Annonsering i övergången från tryckt till digitalt magasin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annonsering i övergången från tryckt till digitalt magasin"

Transkript

1 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Medie- och kommunikationsvetenskap Michael Strandberg Annonsering i övergången från tryckt till digitalt magasin En komparativ innehållsanalys av annonsering i magasins tryckta och digitala upplaga Advertising in the transition from print to digital magazines A comparative content analysis of advertising in magazines printed and digital editions. Medie- och kommunikationsvetenskap III C-uppsats 15 hp Termin: /HT 2011 Examinator: Ulf Buskqvist Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning Avsikten med denna fallstudie är att jämföra annonsering i några svenska magasins tryckta och digitala upplaga. Fokus ligger på hur annonseringen förändrats i övergången från tryckt till digital produkt. Skillnader i mängden annonser, dess layout samt avsändare och budskap har undersökts. I vilken grad annonsering i de digitala magasinen använder sig av multimedieinnehåll ämnas också undersökas. Det vill säga ljud, video och hyperlänkning samt länkning till sociala nätverk. Uppsatsens uppgift är att ge en inblick i hur annonseringen i de digitala magasinen ter sig och skiljer sig från den i de analoga utgåvorna. Undersökningen ska också ge svar på om den webbaserade annonseringsmetoden affiliate annonsering kan vara ett sätt för magasinen att skapa nya och lönsamma modeller för annonsering i den digitala upplagan. Genom att använda en kombination av den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen har tre olika svenska magasin i båda upplagor undersökts. Dessa är Runners World, Mobil och Sköna hem. Överlag har magasinen lika mycket annonsering i sina båda upplagor och dessa upptar generellt lika mycket utrymme och är placerade på samma sidor. Några skillnader i hur annonsernas layout är utformad i de digitala magasinen förekommer inte. Detta gäller också avsändare och budskap för annonserna. Det finns dock undantag från dessa likheter och beror då på att den digitala upplagan i undantagsfall är kraftigt omarbetad och innehåller en mindre mängd annonser, från helt andra annonsörer. Beträffande användandet av multimedia och interaktivitet har de digitala magasinen utvecklats olika mycket. Den digitala annonseringen spänner från helt statiska annonser hämtade från den tryckta upplagan till att använda en rik flora av olika multimedieelement. Hyperlänkning är relativt vanligt förekommande medan video är relativt ovanligt. Några kopplingar till sociala nätverk förekommer inte i de digitala magasinen. I de magasin som tillämpar hyperlänkning och multimedia skulle affiliate annonsering vara ett sätt för förlagen att vända trenden med minskade annonsintäkter och skapa en attraktiv, prestationsbaserad betalningsmodell. Nyckelord: Affiliate annonsering, annonsering, digitala magasin. 1

3 Abstract The purpose of this case study is to compare advertising in Swedish magazines printed and digital editions. Focus is on how the advertising has changed in the transition from printed to digital product. The amount of advertisements, the layout, company or organization behind it and the overall advertising message is also a part of this study. To which degree the digital magazines utilize multimedia content such as video, sound, hyperlinks and connections with social networking sites are also meant to be investigated. The overall aim of this thesis is to give a clear understanding of how advertising in both digital and printed editions differs from each other. This study should also answer if the web-based marketing method affiliate marketing could be one way for the magazines to create a new and profitable advertising model for the digital edition. By using a combination of qualitative and quantitative content analysis three Swedish magazines in both editions has been compared to each other. These are Runners World, Mobil and Sköna hem. Overall the magazines contain the same amount of advertising in both printed and digital edition. They occupy the same space and are place at the same pages in both editions. Differences in layout has not ben observed. This also applies to company or organization behind the advertisement and the message mediated in them. There are off course exemptions from these similarities. This because of rare cases where the digital editions have been substantially revised, resulting in fewer pages than in the printed edition and a completely new set of advertisers. The use of multimedia and interactivity in the digital magazines has evolved in various degrees. Digital advertisement differs from the completely static as in printed magazines to the implementation of a rich variety of multimedia. Hyperlinks is common but video is still rare. Integration with social networks in the advertisements of digital magazines is non-existent. In magazines that utilize hyperlinks and other multi media could affiliate marketing be one solution for the publishers to turn the negative trend with declining ad revenues and create an attractive and performance based economic model. Key words: Advertising, affiliate advertising, digital magazines. 2

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Avgränsningar Begrepp och definitioner Surfplatta Digitalt magasin App Annons Bannerannons Affiliate annonsering Layout Disposition Teori och tidigare forskning Digitala magasin Ekonomiska modeller för magasin Konkurrens mellan upplagorna Annonsering på webben Multimedia i annonsering på webben Affiliate annonsering Betalningsmodeller för affiliate annonsering Annonsering och sociala medier Metod Metodval Kvantitativ innehållsanalys Kvalitativinnehållsanalys Urval Paperton och Mobil Qiozk och Runners world Sköna hem Genomförande Analysmodell Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet Etiska aspekter Resultat Runners World Beräkning av mängden annonsering i Runners World Multimedieinnehåll i Runners World Skillnader mellan upplagorna Mobil Beräkning av mängden annonsering i Mobil Multimedieinnehåll i Mobil Skillnader mellan upplagorna Sköna hem Beräkning av mängden annonsering i Sköna hem Multimedieinnehåll i Sköna hem Video Positionering Bildspel Skillnader mellan upplagorna

5 5. Analys och Diskussion Annonsering i de olika upplagorna Användandet av multimedia Konkurrens mellan upplagorna Sociala medier Affiliate Slutsats Framtida forskning Problem Källförteckning Bilaga 1 Analysresultat Runners World Bilaga 2 Analysresultat Mobil Bilaga 3 Analysresultat Sköna hem 4

6 1. Inledning I detta kapitel kommer problemområdet för denna uppsats att presenteras. En kort bakgrund kring surfplattan, de digitala magasinen och de problem magasinen brottas med inleder. Annonsering på webben och den webbaserade marknadsföringsmodellen affiliate annonsering som verktyg för att generera intäkter berörs också. För att sedan följas av uppsatsens syfte och de frågeställningar som ämnas besvaras. Nödvändiga avgränsningar för arbetet behandlas, så också viktiga begrepp som kort definieras och förklaras. Även uppsatsens disposition presentas för ge en överblick av dess olika delar Bakgrund 2010 lanserade det amerikanska IT-bolaget Apple sin Ipad. Någonstans mellan en mobiltelefon och en bärbar dator både storleksmässigt och funktionsmässigt skapade den ett helt nytt segment av mobila enheter. Det som kommit att kallats för surfplattan var fött. Den har beskrivits som den perfekta enheten för att konsumera redaktionellt innehåll och försäljningssuccén var omedelbar (Anderson 2011). Under fjärde kvartalet för det brutna räkenskapsåret 2011 uppger Apple att de sålt över elva miljoner Ipads globalt (Apple 2011). Men Apple är inte ensam aktör på marknaden, de flesta stora elektroniktillverkare har lanserat egna surfplattor och idag finns en uppsjö av modeller på marknaden utsågs också surfplattan till årets julklapp av Handelns Utredningsinstitut (HUI research 2010). Detta kan ses som startskottet för surfplattans intåg i de svenska hemmen och enligt analysföretaget Mediavison fanns det under tredje kvartalet 2011 cirka surfplattor hos de svenska hushållen. Vid årsskiftet 2011/2012 spår samma undersökning att antalet surfplattor i Sverige kommer att uppnå (Mediavision refererad i Djerf 2011). Surfplattan är en välkommen nyhet för förlagsbranschen som kämpar med att anpassa sig till onlinevärlden (Andersson 2011). Den är en möjlighet för mediebolagen att åter ta kontrollen över vår konsumtion av information och ta betalt för den (Brandell 2011). I Sverige var några av nyhetstidningarna tidiga med att använda internet som distributionskanal. Aftonbladet startade sin gratissajt redan 1994 (Aftonbladet 2000), Dagens Nyheter etablerade sig på webben två år senare 1996 (Dagens Nyheter 2011) och idag är det en självklarhet att läsa nyheter gratis på webben. Magasin har inte varit med om samma utveckling och användandet av internet är fortfarande i sin linda (Ellonen 2006). Surfplattan erbjuder dock helt nya möjligheter att skapa en produkt som känns 5

7 både innovativ och modern (Palser 2011). I en undersökning bland Ipad-användare genomförd av digitalbyrån Daytona (2011a) uppger hälften av de tillfrågade att de läste magasin i sina surfplattor. Andreas Leijon, chefredaktör för det svenska magasinet Macworld uppger i samma undersökning att var sjätte prenumerant numera är en digital prenumerant och att den totala upplagan ökat sedan de lanserat den digitala versionen (Daytona 2011b). Det finns idag en uppsjö av plattformar där digitala magasin går att läsa. Antigen på webben i en dator, i en smartphone eller i en surfplatta. Förutom Apples egen Tidningskiosk är Qizok (http://www.qiozk.com/), Zinio (http://www.zinio.com/), och Paperton (http://www.paperton.com/) några exempel på platser där lösnummerköp och prenumerationer på digitala magasin erbjuds. Trots en tillsynes växande marknad för de digitala magasinen har det hittills varit svårt att finna lönsamhet. Nyhetspressen drabbades hårt av digitaliseringen under 1990-talet och många tidningar kämpar för att finna lönsamhet på den digitala marknaden (Andersson 2011). I en artikel i Svenska dagbladets kulturbilaga uppger det svenska förlaget Bonnier att den digitala utgåvan av magasinet Popular Science går med vinst men att det fortfarande är pappersupplagan som finansierar redaktionen. I samma artikel menar Bonnier att den svenska marknaden än så länge är begränsad. Att få äger en surfplatta, att svenskan är ett litet språk gör det också dyrt att skapa nya produkter (Brandell 2011). De digitala magasinen har som de traditionella magasinen två källor till intäkter. Den ena är förstås de läsare som köper lösnummer eller prenumererar. Den andra är annonsörer som köper annonsutrymme i magasinen, analoga och digitala (Hoskins et al. 2004). Annonsörer har således stort inflytande över utgivarna och deras ekonomi. I Sverige står annonsering för runt 50 procent av inkomsterna (Hvitfelt & Nygren 2002). Hoskins et al. (2004) uppger denna siffra till 40 procent för de amerikanska magasinen. Annonsörerna är med andra ord en mycket viktig inkomstkälla. Det förefaller idag vara svårt att ta betalt för digitalt innehåll och publiken är än så länge begränsad. Med en begränsad publik följer ett begränsat intresse från annonsörer och ovilja att betala för dyrt annonsutrymme (Picard 2004). Därför är det viktigt att inte bara erbjuda publiken en förhöjd läsupplevelse (Dimmick et al. 2004) genom att dra nytta och omfamna möjligheterna till multimedieinnehåll som tekniken erbjuder (Chyi & Lasorsa 2002). Utan också erbjuda annonsörer nya möjligheter att nå ut med sitt budskap, att genom surfplattan erbjuda en helt ny typ av annons som utnyttjar de möjligheter tekniken erbjuder och tydligt definiera vad annonsörerna faktiskt betalar för. 6

8 På internet har affiliate annonsering vid sidan om traditionell annonsering blivit ett populärt sätt för webbplatser att skapa lönsamhet. Affiliate som är engelska betyder ungefär att vara sammankopplad eller att arbeta tillsammans. Affiliate är webbaserad marknadsföringsmodell där annonsörer betalar för varje, besökare, kund eller köp en webbplats förmedlar (Brown 2009). I motsats till traditionell annonsering i tryck och på webben där betalning baseras på antalet som exponerats för ett reklambudskap (Hoffman & Novak 2000) är affiliate annonsering en metod där annonsörer betalar först när kunderna aktivt agerar och reagerar genom att klicka på annonsen (Brown 2009). Surfplattans växande popularitet i kombination med det ökande intresset för digitalt innehåll gör det digitala magasinet till ett mycket intressant forskningsområde. Att det digitala magasinet är en ny företeelse gör att området ännu är relativt outforskat. Få undersökningar utforskar hur en av de digitala magasinens största inkomstkällor annonsering ter sig och hur den skiljer sig från annonser i pappersmagasin. Det är tydligt att det hittills varit svårt att skapa lönsamma produkter och att magasinen måste erbjuda annonsörer nya lösningar och hitta nya sätt att ta betalt. Frågan blir då om de digitala magasinen verkligen gör detta och utnyttjar de möjligheter tekniken erbjuder och tillhandahåller attraktiva annonslösningar. Forskning kring hur nya ekonomiska modeller och hur existerande kunskap och erfarenheter från traditionella webbplatser kan tillämpas på denna nya digitala marknad saknas också. Detta gör det intressant att undersöka om och hur affiliate annonsering som varit mycket framgångsrikt på webben går att applicera på de digitala magasinen Syfte Syftet med denna fallstudie är att undersöka om och hur tre svenska magasin förändrat sin annonseringsstrategi i övergången från tryckt till digitalt magasin? Hur de utnyttjar de möjligheter tekniken ger och skapat en ny typ av annonsering med hjälp av multimedieinnehåll och kopplingar till sociala nätverk? Uppsatsen ska utforska och ge en inblick i hur annonsering i dessa tre digitala magasin ser ut idag samt hur den skiljer sig från de tryckta utgåvorna. Utifrån detta kommer det också att diskuteras om det som kallas affiliate annonsering skulle vara en möjlighet att skapa nya attraktiva och lönsamma annonslösningar. 7

9 1.3. Frågeställningar Syftet beskrivet ovan kan delas upp i en rad konkreta forskningsfrågor som ämnas besvaras. 1. Hur skiljer sig, om alls annonsering i de digitala utgåvorna från den i de tryckta? 2. Om och i så fall hur samt i vilken utsträckning utnyttjar magasinens digitala upplaga möjligheterna till multimedieinnehåll i annonseringen? 3. Om och i så fall hur samt i vilken utsträckning utnyttjar magasinens digitala upplaga möjligheterna till sammankoppling med sociala nätverk i annonseringen? 4. Kan affiliate annonsering vara en väg att skapa nya ekonomiska förutsättningar för annonsering i de digitala magasinen? 1.4. Avgränsningar Urvalsgruppen för de digitala magasinen har begränsats till magasin som ges ut på svenska. Syftet är att skapa en bild av magasin i Sverige så denna avgränsning är den första som bör markeras. En annan viktig avgränsning är att det i detta fall är frågan om en analys av de annonser som ryms inom dessa magasin. Det redaktionella innehållet kommer inte att behandlas i detta arbete. Samma undersökning skulle självklart kunna göras ur ett publikperspektiv, där samma frågor appliceras på det redaktionella innehållet men detta lämnas till andra undersökningar att utforska Begrepp och definitioner För att på ett enkelt sätt kunna tillgodogöra sig innehållet i denna uppsats kommer i detta kapitel viktiga begrepp och definitioner att tas upp och förklaras Surfplatta Surfplatta kommer att användas för den typ av platta bärbara datorer med pekskärm och avancerade funktioner som kan användas för bland annat surfning på nätet, e-post, spel, musik och film samt läsning av E-böcker, tidningar och magasin (Perenson & Strohmeyer 2011). Det svenska språkrådet rekommenderar att orden pekdator, surfplatta eller tablet används (Språkrådet 2011a). Då benämningen surfplatta förefaller vara mer vedertagen i svenskan kommer detta att användas. Att surfplatta inte är synonymt med Ipad bör påpekas, surfplattor är endast ett samlingsnamn för dessa enheter. Även om Ipaden står för en marknadsandel på runt 68 procent av surfplattorna globalt (IDC 2011) och amerikanska Apple är den enskilt mest populära tillverkaren av surfplattor finns det en rad andra modeller från en mängd andra tillverkare på marknaden idag. 8

10 Digitalt magasin Digitalt magasin, digitalmagasin eller E-tidning. Kärt barn har många namn. I denna uppsats kommer detta begrepp att benämnas som digitalt magasin. Digital medieproduktion kännetecknas förutom att den digitala tekniken och datorer är centrala i produktionsledet även av digital distribution och att produkten konsumeras i en digital plattform (Messaris & Humphreys 2006). Ett magasin ges till skillnad från en tidning ut periodiskt med jämna mellanrum under året ofta vecko- eller månadsvis istället för dagligen. De är mer specifika till sitt innehåll än dagstidningars nyheter och behandlar ofta speciella intresseområden som till exempel bilar och mode eller riktar sig till en viss yrkesgrupp (Whittaker 2008). Ett digitalt magasin är alltså en medieprodukt som ges ut periodvis med ett innehåll som riktar sig till en viss intressegrupp och som förutom att ha skapats med hjälp av digital teknik också distribuerats, tagits emot och konsumerats av läsaren i digital form App App är en förkortning av ordet applikation. En app är ett program som har en direkt nytta för den vanliga användaren i motsats till andra program som till exempel operativsystem. Appen har kommit att stå för program som körs i mobiltelefoner och på surfplattor (Språkrådet 2011b). När app används är det denna definition som åsyftas Annons Kotler och Keller (2006) definierar annonsering som alla betalda aktiviteter för att främja en idé, produkt eller tjänst från en utomstående organisation. Denna definition av annons används i denna uppsats Bannerannons En bannerannons är en liten rektangulär box, innehållande tillexempel text och bild för att marknadsföra ett varumärke eller en produkt. En banner är med andra ord en annons på webben. Annonsörer betalar för att placera sin banner på relevanta webbplatser, ju fler besökare sajten har desto dyrare är det att köpa annonsutrymme (Kotler & Keller 2006). 9

11 Affiliate annonsering Afiliate marketing, affiliate advertasing och svenskans affiliatenätverk är några benämningar på detta fenomen. I denna text kommer begreppet att kallas bara affilliate eller affiliate annonsering. Affiliate annonsering är en webbaserad form av annonsering där annonsörer betalar för varje besökare, kund eller köp som förmedlas via en annons (Brown 2009). En mer detaljerad genomgång av begreppet finner du i kapitel 2.3. Affiliate annonsering Layout Layout syftar på designen och placeringen av de visuella elementen i en annons (Graham 2005 : Ambrose & Harris 2005). Grafisk design är en synonym och visuella element innefattar sådant som färger, former, typografi och bilder (Newark 2007) Disposition Uppsatsen är disponerad så att detta inledande kapitlet efterföljs av en genomgång av relevanta teorier och tidigare forskning inom ämnesområdet. Efter det kapitel som presenterar tidigare forskning och teorier kommer undersökningens metodologiska ramverk att beskrivas. Val av metod kommer att motiveras och metoden i sig kommer att presentas. Även hur undersökningen kommer att genomföras och hur data samlas in kommer att behandlas. Det empiriska arbetet presenteras i ett separat resultatkapitel. Här kommer resultatet av insamlad data i undersökningen att presenteras i förhållande till frågeställningen. Resultatet diskuteras och analyseras i förhållande till den tidigare forskningen och de teorier som presterats i nästkommande kapitel. Det är alltså frågan av en tolkning av resultatet med teorier och tidigare forskning som bakgrund. I det sista kapitlet presenteras först de slutsatser som kan dras av insamlad data i förhållande till uppsatsens syfte, frågeställningar, teorier och forskning. Denna del syftar till att ge svar på de frågeställningar som presenterats i detta inledande kapitel. Även brister och problem som identifierats i undersökningen och är relevanta för tolkningen kommer att diskuteras. Slutligen kommer förslag på vidare forskning med undersökningens resultat som utgångspunkt att diskuteras. 10

12 2. Teori och tidigare forskning I detta kapitel kommer de teorier som ligger till grund för undersökningen att presenteras. Det digitala magasinet kommer att behandlas i detalj. Vilka möjligheter den digitala tekniken erbjuder och de svårigheter som den är förenad med. Hur de rådande ekonomiska modellerna för att sälja digitalt innehåll ser ut behandlas och hur kärnprodukten, det analoga magasinet påverkas av den digitala upplagan. Marknadsföring, speciellt annonsering på webben kommer också att diskuteras. Vilka praktiker som tillämpas, vilka ekonomiska faktorer som är viktiga och vad detta betyder för magasinen. Affiliate annonsering som marknadsföringsmetod kommer också att presenteras. Vad det innebär och hur det går att använda för att skapa intäkter till en digital produkt. Sist kommer sociala medier som redskap för att marknadsföra produkter och bygga relationer till kunderna att diskuteras Digitala magasin Dagstidningarna har drabbats hårt av den digitala revolutionen. Kärnverksamheten att distribuera information i form av papperstidningar har fått konkurrens av webben. Organisationer som arbetar med tryckta informationsprodukter måste därför finna nya modeller som både genererar vinst, bibehåller och kanske till och med öka läsarskaran (Anderson 2011). Internet och den digitala tekniken ger helt nya möjligheter. Den överbryggar tid och rum. Mängden potentiella individer som kan ta del av budskapet ökar dramatiskt när steget tas ut i den digitala världen. Internet ger möjligheten att nå en miljonpublik och kräver inte några avancerade eller dyra datorsystem för att producera och överföra innehåll. Det räcker med en billig dator och några olika mjukvaror för att kunna producera en digital produkt (Sveningsson et al. 2003). Anderson (2010) presenterar surfplattan som magasinbranschens frälsare och menar att de smarta mobiltelefonernas skärmar ofta är för små för att skapa en rik läsupplevelse av de fullängdsartiklar som finns i magasin. Surfplattan däremot skulle vara ideal för att visa redaktionellt innehåll och är designad med multifunktionalitet i åtanke. Att presentera surfplattan i sig som ensam räddare av hela branschen kanske är att ge själva surfplattan en för stor roll i skapandet av nya medieprodukter. Surfplattan erbjuder bara möjligheter för förlagen att vidareutveckla det tryckta magasinet och skapa något nytt. En surfplatta är i allra högsta grad mobil, den är som det tryckta magasinet intuitiv och taktil. Den går att bära med sig och används nästan som ett pappersmagasin. Den går att ta med på 11

13 resan och rymmer hundratals titlar. Det digitala magasinet ger möjlighet till konvergens av olika medier i ett. Ljud, foto, rörlig bild och hyperlänkning. Detta skulle åter enligt Anderson (2010) vara argument för surfplattan som magasinens räddare. Detta bryter också det linjära paradigmet som varit dominerade sedan Gutenberg uppfann tryckpressen. Precis som papyrus och paper gav det skrivna ordet en helt ny spridning (Scanell 2007), kan det digitala magasinets portabilitet och möjligheter till global distribution ge det tillgång helt nya marknader. Trots alla dess lovord vilar när allt kommer omkring det digitala magasinets framgång inte i tekniken utan i händerna på publiken. I en amerikansk undersökning bland 1600 Ipad-användare var den mest populära aktiviteten att läsa nyheter. 80 procent ägnade 30 minuter eller mer om dagen till att läsa nyheter på sin Ipad. (Palser 2011). Detta visar på ett intresse från kunden att konsumera redaktionellt material i sin surfplatta. Utgivare kan dock inte förvänta sig att läsarna ska betala för en produkt av sämre kvalitet, med sämre läsupplevelse så länge den tryckta produkten överglänser den digitala. De måste differentiera produkterna genom att låta det digitala magasinet leverera vad det analoga inte kan göra. Detta genom att dra nytta av tekniken och utveckla teknikspecifika funktioner (Chyi & Lasorsa 2002). Digitala och analoga medier konkurrerar om mediekonsumenternas tid och uppmärksamhet men den digitala produkten kan endast få ett övertag om kunden kan få större tillfredställelse i form av innehåll och läsupplevelse. För att ersätta en existerande analog produkt måste den digitala åtminstone tillfredsställa samma behov men helst överträffa den analoga varianten (Dimmick et al. 2004). Appen har kommit att bli en populär kanal för att både komma åt och sprida information. Fler och fler tar till sig den som en del av sin digitala strategi (Anderson 2011). De företag som distribuerar digitala magasin till surfplattor gör detta genom egna appar som kunden laddar ned gratis för att sedan i appen betala för att få tillgång till de olika magasinen. Många förlag erbjuder egna appar för sina magasin. För de fristående tidningsapparna identifierar Plaser (2011) två sätt att debitera kunden för innehållet. Den första är en initial kostnad för att ladda ner appen till sin surfplatta. Den andra är att ta betalt för att komma åt innehåll. Detta betyder att appen är gratis att ladda ned men att användaren betalar för att komma åt artiklar och annat material. Ofta betyder denna modell att tidningen måste erbjuda viss tillgång till innehållet gratis för att locka läsarna att ladda ned appen. Palser (2011) använder den amerikanska dagstidningen The Wall 12

14 Street Journal som exempel. The Wall Street Journal erbjuder gratis nedladdning av sin app och ger läsaren tillgång till ett urval av aktuella artiklar. Betalt tas det för att få tillgång till tidningens fulla innehåll och till nyhetsarkivet för de senaste sju dagarna. Att erbjuda denna typ smakprov har visat sig vara ett bra sätt att fresta användarna (Palser 2011). Att via en app läsa redaktionellt material har en dock en högre instegströskel än webben traditionellt har. För att använda en app måste kunden först och främst söka upp den, sedan ladda ned och installera den. Att ta betalt för att ladda ned appen kan skrämma bort många läsare (Palser 2011). Under internets barndom var de flesta webbsidor ganska statiska dokument med text och kanske några bilder. Under tiden som internet har utvecklats har också kravet på kontinuerlig och snabb uppdatering, likaså på interaktivitet ökat. De som besöker webbsidor vill kunna utrycka sina åsikter genom diskussion och dela med sig av innehållet (Sveningsson et al. 2003). För att fånga intresset hos läsarna måste utgivarna tydligare definiera mervärdet med den digitala utgåvan, vad erbjuder den läsaren i form av förhöjd läsupplevelse? Vad är nyttan med digitala magasin? Förlagen måste omfamna den nya tekniken och skapa magasin som känns gedigna och innovativa, inte simpla ompaketeringar av befintliga produkter (Palser 2011). Användning av teknikspecifika element kräver ständig evolution (Dimmick et al. 2004), tekniken utvecklas kontinuerligt och organisationen måste fortlöpande leverera nya produkter. Utveckling måste vara en oavbruten process (Hafstrand 2001) Ekonomiska modeller för magasin I en marknadsekonomi har alla bolag, även mediebolag som mål att maximera sin vinst och minimera kostnaden för varje producerad enhet (Hoskins et al ; Whal- Jorgensen & Hanitzsch 2009). En fördel med digitala magasin är den låga distributionskostnaden (Dimmick et al. 2004). Den marginella kostnaden per exemplar, kostnaden för att framställa ytterligare kopior blir för det digitala magasinet noll (Hoskins et al. 2004). Digitaliseringen innebär också att kostnaden för och hanteringen av osålda exemplar kan minskas. Förlag och nyhetsorganisationer arbetar hårt för att hitta nya vägar till lönsamhet (Pavlik 2001). Den två kundgrupperna som ett magasin vare sig det är ett pappersmagasin eller ett digitalt är läsarna och annonsörer (Hoskins et al. 2004). De säljs till läsarna som lösnummer eller i form av prenumerationer. Annonsutrymme i publikationerna säljs till 13

15 företag som hoppas kunna nå just det magasinets läsare (Ellonen 2006). Hos magasin kommer mellan 50 och 40 procent av intäkterna från annonsering (Hoskins et al : Hvitfelt & Nygren 2002). Annonsörerna är alltså en mycket viktig inkomstkälla. Annonsörerna väljer den mest effektiva kanalen för att kommunicera sitt budskap. En mer fragmenterad och minskad publik hos de traditionella medierna har gjort annonsörerna ovilliga att betala det pris de tidigare gjort (Picard 2004). Till exempel har annonsintäkterna för webben hos de svenska morgontidningarna sjunkit med två procent under andra kvartalet 2011 (Andén 2011). Publiken är enormt viktig för alla bolag som producerar media och som finansieras helt eller delvis av annonsering. Vad annonsörer är beredda att betala för annonsplatser är direkt relaterad till hur stor publiken är. Men demografin hos publiken och dess egenskaper och intressen är också en viktig faktor (Hoskins et al. 2004). Att skaffa kunskap om publiken är viktig även för de digitala magasinen, att erbjuda annonsörer en tydlig målgrupp. Annonsörer bidrar i sin tur även till magasinets identitet. Det är alltså inte bara mängden annonsörer som är viktiga, också urvalet av annonsörer har betydelse. Annonsörer som inte stämmer överens med magasinets profil har visat sig skrämma bort läsare (Hafstrand 2001). Detta gäller självklart även de digitala magasinen. Hafstrand (2001) nämner ett svenskt magasin riktad till de runt 50 år som misslyckades på grund av att de inte kunde locka till sig för målgruppen intressanta annonsörer. Det har blivit svårare och svårare att finansiera traditionella medieprodukter. Annonsörerna söker sig också till kanaler där de kan nå en så stor publik som möjligt och de digitala magasinen tycks inte sälja speciellt bra. I dagsläget är försäljningen av digitala magasin marginell i jämförelse med pappersversionerna (Ellonen 2006). Bonnier uppger till exempel i en artikel i Svenska Dagbladet att endast en av deras Ipad-tidningar som dessutom ges ut i USA går med vinst. Men att intäkterna inte räcker till för att finansiera redaktionen, det står den tryckta upplagan fortfarande för (Brandell 2011). News Corporations Ipad-exklusiva dagstidning The Daily kämpar också för att hitta sin publik. Efter åtta månader på marknaden hade den endast lockat läsare. En fjärdedel av vad som krävdes för att göra nollresultat. Detta enligt inofficiella uppgifter publicerade i The Gaurdian (Rushe 2011). Detta talar för att det kan bli svårt att i dagsläget finansiera både digitala magasin och tidningar på grund av det låga kundintresset. Det faktum att annonsörer väljer sådana kanaler som ger mest utdelning innebär att då läsarskaran för de digitala magasinen fortfarande är liten, riskeras marknaden att 14

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

E m ar k n ad s f ö r i n g o c h t r ad i t i o n el l m ar k n ad s f ö r i n g Möjliga kombinatoriska effekter inom bilindustrin

E m ar k n ad s f ö r i n g o c h t r ad i t i o n el l m ar k n ad s f ö r i n g Möjliga kombinatoriska effekter inom bilindustrin I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING E m ar k n ad s f ö r i n g o c h t r ad i t i o n el l m ar k n ad s f ö r i n g Möjliga kombinatoriska effekter inom

Läs mer

We help our clients in updating their business strategies to include the most appropriate and cost-effective information technology available.

We help our clients in updating their business strategies to include the most appropriate and cost-effective information technology available. Advertisement KÄMPE COMMUNICATION Kämpe Communication (Kampe.com) provides strategic management, marketing, media and technology consulting and implementation services to small and mediumsized enterprises.

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

E-handel: Let s get it on(line)

E-handel: Let s get it on(line) E-handel: Let s get it on(line) Hur kan e-handeln och e-butiker göras mer attraktiva för konsumenter? Magisteruppsats Marknadsföring 15hp Företagsekonomiska institutionen Handledare: Martin Öberg Handelshögskolan

Läs mer

Marknadsföring på YouTube

Marknadsföring på YouTube Marknadsföring på YouTube En undersökning av YouTubes roll i företagets strategi för sociala medier Sofia Bergman Högskolan på Åland serienummer 2014:47 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Mariehamn

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 E-postmarknadsföring Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Tobias Wennergren Högskolan på Åland serienummer 51/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Reklamiskjournalistik, finns det?

Reklamiskjournalistik, finns det? Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 2015-05-29 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation www.jmg.gu.se Reklamiskjournalistik, finns det? En kvalitativ studie om uppfattningar

Läs mer

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik HT 2011 Programmet för IT, medier och design 180hp (Frivilligt: Programmet för xxx) Sociala fotografer

Läs mer

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Författare: Hannes Fagerman, Martin Nilsson Handledare LNU Joachim Timlon Examinator LNU

Läs mer

Tryckt media och kundlojalitet

Tryckt media och kundlojalitet Tryckt media och kundlojalitet - En granskning av Clas Ohlsons katalog som marknadskommunikation Magisteruppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

SOCIALA MEDIER ATT MÄTA

SOCIALA MEDIER ATT MÄTA SOCIALA MEDIER ATT MÄTA MARKNADSFÖRINGSEFFEKTER Magisteruppsats i Företagsekonomi Kenny Bengtsson Edin Strojil VT 2010: MF10 Svensk titel: Sociala medier: Att mäta marknadsföringseffekter Engelsk titel:

Läs mer

Framtidens e-handel. En studie av e-handelns framgångsfaktorer. S102827@student.hb.se S102926@student.hb.se Handledare: Stig Nilsson

Framtidens e-handel. En studie av e-handelns framgångsfaktorer. S102827@student.hb.se S102926@student.hb.se Handledare: Stig Nilsson Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap Vid Textilhögskolan i Borås 2013-05-23 Rapportnr: 2013.12.12 Framtidens e-handel

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder.

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. Kandidatuppsats i marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan

Läs mer

Eventmarknadsföringens ingredienser

Eventmarknadsföringens ingredienser Företagsekonomiska institutionen, 2010-01-15 Företagsekonomi D, Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2009 Eventmarknadsföringens ingredienser En studie i olika branschers eventmarknadsföring Författare:

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen VT 2013. Företagsekonomi. Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing

Företagsekonomiska institutionen VT 2013. Företagsekonomi. Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing UPPSALA UNIVERSITET C-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2013 Företagsekonomi Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing Kristian Bernström Anders Näsman

Läs mer

RISKFRI E-HANDEL I SVERIGE?

RISKFRI E-HANDEL I SVERIGE? RISKFRI E-HANDEL I SVERIGE? Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofia Jireskog Valerija Sabo VT 2014:MF03 Förord Stort tack till vår handledare Anita Radon för en bra handledning och råd vid arbetet med

Läs mer

Marknadsföring på den personliga bloggen - fördelar och nackdelar

Marknadsföring på den personliga bloggen - fördelar och nackdelar Marknadsföring på den personliga bloggen Sofi Åkerman Medieteknik Augusti 2010 Marknadsföring på den personliga bloggen 2 Sammandrag Följande uppsats behandlar området marknadsföring på den personliga

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM

HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2011 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2 1.1 AVGRÄNSNINGAR OCH SYFTE MED HANDBOKEN 2 1.2 KOMMITTÉN FÖR INTERNETMARKNADSFÖRING

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Författare: Henrik Besson Handledare: Leif Nordin Termin: VT 2012 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Institutionen Kultur och medier MK 2002 HT 2010 Uppsats: 15 hp Handledare: Martina Ladendorf Marknadsföring på sociala medier Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Fyra stycken

Läs mer

Hur marknadsför sig pensionsbolagen?

Hur marknadsför sig pensionsbolagen? UPPSALA UNIVERISTET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTUTITIONEN KANDIDATUPPSATS VT-12 2012-03-14 HANDLEDARE: OLIVIA KANG FÖRFATTARE: JOAKIM ANDERSSON, TIMUR ERMAN Hur marknadsför sig pensionsbolagen? En kvalitativ

Läs mer