Annonsering i övergången från tryckt till digitalt magasin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annonsering i övergången från tryckt till digitalt magasin"

Transkript

1 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Medie- och kommunikationsvetenskap Michael Strandberg Annonsering i övergången från tryckt till digitalt magasin En komparativ innehållsanalys av annonsering i magasins tryckta och digitala upplaga Advertising in the transition from print to digital magazines A comparative content analysis of advertising in magazines printed and digital editions. Medie- och kommunikationsvetenskap III C-uppsats 15 hp Termin: /HT 2011 Examinator: Ulf Buskqvist Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning Avsikten med denna fallstudie är att jämföra annonsering i några svenska magasins tryckta och digitala upplaga. Fokus ligger på hur annonseringen förändrats i övergången från tryckt till digital produkt. Skillnader i mängden annonser, dess layout samt avsändare och budskap har undersökts. I vilken grad annonsering i de digitala magasinen använder sig av multimedieinnehåll ämnas också undersökas. Det vill säga ljud, video och hyperlänkning samt länkning till sociala nätverk. Uppsatsens uppgift är att ge en inblick i hur annonseringen i de digitala magasinen ter sig och skiljer sig från den i de analoga utgåvorna. Undersökningen ska också ge svar på om den webbaserade annonseringsmetoden affiliate annonsering kan vara ett sätt för magasinen att skapa nya och lönsamma modeller för annonsering i den digitala upplagan. Genom att använda en kombination av den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen har tre olika svenska magasin i båda upplagor undersökts. Dessa är Runners World, Mobil och Sköna hem. Överlag har magasinen lika mycket annonsering i sina båda upplagor och dessa upptar generellt lika mycket utrymme och är placerade på samma sidor. Några skillnader i hur annonsernas layout är utformad i de digitala magasinen förekommer inte. Detta gäller också avsändare och budskap för annonserna. Det finns dock undantag från dessa likheter och beror då på att den digitala upplagan i undantagsfall är kraftigt omarbetad och innehåller en mindre mängd annonser, från helt andra annonsörer. Beträffande användandet av multimedia och interaktivitet har de digitala magasinen utvecklats olika mycket. Den digitala annonseringen spänner från helt statiska annonser hämtade från den tryckta upplagan till att använda en rik flora av olika multimedieelement. Hyperlänkning är relativt vanligt förekommande medan video är relativt ovanligt. Några kopplingar till sociala nätverk förekommer inte i de digitala magasinen. I de magasin som tillämpar hyperlänkning och multimedia skulle affiliate annonsering vara ett sätt för förlagen att vända trenden med minskade annonsintäkter och skapa en attraktiv, prestationsbaserad betalningsmodell. Nyckelord: Affiliate annonsering, annonsering, digitala magasin. 1

3 Abstract The purpose of this case study is to compare advertising in Swedish magazines printed and digital editions. Focus is on how the advertising has changed in the transition from printed to digital product. The amount of advertisements, the layout, company or organization behind it and the overall advertising message is also a part of this study. To which degree the digital magazines utilize multimedia content such as video, sound, hyperlinks and connections with social networking sites are also meant to be investigated. The overall aim of this thesis is to give a clear understanding of how advertising in both digital and printed editions differs from each other. This study should also answer if the web-based marketing method affiliate marketing could be one way for the magazines to create a new and profitable advertising model for the digital edition. By using a combination of qualitative and quantitative content analysis three Swedish magazines in both editions has been compared to each other. These are Runners World, Mobil and Sköna hem. Overall the magazines contain the same amount of advertising in both printed and digital edition. They occupy the same space and are place at the same pages in both editions. Differences in layout has not ben observed. This also applies to company or organization behind the advertisement and the message mediated in them. There are off course exemptions from these similarities. This because of rare cases where the digital editions have been substantially revised, resulting in fewer pages than in the printed edition and a completely new set of advertisers. The use of multimedia and interactivity in the digital magazines has evolved in various degrees. Digital advertisement differs from the completely static as in printed magazines to the implementation of a rich variety of multimedia. Hyperlinks is common but video is still rare. Integration with social networks in the advertisements of digital magazines is non-existent. In magazines that utilize hyperlinks and other multi media could affiliate marketing be one solution for the publishers to turn the negative trend with declining ad revenues and create an attractive and performance based economic model. Key words: Advertising, affiliate advertising, digital magazines. 2

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Avgränsningar Begrepp och definitioner Surfplatta Digitalt magasin App Annons Bannerannons Affiliate annonsering Layout Disposition Teori och tidigare forskning Digitala magasin Ekonomiska modeller för magasin Konkurrens mellan upplagorna Annonsering på webben Multimedia i annonsering på webben Affiliate annonsering Betalningsmodeller för affiliate annonsering Annonsering och sociala medier Metod Metodval Kvantitativ innehållsanalys Kvalitativinnehållsanalys Urval Paperton och Mobil Qiozk och Runners world Sköna hem Genomförande Analysmodell Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet Etiska aspekter Resultat Runners World Beräkning av mängden annonsering i Runners World Multimedieinnehåll i Runners World Skillnader mellan upplagorna Mobil Beräkning av mängden annonsering i Mobil Multimedieinnehåll i Mobil Skillnader mellan upplagorna Sköna hem Beräkning av mängden annonsering i Sköna hem Multimedieinnehåll i Sköna hem Video Positionering Bildspel Skillnader mellan upplagorna

5 5. Analys och Diskussion Annonsering i de olika upplagorna Användandet av multimedia Konkurrens mellan upplagorna Sociala medier Affiliate Slutsats Framtida forskning Problem Källförteckning Bilaga 1 Analysresultat Runners World Bilaga 2 Analysresultat Mobil Bilaga 3 Analysresultat Sköna hem 4

6 1. Inledning I detta kapitel kommer problemområdet för denna uppsats att presenteras. En kort bakgrund kring surfplattan, de digitala magasinen och de problem magasinen brottas med inleder. Annonsering på webben och den webbaserade marknadsföringsmodellen affiliate annonsering som verktyg för att generera intäkter berörs också. För att sedan följas av uppsatsens syfte och de frågeställningar som ämnas besvaras. Nödvändiga avgränsningar för arbetet behandlas, så också viktiga begrepp som kort definieras och förklaras. Även uppsatsens disposition presentas för ge en överblick av dess olika delar Bakgrund 2010 lanserade det amerikanska IT-bolaget Apple sin Ipad. Någonstans mellan en mobiltelefon och en bärbar dator både storleksmässigt och funktionsmässigt skapade den ett helt nytt segment av mobila enheter. Det som kommit att kallats för surfplattan var fött. Den har beskrivits som den perfekta enheten för att konsumera redaktionellt innehåll och försäljningssuccén var omedelbar (Anderson 2011). Under fjärde kvartalet för det brutna räkenskapsåret 2011 uppger Apple att de sålt över elva miljoner Ipads globalt (Apple 2011). Men Apple är inte ensam aktör på marknaden, de flesta stora elektroniktillverkare har lanserat egna surfplattor och idag finns en uppsjö av modeller på marknaden utsågs också surfplattan till årets julklapp av Handelns Utredningsinstitut (HUI research 2010). Detta kan ses som startskottet för surfplattans intåg i de svenska hemmen och enligt analysföretaget Mediavison fanns det under tredje kvartalet 2011 cirka surfplattor hos de svenska hushållen. Vid årsskiftet 2011/2012 spår samma undersökning att antalet surfplattor i Sverige kommer att uppnå (Mediavision refererad i Djerf 2011). Surfplattan är en välkommen nyhet för förlagsbranschen som kämpar med att anpassa sig till onlinevärlden (Andersson 2011). Den är en möjlighet för mediebolagen att åter ta kontrollen över vår konsumtion av information och ta betalt för den (Brandell 2011). I Sverige var några av nyhetstidningarna tidiga med att använda internet som distributionskanal. Aftonbladet startade sin gratissajt redan 1994 (Aftonbladet 2000), Dagens Nyheter etablerade sig på webben två år senare 1996 (Dagens Nyheter 2011) och idag är det en självklarhet att läsa nyheter gratis på webben. Magasin har inte varit med om samma utveckling och användandet av internet är fortfarande i sin linda (Ellonen 2006). Surfplattan erbjuder dock helt nya möjligheter att skapa en produkt som känns 5

7 både innovativ och modern (Palser 2011). I en undersökning bland Ipad-användare genomförd av digitalbyrån Daytona (2011a) uppger hälften av de tillfrågade att de läste magasin i sina surfplattor. Andreas Leijon, chefredaktör för det svenska magasinet Macworld uppger i samma undersökning att var sjätte prenumerant numera är en digital prenumerant och att den totala upplagan ökat sedan de lanserat den digitala versionen (Daytona 2011b). Det finns idag en uppsjö av plattformar där digitala magasin går att läsa. Antigen på webben i en dator, i en smartphone eller i en surfplatta. Förutom Apples egen Tidningskiosk är Qizok (http://www.qiozk.com/), Zinio (http://www.zinio.com/), och Paperton (http://www.paperton.com/) några exempel på platser där lösnummerköp och prenumerationer på digitala magasin erbjuds. Trots en tillsynes växande marknad för de digitala magasinen har det hittills varit svårt att finna lönsamhet. Nyhetspressen drabbades hårt av digitaliseringen under 1990-talet och många tidningar kämpar för att finna lönsamhet på den digitala marknaden (Andersson 2011). I en artikel i Svenska dagbladets kulturbilaga uppger det svenska förlaget Bonnier att den digitala utgåvan av magasinet Popular Science går med vinst men att det fortfarande är pappersupplagan som finansierar redaktionen. I samma artikel menar Bonnier att den svenska marknaden än så länge är begränsad. Att få äger en surfplatta, att svenskan är ett litet språk gör det också dyrt att skapa nya produkter (Brandell 2011). De digitala magasinen har som de traditionella magasinen två källor till intäkter. Den ena är förstås de läsare som köper lösnummer eller prenumererar. Den andra är annonsörer som köper annonsutrymme i magasinen, analoga och digitala (Hoskins et al. 2004). Annonsörer har således stort inflytande över utgivarna och deras ekonomi. I Sverige står annonsering för runt 50 procent av inkomsterna (Hvitfelt & Nygren 2002). Hoskins et al. (2004) uppger denna siffra till 40 procent för de amerikanska magasinen. Annonsörerna är med andra ord en mycket viktig inkomstkälla. Det förefaller idag vara svårt att ta betalt för digitalt innehåll och publiken är än så länge begränsad. Med en begränsad publik följer ett begränsat intresse från annonsörer och ovilja att betala för dyrt annonsutrymme (Picard 2004). Därför är det viktigt att inte bara erbjuda publiken en förhöjd läsupplevelse (Dimmick et al. 2004) genom att dra nytta och omfamna möjligheterna till multimedieinnehåll som tekniken erbjuder (Chyi & Lasorsa 2002). Utan också erbjuda annonsörer nya möjligheter att nå ut med sitt budskap, att genom surfplattan erbjuda en helt ny typ av annons som utnyttjar de möjligheter tekniken erbjuder och tydligt definiera vad annonsörerna faktiskt betalar för. 6

8 På internet har affiliate annonsering vid sidan om traditionell annonsering blivit ett populärt sätt för webbplatser att skapa lönsamhet. Affiliate som är engelska betyder ungefär att vara sammankopplad eller att arbeta tillsammans. Affiliate är webbaserad marknadsföringsmodell där annonsörer betalar för varje, besökare, kund eller köp en webbplats förmedlar (Brown 2009). I motsats till traditionell annonsering i tryck och på webben där betalning baseras på antalet som exponerats för ett reklambudskap (Hoffman & Novak 2000) är affiliate annonsering en metod där annonsörer betalar först när kunderna aktivt agerar och reagerar genom att klicka på annonsen (Brown 2009). Surfplattans växande popularitet i kombination med det ökande intresset för digitalt innehåll gör det digitala magasinet till ett mycket intressant forskningsområde. Att det digitala magasinet är en ny företeelse gör att området ännu är relativt outforskat. Få undersökningar utforskar hur en av de digitala magasinens största inkomstkällor annonsering ter sig och hur den skiljer sig från annonser i pappersmagasin. Det är tydligt att det hittills varit svårt att skapa lönsamma produkter och att magasinen måste erbjuda annonsörer nya lösningar och hitta nya sätt att ta betalt. Frågan blir då om de digitala magasinen verkligen gör detta och utnyttjar de möjligheter tekniken erbjuder och tillhandahåller attraktiva annonslösningar. Forskning kring hur nya ekonomiska modeller och hur existerande kunskap och erfarenheter från traditionella webbplatser kan tillämpas på denna nya digitala marknad saknas också. Detta gör det intressant att undersöka om och hur affiliate annonsering som varit mycket framgångsrikt på webben går att applicera på de digitala magasinen Syfte Syftet med denna fallstudie är att undersöka om och hur tre svenska magasin förändrat sin annonseringsstrategi i övergången från tryckt till digitalt magasin? Hur de utnyttjar de möjligheter tekniken ger och skapat en ny typ av annonsering med hjälp av multimedieinnehåll och kopplingar till sociala nätverk? Uppsatsen ska utforska och ge en inblick i hur annonsering i dessa tre digitala magasin ser ut idag samt hur den skiljer sig från de tryckta utgåvorna. Utifrån detta kommer det också att diskuteras om det som kallas affiliate annonsering skulle vara en möjlighet att skapa nya attraktiva och lönsamma annonslösningar. 7

9 1.3. Frågeställningar Syftet beskrivet ovan kan delas upp i en rad konkreta forskningsfrågor som ämnas besvaras. 1. Hur skiljer sig, om alls annonsering i de digitala utgåvorna från den i de tryckta? 2. Om och i så fall hur samt i vilken utsträckning utnyttjar magasinens digitala upplaga möjligheterna till multimedieinnehåll i annonseringen? 3. Om och i så fall hur samt i vilken utsträckning utnyttjar magasinens digitala upplaga möjligheterna till sammankoppling med sociala nätverk i annonseringen? 4. Kan affiliate annonsering vara en väg att skapa nya ekonomiska förutsättningar för annonsering i de digitala magasinen? 1.4. Avgränsningar Urvalsgruppen för de digitala magasinen har begränsats till magasin som ges ut på svenska. Syftet är att skapa en bild av magasin i Sverige så denna avgränsning är den första som bör markeras. En annan viktig avgränsning är att det i detta fall är frågan om en analys av de annonser som ryms inom dessa magasin. Det redaktionella innehållet kommer inte att behandlas i detta arbete. Samma undersökning skulle självklart kunna göras ur ett publikperspektiv, där samma frågor appliceras på det redaktionella innehållet men detta lämnas till andra undersökningar att utforska Begrepp och definitioner För att på ett enkelt sätt kunna tillgodogöra sig innehållet i denna uppsats kommer i detta kapitel viktiga begrepp och definitioner att tas upp och förklaras Surfplatta Surfplatta kommer att användas för den typ av platta bärbara datorer med pekskärm och avancerade funktioner som kan användas för bland annat surfning på nätet, e-post, spel, musik och film samt läsning av E-böcker, tidningar och magasin (Perenson & Strohmeyer 2011). Det svenska språkrådet rekommenderar att orden pekdator, surfplatta eller tablet används (Språkrådet 2011a). Då benämningen surfplatta förefaller vara mer vedertagen i svenskan kommer detta att användas. Att surfplatta inte är synonymt med Ipad bör påpekas, surfplattor är endast ett samlingsnamn för dessa enheter. Även om Ipaden står för en marknadsandel på runt 68 procent av surfplattorna globalt (IDC 2011) och amerikanska Apple är den enskilt mest populära tillverkaren av surfplattor finns det en rad andra modeller från en mängd andra tillverkare på marknaden idag. 8

10 Digitalt magasin Digitalt magasin, digitalmagasin eller E-tidning. Kärt barn har många namn. I denna uppsats kommer detta begrepp att benämnas som digitalt magasin. Digital medieproduktion kännetecknas förutom att den digitala tekniken och datorer är centrala i produktionsledet även av digital distribution och att produkten konsumeras i en digital plattform (Messaris & Humphreys 2006). Ett magasin ges till skillnad från en tidning ut periodiskt med jämna mellanrum under året ofta vecko- eller månadsvis istället för dagligen. De är mer specifika till sitt innehåll än dagstidningars nyheter och behandlar ofta speciella intresseområden som till exempel bilar och mode eller riktar sig till en viss yrkesgrupp (Whittaker 2008). Ett digitalt magasin är alltså en medieprodukt som ges ut periodvis med ett innehåll som riktar sig till en viss intressegrupp och som förutom att ha skapats med hjälp av digital teknik också distribuerats, tagits emot och konsumerats av läsaren i digital form App App är en förkortning av ordet applikation. En app är ett program som har en direkt nytta för den vanliga användaren i motsats till andra program som till exempel operativsystem. Appen har kommit att stå för program som körs i mobiltelefoner och på surfplattor (Språkrådet 2011b). När app används är det denna definition som åsyftas Annons Kotler och Keller (2006) definierar annonsering som alla betalda aktiviteter för att främja en idé, produkt eller tjänst från en utomstående organisation. Denna definition av annons används i denna uppsats Bannerannons En bannerannons är en liten rektangulär box, innehållande tillexempel text och bild för att marknadsföra ett varumärke eller en produkt. En banner är med andra ord en annons på webben. Annonsörer betalar för att placera sin banner på relevanta webbplatser, ju fler besökare sajten har desto dyrare är det att köpa annonsutrymme (Kotler & Keller 2006). 9

11 Affiliate annonsering Afiliate marketing, affiliate advertasing och svenskans affiliatenätverk är några benämningar på detta fenomen. I denna text kommer begreppet att kallas bara affilliate eller affiliate annonsering. Affiliate annonsering är en webbaserad form av annonsering där annonsörer betalar för varje besökare, kund eller köp som förmedlas via en annons (Brown 2009). En mer detaljerad genomgång av begreppet finner du i kapitel 2.3. Affiliate annonsering Layout Layout syftar på designen och placeringen av de visuella elementen i en annons (Graham 2005 : Ambrose & Harris 2005). Grafisk design är en synonym och visuella element innefattar sådant som färger, former, typografi och bilder (Newark 2007) Disposition Uppsatsen är disponerad så att detta inledande kapitlet efterföljs av en genomgång av relevanta teorier och tidigare forskning inom ämnesområdet. Efter det kapitel som presenterar tidigare forskning och teorier kommer undersökningens metodologiska ramverk att beskrivas. Val av metod kommer att motiveras och metoden i sig kommer att presentas. Även hur undersökningen kommer att genomföras och hur data samlas in kommer att behandlas. Det empiriska arbetet presenteras i ett separat resultatkapitel. Här kommer resultatet av insamlad data i undersökningen att presenteras i förhållande till frågeställningen. Resultatet diskuteras och analyseras i förhållande till den tidigare forskningen och de teorier som presterats i nästkommande kapitel. Det är alltså frågan av en tolkning av resultatet med teorier och tidigare forskning som bakgrund. I det sista kapitlet presenteras först de slutsatser som kan dras av insamlad data i förhållande till uppsatsens syfte, frågeställningar, teorier och forskning. Denna del syftar till att ge svar på de frågeställningar som presenterats i detta inledande kapitel. Även brister och problem som identifierats i undersökningen och är relevanta för tolkningen kommer att diskuteras. Slutligen kommer förslag på vidare forskning med undersökningens resultat som utgångspunkt att diskuteras. 10

12 2. Teori och tidigare forskning I detta kapitel kommer de teorier som ligger till grund för undersökningen att presenteras. Det digitala magasinet kommer att behandlas i detalj. Vilka möjligheter den digitala tekniken erbjuder och de svårigheter som den är förenad med. Hur de rådande ekonomiska modellerna för att sälja digitalt innehåll ser ut behandlas och hur kärnprodukten, det analoga magasinet påverkas av den digitala upplagan. Marknadsföring, speciellt annonsering på webben kommer också att diskuteras. Vilka praktiker som tillämpas, vilka ekonomiska faktorer som är viktiga och vad detta betyder för magasinen. Affiliate annonsering som marknadsföringsmetod kommer också att presenteras. Vad det innebär och hur det går att använda för att skapa intäkter till en digital produkt. Sist kommer sociala medier som redskap för att marknadsföra produkter och bygga relationer till kunderna att diskuteras Digitala magasin Dagstidningarna har drabbats hårt av den digitala revolutionen. Kärnverksamheten att distribuera information i form av papperstidningar har fått konkurrens av webben. Organisationer som arbetar med tryckta informationsprodukter måste därför finna nya modeller som både genererar vinst, bibehåller och kanske till och med öka läsarskaran (Anderson 2011). Internet och den digitala tekniken ger helt nya möjligheter. Den överbryggar tid och rum. Mängden potentiella individer som kan ta del av budskapet ökar dramatiskt när steget tas ut i den digitala världen. Internet ger möjligheten att nå en miljonpublik och kräver inte några avancerade eller dyra datorsystem för att producera och överföra innehåll. Det räcker med en billig dator och några olika mjukvaror för att kunna producera en digital produkt (Sveningsson et al. 2003). Anderson (2010) presenterar surfplattan som magasinbranschens frälsare och menar att de smarta mobiltelefonernas skärmar ofta är för små för att skapa en rik läsupplevelse av de fullängdsartiklar som finns i magasin. Surfplattan däremot skulle vara ideal för att visa redaktionellt innehåll och är designad med multifunktionalitet i åtanke. Att presentera surfplattan i sig som ensam räddare av hela branschen kanske är att ge själva surfplattan en för stor roll i skapandet av nya medieprodukter. Surfplattan erbjuder bara möjligheter för förlagen att vidareutveckla det tryckta magasinet och skapa något nytt. En surfplatta är i allra högsta grad mobil, den är som det tryckta magasinet intuitiv och taktil. Den går att bära med sig och används nästan som ett pappersmagasin. Den går att ta med på 11

13 resan och rymmer hundratals titlar. Det digitala magasinet ger möjlighet till konvergens av olika medier i ett. Ljud, foto, rörlig bild och hyperlänkning. Detta skulle åter enligt Anderson (2010) vara argument för surfplattan som magasinens räddare. Detta bryter också det linjära paradigmet som varit dominerade sedan Gutenberg uppfann tryckpressen. Precis som papyrus och paper gav det skrivna ordet en helt ny spridning (Scanell 2007), kan det digitala magasinets portabilitet och möjligheter till global distribution ge det tillgång helt nya marknader. Trots alla dess lovord vilar när allt kommer omkring det digitala magasinets framgång inte i tekniken utan i händerna på publiken. I en amerikansk undersökning bland 1600 Ipad-användare var den mest populära aktiviteten att läsa nyheter. 80 procent ägnade 30 minuter eller mer om dagen till att läsa nyheter på sin Ipad. (Palser 2011). Detta visar på ett intresse från kunden att konsumera redaktionellt material i sin surfplatta. Utgivare kan dock inte förvänta sig att läsarna ska betala för en produkt av sämre kvalitet, med sämre läsupplevelse så länge den tryckta produkten överglänser den digitala. De måste differentiera produkterna genom att låta det digitala magasinet leverera vad det analoga inte kan göra. Detta genom att dra nytta av tekniken och utveckla teknikspecifika funktioner (Chyi & Lasorsa 2002). Digitala och analoga medier konkurrerar om mediekonsumenternas tid och uppmärksamhet men den digitala produkten kan endast få ett övertag om kunden kan få större tillfredställelse i form av innehåll och läsupplevelse. För att ersätta en existerande analog produkt måste den digitala åtminstone tillfredsställa samma behov men helst överträffa den analoga varianten (Dimmick et al. 2004). Appen har kommit att bli en populär kanal för att både komma åt och sprida information. Fler och fler tar till sig den som en del av sin digitala strategi (Anderson 2011). De företag som distribuerar digitala magasin till surfplattor gör detta genom egna appar som kunden laddar ned gratis för att sedan i appen betala för att få tillgång till de olika magasinen. Många förlag erbjuder egna appar för sina magasin. För de fristående tidningsapparna identifierar Plaser (2011) två sätt att debitera kunden för innehållet. Den första är en initial kostnad för att ladda ner appen till sin surfplatta. Den andra är att ta betalt för att komma åt innehåll. Detta betyder att appen är gratis att ladda ned men att användaren betalar för att komma åt artiklar och annat material. Ofta betyder denna modell att tidningen måste erbjuda viss tillgång till innehållet gratis för att locka läsarna att ladda ned appen. Palser (2011) använder den amerikanska dagstidningen The Wall 12

14 Street Journal som exempel. The Wall Street Journal erbjuder gratis nedladdning av sin app och ger läsaren tillgång till ett urval av aktuella artiklar. Betalt tas det för att få tillgång till tidningens fulla innehåll och till nyhetsarkivet för de senaste sju dagarna. Att erbjuda denna typ smakprov har visat sig vara ett bra sätt att fresta användarna (Palser 2011). Att via en app läsa redaktionellt material har en dock en högre instegströskel än webben traditionellt har. För att använda en app måste kunden först och främst söka upp den, sedan ladda ned och installera den. Att ta betalt för att ladda ned appen kan skrämma bort många läsare (Palser 2011). Under internets barndom var de flesta webbsidor ganska statiska dokument med text och kanske några bilder. Under tiden som internet har utvecklats har också kravet på kontinuerlig och snabb uppdatering, likaså på interaktivitet ökat. De som besöker webbsidor vill kunna utrycka sina åsikter genom diskussion och dela med sig av innehållet (Sveningsson et al. 2003). För att fånga intresset hos läsarna måste utgivarna tydligare definiera mervärdet med den digitala utgåvan, vad erbjuder den läsaren i form av förhöjd läsupplevelse? Vad är nyttan med digitala magasin? Förlagen måste omfamna den nya tekniken och skapa magasin som känns gedigna och innovativa, inte simpla ompaketeringar av befintliga produkter (Palser 2011). Användning av teknikspecifika element kräver ständig evolution (Dimmick et al. 2004), tekniken utvecklas kontinuerligt och organisationen måste fortlöpande leverera nya produkter. Utveckling måste vara en oavbruten process (Hafstrand 2001) Ekonomiska modeller för magasin I en marknadsekonomi har alla bolag, även mediebolag som mål att maximera sin vinst och minimera kostnaden för varje producerad enhet (Hoskins et al ; Whal- Jorgensen & Hanitzsch 2009). En fördel med digitala magasin är den låga distributionskostnaden (Dimmick et al. 2004). Den marginella kostnaden per exemplar, kostnaden för att framställa ytterligare kopior blir för det digitala magasinet noll (Hoskins et al. 2004). Digitaliseringen innebär också att kostnaden för och hanteringen av osålda exemplar kan minskas. Förlag och nyhetsorganisationer arbetar hårt för att hitta nya vägar till lönsamhet (Pavlik 2001). Den två kundgrupperna som ett magasin vare sig det är ett pappersmagasin eller ett digitalt är läsarna och annonsörer (Hoskins et al. 2004). De säljs till läsarna som lösnummer eller i form av prenumerationer. Annonsutrymme i publikationerna säljs till 13

15 företag som hoppas kunna nå just det magasinets läsare (Ellonen 2006). Hos magasin kommer mellan 50 och 40 procent av intäkterna från annonsering (Hoskins et al : Hvitfelt & Nygren 2002). Annonsörerna är alltså en mycket viktig inkomstkälla. Annonsörerna väljer den mest effektiva kanalen för att kommunicera sitt budskap. En mer fragmenterad och minskad publik hos de traditionella medierna har gjort annonsörerna ovilliga att betala det pris de tidigare gjort (Picard 2004). Till exempel har annonsintäkterna för webben hos de svenska morgontidningarna sjunkit med två procent under andra kvartalet 2011 (Andén 2011). Publiken är enormt viktig för alla bolag som producerar media och som finansieras helt eller delvis av annonsering. Vad annonsörer är beredda att betala för annonsplatser är direkt relaterad till hur stor publiken är. Men demografin hos publiken och dess egenskaper och intressen är också en viktig faktor (Hoskins et al. 2004). Att skaffa kunskap om publiken är viktig även för de digitala magasinen, att erbjuda annonsörer en tydlig målgrupp. Annonsörer bidrar i sin tur även till magasinets identitet. Det är alltså inte bara mängden annonsörer som är viktiga, också urvalet av annonsörer har betydelse. Annonsörer som inte stämmer överens med magasinets profil har visat sig skrämma bort läsare (Hafstrand 2001). Detta gäller självklart även de digitala magasinen. Hafstrand (2001) nämner ett svenskt magasin riktad till de runt 50 år som misslyckades på grund av att de inte kunde locka till sig för målgruppen intressanta annonsörer. Det har blivit svårare och svårare att finansiera traditionella medieprodukter. Annonsörerna söker sig också till kanaler där de kan nå en så stor publik som möjligt och de digitala magasinen tycks inte sälja speciellt bra. I dagsläget är försäljningen av digitala magasin marginell i jämförelse med pappersversionerna (Ellonen 2006). Bonnier uppger till exempel i en artikel i Svenska Dagbladet att endast en av deras Ipad-tidningar som dessutom ges ut i USA går med vinst. Men att intäkterna inte räcker till för att finansiera redaktionen, det står den tryckta upplagan fortfarande för (Brandell 2011). News Corporations Ipad-exklusiva dagstidning The Daily kämpar också för att hitta sin publik. Efter åtta månader på marknaden hade den endast lockat läsare. En fjärdedel av vad som krävdes för att göra nollresultat. Detta enligt inofficiella uppgifter publicerade i The Gaurdian (Rushe 2011). Detta talar för att det kan bli svårt att i dagsläget finansiera både digitala magasin och tidningar på grund av det låga kundintresset. Det faktum att annonsörer väljer sådana kanaler som ger mest utdelning innebär att då läsarskaran för de digitala magasinen fortfarande är liten, riskeras marknaden att 14

16 begränsas till sådant innehåll som är mest lönsamt för annonsörer och ägare. Förlag producerar innehåll som måste passa alla, från publiken och annonsörerna till den egna organisationens agenda. Detta för att skapa maximal vinst (Scanell 2007). Trots de låga distributions- och produktionskostnaderna som den nya tekniken erbjuder kan alltså de digitala magasinen drabbas av samma kommersialisering som traditionella medier drabbats av (Scanell 2007). Endast de globala mediebolagen med de mest populära titlarna kan överleva när den billiga digitaltekniken i stället skulle kunna vara ett sätt för mindre aktörer och intresseområden att hitta framgång på en global marknad. Medan vissa har valt en helt annonsbaserad affärsmodell har andra tidningar valt att ta ut en avgift från den andra kundgruppen, läsarna. Utmaningen är att börja debitera kunden för sådant som tidigare varit gratis. När News Corporation under 2010 införde betalning för att kunna läsa de båda dagstidningarna The Times och The Sunday Times i Storbritannien spåddes de förlora 90 procent av läsarskaran (Andersson 2011). Detta trots en ganska blygsam kostnad på 1 pund per dag. I en medievärld där förlagen får allt svårare och svårare att förmå läsarna att betala för digitalt innehåll kan att addera mervärde vara ett sätt att övertyga läsarna betala för produkten. Anderson (2011) presenterar musiktjänsten Spotify som exempel där en gratisversion finansierad av reklam komplettares av en betaltjänst där lyssnaren betalar för att slippa få sitt musiklyssnade avbrutet av reklam och möjligheten att ta med sig sin musik i mobiltelefonen. Finns då viljan att betala för digitalt innehåll hos magasinens andra stora kundgrupp; läsarna? Hur ska magasinförläggarna få det som kommit att kallas gratisgenerationen att lägga pengar på först i dagsläget ganska dyr teknik sedan på innehåll? En amerikansk undersökning visar att Ipad-ägare är motvilliga till att betala för applikationer men positivt inställda till annonser till förmån för ett lägre pris (Lee 2011). I samma undersökning uppger 86 procent av Ipad-användarna att de är villiga att acceptera reklam för att få tillgång till gratis innehåll som TV, tidningar eller magasin. Nästan alla upplevde dock att annonseringen som störande och försämrade läsupplevelsen (Lee 2011) men att de trots detta var villiga att acceptera reklam i surfplattan om innehållet var gratis. Även om viljan att betala för digitalt innehåll ser ut att vara begränsad erbjuder dock surfplattorna en möjlighet att återigen börja ta betalt for digitalt innehåll. En annan undersökning gjord i USA visade att 21 procent av de tillfrågade betalade för att ladda ned appar till sina surfplattor och mobiler. I samma undersökning uppgav 18 procent att de köpt digitala magasin, eller tidningar (Palser 2011). På frågan vad som kunde få dem 15

17 att välja en digital produkt framför den analoga blev svaret att det viktigaste var ett pris lägre än det på en traditionell produkt. En prisjämförelse av två magasin, teknikmagasinen M3 och Digitalfoto som båda finns att köpa i butik och hos den svenska distributören av digitala magasin Paperton visar att prisskillnaden är 14 respektive 26 kronor med fördel för den digitala utgåvan. Förlagen förefaller alltså använda pris som ett konkurrensmedel för att locka läsare till det digitala. Ett sätt att locka kunder och som många tidningar och magasin valt är att erbjuda den digitala upplagan paketerad tillsammans med pappersutgåvan. Kunderna erbjuds som prenumerant på pappersmagasinet också en digital version av den samma. Att erbjuda två produkter tillsammans till ett ofta reducerat pris kan addera värde för kunden. Mindre vanligt men också en möjlighet är att dela upp produkten och erbjuda individuella artiklar till de kunder som är intresserade, vilket i sig också kan addera värde (Bleyen & Van Hove 2010). I den analoga världen kan denna typ paketering vara lönsam. Det ger både lägre administrations- och distributionskostnad. I den digitala världen där kostnaderna för distribution är mycket låg är det ofta mer lönsamt att erbjuda produkter var för sig än tillsammans för ett lägre pris (Bleyen & Van Hove 2010). Det ena utesluter dock inte det andra. Genom att kombinera de båda går det att locka båda kundgrupper och därigenom locka läsare Konkurrens mellan upplagorna Inom alla typer av E-publicering finns en risk att den digitala upplagan konkurerar på den tryckta. Detta kan leda till minskad vinst då den digitala versionen oavsett om det är ett magasin, en bok eller musik ofta betingar ett lägre pris. Även om kostnaden för den digitala distributionen är lägre har detta pressat vinstmarginalerna (Anderson 2011). Rädslan för det som Chyi och Lasorsa (2002) kallar för en kannibaliseringseffekt är stor. Att en digital utgåva helt enkelt ska konkurrera med papperstidningen som tidigare varit kärnan i verksamheten. Förlag oroar sig för att gratis onlineversioner ska försvaga en av de stora inkomstkällorna, tidningarnas prenumeranter (Chyi & Lasorsa 2002). Ju mer tid en användare lägger på att konsumera digitala medier i sin surfplatta desto större blir sannolikheten att de lägger mindre tid på den tryckta varianten. I en artikel i tidskriften American Journalism Review hänvisar Palsner (2011) till en amerikansk undersökning av Ipad-användare. Där svarade 58 procent av de som hade en prenumeration på en tryckt tidning och spenderade minst en timme om dagen att läsa nyheter på sin Ipad att de 16

18 troligen skulle säga upp sin prenumeration inom sex månader. Detta stödjer teorin att digitaliseringen kannibaliserar på prenumerationsbasen. Det har gjorts forskning på hur magasins webbplatser påverkar upplagan. Forskare i Finland har funnit att relationen mellan kund och magasin påverkas både positivt och negativt av närvaron på webben. Undersökningen visade att alla som besöker ett magasins hemsida inte automatiskt är läsare av pappersutgåvan. Några läser bara magasinet på webben, några köper enstaka lösnummer medan andra är trogna prenumeranter. En webbplats roll och den effekt den har på pappersmagasinet tenderar därför att variera mellan olika kundgrupper. Den finska studien fann att webben hade negativa effekter på konsumtionen av den tryckta produkten hos de som inte var prenumeranter. Hos de som redan var prenumeranter stärktes dock relationen. Den negativa effekten tolkas på två sätt. Det första är att läsarna väljer bort den tryckta produkten eftersom de känner att de kan få samma innehåll gratis på webbplatsen. Den andra slutsatsen är att de som besöker webbplatsen inte är intresserade över huvud taget av att vare sig köpa eller prenumerera på pappersmagasinet (Ellonen et al. 2010) Annonsering på webben Det finns idag miljontals E-handelsplatser på nätet som slåss om konsumenternas uppmärksamhet. För att sticka ut ur mängden och locka till sig kunder och förmå dem att handla spenderar dessa företag stora summor pengar (Hoffman & Novak 2000). Sedan de stora bolagen insåg den potentiella kraften hos internet som marknadsföringsverktyg har annonsering i form av banners länge varit den mest populära metoden för att sprida sitt budskap. Likt annonsering i traditionella medier betalar annonsörer för hur många potentiella kunder budskapet exponeras för. Modellen förkortas CPM, där de två första bokstäverna står för Cost Per och M är den latinska beteckningen för siffran Detta betyder att annonsören betalar en fast summa för antalet 1000 läsare annonsen exponeras för (Hoffman & Novak 2000). Bannerns popularitet ligger dels i att den är relativt enkel att sätta samman och i jämförelse med andra marknadsföringsformer relativt billig. Bannerns popularitet har också lett till dess fall och konsumenterna har börjat se på dem ungefär som direktreklam hem i brevlådan och helt enkelt börjat att ignorera dem. Antalet klick på banners har fallit dramatiskt (Papatla & Bhatnagar 2002). Kotler och Keller (2006) manar att användarna bara klickar på två till tre procent av annonserna de ser på webben. Frågan som tidigt och 17

19 fortfarande ställs är således vad annonsörerna faktiskt får för dessa pengar? Hur många klickar egentligen på annonsen och hur många blir i slutänden betalande kunder? Webben har gett nya möjligheter att inte bara mäta det exakta antalet exponeringar utan det är också möjligt att mäta hur många klick som faktiskt leder till avslutade köp (Hoffman & Novak 2000) Multimedia i annonsering på webben Många företag och organisationer var länge tveksamma till att använda multimedia i sin marknadsföringsstrategi på webben. Detta på grund av att höghastighets internetuppkopplingar länge var relativ ovanliga. De annonser som innehöll ljud eller video tog lång tid att ladda ned vilket gjorde det opraktiskt att tillämpa dessa på webben. Kostnaderna för att skapa denna typ av annonser var också under internets ungdom relativt hög (Appiah 2006). I dagsläget har dock dessa kostnader minskat och idag är bredbandsuppkopplingar både fasta och mobila mycket vanliga. Kostnaden för att producera multimedieinnehåll är idag också lägre. Som vidareutveckling av bannerannonsen har multimedia och interaktivt innehåll blivit nästa steg i att övertyga konsumenterna. Genom att inbjuda konsumenterna att interagera med annonserna vill annonsörerna skap ett intresse för produkten eller varumärket och på så sätt skapa en meningsfull dialog med dem. Om kunderna får möjlighet att interagera och utforska produkten ökar potentialen i budskapet (Finlay 2009). Användningen av multimedia som ljud och video på webben kan således ge nöjdare kunder och påverka deras uppfattningar av en produkt eller varumärke positivt (Appiah 2006) Affiliate annonsering Tidigare har en rad ekonomiska hinder för dem som vill arbeta med digitala magasin presenterats. Den nya tekniken har dock öppnat något som i framtiden kan komma att bli en viktig inkomstkälla. Detta i form av E-handelsmöjligheter antingen av produkter knutna till det egna varumärket eller knutna till annonsörer. Inkomsterna kan komma från online-försäljning men också från promotionaktiviteter som leder till offline-köp. Förlagen måste därför hitta en affärsmodell med växande E-handel kopplat till magasinen (Pavlik 2001). En etablerad metod för att finns lönsamhet i webbplatser skulle kunna vara affiliate annonsering. 18

20 Under IT-boomen på 1990-talet utvecklades på E-handelsplatsen CDnows initiativ det som kommit att bli det första så kallade affiliate programmet. Iden var enkel; när en kund klickade in sig på handelsplatsen via en annons och handlade fick sajten där annonsen var placerad betalt i form av procent av köpesumman (Hoffman & Novak 2000). Affiliate är med andra ord en webbaserad marknadsföringsmodell där företag i egenskap av annonsörer betalar för varje, besökare, kund eller köp en samarbetspartner förmedlar (Brown 2009). Det är en teknik för att dela vinsten mellan annonsör och säljare av annonsutrymme. E-handelssajten Amazon insåg också tidigt potentialen i denna nya modell och lanserade sitt affiliate program redan Detta program har idag över en miljon partners som länkar till deras produkter (Kotler & Keller 2006). Ebay är ett annat exempel. Ebay har över samarbetspartners som vidarebefordrar trafik till auktionssajten, för detta ger Ebay procent på inkomsterna som varje förmedlad kund innebär (Brown 2009). De olika aktörerna inom affiliate annonsering benämns lite olika i litteraturen. I denna text kommer de som upplåter annonsutrymme och säljer annonsplats att kallas för samarbetspartners eller bara partners. De som vill sälja varor eller produkter går under namnet annonsörer. Affiliate marknadsföring sker i form av nätverk eller program. Det finns en rad väletablerade nätverk som till exempel Tradedoubler eller Googles Adsense. Som annonsör kan man välja att antigen starta ett eget program eller ansluta sig till ett av de existerande (Brown 2009). Många stora E-handelsplatser har egna nätverk. Som ägare till en webbplats är det bara att ansluta sig till ett av dessa nätverk för att börja delta och börja sälja annonsutrymme på sin webbplats. De som är partners i programmet har ingenting med själva försäljningen, frakten eller annan administration att göra utan erhåller bara provision (Brown 2009). Detta gör det enkelt att ingå i ett affiliate samarbete. Problemet är dock att trafik inte kommer av sig självt. Det gäller för samarbetspartner att hela tiden arbeta med att skapa trafik till både den egna och annonsörens webbplats. Både på kort och lång sikt. Lyckas detta kan att delta i ett affiliate program vara mycket lönsamt och ge webbplatser ett sporre att upplåta utrymme för annonser (Hoffman & Novak 2000). För att få denna form av annonsering att bli lönsam krävs att annonsörer väljer rätt samarbetspartnerns. De måste hitta partners för vars besökare det som erbjuds kan vara intressant (Papatla & Bhatnagar 2002). Bilintresserade vill förutom att läsa om bilar också få information om till exempel resor, sport, mode och ekonomi. Företag inom 19

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014. Källa och period

Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014. Källa och period VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014 Print - Dagens industri Räckvidd: 328 000 Orvesto Konsument 2014:3

Läs mer

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen

Läs mer

1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag)

1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag) TERTIAL 2 2014 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Expressen GT KvP expressen.se Nettoräckvidd: Bruttoräckvidd: 1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag) Räckvidd 685 000 Orvesto Konsument 2014:2 genomsnittlig

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Tabvertising. Blir 2011 året då läsplattan på allvar blir en mediekanal att räkna med? Sveriges Tidskrifter 4 maj 2011

Tabvertising. Blir 2011 året då läsplattan på allvar blir en mediekanal att räkna med? Sveriges Tidskrifter 4 maj 2011 Tabvertising Blir 2011 året då läsplattan på allvar blir en mediekanal att räkna med? Sveriges Tidskrifter 4 maj 2011 Agenda Ipad för dummies - fakta, statistik och ordlista för Ipad-marknaden Övning:

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000. Källa och period. Läsmängd: 80% Lästillfällen: 3,2 Lästid: 55 min.

Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000. Källa och period. Läsmängd: 80% Lästillfällen: 3,2 Lästid: 55 min. VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000 Print - Runner s World Mått Källa och period Räckvidd: 113 000 Orvesto Konsument 2014:3 genomsnittlig

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Email: david@davidhallstrom.se

Email: david@davidhallstrom.se David is the founder of 2 companies: Getfound and Pacific Fencing. Through his entrepreneurial career David has helped large corporations like Plan, ANZ Bank, Goodman and RipCurl make more money from the

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Priser och format, eftertext och platsannonser

Priser och format, eftertext och platsannonser Priser och format, eftertext och platsannonser 1/1-sida: 176 232 mm, svartvitt Pris: 32 480 kr Uppslag: 352 232 mm, svartvitt Pris: 64 960 kr Spaltbredd 1 spalt = 41 mm 2 spalt = 86 mm 3 spalt = 131 mm

Läs mer

ANNONSERA LÖNSAMT! Annonsera på vårdfokus.se PRISLISTA Låt tusentals välutbildade läsare som arbetar inom vården rekommendera din produkt.

ANNONSERA LÖNSAMT! Annonsera på vårdfokus.se PRISLISTA Låt tusentals välutbildade läsare som arbetar inom vården rekommendera din produkt. NNONSER LÖNSMT! Låt tusentals välutbildade läsare som arbetar inom vården rekommendera din produkt. PRISLIST 2017 nnonsera på vårdfokus.se Vår webbplats med modern design. Ser lika bra ut i mobilen och

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se Camino är ett mediaföretag som SPRIDER BERÄTTELSER OM EN GRÖNARE, GODARE OCH SKÖNARE FRAMTID. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se MÅLGRUPP Camino når ut till

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Skapa Trafik & Försäljningar med ett EGET Affiliate Program

Skapa Trafik & Försäljningar med ett EGET Affiliate Program Skapa Trafik & Försäljningar med ett EGET Affiliate Program Detta skall vi gå igenom: Vad är ett Affiliate Program Varför skall du ha ett Affiliate Program Vad skall du tänka på innan du skaffar ett Affiliate

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: Nettoräckvidd / dag: Orvesto Total Tertial Källa och period

Bruttoräckvidd / dag: Nettoräckvidd / dag: Orvesto Total Tertial Källa och period VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 2 625 000 Nettoräckvidd / dag: 2 139 000 Orvesto Total Tertial 3 2014 Print - Expressen inklusive GT och Kvällsposten Räckvidd:

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Guide. Kundvärde Optimering

Guide. Kundvärde Optimering Guide Kundvärde Optimering Syftet med denna guide är att på ett enkelt sätt förklara samma system som de mest framgångsrika företagen använder i sin marknadsföring. Den bygger på gamla principer inom marknadsföring

Läs mer

Så fungerar annonser på YouTube

Så fungerar annonser på YouTube Så fungerar annonser på YouTube i kursen: Tjäna pengar på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. 15 minuter Fortsättningskurs Bästa metoder Annonsörerna,

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd:

RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd: TERTIAL 2 2014 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd: 576 400 (genomsnittlig dag) Dagens Industri di.se Räckvidd* 319 000 Orvesto Konsument 2014:2 genomsnittlig dag TS-upplaga/dag: 96 300 TS 2013 per utgivningsdag

Läs mer

Källa och period. Läsmängd: 81,7% Lästillfällen: 2,4 Lästid: 41 min

Källa och period. Läsmängd: 81,7% Lästillfällen: 2,4 Lästid: 41 min VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 370 000 Nettoräckvidd / dag: 366 000 Orvesto Konsument/Orvesto Internet Bruttoräckvidd / vecka: 470 000 Nettoräckvidd / vecka: 454

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: Nettoräckvidd / dag: Orvesto Konsument/Orvesto Internet. Källa och period

Bruttoräckvidd / dag: Nettoräckvidd / dag: Orvesto Konsument/Orvesto Internet. Källa och period VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 97 000 Nettoräckvidd / dag: 81 800 Orvesto Konsument/Orvesto Internet Print - Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning Räckvidd:

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Marknadsföring med hjälp av Flickr

Marknadsföring med hjälp av Flickr Marknadsföring med hjälp av Flickr Essä i kursen Digitala Distributionsformer på Högskolan Väst Av: Emma Malmkjell Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion 5 Slutsats

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Källa och period. Läsmängd: 76,5% Lästillfällen: 2 Lästid: 44 min

Källa och period. Läsmängd: 76,5% Lästillfällen: 2 Lästid: 44 min VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 259 000 Nettoräckvidd / dag: 253 000 Orvesto Konsument/Orvesto Internet Bruttoräckvidd / vecka: 380 000 Nettoräckvidd / vecka: 369

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd:

RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd: TERTIAL 2 2014 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd: 474 500 (genomsnittlig dag) Icakuriren icakuriren.se Räckvidd* 437 000 Orvesto Konsument Tertial 2 2014 TS-upplaga/dag: 119 500 TS 2013 per utgivningsdag

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Digital annonsering. Bonnier Publications

Digital annonsering. Bonnier Publications Digital annonsering 2013 Bonnier Publications Innehåll Sajter 3-10 Iform iform.se 3 Aktiv Traning aktivtraning.se 4 Illustrerad Vetenskap illustreradvetenskap.se 5 Historia historianet.se 6 National Geographic

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Med publiken i blickfånget

Med publiken i blickfånget Med publiken i blickfånget Tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal Ulrika Andersson 1 Författare: Ulrika Andersson Författaren Foto: JMG, Göteborgs universitet Tryck: Vulkan

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut måndag 28 mars 2016 Utländska bolag kartlägger besökare på svenska sjukhus och myndigheters webbplatser. När du läser om till exempel sexuell läggning rapporteras

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Lektion: Annonser på YouTube

Lektion: Annonser på YouTube Lektion: Annonser på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. Annonsörerna, tittarna och du. Nyckeln till intäktsgenerering med annonser är engagerade tittare.

Läs mer

Sökmotorsoptimering / SEO

Sökmotorsoptimering / SEO Att synas på internet är idag ett måste. Annonser i gamla hederliga papperstidningar blir mindre kostnadseffektiva än en väl sökmotoroptimerad hemsida, banner-annonser eller köpta sökord på en sökmotor.

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5 DISTRIBUTION Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp Mynewsdesk PR Academy Studieuide 3 av 5 Del 1 Grunderna i innehållsdistribution För att nå maximal räckvidd för ditt innehåll bör du bli bekant

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer