VÄSTBERGASKOLAN AB Klensmedsvägen 2 sid Hägersten tel fax e-post

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTBERGASKOLAN AB Klensmedsvägen 2 sid 1 126 37 Hägersten tel. 08 563 161 00 fax 08 563 161 02 e-post info@vastbergaskolan.com"

Transkript

1 VÄSTBERGASKOLAN AB Klensmedsvägen 2 sid Hägersten tel fax e-post VÄSTBERGASKOLAN AB BILDADES 2001 OCH FIRADE 10-ÅRSJUBILEUM 2011! KVALITETSREDOVISNING FÖR LÄSÅRET Innehållsförteckning Ledningsorganisation Skolans organisation Budget Uppföljningav Strategiska frågor Grundskolan Lärande / kunskap -Skolbarnsomsorgen -Skolbiblioteket -Brukarundersökning Förskoleklasser, skolbarnsomsorg,åk 2,åk 5, åk 8 Särskolan Lärande / kunskap Brukarundersökning särskolan Elevhälsa Personalhälsa Comeniusprojektet Strategiska frågor Underlag till kvalitetsredovisningen LEDNINGSORGANISATION Västbergaskolan AB ägs och drivs sedan den 1 juli 2001 av rektor/vd Kenth Aronsson, bitr rektor Lilian Samuelsson och bitr rektor Hans Larsson, ansvarig för AL 7-9. I ledningsgruppen ingår förutom styrelsen, bitr rektor Karin Forsberg, ansvarig för AL f-6 och bitr rektor Anastasia Genaridu ansvarig för särskolan. Samverkansmöten mellan ledningsgruppen och de fackliga företrädarna sker 3-4 gånger per termin. SKOLANS ORGANISATION Varje läsår utökas elevantalet i grundskolan med en elevgrupp och kommer att ha tre elevgrupper per årskurs år I enlighet med de nya skoldokumentens intentioner har åk f-2 med fritidshem omorganiserats. De tre förskoleklasserna bildar avdelningen Mikrofonen i egna lokaler med heldagsverksamhet. Efter förskoleklassåret flyttar de till till en avdelning med såväl skola som skolbarnsomsorg. Där blir de kvar under tre läsår. Katarina Berg är samordnare för förskoleklasserna med ansvar bl a för personal och intagning av elever. Åk 1 och 2 har organiserats på samma sätt som förskoleklasserna. Åk 1 med skola och skolbarnsomsorg bildar avdelningen Luren, åk 2 med skola och skolbarnsomsorg bildar avdelningen Jacket. Elevgrupperna är åldershomogena. Arbetslaget 3-6 består av två elevgrupper per årskurs, 3-ornas fritidshem Gluggen, fritidshemmet Klubben för åk 4 och en fritidsklubb för åk 5 och 6 som drivs av Hövdingagården AB. Till arbetslaget hör också en liten grupp för elever i behov av extra stöd. Åk 7-9 har tre elevgrupper per årskurs och ett resurscenter för elever åk 6-9 i behov av särskilt stöd. I centret arbetar specialpedagoger och fritidsledare. Centret har nära kontakt och samarbete med elevhälsoteamet/ EHT/. Särskolans träningsklasser har 22 elever fördelade på 4 undervisningsgrupper; L, M a, M b och H. Särskolan har verksamhet med skola och fritidshem för elever upp till och med 12 år och korttidshem enligt LSS för elever från 13 års ålder.

2 Skolans EHT består av skolsköterska, kurator, skolläkare, speciallärare och bitr rektor. I EHT för åk 7-9 deltar studie-och yrkesvägledaren / SYV /. Skolpsykolog kallas in vid behov. Skolan har eget tillagningskök som serverar lunch och mellanmål. Vi lägger 9500 kr per elev och år på skolmaten. I jämförelse med landets alla skolor hävdar vi oss väl. Utlägg för skolmat i Sverige ligger mellan 9700 kr och ca 3500 kr per elev och år. Varje dag serveras en riklig salladsbuffé och 2 varmrätter. Andelen närodlade livsmedel och ekologisk odlad mat utökas varje år. Under läsåret serverades bröd, mjölk, rotfrukter, pasta, smör och köttbullar som framställts ekologiskt. I skolbiblioteket arbetar vår skolbibliotekarie 60% av sin tjänst i biblioteket och 30 % i treornas fritidshem. Datasalarna och datorerna som finns i lärosalarna, sköts av vår systemadministratör tillika IT ansvarige. Dessutom finns en vaktmästare och 3 anställda på skolans expedition. Skolan har totalt 587 elever och 113 personer anställda varav 97 med tillsvidareanställning. sid 2 BUDGET Helårsbudget Summa intäkter: Kostnader: lokaler undervisning /löner särskolan skolbarnsomsorgen administration sociala aktiviteter/elevservice elevvård pedagogiska aktiviteter fortbildning övrigt Summa kostnader: 67,5Mkr 14,7 Mkr 24,9 Mkr 4,9 Mkr 8,5Mkr 3,3Mkr 4,6Mkr 1,7Mkr 2,0Mkr 0,2Mkr 2,7Mkr 67,5Mkr UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA FRÅGOR Utarbeta nya dokument för utvecklingssamtal med skriftliga omdömen och för individuell utvecklingsplan IUP. Arbetet påbörjat men inte slutfört. Vår målsättning är att skapa ett gemensamt språk för skriftliga omdömen och att kontakten mellan skola och hem ska webbaseras. Processen avstannade, juni på grund av datahaveri. Lärarnas arbete med de skriftliga omdömena av vt -11, fick göras utan datasupport, vilket krävde extra stor arbetsinsats av lärarna både i juni och i augusti. Augustiveckan före läsårsstart 2011, måste omplaneras och ge tid för utskick av de skriftliga omdömena så de skulle vara hemmen tillhanda i god tid före utvecklingssamtalet i september. Planera för att särskolan och åk 1 med fritids, avdelning Kobran, ska byta lokaler till starten av ht Intensiv arbetsinsats krävdes i slutet av vt-11. Kombinerat med pågående reparationer och ombyggnation skulle allt material packas ner och alla inventarier flyttas för att vara klart i augusti Ny lokal för musiksal ska planeras. Planeringen drog ut på tiden och utflyttning från den gamla musiksalen kunde inte ske förrän efter skolavslutningen. Till läsårsstarten gick det att börja använda en del av aulan till musiksal, om än som ett provisorium. Kommande läsår ska det planeras för en genomgripande förändring och ombyggnad av lokalen.

3 sid 3 Skolans regler anpassas till den nya skollagens intentioner. Reglerna har en tydlig konsekvensbeskrivning av vad som händer vid regelbrott i enlighet med skollagens åtgärdstrappa. Blankett för dokumentation i form av avvikelserapport, används av all personal och sparas i en pärm som ska följa eleven under hela grundskoletiden. Likabehandlingsplanen och lagen mot kränkande behandling ska omarbetas till en gemensam handlingsplan där elever medverkar i processen Personalen har fått information om lagtextens innehåll, dels i form av litteratur och dels i form av info vid pedagogiska träffar. Eleverna har informerats via elevrådet och på klassrådstid. Elevrådet 7-9 har aktivt medverkat för att revidera skolans handlingsplaner så att de nu består av en plan. I samband med obehaglig nätmobbning under ht 2010, blev vi varse om vikten att ha fastlagda rutiner som snabbt kan verkställas. Implementeringen av handlingsplanen för likabehandling mot kränkande behandling fortsätter nästa läsår. Ge personalen och eleverna fortbildning i förebyggande arbete mot kränkningar och trakasserier i samarbete med organisationen Friends. Under fortbildningsdagen väcktes frågan att vi skulle behöva analysera och jämföra Farstamodellen, SET, och Friends. I vårt förebyggande arbete för likabehandling och mot kränkningar har vi hittat ett arbetssätt som fungerar tillfredsställande. Livskunskap ingår i många av skolan ämnen och kommer även fortsättningsvis att belysas i alla årskurser. Efter översynen ska enbart övningar som stärker eleverna användas. Utveckla arbetsformer för klass-och elevråden i enlighet med kursplanemålet i SO att känna till de grundläggande demokratiska principer som samhället vilar på och kunna delta i en demokratisk beslutsprocess. Eleverna i åk 6-9, fick ta del av en föreläsning som gavs av repr. för Sveriges skolors elevråd. Fortbildning för det blivande elevrådet 7-9,genomfördes också. Eleverna fick följa och delta i processen för hur en förening bildas. Viktigt att elevrådet snabbt kommer igång till ht-11 och att en handlingsplan för läsåret kan presenteras för skolans elever så snart som möjligt. Elevrådet för de yngre fungerar tillfredsställande. Varje klass har två representanter som väcker frågor till elevrådet från den egna klassen. Protokoll förs och distribueras. Fortsatt implementering av SKOLA Tillsätta en arbetsgrupp under vt 2011 som tar ansvar för implementeringen. Lärarna står inför implementering av flera tunga styrdokument som de måste sätta sig in i. Den nya skollagen som togs 1/7 2010, gäller från 1/ Skola 2011, ny läroplan och nya kursplaner distribuerades i juni 2011med kommentarmaterial till alla ämnen. Nytt betygssystem med betygskriterier som ska gälla redan Från ht 2012 ska betyg sättas från åk 6 vilket kräver stor fortbildningsinsats kring bedömning för en stor grupp lärare som aldrig satt betyg. Allt detta arbete förväntas rymmas utöver den redan digra arbetsbördan. Läsåret :Studiedagar och pedagogiska träffar har i huvudsak ägnats åt implementering nya styrdokument. Vi har deltagit i samtliga fortbildningsdagar som Skolverket anordnat och tagit del av alla databaserade utskick. Representanter för arbetslagen deltog i den sista fortbildningsdagen vt-11 och presenterade den på ped träffen i slutet av. Till ht-starten ska arbetsgruppen, bestående av lärare och skolledning, vara redo att fortsätta implementeringen av Skola 11. Erbjuda internfortbildning kring hur skriftliga pedagogiska planeringar kan utformas. LPP=lokala pedagogiska planeringar måste varje undervisande lärare skriva kring de moment de undervisar om. I LPP:n redovisas vilket kursplanemål, syfte och centralt innehåll i Lgr 11 planeringen bygger på. Eleverna får innan undervisningen påbörjas reda på: 1.Vilket kursplanemål undervisningen planeras utifrån 2. Vad de ska arbeta med. 3.Vad de ska kunna när arbetet är slutfört. 4. Hur de ska bedömas.

4 sid 4 Skriftligt omdöme ges enbart på vad eleven undervisats om under terminen, vilket har framgått av LPP:n. Lärarna har fått fortbildning i hur planeringen kan skrivas och en blankett lämplig för ändamålet är framtagen. Att det måste finnas en synlig, skriftlig planering som elev och hem kan ta del av, kommer på sikt att göra det lättare för eleven att kunna följa sin lärande-och kunskapsutveckling. Inför utvecklingssamtalet har hemmet fått ta del av det skriftliga omdömet. Omdömet tydliggör om måluppfyllelse har uppnåtts eller inte. Elevens individuella utvecklingsplan /IUP/, som skrivs vid utvecklingssamtalet, blir också lättare att skriva med omdömet och LPP:n som underlag. Revidering av skolans handlingsplaner. Ett ständigt pågående arbete. Arbetsmiljöplanen revideras ht Innehåll och utveckling av fritidshemmen i den nya organisationen med åldershomogena grupper. Fritidshemmens utvärderingar påvisar att kvalitetshöjning skett inom verksamheterna. Tydliga handlingsplaner har utarbetats. Personalens kompetenser tas till vara. Lokalmässig närhet bidrar till att det blivit enklare att låta elevgrupper ur olika klasser samarbeta. Särskolan arbetar med att genomföra handlingsplaner för läsåret. Särskolans omorganisation innebär att inga grundsärelever finns kvar i skolan. Samtliga dokument och handlingsplaner har nu anpassats till träningsklasserna. Planera och genomföra förändringar i skolans ledningsorganisation med anledning av kommande pensionsavgångar. Befintlig personal visade intresse för att förändra sina tjänster och ansvara för arbetsuppgifter som ingått i bitr. rektorstjänster. Anna Stenbom började handha administrativa ansvarsområden för arbetslaget 7-9. Katarina Berg tog över allt som rör intagningen till förskoleklasserna och vissa arbetslagsledaruppdrag för förskoleklassernas personal. Maria De la Paz ansvarade för allt rörande modersmålsundervisningen och blev skolans kontaktperson med Språkcentrum och Lou Birchman fick administrativa uppdrag inom fritidshemmen. SISAB fullföljer ventilationsombyggnaden i hus A. Kommer att ske i tre etapper under läsåret och innebär att alla tre våningsplanen måste tömmas i tur och ordning. Detaljerade planeringar för hur klasser och grupper ska flyttas måste vara klart före ht-starten Etablering av en skolpaviljong för två klasser färdigställdes under sommaren GRUNDSKOLAN LÄRANDE OCH KUNSKAP Under läsåret har vi satsat mycket tid på att hitta medel och metoder som ger möjlighet till kvalitetssäkring av elevernas lärandeutveckling. Lärarledd läxhjälp finns att tillgå varje vecka för alla elever. Sedan länge genomförs klassgenomgångar med varje elevgrupp. Nu finns rutinerna för det arbetet nedtecknat vilket är en garant för kvalitet i genomförandet. Syftet med klassgenomgångarna är att få en bild över situationen som helhet i klasserna och fånga upp elever som inte bedöms nå målen eller på annat sätt är i behov av extra stöd. De elever som vi behöver diskutera mer omkring tas upp på nästkommande EHT-möten där man beslutar om eventuella åtgärder. Klasslärare förbereder mötet genom att på en klasslista markera viktig information kring elever. Screening över vilka tester och resultat som klassen gjort finns också med. Uppföljning av klassgenomgångarna sker under vårterminen. Då går man igenom nuläget för de elever som uppmärksammats. Insatta resurser utvärderas och omfördelas vid behov och i förekommande fall sker samtal mellan hem och skola.

5 sid 5 Under vt 2011 sammanfattade spec pedagogen de urval av diagnoser och tester som används vid screening av eleverna. Förskoleklasserna :Bornholm, fonologisk medvetenhet nov, april Matematikintervju Observation av socialkompetens och motorik. sep-mars Åk 1 God läsutveckling- ordavkodning och LUS sept och mars DLS bas/skrivdelen NCM:s mattediagnos 1 Åk 2 God läsutveckling -flyt i läsningen, LUS, sept och mars och ordavkodning DLS rättstavning febr NCMs mattediagnos 2 Bokstavs-och ordkedjor Åk 3 God läsutveckling:ordavkodning, flyt i läsning/läsförståelse LUS Nationella prov sv, ma okt och april, Åk 4 Läsdiagnoser ( Per Måhl ) sept DLS stavningstest, tecken-ord, meningskedjor okt LUS okt och NCMs mattediagnos 4 Åk 5 DLS ordförståelse okt LUS okt och NCMs mattediagnos 5 Åk 6 DLS rättstavning sept LUS okt och Nationella prov sv, ma, en febr -mars NCMs mattediagnos 6 Åk 7 DLS ordförståelse, läshastighet, rättstavning sept Tecken- ord-och meningskedjor sept Eng prov:läsförståelse, hörförståelse,uppsats sept. Västbergaprovet i matematik sept 5 st matematikprov under året sept - juni Per Måhls lästester:brita, Foxtrot, Fladdermöss jan - Åk 8 DLS ordförståelse sept SV nationellt prov, läsförståelse,eld och lågor okt - dec Eng gamla NA prov: höra, läsa, skriva sept - dec och jan - 5matematikprov under läsåret sept - juni DLS rättstavning okt SV Nationellt prov läsförståelse: Nattliv. jan- Åk 9 5 matematikprov under läsåret sept - juni Eng gamla NA prov:höra, läsa, skriva sept - dec SV nationellt prov, läsförståelse: I gränslandet. sept - dec Nationella prov sv febr - Nationella prov eng mars - Nationella prov ma april - Nationella prov no jan - mars

6 LÄSUTVECKLING LUS: Resultat åk1: 71 elever varav 69 nådde målet punkt 8. sid 6 Resultat åk 2: Alla elever nådde målet, punkt 13. Resultat åk 3: 48 elever varav 41 nådde målet punkt 15 Läser flytande med god förståelse. Föredrar att läsa tyst. Vi anser att punkt 15 är den målsättning vi måste sträva efter för så många elever som möjligt under åk 3. De som inte nått kunskapsmålet får åtgärdsprogram som innefattar intensiv läsning vid nästa terminsstart. Resultat åk 6: 47 elever varav 41 nådde målet punkt 18 a Alla elever som inte nått det för årskursen bestämda målet har åtgärdsprogram och extra resurser och stödinsatser. Några har genom utredningar fått diagnoser som gör att extra hänsyn ges och spec.ped insatser har satts in. NATIONELLA PROV ÅK 3 48 elever genomförde de nationella proven. I svenska var det 7 elever som inte nådde de uppställda målen. I matematik var det 5 elever som inte nådde de uppställda målen. Eleverna som inte uppnådde nationella provens mål, har fått och får, kontinuerligt extra stöd i både svenska och matematik och har åtgärdsprogram. Specialpedagogen följer upp elevernas resultat och arbetar periodvis med olika elever utifrån deras behov. Kvalitetshöjande åtgärder under åk 4: Uppföljning av elevresultat för elever som inte nådde nationella provens kunskapsmål i åk 3. Intensiv träning med ROBO MEMO startar i oktober -11. NATIONELLA PROV ÅK 5 genomfördes inte läsåret då det är beslutat att proven ska flyttas till åk 6. Dock fick eleverna göra ett gammalt nationellt prov i matematik med gott resultat. SLUTBETYG ÅK 9 61 elever slutade åk 9. Med stolthet och glädje kan konstateras att de lämnade grundskolan med goda, välförtjänta betyg. 56 elever hade full gymnasiebehörighet. 16 elever hade MVG i 8-16 ämnen och de 6 elever som läst matematik kurs A på gymnasiet nådde alla MVG i slutbetyg. När eleverna fick betyg i åk 8 var det 39 % som inte fick fullständiga betyg. En massiv insats för att ge de eleverna maximalt stöd från spec och resurslärare och för några elever anpassad studiegång beslutades. Satsningen utföll väl och ledde till att när vårterminen avslutades, var det endast fyra elever som inte nådde full gymnasiebehörighet. Trots det kunde vi konstatera att samtliga nådde förbättrade studieresultat utifrån sina egna förutsättningar. Med hjälp av skolans heltidsanställda SYV, har samtliga 9-or påbörjat gymnasieutbildning. Studie-och yrkesvägledaren kan också konstatera, att våra elever sett ur flerårsperspektiv, fullföljer sina gymnasiestudier och de allra flesta kommer in på sina förstahandsval. SKOLBARNSOMSORGEN Varannan vecka är tid avsatt för kvalitetsutveckling av skolbarnsomsorgen. Under vt 2011 skulle arbetsplanen för alla fritidshem arbetas fram med Skolverkets allmänna råd och kommentarer samt Lgr 11 som underlag. Tid ägnades särskilt åt Fritidshemmens uppdrag, Normer och värden, Jämställdhet mellan pojkar och flickor och Barns delaktighet och inflytande. Av personalens utvärderingar framgår att skolbarnsomsorgen under läsåret genomfört många kvalitetshöjande åtgärder. Några synpunkter tagna ut utvärderingarna:

7 Trygghet: De regler vi har skapar ett lugn och en trygghet för våra barn. Vi jobbar ofta i mindre grupper vilket gör att vi ser barnen och de lär känna oss bättre. Ökad trygghet leder till ökad självkänsla. Vårt varierade utbud av aktiviteter gör att barnen blir sedda i olika situationer, Vi tar tag i och löser konflikter vi får vetskap om. Vi är duktiga på att informera varandra och har en öppen och rak kommunikation med föräldrarna. Inflytande:De dagliga samlingarna ger barnen info om dagen. Vi är lyhörda för barnens synpunkter och önskemål. Vårdnadshavare är välkomna att besöka och medverka i verksamheten. Vi tar del av deras synpunkter och frågeställningar. Personalen använder sig av varandras kompetenser och är flexibla; hittar lösningar och förändrar vid behov. Samverkan med olika organisationer inom fritidshemmets ram faller väl ut. Antalet elever som vill lära sig spela fiol i Kulturskolans regi har ökat. Schackklubben har stort elevunderlag som lyckas bra i turneringar. Simhopp i Eriksdalshallen ger också många positiva erfarenheter. Åtgärder för utveckling: Förskoleklasserna vill bli mer öppna mellan klassgränserna och utöka samarbetet. Då kan antalet organiserade aktiviteter och möjligheten att dela upp barnen i mindre grupper öka. Arbetet med att upprätta arbetsplaner för skolbarnsomsorgen fortsätter. Brukarundersökningen är webbaserad och skickas via hemmen direkt till Utbildningsförvaltningen. Det vi kan önska och arbeta för, inför nästa läsår, är att en högre svarsfrekvens uppnås. Förskoleklasserna och fritidshemmet för åk 2 deltog i vårens brukarundersökning. I jämförelse med medelvärdet för hela Stockholm, ligger Västbergaskolans resultat över stadens i samtliga frågor. Ex från f-klasserna brukarundersökning Västbergaskolan Stockholms stad Mitt barn får det stöd och hjälp som hon/han behöver 86,05% 78,13 Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse och lust att lära 88,89% 81,02% Mitt barn trivs i skolan 95,92% 85,37% Mitt barn känner sig tryggt i skolan 97,96% 83,23% Det är bra stämning i mitt barns skola 91,49 % 81,69% Jag är på det hela taget nöjd med mitt barns skola 89,58% 81,38% Ex från åk 2:s brukarundersökning Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter 90,91% 69,86% Personalen är bra på att väcka mitt barns intresse och lust att lära 93,94% 67,59% Mitt barn trivs på fritidshemmet 96,97% 85,05% Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet 100,00% 84,7% Det är bra stämning på mitt barns fritidshem 90,00% 78,05% Jag är på det hela taget nöjd med mitt barns fritidshem 93,94% 73,27% sid 7 BRUKARUNDERSÖKNING / GRUNDSKOLAN / VT 2011 Förskoleklasserna, åk 2, skolbarnsomsorg åk 2, åk 5 och åk 8 ingick i undersökningen som är webbaserad. Åk 5 och åk 8 genomförde undersökningen i skolans datasal och de yngre fick brukarundersökningen till hemmen. Svarsfrekvensen för eleverna som besvarade enkäten i skolan blev mycket högre än för de som besvarades från hemmen. I förskoleklasserna med 70 elever svarade 49 st och i åk 2 med 48 elever besvarade 32 st frågorna. Att jämföra med åk 5 och åk 8 som bara fick ett bortfall av 1-2 elever per grupp. Utfallet av brukarundersökningar med låg svarsfrekvens kan inte bli rättvisande. Ex från brukarundersökningen KUNSKAP f-klasser åk 2 Mitt barn får stöd och hjälp som han/hon behöver. 86,05% 75,00% Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver kunna för att nå målen. 79,55% 87,50% Lärarna tror på mitt barns förmåga att lära sig olika saker 88,37% 80,65% Jag är nöjd med det inflytande jag har över mitt barns skolarbete 70,73% 75,00% I utvecklingssamtalen pratar vi om vad mitt barn gör bra och om vad mitt barn behöver förbättra på ett sätt som barn förstår. 81,25% 80,65% Mitt barn kan arbeta utan att bli störd på lektionerna. 78,79% 63,30%

8 sid 8 Åtgärder för utveckling: Vi måste förklara och förtydliga för vårdnadshavarna vikten av att besvara brukarundersökningen. Utfallet av undersökningen ger oss kunskaper om skolans styrkor respektive svagheter som vi tar till oss. Arbetsro är en viktig fråga som vi hela tiden belyser och tillsammans med eleverna försöker förbättra. Även om Västbergaskolans svarsprocent kan tyckas låg, är medeltalet för Stockholms stad i f-klasserna= 62,5% och för åk 2 = 51,89%. Resultat åk 5 och åk 8: Ex från brukarundersökningen KUNSKAP åk 5 S-holm åk5 åk 8 S-holm åk8 Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 90,91% 85,72% 81,36% 72,03% Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. 90,91% 80,73% 63,93% 66,95% Min lärare tror att jag kan lära mig olika saker. 100,00% 93,32% 78,95% 80,38% Jag är nöjd med det inflytande jag har över mitt skolarbete. 97,62% 87,26% 60,00% 64,76% i utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag behöver förbättra på ett sätt som jag förstår. 100,00% 94,00% 90,16% 82,42% Jag kan arbeta utan att bli störd. 79,55% 75,18% 54,10% 41,91% LÄRANDE / KUNSKAP SÄRSKOLAN Verksamheten inom träningsskolan planeras och genomförs utifrån kursplanens fem områden: Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Alternativ kommunikation i form av pek - karta, talapparat och sociala berättelser har utvecklats så att de blir en naturlig del av arbetet. Jämfört med grundsärskolans kursplaner, som i likhet med grundskolan är ämnesindelade och klart målstyrda, har vi anpassat oss till träningsskolans områden. Det har bl a inneburit att motorik har haft 4 arbetspass per vecka med inriktning på dans, utevistelser i lilla Skogen, bad och nyttjande av den närliggande idrottsplanen. Personalens kompetenser har tillvaratagits såväl under skoltid som under omsorgstid i alla fem kursplaneområdena. Träningsskoledagen varvar skola och fritidsaktiviteter. Det är viktigt att eleverna får välja fritidsaktiviteter. Vi måste utveckla elevernas förmåga att använda tekniska hjälpmedel. De kan göra sina dagsscheman, arbetsscheman, dokumentera sin dag och spela spel med datorn. Det kräver att vi utökar tillgången på uppdaterade program och kontinuerligt ger personalen datafortbildning. Varannan vecka har personalen tillgång till professionell handledning. Med tanke på att så många i personalen arbetar med nästan alla barn är handledning ett måste. Tider för möten inom arbetslaget finns, men kan förbättras. En tid varannan vecka för hela personalgruppen behövs. Lärargruppen har kvar sina måndagsmöten som behandlar pedagogiska frågor och till fortsätter med att implementera SKOLA Mycket tid har lagts på att skapa dokumentationsrutiner för lokala pedagogiska planer, IUP och åtgärdsprogram. LSS-verksamheten för eleverna på korttidshemmet har väl fungerande rutiner med bra dokumentation. Kvalitetshöjande aktiviteter Kompetensutveckling i hjärt-lungräddning, autism och teckenkommunikation har genomförts och kommer att fortgå även nästa läsår. Därtill kommer fortbildning Halliweek badkurs, där man tränar sig att hitta sin tyngdpunkt i vattnet, upplevelse med taktil stimulans och en grundkurs i teckenkommunikation. BRUKARUNDERSÖKNING SÄRSKOLAN VT 2011 Svarsfrekvensen var 76% och omfattar 13 familjer. Styrkor:Bra lärare som har tror på elevernas förmågor och väcker lust och intresse för lärande. Lärare som lyssnar och tar hänsyn till elevernas synpunkter. Utvecklingssamtalen håller hög kvalitet. Eleverna trivs i skolan och känner sig trygga. Svagheter:Lokalerna är inte anpassade utifrån verksamhetens behov. Hälften av eleverna saknar arbetsro och uppger att de under läsåret blivit utsatta för slag, blivit trakasserade eller känt sig illa bemötta av andra elever.

9 Kvalitetshöjande åtgärder: Nya lokaler som anpassas till verksamhetens behov och har fler små lokaler färdigställda till ht 2011.Lokalbytet kommer att innebära ökad möjlighet till arbetsro. All personal ska känna till rutiner för hur dokumentation av avvikelser i form av slag, trakasserier eller kränkningar ska handhas. Likabehandlingsplanen ska revideras, bli tydlig och följas av alla. Tid för allpersonalmöten regelbundet varannan vecka ska läggas in i planeringen. Det ger möjligheter till gemensam planering och bra överlämnande. SKOLBIBLIOTEKET I slutet av ht- 10 gick Västbergaskolan med i ett projekt som heter Daisy direkt, ett samarbete med Medioteket och Tal och Punktbiblioteket / TPB/. Elever med läs-och skrivsvårigheter kommer att delta i projektet. Västbergaskolan är den enda fristående skolan som ingår i Daisy direkt och som har en egen dataplattform. Projektet innebär att bibliotekarien har tillstånd att registrera barn som kan tanka ner böcker själva från TPB-katalogen. De yngre barnen får hjälp av bibliotekarien med att tanka ner läroböcker etc. Utarbetande av rutiner för nedtankningen pågår. Till starten ht-11, kallas berörda elever och vårdnadshavare till ett introduktionsmöte med avtalsskrivning och teknisk visning. Förskoleklasserna har fått två besök av bibliotekarien, ett med högläsning av sagor och ett där de fick låna var sin bok. Åk 1 har haft halvklassbesök varannan vecka. De har fått hjälp med att välja bok som passar deras nivå i läsutveckling enligt LUS. Åk 2 har kommit varannan vecka för boklån. De har också haft besök av författaren Ulf Sindt. Åk 3 har arbetat med bokrecentioner och fått introduktion i att söka i bibliotekssystemet, kunna låna och avregistrera böcker. Åk 4 har under våren haft ett sagoprojekt om drakar. De har haft en fast tid inbokad för biblioteksbesök. Åk 5 har repeterat sin sökning i biblioteketssystemet. De har hållit på med bokstaveringsövningar, hur man ställer upp böcker och söker i uppslagsverk. I samband med besök av författaren Douglas Foley läste de Habib böckerna. Åk 6 har haft en bokat tid varje vecka. Nyttjandegraden har varierat. De har haft skrivarverkstad under ledning av författaren Mats Berggren under en period på vårterminen. I NA-provet i svenska delmoment skriva åk 5, framkom att alltför många elever behövde utveckla sitt skrivande. Förhoppningsvis gav skrivarverkstaden inspiration och skrivlust. Till nästa år ska sexorna få jobba med genre som ska utmynna i en utställning på läsdagen under våren. Åk7-9 har lånat fler böcker till sitt skolarbete än tidigare. Även åk 7 och åk 8 har haft lyckade besök av författaren Mats Berggren. Kvalitetshöjande åtgärder Viktigt att även skolbibliotekarien läser in den nya läroplanen för att kunna anpassa utbudet i biblioteket efter styrdokumentets intentioner. Särskolan har besökt biblioteket i små grupper eller med enskilda elever utifrån eleverna behov. Boklån:2001 / 2002 lånades 4196 böcker, lånades böcker. Bokanslaget var högt i början då biblioteket skulle få en nystart. För att kunna upprätthålla kvaliteten och anpassa skolbiblioteket för att klara höjda bokpriser, inköp av talböcker med Daisyskivor, författarbesök och nödvändiga avgifter behöver de ekonomiska ramarna ökas. EU PROJEKTET COMENIUS Comeniusprojektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen i tvåårsperioder. Västbergaskolan har deltagit i projektet i 6 år och planerar nu för fortsatt medverkan två år framåt. I motsats till andra europeiska deltagare har Sverige beslutat att endast medge ekonomiskt stöd i tvåårs perioder. Då vi deltagit varje år och vill fortsätta med det, står Västbergaskolan för det ekonomiska stödet vart tredje år. sid 9

10 sid 10 Comenius vänder sig till elever i åk 8 och åk 9 och ger utbyte med jämnåriga elever i partnerskolor. Under åren som gått har sammanlagt 87 elever och 13 lärare deltagit i Comenius. Vi har haft partnerskolor i Tyskland, Holland, Polen, Italien och Spanien. Läsåret var våra partnerskolor RSG Tromp Meesters i Steenwijk Nederländerna och Realschule fur Jungen und Mädchen i Sternhagen Tyskland. Samarbetet går ut på att eleverna får kontakt med andra kulturer och knyter kontakter med jämnåriga. Gemensamma arbetsprojekt påbörjas i den egna skolan och slutförs i internationella grupper vid elevutbyten i någon av partnerskolorna. Under åker 16 av våra elever iväg till partnerskolorna. Projekt för ht 2011 är Alternativ energi som ska slutföras v 47 i Sternhagen. V slutförs projektet Healthy lifestile i Steenwijk och v 19 är Västbergaskolan värdskola för projektet Being A European. ELEVHÄLSA En grundförutsättning för allt lärande är trygghet och arbetsro. Västbergaskolans värdegrund, likabehandlingsplan och den nya skollagens direktiv, är verktyg som hjälper till att uppnå det. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam/eht/ där skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och speciallärare ingår. För att upprätthålla god elevhälsa har de möte en gång per vecka tillsammans med berörd rektor. Skolsköterskan har hälsosamtal med eleverna i åk 4 och åk 8. Klassråden och elevråden utvecklar elevernas delaktighet och inflytande. Skolans antimobbninggrupp har regelbundna möten som arbetar förebyggande för att få till stånd en trygg och positiv arbetsmiljö för alla. I elevernas årliga trivselenkäten kartlägger man riskfaktorer för miljöer och områden där kränkning kan uppstå. Eventuella anmälningar om mobbning, trakasserier eller kränkningar utreds. Åtgärder under läsåret efter sammanställning av årets trygghetsenkät : F-3:Förstärka rastvakter i Lugna rummet och vid berget på kortraster. Arbeta för lugnare skolmåltidsmiljö. 3-9 Grovt språk, svordomar och våld när ingen vuxen är i närheten måste bekämpas. Ökad vuxenhet i ljushallen måste planeras in. Utvärdering av Likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot kränkningar läsåret 10 /11 Alla elever har informerats om lagtexternas innehåll före likabehandling och mot kränkande behandling. Vi arbetade med ordförståelse och ordförklaringar så alla, oavsett ålder skulle veta innebörden av lagtexten. Värderingsövningar kopplade till lagtexterna har genomförts. Innehållet i den nya skollagen kringvikten av trygghet och rätten till studiero samt skollagens åtgärdstrappa, har delgetts eleverna, personalen och vårdnadshavarna. Rutiner har skapats för dokumentation vid regelbrott. Alla har informerats om att elev som känner sig utsatt ska få hjälp genom att händelsen utreds så snart som möjligt. FRIENDS genomförde en temadag med åldersanpassade teaterstycken som följdes av gruppdiskussioner. Teatern belyste situationer där utanförskap, kränkningar och mobbning förekom. Elevrådet 7-9, har omorganiserats. De har varit delaktiga i revideringen av handlingsplanen för likabehandling och mot kränkande behandling samt revideringen av skolans regler. Elevrådet har varit ansvariga för att alla klasser fått ta del av information och kunnat lämna synpunkter. Översyn av vuxentätheten inomhus och under raster kvarstår. Likaså ska resultatet av övningen FLUGAN ligga till grund för nästa års handlingsplan. En avdelning i årets brukarundersökning handlade om trygghet och trivsel. Alla förebyggande insatser har haft betydelse för det goda resultatet. Våra elever trivs i hög grad i skolan och känner sig trygga.

11 sid 11 Åtgärder : Implementering av den reviderade Likabehandlingsplanen för likabehandling och mot kränkande behandling. Antimobbninggruppens förebyggande arbete. Elevstärkande övningar och livskunskapsfrågor regelbundet i alla elevgrupper. Resultat av brukarundersökningen: Jag känner mig trygg i skolan F-klasser åk2 skolb.omsorg åk 2 åk5 åk 8 97,96% 84,38% 100,00% 88,89% 93,44% Jag trivs i skolan 95,92% 90,62% 96,97% 86,92% 85,25% Jag har under detta läsår inte varit utsatt för slag, trakasserier eller blivit illa behandlad av andra elever i skolan. 67,39% 72,41% 83,87% 82,22% 88,52% PERSONALHÄLSA Läsåret var ett väldigt tungt och slitigt arbetsår. Alla nya krav och direktiv från Skolverket och Skolinspektionen och många nya styrdokument att sätta sig in i krävde mycket tid och kraft. Lärarnas arbetsbörda tyngdes under läsåret med många extra timmars arbete utöver det ordinarie arbetet. Kravet på dokumentation ökade på ett anmärkningsvärt sätt. Skriftliga pedagogiska planeringar i alla ämnen och årskurser, skriftliga omdömen, IUP, fler pedagogiska utredningar,åtgärdsprogram och skriftliga avvikelserapporter. Allt detta skulle ske under den redan fyllda arbetstiden utan någon som helst kompensation i tid eller lönehöjning. I Västbergaskolan har personalen tillgång till friskvårdsbidrag och en förnämlig sjukförsäkring. Frukt finns att tillgå dagligen och hälsogruppen presenterar många trivselaktiviteter som är hälsobefrämjande. Trots det behöver personalen mer förståelse för vad de nya styrdokumentens implementering kräver av dem. De nya styrdokumenten är utmärkta och kommer att medföra kvalitetsökningar i skolan inom några år. Lärarna gör ett fantastiskt arbete! Men frustrationen över att inte hinna med kan bli förödande. Lärare vill planera sina lektioner och genomföra dem väl. De vill följa upp elevernas arbeten, bedöma dem och skapa lust och intresse för lärande. De nya arbetsuppgifterna ger stresspåslag och drabbar fler och fler. Rektors uppdrag att skapa tid för pedagogiska samtal och diskussioner är ett orimligt krav, så länge inte stat och kommun tilldelar mer resurser. Under hela läsåret fick vi media alltför ofta bara ta del av negativa omdömen och tyckanden kring skolan, lärarna och dåliga resultat i internationella undersökningar. I landets skolor sker dagligen så mycket positivt och fantastiskt som kommer eleverna till godo och de skickliga pedagogerna uträttar storverk. Tänk om vi framöver får ta del av den typen av artiklar och information! STRATEGISKA FRÅGOR TILL LÄSÅRET Tillsätta en fortbildningsgrupp och upprätta en fortbildningsplan för lärare. Revidera och utarbeta nya bedömningsunderlag för skriftliga omdömen. Använda Skola 24 för inskrivning och distribution av skriftliga omdömen för elever. Skriva pedagogiska planeringar i alla ämnen. Fullfölja genomförandet av frånvaroanmälan i Skola 24 så det omfattar åk 1 - åk 9. Personal och elever utbildas i hjärt- och lungräddning. Påbörja fortbildning i betygssättning för lärare i åk 4-6. Säkerställa en gemensam tolkning av de nya betygskriterierna för lärare i åk 7-9. Upprätta och förankra Likabehandlingsplanen.

12 sid 12 Upprätta och förankra en lista med förväntningar på vårdnadshavare, elev och personal. Fortsätta med kvalitetsarbetet inom skolbarnsomsorgen och upprätta en arbetsplan. Implementera Lgr 11 för personal som arbetar i förskoleklasserna. Planera för Comeniusprojektet för ytterligare 3 år. Se över datatillgång för elever och personal. Uppgradera datasystemet till Windows 7. Revidera skolans arbetsmiljöplan. Erbjuda internfortbildning i matematik och diagnosmaterialet Förstå och använda tal. SISAB fullföljer ventilationsombyggnaden i hus A. Planera och genomföra ombyggnader i aulan och förbereda för en bildsal. Planera och genomföra ombyggnader i korridor 20 anpassade till Jackets verksamhet hösten Öka andelen hemlagad mat i skolköket. Påbörja personalutbildning i data, PIM, genom Skolverkets hemsida. Ge eleverna åk7-9 mer inflytande över att förändra och förbättra miljön i och kring ljushallen. UNDERLAG TILL KVALITETSREDOVISNINGEN Verksamhetsprogrammet för läsåret Verksamhetsprogrammet för läsåret Kvalitetsredovisningen för Bokslut och årsredovisning Arbetslagens utvärderingar juni 2011 Elevutvärderingar Protokoll från arbetsgrupper och elevråd Minnesanteckningar från ped träffar, studiedagar och föreläsningar. Comeniusprojektets minnesanteckningar. Skolverkets allmänna råd och kommentarer IUP med skriftliga omdömen och Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolverkets remissomgångar av kursplanerna SKOLA 11. Resultat av Nationella prov åk3. Betygskatalogen LUS och sammanställning av God läsutveckling Brukarundersökning särskolan Brukarundersökning förskoleklasser, åk 2, skolbarnsomsorg åk 2, åk 5 och åk 8. Elevernas trivselenkät. Västbergaskolan AB oktober 2011 Lilian Samuelsson

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM FÖR VÄSTBERGASKOLAN AB 2013-2014

VERKSAMHETSPROGRAM FÖR VÄSTBERGASKOLAN AB 2013-2014 VERKSAMHETSPROGRAM FÖR VÄSTBERGASKOLAN AB 2013-2014 Verksamhetsidé: Västbergaskolan ska vara en attraktiv skola för elever, föräldrar och medarbetare. Vi ska bedriva en skola där vi har höga förväntningar

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM FÖR VÄSTBERGASKOLAN AB 2014-2015

VERKSAMHETSPROGRAM FÖR VÄSTBERGASKOLAN AB 2014-2015 VERKSAMHETSPROGRAM FÖR VÄSTBERGASKOLAN AB 2014-2015 Verksamhetsidé: Västbergaskolan ska vara en attraktiv skola för elever, föräldrar och medarbetare. Vi ska bedriva en skola där vi har höga förväntningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Utdrag ur Elevhälsoplanen 2015-16

Utdrag ur Elevhälsoplanen 2015-16 1 Utdrag ur Elevhälsoplanen 2015-16 2 Innehållsförteckning Sid. 3-4 Sid. 5-6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9-10 Sid. 11 Elevhälsans uppdrag och organisation på Västbergaskolan Klassöversikter och diagnoser, klassgenomgångar

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer