med gedigen kunskap om levnadsvanors inverkan på sjukdomar och om samtalsmetodik för beteendeförändring. Ett välbesökt symposium hölls under Medicinska riksstämman. Vi har haft möten med Socialstyrelsen, och framför allt fokuserat på det pågående arbetet med att skriva om målbeskrivningarna för ST. Levnadsvanedagen har nu hållits tre gånger, och målsättningen är att det ska bli ett stående inslag i SLS verksamhet. Dagen ska framförallt spegla nyheter i forskningen. Nästa Levnadsvanedag blir den 3 februari Bland annat kommer Töres Theorell att tala om levnadsvanor och stress och Hanne Tönnesen om pågående forskning kring levnadsvanor och operation. Framtiden Projektet avslutas alltså vid årsskiftet, men diskussionerna inom projektet pekar på behovet av ett mer långsiktigt agerande av SLS kring levnadsvanor och sjukdom. Förutom Sund & Säker Operation och utbildningsfrågorna behövs exempelvis ett engagemang kring barn och ungdomars levnadsvanor. Här finns ett stort behov både av sammanställning och spridning av befintlig forskning och av initiativ till nya forskningsprojekt. Åsa Wetterqvist, Uppsala Projektkoordinator: Malin Bokstam, SLS kansli 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli december 2013 Kandidatföreningen KANDIDATFÖRENINGEN har fortsatt arbetet med att främja medicinsk vetenskap, utbildning och etik bland läkarstudenter och yngre läkare samt att göra Svenska Läkaresällskapets verksamhet synlig för dem. Lis Abazi, Lund ordförande Ledamöter: Long-Long Chen Vice ordförande Mikael Kakeeto skattmästare Jonatan Nordmark vetenskaplig sekreterare Andreas Borsiin utbildningssekreterare Michelle Foldschak medicinsk-etisk sekreterare Novalie Lilja internationell sekreterare Ida Sundberg Redaktör Fahim Sharan Riksstämmesamordnare Diana Ly AT-samordnare LOKALA AKTIVITETER Kandidatföreningen har under andra hälften av året 2013 arrangerat aktiviteter i Umeå, Stockholm, Örebro, Linköping och Lund/ Malmö. Starkast har aktiviteterna varit i Örebro, Linköping samt Lund/Malmö där flest engagerats i verksamheten. Aktiviteterna har utgjorts av såväl praktiska som teoretiska ämnen såsom syteknik, EKG-workshops, akutmedicin, m.m. Det samarbete som sedan tidigare inletts med International Federation of Medical Students Association Sverige (IFMSA Sverige) resulterade också i gemensamma aktiviteter. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Kandidatföreningen hade även 2013 ett program och en egen Kandidatdag på Riksstämman. Då det tyvärr var för få anmälda till bussarna uteblev dessa. Programmet bjöd bland annat på föreläsningar i klinisk farmakologi och hur man bäst möter patienter med personlighetsstörningar. Arrangemanget var uppskattat av deltagarna. Asklepiospriset delades, liksom tidigare år ut, på Riksstämman för bästa publicerade artikel och bästa godkända projektarbete. REPRESENTANTER I SLS DELEGATIONER OCH KOMMITTEER Kandidatföreningen har bistått med och rekryterat unga medlemmar till samtliga av Sällskapets fyra permanenta delegationer. Detta är värdefullt för Kandidatföreningen och vi är övertygade om att unga läkares perspektiv är av värde för delegationerna och kommittéerna. ASKLEPIOSPRISET 2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel ( kr) tilldelades Daniel Olsson, för artikeln Acute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-Term Risk of Heart Failure. Daniel Olsson är läkarstudent på Karolinska Institutet och doktorand vid Institutionen för medicin års Asklepiospris för bästa godkända projektarbete ( kr) tilldelas Anna Jeppsson, läkarstudent vid Sahlgrenska akademien och stipendiat för forskningsprojekt vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Lokala representanter Göteborg: Rebecka Borsiin Linköping: Joel Johansson Lund/Malmö: Andreas Fernberg Stockholm: Mikael Kakeeto Umeå: Rasmus Stenmark Uppsala: Anna Wiberg Örebro: Sara Rundqvist 2013 års Asklepiospristagare Kandidatföreningens Facebooksida är en kanal genom vilken medlemmarna kan hålla sig upp daterade om vad som pågår i föreningen och i SLS. För bästa vetenskapliga artikel Daniel Olsson För bästa godkända projektarbete Anna Jeppson 20

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Medicinska riksstämman 2011

Medicinska riksstämman 2011 Medicinska riksstämman 2011 UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl 09.00-17.00 och fredag kl 09.00-16.00. Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn 070-749 39 57. 54 medicinska

Läs mer

Outtröttlig 98 % +ATT VARA SLSAKTUELLT. Missa inte! Detta händer på Rix ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Outtröttlig 98 % +ATT VARA SLSAKTUELLT. Missa inte! Detta händer på Rix ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 2/2015 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Missa inte! Detta händer på Rix Foto: Emil Nordin SOFIE MARTON OM ATT HITTA RÄTT I VÅRD LABYRINTEN Varje diagnos behandlas på olika ställen.

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse med årsredovisning Sveriges läkarförbund 2013 Kontakt Läkarförbundets kansli Villagatan 5 Box 5610, 114 86 Stockholm 08-790 33 00 info@slf.se www.lakarforbundet.se Läkartidningen

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse 2007 Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 2 Läkarförbundets organisation 3 Våra medlemmar 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsrådgivning och juridiskt

Läs mer

SLS aktuellt. Hela programmet sid 45-148 MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK. 120 sidor om Riksstämman!

SLS aktuellt. Hela programmet sid 45-148 MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK. 120 sidor om Riksstämman! SLS aktuellt. MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK 120 sidor om Riksstämman! NUMMER 4 2012 NOVEMBER SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING OM FORSKNING, VETENSKAP & UTBILDNING Vetenskapligt program

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING UTBILDNING VETENSKAP KVALITET DEBATT Säkerhet i vården är temat för årets Riksstämma i Stockholm! Sidan 7 Livskvalitet och hudsjukdom. Sidan 29 Sorg är ingen sjukdom men kan leda till det. Sidan 47 Vilken

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz AllmänMedicin 3 2013 Innehåll Omslagbild: Magda Simonia 3 Ledare: Ersättningssystem i vården Karin Träff Nordström 4 Chefredaktörens rader Ingrid Eckerman 6 SFAM medverkar i pilotprojekt Sara Modig 7 SFAM

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer