ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1"

Transkript

1 ÅRSBOK 2012 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2012 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4-5 Församling 6-9 Utbildning Närstående organisationer Internationellt Region Afrika Region Asien Region Europa Region Latinamerika Region Mellanöstern Så förvaltas gåvorna 28 Hemgångna och testamenten 29 Årsredovisningar Årsredovisning för EFK Stadgar för EFK Protokoll kongress Årsredovisning för EFKs Pensionsstiftelse Årsredovisning för EFK UNG Årsredovisning för EFK UNGs Bidragsspår EFKs styrelse In English 66 En français 67 Innehåll och produktion: Projektledare Johanna Lundin Redaktion Elisabet Carleson, David Gelinder, Johanna Lundin Formgivning David Gelinder Tryck Tabergs Tryckeri Omslagsbild Flickor i Kambodja och det projekt EFK arbetar med när det gäller barns rättigheter och behov i landet. Foto: Matilda Hector. Adress Evangeliska Frikyrkan, Åstadalsvägen 2A, Box 1624, Örebro Telefon E-post Webbplats BG gåvor i korthet Församlingsutveckling 579 dop förrättades. Vid årsskiftet fanns medlemmar i 296 församlingar, två församlingar färre och 35 fler medlemmar än ifjol. Av dessa medlemmar fanns 75 procent i församlingar med fler än 100 medlemmar. Största medlemsgruppen var mellan 30 till 40 år. Läs mer på sidan 6-9. Organisationen i Sverige Under året fick Församlingsprogrammet ansvar för barn- och barnledarfrågor; EFK UNG har tidigare haft ett ansvar för alla barn- och ungdomsledarfrågor. På EFKs Kongress i maj fattades beslut om, utifrån ett samtal om vad det innebär att vara en EFK-församling, att under de närmaste två åren fördjupa kommunikationen mellan de lokala församlingarna och de som representerar EFKs gemensamma arbete. Ett treårigt böneinitiativ för inspiration och samordning av gemensamma åtaganden startades också under året. Internationell mission Det långsiktiga arbetet i cirka 40 länder med drygt 100 partners och 80-talet utsända missionärer fortsatte. EFKs samarbetskyrka i Brasilien firade 100-årsjubileum med anledning av de första svenska missionärernas ankomst. I Centralafrikanska republiken firade EFKs systerkyrka 50 år av självständighet. En katastrofinsamling för Syriens flyktingar inbringade kr. Helen Richard och Josefin Fållsten efterträdde Owe Anbäcken som regionledare för Asien. Vid årsskiftet 2012/2013 bildades en ny region, Mellanöstern-Europa. Läs mer på sidan Utbildning Missionsinstitutet (MI) vid Örebro Missionsskola utbildar människor för tvärkulturell mission, under flera år i samverkan med Svenska Alliansmissionen. Under året beslutade även Pingst fria församlingar i samverkan att samverka kring utbildningen för att bättre utrusta missionärskandidater från Pingst. Detta möjliggjorde bl.a. att MI kunde erbjuda kursen även på höstterminen. Ekonomin 2012 Organisationen EFKs ekonomi baseras på gåvor, framförallt från församlingar som samarbetar i EFK. Under 2012 uppgick totala insamlade medel till tkr, varav 16,5 miljoner till missionärsunderhåll. Förutom gåvor tar EFK emot bidrag till bland annat Örebro Missionsskola, Örebro Folkhögskola samt Sidamedel. Årets resultat är negativt, -115 tkr efter fördelning. Läs mer på sid ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

3 Anders Blåberg om året som gått Det luktar nytt i lokalen och det är invigning av nya kyrkobyggnaden. Församlingen har vuxit ur sina gamla lokaler. Framtidstro, mycket arbete och god sammanhållning har fört församlingen genom byggprocessen. Nu firas det med gudstjänst och föreståndaren predikar om varför Jesus är viktig. Många av inslagen i gudstjänsten utförs av unga och man påminns gång på gång om samhället runt omkring, som kyrkan är byggd för. Upplevelsen från Falun följer mig långt efter att jag lämnat kyrkan. Några moment i det jag sett påminner mig om vår målskrivning EFK Där står att vi utmanas av att unga människor i stor utsträckning ger upp tron på församlingen och även tron på Gud på väg in i vuxenlivet. I EFK finns en medvetenhet om att föräldraskap och familj på ett sätt banar väg för lärjungaskapet. I satsningen Familjeliv erbjuds kurser och läger som stärker den kristne i rollen som förälder, församlingsmedlem och andlig vägledare för de unga. Den mest strategiska delen i Familjeliv är en utbildning för de som själva ska arbeta med familjefrågor i församlingen. Mottagandet i församlingarna har varit över förväntan. EFKs största mötesplatser Frizon och Torpkonferensen är goda modeller på hur man kan arbeta med barn och ungdomar. Kreativiteten flödar. Barnen får uttrycka sin tro. Ungdomar fattar beslut med inriktning på hela livet. Och ledare tar med sig inspiration och idéer hem till sin egen församlings barn- och ungdomsarbete. När årets Kongress hölls i maj var det frågorna kring barn och ungdom som engagerade djupast, vilket kan ses som ett stort hälsotecken. Vi vill präglas av fascination för Jesus och hans församling och frimodigt vittnande där vi ofta och gärna berättar om det Jesus gjort i våra liv. Detta är också ett citat från EFK 2020 som bl.a. gjort avtryck i ett av årets konferensteman, Våga följa Jesus. EFK vill vara en Jesusrörelse. Det är därför som Bibeln och bibelsynen är viktig. Samtalen under hösten kring bibelsynsfrågan engagerade många. Det är när tilltron till Skriften är hög och den blir läst som också Jesus får större utrymme. Bibelskolor, pastors- och missionärsutbildningar betonar Jesu unika ställning i sin undervisning. I gudstjänster och Alpha-grupper undervisas om hans generösa erbjudanden om liv och att tron på honom är enda vägen till Gud. Fotograf: Simon Gelinder Organisation, lokaler och ekonomiska resurser är nyttiga tillgångar för lokala församlingar. Men de är bara hjälpmedel. Människors liv berörs knappast av en vacker kyrka. Men när evangeliet om Jesus gripit tag i oss står vi där med önskan om att ge det vidare, fascinerade över både vad som hänt med oss själva och vad som kan beröra ett helt samhälle. Anders Blåberg Missionsdirektor Fotograf: Simon Gelinder ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

4 Det här är EFK Fotograf: Don Walls Fotograf: Elisabet Carleson Familjelivsläger på Hjälmargården. Områden som lyftes 2012 Under 2012 så uppmärksammades särskilt några områden kopplade till några av utmaningarna i måldokumentet EFK Områdena lyftes fram i till exempel i samfundstidningen Direkt, på Kongressen och andra mötesplatser. I EFK 2020 står det: Vi utmanas av... att unga i stor utsträckning ger upp tron på församlingen och även tron på Gud på väg in i vuxenlivet. att hela generationer nu växer upp i Sverige utan att ha hört evangeliet. situationer i världen som präglas av förtryck, fattigdom, brist på mänskliga rättigheter och stora folkgrupper som inte känner Jesus. Människohandeln Ett konkret exempel på en situation där människor förtrycks och deras rättigheter kränks under grymma förhållanden är människohandeln, en handel som också pågår i Sverige. Problemet och vad vi i församlingarna kan göra åt det lyftes under året. En ny generation efterföljare Barn- och familjefrågor var under året högaktuella, både hur vi förmedlar tron vidare till barn och hur ungdomar får en vuxentro som håller. Satsningen Familjeliv som utvecklades under året handlar om dessa frågor och var på Kongressen en viktig fråga. Pionjär rörelse EFKs missionärer har genom åren ofta varit pionjärer och brutit ny mark för att nya folkgrupper ska lära känna Jesus. Under året uppmärksammades det pionjära arbetet även i Sverige och hur samfundet kan betjäna församlingarna med att grunda nya församlingar både i Sverige och internationellt. Örebro Missionsskola Under året så uppmärksammades skolans betydelse för församlingarna både som plats för enskilda att bevara och fördjupa sin tro och som växtplats för församlingsledare. Tillsammans når vi längre När församlingar delar erfarenheter och samlar resurser möjliggörs mycket som en enskild församling inte mäktar med själv. Det är tanken med församlingsrörelsen Evangeliska Frikyrkan: tillsammans når vi längre. Att Jesus lever och kan ge alla som vill ett nytt liv är okänt för de flesta i Sverige idag. Behovet av nya gemenskaper som växer sig till församlingar som i sin tur grundar nya församlingar är enormt. Därför är församlingsplantering en viktig fråga för alla församlingar. Därför är också församlingsutveckling viktigt vad får en församling att blomstra och hur möter vi det mångkulturella samhället vi är en del av? För att hjälpa församlingar växa finns församlingsrörelsen. Hur gör vi när flyktingar knackar på församlingens dörr och ber om hjälp? Hur hjälper vi på bästa sätt när äktenskap krasar, hur hjälper vi på bästa sätt unga orientera sig i en trasig värld? För att hjälpa församlingar komma vidare med hur vi finns till för andra i vår närhet finns församlingsrörelsen. Hur kan vi engagera oss för personer i andra länder som lever i livsförhållanden vi knappt kan föreställa oss? Som är förtryckta eller plågade av sjukdom och förakt och som aldrig har hört talas om att Gud älskar och befriar? För att möjliggöra långsiktigt internationellt engagemang finns församlingsrörelsen. Hur kan vi bäst bemöta invändningar mot kristen tro för människor som inte kan stava till Jesus? Hur kan vi ta del av erfarenheter från människor som brottats med Bibeln ett helt yrkesliv? Utbildning handlar inte bara om kunskap, utan ger också nycklar till förståelse för hur Gud verkar idag, vilka vi är och hur vi bemöter andra. För att möjliggöra teologisk utbildning finns församlingsrörelsen. 296 församlingar med drygt medlemmar åstadkom under 2012 mycket tillsammans. Läs mer om vad som möjliggjordes på följande sidor. 4 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

5 Församlingarnas verksamheter 296 Församlingar inom Evangeliska Frikyrkan Organisationen Evangeliska Frikyrkan Verksamheter med Evangeliska Frikyrkan som huvudman eller ägare Evangeliska Frikyrkans högsta beslutande organ Programstyrelser Liljeholmens folkhögskola EFK UNG EFK UNGs Bidragsspår Mentor Medier Evangeliska Frikyrkans verksamhetsskiss Församlingarna är uppdragsgivare för organisationen Evangeliska Frikyrkan (grön i verksamhetsskissen). EFK UNG, EFK UNGs Bidragsspår och Pensionsstiftelsen är egna organisationer. Deras årsredovisning finns på sidorna Så är församlingsrörelsen organiserad Juridiskt sett är EFK ett trossamfund som grundades 1997 då tre baptistiska samfund gick samman. På församlingarnas uppdrag bedriver organisationen EFK verksamhet i Sverige och internationellt. Kongressen är EFKs högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Församlingarna deltar och tar beslut genom ombud. Vid Kongressen tillsätts den styrelse som ska verkställa kongressens beslut. Missionsdirektorn väljs av kongressen på en mandatperioden på fyra år med möjlighet till omval. Missionsdirektorn leder organisationen EFK enligt styrelsens riktlinjer. Fotograf: David Gelinder EFKs Sverigekontor finns i Örebro. Där arbetar medarbetare på Administrativa avdelningen, Ekonomiavdelningen, Internationella staben och EFK UNG. Även Församlingsprogrammets medarbetare samordnas därifrån. Alla på Sverigekontoret stödjer på olika sätt församlingarna och det gemensamma arbetet i Sverige och utomlands. EFK UNG är en självständig organisation inom rörelsen. EFK har även ett utbildningsprogram med Örebro Teologiska Högskola där även Missionsinstitutet ryms samt Örebro Folkhögskola. Den internationella missionen bedrivs i ett 40-tal länder tillsammans med ett hundratals partner. Medarbetare på EFKs Sverigekontor. Fr.v. Thorine Arenius, Roland Lövgren och Martina Bengtsson. ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

6 Församling Fotograf: Peter Wahlström Markus Sand är samordnare för arbetsgruppen för frågor om mångkultur och religionsmöte. Stort intresse för asylfrågor Berätta lite om det föregående året. En av höjdpunkterna var konferenserna ISINOR och Heart for muslims i februari med god uppslutning och bra undervisning. Arbetet med att hjälpa migrantförsamlingar i EFK och de som är på väg in i EFK fortsätter. Vilka är de vanligaste frågorna ni får från församlingar? De flesta samtal handlar om flyktingar, asylärenden och kontakter med Migrationsverket. Fler församlingar funderar också på integration; hur man bygger en församlingsgemenskap med samma villkor för alla. Vi märker även ett stort intresse för hur man svarar på muslimers frågor om tro. Med sikte på fler församlingar Församlingsprogrammet har under året fortsatt att stödja församlingarna i deras utvecklingsarbete, särskilt i frågor om att grunda församlingar, mångkultur och diakoni. NYCKELTAL FÖRSAMLINGS- PROGRAMMET Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft 3 3 Kvinnor 1 1 Män 2 2 ANVÄNDA GÅVOR FÖRSAMLINGSPROGRAMMET FP 4 % ÖMS 12 % MI 2% ÖF 0 % Utanför Sverige 82 % FP Församlingsprogrammet, ÖMS Örebro Missionsskola, MI Missionsinstitutet, ÖF Örebro Folkhögskola Församlingsprogrammet (FP) vill se församlingar som växer i gemenskap, mognad, tjänst och antal och som grundar nya församlingar. Arbetet sker hela tiden utifrån den grund som lagts i måldokumentet EFK 2020 och i synnerhet EFKs strategi för Sverigearbetet. Där finns en genomtänkt och spännande grund att arbeta utifrån. FP fortsatte under året att ändra arbetssätt efter dessa analyser. Under 2012 togs beslut om att FP i framtiden ansvarar för att stödja de som arbetar med barnfrågor i församlingarna. Nu utvecklas ett arbetssätt för detta. Likaså har stödet till församlingsgrundare utökats. Utökat stöd till församlingsplanterare De sista åren har vi sett fem församlingar planterats av totalt 75 som finns i församlingsrörens målsättning till Många fler initiativ finns dock runt om i landet och det är glädjande att se den bredd som finns bland dessa. FP:s stöd i arbetet för att nya församlingar ska komma till riktar sig framförallt till församlingsgrundaren. Den strategi som FP börjat sätta i verket 2012 utgår från fyra moment. Först handlar det om rekrytering. Vi behöver se personer som vill gå in i församlingsgrundararbete. Därnäst handlar det om att hjälpa människor att se var och hur de på bästa sätt är involverade i ett pionjärarbete. Tredje momentet är att träna nya församlingsgrundarteam. Fjärde momentet är coachning i den vidare församlingsgrundarprocessen. Under året har FP etablerat en utbildning kallad M4 som tagits fram i Norge, just med syftet att träna grundarteam. Ger verktyg att komma vidare som församling FP ger stöd till församlingar som vill komma vidare och nå ut till nya människor. För trettonde året i rad hjälper FP församlingar med hjälp av verktyget Naturlig Församlingsutveckling (NFU). I det ingår en undersökning i försam- 6 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

7 lingen, vars resultat ger en god utgångspunkt för samtal och vägval i vad som är viktigt att arbeta med. Det är särskilt när man gör en uppföljande undersökning som man ser förändringsprocesserna i församlingen på djupet. Fler än 100 EFK-församlingar och fler än 500 församlingar i Sverige har genomfört en eller flera sådana undersökningar. Ibland uppstår svåra situationer i församlingarna. Personer från FP:s förtroenderåd har även under 2012 bistått församlingar att hantera sådana situationer, alltid i vetskap om att kriser ibland är början på något nytt som Gud kan skapa ur det som skett. Personalvården som FP organiserar är också en viktig resurs i många sådana sammanhang. EFK blir alltmer mångkulturellt Andelen personer med utländsk bakgrund i EFK växer och har blivit cirka 12 procent. FP arbetar för att stödja församlingarna i denna utveckling med målet om flera svenskförankrade mångkulturella församlingar. Till detta hör också att EFK har fått flera migrantförsamlingar som blivit en del av församlingsrörelsen. EFK stod tillsammans med bl.a. OM och EFS som värd för ISINOR, en nordisk konferens om hur man möter muslimer med evangeliet. Gästtalare var David Schenk, som gav matnyttig och kunnig information i ämnet. Konferensen samlade cirka 70 deltagare. Flera troende med muslimsk bakgrund vittnade på ett omvälvande sätt om sina möten med Jesus och hur de själva vill vittna för sina vänner. En flyktingtelefon har också upprättats dit församlingar kan vända sig för att få hjälp i hur man i sin tur bäst hjälper i flykting- och asylärenden. Dessutom arrangerades en studieresa till London med elva deltagare som hade fokus på frågor om mångkultur. Diakonala satsningen Familjeliv ger goda resultat EFKs familjelivssatsning har nu fått ordentlig form och fart. Familjelivslägret på Hjälmargården blev snabbt fulltecknat och familjelivsutbildningen drog i gång under hösten, också den med flera som inte fick plats i denna omgång. Utbildningen är en kurs för nyckelpersoner i församlingarna som arbetar med barn- och familjelivsfrågor. Den innehåller tre tvådygnssamlingar under ett och ett halvt års tid. Samlingarna är späckade med undervisning och samtal om frågor som rör äktenskap, familj, barnuppfostran, stöd till utsatta och liknande ämnen. I det nätverk som nu innesluter fler än 100 kontaktpersoner i församlingarna, förmedlas fortlöpande tips och idéer för hur man arbetar bäst med diakonala och sociala frågor. Ny utbildning för pionjärteam startade Torpkonferensen engagerade hundratals frivilliga Våga följa Jesus var temat på Torpkonferensen 2012, EFKs största midsommarkonferens på Konferensplats Torp några mil utanför Örebro. Torpkonferensen vore inte möjlig att genomföra utan hundratals frivilliga fanns 800 tält och husvagnar på området, det största antalet någonsin. Bara på campingen arbetade tolv personer både innan och under veckan. Johan Ekdahl har hjälpt till med campingen i sex år, varav de sista tre som ansvarig: Det är härligt att vara en del av allt detta och gå in i Ladan och se alla tusen och veta att det inte hade fungerat för dem här, om inte vi hade gjort det vi hade gjort här på campingen, säger Johan. David Lindé huvudsamordnare, vill att Torp ska få vara en plats som förvandlar Sverige: Att se så många tillbe Gud i Ladan är fantastiskt. Jag känner mig välsignad när jag märker hur mycket konferensen betyder för många och att så många längtar efter Gud och få komma närmare honom. Under året har Församlingsprogrammet utökat sitt stöd till församlingsplanteringsteam. I oktober startades t.ex. i samarbete med flera samfund den s.k. M4-träningen för team. Utbildningen rymmer fyra undervisnings- och träningshelger under 1,5 år. Processen leds av handledare som coachar teamet även mellan tillfällena. M4 syftar på fyra aspekter i missionsbefallningen: Master, Mission, Multiplication och Movement. Behovet av nya kristna gemenskaper är enormt. Även om det är en hel del initiativ på gång, så behövs det fler enskilda och församlingar som tar initiativ, berättar Cahtrine Nygren, Församlingsprogrammet. M4-kursen ger deltagarna möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter. Stort intresse för första Familjelivslägret Vi behöver som många andra tid tillsammans som familj. Jag tror mycket på samtalet familjer emellan, att dela upplevelser om hur man får ihop kyrka och familj. Det säger Marie Östman från Korskyrkan i Mariestad. Hon och hennes familj var en av de cirka 50 familjer som deltog på lägret den 6-10 augusti. Tanken med lägret är att utrusta familjer att forma hemmet till kyrka och kyrkan till sitt hem. De vuxna fick undervisning om föräldraskap, äktenskap och att vara andliga förebilder för barnen. Lägret är en del av EFKs diakonala satsning Familjeliv. ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

8 Församling Fotograf: Elisabet Carleson Salt & Ljus temat på Kongress 2012 Bön och tillbedjan, skratt och tårar, förkunnelse och samtal avlöste varandra på församlingsrörelsens viktigaste mötesplats för gemensamma beslut. I maj hölls Kongress på Konferensplats Torp. 327 representanter från 182 församlingar deltog. Det totala antalet deltagare summerades till 403. Däribland fanns missionärer och ledare för samarbetspartners i Brasilien, Kambodja och Japan. Tolv församlingar som tillkommit de två sista åren välkomnades. Nyheter från det internationella arbetet presenterades. Till exempel så berättade de brasilianska representanterna att den församlingsrörelse som svenska missionärer grundade för exakt 100 år sedan nu finns i alla världsdelar. Barn- och ungdomsfrågorna lyftes på flera sätt på Kongressen. Bland annat så samtalade man om vilka de största utmaningarna för barn- och ungdomsverksamheten är. Salt & Ljus Alla samtal och beslut tog avstamp i temat Salt & Ljus hur vi kan få vara och göra skillnad för andra. Och att vi behöver vara Salt & Ljus framkom kanske tydligast i seminarierna. I ett som handlade om sociala medier betonade föreläsaren och journalisten Anette Novak vikten av att visa på civilkurage på nätet i ett ofta dömande debattklimat. Forskaren Märta C. Johansson berättade i ett annat seminarium om människohandlarnas grymma arbetsmetoder. I ett Mellanösternseminarium belystes de kristnas trängda situation. Det gemensamma ansvaret största beslutsfrågan Kongressens stora beslutsfråga var det gemensamma ansvaret. Skrivna ord om ömsesidigt beroende skiljer sig från praxis, till exempel gav 69 församlingar inget alls till det gemensamma arbetet Många församlingar betonar mer självständighet än samarbete. Sverigearbetet bärs inte av samma engagemang som det internationella arbetet gör, sa missionsdirektor Anders Blåberg. Till exempel kommer bara 18 % riktade gåvor till Sverigearbetet in, dvs specifikt givna pengar till detta ändamål. Det gör att en stor del av de fria gåvorna går dit, främst till Församlingsprogrammet, Örebro Missionsskola och Missionsinstitutet. Uppmaning om ökat givande till Sverige Efter att flera talare hade gjort inlägg, beslutade Kongressen att uppmana alla i EFK samarbetande församlingar att utöka sitt givande för att kunna bidra mer till Sverigearbetet och EFK UNG, utan att minska givandet till det gemensamma internationella åtagandet. Kongressen beslutade även att EFKs styrelse får i uppdrag att utifrån en bred förståelse av lärjungaskapets innebörd arbeta vidare med den långsiktiga finansieringen av EFKs gemensamma arbete i Sverige. En handlingsplan för minskat statsbidragsberoende och ett beslut togs om att styrelsen får i uppdrag att utföra en väl utarbetad kommunikationsturné för att presentera vad som görs och för att föra ett samtal om det framtida arbetets innehåll och planering. 8 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

9 Statistik inom Evangeliska Frikyrkan Medlemmar /- Medlemmar Församlingar Döpta På bekännelse else intagna Inflyttade Avlidna Utflyttade Avförda Flest döpta 2012 MÖTESPLATSER Deltagare i snitt på gudstjänsten Antal deltagare are i livsnära smågrupper Antal betjänade Av betjänade, antalet nysvenskar ca12% ANTAL MEDLEMMAR I VÄXANDE OCH MINSKANDE FÖRSAMLINGAR Starkt växande trend 6% (>+30 %) Växande trend 20 % (+10% till +29, 9 %) Stillastående trend 54 % (-9,9 till +9, 9 %) Starkt minskande trend 2% (<-30 %) Minskande trend 18% (-29,9% till -10 %) New Life Church, Bromma 47 Furuhöjdskyrkans kans församling, Alunda 19 Elimförsamlingen, Stockholm 16 Baptistförsamlingen Immanuel, Örebro 16 Husby Frikyrkoförsamling, Kista 14 Immanuelskyrkan i Malmö, Malmö 14 Icthus, Stockholm 13 Motala baptistförsamling, ing Motala 13 Korskyrkan, Luleå 13 Baptistförsamlingen Korskyrkan, Gävle 12 ÅLDERSFÖRDELNING PÅ DÖPTA I FÖRSAMLINGARNA < 10 ÅR (3 %) ÅR (14 %) ÅR (47 %) ÅR (9 %) ÅR (5 %) > 61 ÅR (3 %) ÅR (19 %) ANTAL DÖPTA INOM EVANGELISKA FRIKYRKAN MEDLEMS- OCH FÖRSAMLINGSSTORLEK INOM EVANGELISKA FRIKYRKAN 2012 Antal medlemmar i olika storlekskategorier församlingar 196 personer Församlingar med 1-10 medlemmar Församlingarnas storlek församlingar 819 personer Församlingar med medlemmar 56 församlingar 2141 personer Församlingar med medlemmar 69 församlingar 4990 personer Församlingar med medlemmar 9652 personer 60 församlingar Församlingar med medlemmar 8515 personer 26 församlingar Församlingar med medlemmar 5945 personer 8 församlingar Församlingar med fler än 500 medlemmar ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

10 Utbildning Fotograf: David Gelinder Fotograf: Theresse Andersson Anders Svahn, lärare i svenska, religionskunskap och matematik vid Örebro Folkhögskola. En kulturell och etnisk smältdegel Vad motiverar dig mest med ditt jobb? Det bästa med att vara lärare är mötet med deltagare, det motiverar och ger energi. Att få vara med i klassrum och samtalsrum när individer utvecklas och växer som människor är det största man kan få vara med om. Hur ser du på 2013? Mina förhoppningar är att det ska fortsätta vara många som söker våra utbildningar. Vi vill under 2013 starta studier på grundskolenivå för de som inte har med sig en högstadieutbildning. Vi tror det kan göra skolan till en än större kulturell och etnisk smältdegel. Skolan är verkligen en spännande mötesplats och jag ser fram emot att få vara med och fortsätta att utveckla både utbildningar och människor. NYCKELTAL ÖREBRO FOLKHÖGSKOLA Gåvor 0 0 Kostnader Antal årsarbetskraft Kvinnor Män 8 7 ANVÄNDA GÅVOR FÖRSAMLINGSPROGRAMMET FP 4 % ÖMS 12 % MI 2 % ÖF 0 % Utanför Sverige 82 % FP Församlingsprogrammet, ÖMS Örebro Missionsskola, MI Missionsinstitutet, ÖF Örebro Folkhögskola Örebro Folkhögskola ett led i att förverkliga EFK var ett år som innehöll en välbehövlig konsolidering efter många händelserika år. Skolan fi ck nytt ledarskap och har blivit en nyckelaktör för det civila samhället i området. Skolans engagemang är ett viktigt folkbildnings- och missionsarbete som ett led i EFK var ett år präglat av både förändring och konsolidering. På grund av de senaste årens stora utvecklingsprocesser som Örebro Folkhögskola (ÖF) gått igenom har skolan varit i stort behov att låta sin verksamhet få sätta sig och få kontinuitet. Därför har stor vikt lagts på att utveckla skolans befi ntliga verksamhet istället för att starta nya verksamhetsgrenar. Nytt ledarskap Under sommaren tillträde Peter Hovlund som ny rektor efter Birgitta Lovén och Mattias Molin började arbeta som biträdande rektor. Peter har tidigare varit föreståndare för Götabro kurs- och konferensgård och samordnare för ÖFs bibelskolor. Peter har inlett sitt nya arbete med stor entusiasm och han ser många möjligheter och viktiga utmaningar som skolan står inför. För mig är viktigt att ÖF är med och bidrar till att förverkliga de intentioner och visioner som beskrivs i måldokumentet EFK 2020, säger Peter. Jag tror att alla skolans enheter är viktiga redskap i det arbetet. Folkbildningsarbetet i Vivalla och på Götabro kompletterar varandra och tillsammans gör de skolan till en dynamisk och utvecklande plats som kan påverka många människors liv. Peter betonar också vikten av vara en flexibel skola för att kunna möta framtidens utmaningar. Folkhögskola mitt i byn När ÖF flyttade till det mångkulturella bostadsområdet Vivalla beslutades det att skolan skulle vara brobyggare mellan människor, kulturer, religioner, föreningar och i det civila samhället i stort. Och skolan har under dessa år vuxit fram till att bli en nyckelaktör för det civila samhället i området. I samarbete med Örebro Bostäder och Örebro kommun samordnar och arrangerar man evenemang på Vivalla torg, sprider information och upprätthåller ett föreningsregister, anordnar samtalskvällar för bosatta kvinnor i området och upplåter sina lokaler och hjälper lokala föreningar att boka kommunala lokaler. Kvinnogrupp etablerades Under våren 2012 har en kvinnogrupp för boende i Vivalla etablerats. Utifrån kvinnornas önskemål anordnar ÖF samtalskvällar med olika teman som exempelvis kvinnors hälsa, barns och ungdomars fritid, trygghetsfrågor m.m. Kvällarna är välbesökta, det kommer ca kvinnor från olika etniska grupper. När kvinnorna samlas bygger de relationer, skapar nätverk och river kulturella murar. 10 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

11 Ett händelserikt år för Örebro Missionsskola Efter elva år som rektor för Örebro Missionskola (ÖMS) valde Pekka Mellergård att sluta sitt uppdrag. Det har varit innehållsrika år och skolan har utvecklats inom många områden. Skolan har arrangerat två populära mötesplatser under året, Sommarakademin med temat Resten av våra liv vad gör vi? och en bibelsynsdag då man samtalade om hur man läser Bibeln som Guds Ord. I slutet av 2012 avslutades en epok i ÖMS historia Pekka Mellergård avslutade sin tjänst som rektor efter drygt 11 år. Pekka gick från missionsuppgifter i Kina till utmaningen att leda ett utbildningscentrum i ständig förändring. Pekka har varit med och utvecklat ett allt tätare samarbete mellan ÖMS och folkhögskolorna inom EFK, vilket har skapat flera positiva mervärden för församlingsrörelsen. Han har också varit med under den tiden när ÖMS fick behörighet att ge kandidatexamen i teologi. De senare årens utvecklingsarbete har framför allt handlat om den nya pastorsutbildningen Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) i samarbete med Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen. En utbildning med stark koppling till ÖMS där Pekkas engagemang har varit ett viktigt bidrag till resultatet. Hans initiativförmåga och brinnande engagemang har också fått ett tydligt avtryck i tidskriften NOD. Pekkas starka intresse för att knyta den kristna tron till samhälls- och kulturfrågor fick här en tydlig plattform. Inte minst konsten har genom innehållet i NOD framstått som tolkare och bärare av tro och livsförståelse. Utvecklingen från ett nyhetsbrev till tidskriften NOD speglar hans övertygelse att Guds rike är något mer än församlingen, att Guds spår kan upptäckas i många miljöer och att församlingen har en kallelse att vara där mitt i världen. Sommarakademin gjorde comeback Under tre dagar i augusti återupptogs Sommarakademin och den återupptogs efter flera års uppehåll. Sommarakademin genomfördes i samarbete med tidningen Dagen och Libris förlag och antalet deltagarplatser räckte inte till för att alla intresserade skulle få plats. Temat var Resten av våra liv vad gör vi? och berörde aspekter på vuxenlivets dilemma att ha nått sina mål, faran av att bli färdig och saknaden av vision och drömmar för återstoden av livet. Roy McCloughry från England var huvudtalare och flera av lärarna vid ÖMS deltog liksom ett antal andra talare. De berörde alla de problem och möjligheter som finns när man längtar efter ett djupare liv och efter ett engagemang som gör skillnad i världen. Under hösten anordnade Örebro Missionsskola en dag kring frågan om bibelsyn. Ett stort antal deltagare kom och samtal fördes vidare bl.a. vid kaffebord och sociala medier. Populär bibelsynsdag Under hösten hölls en bibelsynsdag på skolan. Det kom ett stort antal deltagare till en dag kring frågan om bibelsynen inom EFK. Dagen genomfördes i samarbete med Svenska folkbibeln och Svenska Evangeliska Alliansen och speglade utgångspunkter och brottningar i hur man läser Bibeln som Guds Ord. Detta var något som engagerade många även innan och efter denna dag genom debattartiklar i tidningen Dagen, samtal på twitter och i bloggar. Foto: Maria Brolin NYCKELTAL ÖREBRO MISSIONSSKOLA ANVÄNDA GÅVOR ÖREBRO MISSIONSSKOLA Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft Kvinnor 4 3 Män Församlingsprogr. 4 % Örebro Missionsskola 12 % Missionsinstitutet 2% Utanför Sverige 82 % Örebro Folkhögskola 0 % ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1 ÅRSBOK 2014 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2014 i korthet 2 Daniel Norburg om året som gått 3 Det här är EFK 4 Församling

Läs mer

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. 12-13 1 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013 Nr 5 December 2013 Direkt Tema: Om kraften i evangeliet Kyrkans tradition vad säger det om oss? LÄS MER PÅ S.6-7 Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka LÄS MER PÅ S.8-9 1 INNEHÅLL Anders Blåberg:

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 En del av Gemensam Framtid Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 INNEHÅLL Inledning... 5 Missionsstyrelsens redogörelse... 7 Sverige... 11 Internationellt... 27 Utbildning...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

[STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI]

[STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI] Januari 2011 Slutrapport för Arbetsgruppen för Ny pastors- och ledarutbildning [STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI] [ Tillsammans med ett Beslutsunderlag, Budget och förslag till Avtal utgör

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. livets ord

Årsredovisning 2011/2012. livets ord Årsredovisning 2011/2012 livets ord Innehåll pastorn har ordet 4 styrelsepresentation 5 lokala arbetet 6 utbildning: 10 livets ords kristna skola 11 livets ords kristna gymnasium 13 livets ord bibelcenter

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12 växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Ny bibelskola siktar högt SIDAN 12 Toppenkul. Nu startas en ettårig bibelskola med fjällprofil på SMU Fjällgård i Hemavan. Foto: Mojo Andersson Samgående i Gislaved

Läs mer

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåren 2009 och 2010 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2011 med Sveriges

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer