Metoder i kommunal och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metoder i kommunal och"

Transkript

1 Metoder i kommunal och regional tillsyn En inventering Anna-Karin Lindberg Rapport 5363 mars 2004

2 FÖRORD Detta är en rapport från ett projekt som Kungliga Tekniska Högskolans filosofienhet har bedrivit på uppdrag av Naturvårdsverket och Tillsyns- och föreskriftsrådet. Rapporten är en sammanställning av en översiktlig inventering av de metoder som ett urval svenska tillsynsmyndigheter använder sig av vid operativ tillsyn inom miljöbalksområdet. Syftet med sammanställningen är att: - få en överblick av förekommande exempel på tillsynsmetoder - visa på behoven av metodutveckling - ge en grund för ytterligare utrednings- och forskningsinsatser Projektet har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och av medel från Tillsyns- och föreskriftsrådet. Rapporten har sammanställts vid Filosofienheten, KTH av Anna-Karin Lindberg. Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten. Stockholm i mars

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...4 SAMMANFATTNING...6 SUMMARY SYFTE OCH METOD ÖVERBLICK ÖVER TILLSYNSOBJEKTEN Nytillkomna objekt Naturvård och vattenvård Kemikalieinspektionen - produktregistret DOKUMENTATION AV ÅTGÄRDER PRIORITERING AV TILLSYNSOBJEKT Händelsestyrt prioriteringsarbete Handläggarnas erfarenheter Miljönytta, miljömål och miljöpåverkan Blekingemodellen Klassificering och avgifter Prioritering behövs ej Vattenvård Riskurval - KemI SAMORDNING MED ANDRA MYNDIGHETER Kommuner och länsstyrelser i samarbete Arbetsmiljöinspektionen och räddningstjänsten Övriga samarbetspartners KemI:s samarbeten TILLSYNSKAMPANJER Tillsynskampanjer i kommunerna Tillsynskampanjer på länsstyrelserna Samarbetsgrupper Naturvård Regionala inspektionsprojekt BEDÖMNING AV TILLSYNSOBJEKTENS MILJÖPÅVERKAN Bedömningsfaktorer Naturvård KemI METODER OCH RUTINER VID TILLSYNSBESÖK Besöksrutiner Naturvård Anmälda besök Oanmälda besök KemI:s besöksrutiner DIREKTKONTROLL Kommunal direktkontroll Länsstyrelsernas direktkontroll SYSTEMTILLSYN Systemtillsynens nytta...23

4 10.2 Företagens medverkan i systemtillsynen Luleå kommun Länsstyrelsernas systemtillsyn Problem med systemtillsyn Systeminspektioner DISTANSTILLSYN Distanstillsynsarbetet Problem med distanstillsyn Distanstillsynens fördelar Distansuppföljning Naturvård Brevinspektioner INFORMATION OCH VÄGLEDNING Muntligt förmedlad information Skriftligt informationsmaterial FÖRETAGENS EGEN KUNSKAPSINHÄMTNING Hemsidor Särskilda metoder saknas UPPFÖLJNING AV TILLSYNSBESÖK Återbesök Förelägganden och polisanmälningar Tillsynens status KemI:s rutiner SKILLNADER MELLAN TILLSYNSOMRÅDEN Skillnader finns Små skillnader UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Systematiska metoder saknas Särskilda metoder används BEHOV AV METODUTVECKLING Standardiseringsverktyg Handdatorer Kontakt med allmänheten Definitioner och regelverk Kunskap och utbildning Planering och utvärdering Miljömålen Samarbetsutveckling Områden med särskilda behov av metodutveckling Resurser Metodutvecklingsförslag från KemI SLUTSATSER OCH KOMMENTARER...39 REFERENSER...40 Bilaga 1. Intervjufrågor...41 Bilaga 2. Medverkande kommuner...43 Bilaga 3. Medverkande länsstyrelser, Kemikalieinspektionen

5 SAMMANFATTNING Metoder i kommunal och regional tillsyn en inventering bygger på intervjuer med 27 länsstyrelserepresentanter, 31 kommunala tjänstemän samt en person från Kemikalieinspektionen. Rapportens fokus ligger på de metoder som dessa tillsynsmyndigheter använder sig av i sitt arbete med operativ tillsyn, företrädesvis inom miljöbalkens sfär. En slutsats som presenteras i rapporten är att metoder är ett begrepp som många av de deltagande tillsynsmyndigheterna inte anser gälla deras arbete. Metoder upplevs vara något tämligen systematiskt som idag inte stämmer överens med tillsynsarbetet. Åtskilliga utvecklingsförslag har dock framkommit i fråga om metoder. En annan slutsats som redovisas i rapporten är att en mer likartad tillsyn i landet vore att föredra. Idag skiljer sig metoder och arbetssätt mellan olika tillsynsmyndigheter. Flera tillvägagångssätt för hur tillsynen kan likriktas har presenterats och kanske det mest betydelsefulla sättet är ett utvecklat och fördjupat samarbete mellan tillsynsmyndigheterna. Ett mer utvecklat samarbete inom ramen för tillsynskampanjer skulle kunna effektivisera tillsynsarbetet genom att enskilda kommuner och länsstyrelser då skulle slippa arbeta fram checklistor och metoder på egen hand. Man kan också tänka sig att checklistor borde kunna utvecklas av centrala myndigheter. För länsstyrelsernas del finns behov av metodutveckling rörande vattenvård och naturvård. Detta är områden som i samband med tillsyn har haft låg prioritet. En viktig faktor för utvecklingen av metoder inom dessa områden är ett väl fungerande samarbete mellan ansvariga tillsynsmyndigheter. Önskvärt vore också att utveckla användningen av satellit- och flygbilder i naturvårdsarbetet. Länsstyrelserna förefaller även vara i behov av samordning i ett nationellt omfattande samarbetsforum vilket skulle kunna bidra till ett förbättrat samarbete och en mer likriktad tillsyn. Bättre metoder för informations- och kunskapsutbyte behövs. Det finns inga naturliga spridningsvägar för metoder som utvecklas på kommuner och länsstyrelser. Ett sätt att skapa sådana vägar är Internetbaserade portaler med forum där inspektörer kan diskutera och utbyta rutiner och arbetssätt. Informationsmaterial torde också kunna arbetas fram och spridas av centrala myndigheter. Systematiska metoder för utvärdering och uppföljning saknas i princip, och därför är även dessa angelägna utvecklingsområden. 6

6 SUMMARY Methods of municipal and regional supervision an inventory is built on interviews with 27 representatives from the County Administrative Boards, 31 municipal officials and one representative from the Chemicals Inspectorate. The focus of the report lies on the methods that these supervision agencies use in their work with operative supervision, mostly within the area of the environmental act. Many of the participating supervision agencies do not consider methods to be a concept that applies to their work. In their view, methods are more systematic than supervision work is today. Nevertheless, several of them give proposals for methods development. Many of the informants emphasize that a more unified supervision throughout the country would be preferable. Currently the methods and routines vary from one agency to another. Several ways of accomplishing this are presented. Perhaps the most important of these is a deepened and more developed collaboration between the supervision agencies. Hence, a more developed collaboration within the scope of supervision campaigns could increase the efficiency of supervision. Individual municipalities and County Administrative Boards would not have to develop their own checklists, methods etc. Such development can also be a task for central agencies. The County Administrative Boards have a need for methods development regarding water conservation and nature conservation. These are areas that have not been prioritized in connection with supervision. One important factor for the development of methods within these areas is a fully functioning collaboration between the agencies responsible for supervision. The use of satellite and air photographs in nature conservation is one of the more interesting areas for development. The County Administrative Boards express a need for a forum of coordination that can contribute to an improved collaboration and a more unified supervision. There is a need for better exchange of information and knowledge. There are no national paths of distribution for methods developed at the municipalities and the County Administrative Boards. One interesting option is to create web-based portals where inspectors can discuss and exchange know-how. Information material could also be developed and distributed by central agencies. There are almost no systematic methods regarding evaluation and follow-up. This is another area in which further development is needed. 7

7 1. SYFTE OCH METOD Denna rapport har tillkommit på uppdrag av Tillsyns- och föreskriftsrådet och är en översiktlig sammanställning av de metoder som några svenska tillsynsmyndigheter använder sig av i sitt arbete med operativ tillsyn, främst inom ramen för miljöbalken. Uppdraget har gått till KTH:s filosofienhet (projektledare Sven Ove Hansson) och utförts av Anna-Karin Lindberg. Ett syfte med inventeringen är att Tillsyns- och föreskriftsrådet har en önskan om att se över huruvida behov av metodutveckling inom tillsynsområdet finns. Rådet anser också att tillsynsområdet är relativt outforskat och förhoppningen är att inventeringen kan komma att ligga till grund för ytterligare utrednings- och forskningsinsatser i framtiden. Rapporten bygger på intervjuer med representanter från länsstyrelserna, ett urval av kommuner samt Kemikalieinspektionen. En representant för varje länsstyrelse har kontaktats och intervjuats. Eftersom länsstyrelsernas operativa tillsyn innefattar flera olika områden har i vissa fall två personer per länsstyrelse medverkat. Länsstyrelserna har valt ut ett antal kommuner i det egna länet. Vid urvalet har vi eftersträvat att intervjua kommuner som anses vara framgångsrika i tillsynsarbetet och som representerar olika kommuntyper. I regel har personer vid en till två kommuner per län ombetts att medverka. Intervjufrågorna framgår i bilaga 1. Förteckningar över de medverkande finns i bilaga 2 och 3. Sammanlagt har 27 länsstyrelserepresentanter, 31 kommunala tjänstemän och en person från Kemikalieinspektionen (KemI) bidragit till inventeringen. Personerna som har deltagit är miljöchefer, inspektörer, länsexperter etc. Intervjuerna utfördes mellan den 14 oktober och den 20 november år Alla intervjuer har genomförts per telefon och samtalen har spelats in med syfte att försöka minimera felaktigheter. Ljudupptagningarna har sedan skrivits ut och skickats till informanterna för korrigering. 8

8 2. ÖVERBLICK ÖVER TILLSYNSOBJEKTEN En miljöfarlig verksamhet, en frisersalong eller en zoobutik startar. För tillsynsmyndigheterna innebär detta nya tillsynsobjekt, men vilka metoder använder de sig av för att uppmärksamma dessa nya objekt? Och hur går de tillväga för att ha uppsikt över redan befintliga objekt? 2.1 Nytillkomna objekt Av de 31 intervjuade kommunerna är det 19 som uppger att de bedriver eller har bedrivit någon sorts egen uppsökande verksamhet. Metoderna som används varierar men det som förefaller vara det vanligaste verktyget är granskning av annonser i tidningar antingen systematiskt eller att personalen på miljökontoren helt enkelt råkar observera ett nytt företag. Även genomgångar av Gula Sidorna i telefonkatalogen används flitigt av de 19. Inte lika vanligt men likväl förekommande är så kallade fältinventeringar vilket innebär att inspektörerna åker ut i ett specifikt område och söker efter befintliga och nytillkomna objekt. En kommun anser att det är ett bra arbetssätt eftersom de då inte endast uppmärksammar nya objekt utan också kan upptäcka brister på företagen. Det är emellertid inte alla kommuner som bedriver egen uppsökande verksamhet. Fem kommuner har svarat att sådant inte förekommer. Orsakerna till det varierar, bland annat sägs att det helt enkelt inte finns något behov av det eftersom de har god uppsikt över objekten. Det bör dock tilläggas att en kommun uppgivit att metoden som nyttjas beror på vilket område det handlar om och att det främst är inom miljöfarlig verksamhet som eget uppsökande arbete inte behövs eftersom sådana företag oftast själva hör av sig för att anmäla olika saker. Tre av de fem kommunerna säger att de saknar metoder för eget uppsökande arbete och det förefaller som om de heller inte har något behov av det. En av kommunerna uppger att man provat att arbeta uppsökande, men att man kommit fram till att det var mycket tidskrävande och därför har man upphört med sådan verksamhet. Länsstyrelserna bedriver egen uppsökande verksamhet i mindre omfattning än kommunerna. Nio länsstyrelser har uttryckligen svarat att de inte har något behov av sådant arbete. Orsaken som de flesta uppgivit är att anläggningarna som de har tillsynen över är stora och att det därför inte behövs. Endast två av de 27 intervjuade personerna på länsstyrelsenivå anger att de på något sätt brukar arbeta uppsökande. Den ene av dessa två säger dock att det inte handlar om någon systematisk metod utan snarare att en handläggare uppmärksammar ett nytt objekt via tidningar eller liknande. Skälet till att det är svårare för länsstyrelser att observera nya objekt med hjälp av tidningar tror en länsstyrelserepresentant beror på att deras verksamhet är länsomfattande och att det är svårt att hålla sig ajour med alla lokaltidningar i länet. Kommunerna använder sig även av andra metoder för att få kännedom om nytillkomna objekt. Fem kommuner har nämnt Statistiska centralbyråns företagsregister, register från Upplysningscentralen eller Patent- och registreringsverket som användbara hjälpmedel. 19 kommuner har svarat att information om nystartade verksamheter också kommer från byggnadsnämnd eller näringslivskontor i den egna organisationen. För länsstyrelsernas del har hälften uppgivit att de förlitar sig på att kommunerna i länet rapporterar uppmärksammade nytillkomna objekt som tillhör länsstyrelsernas tillsynsansvar. Ett väl fungerande samarbete mellan kommunerna och länsstyrelserna är därför mycket viktigt. Skvaller och tillsynshandläggarnas branschkunskaper är andra tillvägagångssätt för att få kännedom om nya verksamheter enligt en länsstyrelse. Genom tillståndsprövningar och anmälningsärenden fångas nytillkomna objekt upp, vilket ungefär en tredjedel av de intervjuade kommunerna och nio länsstyrelserepresentanter har framhållit. Nystartade verksamheter brukar med andra ord själva ofta anmäla sin existens till ansvarig tillsynsmyndighet. Tips och klagomål från allmänheten är också en informationsväg och det är fyra kommuner och tre länsstyrelser som angivit att detta förekommer. En länsstyrelse tror att sådant är vanligare inom den 9

9 kommunala världen. Två kommuner och lika många länsstyrelser har svarat att kontakter med företagen själva samt deras branschorganisationer är sätt att få vetskap om nya objekt. En länsstyrelse har sagt att det främst gäller för täktverksamheter. 2.2 Naturvård och vattenvård Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet är indelad i flera områden. Tillsyn inom naturvård och vattenvård skiljer sig åt från exempelvis tillsyn av miljöskyddets miljöfarliga verksamheter. De metoder och rutiner som används är annorlunda, och man har inte heller samma behov som inom miljöskyddet. Naturvården för en del register och listor för att ha uppsikt över objekten men några direkta insatser för att finna nya objekt verkar det inte finnas något behov av. Tre länsstyrelser har svarat att det är ganska svårt att ha uppsikt över sådana objekt. Dock uppger en länsstyrelse att telefonkatalogen kan granskas för att observera nytillkomna objekt inom artskyddet. Fem länsstyrelserepresentanter har nämnt vattenområdet när det gäller uppsikt samt övervakning av objekt. Av dessa fem har alla utom en svarat att området är svårhanterligt, att uppsikten är bristfällig och att den tillsyn som bedrivs endast är händelsestyrd. Det avvikande svaret kommer från Länsstyrelsen i Värmland som har uppgivit att man varit framgångsrik när det gäller just tillsyn på vattenverksamheter. De har själva tagit fram en databas som är uppbyggd på liknande sätt som EMIR (Emissionsregister), dock inte lika omfattande. I databasen kan händelser i ett ärende registreras och nytillkomna objekt föras in när dessa uppmärksammas via vattendomar. Länsstyrelsen i Värmland har gjort extra insatser på området eftersom länet har ett stort antal dammar. 2.3 Kemikalieinspektionen - produktregistret Kemikalieinspektionen använder sig av produktregistret för att uppmärksamma nytillkomna inspektionsobjekt. Sedan ett par år tillbaka kan även kommunerna ta del av produktregistret och jämföra sina objekt med dem som finns registrerade där genom den lista som KemI tillhandahåller. Om en kommun uppmärksammar en skillnad mellan sitt eget register och produktregistret meddelar de detta till KemI. Sammanfattning: De flesta kommuner bedriver eget uppsökande arbete. Länsstyrelserna arbetar inte uppsökande i samma omfattning som kommunerna. Både kommuner och länsstyrelser har svarat att de fångar upp nytillkomna objekt via tillståndsprövningar, anmälningsärenden samt tips och klagomål från allmänheten. Uppsikten över objekt inom naturvård och vattenvård förefaller otillräcklig. 3. DOKUMENTATION AV ÅTGÄRDER Allt som sker i ett tillsynsärende ska dokumenteras. För kommunernas del sker detta genom att inspektörerna i samband med tillsynsbesök och händelser i ett tillsynsärende för någon form av inspektionsrapport, inspektionsprotokoll eller journalanteckning där även de brister som har uppmärksammats vid besöken anges. Händelser och åtgärder registreras i ärendehanteringssystemen. 10

10 Det ovanstående stämmer i princip också för länsstyrelserna. Några nämner att dokumentationen även kan bestå av förelägganden, förbud och tillsynsbeslut. EMIR anges endast av en länsstyrelse som dokumentationsverktyg. Uppmärksammade brister som ska åtgärdas tidsätts vanligtvis och uppföljning kan ske exempelvis genom återbesök. Till de kommunala inspektörernas hjälp finns både i ECOS och i MiljöReda möjligheter att lägga in bevakningar. En kommun uppger att inspektörerna har tillgång till handdatorer som kan användas som påminnelseverktyg. Kontrollen av att uppföljningsärenden fullföljs åligger till stor del länsstyrelsens handläggare. Två länsstyrelser har uppgivit att de anser att uppföljningen är ganska svår, att de inte har något bra system eller några metoder för det. Bevakningar kan läggas in via diariet vilket utnyttjas av några. Uppfattningarna huruvida bevakningsfunktioner finns i EMIR eller ej är inte samstämmiga. Fyra länsstyrelser har svarat att bevakningsfunktion i EMIR saknas helt medan ytterligare en också säger att bevakningsfunktion saknas i diarieföringssystemet. Tre har angivit att det finns bevakningsmöjligheter i EMIR. Tre länsstyrelser har särskilt tagit upp att de använder sig av digitalkameror. En av dessa tycker att det är ett mycket bra sätt att dokumentera på eftersom fotografier kan tas systematiskt så att man efteråt på kartor kan märka ut i vilken riktning bilden tagits. De övriga två använder kameror främst vid täktbesök eller klagomål. KemI har all skriftlig dokumentation samlad i mappar, exempelvis minnes-, telefon- och tjänsteanteckningar. Uppgifter läggs även in i databasen där ett bevakningssystem finns. Sammanfattning: Allt som händer i ett tillsynsärende ska dokumenteras. Vissa har tillgång till och nyttjar bevakningsfunktioner, exempelvis i EMIR, ECOS etc. Användning av digitalkameror i tillsynsarbetet förekommer. 4. PRIORITERING AV TILLSYNSOBJEKT De tillsynsobjekt som kommuner och länsstyrelser har ansvar över är många och ofta tämligen komplicerade och tar därmed mycket tid att gå igenom. Samtidigt är inspektörerna få och alla objekt hinner kanske inte tillses i den omfattning som önskas. Därför måste tillsynsmyndigheterna prioritera bland objekten. Flera exempel på prioriteringsmetoder har framkommit vid intervjuerna, men något som förefaller gälla de allra flestas tillsynsarbete är att vissa delar av arbetet är händelsestyrt. Detta är något som man efter bästa förmåga försöker förändra, men de inkommande ärendena måste tas om hand. 4.1 Händelsestyrt prioriteringsarbete En kommun har svarat att det som prioriterats under år 2003 varit just att svara på anmälningar och att man idag inte fullt ut kan styra och planera sitt arbete på grund av det. En annan kommun har uppgivit att man har styrts av nya verksamheter, klagomål, remisser och prövningar de senaste åren men att man nu försöker styra mot mer egeninitierat arbete. Ytterligare en kommun menar att vilka prioriteringsmetoder som nyttjas beror på vilken typ av objekt det handlar om. Även nytillkomna verksamheter anges av en kommun som särskilt prioriterade, sådana besöks oftast om det inte handlar om mycket små verksamheter eller verksamheter som på andra sätt bedömts ej är i behov av besök. 11

11 Åtta kommuner anser att tillsynsprojekt/kampanjer styr deras prioritering, bland annat Miljösamverkan Sydost samt Miljösamverkan Västra Götaland. 4.2 Handläggarnas erfarenheter Bedömningen för urval av tillsynsobjekt och tillsynens inriktning grundar sig i fem av de 31 tillfrågade kommunerna på handläggarnas erfarenheter. En knapp tredjedel av länsstyrelsernas representanter har svarat att prioriteringen görs utifrån de erfarenheter som finns inom arbetsgrupperna. Det bygger helt enkelt på en allmän bedömning av hur objekten fungerar, vilka problem de haft tidigare och hur de brukar agera samt vilken miljöpåverkan de antas kunna ha. 4.3 Miljönytta, miljömål och miljöpåverkan Att prioritera utifrån regionala eller nationella miljömål är något som både kommuner och länsstyrelser arbetar med i dag. Hur långt man kommit varierar dock. Vissa har just påbörjat arbetet medan andra uppger att de fullt ut kan göra prioriteringen med utgångspunkt i miljömålen. Det som framkom i TIMprojektet anser många är ett stöd i målarbetet. Tolv kommuner och elva länsstyrelser säger att de arbetar med eller försöker styra arbetet mot en miljömålstyrd verksamhet. Det förefaller som om de intervjuade kommunerna har kommit ett steg längre än länsstyrelserna som många fortfarande är på, eller precis har lämnat, diskussionsstadiet. Nybro kommun har arbetat med att sätta upp mål för alla typer av verksamheter, till exempel har industritillsynen sina mål. Dessa mål kallas effektmål, varje område har fem mål var, och utifrån dem bestäms vad som ska göras varje år. Effektmålen har satts samman i en sorts prioriteringsordning där det viktigaste målet kommer först. Målen finns med i de egna tillsynsprojekten vilket gör att miljöavdelningen hela tiden vet vad som ska prioriteras i första hand. Om något finns kvar på listan när året är slut ska det vara den sista punkten. Sex kommuner framhåller att även objektens faktiska miljöpåverkan styr valen, att hänsyn till information från miljöövervakningen tas i beaktande eller att egna riskvärderingar görs utifrån olika verksamheters inverkan på miljön och människors hälsa. Även några länsstyrelser har svarat att miljöpåverkan utifrån miljöövervakningen eller val av områden som ger mest miljönytta styr tillsynsprioriteringen. En länsstyrelse har uppgivit att det är miljömålen, miljönyttan och även till viss del konsekvenserna som styr men att det är svårt att bedöma vad som går före det andra. Emellertid är det på lång sikt miljönyttan som går först. Målet är aldrig att försöka ha total kontroll över hela branscher utan man väljer ut ett antal projekt att koncentrera sig på. Detta sprider sig sedan till resten av branschen. En annan länsstyrelse säger att man gärna skulle vilja kunna svara att det är miljönyttan som styr, att man arbetar efter miljömålen och slår ner på dem som släpper ut mest, men att det tyvärr inte är så idag eftersom man till stor del styrs av inkommande krav från verksamheter som fordrar tillstånd eller som är anmälningsskyldiga. I förvaltningslagen anges att handläggningen av inkommande ärenden ska vara snabb, enkel och billig vilket gör att de anser att de måste prioritera sådana ärenden. Metoder för prioritering utöver detta finns men det ändå är sådant som man arbetar mest med. Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar just nu med att försöka hitta någon slags bedömningsgrund för objekten vilket bland annat ska göras utifrån företagens miljöpåverkan, den kunskap som finns på verksamheterna och om dessa är ISO certifierade. Det är tänkt att dessa parametrar ska föras in i någon slags blankett där varje objekt ska graderas i ett poängsystem som sedan ska kunna användas vid bedömningen av objekten 12

12 4.4 Blekingemodellen Länsstyrelsen i Skåne håller just nu på att prova vad de själva kallar för Blekingemodellen vilket är en modell för prioriteringsarbete som tagits fram av Länsstyrelsen i Blekinge. I enlighet med modellen används en speciell blankett med frågor och en rad olika parametrar att ta hänsyn till vid bedömning av tillsynsbehovet. Det som bedöms är bland annat anläggningens storlek, påverkan på miljömålen, om miljöledningssystem finns eller ej, hur egenkontrollen samt utsläppskontrollen fungerar. Det handlar totalt om 13 frågor. Svaren på frågorna graderas i en poängskala som mynnar ut i en poängsumma som visar på antalet dagar man behöver arbeta med verksamheten. Denna metod för att bedöma tillsynsbehovet styrs ju indirekt av miljöpåverkan. Syftet med det här arbetssättet är att få en bedömning av miljöangelägenheten i enskilda ärenden. 4.5 Klassificering och avgifter För den kommunala tillsynen har till viss del även den avgift som objekten betalar till tillsynsmyndigheterna betydelse när det gäller prioriteringen. Större verksamheter som betalar mycket i avgift bedöms förtjäna och behöva fler tillsynsbesök. Antalet timmar som ett objekt betalar för i årsavgiften också ska motsvara de timmar som inspektörerna faktiskt ägnar sig åt just det objektet. Tio personer som arbetar med kommunal tillsyn har angivit detta. Några kommuner har svarat att tillsynsintervallen är kopplad till hur företagen har klassificerats i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. A-objekten har högst prioritet, sedan följer B-objekten etc. Nio kommuner och en länsstyrelse tar hänsyn till när objektet senast besöktes eller en bestämd tillsynsbesöksintervall när de prioriterar. 4.6 Prioritering behövs ej Hudiksvalls kommun säger att man i dagsläget inte är i behov av att göra någon prioritering bland tillsynsärendena. En annan kommun har svarat att alla objekt tillses lite mindre, att kommunen i och med de skyldigheter som den har gentemot objekten inte anser att den kan strunta i vissa objekt till förmån för några andra. För länsstyrelsernas del har tre uttryckligen sagt att de inte behöver prioritera, alla objekt tillses. Två länsstyrelser betonar att de saknar en systematisk och genomarbetad metodik för val av tillsynsobjekt samt tillsynens inriktning. 4.7 Vattenvård Av de tre länsstyrelser som särskilt nämner vattenområdet när det gäller prioritering av tillsynsobjekten har två svarat att verksamheten främst eller helt och hållet är händelsestyrd, medan den tredje har uppgivit att en del planerat arbete inom vattentillsynen sker genom att man ser över riskkvalificeringen på dammar samt vilken skada en damm har på miljön. Hänsyn tas då också till naturvårdsintressen, om en damm påverkar naturreservat eller riksintressen. 4.8 Riskurval - KemI En metod som KemI nyttjar för att välja tillsynsobjekt är vad de själva kallar för riskurval vilket grundar sig bland annat på det stora kontaktnät som KemI har, både inom den egna myndigheten och utanför. En del uppmärksammas och prioriteras även genom tips från privatpersoner, andra myndigheter eller företag. 13

13 Sammanfattning: Prioriteringen kan styras av inkommande ärenden, det vill säga vara händelsestyrd. Till viss del styrs prioriteringen av klassificeringen i A-, B-, C- och U-verksamheter och objektens avgifter till kommunerna. Tillsynskampanjer kan påverka hur prioriteringen görs. Handläggarnas erfarenheter har betydelse för prioriteringen. Många försöker prioritera utifrån miljönytta, miljömål och miljöpåverkan, men metoderna för detta förefaller otillräckliga. 5. SAMORDNING MED ANDRA MYNDIGHETER Arbetet med tillsyn innebär samarbete med andra myndigheter men i vilken omfattning samordnas inspektionsinsatser med andra myndigheter och med vilka myndigheter? 5.1 Kommuner och länsstyrelser i samarbete 21 kommuner har svarat att någon slags samordning med länsstyrelsen i det egna länet förekommer. Givetvis har även många länsstyrelser uppgivit att samverkan med kommunerna sker. Det händer att länsstyrelserna kontaktar miljökontoren när de ska besöka någon anläggning i kommunen, exempelvis vid periodiska besiktningar eller besök på större objekt som i högre grad bedöms ha regional påverkan. En representant från Länsstyrelsen i Södermanland säger att det är bra att låta kommunala inspektörer få möjlighet att närvara vid föranmälda besök, även om dessa inte har tillsynsansvaret, eftersom de har god kännedom om de lokala förhållandena. Att kommunerna har bättre lokalkännedom och i mer påtaglig utsträckning berörs av företagens verksamhet anges av flera som ett viktigt skäl till att bjuda in dem. Det behöver inte handla om regelrätta inspektioner utan kan också vara vid genomgångar av miljörapporter eller vid samråd innan eller efter ett besök. En länsstyrelse berättar att det förekommer att de samordnar sig med kommunerna i länet vad gäller tid, det vill säga att de samtidigt besöker företag inom samma bransch. Undantag finns dock. En länsstyrelse säger att kommunerna och länsstyrelsen inte längre är särskilt delaktiga i varandras tillsynsobjekt på grund av resursskäl. En annan länsstyrelse har uppgivit att samordning inte endast är av godo utan att det är något som upplevs som ineffektivt. Där sker samverkan med kommunerna på grund av att det stundom inte går att avgöra huruvida det är kommunen eller länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet förrän vissa utredningar har gjorts. Detta beror på att bestämmelserna är klumpiga och komplicerade vilket inte gagnar effektiviteten. Nio kommuner har tagit upp samarbete med kollegor i andra kommuner och det verkar vara ett arbete som är tämligen väl utbyggt och fungerande. En kommun har angivit att en del frivilliga samarbeten med andra kommuner i länet sker. Mer informella samarbeten förekommer också bland annat utbyten av checklistor och informationsmaterial. Det händer att inspektörer från flera kommuner genomför inspektioner tillsammans för att främja kunskapsnivån och i vissa fall för att det behövs fler inspektörer vid en del tillsynsbesök. Dock behöver det inte vara gemensamma inspektionsinsatser utan det kan också vara andra samarbeten som till exempel Botkyrka kommun som tillsammans med övriga kommuner inom Södertörnområdet har bildat en grupp inom miljö- och hälsoskydd, Törngruppen, som träffas fyra till fem gånger per år. Tillsammans driver man bland annat gemensamma tillsynskampanjer. Hälften av de tillfrågade kommunerna framhåller att det är viktigt med ett gott samarbete inom den egna kommunen. Många av miljökontoren som intervjuats har sammanslagna nämnder, exempelvis med 14

Bättre tillsyn i skyddade områden. Delrapport 1 Kartläggning och förslag på utvecklingsområden

Bättre tillsyn i skyddade områden. Delrapport 1 Kartläggning och förslag på utvecklingsområden Bättre tillsyn i skyddade områden Delrapport 1 Kartläggning och förslag på utvecklingsområden rapport 5685 juni 2007 Bättre tillsyn i skyddade områden Delrapport 1 Kartläggning och förslag på utvecklingsområden

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Här placerar du in din bild December 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna

Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna Sammanställning av uppdrag nummer 36 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2007 www.fhi.se A 2009:08 A 2009:08 ISSN: 1653-0802 ISBN:

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp rapport 6338 februari 2010 Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Per Bengtson & Maria Lewander NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

IVL. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute

IVL. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute ,QWHUQNRQWUROOLVPnI UHWDJ 9HUNOLJKHWRFKYLVLRQHU Ann-Beth Antonsson, Malin Nilsson och Ola Hansén B 1291 Stockholm, januari 1998 IVL Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer