ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1"

Transkript

1 ÅRSBOK 2012 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2012 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4-5 Församling 6-9 Utbildning Närstående organisationer Internationellt Region Afrika Region Asien Region Europa Region Latinamerika Region Mellanöstern Så förvaltas gåvorna 28 Hemgångna och testamenten 29 Årsredovisningar Årsredovisning för EFK Stadgar för EFK Protokoll kongress Årsredovisning för EFKs Pensionsstiftelse Årsredovisning för EFK UNG Årsredovisning för EFK UNGs Bidragsspår EFKs styrelse In English 66 En français 67 Innehåll och produktion: Projektledare Johanna Lundin Redaktion Elisabet Carleson, David Gelinder, Johanna Lundin Formgivning David Gelinder Tryck Tabergs Tryckeri Omslagsbild Flickor i Kambodja och det projekt EFK arbetar med när det gäller barns rättigheter och behov i landet. Foto: Matilda Hector. Adress Evangeliska Frikyrkan, Åstadalsvägen 2A, Box 1624, Örebro Telefon E-post Webbplats BG gåvor i korthet Församlingsutveckling 579 dop förrättades. Vid årsskiftet fanns medlemmar i 296 församlingar, två församlingar färre och 35 fler medlemmar än ifjol. Av dessa medlemmar fanns 75 procent i församlingar med fler än 100 medlemmar. Största medlemsgruppen var mellan 30 till 40 år. Läs mer på sidan 6-9. Organisationen i Sverige Under året fick Församlingsprogrammet ansvar för barn- och barnledarfrågor; EFK UNG har tidigare haft ett ansvar för alla barn- och ungdomsledarfrågor. På EFKs Kongress i maj fattades beslut om, utifrån ett samtal om vad det innebär att vara en EFK-församling, att under de närmaste två åren fördjupa kommunikationen mellan de lokala församlingarna och de som representerar EFKs gemensamma arbete. Ett treårigt böneinitiativ för inspiration och samordning av gemensamma åtaganden startades också under året. Internationell mission Det långsiktiga arbetet i cirka 40 länder med drygt 100 partners och 80-talet utsända missionärer fortsatte. EFKs samarbetskyrka i Brasilien firade 100-årsjubileum med anledning av de första svenska missionärernas ankomst. I Centralafrikanska republiken firade EFKs systerkyrka 50 år av självständighet. En katastrofinsamling för Syriens flyktingar inbringade kr. Helen Richard och Josefin Fållsten efterträdde Owe Anbäcken som regionledare för Asien. Vid årsskiftet 2012/2013 bildades en ny region, Mellanöstern-Europa. Läs mer på sidan Utbildning Missionsinstitutet (MI) vid Örebro Missionsskola utbildar människor för tvärkulturell mission, under flera år i samverkan med Svenska Alliansmissionen. Under året beslutade även Pingst fria församlingar i samverkan att samverka kring utbildningen för att bättre utrusta missionärskandidater från Pingst. Detta möjliggjorde bl.a. att MI kunde erbjuda kursen även på höstterminen. Ekonomin 2012 Organisationen EFKs ekonomi baseras på gåvor, framförallt från församlingar som samarbetar i EFK. Under 2012 uppgick totala insamlade medel till tkr, varav 16,5 miljoner till missionärsunderhåll. Förutom gåvor tar EFK emot bidrag till bland annat Örebro Missionsskola, Örebro Folkhögskola samt Sidamedel. Årets resultat är negativt, -115 tkr efter fördelning. Läs mer på sid ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

3 Anders Blåberg om året som gått Det luktar nytt i lokalen och det är invigning av nya kyrkobyggnaden. Församlingen har vuxit ur sina gamla lokaler. Framtidstro, mycket arbete och god sammanhållning har fört församlingen genom byggprocessen. Nu firas det med gudstjänst och föreståndaren predikar om varför Jesus är viktig. Många av inslagen i gudstjänsten utförs av unga och man påminns gång på gång om samhället runt omkring, som kyrkan är byggd för. Upplevelsen från Falun följer mig långt efter att jag lämnat kyrkan. Några moment i det jag sett påminner mig om vår målskrivning EFK Där står att vi utmanas av att unga människor i stor utsträckning ger upp tron på församlingen och även tron på Gud på väg in i vuxenlivet. I EFK finns en medvetenhet om att föräldraskap och familj på ett sätt banar väg för lärjungaskapet. I satsningen Familjeliv erbjuds kurser och läger som stärker den kristne i rollen som förälder, församlingsmedlem och andlig vägledare för de unga. Den mest strategiska delen i Familjeliv är en utbildning för de som själva ska arbeta med familjefrågor i församlingen. Mottagandet i församlingarna har varit över förväntan. EFKs största mötesplatser Frizon och Torpkonferensen är goda modeller på hur man kan arbeta med barn och ungdomar. Kreativiteten flödar. Barnen får uttrycka sin tro. Ungdomar fattar beslut med inriktning på hela livet. Och ledare tar med sig inspiration och idéer hem till sin egen församlings barn- och ungdomsarbete. När årets Kongress hölls i maj var det frågorna kring barn och ungdom som engagerade djupast, vilket kan ses som ett stort hälsotecken. Vi vill präglas av fascination för Jesus och hans församling och frimodigt vittnande där vi ofta och gärna berättar om det Jesus gjort i våra liv. Detta är också ett citat från EFK 2020 som bl.a. gjort avtryck i ett av årets konferensteman, Våga följa Jesus. EFK vill vara en Jesusrörelse. Det är därför som Bibeln och bibelsynen är viktig. Samtalen under hösten kring bibelsynsfrågan engagerade många. Det är när tilltron till Skriften är hög och den blir läst som också Jesus får större utrymme. Bibelskolor, pastors- och missionärsutbildningar betonar Jesu unika ställning i sin undervisning. I gudstjänster och Alpha-grupper undervisas om hans generösa erbjudanden om liv och att tron på honom är enda vägen till Gud. Fotograf: Simon Gelinder Organisation, lokaler och ekonomiska resurser är nyttiga tillgångar för lokala församlingar. Men de är bara hjälpmedel. Människors liv berörs knappast av en vacker kyrka. Men när evangeliet om Jesus gripit tag i oss står vi där med önskan om att ge det vidare, fascinerade över både vad som hänt med oss själva och vad som kan beröra ett helt samhälle. Anders Blåberg Missionsdirektor Fotograf: Simon Gelinder ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

4 Det här är EFK Fotograf: Don Walls Fotograf: Elisabet Carleson Familjelivsläger på Hjälmargården. Områden som lyftes 2012 Under 2012 så uppmärksammades särskilt några områden kopplade till några av utmaningarna i måldokumentet EFK Områdena lyftes fram i till exempel i samfundstidningen Direkt, på Kongressen och andra mötesplatser. I EFK 2020 står det: Vi utmanas av... att unga i stor utsträckning ger upp tron på församlingen och även tron på Gud på väg in i vuxenlivet. att hela generationer nu växer upp i Sverige utan att ha hört evangeliet. situationer i världen som präglas av förtryck, fattigdom, brist på mänskliga rättigheter och stora folkgrupper som inte känner Jesus. Människohandeln Ett konkret exempel på en situation där människor förtrycks och deras rättigheter kränks under grymma förhållanden är människohandeln, en handel som också pågår i Sverige. Problemet och vad vi i församlingarna kan göra åt det lyftes under året. En ny generation efterföljare Barn- och familjefrågor var under året högaktuella, både hur vi förmedlar tron vidare till barn och hur ungdomar får en vuxentro som håller. Satsningen Familjeliv som utvecklades under året handlar om dessa frågor och var på Kongressen en viktig fråga. Pionjär rörelse EFKs missionärer har genom åren ofta varit pionjärer och brutit ny mark för att nya folkgrupper ska lära känna Jesus. Under året uppmärksammades det pionjära arbetet även i Sverige och hur samfundet kan betjäna församlingarna med att grunda nya församlingar både i Sverige och internationellt. Örebro Missionsskola Under året så uppmärksammades skolans betydelse för församlingarna både som plats för enskilda att bevara och fördjupa sin tro och som växtplats för församlingsledare. Tillsammans når vi längre När församlingar delar erfarenheter och samlar resurser möjliggörs mycket som en enskild församling inte mäktar med själv. Det är tanken med församlingsrörelsen Evangeliska Frikyrkan: tillsammans når vi längre. Att Jesus lever och kan ge alla som vill ett nytt liv är okänt för de flesta i Sverige idag. Behovet av nya gemenskaper som växer sig till församlingar som i sin tur grundar nya församlingar är enormt. Därför är församlingsplantering en viktig fråga för alla församlingar. Därför är också församlingsutveckling viktigt vad får en församling att blomstra och hur möter vi det mångkulturella samhället vi är en del av? För att hjälpa församlingar växa finns församlingsrörelsen. Hur gör vi när flyktingar knackar på församlingens dörr och ber om hjälp? Hur hjälper vi på bästa sätt när äktenskap krasar, hur hjälper vi på bästa sätt unga orientera sig i en trasig värld? För att hjälpa församlingar komma vidare med hur vi finns till för andra i vår närhet finns församlingsrörelsen. Hur kan vi engagera oss för personer i andra länder som lever i livsförhållanden vi knappt kan föreställa oss? Som är förtryckta eller plågade av sjukdom och förakt och som aldrig har hört talas om att Gud älskar och befriar? För att möjliggöra långsiktigt internationellt engagemang finns församlingsrörelsen. Hur kan vi bäst bemöta invändningar mot kristen tro för människor som inte kan stava till Jesus? Hur kan vi ta del av erfarenheter från människor som brottats med Bibeln ett helt yrkesliv? Utbildning handlar inte bara om kunskap, utan ger också nycklar till förståelse för hur Gud verkar idag, vilka vi är och hur vi bemöter andra. För att möjliggöra teologisk utbildning finns församlingsrörelsen. 296 församlingar med drygt medlemmar åstadkom under 2012 mycket tillsammans. Läs mer om vad som möjliggjordes på följande sidor. 4 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

5 Församlingarnas verksamheter 296 Församlingar inom Evangeliska Frikyrkan Organisationen Evangeliska Frikyrkan Verksamheter med Evangeliska Frikyrkan som huvudman eller ägare Evangeliska Frikyrkans högsta beslutande organ Programstyrelser Liljeholmens folkhögskola EFK UNG EFK UNGs Bidragsspår Mentor Medier Evangeliska Frikyrkans verksamhetsskiss Församlingarna är uppdragsgivare för organisationen Evangeliska Frikyrkan (grön i verksamhetsskissen). EFK UNG, EFK UNGs Bidragsspår och Pensionsstiftelsen är egna organisationer. Deras årsredovisning finns på sidorna Så är församlingsrörelsen organiserad Juridiskt sett är EFK ett trossamfund som grundades 1997 då tre baptistiska samfund gick samman. På församlingarnas uppdrag bedriver organisationen EFK verksamhet i Sverige och internationellt. Kongressen är EFKs högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Församlingarna deltar och tar beslut genom ombud. Vid Kongressen tillsätts den styrelse som ska verkställa kongressens beslut. Missionsdirektorn väljs av kongressen på en mandatperioden på fyra år med möjlighet till omval. Missionsdirektorn leder organisationen EFK enligt styrelsens riktlinjer. Fotograf: David Gelinder EFKs Sverigekontor finns i Örebro. Där arbetar medarbetare på Administrativa avdelningen, Ekonomiavdelningen, Internationella staben och EFK UNG. Även Församlingsprogrammets medarbetare samordnas därifrån. Alla på Sverigekontoret stödjer på olika sätt församlingarna och det gemensamma arbetet i Sverige och utomlands. EFK UNG är en självständig organisation inom rörelsen. EFK har även ett utbildningsprogram med Örebro Teologiska Högskola där även Missionsinstitutet ryms samt Örebro Folkhögskola. Den internationella missionen bedrivs i ett 40-tal länder tillsammans med ett hundratals partner. Medarbetare på EFKs Sverigekontor. Fr.v. Thorine Arenius, Roland Lövgren och Martina Bengtsson. ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

6 Församling Fotograf: Peter Wahlström Markus Sand är samordnare för arbetsgruppen för frågor om mångkultur och religionsmöte. Stort intresse för asylfrågor Berätta lite om det föregående året. En av höjdpunkterna var konferenserna ISINOR och Heart for muslims i februari med god uppslutning och bra undervisning. Arbetet med att hjälpa migrantförsamlingar i EFK och de som är på väg in i EFK fortsätter. Vilka är de vanligaste frågorna ni får från församlingar? De flesta samtal handlar om flyktingar, asylärenden och kontakter med Migrationsverket. Fler församlingar funderar också på integration; hur man bygger en församlingsgemenskap med samma villkor för alla. Vi märker även ett stort intresse för hur man svarar på muslimers frågor om tro. Med sikte på fler församlingar Församlingsprogrammet har under året fortsatt att stödja församlingarna i deras utvecklingsarbete, särskilt i frågor om att grunda församlingar, mångkultur och diakoni. NYCKELTAL FÖRSAMLINGS- PROGRAMMET Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft 3 3 Kvinnor 1 1 Män 2 2 ANVÄNDA GÅVOR FÖRSAMLINGSPROGRAMMET FP 4 % ÖMS 12 % MI 2% ÖF 0 % Utanför Sverige 82 % FP Församlingsprogrammet, ÖMS Örebro Missionsskola, MI Missionsinstitutet, ÖF Örebro Folkhögskola Församlingsprogrammet (FP) vill se församlingar som växer i gemenskap, mognad, tjänst och antal och som grundar nya församlingar. Arbetet sker hela tiden utifrån den grund som lagts i måldokumentet EFK 2020 och i synnerhet EFKs strategi för Sverigearbetet. Där finns en genomtänkt och spännande grund att arbeta utifrån. FP fortsatte under året att ändra arbetssätt efter dessa analyser. Under 2012 togs beslut om att FP i framtiden ansvarar för att stödja de som arbetar med barnfrågor i församlingarna. Nu utvecklas ett arbetssätt för detta. Likaså har stödet till församlingsgrundare utökats. Utökat stöd till församlingsplanterare De sista åren har vi sett fem församlingar planterats av totalt 75 som finns i församlingsrörens målsättning till Många fler initiativ finns dock runt om i landet och det är glädjande att se den bredd som finns bland dessa. FP:s stöd i arbetet för att nya församlingar ska komma till riktar sig framförallt till församlingsgrundaren. Den strategi som FP börjat sätta i verket 2012 utgår från fyra moment. Först handlar det om rekrytering. Vi behöver se personer som vill gå in i församlingsgrundararbete. Därnäst handlar det om att hjälpa människor att se var och hur de på bästa sätt är involverade i ett pionjärarbete. Tredje momentet är att träna nya församlingsgrundarteam. Fjärde momentet är coachning i den vidare församlingsgrundarprocessen. Under året har FP etablerat en utbildning kallad M4 som tagits fram i Norge, just med syftet att träna grundarteam. Ger verktyg att komma vidare som församling FP ger stöd till församlingar som vill komma vidare och nå ut till nya människor. För trettonde året i rad hjälper FP församlingar med hjälp av verktyget Naturlig Församlingsutveckling (NFU). I det ingår en undersökning i försam- 6 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

7 lingen, vars resultat ger en god utgångspunkt för samtal och vägval i vad som är viktigt att arbeta med. Det är särskilt när man gör en uppföljande undersökning som man ser förändringsprocesserna i församlingen på djupet. Fler än 100 EFK-församlingar och fler än 500 församlingar i Sverige har genomfört en eller flera sådana undersökningar. Ibland uppstår svåra situationer i församlingarna. Personer från FP:s förtroenderåd har även under 2012 bistått församlingar att hantera sådana situationer, alltid i vetskap om att kriser ibland är början på något nytt som Gud kan skapa ur det som skett. Personalvården som FP organiserar är också en viktig resurs i många sådana sammanhang. EFK blir alltmer mångkulturellt Andelen personer med utländsk bakgrund i EFK växer och har blivit cirka 12 procent. FP arbetar för att stödja församlingarna i denna utveckling med målet om flera svenskförankrade mångkulturella församlingar. Till detta hör också att EFK har fått flera migrantförsamlingar som blivit en del av församlingsrörelsen. EFK stod tillsammans med bl.a. OM och EFS som värd för ISINOR, en nordisk konferens om hur man möter muslimer med evangeliet. Gästtalare var David Schenk, som gav matnyttig och kunnig information i ämnet. Konferensen samlade cirka 70 deltagare. Flera troende med muslimsk bakgrund vittnade på ett omvälvande sätt om sina möten med Jesus och hur de själva vill vittna för sina vänner. En flyktingtelefon har också upprättats dit församlingar kan vända sig för att få hjälp i hur man i sin tur bäst hjälper i flykting- och asylärenden. Dessutom arrangerades en studieresa till London med elva deltagare som hade fokus på frågor om mångkultur. Diakonala satsningen Familjeliv ger goda resultat EFKs familjelivssatsning har nu fått ordentlig form och fart. Familjelivslägret på Hjälmargården blev snabbt fulltecknat och familjelivsutbildningen drog i gång under hösten, också den med flera som inte fick plats i denna omgång. Utbildningen är en kurs för nyckelpersoner i församlingarna som arbetar med barn- och familjelivsfrågor. Den innehåller tre tvådygnssamlingar under ett och ett halvt års tid. Samlingarna är späckade med undervisning och samtal om frågor som rör äktenskap, familj, barnuppfostran, stöd till utsatta och liknande ämnen. I det nätverk som nu innesluter fler än 100 kontaktpersoner i församlingarna, förmedlas fortlöpande tips och idéer för hur man arbetar bäst med diakonala och sociala frågor. Ny utbildning för pionjärteam startade Torpkonferensen engagerade hundratals frivilliga Våga följa Jesus var temat på Torpkonferensen 2012, EFKs största midsommarkonferens på Konferensplats Torp några mil utanför Örebro. Torpkonferensen vore inte möjlig att genomföra utan hundratals frivilliga fanns 800 tält och husvagnar på området, det största antalet någonsin. Bara på campingen arbetade tolv personer både innan och under veckan. Johan Ekdahl har hjälpt till med campingen i sex år, varav de sista tre som ansvarig: Det är härligt att vara en del av allt detta och gå in i Ladan och se alla tusen och veta att det inte hade fungerat för dem här, om inte vi hade gjort det vi hade gjort här på campingen, säger Johan. David Lindé huvudsamordnare, vill att Torp ska få vara en plats som förvandlar Sverige: Att se så många tillbe Gud i Ladan är fantastiskt. Jag känner mig välsignad när jag märker hur mycket konferensen betyder för många och att så många längtar efter Gud och få komma närmare honom. Under året har Församlingsprogrammet utökat sitt stöd till församlingsplanteringsteam. I oktober startades t.ex. i samarbete med flera samfund den s.k. M4-träningen för team. Utbildningen rymmer fyra undervisnings- och träningshelger under 1,5 år. Processen leds av handledare som coachar teamet även mellan tillfällena. M4 syftar på fyra aspekter i missionsbefallningen: Master, Mission, Multiplication och Movement. Behovet av nya kristna gemenskaper är enormt. Även om det är en hel del initiativ på gång, så behövs det fler enskilda och församlingar som tar initiativ, berättar Cahtrine Nygren, Församlingsprogrammet. M4-kursen ger deltagarna möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter. Stort intresse för första Familjelivslägret Vi behöver som många andra tid tillsammans som familj. Jag tror mycket på samtalet familjer emellan, att dela upplevelser om hur man får ihop kyrka och familj. Det säger Marie Östman från Korskyrkan i Mariestad. Hon och hennes familj var en av de cirka 50 familjer som deltog på lägret den 6-10 augusti. Tanken med lägret är att utrusta familjer att forma hemmet till kyrka och kyrkan till sitt hem. De vuxna fick undervisning om föräldraskap, äktenskap och att vara andliga förebilder för barnen. Lägret är en del av EFKs diakonala satsning Familjeliv. ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

8 Församling Fotograf: Elisabet Carleson Salt & Ljus temat på Kongress 2012 Bön och tillbedjan, skratt och tårar, förkunnelse och samtal avlöste varandra på församlingsrörelsens viktigaste mötesplats för gemensamma beslut. I maj hölls Kongress på Konferensplats Torp. 327 representanter från 182 församlingar deltog. Det totala antalet deltagare summerades till 403. Däribland fanns missionärer och ledare för samarbetspartners i Brasilien, Kambodja och Japan. Tolv församlingar som tillkommit de två sista åren välkomnades. Nyheter från det internationella arbetet presenterades. Till exempel så berättade de brasilianska representanterna att den församlingsrörelse som svenska missionärer grundade för exakt 100 år sedan nu finns i alla världsdelar. Barn- och ungdomsfrågorna lyftes på flera sätt på Kongressen. Bland annat så samtalade man om vilka de största utmaningarna för barn- och ungdomsverksamheten är. Salt & Ljus Alla samtal och beslut tog avstamp i temat Salt & Ljus hur vi kan få vara och göra skillnad för andra. Och att vi behöver vara Salt & Ljus framkom kanske tydligast i seminarierna. I ett som handlade om sociala medier betonade föreläsaren och journalisten Anette Novak vikten av att visa på civilkurage på nätet i ett ofta dömande debattklimat. Forskaren Märta C. Johansson berättade i ett annat seminarium om människohandlarnas grymma arbetsmetoder. I ett Mellanösternseminarium belystes de kristnas trängda situation. Det gemensamma ansvaret största beslutsfrågan Kongressens stora beslutsfråga var det gemensamma ansvaret. Skrivna ord om ömsesidigt beroende skiljer sig från praxis, till exempel gav 69 församlingar inget alls till det gemensamma arbetet Många församlingar betonar mer självständighet än samarbete. Sverigearbetet bärs inte av samma engagemang som det internationella arbetet gör, sa missionsdirektor Anders Blåberg. Till exempel kommer bara 18 % riktade gåvor till Sverigearbetet in, dvs specifikt givna pengar till detta ändamål. Det gör att en stor del av de fria gåvorna går dit, främst till Församlingsprogrammet, Örebro Missionsskola och Missionsinstitutet. Uppmaning om ökat givande till Sverige Efter att flera talare hade gjort inlägg, beslutade Kongressen att uppmana alla i EFK samarbetande församlingar att utöka sitt givande för att kunna bidra mer till Sverigearbetet och EFK UNG, utan att minska givandet till det gemensamma internationella åtagandet. Kongressen beslutade även att EFKs styrelse får i uppdrag att utifrån en bred förståelse av lärjungaskapets innebörd arbeta vidare med den långsiktiga finansieringen av EFKs gemensamma arbete i Sverige. En handlingsplan för minskat statsbidragsberoende och ett beslut togs om att styrelsen får i uppdrag att utföra en väl utarbetad kommunikationsturné för att presentera vad som görs och för att föra ett samtal om det framtida arbetets innehåll och planering. 8 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

9 Statistik inom Evangeliska Frikyrkan Medlemmar /- Medlemmar Församlingar Döpta På bekännelse else intagna Inflyttade Avlidna Utflyttade Avförda Flest döpta 2012 MÖTESPLATSER Deltagare i snitt på gudstjänsten Antal deltagare are i livsnära smågrupper Antal betjänade Av betjänade, antalet nysvenskar ca12% ANTAL MEDLEMMAR I VÄXANDE OCH MINSKANDE FÖRSAMLINGAR Starkt växande trend 6% (>+30 %) Växande trend 20 % (+10% till +29, 9 %) Stillastående trend 54 % (-9,9 till +9, 9 %) Starkt minskande trend 2% (<-30 %) Minskande trend 18% (-29,9% till -10 %) New Life Church, Bromma 47 Furuhöjdskyrkans kans församling, Alunda 19 Elimförsamlingen, Stockholm 16 Baptistförsamlingen Immanuel, Örebro 16 Husby Frikyrkoförsamling, Kista 14 Immanuelskyrkan i Malmö, Malmö 14 Icthus, Stockholm 13 Motala baptistförsamling, ing Motala 13 Korskyrkan, Luleå 13 Baptistförsamlingen Korskyrkan, Gävle 12 ÅLDERSFÖRDELNING PÅ DÖPTA I FÖRSAMLINGARNA < 10 ÅR (3 %) ÅR (14 %) ÅR (47 %) ÅR (9 %) ÅR (5 %) > 61 ÅR (3 %) ÅR (19 %) ANTAL DÖPTA INOM EVANGELISKA FRIKYRKAN MEDLEMS- OCH FÖRSAMLINGSSTORLEK INOM EVANGELISKA FRIKYRKAN 2012 Antal medlemmar i olika storlekskategorier församlingar 196 personer Församlingar med 1-10 medlemmar Församlingarnas storlek församlingar 819 personer Församlingar med medlemmar 56 församlingar 2141 personer Församlingar med medlemmar 69 församlingar 4990 personer Församlingar med medlemmar 9652 personer 60 församlingar Församlingar med medlemmar 8515 personer 26 församlingar Församlingar med medlemmar 5945 personer 8 församlingar Församlingar med fler än 500 medlemmar ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

10 Utbildning Fotograf: David Gelinder Fotograf: Theresse Andersson Anders Svahn, lärare i svenska, religionskunskap och matematik vid Örebro Folkhögskola. En kulturell och etnisk smältdegel Vad motiverar dig mest med ditt jobb? Det bästa med att vara lärare är mötet med deltagare, det motiverar och ger energi. Att få vara med i klassrum och samtalsrum när individer utvecklas och växer som människor är det största man kan få vara med om. Hur ser du på 2013? Mina förhoppningar är att det ska fortsätta vara många som söker våra utbildningar. Vi vill under 2013 starta studier på grundskolenivå för de som inte har med sig en högstadieutbildning. Vi tror det kan göra skolan till en än större kulturell och etnisk smältdegel. Skolan är verkligen en spännande mötesplats och jag ser fram emot att få vara med och fortsätta att utveckla både utbildningar och människor. NYCKELTAL ÖREBRO FOLKHÖGSKOLA Gåvor 0 0 Kostnader Antal årsarbetskraft Kvinnor Män 8 7 ANVÄNDA GÅVOR FÖRSAMLINGSPROGRAMMET FP 4 % ÖMS 12 % MI 2 % ÖF 0 % Utanför Sverige 82 % FP Församlingsprogrammet, ÖMS Örebro Missionsskola, MI Missionsinstitutet, ÖF Örebro Folkhögskola Örebro Folkhögskola ett led i att förverkliga EFK var ett år som innehöll en välbehövlig konsolidering efter många händelserika år. Skolan fi ck nytt ledarskap och har blivit en nyckelaktör för det civila samhället i området. Skolans engagemang är ett viktigt folkbildnings- och missionsarbete som ett led i EFK var ett år präglat av både förändring och konsolidering. På grund av de senaste årens stora utvecklingsprocesser som Örebro Folkhögskola (ÖF) gått igenom har skolan varit i stort behov att låta sin verksamhet få sätta sig och få kontinuitet. Därför har stor vikt lagts på att utveckla skolans befi ntliga verksamhet istället för att starta nya verksamhetsgrenar. Nytt ledarskap Under sommaren tillträde Peter Hovlund som ny rektor efter Birgitta Lovén och Mattias Molin började arbeta som biträdande rektor. Peter har tidigare varit föreståndare för Götabro kurs- och konferensgård och samordnare för ÖFs bibelskolor. Peter har inlett sitt nya arbete med stor entusiasm och han ser många möjligheter och viktiga utmaningar som skolan står inför. För mig är viktigt att ÖF är med och bidrar till att förverkliga de intentioner och visioner som beskrivs i måldokumentet EFK 2020, säger Peter. Jag tror att alla skolans enheter är viktiga redskap i det arbetet. Folkbildningsarbetet i Vivalla och på Götabro kompletterar varandra och tillsammans gör de skolan till en dynamisk och utvecklande plats som kan påverka många människors liv. Peter betonar också vikten av vara en flexibel skola för att kunna möta framtidens utmaningar. Folkhögskola mitt i byn När ÖF flyttade till det mångkulturella bostadsområdet Vivalla beslutades det att skolan skulle vara brobyggare mellan människor, kulturer, religioner, föreningar och i det civila samhället i stort. Och skolan har under dessa år vuxit fram till att bli en nyckelaktör för det civila samhället i området. I samarbete med Örebro Bostäder och Örebro kommun samordnar och arrangerar man evenemang på Vivalla torg, sprider information och upprätthåller ett föreningsregister, anordnar samtalskvällar för bosatta kvinnor i området och upplåter sina lokaler och hjälper lokala föreningar att boka kommunala lokaler. Kvinnogrupp etablerades Under våren 2012 har en kvinnogrupp för boende i Vivalla etablerats. Utifrån kvinnornas önskemål anordnar ÖF samtalskvällar med olika teman som exempelvis kvinnors hälsa, barns och ungdomars fritid, trygghetsfrågor m.m. Kvällarna är välbesökta, det kommer ca kvinnor från olika etniska grupper. När kvinnorna samlas bygger de relationer, skapar nätverk och river kulturella murar. 10 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

11 Ett händelserikt år för Örebro Missionsskola Efter elva år som rektor för Örebro Missionskola (ÖMS) valde Pekka Mellergård att sluta sitt uppdrag. Det har varit innehållsrika år och skolan har utvecklats inom många områden. Skolan har arrangerat två populära mötesplatser under året, Sommarakademin med temat Resten av våra liv vad gör vi? och en bibelsynsdag då man samtalade om hur man läser Bibeln som Guds Ord. I slutet av 2012 avslutades en epok i ÖMS historia Pekka Mellergård avslutade sin tjänst som rektor efter drygt 11 år. Pekka gick från missionsuppgifter i Kina till utmaningen att leda ett utbildningscentrum i ständig förändring. Pekka har varit med och utvecklat ett allt tätare samarbete mellan ÖMS och folkhögskolorna inom EFK, vilket har skapat flera positiva mervärden för församlingsrörelsen. Han har också varit med under den tiden när ÖMS fick behörighet att ge kandidatexamen i teologi. De senare årens utvecklingsarbete har framför allt handlat om den nya pastorsutbildningen Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) i samarbete med Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen. En utbildning med stark koppling till ÖMS där Pekkas engagemang har varit ett viktigt bidrag till resultatet. Hans initiativförmåga och brinnande engagemang har också fått ett tydligt avtryck i tidskriften NOD. Pekkas starka intresse för att knyta den kristna tron till samhälls- och kulturfrågor fick här en tydlig plattform. Inte minst konsten har genom innehållet i NOD framstått som tolkare och bärare av tro och livsförståelse. Utvecklingen från ett nyhetsbrev till tidskriften NOD speglar hans övertygelse att Guds rike är något mer än församlingen, att Guds spår kan upptäckas i många miljöer och att församlingen har en kallelse att vara där mitt i världen. Sommarakademin gjorde comeback Under tre dagar i augusti återupptogs Sommarakademin och den återupptogs efter flera års uppehåll. Sommarakademin genomfördes i samarbete med tidningen Dagen och Libris förlag och antalet deltagarplatser räckte inte till för att alla intresserade skulle få plats. Temat var Resten av våra liv vad gör vi? och berörde aspekter på vuxenlivets dilemma att ha nått sina mål, faran av att bli färdig och saknaden av vision och drömmar för återstoden av livet. Roy McCloughry från England var huvudtalare och flera av lärarna vid ÖMS deltog liksom ett antal andra talare. De berörde alla de problem och möjligheter som finns när man längtar efter ett djupare liv och efter ett engagemang som gör skillnad i världen. Under hösten anordnade Örebro Missionsskola en dag kring frågan om bibelsyn. Ett stort antal deltagare kom och samtal fördes vidare bl.a. vid kaffebord och sociala medier. Populär bibelsynsdag Under hösten hölls en bibelsynsdag på skolan. Det kom ett stort antal deltagare till en dag kring frågan om bibelsynen inom EFK. Dagen genomfördes i samarbete med Svenska folkbibeln och Svenska Evangeliska Alliansen och speglade utgångspunkter och brottningar i hur man läser Bibeln som Guds Ord. Detta var något som engagerade många även innan och efter denna dag genom debattartiklar i tidningen Dagen, samtal på twitter och i bloggar. Foto: Maria Brolin NYCKELTAL ÖREBRO MISSIONSSKOLA ANVÄNDA GÅVOR ÖREBRO MISSIONSSKOLA Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft Kvinnor 4 3 Män Församlingsprogr. 4 % Örebro Missionsskola 12 % Missionsinstitutet 2% Utanför Sverige 82 % Örebro Folkhögskola 0 % ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

12 Utbildning Foto: MI Missionsinstitutet ger ökad förståelse för andra kulturer Missionsinstitutet (MI) rustar och förbereder människor i missionsuppdrag och i mötet mellan olika kulturer. Utbildningen är unik i sitt slag i Sverige idag och tar emot studenter från olika sammanhang inom svensk kristenhet. MI erbjuder även utbildning till olika yrkeskategorier i samhället för att ge en breddad interkulturell kompetens. Från och med hösten 2012 finns det möjlighet förbereda sig för interkulturell tjänst i Sverige och utomlands genom att gå Programmet för mission och interkulturella studier(promis) på halvfart under höst- och vårterminen. Det är en förändring som införts efter att det efterfrågats att man ska ha möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. Programmet drivs i ett utökat samarbete med Svenska Alliansmissionen och Pingst fria församlingar. Videokonferensutrustning har gett möjlighet för studiegrupperna i Örebro och Jönköping att följa föreläsningar och interagera. Heltidskursen på våren hade 14 studenter och halvfartskursen 13 studenter. Förutom PROMIS så erbjuder MI också fortbildning genom kortkurser, handledning och seminarier och under 2012 höll man två seminarier, ett om migrantförsamlingar och ett om den missionella kyrkan. Utbildning till olika yrkeskategorier Institutet för religion och interkulturella studier (IRIS), som är en del av Missionsinstitutet, har under året genomfört ett antal samtalstillfällen med bland annat en referensgrupp i Örebro. Avsikten har främst varit att forma en tydligare profil för IRIS specifika uppdrag genom att erbjuda utbildning till olika yrkeskategorier i samhället, myndigheter, institutioner och församlingar. Dessa utbildningar ger en ökad kulturförståelse och en breddad interkulturell kompetens. Berit Carlström är utvecklingssamordnare för IRIS. NYCKELTAL MISSIONSINSTITUTET ANVÄNDA GÅVOR MISSIONSINSTITUTET Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft 2 2 Kvinnor 1 1 Män 1 1 Församlingsprogr. 4 % Örebro Missionsskola 12 % Missionsinstitutet 2 % Utanför Sverige 82 % Örebro Folkhögskola 0 % 12 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

13 Paul Hedman ny föreståndare på Götabro I samarbete med Örebro Folkhögskola fortsatte Götabro kurs- och konferensgård under året att vara en viktig mötesplats. Här fördjupar många sin tro och utrustas för tjänst; bibelskolor har funnits här i olika former sedan Kursgården fortsatte under året att utveckla verksamheten med konferenser och bokningar. Peter Hovlund, tidigare föreståndare tillträdde under augusti tjänsten som rektor för Örebro Folkhögskola. Annica Ledstam antog uppgiften som tillförordnad föreståndare. Paul Hedman från Örebro tillträdde tjänsten 19 november och skulle som ny föreståndare få introduktion av Annica fram till årsskiftet. Annica insjuknade tyvärr akut och lades in på sjukhus där hon avled redan 20 november. Hon efterlämnar ett stort tomrum genom den mångåriga erfarenhet hon hade inom EFK och på Götabro som en uppskattad medarbetare. Välbelagda kurser Götabro kurs- och konferensgård ligger några mil utanför Örebro, inom en 20 mils radie för cirka fyra miljoner svenskar. Konferensplats Torp är närmsta granne med promenadavstånd. Andligt och historiskt har Götabro och Torp StepOut fortsätter ge unga personer inblick i mission StepOut-programmet har under 2012 drivits i samverkan mellan EFK och EFK UNG. Programmet riktar sig alltjämt till unga människor som vill upptäcka vad mission kan handla om, betjäna arbetet och utmanas i sin kallelse. Under 2012 har sex personer varit utsända genom StepOut för att praktisera inom EFKs internationella arbete. De befinner sig i Kambodja, Moçambique och Serbien och deltar i arbetet hos tre av EFKs samarbetsorganisationer med bland annat läxhjälp, undervisning i engelska och datasupport. Ett flertal av praktikplatserna finansieras med hjälp av praktikantbidrag från Internationella Programkontoret, förmedlat via Svenska Missionsrådet. StepOut-programmet fortsätter att spela en viktig roll inom församlingsrörelsen med uppgift bland annat att skapa en större förståelse för den värld vi lever i, att förstärka intresset och engagemanget för internationellt missionsarbete och att bidra med kulturförståelse till svenska församlingar. varit viktiga platser i frikyrklig väckelsehistoria. Mycket finns att berätta om den missionsiver som lett till tjänst för Gud i när och fjärran. Idag är Örebro Folkhögskola Götabros viktigaste samarbetspartner. De driver bibelskolor på internat på kurs- och konferensgården. Det är ett väl fungerande, spännande koncept som för många fått betyda oerhört mycket. En rad bokningar från församlingar och andra och konferenser genomfördes under året på gården, bland annat för EFKs missionärer. Tonårsbibelskolan hölls i juli månad under två veckor med 35 deltagare. Ett bra resultat gjordes genom många fina arbetsinsatser av medarbetare på kursgården. Intäktsmässigt kom detta att under 2012 väl gå i linje med att få en stabil ekonomi. Kostnaderna för energi drog dock ned en del av detta goda slutresultat. August Olsson är 21 år gammal och befinner sig sedan september 2012 i Kambodja där han jobbar med undervisning i engelska hos ICC, International Cooperation for Cambodia. August tillhör Korskyrkan i Umeå. Berit Carlström, utvecklingssamordnare för IRIS IRIS överbrygger kulturskillnader Hur har responsen varit på de samtalstillfällen som IRIS haft under 2012? Den har varit en god. Man betonar att det saknas mötesplatser för samtal omkring interkulturell kommunikation och erfarenheter gjorda i mötet mellan olika kulturer. Vi har erbjudit en sådan mötesplats. Vi har fått exempel på situationer där man känner sig osäker för att man inte kunnat möta varandra på samma nivå, utan haft olika utgångspunkter för de samtal som måste genomföras. Det kan gälla inom vården, skolan eller andra sammanhang där människor möts. Vilken utmaning ser du att IRIS står inför under 2013? IRIS kan bidra till att överbrygga kulturskillnader och skapa konstruktiv interkulturell kommunikation. Det finns olika slags föreställningar, fördomar och stereotyper omkring den andre, den annorlunda. Genom kunskap och god vilja kan vi närma oss varandra. Beskriv din roll i arbetet med IRIS? Jag är utvecklingssamordnare för IRIS. Uppgiften handlar om att forma ett program som kan genomföras under temadagar, i kontakt med samhällets olika funktionärer, i församlingen, i näringslivet. Allt för att bidra till ökad interkulturell kompetens. Fotograf: Lena Hellström ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

14 Närstående organisationer Fotograf: ALT Fotograf: Mathilda Boström ALT en församlingsbaserad ledarutbildning I augusti 2011 startades Akademi för Ledarskap och Teologi, en gemensam pastors- och ledarutbildning inom Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan och Pingst. I denna utbildning samverkar fem folkhögskolor (Hyllie Park, June, Mullsjö, Kaggeholm och Dalkarlså), två högskolor (Høyskolen for Ledelse og Teologi och Örebro Teologiska Högskola) och dessa tre samfund. Till detta kommer ett stort antal samverkande församlingar. Utbildningen bedrivs som en sammanhållen 3-4-årig utbildning på flera studiecenter spridda över landet (Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm/Uppsala och Umeå). Under läsåret 12/13 har ALT drygt 90 studenter och fullt utbyggd är planerna att ha ca 150 studenter. Utbildning i skärningspunkten Det som kännetecknar ALT är att utbildningen är församlingsbaserad. Alla studenter är knutna till en utbildningsförsamling där de har en mentor. Målet är att hålla samman teori och praktik, reflektion och andligt formande. Därför formas utbildningen i skärningspunkten mellan församling, folkhögskola och högskola. På detta sätt kan utbildningen kombinera det bästa från olika lärsammanhang. Här finns högskolans akademiska noggrannhet, folkhögskolans processorienterade personutveckling och församlingens praktiska andlighet. Ledare i församling behöver kunna kombinera många olika kompetenser och vara s.k. reflekterande praktiker. ALT är en spännande utbildningsresa med fokus på att träna ledare för att bygga Guds rike. EFK UNG-året 2012 EFK UNG är Evangeliska Frikyrkans barn- och ungdomsorganisation som under 2012 samlade cirka unga i de lokala församlingarnas barn- och ungdomsarbeten i Sverige. I allt som görs vill EFK UNG arbeta för efterföljelse av Jesus Kristus. UNG Ledare har blivit namnet på arbetet som EFK UNG gör för unga ledare och ledare för unga. För att stödja dessa arrangerade EFK UNG i mars 2012, tillsammans med bibelskolorna på Götabro, en ledarvecka och under festivalen Frizon i augusti anordnades särskilda seminarier och nätverksträffar för ungdomsledare. Under året har det även funnits två mentorsgrupper, en som har utgått från Hjälmargården och en från Liljeholmens folkhögskola. Festivalen Frizon EFK UNG arrangerade i augusti 2012 Sveriges mest unika festival, festivalen Frizon. Frizon gav också under året tillsammans med Libris ut en bok utifrån 2012 års tema, Kroppen. Under festivalens fem dagar samlades ungefär deltagare, funktionärer och medverkande. Där delades upplevelser och erfarenheter på Frizons ca 250 programpunkter i form av gudstjänster, seminarier, konserter, dans, teater, idrott och skapande. Stöd till Step Out och Torpkonferensen EFK UNG har under 2012 ekonomiskt stöttat barn- och ungdomskonferensen på Torpkonferensen och praktikantprogrammet StepOut, som även stöttats med marknadsföring. StepOut har antagit, förberett, och sänt ut sex unga människor, för att under en period på 4-6 månader pröva på mission. De utsända gör sin praktik inom EFKs internationella arbete. EFK UNGs styrelse påbörjade i början av året ett större visions- och organisationsarbete med målsättningen alla generationers församling. Efter årsmötet började fyra nya personer i styrelsen, vilket har inneburit en del tid till introduktion men framförallt nya perspektiv och insikter. Under året har också samtal inletts med EFK kring EFK UNGs framtid som ett eventuellt program inom EFK. Lyckade årsmöten under kongressen I samband med EFKs kongress i maj genomfördes EFK UNGs och EFK UNGs Bidragsspårs årsmöten i kapellet på Götabro. Årsmötena föregicks av ett seminarium och en diskussion om EFK UNGs framtid. Tack vare många ombud från flera församlingar blev det en bra diskussion både under seminariet och årsmötena. EFK UNGs Bidragsspår, som organiserar de föreningar i församlingarna som tar emot statsbidrag, välkomnade under 2012 Unga i Korskyrkan Uppsala som ny förening och har nu sammanlagt 39 föreningar runt om i Sverige. Under våren byttes logotyp för att tydliggöra sambandet med EFK UNG. 14 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

15 Liljeholmens folkhögskola var ett år då Liljeholmens folkhögskola konsoliderade vissa av de förändringar man genomförde året innan och lät tidigare beslut komma i funktion. I Skäggetorp i Linköping har folkhögskolan funnits i ett och ett halvt år och det har blivit ett nytt hem för kursdeltagare med svenska som andraspråk. Närvaron i Skäggetorp blir mer och mer naturlig och till våren 2013 planeras en studiemotiverande kurs för deltagare som inte har ett fullständigt gymnasiebetyg. En ny församlingsplantering inom EFK, Skäggetorpsgemenskapen, har även nytta av folkhögskolans lokaler på söndagseftermiddagar, då de firar gudstjänst där. En nyhet under 2012 var de mentorsgrupper för ungdomsledare som Johannes Stenberg tillsammans med bibelkursen på skolan och EFK UNG har startat. Det är ett försök att stötta de ungdomsledare som arbetar i församlingar. Genom att träffa varandra, studera tillsammans, be med och för varandra hoppas folkhögskolan att de skall rustas i sin tjänst och uppleva dagarna på Liljeholmen berikande och väl värda att prioritera. Evangeliska Frikyrkan är huvudman för Liljeholmens folkhögskola. Här kan man bland annat läsa Allmän kurs, svenska för invandrare (SFI) eller gå bibelskola. Det finns även konferensverksamhet, Liljeholmen Herrgård, som under året har haft många församlingsläger, konfirmationsläger och musikläger. Fotograf: Satu Knape Hyllie Parks Folkhögskola en bred utbildningsplats Hyllie Park Folkhögskola (HPF) har under 2012 fortsatt sin mångfacetterade verksamhet med allt från Svenska för invandrare (SFI) i Malmö till kulturkurs i Kunming, Kina. I den verksamhet som direkt riktar sig till församlingsrörelsen har flera förändringar skett. Akademi för ledarskap och teologi (ALT) har exempelvis genomfört ett första läsår 2011/2012 i det breda utbildningssamarbete som vuxit fram mellan folkhögskolor och högskolor. SALT-utbildningen pågick parallellt med ALT ett sista år och för att markera nedläggningen av SALT arrangerades i maj en minnesrik avslutning efter tolv läsår. Under avslutningen presenterade ALTs bitr. utbildningsföreståndare Dan Elofsson en större uppföljning som genomförts av alla de tidigare SALT-studenterna, bl.a. visar undersökningen att 95 % av studenterna haft ledningsuppdrag i församling eller annan ideell organisation efter studierna och att 60 % hade varit församlingsanställda. I augusti lämnade även HPF över Studiecentrat i Göteborg till Mullsjö folkhögskola som ett led i det nya ALT-samarbete där HPF är ansvarig för ett av de fem lärcentra som finns över landet. Bibelskola Nära Studieförbundet BILDA och EFKs församlingsprogram har under året ingått samarbete gällande Bibelskola Nära för att stödja utveckling av s.k. streamad bibelundervisning för smågrupper, kallad Nära smågrupp. Mattias Eveborn (HPF) och Susanne Olofsson (EFK) ansvarar för planeringen och flera av Studieförbundet Bildas konsulenter är inkopplade i projektet. EFK, med dess skolor, har ställt sig bakom projektet för att kunna utveckla konceptet med bibelundervisning som är inspelad och tillgänglig via webb. Per-Inge Andersson, rektor Hyllie Park Folkhögskola Vad har gjort särskilt intryck på dig under det gånga året? Det är inte lätt att välja men det är hur tio parter: folkhögskolor, högskolor och samfund genom samarbete har skapat en så bra och intressant utbildning som Akademi för ledarskap och teologi (ALT) är. Också modet att lägga ned flera andra utbildningar för att göra detta tillsammans är ett gott vittnesbörd. Det utmanar på fler områden. Hur ser du på 2013 för skolan, utmaningar och förhoppningar? HPF står inför flera utmaningar. En är att bli etableringslots för nyanlända invandrare där vi hoppas få fram goda synergier med vår sfi-verksamhet som nu har över 300 studerande. Den andra är att få vara med och utveckla Bibelskola Nära och Nära smågrupp i samarbete med EFKs Församlingsprogram, Liljeholmens- och Örebro Folkhögskola samt Örebro Teologiska Högskola. Fotograf: Hyllie Parks Folkhögskola ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

16 Internationellt Det går att förändra långsiktigt! Här verkar EFK i världen Kjell Bonerfält, bitr. missionsdirektor, ansvarar från och med februari 2012 för den internationella missionen. De fyra sista åren har han varit regionledare för Europa, en tjänst han avslutade vid årsskiftet. Innan dess var han sammanlagt tjugo år som missionär i Asien, varav elva som regionledare. Finns det något från 2012 som har etsat sig fast i minnet? Det finns flera saker. Att vi lyfte hela frågan om människohandel är ett exempel. Vi har ju alltid haft projekt som syftat till att förebygga handeln, men har nu utökat vårt arbete. Det är ett svårt område, men viktigt att se att det påverkar det vi gör i alla regioner, även vårt arbete bland barn. En annat minne är mötet med romerna i Serbien. Jag hade sett dem tigga på Drottninggatan i Örebro med sina pappersmuggar och nu såg jag dem i deras hemmiljö. Där mötte jag svensktalande romska barn som lärt sig lite svenska när deras familjer har tiggt här. Tack vare vår satsning på att utbilda barnen så bryts nu mönstret med tiggeri. Dessutom gör projektet att romerna får en mycket bättre ställning i samhället. Nu börjar de första barnen på gymnasiet! Det stärkte mig i min tro att det går att förändra långsiktigt. Under året har du varit med om att få till en helt ny region som fr.o.m består av Mellanöstern och Europa. Hur kommer det att märkas i församlingarna? Det jag hoppas på är att församlingarna som idag satsar på Mellanöstern eller Europa får upp ögonen för att det som sker i Mellanöstern idag påverkar oss i Europa och tvärtom. Allt hör samman. En församling som satsar på Latinamerika satsar ju indirekt på Europa p.g.a. de latinamerikanska missionärerna här. Det är komplicerat men spännande! Att allt fler av våra missionsländer nu är ivriga att själva skicka missionärer öppnar upp nya perspektiv. T.ex. behöver våra missionärer kunna träna andra till att bli missionärer. Hösten 2013 är också starten för ett Europaår då behoven i vår egen världsdel lyfts särskilt. Berätta om något som har uppnåtts i vår mission 2012 som du är speciellt glad över. Jag är särskilt glad över de insatser som lever vidare, som har egen bärkraft, t.ex. socialarbetarutbildningen i Laos som våra utsända skapade. Den kan påverka Laos utveckling mer än vad vi anar. Det gläder mig också oerhört att den kristna kyrkan växer i flera länder där vi finns; det finns en mottaglighet för evangeliet. Vi inom EFK borde vara stoltare över allt som åstadkoms! I många länder är vi en mycket viktig partner och det finns ett djupt förtroende för våra modersamfund och nu oss. Kjell Bonerfält Biträdande Missionsdirektor 16 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

17 Region Europa Under 2012 hade EFK 13 missionärer i regionen samt regionledare Kjell Bonerfält. Sverige Regionkontoret för Europa finns på Församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Sverigekontoret, Örebro. EFK var verksamt i nio länder: Basjkortistan (Ryssland), Frankrike, Portugal, Makedonien, Armenien, Österrike, Ukraina, Serbien, Spanien. Samarbetspartners: 9 st. Frikyrkan (EFK) bestod vid årskiftet av 296 församlingar och drygt medlemmar. EFK har under lång historisk tid gett internationellt stöd genom lokala samarbetspartners samt missionärer. Församlingarna samverkar även kring: Utbildning, läs mer på sid. 10. Församlingsutveckling och församlingsplantering, läs mer på sid. 6 Barn och ungdomar i församlingen, läs mer på sid. 6 och 14. Region Asien Under 2012 hade EFK 31 utsända missionärer Region Mellanöstern Under 2012 hade EFK 16 missionärer samt regionledarna Billy och Ewa-Lena *utsända i regionen. Samarbetspartners: 20 st samt ett antal lokala församlingar. samt en avgående regionledare som heter Owe Anbäcken och två nya regionledare, Helen Richard och Josefin Fållsten som tog över. Regionkontoret för Asien ligger i Chiang Mai, Thailand. Samarbetspartners: 36 st. Region Afrika Under 2012 hade EFK 9 missionärer samt regionledare Bernth-Åke Ottosson utsända i regionen. Regionkontoret ligger i Nelspruit, Sydafrika. EFK var verksamt i sex länder: Region Latinamerika Under 2012 hade EFK fyra missionärer samt Centralafrikanska republiken, Moçambique, Swaziland, Sydafrika, Tanzania och Zambia. Samarbetspartners: 12 st. regionledare Anna-Maria Jonsson utsända i regionen. Regionkontoret för Latinamerika finns på Sverigekontoret, Örebro. EFK var verksamt i tre länder: Brasilien, Peru och Paraguay. Samarbetspartners: 6 st. ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

18 Region Afrika Fotograf: Matilda Hector Johanna Rudolfsson, områdesansvarig i Afrika Hur ser en typisk dag ut för dig? Arbetet varierar mellan dagarna. Är jag på regionkontoret i Nelspruit, Sydafrika så skriver jag t.ex. mejl till stipendiekommiteerna hos våra samarbetspartners, läser rapporter från de olika projekten i RCA eller planerar någon workshop. Är jag i RCA så kan jag t.ex. tillsammans med president André Fegouto diskutera fortsättningen på ett evangelisationsprojekt eller tillsammans med tandteknikern ordna med utrustning till tandkliniken. Vad har gjort särskilt intryck på dig under det gångna året? I oktober hade vi workshop i tre dagar för de sydafrikanska pastorerna med Bertil Ekström från MI. En morgon läste pastor Mildred Ncane ur 2 Krönikeboken 20:15: Så säger Herren till er: Ni skall inte vara rädda och förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Ord som är bra att påminnas om, både för mig personligen men även för oss som kristen kyrka. Vilka utmaningar och möjligheter ser du inför det kommande året? I maj anordnas t.ex. en ungdomskonferens tillsammans med våra samarbetskyrkor i Sydafrika, Moçambique och Swaziland. Det blir en utmaning logistiskt, men även en möjlighet att skapa utbyten och forma en ny generation församlingsledare i dessa länder. Samarbetspartners Moçambique: Igreja União Baptista Moçambique (IUBM), Botswana: Holiness Union Church (HUC), Swaziland: Holiness Union Church (HUC), Sydafrika: Baptist Community Church (BACOC), Holiness Union Church (HUC), Independent Baptist Church (IBC), Place of Restoration (POR) Union Bible Institute (UBI), Tanzania: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT), Zambia: Mpongwe Baptist Association (MBA), RCA: Eglise Evangélique Baptiste (EEB), Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB). Fattigdomsbekämpning genom samverkan i mission EFK har genom sina modersamfund haft ett långt och gediget engagemang i Afrika. Idag arbetar man framförallt med stöd till samarbetskyrkor i de sex länder man verkar i: Centralafrikanska republiken, Moçambique, Sydafrika, Swaziland, Zambia och Tanzania. I Botswana görs inga insatser längre men det fi nns en relation till kyrkan där. Under 2012 har man fortsatt att arbeta med fokusområdena: fattigdomsbekämpning, utbildning och ledarträning, församlings och organisationsutveckling samt samverkan i mission. Partnermöte under 2012 Vartannat år inbjuder EFK alla samarbetskyrkor i regionen till ett partnermöte inföll mötet i juni och det hölls på African School of Mission utanför White River i Sydafrika. Ett tjugotal personer var samlade och alla länder utom Botswana var representerade. Förutom den specielle gästföreläsaren Göran Janzon medverkade även Bernth-Åke Ottosson, Johanna Rudolfsson och Elin Kullingsjö från Region Afrika. Det övergripande samtalet handlade om hur dessa kyrkor bättre kan bli rustade i sitt viktiga arbete i respektive länder. Samarbetskyrkorna hade även själva önskat ämnen vid mötet; t.ex. kongregationalism, fattigdomsbekämpning och samverkan i mission. Jubileum hos samarbetskyrkorna Under 2012 firades två jubileer bland EFKs samarbetskyrkor; Eglisé Evangelique Baptist (EEB) i Centralafrikanska republiken (RCA) och Holiness Union Church (HUC) i Swaziland. EEB i RCA firade 50-årsjubileum. EEB är idag ett stort samfund som sprider evangeliet i ett land som har enorma utvecklingsproblem. Vid jubileet medverkade bl.a. EFKs regionledare Bernth-Åke Ottosson och Göran och Irma Janzon. Den franska versionen av Göran Janzons doktorsavhandling Den andra omvändelsen överlämnades som en gåva till EEB från EFK. HUC i Swaziland firade 35-årsjubileum. HUC i Swaziland grundades av missionärer från Helgelseförbundet (ett av EFKs modersamfund) och dess tidigare missionsföreståndare Rolf Nordström var speciellt inbjuden som huvudtalare vid jubileet. Fattigdomsbekämpning prioriteras Ett av regionens fokusområden är Fattigdomsbekämpning. De övriga är Utbildning och ledarträning, Församlings- och organisationsutveckling samt Samverkan i mission. Under de senaste 50 åren har det getts oerhört mycket bistånd till Afrika. Detta har hjälpt Afrika att överleva men det har i många länder inte skett speciellt mycket utveckling. Under året har EFK inlett ett samtal med flera samarbetspartner om hur man kan bli bättre i detta arbete och man har ställt sig frågan: hur bekämpas fattigdomen på ett sätt som leder Fotograf: Hasse Persson 18 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

19 till en hållbar utveckling? I Moçambique har EFK varit med och utbildat lärare som i sin tur ska träna entreprenörer som vill starta företag för att bekämpa fattigdomen. EFK har även i Moçambique varit engagerade i att bygga upp ett pilotprojekt i staden Vilankulos med bl.a. en förskola för barn i familjer med stora behov. I RCA fortsätter EFK att stödja samarbetskyrkan som bl.a. bedriver ett utvecklingsprojekt bland bayakafolket liksom ett omfattande hälso- och sjukvårdsarbete bland de allra fattigaste. Fotograf: matilda Hector Områdesansvariga missionären Johanna Rudolfsson tillsammans med rektor, lärare, mormor och elev i skolan i Nola, RCA. Foto: EFKs arkiv Utbildning en viktig del i Afrikas utveckling På grund av att de stora sjukdomarna malaria och hiv/aids har slagit ut nästan en hel generation så är 50 % av befolkningen i de flesta afrikanska länder söder om Sahara 15 år eller yngre. Detta innebär att utbildning är och kommer att vara väldigt viktigt för en lång tid framöver. Ett av regionens fokusområden är just utbildning och under året har unga människor hos alla samarbetspartners fått stipendier för att studera. I RCA tar EEB ett allt större ansvar för utbildning i sekulära skolor då regeringen inte längre klarar av att tillhandahålla grundläggande utbildning till alla barn. De har under året byggt flera nya skolbyggnader. Även träning av nationella nyckelpersoner har skett, främst inom ekonomi och administration. Detta är bland annat viktigt för att EFKs samarbetskyrkor ska kunna genomföra en transparent administration i ett samhälle som är starkt utsatt för korruption. Dessutom har ett seminarium hållits med pastorer Gränsöverskridande samtal på Afrikakonferens Hur man bäst bekämpar fattigdom och samarbetar i mission det var några av de gemensamma utmaningar som togs upp på konferensen för EFKs partnerkyrkor i Afrika den 5-7 juni 2012 i Sydafrika. Representanter från alla sex partnerkyrkor deltog. Liefie Ngwamba närvarade på mötet, är styrelseledamot i HUC Sydafrika och arbetar till vardags som vice rektor på ett gymnasium. Hon uppskattade att få ta del av EFKs historiska bakgrund, då den även är en del av kyrkan i Sydafrika. Att få veta mer om EFKs historia och hur man arbetar idag gör att vi även förstår vår identitet bättre, berättar Liefie. Det bekräftade att vi i Sydafrika och vår moderkyrka i Sverige är på väg mot samma mål och drivs av samma längtan. i HUC, Sydafrika. Bertil Ekström från Missionsinstiutet undervisade om hur man kan fatta praktiska beslut som förändrar kyrkans strukturer i riktning mot att bli en ännu mer kongregationalistisk kyrka. Nytt regionkontor i Sydafrika Under året kunde EFK inviga det nya regionkontoret i Nelspruit, Sydafrika. Detta är en väl fungerande kontorsbyggnad som inrymmer både arbetsplatser, konferensrum, en bostadsdel och ett mindre gästhus. Planen är att även HUC i Sydafrika ska använda ett av kontorsrummen. Regionkontoret utgör ett nav i hela verksamheten och här hålls seminarier och utbildningar. På grund av Nelspruits strategiska läge i regionen Mpumalanga gästas kontoret också ofta när resenärer passerar. Nelspruit ligger bara tre timmars bilresa från Maputo, Mocambique och två timmars resa till Emkhuzweni, Swaziland. Partnerkonferens i Sydafrika. På bilden ses respresentanter från olika samarbetspartner samt EFK-medarbetarna Johanna Rudolfsson, Bernth- Åke Ottosson och Göran Janzon (i bakgunden). Fotograf: Elin Kullingsjö Place of Restoration i Sydafrika firade 20 år Monica och Basil Woodhouse lånade ut sin nya husvagn till en behövande familj. 20 år senare är Place of Restoration (PoR) ett stort center för föräldralösa och utsatta barn, och för rekrytering av fosterfamiljer. Förra året firade centrat 20 år och på dessa år har man gått från att låna ut sin husvagn till en familj till att nu årligen ta hand om närmare 100 barn och att ge 200 föräldrar utbildning i föräldraskap i programmet Give a child a family. Centret har även blivit certifierat att vidareutbilda socialarbetare. Arbetsmetoderna sprids både i Sydafrika och i andra länder. Hela 23 länder står i kö för att ta del av de speciellt utvecklade metoderna för att ta hand om barn. NYCKELTAL AFRIKA Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft 6 6 Kvinnor 3 3 Män 3 3 ANVÄNDA GÅVOR AFRIKA Latinamerika 9 % Asien 27 % Sverige 18 % Afrika 20 % Europa 11 % Mellanöstern 15 % ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET

20 Region Asien Foto: EFKs arkiv Fotograf: Rustin Klafka Josefin Fållsten och Helen Richard, regionledare Asien Ni har gjort ert första år som regionledare, kan ni sammanfatta kort hur det har varit? Helen: Det har varit ett utmanande år, på alla sätt. Josefin: Jag håller med. Regionens mission har en ca 120-årig historia och det finns mycket att både lära känna, hysa stor respekt för men också en hel del som mår väl av förnyelse. Ni är båda regionledare för Asien. Hur har ni delat upp arbetet mellan er? Josefin: Vi har båda helhetsansvaret och vi samtalar, bollar saker och delar på det mesta. Men vissa saker har vi delat upp. Jag har ansvar för Indien, Nepal, Japan, Laos och Helen har ansvar för Kambodja, Bangladesh, Kina och Thailand. Helen är även kontorschef för regionkontoret. Hur har det gått för era familjer att anpassa sig till ett liv i Thailand? Josefin: Vi har ju varit här i snart tre år och vi trivs men det är ett liv med många utmaningar. Utmaningarna har under året som gått bestått av ett omfattande förnyelsearbete och en omorganisering både på regionkontoret och ut i partnerskap och projekt. Helen: För oss är det första året och det har varit utmanande även för oss. Både barn och vuxna går igenom en process när man lämnar hemma för borta, och det tar tid innan borta och det främmande blir hemma. Men barnen klarar sig bra tycker jag och det känns skönt. Utbildning och nya kunskaper ökar självständigheten hos partners i Asien Nya regionledare och nya fokusområden är två stora förändringar som skedde under 2012 i Region Asien. Missionärer som varit länge i regionen har avslutat sin missionstjänst och nya har kommit till. År 2012 började med att Region Asien fick två nya regionledare, Helen Richard och Josefi n Fållsten, efter att Owe Anbäcken slutade. Ett fördjupat arbete med att utveckla fokusområden för Asien fortsatte under året och de områdena är församlingsplantering, människohandel, barns rättigheter och miljö/klimatfrågor. Dessa områden kommer EFK satsa på framåt och ha särskild kompetens inom. Missionärer som slutat och kommit till Asien Under året som gått har flera missionärer avslutat sina perioder i Asien. Ragnhild Nyström avslutade sin treårsperiod som rådgivare i utbildningsfrågor inom United Mission to Nepal (UMN) och därmed en missionstjänst på ca 12 år i Nepal. Familjen Otto och Pernilla Ardeby flyttade åter till Sverige, efter att ha bott och arbetat i Tansen, Nepal i fem år. Pernilla Ardeby har en fortsatt anställning för att slutföra registreringen av den utbildning hon skapat för barnsjuksköterskor. Familjen Elin och Anders* har arbetat i Laos i tre år och avslutade sitt uppdrag sommaren Elin* fortsätter sin tjänst på deltid för att fortsätta arbeta med den grundkurs i socialt arbete, som hon och Anders utvecklat. Barbro och Stefan Emilsson som arbetat vid regionkontoret i Chiang Mai, Thailand avslutade sin tjänst efter totalt nio år i missionen. Stefan fortsätter i annan tjänst på EFKs Sverigekontor i Örebro. Familjen Per och Anna Zetterberg har funnits i tjänst i Nepal, med Business as Mission (BAM) under tre år, men antogs som EFKs missionärer i november *Skriver inte ut fullständigt namn pga. säkerhsetsrisk. Barnen i centrum Flera av projekten i Asien som rör barn har under den senaste tiden haft stora framgångar. Ett av projekten finns i Nepal och har haft som mål att utbilda sjuk- och undersköterskor till att bli barnskötare. Utbildning och kunskap om hur man tar hand om barn i sjukvården har inte funnits i 20 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2013 1

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2013 1 ÅRSBOK 2013 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2013 Årsbok verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4 Församling

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1 ÅRSBOK 2014 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2014 i korthet 2 Daniel Norburg om året som gått 3 Det här är EFK 4 Församling

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN SVENSKA ALLIANSMISSIONEN Historien präglar oss Svenska Alliansmissionen är en av de äldsta frikyrkoorganisationerna i landet. Rötterna går tillbaka till 1853 då Jönköpings Traktatsällskap bildades. Åtta

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Afrika - mission förr och nu

Afrika - mission förr och nu Nr 2 April 2013 Direkt Sónia Persson förmedlar hopp till unga i Moçambique Läs mer PÅ S.6 Jonatan Strömgren har hjärtat i flera världsdelar Läs mer PÅ S.9 Afrika - mission förr och nu 1 Innehåll Behövs

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret ÅRSBOK 2011 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2011 Årsbok verksamhetsåret 2011 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4-5 Församling

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

EVANGELISKA FRIKYRKANS TRO OCH SJÄLVFÖRSTÅELSE

EVANGELISKA FRIKYRKANS TRO OCH SJÄLVFÖRSTÅELSE Örebro 2007-11-14 EVANGELISKA FRIKYRKANS TRO OCH SJÄLVFÖRSTÅELSE Inledning I ett samhälle med snabb förändring och ökad religiös mångfald finns ett växande behov av att som kristet trossamfund beskriva

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Kårutveckling och Kursutbud för ideella ledare och medlemmar. inspiration - nyheter - tips till Frälsningsarméns kårer

Kårutveckling och Kursutbud för ideella ledare och medlemmar. inspiration - nyheter - tips till Frälsningsarméns kårer Kårutveckling och Kursutbud för ideella ledare och medlemmar inspiration - nyheter - tips till Frälsningsarméns kårer nr 1/april 2016 INSPIRATION - NYHETER - TIPS Det finns inget som den lokala församlingen

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR. Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg

Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR. Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg 2013 Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg Välkommen på en framtidsspaning! Om vi blickar framåt hur är vi då församlingsrörelse på bästa sätt?

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

TIDSLINJE FÖR VIKTIGA HÄNDELSER

TIDSLINJE FÖR VIKTIGA HÄNDELSER TIDSLINJE FÖR VIKTIGA HÄNDELSER Södra Sudan/ Kenya 1985-1998 Barbro Wallhäger arbetade 1985-88 i Juba, Sudan med att starta en förskola i samarbete med en lokal församling. Hon utbildade lärare i samarbete

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning INLEDNING Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Som Jesus efterföljare i ett missionsuppdrag och under tillbedjan

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Till 10 på dagordningen Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2014-2015 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Charlotta

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Kommittédirektiv Utbildning för imamer Dir. 2008:66 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska kartlägga och analysera de behov av utbildning för

Läs mer

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag.

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag. Uppdraget pågår Hur presenterar vi bäst vår tro och gemenskap, på en gång stark och svag, bärkraftig och ödmjukt sökande, i dagens samhälle? Vad vill vi göra för att få folk att känna sig hemma i kyrkan

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision Salts syftesparagraf definitioner, utläggning och vision Inledning Detta häfte har skrivits av Salts generalsekreterare Olof Edsinger på uppdrag av Salts styrelse. Texten är antagen av Salts styrelse vid

Läs mer