Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

2 Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet 7 Föreningen alltid i centrum 10 Levande landsbygdsförening - IF Norvalla 14 Årsredovisning 16 Revisionsberättelse 20 Statistik 21 Föredragningslista 27 Sisu Idrottsutbildarna Halland, Box 93, Halmstad, tel Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23, Hus Q, Högskolan i Halmstad E-post: Omslag Foto: O-Ringen Halland n Sisu Idrottsutbildarna

3 Blev det fler och mer? Att skapa förutsättningar Vid förra stämman beslutades att fastställda en verksamhetsinriktning som gäller för Därtill finns ekonomisk plan, styrelsens budget samt olika handlingsplaner. Vår inledning, blir en resumé över styrelsens arbete. Förbundsstämma och Förbundsstyrelse (FS) har skapat tydliga målsättningar inom fyra målområden; fler i verksamhet och mer verksamhet, alla led i samhället ska ge oss ekonomisk stöd, medarbetarna ska utvecklas och bli fler, samt att pedagogisk utveckling ska vara i framkant. Allt med sikte mot 2015! Styrelsen känner sig stolta över att få redovisa en ökning av verksamheten. Stoltheten ligger mest i vår styrelseroll att skapa förutsättningar för vår utbildningschef och medarbetare. De har gjort det möjliga möjligt! I berättelsen 2011 angav vi att Baksidan av en framgångsrik ökning av verksamhet är att statsbidraget inte kommer att öka. Snarare kommer det att minska 2012 eftersom samtliga SISU-distrikt utvecklat sin verksamhet. Och, så blev det i stora drag. Verksamheten ökade och statsbi-draget oförändrat. Vi har under året använt vårt egna kapital för att utveckla verksamhet. Förbundsstyrelsen (FS) har beslutat om en ny fördelningsmodell för statsbidrag samt avsätta extra medel för Två åtgärder som med stor sannolikhet kommer att vara positivt för SISUdistriktet i Halland år Bildningens själ Utbildnings- och utvecklingsinsatser för idrottsföreningar paketeras i olika erbjudanden från specialförbunden. Utmaningen för styrelsen är att säkerställa att dessa verksamheter kan finansieras. Att med bildningens grundidé och själ, där individens behov sätts i fokus, närma sig olika centralt initierade studiesatsningar är en utmaning, såväl pedagogisk som ekonomisk. Styrelsen har fortsatt satt fokus på studiesatsningar som riktar sig till ledare, eller har inriktning på värderingsfrågor eller vänder sig till ungdomar. Samhällets stöd Styrelsens dialoger och samtal 2011 med lokala politiker och tjänstemän bar frukt Samtliga kommuner ger numera ett stöd arbete med studie- och bildningsverksamhet i föreningar. Trenden är att de offentliga medlen målstyrs mer. Styrelsens utmaning i den fortsatta dialogen med kommunerna är att såväl bejaka olika satsningar som kommunerna vill göra, som att argumentera för ett skäligt basstöd i likhet som andra studieförbund får. Styrelsen fortsatte att genomföra studiesatsningar med stöd av Region Halland. Samarbetet har fungerat bra och Region Halland förlängde överenskommelsen att gälla även Region Halland startade ett arbete med en ny Kulturplan-Halland ( ) under hösten och SISU Idrottsutbildarna är ett av studieförbunden som deltar. Självklart, menar styrelsen, då folkbildningsverksamhet är viktig för samhället oavsett i vilket studieförbund den bedrivs. Folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra (2006) gäller för alla studieförbund, inklusive SISU Idrottsutbildarna, som erhåller statsbidrag. Bra bildningsverksamhet stärker demokratin i samhället, bidrar till att människor kan påverka sin livssituation, skapar engagemang, utjämnar utbildningsklyftor samt ger delaktighet i kulturlivet. Kan SISU Idrottsutbildarna fortsätta att visa att vi kan lära, växa och förändra så borde samhällets resurser till idrottens bildningsverksamhet öka. Samordna verksamheten Redan 2011 påbörjade styrelsen sitt arbete med att effektuera det beslut som togs på RF- och SISU-stämma, nämligen att det i varje distrikt ska finnas en samordnad personalorganisation som leds av en chef. Under hösten beslutade styrelserna i Hallands Idrottsförbund (DF) och SISU Idrottsutbildarna (SISU-d) att tillstyrka förslaget från generalsekreteraren i RF/SISU att utse Olle Kristenson till chef i distriktet och därmed ett uppdrag att skapa en samordnad personalorganisation. Roller och uppgifter förändras inte för de två organisationerna. Det finns även fortsättningsvis två styrelser med olika ansvar. Två självständiga juridiska personer, Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Halland. Båda har en idé, en själ och legitimitet att stå för och att företräda aktivt. En ytterligare del i Riksidrottsmötets beslut är att verka för regional gränsöverskridande verksamhet med andra distrikt. Vi gör det till viss del redan idag. Styrelserna i Region Syd beslutade vid en konferens att starta ett utvecklingsarbete Tack för i år! Vi ser fram emot verksamhetsåret 2013, men innan dess vill vi tacka vår personal för ett utomordentligt utvecklingsarbete. Ett stort tack till alla utbildningsledare, lärgruppsledare och kursledare. Tack till politiker och tjänstemän i Region Halland samt i de halländska kommunerna. Tack till Hallands Idrottsförbunds styrelse och personal för samarbetet. Styrelsen Göte, Henke, Malin, Susanne, Cilla, Jonas, Ulf, Åsa/Maria & Olle Göte Arvidsson, ordförande Sisu Idrottsutbildarna n 3

4 Idé och organisation Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie-, bildnings- och utbildningsorganisation. Bildat av idrotten för idrotten. SISU Idrottsutbildarna Halland, ett av 21 distriktsförbund, är en ideell organisation. Vi finns i alla kommuner från norr till söder. SISU Idrottsutbildarna - många möjligheter, en verksamhetsidé. Verksamheten utgår från idrottens behov av utveckling. Dessa behov styr verksamhetens utbud, form och organisation. Utbudet kan variera över tid. SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet, till konkurrenskraftiga priser för idrotten. SISU Idrottsutbildarnas vision och värdegrund Förbundsstämman har antagit en gemensam vision för SISU Idrottsutbildarna - vi är där när idrotten lär. Vårt uppdrag är att ge idrottsrörelsen lärande processer i olika former. En värdegrund som vilar på idrottens idéprogram Idrotten Vill kompletterar visionen samt anger även det synsätt som SISU Idrottsutbildarna har på människors lärande - en livslång lärprocess. Dokument som styr oss Som underlag för verksamheten 2012 och olika prioriteringar finns: Stadgar för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Statens proposition och riktlinjer för studieförbund Förbundsstämmans beslut, verksamhetsinriktning Förbundsstyrelsens riktlinjer, värdegrund och verksamhetsidé Distriktsstämmans beslut, verksamhetsinriktning Distriktsstämmans beslut, ekonomiska förutsättningar för 2012 Distriktsstyrelsens beslut Idrotten Vill - idédokument Överenskommelse med Region Halland Överenskommelser med kommuner Årsstämma på Katrineberg Årsstämman ägde rum den 31 mars på Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro. Christer Eirefelt, Falkenberg, ledde 28 ombud som representanter för 23 idrotter och övriga åhörare igenom årsstämman. I samband med stämman utdelades utmärkelsen Årets Utbildare Mottagare var Jan Olof Johansson, Falkenbergs IK. Jan Olof Johansson blev Årets Utbildare 2011 Styrelsens sammansättning och arbete Styrelsen har i hela eller valda delar deltagit i olika aktiviteterna som finns redovisade i verksamhetsberättelsen. Under verksamhetsåreter har 6 protokollförda sammanträden genomförts. Styrelsen har i sin organisation och ansvarsfördelning fortsatt att bygga styrelsearbetet på bevakningsområden i förbundets löpande verksamhet. Varje styrelseledamot ska i olika verksamhetsformer följa bildnings- och utbildningsverksamheten i medlemsorganisationerna. Därutöver bevaka verksamheter i de halländska kommunerna. Styrelsen har haft följande sammansättning samt bevakningsområden: Ordförande Göte Arvidsson Studie-, bildnings- och utbildningspolitik samt strategifrågor, Region Halland. Ledamot Sven Henrik Kareld (v. ordförande) Samhällets studier och bildning samt idrottens organisationsutveckling, Falkenberg. Ledamot Ulf Nilsson Idrott och utbildning samt tränar- och ledareutveckling, Varberg. Ledamot Malin Björklund Samhället och utbildning samt ungdom- och elitidrott, Hylte. Ledamot Susanne Jansson Bildning och kultur samt social ekonomi, Laholm. Ledamot Jonas Åberg Ekonomi samt regionala och centrala studiesatsningar, Halmstad. Ledamot Cecilia Andersson Idrott och bildning samt regionala och centrala studiesatsningar, Kungsbacka. Ledamot Åsa Agmyr, t o m 28 september Ledamot Maria Hamnemo, fr o m 29 september Personalens ledamot Utbildningschef Olle Kristenson Verksamhetsansvarig och föredragande. 4 n Sisu Idrottsutbildarna

5 Styrelsens konferens Årets styrelsekonferens genomfördes i Arild. Föreläsare på konferensen var Karin Karlsson, verksamhetschef Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna. Huvudprogrampunkter i föreläsningen och på konferensen var nya fördelningskriterier för statsbidrag, förhållningssätt och resursanvändning, kvalitet i bildning och utbildning samt SF-studiesatsningar och gränsöverskridande utbildningar. Styrelsen förde även vägledande samtal avseende samverkan och samarbete med Hallands Idrottsförbund, verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan Idékonferenser Distriktet representerades av Göte Arvidsson och Olle Kristenson vid Riksidrottsforum i Stockholm. Idrottsrörelsens framtidsfrågor stod högt på dagordningen vid konferensen i form av barn- och ungdomsidrott, idrottsaktiebolag samt anläggningstillgång. Göte Arvidsson har deltagit vid konferenser för SISUdistriktens ordförande. Sven Henrik Kareld, Jonas Åberg och Olle Kristenson deltog vid DF och SISU-distriktens idékonferens i Bålsta som för första gången arrangerades av RF/ SISU. Syftet med idékonferensen är att öka dialogen mellan RF/SISU och distrikten med anledning av att rösträtten för distrikten vid förbundsstämman togs bort Konferensen behandlade bl a framtidens förening, medias bevakning av idrott, statens bidrag till SISU och DF samt samtal kring SDF-bidrag. Under verksamhetsåret har även 4 kvartalsrapporter lämnats till SISU Riks som uppföljning över vilka aktiviteter som genomförs i distrikten och som kan kopplas till de beslut som tagits vid Riksidrottsmötet (RF och SISU-stämma), föranledda av motioner eller inriktningsbeslut. Regional konferens för de södra distriktens DF- och SISUdistriktsstyrelser genomfördes i Halmstad under hösten. Totalt deltog närmare 40 styrelseledamöter för att samtala om styrelsearbete och regional samverkan inom olika arbetsområden. Konferensen gästades även av RS-ledamöterna Birgitta Ljung och Susanne Erlandsson. Hallands Bildningsförbund Sven Henrik Kareld var representant vid Hallands Bildningsförbunds stämma. Göte Arvidsson är ordinarie ledamot i styrelsen, med Olle Kristenson som suppleant. Samverkan och samarbete DF Göte Arvidsson och Sven Henrik Kareld har för styrelsens räkning, tillsammans med DF representanter, utgjort arbetsgrupp avseende framtida organisation för distriktsverksamheten. Kontinuerliga rapporter har lämnats till styrelsen. Göte Arvidsson och Olle Kristenson har genomfört två presidieträffar med Hallands Idrottsförbund under verksamhetsåret. Region Halland Utöver att en ny överenskommelse tecknats med Region Halland htar styrelsen genom Olle Kristenson deltagit vid ett första dialogmöte som Region Halland arrangerade med anledning av den nya regionala kulturplanen för I den ingår såväl SISU Idrottsutbildarnas verksamhet som Hallands Idrottsförbunds. Huvuddelen i planen är dock verksamheter som konst, dans, teater, bildningsverksamhet i övriga studieförbund, folkhögskolor m.m. Kulturplanen ligger även till grund för framtida överenskommelser med Region Halland. Kommuner Styrelsens ledamöter har deltagit i träffar med politiska företrädare för nämnder som handhar kommunalt stöd till SISU Halland. Göte Arvidsson och Olle Kristenson deltog vid träff i Helsingborg med 4 kommuners representanter för Fritid (eller motsvarande nämnd). Framtidsfrågor för föreningar och studiebesök stod på agendan. SDF DF och SISU-d inbjöd SDF ordförande till dialog i november. På programmet stod bl a SDF-bidrag, Idrottslyftet 2013 och information om personalsamverkan DF och SISU-d. Revisorer och valberedning Jan Ove Bengtsson, Falkenberg, har verkat som utsedd auktoriserad revisor med Marianne Thorsson, Ullared, som personlig ersättare. Lennart Kull, Falkenberg, har varit lekmannarevisor med Gun Henningsson, Veinge, som personliga ersättare. Ingmar Eriksson, Falkenberg (orientering) ordförande, Anna Lundkvist, Halmstad, (fotboll) samt Ivar Öhrn, Halmstad, (motionsidrottsförbundet Korpen) har utgjort valberedning. Anställda Utbildningschefen Olle Kristenson är anställd av SISU Idrottsutbildarna centralt med ansvar för verksamhetsområde Halland. Distrikts- och lokalkontor finns i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Tillsvidareanställd personal har varit: Anneli Hügert, Morgan Bengtsson, Åsa Agmyr (föräldraledig fr o m juni), Daniel Ljungberg, Maria Hamnemo, Liselotte Arvidsson, Eva Bülow samt Roiene Engdahl. Håkan Hallberg har varit visstidsanställd (fr o m juni). Linda Söderqvist, Emelie Jirewall (t o m juni) och Rikard Boman (fr o m juli) har varit visstidsanställda och Moa Kristenson (timanställd) som ledare i studiesatsningarna Värdefullt och Unga ledare. Tjänster för datasupport, bokföring och lönerapporteringen har köpts av Hallands Idrottsförbund. Ideella medarbetare Därutöver har vi över ideella medarbetare. Alla de som är ledare för lärgrupper! Sisu Idrottsutbildarna n 5

6 Föreningen - en gårdsbutik Att beskriva Halland är enkelt. Tänk på mat. Lax och grönkål. Flädersaft och öl. Glass och pepparrot. Grönmögelost och havskräftor. Lamm, gris, oxe och vilt. Smaker av Halland. Allt finns i de halländska gårdsbutikerna. Lokala producenter och entreprenörer som med talang, engagemang och passion sätter Halland på kartan. Och så idrottsrörelsen förstås, den största gårdsbutiken! Tänk som så många barn och ungdomar, några av dem talanger, det finns i den lokala idrottsrörelsens gårdsbutik, idrottsföreningen. Barn och ungdomar som tycker om att träna, ha kul och för den skull även tävla. De flesta av dem har, utöver sin familj, idrottsledaren att tacka för sin framgång. Blunda ett tag, så ser du dem framför dig. Alla glädjestunder som du fått uppleva när du i TV-soffan, eller på idrottsarenan, fått se frukten av ledarens arbete. Där talangerna, utvecklats till fullfjädrade aktörer. Idrottens skådespelare, som verkar i olika idrottsmiljöer, utan manus och regi som är förutbestämd. Ledaren - en guide Tänk på den där ledaren som knöt fotbollsskorna när du inte kunde själv, klippte gräsytan, pumpade däcken, dömde matchen, flyttade pingisborden, tröstade, uppmuntrade, körde till tävlingar, gjorde ett bra träningsprogram eller gick på kurs den där extra helgen då ledaren egentligen var ledig för att vara med familjen. Som gav dig självkänsla och självförtroende. Inte bedömde dig för vad kunde och eller inte kunde utföra. Som hoppades att du stannade kvar i föreningen även om du inte var tillräckligt bra. Som gjorde sociala aktiviteter bara för att du skulle fortsätta i föreningen ett litet tag till. Dessa ledare finns i den halländska idrottsrörelsen. Du har säkert mött någon av dem. Din guide i idrottsföreningen som betytt så mycket för dig. Ledaren - värd ett tack Det är till denne ledare du ska rikta ett tack. Det finns de som gör en resa som ledare utan att få ett enda tack. Så, låt oss från och med nu lära oss att säga: Tack, för att du finns och hjälper mig! Eller kanske söka upp den gamle ledaren för att säga - Tack för att du gav mig ett intresse för idrott. Jag blev inte den bäste, men du gav mig redskapen för att klara många andra situationer i livet. Jag fick lära mig om att träna rätt, må bra, bry mig om andra, du gav mig ett intresse för ledarskap, du trodde på mig Vi ska se till att ledare själva kan utvecklas i föreningen genom lärande processer. Förmå dem att ge sig ut på en resa där tidigare kunskaper och erfarenheter utmanas. Att lära av andra och varandra. Att se och delge varandras kunskaper. Inte heller här finns det något färdigt manus eller avslut. Samtalet och dialogen fortsätter alltid i det nya resmålet som ledarna tillsammans bestämmer. Föreningen - en gårdsbutik Det finns mängder av gårdsbutiker i Halland som inspirerar. I gårdsbutiken finns delikatesserna. Tillverkade med varsam hand av en entreprenör tillsammans med sina medarbetare. En gårdsbutik erbjuder det som är lokalt. Ingen central organisation har beslutat över vad som ska tillverkas. Det finns en affärsidé och plan, produkt och marknad. Visst finns det en konkurrens men samverkan sker ofta med andra gårdsbutiker. Nätverk bildas för kunskapsöverföring, marknadsföring och erfarenhetsutbyte. Ibland är det t o m så att delikatesserna flyttas emellan gårdsbutiker. Någon produkt kanske fungerar bättre i en annan butik. Så egentligen är gårdsbutiken, idrottsföreningen och bildningsverksamhet i en jämförelse ett och samma. Distriktet - ett skafferi Efter 15 år som utbildningschef har jag fått möjligheten att som distriktsidrottschef för såväl Hallands Idrottsförbund som SISU Idrottsutbildarna samordna idrottens regionala och lokala skafferi. I SISU Idrottsutbildarnas skafferi ska vi fortsätta erbjuda alla basvaror (och ibland lite extra delikatesser) som våra gårdsbutiker, idrottsföreningarna, behöver. Föreningslära, idrottskunskap, studier och bildning. En ny spännande och lärande resa startar. Tack, du som varit med mig på hela resan. Familjen. Vänner. Människor jag mött i föreningar, på arbetsplatsen eller i styrelserum. Tack du som uppmuntrat, du som överfört kunskaper, du som varit där när det som mest har behövts, du som varit min guide! Ledaren - en medkraft Ledare är en prioriterad målgrupp för SISU Idrottsutbildarna. Vi vet att genom ledare når idrottsrörelsen framgång. Ledare bär de goda exemplen med sig. Emellan varandra. Över till de aktiva. Ledare som oftast är en medkraft till allt som är bra och en motkraft till det som inte är bra. Olle Kristenson, Utbildningschef 6 n Sisu Idrottsutbildarna

7 Studiedistriktets verksamhet Region Halland Studiedistriktets verksamhet följer den överenskommelse som tecknats med Region Halland. Idrott och kultur är viktiga drivkrafter i regional utveckling och har stor betydelse för regionens attraktionskraft. SISU Idrottsutbildarna utformar fritt mål för verksamheten. Strategin för att nå Region Hallands kulturpolitiska mål är bland annat att skapa kreativa mötesplatser, medverka till förnyelse av idrottsrörelsen. Överenskommelsen omfattar regional studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Syfte med mötesplatser är att därefter utveckla den lokala folkbildningen i idrottsföreningar. Fokuserade områden har varit att stärka idrottens ledar- och tränarutveckling, uppmärksamma den unga generationen, stödja idrottens centrala studiesatsningar, stärka idrottens organisatoriska utveckling samt utveckla idrottens roll i den sociala ekonomin. Det regionala anslaget, som ska finansiera distriktets verksamhet, med undantag för uppdragsutbildning, ska inte ersätta kommunala bidrag, enligt den överenskommelse som tecknats med Region Halland. Anslaget, prolongerades att gälla även 2013 och visar att Region Halland ser SISU Idrottsutbildarna som en stark medaktör för regional utveckling. Hallands Idrottsförbund stöd för regional kursverksamhet i SDF är ändamålsbestämt och redovisas i särskild ordning. Idrottslyftet En viktig del i distriktets verksamhet är att starta och genomföra centralt initierade utvecklingsprojekt Idrottslyftet är ett exempel på detta. Studiedistriktet har förmedlat närmare 900 tkr under verksamhetsåret. Dialoger med utbildningsledare i specialidrotter och föreningar har genomförts. En annan del av Idrottslyftet har varit att ansvara för och genomföra studiesatsningar för unga ledare. Satsningen på unga ledare har delfinansierats av regionala medel. Under hösten lämnade distriktet in en ny utvecklingsplan till RF enligt de nya intentioner som är för Idrottslyftet Förbundsutveckling i SDF och MO Utgångspunkten för olika utvecklingsprocesser i SDF/MO är förbundens egna prioriteringar. Fler studiesatsningar initieras centralt från specialförbund (SF) i samarbete med SISU Riks. SISU Halland har medverkat i flera av dem oftast riktade mot den lokala idrottsföreningen. I samverkan med Hallands Idrottsförbund genomfördes en träff för SDF med olika verksamhetsfrågor. O-Ringen - vilket arrangemang! SISU Idrottsutbildarnas konsulenter är inte experter på varje idrotts tävlingsverksamhet. Men, däremot experter på att skapa lärande processer kring ett arrangemang. O-Ringen i orientering är ett exempel på detta. Ett av alla arrangemang som genomförs i Halland. Unikt i sin utformning. Många deltagare och en stark bidragande kraft till den sociala ekonomin. Arrangemanget är för SISU ett bra exempel där våra regionala resurser (studieresor, arbetsmöten, lärgruppsledareutbildningar m.m.) skapar möjligheter så att lokala studier kan genomföras. Under verksamhetsåret genomfördes därefter lokalt 75 studiearrangemang med deltagare (2 035 utbildningstimmar) i 18 inblandade föreningar i hela Halland. (Totalt genomfördes 108 arrangemang med deltagare och utbildningstimmar under 2011 och 2012). Flera medarbetare på SISU har arbetat med O-Ringen. Så här berättar Åsa Agmyr, SISU-konsulent som varit med från början: I och med hela arrangemanget och organisationen kring O-Ringen kräver kunskap var det naturligt för oss att samverka med O-Ringens organisation inför, under och efter genomförandet i Halmstad Vi har varit med och utbildat över funktionärer, i olika roller, under 3 år. I början av vårt samarbete drog vi nytta av erfarenheter från O-Ringen i Eksjö och deras samverkan med SISU Småland. Funktionärerna har själva haft spetskompetensen i de olika delarna och har genom lärgrupper utbildat andra funktionärer. På uppdrag av O-Ringens personalgrupp tog vi fram ett funktionärsmaterial med övergripande information om arrangemanget samt samtalsunderlag kring värdskapet. - SISU gjorde ett mycket bra arbete när de tog fram studiematerialet för den allmänna funktionärsutbildningen. Enkelt och bra layout. Kanske en bidragande orsak till att vi hade det så trevligt vid våra sammankomster, säger Steffen Häggström som ingick i personalgruppen. Alla funktionärer har jobbat med studiematerialet i lärgrupper efter att lärgruppsledarutbildningar. Med så mycket folk i omlopp under tävlingsdagarna krävs en hel del kunskap i Hjärt- och lungräddning. De flesta medverkande föreningar genomförde minst en HLR- kurs för sina funktionärer. Detta gjordes i samverkan med Civilförsvarsförbundet. Det har varit fantastiska år inför O-Ringen för oss som har fått arbeta nära deras organisation. Vi har mött så många engagerade funktionärer som har jobbat stenhårt för att det skulle bli ett oslagbart arrangemang. Och de lyckades! Och vi hoppas såklart att alla utbildningar och samverkan med oss var en av de bidragande faktorerna Det är bra med ett positivt bollplank som inte är expert på orientering utan som är specialist på utbildning inom idrott. Kan komma med nya förslag och ser med andra ögon på vår idrott. Då blev det roliga samtal och lösningar på utbildningsinsatser. Vi har även alltid blivit mottagna med leende från SISU medarbetare. Det ger inspiration till fortsatt arbete. ULRIKA ANDERSSON, PERSONALGRUPPEN O-Ringen Sisu Idrottsutbildarna n 7

8 Deltagare vid träningsläger för styrelsen, som genomfördes på Katrinebergs Folkhögskola vid två kurshelger. Mot världens bästa idrott Studiesatsningen Värdefullt har fortsatt under verksamhetsåret. Det handlar om olika delar, bl a Forumteater för de yngre idrottarna, samtal kring laganda för ungdomar och i vissa, väldigt bra tillfällen, samtal med vuxna i föreningen. Vårt syfte är att föreningen ska sätta värderingsfrågor högt upp på dagordningen. Studiedistriktet har tagit administrativt och personellt ansvar för studiesatsningen. Omfattande kursverksamhet Kurser genomförs för såväl organisationsledare som aktivitetsledare. Utbudet motsvarar mångfalden av ideellt ledarskap i föreningen. Genom dialoger med utbildningsledare i SDF och kontakter med föreningsledare möter vi det behov som idrottsledare har. Det, tillsammans med centralt beslut om likartat kursutbud, styr vår inriktning och vårt utbud av kurser. Två större kurshelger har genomförts för organisations- och aktivitetsledare. Grunden för en väl fungerande förening kan byggas vid de föreningsutvecklingskurser som genomförs. Kursen inled oftast med föreningskunskap för att därefter övergå till föreningens behov och önskemål av utveckling. Analys och åtgärdsprogram inom olika verksamhetsfält formas med en utvecklingsplan som slutprodukt. Idrottens Föreningslära Olika kurser erbjuds organisationsledare under samlingsnamnet Idrottens Föreningslära. Allt som har att göra med föreningsutveckling, föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsjuridik ingår. Studiedistriktets roll och uppgift är att säkerställa att kursverksatmheten uppfyller den plan som är fastställd. Det finns såväl grundutbildningar som fortsättningskurser. Studiedistriktet har även genomfört Träningsläger för styrelsen med 14 föreningar under två kurshelger där Idrottens Föreningslära hade en framträdande plats. Idrottens Föreningslära har lockat 995 deltagare i 118 arrangemang. Idrottens Föreningslära är vad körkortet är för bilisten. Det går att köra utan, men det går så mycket bättre om man vet varför man gör det man gör Saxat från SISU Idrottsutbildarnas hemsida. IdrottOnline Utbildningar har genomförts för föreningar som önskar utveckla sin information via föreningens hemsida - IdrottOnline eller utveckla sin redovisning av Lokalt Aktivitetsstöd. I Halmstad kommun har en del föreningar som startat komplett digital redovisning av aktiviteter följts upp. Distriktet har även initierat möjligheten att redovisa studieverksamhet till IdrottOnline och dess utbildningsmodul. Totalt har 33 arrangemang med 269 deltagare genomförts i olika verksamhetsformer inom ramen för IdrottOnline. Barn- och ungdomsledarutbildning Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå heter Plattformen och vänder sig till tränare och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Den gränsöverskridande kursen har genomförts vid 9 tillfällen med 15 deltagare. Distriktet har genomfört olika utbildningar för föreläsare i kurserna för att säkerställa likvärdighet i utbildningen. En Plattformen har genomförts på uppdrag av Svenska 8 n Sisu Idrottsutbildarna

9 träningsläger för styrelsen Vi var fem nöjda ledare från DFK Hastko, fulla av entusiasm och inspiration, som åkte hem från ett särdeles givande läger på Katrinebergs folkhögskola. Tillsammans med ett 30-tal personen från olika idrotter och föreningar i Halland startade vi med Idrottens föreningslära. SISU-konsulenter gjorde allt för att utmana våra gamla invanda tankemönster och hur vi kan arbeta för att utveckla styrelsearbetet och föreningen. På lördag förmiddag inspirerades vi av Jonas Bergqvist, f d ishockeyspelare i Leksands IF, tidigare VD tjänster på LRF Konsult och AJ Produkter, styrelseledamot Svenska Ishockeyförbundet. Han hade många små anekdoter att dela med sig av. Vi fick oss många glada skratt, men även hur vi ska kunna skapa en positiv och givande miljö i föreningsarbetet. Eftermiddagen processade vi och arbetet var anpassat till den egna föreningen. SISU-konsulenter provocerade och ifrågasatte. Vi diskuterade framtiden, visioner, styrkor och möjligheter. Vi ventilerade svagheter och hot. Klubbarna tipsade varandra, kom med idéer, utbytte kunskaper och vi påbörjade en handlingsplan Vi ser fram emot ett kreativt nytt år 2013, taggade och fulla av idéer och nytänk! Eivi, Mia, Annelie, Josan och Ingvar, DFK Hasko Bordtennisförbundet. Grundtränarutbildning (GTU) är en påbyggnadskurs. Utbildarutbildning genomfördes i samverkan med Region Syd för att följas av en kurs. Utbildningsledare i SDF Utbildningsledare i SDF spelar en viktig roll i att starta utvecklingsprojekt av bildningskaraktär och naturligtvis för utveckling av den egna idrottens kursverksamhet (en del av SISU uppdrag från Hallands Idrottsförbund). Träffar med SDF utbildningsledare har genomförts i syfte att utveckla utbildningsledarens kompetens avseende bildning och utbildning samt klargöra dess skillnader i pedagogik och ekonomiska förutsättningar. Utbildning för lärgruppsledare Lärgruppsledarutbildning är ett sätt att säkerställa kvalité på föreningens lärgrupper. Företrädesvis har denna distriktsutbildning genomförts i förening. Hög pedagogisk kvalitet ska prägla SISU Idrottsutbildarnas insatser i idrotten. Samtal, enskilda möten med lärgruppsledare registreras inte som regional kursverksamhet, men bidrar starkt till utveckling av lärgrupper. Samverkan folkhögskola Samspelet med Katrinebergs Folkhögskola spelar en viktig roll i kursverksamheten. Folkhögskolan är för SISU och flera idrotter en mötesplats. Det finns såväl pedagogiska som ekonomiska skäl att förlägga kursverksamhet på Folkhögskolan. Under verksamhetsåret har dialoger förts med personal på skolan för att utveckla samarbetet. Studiedistriktet har även varit behjälpligt med inspel till ny kursplan för idrottsledarlinjen. App lapp sa att du mapp slapp Nyckelbegrepp i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet är att lära, lära om, lära nytt och lära av. Vi uppmanar till förändrade och nya arbetssätt. Genom utvecklad digital teknik vill vi skapa ytterligare möjligheter för kunskapsinhämtning, kommunikation och lärande processer. Distriktet har tagit del av utvecklingsmedel i syfte att utforska, forma och pröva nya pedagogiska modeller och arbetssätt. Distriktet har avslutat och redovisat utvecklingsprojektet App lapp sa att du mapp slapp. Syftet har varit att ta fram en ny applikation att användas för kursinstruktörer i kursen Plattformen. Distriktet har även varit delaktiga i utvecklingsarbete av Plattformen på distans - ett centralt projekt. SDF-utbildning på hög nivå SISU Idrottsutbildarna, har på uppdrag av Hallands Idrottsförbund, samordnat den kursplanebundna utbildningen som SDF genomför för föreningar. I år redovisar 16 idrotter 196 kurser med deltagare. Övervägande delen av deltagarna tillhör kategorin aktivitetsledare, d v s instruktörer, tränare och funktionärer. Övriga deltagare är organisationsledare. Av den anledningen är det av yttersta vikt att SF och SDF i olika studiesatsningar i samverkan med SISU ser till att utveckla och utbilda fler organisationsledare. I uppdraget som SISU har ligger även att säkerställa att det är en utbildning för ledare eller för de som avser att bli ledare. Kommunala utbildningsbidrag Samtliga kommuner har någon form av kontantstöd till ungdomsorganisationer som utbildar ledare. Cirka 1,2 miljoner kronor utbetalas i ledareutbildningsbidrag till idrottsföreningar årligen. Omfattningen av den regionala kursverksamheten borde innebära att fler föreningar söker ledarutbildningsbidraget. Av olika skäl är så inte alltid fallet. SISU Idrottsutbildarnas arbete med att säkerställa kursernas kvalitativa innehåll och dess ekonomi är en trovärdighetsfråga mot kommunerna och sker bl a i dialog med SDF och föreningens utbildningsledare. Sisu Idrottsutbildarna n 9

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2015 INNEHÅLL Idrotten gillar utbildning... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Projektmöjligheter... 6 Kontakta oss... 8 Utbildning på

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERBOTTENS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA ANNONS - Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3 Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2013 SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG INNEHÅLL Idrotten vill utbilda... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Utvecklingsmöjligheter projekt i Småland... 6 Kontakta oss...

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer