Adolf Fredriks församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adolf Fredriks församling"

Transkript

1 0 Adolf Fredriks församling Förvaltningsberättelse för år 2011

2 1 Kyrkorådets förvaltningsberättelse Adolf Fredriks församlings verksamhet under 2011 Adolf Fredriks församlings församlingsinstruktion tydliggör att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i diakoni och mission. Församlingsinstruktionen ska vara ett inriktningsdokument som ger en helhetssyn med en gudstjänstdimension i det församlingen gör, en diakonidimension i det församlingen gör, en missionsdimension i det församlingen gör, en undervisningsdimension i det församlingen gör, så att människor utvecklas och mognar. Utifrån detta har församlingen formulerat en helhetsinriktning för verksamheten med orden: GE MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT VÄXA I KRIS- TEN TRO. Denna inriktning av församlingens arbete konkretiseras i ett antal inriktningsmål, som ligger till grund för planering och budgetarbete. Under 2011 har den församlingsinstruktion som beslutades 2007 använts för verksamhetens inriktningsmål. Efter varje mandatperiod ska församlingsinstruktionen ses över enligt bestämmelserna i kyrkoordningen. Ett sådant arbete påbörjades i februari Under våren 2011 har översynen av församlingsinstruktionen slutförts och kyrkofullmäktige och domkapitel har tillsammans med kyrkoherden fastställt och skrivit under en översedd församlingsinstruktion. I denna har en översyn gjorts av inriktningsmålen och församlingens organisation. Här ges nu kortfattat exempel på hur församlingen arbetat för att leva upp till inriktningsmålen under året Till församlingsinstruktionen har fogats en begravningspastoral som fastställts av kyrkoherden. En handlingsplan för dopuppföljning i åldrarna 0-18 år är ännu under utarbetande. Under 2011 har beslut fattats i kyrkorådet att församlingen från och med 2012 går över till Svenska kyrkans nya kontoplan. Detta innebär att budget liksom årsberättelse från och med detta år kommer att ha en ny och förändrad utformning. Även under 2011 har en stor fråga i församlingens arbete varit förhållandet till de andra församlingarna på Norrmalm. Särskilt gäller det församlingens administrativa samarbete med Gustav Vasa församling. Från 1 januari 2010 hyr Adolf Fredriks församling ut delar av sina lokaler till Gustav Vasas administration och fastighetsförvaltning. Församlingsexpeditionen har blivit gemensam med gemensamma lösningar för kopiering, it och telefoni. De anställda som arbetar med fastighetsförvaltning från de båda församlingarna har samlokaliserats till Skolhuset i Adolf Fredriks församling. För att de anställda i de båda församlingarna ska lära känna varandra har under året genomförts flera gemensamma personalaktiviteter. Kamreren i Adolf Fredriks församling och klockaren i Gustav Vasa församling har beviljats tjänstledighet med 50 % från sina ordinarie tjänster under viss tid fram till 30 december 2013 för att på den delen anställas av den andra församlingen. Därigenom har uppnåtts att kamreren sköter ekonomin i båda församlingarna och klockaren fastighetsförvaltningen i båda församlingarna, samt att de är anställda av församlingen i vilken de sköter dessa uppgifter. Under det gångna året har uthyrningen av lokaler till Gustav Vasa församling och samarbetet kring ekonomi, fastighetsförvaltning och administration fortsatt. Båda församlingarna har gemensamt gått in i stiftets telefoniplattform och använder samma telefonväxel vilket medför att alla inom de båda församlingarna ringer till varandra utan kostnad när man använder kortnummer.

3 2 En enkel utvärdering av det samarbete som inletts under 2010 mellan våra båda församlingar visar att Adolf Fredriks församling förutom inkomster från uthyrningen även får vissa besparingar när det gäller kopiering och pappershantering i övrigt. Även under detta andra år av samarbetet mellan församlingarna har värdefulla besparingar kunnat uppnås. Under 2011 har några förändringar bland de anställda ägt rum som påverkat verksamheten. Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson har arbetat 20 % med fackligt arbete. Församlingen har under året anlitat förre komministern Lars Collmar att gå in på prästerliga uppgifter 20 %. Fastighetsförvaltaren Sven Löfvenberg har varit utlånad 75 % till Stockholms stift för arbetet med Citybanan. På flera av de arbetsledande uppgifterna har kyrkogårdsvaktmästare Michael Ghomri gått in i hans ställe. På uppgifter som gäller ekonomi och kyrkogårdsadministration har klockaren i Gustav Vasa församling, Gustav Ålåker, gått in. Komminister Annika Millde har från sommaren varit föräldraledig. Som vikarie under föräldraledigheten har rekryterats vikarierande komminister Christina Selberg. Till ny körledare efter Karin Bäckström har utsetts Christoffer Holgersson som under hösten vikarierat för henne. Under våren 2011 hade församlingen tillgång till en pastorsadjunkt från stiftet, Anna Malmqvist. Hon avslutade sin tjänstgöring i vår församling under sommaren. Inga längre sjukskrivningar har förekommit bland de anställda under året. Från slutet av maj till slutet av juli hade församlingen oväntat besök av 26 norska etioper som lämnade sina hem i Oslo för att de hotades av utvisning till sitt ursprungsland Etiopien. De vägrade att lämna våra lokaler trots erbjudanden om boende på vandrarhem och studentlägenheter. Många engagerade sig i deras situation från församlingen, stiftet och kyrkans nationella nivå. Eftersom de inte ville lämna våra lokaler fick tyvärr polisen till slut ingripa och avhysa dem, och flytta dem till flyktingförvar. De norska etiopiernas situation fick viss medial uppmärksamhet. Huvuddragen i verksamheten under 2011 är att församlingens ungdomsarbete har fortsatt med sin uppskattade ledarskola och med regelbundna ungdomsträffar och kvällsmässa på tisdagar, ännu dock bara en gång i månaden. Under året gjordes ett fortsatt försök med konfirmandundervisning med HBTQ-profil i samarbete med Regnbågsmässan. Ett antal ledarsamlingar genomfördes och några intresserade konfirmander anmälde sig som dock avanmälde sig efter skolstarten till hösten. Vi kunde konstatera att underlaget för denna inriktning av konfirmandundervisningen är för litet för en årlig grupp. Musikverksamheten har under året haft många höjdpunkter bland annat ett uruppförande av ett Juloratorium av Mattias Sköld i december. Torsdagarnas Qigong med efterföljande orgelmeditation och mässa har samlat många deltagare. Sammantaget kan konstateras att verksamheten under 2011 efter två år av överskott i förhållande till budget uppvisar ett kraftigt underskott. Främst beror underskottet på att församlingens värdepapper givit ett dåligt resultat, kyrkoavgiften har blivit lägre än beräknat, ersättningen från kyrkogårdsförvaltningen blivit lägre än beräknat, men sett till verksamhetens kostnader även att de fasta utgifterna för fastigheterna blivit högre än beräknat och att konsertverksamheten överskridit budget. Samtidigt måste tilläggas att församlingens intäkter från uthyrnings- och serveringsverksamheten fortsätter att stiga och att inkomsterna från deltagaroch entréavgifter varit högre än budgeterat vilket visar att många människor söker sig till vår församling. I följande framställning kommer resultatet att redovisas mer i detalj. Verksamheten Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Totalt

4 3 Måluppfyllelse för gudstjänst och kyrkomusik Under det gångna året har församlingen uppfyllt målet att forma gudstjänster, som är levande och adekvata i en föränderlig värld. Under 2011 har detta skett genom att samtliga präster och kyrkomusiker tillsammans med kyrkvärdarna samtalat om gudstjänsternas långsiktiga planering. En grupp av präster, en musiker och en kyrkvärd har arbetat med en översyn av församlingens gudstjänstagendor. Ett särskilt planeringsmöte genomfördes inför gudstjänsterna i stilla veckan och påsk. Steget att vidareutveckla de pastoraler som finns för dop och vigsel har inte tagits under året som gått. Arbetet med en begravningspastoral som påbörjades i februari 2010 fullföljdes under våren Ett arbete med översyn av församlingens doppastoral initierades i november Församlingen har uppnått målet att möjliggöra barndop i Adolf Fredriks kyrka genom begjutning eller nedsänkning. Församlingen har uppnått målet att vidareutveckla musikens möjligheter att fördjupa det andliga livet och belysa det förkunnade Ordet. Församlingen har fortsatt att utveckla barns möjlighet att delta i församlingens gudstjänster. Församlingen har uppnått målet att som cityförsamling erbjuda gudstjänster och samlingar åt företag, organisationer och skolor. Församlingen har uppnått målet att värna kyrkorummets skönhet och funktion. Församlingen har inte haft någon särskild vidareutbildning för kyrkvakter och övriga medarbetare i ett diakonalt förhållningssätt men i samtal har vikten av detta understrukits. En utbildning i kyrkans mikrofon- och högtalarsystem har genomförts i vilken även kyrkvärdar och präster deltog och fick utbildning i mikrofonteknik. Under året har ett arbete fortsatt för att göra söndagarnas huvudgudstjänster mer välkomnande för barn och barnfamiljer. Som ett led i detta har barn- och ungdomskörerna medverkat inte endast vid familjegudstjänster utan även i vanliga högmässor. Även de minsta barnen i miniorkören och Sångfåglarna har medverkat i familjegudstjänst. I kyrkan har under det gångna året kyrkvandringar anordnats för skolelever vid påsk, allhelgona och julhelgen samt ett flertal skolavslutningar genomförts i samarbete med närliggande skolor. Adolf Fredriks kyrka är en Musikkyrka. Detta omdöme har Adolf Fredriks kyrka väl förtjänat och har även under det gångna året varit tydligt. Församlingens tre kyrkomusiker har hållit en hög konstnärlig nivå och fått många fina omnämnanden i tidningarna. Dessa kyrkomusiker strävar efter att fördjupa gudstjänstlivet genom en medveten satsning på körsången, psalmsången och orgelmusiken i gudstjänsten. Under sommaren anordnades regelbundet guidade visningar av kyrka, kyrkogård, textilier, kyrkvind och orgel. Särskilda sommarvärdar fick utbildning i att guida och möta människor. Denna verksamhet har varit mycket uppskattad. Även sommarkonserterna på söndagskvällarna under juli månad har rönt stor uppskattning. Dessa åtgärder och aktiviteter har svarat mot de inriktningsmål som anges i församlingsinstruktionen. Gudstjänster och kyrkliga handlingar Vid söndagarnas högmässor tjänstgör två kyrkomusiker, normalt medverkar en kör eller ensemble. Kören är aktiv även i församlingssången och sjunger oftast från koret. Solister och ensembler har under året även medverkat i andra typer av gudstjänster. Musiken vid gudstjänster och kyrkliga handlingar får genom kyrkomusikernas och körernas medverkan en mycket hög kvalitet som stärker församlingens sång och gudstjänstliv. Resultatet för detta kostnadsställe följer budgeten förhållandevis nära. Ett visst underskott kan konstateras, men avvikelsen är i förhållande till budget endast 1,3 % Under 2010 förlades till kyrkan den tjänst som tidigare varit delad mellan uppgifterna som kyrkvaktmästare och kyrkoskrivare till 80 %. Detta har givit något bättre kontroll på

5 4 kostnaderna för kyrkvakter, men fortfarande är det svårt att beräkna utgifterna totalt för extra personal Kyrkomusikalisk verksamhet Målet med all kyrkomusik är att ta vara på musikens möjlighet att fördjupa och belysa det förkunnade Ordet samt att möta den stora efterfrågan på Musik som finns hos många människor. Vidare att främja församlingssången och levandegöra kyrkomusik från olika epoker fram till vår samtids uttrycksmedel. Adolf Fredriks församling har en stark musikalisk tradition som vi har att värna om. De anställda som arbetar med musik tror mycket starkt på musikens förmåga att engagera och entusiasmera, även människor som står på tröskeln till kyrkan och dess budskap. En mycket god kvalitet har präglat församlingens musikaliska verksamhet i dess helhet och därmed har ett viktigt mål för den verksamheten uppfyllts. Adolf Fredriks Vokalensemble och Mikaeli kammarkör Den goda och höga kvaliteten har bibehållits. AVE Adolf Fredriks Vokalensemble har kunnat upprätthålla en stadig numerär av kvalificerade sångare 16 stycken. Det totala antalet sångare som engagerats under 2011 har varit 40; en liten ökning jämfört med året innan. AVE har under 2011 tjänstgjort vid 45 tillfällen (vårterminen 22 ggr sommar 8 ggr höstterminen 15 ggr); fler än någonsin! Skälet är det från KR uttalade önskemålet att det vid varje gudstjänst i Adolf Fredriks kyrka skall körsång förekomma. Det har för AVEs del inneburit en ökad arbetsbelastning men verksamheten har detta till trots kunnat genomföras enligt schema; även under de kritiska sommarmånaderna. AVEs arbete innebär i normalfallet samling/repetition söndagar och medverkan i högmässa kl Stort arbete läggs ner på att finna passande repertoar. Den skall dels vara kyrkoårsanpassad dels ha tillräcklig musikalisk substans för att kännas angelägen för sångarna. Därför kan man i Adolf Fredriks kyrka ibland får höra musik som ligger långt utanför allfarvägarna; något som vi också fått otaliga och uppskattande bevis för. Om församlingssången har förbättrats kan diskuteras. Stödet från kören i varje söndags högmässa ger församlingen möjlighet att utveckla psalmsången. Det är värdefullt! Budgetramen för AVE har inte hållits. Att den överskridits måste förklaras av det starka önskemål som finns från församlingens sida att kunna erbjuda körmusik vid de allra flesta av våra gudstjänster. Det är omöjligt att enbart be några få körsångare komma till en söndags gudstjänst. Om några då blir sjuka eller får sjuka barn kan körledaren plötsligt stå med bara två eller tre sångare och den planerade repertoaren blir då omöjlig att framföra. Körledaren försöker planera årets söndagar så att pengarna ska räcka. Under 2011 blev det tyvärr större kostnader än budgeterat. Som mål för konsertverksamheten med Mikaeli Kammarkör finns att bibehålla och utveckla den höga konstnärliga kvaliteten på den konsertanta verksamheten och att genom en förbättrad information nå fler åhörare. Grunden i denna verksamhet har varit Mikaeli kammarkör och dess mycket goda sångare. Repertoarbredden är ett signum för Mikaeli kammarkör från tradition till uruppföranden. Det som kostar är den konsertverksamhet där vi måste anlita extra musiker (sångsolister och orkestermusiker). Till vintern 2011 fick Adolf Fredriks församling erbjudande om ett uruppförande som inte var planerat i budget. Mattias Skölds Juloratorium bedömdes vara av en sådan nat-

6 5 ionell musikalisk betydelse att det inte gick säga nej. Oratoriet tillägnades Mikaeli Kammarkör. Vid konserten framfördes Skölds Juloratorium tillsammans med Bachs Juloratorium I- III). Konserten blev också en stor framgång. Denna obudgeterade konsert kostade mycket att genomföra och därför kan inte någon konsert med orkester genomföras under 2012 för att på detta sätt täcka det uppkomna underskottet. Under förbrukningsartiklar har i kostnadsstället uppkommit ett underskott på grund av inköp av noter, arkivlådor och notställ. Det kan dock ifrågasättas om inte dessa kostnader bör läggas över flera år eftersom de kommer att finnas och användas under lång tid framöver i församlingen. Under 2011 gjorde Mikaeli kammarkör i Adolf Fredriks kyrka 5 större konsertproduktioner varav två med stort instrumentarium samt traditionsenlig medverkan vid högmässan första söndagen i advent. 1) 20.2 Jubilate Deo Italiensk musik från renässans och barock, 2) 9.4 Laudi hyllningskonsert till Ingvar Lidholm 90 år, 3) 8.6 Sommarkvällskonsert Brahms, Mahler m.fl (stor orkester och solister), 4) 5.11 Den förseglade ängeln rysk dramatisk musik av Rodion Sjtjedrin, 5) Juloratorium av Mattias Sköld (uruppförande) och Bach (stor orkester och solister). Konserterna har under 2011 samlat många åhörare. Stämningsläget inför 2012 är allt gott. Kvaliteten har varit hög, Vi ser alltfler besökare och intäkterna har aldrig varit högre under år Mikaeli kammarkör varit i Adolf Fredrik. Vi ser fram emot nya musikaliska äventyr i Adolf Fredriks kyrka! Övrig konsertverksamhet Målet med kyrkomusiken i församlingen är att ta vara på musikens möjlighet att fördjupa och belysa det förkunnade Ordet, samt att möta den stora efterfrågan på musik som finns hos många människor. Vidare att främja församlingssången och levandegöra kyrkomusik från olika epoker fram till vår samtids uttrycksmedel. Adolf Fredriks församling har en stark musikalisk tradition som vi har att värna om. Vi som arbetar med musik tror mycket starkt på musikens förmåga att engagera och entusiasmera, även människor som står på tröskeln till kyrkan och dess budskap. De mål som finns är att bibehålla omfattning och kvalitet av musikverksamheten, att bibehålla frekvensen med körsång i gudstjänsterna, att förbättra församlingssången, att arbeta mer aktivt för att utveckla informationen, finna nya vägar och nya samarbetsformer. Församlingens musiker har under året strävat efter, och kanske lyckats, bibehålla omfattning och kvalitet på musiken vid gudstjänster och konserter. Det är körmedverkan vid nästan alla årets högmässor. Arbetet med att förbättra församlingssången består främst i att ha körmedverkan vid högmässorna, välja psalmer medvetet samt sträva efter ett inspirerande och kantabelt orgelackompanjemang. En viss utökning av annonsering i tidningarna har ofta gett ett synbart resultat i fråga om antalet besökare vid konserter. Körmedverkan vid de flesta högmässorna under hela året. Två kyrkomusiker medverkar alltid; en organist och en körledare eller försångare. Arbete består också av många uppgifter som inte syns i den ekonomiska budgeten. Det består främst av orgelspel vid högmässor, gudstjänster, kyrkliga handlingar och konserter med mera; med ett ofta omfattande förberedelsearbete. Kontinuerlig konsertverksamhet under vår och höst bestående av bland annat. körkonserter, kammarmusik och orgelmusik, samlat i generalprogram. Orgelmusik varje tisdag kl året runt.

7 6 Sommarmusik genomfördes med fem konserter i juli. Sex orgelkonserter Unga Organister genomfördes i augusti med god uppslutning av åhörare. I organistens arbete ingår också att sköta vården av våra orglar och pianon samt handhavandet av kyrkans klockspel. I övrigt har musiker deltagit i möten med kyrkomusikerna i kontraktet och stiftet, lektioner med konfirmander, orgelvisningar, skolvandringar, musikutredning, personalresa. Det för året uppkomna överskottet kan bero på att kostnader som skulle ha förts på detta kostnadsställe har hamnat på kostnadsställena 631 och 634. Det kan exempelvis gälla kostnader för noter som på detta kostnadsställer har nästan hela beloppet kronor outnyttjat Barn- och Ungdomskörerna Barn och Ungdomskörsverksamheten har haft en stor och gedigen verksamhet både när det gäller det stora antalet körsångare som söker sig hit, fördelat på sex körer, och besöksantalet på konserter. Förutom ordinarie konsertverksamhet är Luciakonserterna de konserter som har inbringat stora intäkter. Adolf Fredriks Ungdomskör har medverkat regelbundet vid tisdagsmässor i Taizéanda, påsknattsmässa och högmässor samt det årligt återkommande julspelet på julafton. Kören har framfört Te Deum av Otto Olsson i samarbete med musiker från Kungl. Filharmoniska orkestern i Adolf Fredriks kyrka. Körens första större konsert på vårterminen var i samband med Jungfru Marie bebådelsedag. Lördagen innan genomfördes ett något utökat program i ett möte med Gustavi Ungdomskör från Göteborgs Domkyrkoförsamling i Ljungs kyrka, utanför Linköping. Kören genomförde stora uppdrag under höstterminen bland vilka kan nämnas Adventskonsert i Adolf Fredriks kyrka, konserten Från mörker till ljus i Dublin på inbjudan av Svenska Handelskammaren, gästande kör på Sanna Nielsens julkonsert i Adolf Fredriks kyrka, samt de välbesökta Luciakonserterna på Luciakvällen. De yngre körerna har medverkat vid familjegudstjänster och konserter. Diskant- och Juniorkören var inbjudna gäster vid uruppförandet av Human Beings Live i Gustavsbergs kyrka. Påskmusikalen Hanna av Georg Riedel framfördes i ny musikalisk dräkt strax innan påsk och blev mycket uppskattad. Ett arrangemang för instrumentalensemble komponerades och musikalen framfördes i ett samarbete mellan Barn-, Diskant- och Juniorkören med solister därur och Ulf Lundmark som rollen Vaktmästare. Till påsk var också Diskant- och Juniorkören inbjudna som gäster att medverka vid den återkommande uppsättningen av Matteuspassionen av JS Bach i Engelbrektskyrkan. Som avslutning på vårterminen satsade alla de yngre körerna tillsammans och genomförde en Musikgudstjänst med instrumentalister där bland annat Benjamin Brittens tonsättning av psaltarpsalm 150 framfördes. Förutom att körerna genomförde traditionella adventskonserter och sedvanligt julspel bjöd Diskant- och Juniorkören bland annat på konserterna Songs of Love i mitten av oktober och Carols of Christmas veckan innan jul. Barn- och Ungdomskören har också medverkat vid högmässor i Gustaf Vasa kyrka under höstterminen Julspelet 2011 var kopplat till välgörande ändamål, Ny gemenskap, som erhöll både biljettintäkter och kollektmedel vid det tillfället. Det lilla överskott som redovisas i verksamheten beror mest på att planerna för resor med körerna under 2011 var svårt att genomföra då tillsättningen av tjänsten efter Karin Bäckström blev klart först i sommar och semestertid. Det innebär att planeringstiden för resor blev för kort för att hinna genomföra på ett adekvat och tillfredsställande sätt. Dessutom blev

8 7 genomförandet av större orkesterverk med Ungdomskören för höstterminen också svårt att hinna planera för och genomföra i den utsträckning budgeten avsåg för Istället satsades en del medel på att bygga vidare på församlingens notbibliotek som ständigt måste utvecklas och expanderas samt att täcka upp för interna serveringskostnader som kommer att ses över mer tydligt för Måluppfyllelse för undervisning Församlingen har under 2011 bedrivit verksamhet som gäller undervisning och utveckling av kristen tro med väldigt många människor. Glädjande nog söker sig ett stort antal personer till församlingens konfirmandarbete, barngrupper, kurser och ungdomssamlingar. De uppsatta målen har uppfyllts, men i detta ligger också en problematik. Större antal än vad församlingen egentligen kan ta emot söker sig till dessa verksamheter. Kursutbudet för vuxna skulle också kunna expandera om resurser fanns. Församlingen har under 2011 prövat alternativ till att resa med ungdomar till klostret Taizé i Frankrike. En ledarresa har genomförts under hösten till Berlin och Wittenberg. Församlingen har under 2011 fortsatt arbetet med en ledarskola för ungdomar och fortsatt att utveckla regelbundna ungdomsträffar på tisdagar i samband med en mässa i Taizéanda. Konfirmanderna Samtliga mål förutom att utveckla samarbetet på Norrmalm ännu mer är uppfyllda Vi har dock fortsatt samarbeta med övriga tre församlingar vad gäller informationsmöte i Gustaf Vasa kyrka, vi har en gemensam webbsida där man kan hitta Norrmalms fyra församlingar och de olika konfirmationsalternativen. Under augusti/september informerade vi tillsammans med övriga församlingar på alla skolor i Vasastan/Norrmalm som tagit emot oss. Detta innebär alla skolor utom Lilla akademien och Enskilda Gymnasiet. Under 2011 besökte vi varje skola för information under två dagar. Konfirmanderna träffades en gång i månaden från november till juni för att sedan åka på läger på Östgötagården. Årskullen har varit liten och vi hade under 2011 ett konfirmandläger i juni med avslutande konfirmationsgudstjänst. Under lägret har varje konfirmand getts möjlighet till samtal om livsfrågor, livstolkning utifrån kristen tro och utformat och hållit minst en andakt. Varje konfirmand har deltagit och medverkat på minst tio gudstjänster. Vi uppfyller Svenska kyrkans riktlinjer och församlingens mål med konfirmandarbetet. En gång i månaden har vi haft Tisdagsmässa. Under året har vi haft ledarutbildning före mässorna. Så för ungdomarna hänger detta ihop. Ledarna och ungdomarna är också delaktiga i Taizémässan. Under vecka 44 gjordes en fördjupande Demokrati och Lutherresa till Berlin och Wittenberg för årets konfirmander och de ungdomar som varit ledare under året. Målet för att resa med ungdomar och ledare är en fortsättning på deras kristna liv som för de flesta startade under konfirmationsläsningen. Resorna ger också ungdomarna del av den världsvida kyrkan. Resan och ungdomsträffarna svarar också mot målet med arbetet med livsfrågor. Ett särskilt konfirmandprojekt med HBTQ-inriktning har under 2011 pågått med strukturbidrag från Stockholms stift. Flera ledarsamlingar genomfördes och några konfirmander hade anmält sig, men när höstterminen skulle starta drog sig de anmälda konfirmanderna ur gruppen. Projektet fick därför läggas ned. Tillsammans med ledarna och företrädare för

9 8 Regnbågsmässan och RFSL Ungdom kunde vi konstatera att det inte finns ett tillräckligt underlag för att bedriva sådan konfirmandverksamhet varje år (projekt) (Taizé) Barn och familj, ledare och skola Verksamheter för barn och familj under 2011: Öppen Förskola Onsdag ca.1,5 år Rim&Ramsor Måndag ca. 4 år Kyrkråttorna Onsdag år Mammakvällar En kväll/månad alla åldrar Babypsalmsång Tisdagar månader Tjejgruppen Torsdagar år (från ht 2011) Förutom dessa återkommande verksamheter tillkommer ibland andra mötesplatser. Under våren hade vi en Familjens påskkväll då familjer inbjöds att komma och pyssla samt äta och fira mässa. Under hösten inbjöd vi även Julpysselkväll. Öppna Förskolan besöks i snitt av 14 familjer varje vecka. I Rim&Ramsorgruppen finns det plats till 17 barn, det är fullt nästan varje vecka. På Kyrkråttorna sjönk antalet barn under vårterminens slut och då höstterminen startade kom ingen. De flickor som gått i denna grupp fann istället en plats i Tjejgruppen. Många andra flickor har också hittat till Tjejgruppen som visat sig fylla en stor efterfrågan. Här når vi ju också den åldersgrupp som annars är svår att nå. I mars 2011 startade vi också med Babypsalmsång på tisdagar i koret i kyrkan. Hit är föräldrar och små barn välkomna. Vi sjunger psalmer som anpassas till kyrkoåret och hinner också umgås och dricka kaffe i sakristian. Denna verksamhet har rönt stort intresse, både från föräldrar och media och andra stift som besökt oss. Mammakvällarnas besökare varierar mellan 6-12 stycken. Grupperna leds av församlingspedagog tillsammans med våra unga frivilligledare. Mammakvällarna delar präst och pedagog på. Tjejgruppen leds av Sofia Backsten och ungdomsledare. För att sammanfatta vår verksamhet når vi många familjer som är hemma med små barn. Ett glapp finns dock mellan 12 år och konfirmationen. Det är dock den åldersgrupp som är svårast att samla i gruppverksamhet, enligt många församlingar. Vår verksamhet röner uppskattning bland församlingsbor och andra som söker sig hit. Vi uppfyller våra inriktningsmål i församlingsinstruktionen: att som ett led i församlingens dopundervisning erbjuda varierade former av verksamhet för barn, att utveckla former för kontakter med de föräldrar vars barn finns med i församlingens verksamhet. Barn- och familjeverksamheten har i stort följt budget för Ett visst överskott kan noteras. Vi har fortsatt med vår ledarutbildning. En gång i månaden, på tisdagar mellan träffades alla ledare. Vi inleder och avslutar tillsammans, men delar in så att alla får den utbildning som de behöver. Vi har valt att göra såhär för att stärka gruppen och för att de inte ska bli de nya och de gamla. Vi åkte också på ett helgläger till Graninge stiftsgård. Ledarna får samma utbildning vare sig de är konfirmand- eller barngruppsledare. I utbildningen går vi bland annat igenom etik, grupprocess, tystnadsplikt, andaktsmetodik, lekmetodik, Min tro och kyrkans tro. Det är en gedigen ledarutbildning som rustar ungdomarna till bra ledare.

10 9 Vi uppfyller våra inriktningsmål i församlingsinstruktionen: att arbeta för att samla och utbilda ledare för barn- och ungdomsarbetet och låta denna ledargrupp fungera som resurs i vår församling. Verksamheten med ledarutbildning har i stort följt budget för Ett visst överskott finns även här. Vi har under 2011 tagit emot 15 skolklasser/förskolegrupper med över 25 barn vardera i åldrarna 4-12 år. Barnen har då varit här på påskvandringar, kyrkvisning och orgelvisning, Allhelgonastund samt krubbvisning. Vi har haft kontakt med Adolf Fredriks musikklassers ledningsgrupp och rektorn på Franska skolan och varit i kontakt med Enskilda Gymnasiet för att hitta olika samarbetsformer mellan skola och kyrka. Vi har i ett samarbete med Norrmalms församlingar arbetat fram en plan för högstadiearbete, årskurs 6-9, ett arbete som bygger på våra kyrkliga handlingar. Den första samlingen i detta projekt Fyra dagar om livet hade vi i september i Adolf Fredriks kyrka då åk.6 var inbjudna till en samling om identitet och dopet. I november hade vi del 2 i S:t Matteus kyrka då åk 8 bjöds in till en dag om döden och begravning. Lilla Adolf Fredriks skola och Adolf Fredriks musikklasser hade sina sommaravslutningar i Adolf Fredriks kyrka. Adolf Fredriks musikklasser hade även sina julavslutningar här. Vi hade även Internationella engelska gymnasiet här för studentavslutning. Genom skolarbetet ger vi skolbarnen en möjlighet att känna till vår kyrka, att få ta del av kyrkans berättelser och traditioner och inbjuder till samtal om andlighet och livsfrågor. Verksamheten med skolarbete har under 2011 haft små utgifter på grund av att arbetet bedrivits med befintlig personal utan särskilda materialkostnader (Ledar) (Skola) Ungdomar och vuxna Inom Skolhusarbetet har flera kurser hållits och två pilgrimsresor genomförts, en till Egypten och en till Jerusalem. Som en del av arbetet i Skolhuset har inbjudits till ett café med läsrum och meditationsrum. Skolhusprojektet avslutades 2006 och har efterföljts av ett omfattande arbete med kurser, dialoggrupper, resor och retreater som samlat många. Under året har caféet i Skolhuset kunnat hållas öppet med bidrag från Föreningen Kontakt och Gemenskap i Adolf Fredrik som en mötesplats för föreningens medlemmar. En samtalsgrupp Djupdykning i kristen tro har fortsatt under 2011 en kväll i månaden. Under våren har samtalsgruppen arbetat med katolsk Mariologi och martyren Maximilian Kolbe som avrättades i Auschwitz. Gruppen avslutade våren med en studieresa till Krakow, Chestokowa och Auschwitz. Under hösten har gruppen samlats kring den engelska kyrkans historia, tro och organisation. Bibelsamtalen på måndagskvällarna har fortsatt att samla många deltagare. Församlingen har uppfyllt målet att inbjuda nyinflyttade och de som fyller jämna år till kyrka och församlingshem för att presentera Adolf Fredriks församling och dess verksamhet samt att alla nyinflyttade hälsas välkomna till församlingen och fått information om församlingens arbete genom den mapp som informatören tagit fram. Församlingen har under det gångna året fortsatt att erbjuda fördjupning av erfarenheten av meditation och retreat samt inbjuda till musikaliskt drama och körsång. Församlingen har fortsatt att kontinuerligt utveckla församlingens studieverksamhet och bibelstudiearbete, och att anordna öppna temakvällar där vi som församling tar upp aktuella samhällsfrågor.

11 10 Församlingens övergripande mål är att ge människor en möjlighet att växa i kristen tro. Detta mål konkretiseras i olika inriktningsmål av vilka följande ingår. I arbetet med företagskontakter har följande tolkningar gjorts av det övergripande målet: att visa att livskvalitet (upplevelser av värde och mening) är en viktig förutsättning för det goda arbetslivet, att erbjuda samtal om livets värde och mening, att delta i kurser och konferenser som kan främja strävan att skapa en tillfredsställande metod för upplevelser av värde och mening. Följande aktiviteter har under 2011 ägt rum: Sex öppna föreläsningar: Våren: tre föredrag om Mening i en materiell värld, Hösten: tre föredrag om 2000-talets andlighet. Samtal om värde och mening och skrivande av boken Skaparkraften: en idéskrift om organisationens värden och växande tillsammans med andra författare. I skolhusverksamheten har följande inriktningsmål funnits: att ge människor möjlighet att växa i kristen tro genom att erbjuda ett öppet forum för kurser, bibelsamtal och samtal om livsfrågor, att erbjuda samtal i grupper om livsfrågor, att motverka stress, oro och utbrändhet genom att skapa ett sammanhang präglat av lugn, stillhet och harmoni, att ha en beredskap att aktivt delta i samhällsdebatten i olika media De aktiviteter som under 2011 har ingått i skolhusverksamheten har varit: sex kurser i Kierkegaards existentiella filosofi (7 kvällar x 3 timmar per termin), två kurser i kristen andlighet (7 kvällar x 3 timmar per termin), två kurser i bibelorientering, tre retreathelger på Frötuna gård, pilgrimsresa till Assisi och Jerusalem, två samtalskvällar om mänskligt växande, öppna samtal med Föreningen Skolhusets vänner, samt delaktighet i samhällsdebatten i olika media. Framsteg har gjorts med skapandet av en metod som främjar större medmänsklighet i arbetslivet. Utvecklingen av skolhusverksamheten går bra. Fortsatt stort intresse för Skolhusets aktiviteter efter sommarpratet i SR P1 torsdagen den 12:e augusti De ekonomiska och personella resurserna är inte tillräckliga. Det behövs mer personella resurser för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Verksamheten med företagskontakter har i stort följt budget för Skolhusverksamheten har genom många deltagare givit ett stort överskott när det gäller intäkter. Kyrkorådet beslutade efter en framställning från den ansvarige att överskottet användes till vissa ökade informationsinsatser och till att reservera till en planerad Kirkegaard-konferens som arrangeras av församlingen Måluppfyllelse diakoni Det finns många uppsatta mål för diakoniarbetet i Adolf Fredriks församling. Sammantaget har verksamheten sökt att uppfylla dessa mål och att finna vägar att utveckla verksamheten. Församlingen har en anställd diakon. Inom det diakonala församlingsarbetet de uppsatta målen kunnat uppnås. Att målen uppnås betyder dock inte att behoven därefter försvinner. Behoven finns kvar inom församlingen. Diakoni Målen för församlingens diakoniarbete är: Att motverka stress, oro och utbrändhet genom att skapa ett sammanhang präglat av lugn, stillhet och harmoni Att tydligt erbjuda enskilda samtal och bikt

12 Att hålla en hög krisberedskap genom samarbete med polis och Norrmalms stadsdelsförvaltning Att utveckla caféverksamheten i skolhuset Att ta emot eller besöka människor som hamnat i utsatta situationer Att motverka ensamhet och isolering genom att skapa en trygg, öppen och positiv gemenskap för församlingens medlemmar Att särskilt beakta ensamstående föräldrars behov av mötesplatser Att på olika sätt stödja verksamheten för hemlösa, bland annat Ny Gemenskap Att kunna hänvisa sörjande till en sorgegrupp som vi gemensamt ordnar inom församlingarna på Norrmalm Att inbjuda de äldre som fyller jämna år från 70 år och uppåt till en samling där de kan mötas och få möta församlingens anställda och av dem få veta mer om församlingens verksamhet Caféet i Skolhuset kan drivas med bidrag från föreningen Kontakt och Gemenskap och har en mycket viktig funktion som mötesplats för många äldre och ensamma. Cafélokalen används också till konstutställningar och de mindre rummen hyrs då och då ut till sammanträden och mindre grupper. Diakoniutskottet, syföreningen och föreningen Kontakt och Gemenskap har träffats regelbundet under året. Diakoniutskottet sammanträder normalt en gång per månad. Syföreningen kallas numer tisdagsträffen och möts varannan vecka under terminerna. Föreningen Kontakt och Gemenskap har sammanträtt ett flertal gånger och genomfört en vårlunch och en höstlunch. En mammagrupp finns sedan 2000 och genomför träffar regelbundet. Ett flertal resor har gjorts under året. En vårresa till Vadstena samlade 45 deltagare. Sommarens femdagarsresa gick till Söderköping med 25 deltagare. En julmarknadsresa till Taxinge slott genomfördes med 43 deltagare. Många församlingsbor vill ha fler resor! Under året har många enskilda samtal genomförts. Vi strävar efter att bemöta dem som kommer på bästa sätt i en bra miljö. Samtalen ökar i antal. Krisgruppen på Norrmalm har träffats ett antal gånger och vi har också haft en större övning i Adolf Fredrik tillsammans med Stadelsförvaltningen. Mammagruppen som funnits sedan år 2000 träffas som nämnts regelbundet och är också med på Ny Gemenskaps trettondagslunch samt Adolf Fredriks basar. Födelsedagsfesten för församlingsmedlemmar från 70 år har genomförts och den ger vidare inspiration för våra församlingsbor att komma tillbaka till andra aktiviteter. Diakonen har också träffar med nätverket Kyrka - Polis som träffas både i Stockholmsgruppen och nationellt. Som helhet går det säga att budget har följts i stort och att medlen använts på bästa sätt. Genom äldreprojektet har tre grupper pågått varannan vecka: livserfarenhets-, boende- och historiegruppen. I boendegruppen som nu kallas Svearingen har 12 kvinnor deltagit. Svearingen har under hösten uppgått i tisdagsträffen. Livserfarenhetsgruppen har bestått av sju kvinnor och män som under året har mött församlingens ungdomsledare vid några tillfällen och haft givande samtal tillsammans. Historiegruppen som består av 10 kvinnor och män har bidragit med några intressanta föredragshållare till syföreningsträffarna. Gruppen tar reda på fakta om historien här på Norrmalm och presenterar för varandra. Möten sker regelbundet med socialsekreterarna och alla diakoner på Norrmalm. Ett särskilt kostnadsställe finns för övriga kostnadsställen. Den används framför allt till anordnande av församlingens födelsedagsfest för de äldre, 18 rörelser Taiji Qigong och liknande verksamhet. Detta kostnadsställe uppvisar i år ett överdrag orsakat av att det glädjande nog kom väldigt många till födelsedagsfesten. Taiji Qigong som vi startade med sommaren 2007, fortsätter att vara mycket populär. Det är i snitt ca 40 personer som deltar varje gång. Tyvärr var qigongledaren Gudrun Khemiri sjuk i början av året så att vi blev tvungna att ställa in på torsdagarna, men kom igång igen i april. Den trogna gruppen saknade henne 11

13 12 mycket. Bland annat anställda på företag inom församlingen. Qigong är ett bra exempel på verksamhet för en citykyrka, då lunch- och daglediga kan koppla av för en stund. En kvarts orgelmeditation och mässan efteråt är det allt fler som tycker är en perfekt avslutning. Verksamheten har tyvärr under 2011 redovisat ett underskott (fösamlingssammank) Måluppfyllelse mission Ett enda inriktningsmål finns i Församlingsinstruktionen för arbetet med mission: att utveckla församlingens lokala arbete för internationell diakoni och mission. Detta mål har uppfyllts främst genom av den fortsatta utvecklingen av kontakterna med vänförsamlingen i Tanzania. Inga andra enskilda inriktningsmål eller särskilda kostnadsställen finns för församlingens verksamhet med mission. Församlingsinstruktionens missionsperspektiv går dock igenom allt det som sker i församlingen. Gudstjänster och konserter, undervisning och diakoni har genomgående en inriktning att inbjuda och samla människor och ge möjlighet att växa ytterligare både som människor och i sin tro. Under 2011 har de gamla vänförsamlingskontakterna med den lutherska församlingen i Ilemera i Tanzania fungerat som förut. Kyrkorådet har utsett kyrkokamrer Thomas Gahne att vara församlingens kontaktperson. Genom honom har under året ett antal hälsningar, kollekter och gåvor förmedlats. Ett uppehåll i utbetalningarna har gjorts under 2010 i samband med att församlingen i Ilemera upprättade ett nytt bankkonto som vi kontrollerade med stiftet i Bukoba innan vi började använda det. Vi får nu en detaljerad redovisning för hur översända medel har kommit till användning. Varje söndag bärs i Adolf Fredriks kyrka liksom i kyrkan i Ilemera fram förböner för varandra i gudstjänsten. Måluppfyllelse förvaltning Församlingens förvaltning har uppfyllt de flesta av de uppsatta målen. Församlingen har uppfyllt målet att värna om en god arbetsmiljö för församlingens anställda genom att erbjuda företagshälsovård inklusive sjukgymnastik, genom subventionerad familjerådgivning och enskilda samtal, genom gratis deltagande i 18 rörelser Qigong, genom olika personaldagar inkluderande tid för socialt umgänge och genom avtal med AFA försäkring. Central förvaltning Bland målen för församlingens centrala förvaltning märks att vidareutbilda kyrkorådet i kyrkoordningen och i det som gäller omsorg om församlingslivet och ansvar för församlingens grundläggande uppgift och i det som gäller ledning och samordning av församlingens förvaltning, att vidareutbilda församlingens kyrkvärdar i sitt uppdrag, särskilt i det som gäller gudstjänstlivet och omsorgen om församlingslivet i övrigt. Vidare finns som mål att utveckla församlingsexpeditionen som ett församlingens administrativa centrum som tjänar församlingens grundläggande uppgift, att tillgängligheten vid akuta situationer säkerställs, att säkerställa att församlingens arkiv sköts enligt gällande bestämmelser och att värna om en god arbetsmiljö för församlingens medarbetare. Kyrkorådet har uppfyllt sitt mål för 2011 genom att delta med fyra ledamöter vid stiftets presidiekonferens, samt genomfördes det den 24 november 2011 en röstutbildning i kyrkan för kyrkvärdar och präster, syftet med utbildningen var att förbättra ljudet för besökare vid gudstjänster.

14 13 Kyrkorådet och kyrkofullmäktige har under året besvarat två remisser, den första var församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad och den andra var den nationella nivåns strukturutredning Närhet och samverkan. Kyrkorådet har för året haft kostnader med kronor lägre än budget, främst beroende på att inga konferenser har genomförts under året, dessutom har det inte funnits några kostnader för arkivering samt har inte kostnaderna för företagsförsäkringar bokförts på För församlingsexpeditionen har besparingar gjorts för inventarieavskrivningar med kronor, främst beroende på att inga större inköp har gjorts under de senaste åren samt för Totalt har det under central förvaltning blivit överdrag på kostnaderna för data, programvaror m.m. med kronor, delvis på grund av låg budgetering samt att kostnaderna för programvaror blivit högre. Även kostnaderna för telekommunikation drog över budgeten med kronor, dock har ett riktat församlingsbidrag från stiftet erhållits på kronor, för dessa extra kostnader. En särskild satsning på fortbildning av de anställda gjordes under 2011 genom att studera det internationella arbetet som kyrkan, FN och Röda korset bedriver och som vi i församlingsarbetet ofta kommer i kontakt med. Fördjupningen avslutades med en fyra dagars personalresa till Genève där de anställda besökte Kyrkornas Världsråd, Lutherska Världsförbundet, FN och Röda korset och fick träffa företrädare för dessa organisationer och veta mer om det arbete de bedriver. 010 (kyrkoråd, fullmäktige) (revision) (församlingsexp.) (kameralkontor) (personalvård) Fastighetsförvaltning Inriktningsmål för kyrkan är att värna kyrkorummets skönhet och funktion och dess inventarier, att sköta/bevara församlingskyrkan i enlighet med god förvaltningssed, dvs. fastigheterna skall så kostnadseffektivt som möjligt anpassas till dagens verksamhet samtidigt som antikvarisk hänsyn skall iakttas (i enlighet med kulturminneslagen kap. 4). Kyrkan, kostnadsställe 310, att hålla kyrkan öppen alla dagar under året, att två städningar per vecka utförs av tillsvidareanställda vaktmästare, att kyrkvaktsuppdraget utförs av fast anställda kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare, att hörslingan byts i enlighet med Vård- och underhållsplanen, att ritningar (gäller även församlingshus) som tidigare förvaltning överlämnat till stadsarkivet kopieras för att etablera fungerande förvaltning. Församlingshuset, kostnadsställe 360, att förbättra skalskyddet genom att byta till ett låssystem som kan styras och övervakas elektroniskt - denna åtgärd berör även skolhuset och kyrkan - att projektera renovering av elstammar. Övriga målspecifika äskanden har inte budgeterats för verksamhetsåret Skolhuset, kostnadsställe 361, för skolhuset anslogs för verksamhetsåret 2011 en investeringsbudget om 600 tkr med 20års avskrivning att användas för åtgärder på rötskadade fönsterbågar samt för fasadputsning. Måluppfyllelse 2011: Genomförda projekt som angivits i budget: Förbättrat skalskydd: Byte av låssystem. Omfattande undersökning av ljudsystemet i kyrkan. Hörselslingan har åtgärdats.

15 14 Projektering av renovering av fasadputsning och renovering av rötskadade fönsterbågar på Skolhuset. Länsstyrelsen har också lämnat godkännande för genomförande. Skanning av ritningar deponerade hos stadsarkivet har inte genomförts. Efter förhandling har istället ett antal felaktigt överlämnade installationsritningar återlämnats till församlingen. Projekt som inte hunnits med på grund av tidsbrist: Projektering av renovering av elstammar. Fasadputsning och renovering av rötskadade fönsterbågar på Skolhuset har alltså endast projekterats men inte genomförts Kyrkvakter: Städningar har utförts av ordinarie vaktmästare med undantag för semesterperioder. Målet att kyrkvaktsuppdraget skall utföras av fast anställd personal uppnås inte fullt ut så tillvida att orubbad schemaläggning innebär att extra vaktmästarpersonal regelmässigt krävs för att hålla kyrkan öppen sex timmar per dag veckans sju dagar. Verksamhet: Under året har översyn och korrigeringar av avtal för bl.a. takskottning, kyrkoklockor, kyrkur, väktarutryckning, inbrott-, överfall- och brandlarm samt hyrmattor har skett. Hyrorna för parkering har höjts. Försäkringsbolagens elrevision genomfördes hösten 2010 med totalt över 100 anmärkningspunkter på kyrka, skolhus och församlingshus. Åtgärder i enlighet med dessa anmärkningar har beställts och till viss del vidtagits under år Efter överläggningar och påtryckningar från församlingens försäkringsrådgivare Bolander & Co på försäkringsgivaren så har försäkringspremien sänkts för kommande år med bibehållande av de ändamålsenliga villkoren. Lokalen i skolhuset som tidigare använts för projektanställddiakon hyrdes ut per 1/11 till Wonderboys AB med KPI-reglerad årshyra om 120 tkr. Ett av två larmutryckningsavtal med Securitas har efter genomgång konstaterats vara helt obsolet och har avslutats. Larmsystemen för överfall och inbrott orsakade under året ett antal falsklarm och slutade dessutom fungera under året. Utryckande polis har anmodat församlingen att vidta åtgärder. Dokumentation om systemuppbyggnad och om den egna organisationen saknades. Systemet gick inte att laga utan har fått göras om. De två systemen har ersatts med ett system för både överfall och inbrott. Ett nytt inpasseringssystem med personliga koder för inbrottslarmet i kyrkan har införts. Kyrkoherden har anmodat åtgärder för förbättring av ljudet i kyrkan. En omfattande utredning har genomförts. I kyrkan har hörselslingans förstärkare bytts ut. Befintlig utrusning har setts över. En utbildning för hantering av fakturaunderlag har genomförts så att fakturaunderlagen nu skapas hos den som hanterar om respektive verksamhet husmor, kyrkogårdsvaktmästare, förrättningsbokare och kamrer. Utbildning av hur begravningsclearing skall debiteras har också skett. Härvid är förhoppningen att korrekt clearing nu skall debiteras. Då Stockholms stad ej är ägare av kyrkogården så äger församlingen rätt att debitera clearing för samtliga gravsättningar. Tidigare har församlingen ej debiterat kr eller 70 kr/år motsvarande 25 års gravfrid sen senast gravsatta jml lagstiftning och Kammarkollegiets avgiftsreglerande författning. Sven Löfvenberg har övertagit ansvaret för fastigheterna stegvis sedan januari Han delar sin tjänst mellan Gustav Vasa och Adolf Fredriks församling. Hans tjänst är nedsatt till 25 % på grund av stiftsåtagandet att samordna berörda församlingar och Citybanan. Gustav Ålåker från Gustav Vasa har tjänstgjort i hans ställe. Michael Ghomri har temporärt övertagit arbetsledaransvaret för vaktmästarna. Arbetstidsbrist har medfört att fastighetsansvarige inte hunnit medverka på alla kyrkorådets arbetsutskott. Fastighetsansvarige har kontinuerligt rapporterat ärenden på ledningsgruppsmöten där kyrkoherden medverkat så att kyrkoherden

16 15 fått underlag för slutlig fakturaattest och för eventuell vidare föredragning i kyrkorådets arbetsutskott. Kostnader eller investeringsprojekt som överstigit budget: Det ymniga snöfallet bidrog till att snöröjningen kostade kr, ca 21 tkr dyrare än antaget i budget. På kostnadskontot har även en åtgärd på frostsprängda stuprör kr debiterats. Skylift krävdes för åtgärden. De taxebundna kostnaderna för elektricitet och fjärrvärme hade budgeterats 105 tkr lägre de faktiska kostnaderna. Bytet av låssystem blev dyrare än förväntat på grund av anpassningar som krävdes av verksamheten i samlingslokalerna och kring kör- och serveringsverksamheten. Avskrivningen på 42 tkr är sammantaget 7,5 tkr mer än vad som budgeterats för detta konto. Kostnaden och den uppkomna tillgången är emellertid hänförliga till kyrkan och skolhuset varför budgeterad avskrivning för kyrkan borde användas. Projektet beräknas hänförligt till kyrkan och skolhuset med totalt ca 20%. Kostnader som understigit budget: Projektering av renovering av elstammar i församlingshuset har inte hunnits med varför den anslagna investeringsbudgeten för detta, 200 tkr, 30årig avskrivning, kr/år, inte ianspråktagits. Avskrivningar för kyrkan har budgeterats med 55 tkr utan förklaring. Avskrivning på bytet av låssystem skulle kunna ha bokförts på kyrkan men investeringens avskrivningskostnader har i sin helhet belastat församlingshuset. Några kostnader som inte funnits i budget men ändå belastar fastighetsförvaltningens konton: Totala kostnaderna för åtgärderna av problemen med överfalls- och inbrottslarm överstiger 65 tkr. Åtgärder som krävts för godkänd elrevision har i år endast medfört utgifter om ca 45 tkr kr avser installation av Presto AB av godkänd nödljusbelysning i kyrkan. Konsult för utredning av anmärkningar på åskledarsystemet kostade 8tkr. Utgiften à 30 tkr för Byggnadsverket AB projektering av fasadputs och renovering av fönsterbågar har kostnadsförts i sin helhet. Även om projektet inte är genomfört i sin helhet så var det en del av investeringsbudgeten. Kostnaden bör därför tillgångsföras och avskrivas under tillämplig tid. Vid översyn av takskottningsavtalet konstaterades att befintlig entreprenör (verksam vintern 2010/2011) debiterat en väldigt hög taxa jämfört med den som debiteras i Gustaf Vasa. Arbetets tekniska utförande var härtill under kritik. Vid upphandling av ny entreprenad konstaterades att takstegar och fallskydd som krävs för godkänd arbetsmiljö saknades på församlingshuset och skolhuset. Arbetsutskottet beslutade därför att åtgärda dessa brister trots att denna utgift inte fanns i budget. Denna utgift à 186 tkr har tillgångsförts. I redovisningen syns denna utgift som en 5-årig avskrivning à kr, i sin helhet belastande församlingshuset. Reparation av podium för körer i kyrkan, 15 tkr, har felaktigt konterats som hyra av inventarier, konto 5220, men borde hänföras till reparation av inventarier Konto 5198 är i realiteten ett ramkonto för taxebundna kostnader. Långsiktigt dåligt underhåll av fastigheterna har under det gångna året medfört en vattenskada privatbostadslägenheten i skolhuset à 91 tkr. Hyresreducering pga inskränkt nyttjande under reparationstiden uppgick till kr. Fastighetsförsäkringen ersatte efter visst debacle 57 tkr vilket redovisats som en intäkt. Det har även konstaterats inträngning av vatten (från kavitet i Holländargatan) i församlingshusets källare. Denna har inte renderat någon kostnad utöver fuktmätning. Ytterligare åtgärder under detta tema är byte av uttjänta radiatorventiler i Scoutlokalen. Budgeten saknar buffert för denna och liknande nödvändiga oförutsedda respektive oplanerade åtgärder.

17 16 En period i juni övernattade i församlingssalen och sedan skolhuset av etiopiska flyktingar utan församlingens tillåtelse. Stockholms stift lämnade härvid ett verksamhetsstöd om 40tkr vilket är redovisat under församlingshusets kostnadsställe. Lönekostnader: Som nämnts ovan är schemaläggningen av de ordinarie kyrkvaktmästarna en orsak att kostnaden för extra kyrkvakter överskridit kostnaden. Kyrkoherden har begärt ny schemaläggning av dessa för att minska behovet av extra kyrkvakter. Till detta kommer att församlingens publikattraherande konserter vid vilka det systematiska brandskyddet kräver extra vaktmästarebemanning. En del av dessa kostnader har hänförts till respektive verksamhet. 310 (kyrkan) (församlingshus) (Skolhuset) Kyrkogårdsförvaltning De mål som funnits för församlingens arbete med kyrkogården har varit att hålla kyrkogården i värdigt och vackert skick, att arbeta för att kyrkogården ska vara en rofylld och öppen mötesplats utan drogmissbruk, att hålla kunskapen om Adolf Fredriks kyrkogård levande och aktivt för medla denna kunskap till andra, att arbeta vidare med planerna på en asklund samt att låta kyrkogården vara en plats för information om församlingen och dess verksamhet. Målet att hålla kyrkogården i ett vackert skick har uppnåtts genom att det varje dag städas och under vintern snöröjs. Inga speciella åtgärder har gjorts för att hålla kyrkogården rofylld och drogfri, det är en ojämn kamp som kontinuerligt pågår. Anlagsplatserna på kyrkogården uppdateras kontinuerligt. Församlingen har under året fortsatt uppdatera uppgifter om gravrättsinnehavare i den mån intressenter givit sig till känna. Gröna skyltar med uppmaningen kontakta församlingsexpeditionen skyltar är alltjämt anslagna på ett antal urngravar där uppgift saknas. Verksamhet under 2011 kan i korthet beskrivas på följande sätt. Kyrkoherden och Kyrkorådets ordförande har träffat Stockholms kyrkogårdsförvaltning för överläggning om ersättningsnivån. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har inlett en förhandlingsrunda med Stockholms kyrkogårdsförvaltning mot bakgrund av att full kostnadsteckning för kyrkogårdsverksamheten inte lämnas och på grund av innerstadsförsamlingarnas särskilda villkor. Under sommarhalvåret en extra kyrkogårdsvaktmästare varit anställd. Härtill har en vikarie anlitats under ordinarie vaktmästares semester. Kostnaden för grovsopor och grus från och till kyrkogården uppgick till ca 60 tkr och utgör den största posten inom kostnaden för förbrukningsmaterial växtodling, konto En del av dessa kostnader borde ha konterats under konto 5220, Hyra av inventarier och verktyg. Omfattande reparation (byte motor) på en av trädgårdsmaskinerna kostade kr och ligger också under kontot 5470,förbrukningsmaterial växtodling. Sammantaget är konto överdraget med 51 tkr. Resultatet före lönekostnader är ca 250 tkr. Både kostnader och intäkter har underskridit budget. Intäktssidan är under budget eftersom Stockholms kyrkogårdsförvaltning inte lämnat full kostnadstäckning, 90 tkr mindre än budgeterat. 510 (kyrkogård) (urnlund)

18 Information Församlingens mål för informationsverksamheten är att ha en genomtänkt och högkvalitativ informations- och marknadsföringspolicy. Användandet av en inarbetad logotyp och grafisk profil för igenkänning och tydlig avsändare är mycket betydelsefullt. Ett ytterligare mål är att ständigt vara medveten om vad som förväntas av Adolf Fredriks församling så att vi kan tillgodose olika målgruppers behov och väcka intresse. Det ska resultera i att människor kommer hit och vill delta i verksamheten. Ytterligare mål är att nå nya målgrupper och behålla befintliga. Målinriktat samverkar vi med församlingarna på Norrmalm när det gäller lokaltidningen Vi i Vasastan, informationsbroschyrer, tidningar, kampanjer (som exempelvis medlemsvård och diakonins uppgift), konfirmation och kyrkoval. Församlingens hemsida har den grafiska profilen, logisk navigering och är lätt att överblicka. Unika besök per månad i snitt är cirka Grafiska profilen utvecklas hela tiden och finns konsekvent med i all extern information och marknadsföring. Man känner igen Adolf Fredriks församling! Annonseringen i dagspressen är mycket viktig. Den är strategisk och välplanerad för att uppnå optimal uppmärksamhet med repetitionsrabatter och specifika upplägg. Varje år provas nya varianter i olika medier. Under sommar- och julperioden hade vi till exempel en samlingsannons i kulturhusets tidning. Vi låg två kvartal på Stockholms nättidning alltomstockholm.se som ett understöd till all verksamhet. Det gav ca träffar till vår hemsida per kvartal. Vi provade även veckoannonser på samma sajt vid två av Mikaelis höstkonserter. Efter utvärdering tycker vi att tidningsannonser är bättre investerade pengar. Gratistidningen Metro används allt mer som ett komplement till DN och SvD, alt. ersätter SvD. I oktober 2011 gjordes ett gemensamt biljettsläpp för alla jultidens konserter på Biljett Nu som vi annonserade. På så vis fick musikkyrkan Adolf Fredrik extra uppmärksamhet och evenemangen stödde varandra. I november och december toppade vi besökssiffrorna både på hemsidan och med konsertbesökare jämfört med tidigare år. Informatörerna på Norrmalm har samarbetat med den gemensamma sidan i Vi i Vasastan varje vecka som vanligt. Sommaruppehåll har det varit i några år nu och det är bra. Informatörerna har ett mycket gott och kreativt samarbete, jobbar mot gemensamma mål och kostnadseffektivt. Under våren kom den nya broschyren Du betyder mer än du tror som handlar om medlemskapet i Svenska kyrkan. Den lanserades med annonser i Vi i Vasastan och affischkampanj. Församlingens fina urval av högkvalitativa konserter inkl andra konserter med gästande körer gav oss mer än cirka besökare vid drygt 100 konserter. Vi samarbetar med Biljett Nu vid förköp av konsertbiljetter via internet sedan höstterminen Det samarbetet är smidigt och trevligt. Det blir ökad tillgänglighet då de också har en butik vid Åhléns city där musikintresserade kan handla biljetter över disk. Biljett Nu efterskänkte biljettavgifterna från julspelet till Ny Gemenskap för tredje året i rad. Tillsammans med vår del av intäkterna blev det kr som går till härbärgets verksamhet. I ett samarrangemang uppträder elever från Calle Flygare teaterskola. Vid tre tillfällen kunde dramaintresserade stockholmare besöka dessa lyrikkvällar i kyrkan. Vi har slutat med företagsutskicken då det var kostsamt och det faktum att adressregistret ganska direkt efter inköp blev inaktuellt. Det var även svårt att mäta resultaten av insatsen. Istället är det viktigt att ha lunch- och kvällsaktiviteter som lockar. Öppna föreläsningar och kursverksamheten i Skolhuset drar folk så det är mer effektivt att annonsera de tillfällena. Att människor kommer innebär att de blir mottagliga för annat vi har att erbjuda också. Arbetet mot företagen är ett utvecklingsprojekt tillsammans med Ted Harris. Vi vill hitta sätt att nå fram till företagens anställda med våra budskap och attraktiva erbjudanden, såsom framträdanden med skönklingande sång av våra körer på plats hos företagen, föredrag och öppna föreläsningar, visningar av kyrka och kyrkogård, uthyrning av lokaler och 17

19 18 välkomnande till bland annat musikevenemang i kyrkan, Qigong och lunch i Café Skolhuset. Fortsatt arbete i samma riktning gäller. Att notera: Majoriteten av företagen inom församlingen har under tio anställda och trosuppfattningarna kan vara många. Vi producerar verksamhetsprogram vår, sommar och höst samt jul- och påskkort. Då använder vi tryckeri. Från och med 2011 sänktes tryckerimomsen från 25 till 6 procent. Mycket bra! Distributör är Svensk Direktreklam och utdelning sker oftast på lördagar i samband med tidningen Vi i Vasastan. För övrigt skrivs det mesta affischer och foldrar samt två musikprogram (vår och höst) ut med gott resultat i den nya kopiatorn på expeditionen. Alla nyinflyttade inom församlingen får ett varmt välkomnande med ett helt informationspaket. Sommarverksamheten 2011 följde ungefär samma agenda som året innan. Adolf Fredrik har många aktiviteter att erbjuda och det blev en massiv produktion av reklamblad, foldrar och broschyrer som vi bland annat spred via Sverigehuset och Kulturhuset, samt varierad annonsering. Värdarna marknadsförde all verksamhet genom att vandra i kvarteren och bjuda in till kyrkan och caféet i Skolhuset. Guidade dramatiska visningar med olika eldsjälar genomfördes och sommarvärdarna gav service och spontana visningar till besökarna. Under sommaren bjöds även på mycket musik med sommarkonserter i juli och orgelvecka i augusti, samt Qigong i juni och augusti. Informations- och marknadsföringsområdet har fungerat fint under året och det som varit planerat har blivit genomfört, samt nya aktiviteter (t ex den hyllade Babypsalmsången) och uppgifter har tillkommit. Annonsbudgeten håller aldrig, för en annons är alltid välinvesterade pengar. Märker informatören att det finns resurser över på övriga konton går det över till annonskontot då november och december är perfekta månader för många konsertbesök och därmed intäkter. Budget mot utfall 2011 resulterade i kr plus. Kontroll, ordning och uppföljning gäller! Ett annat roligt arbete har varit att ansvara för bemanning och planering av personal, bland annat till konserter (numera har vi även en grupp medelålders som arbetar ideellt som konsertvärdar) och till sommarverksamheten. Det är viktigt att vara kreativ samt att ta vara på varje ny möjlighet till kompetensutveckling. Så har exempelvis informatören lärt sig mycket inom flykting- och migrationsfrågor då hon ideellt och som privatperson valde att stötta den etiopiska gruppen som bodde i församlingen i två månader i somras och tiden efter det. De erfarenheterna har lärt henne mycket nytt inom flyktingpolitik, lagstiftning och annat. Dessutom har de lett till många nya inomkyrkliga kontakter/nätverk Serveringsverksamhet i församlingssalarna Serveringsverksamheten har genomförts med hög kvalitet även under Intäkterna för den externa serveringsverksamheten uppgick till nästan en miljon kronor vilket är kronor högre än budget. Med ökad servering följer också ökade utgifter och därför har slutresultatet endast blivit något bättre än budget. Under 2011 har husmor som anställdes 2010 arbetat upp ett nätverk med personer som kunnat hjälpa till när det behövts vid servering och som tillsynspersonal. Dessa har bestått både av äldre i församlingen väl kända och yngre. I församlingshuset har vi saknat unga drivande personer som kan hoppa in lite då och till. Detta har husmor under året kunnat lösa. Förre husfar har varit en tillgång som kunnat komma in och hjälpa till vid behov..

20 19 Året har i sammanfattning inneburit många nöjda kunder och många bokningar av interna och externa serveringsarbeten. Församlingen har haft olika typer och konferenser i församlingslokalerna, både interna och externa. Sammantaget en härlig verksamhet med mycket arbete, underbara gäster både stora och små. Församlingshuset går att utveckla till en modernt fungerande verksamhet, som kan ta emot stora sällskap med olika önskemål. Församlingen har under 2011 uppnått målen att ge mycket god service till människor som lånar eller hyr församlingssalarna. 672, Måluppfyllelse för arbete på bortaplan Samarbetet mellan de fyra församlingarna på Norrmalm har fortsatt att utvecklas. Kyrkoherdarna har genomfört gemensamma överläggningar. Även ordförandena och vice ordförandena i kyrkoråden, informatörerna, diakonerna, församlingspedagogerna och ekonomerna träffas regelbundet för att samordna och planera verksamheten. Stiftet har påbörjat ett projekt kring ökad samverkan som inletts med en utredning kring vad församlingarna vill ha mer samverkan kring, exempelvis telefoni, datasupport, faktureringssystem. Adolf Fredriks församling har tydligt uttalat sig för att en ökad samverkan mellan församlingarna kan minska de administrativa utgifterna. Under 2011 har Adolf Fredriks församling fortsatt arbetet med stiftets gemensamma telefoniplattform som ger oss lägre telefonkostnader för samtal inom den gemensamma växeln och som kommer att ge församlingen tillgång till en telefonisttjänst vid behov. Församlingens samarbete med stadsdelsförvaltningen och närpolisen har fortsatt under föregående år, liksom regelbundna informationsblad till arbetsplatserna inom församlingen. Det ekumeniska samarbetet under året har främst bestått i kontakterna med andrasamfund i Norrmalms ekumeniska krisgrupp. Under 2011 har det förekommit kontakter med en lettisk, katolsk församlingsgrupp som med sin präst har lånat vår kyrka till konserter och gudstjänster några gånger under det gångna året. De inriktningsmål som församlingen haft att arbeta efter har varit: att aktivt arbeta för att församlingen etablerar kontakter med nya grupper av dagbefolkningen, att ställa sig positiv när organisationer, företag och skolor önskar vår medverkan, att ha en beredskap att delta i samhällsdebatten i olika media, att samverka med Svenska kyrkans övriga församlingar på Norrmalm, att utveckla det lokala ekumeniska samarbetet mellan kyrkor och församlingar på Norrmalm, att se varje kontakt med människor som en möjlighet att förverkliga vår grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och leva i diakoni och mission, samt att ge människor en positiv bild av Adolf Fredriks församling. De flesta av dessa inriktningsmål har under året uppnåtts. Sammanfattning av förvaltningsberättelsen Resultatet för församlingens ekonomi 2011 slutade på ett underskott på 891 tkr, vilket är ett negativt resultat från föregående år och året innan då resultaten visade på överskott med 460 tkr-2010 och 267 tkr Församlingen hade budgeterat med ett nollresultat vilket betyder att underskottet på 891 tkr också är underskottet gentemot budget. Den största anledningen till att det blev ett underskott gentemot budget var att församlingen har sålt värdepapper med ett negativt nettoresultat på 47 tkr kronor, men hade räknat med ett överskott på 500 tkr i budgeten. Anledningen till den stora differensen mot budget var oron på de finansiella marknaderna, vilket föranledde att de stora vinster som förutspåd-

Adolf Fredriks församling. Förvaltningsberättelse för år 2009

Adolf Fredriks församling. Förvaltningsberättelse för år 2009 1 Adolf Fredriks församling Förvaltningsberättelse för år 2009 2 Kyrkorådets förvaltningsberättelse Adolf Fredriks församlings verksamhet under 2009 Adolf Fredriks församlings församlingsinstruktion tydliggör

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Sommar program. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Sommar program. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommar program 2012 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Sommarcafé Visningar/samtal Sommarvärdar Kyrkan hela veckan Resor Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa

Läs mer

Höst program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se

Höst program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Höst program 2011 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Café Skolhuset Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Taiji Qigong Skolprojekt Kyrkan hela veckan Resor/retreater

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Vår program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se

Vår program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Vår program 2012 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Café Skolhuset Bokcirkel Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Historiegrupp Tjejgrupp Taiji Qigong Skolprojekt

Läs mer

Höstprogram. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Höstprogram. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Se komplett information om Kyrkovalet i separat broschyr! Höstprogram 2013 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Öppen förskola

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Vårprogram 2014. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2014. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2014 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Öppen förskola med Rim & Ramsor Tisdagsträffen Kurser Föreläsningar Tjejgrupp Bokcirkel Resor/retreater

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. program

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. program Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se H ö s t program 2010 Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa eller musikgudstjänst. MÅNDAGAR

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2014 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är alltid

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2013 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är alltid musik med

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Vårprogram 2013. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2013. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2013 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Körverksamhet Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Kierkegaardkonferens Skolprojekt Resor/retreater Kyrkan

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2015 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är

Läs mer

Höstprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Höstprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Höstprogram 2015 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Mass in English Öppen förskola med Rim & Ramsor Kurser Tisdagsträffen Panelsamtal Tjejgrupp Bokcirkel

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2011-11-30 1 (15) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum onsdagen den 30 november 19.30 21.30 Ledamöter Tjänstgörande ers Leif Törnquist, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Malin Brown, sekreterare

Malin Brown, sekreterare Kyrkoråd 2011-11-10 1. Plats och tid Tomaskyrkan kl. 19.30-22.00 Beslutande Kärstin Brattgård, ordförande Maria Rahm Ulla-Britta Alm ersätter Madelaine Erlandsson Inger Persson Esther Surjan ersätter Nils

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation. Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Hö s t program OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation. Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vårprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2015 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Mass in English Öppen förskola med Rim & Ramsor Kurser Tisdagsträffen Panelsamtal Tjejgrupp Bokcirkel

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015

Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015 Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015 Vi har nu lämnat de fina och stämningsfyllda helgerna under första delen av kyrkoåret och går nu vidare mot ljusare och längre dagar. Framför oss har vi en

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

KYRKORÅDET 2009-05-12 Sida 1 (5)

KYRKORÅDET 2009-05-12 Sida 1 (5) KYRKORÅDET 2009-05-12 Sida 1 (5) Plats och tid Garvaregården kl 18.30 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Söder, ordförande Conny Gunnarsson Sivert Andersson Birgitta Einarsson Sven-Evert Arvidsson

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Österåker-Östra Ryds församling AU 9/9 KR 16/9 AU 30/9 KR 21/10 KF 7/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 1 & 2

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Den svenska kyrkohandboken I skall enligt kyrklig kungörelse SKFS 1986:3 användas vid allmänna gudstjänster och handlingar i svenska kyrkan.

Den svenska kyrkohandboken I skall enligt kyrklig kungörelse SKFS 1986:3 användas vid allmänna gudstjänster och handlingar i svenska kyrkan. Ombudsmötet 2010 Till höstens ombudsmöte för Kyrkomusikernas Riksförbund har sammanlagt 12 motioner sänts in. Stiftsföreningarna och studerandeföreningen skall senast 15 maj yttra sig över motionerna.

Läs mer

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta!

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta! Söndagen den 15 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12

LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12 (1/5) Plats och tid S:ta Annagården, tisdagen den 12 september 2013, kl. 19.00 21.00 för sammanträde Beslutande Övriga deltagare Håkan Johanson, ordförande Carina Nilsson, kyrkoherde Anette Palmstjärna

Läs mer