Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun"

Transkript

1 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun mars 2010 Mary Böhm Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1

2 Sammanfattning av rapporten Vid besöket möts vi av en skola som andas kunskap och kreativitet i samspel med lust och glädje. Eleverna trivs och känner sig trygga. Samtliga elever som vi talar med har ett stort förtroende för de vuxna på skolan. En gemensam värdegrund genomsyrar det dagliga arbetet. Personalgruppen har utarbetat en samsyn vilken ligger till grund för skolans förhållningssätt. Skolan har väl utvecklade metoder för att synliggöra elevernas lärande. Vid våra klassrumsbesök möttes vi av varierande och flexibla arbetssätt som både var kreativa och utmanande. Resultaten i matematik är bra i jämförelse med andra skolor, medan resultaten i svenska och engelska är sämre. De elever som vi möter använder ett utvecklat språk när de berättar om sin skola. De visar att de kan utveckla sina tankar och beskriva vad som sker på skolan. I intervjun berättar eleverna att deras lärare följer upp och vet vad de kan men det mest slående är den säkerhet de själva har om sitt eget lärande. Vid vårt besök upplevde vi att eleverna har stora möjligheter att vara med att påverka både sin egen verksamhet som verksamheten på hela skolan. Skolan har en tydlig och klar organisation med ett öppet och tillgängligt ledarskap. Vi möttes av ett öppet samtalsklimat där ständig kommunikation pågår mellan skolans alla aktörer. Lärarna är professionella. Skolan har en budget i balans där alla medarbetare är delaktiga i prioriteringarna. Skolan har en god image. Skolan uppvisar en ojämn och i stora delar hög kvalitet. Den blir certifierad och når totalt 97 poäng. Skolans namn- en kort presentation Olympiaskolan ligger i Kävlinge kommun och är en kommunal skola med skolår F-6. Skolan har 290 elever och 32 medarbetare. Skolan har en platt organisation med rektor, fyra arbetslag, sex utvecklingsgrupper och en servicegrupp. Från hösten 2009 har skolan en nytillträdd rektor. Skolan har utmärkelsen Grön Flagg. Olympiaskolans vision: Möjligheternas skola På Olympiaskolan ges elever rikligt med möjligheter att tillsammans och enskilt utvecklas och lära i ett lustfyllt klimat. Här arbetar vi aktivt med elevernas möjligheter att påverka och känna delaktighet men också till ansvarstagande och självständighet. Mångfald och olikheter skall vara drivkrafter för att tillsammans skapa lust, vilja och våga delta i skolans språkande, skapande och hälsofrämjande arbete där stolta, ansvarsfulla och trygga människor växer. Skolans värdegrund och uppdrag ur Lpo 94 finns uppsatt i alla klassrum. Skolan har ett livaktigt mediatek som används aktivt av alla åldersgrupper. Olympiaskolan är en atriumskola med mycket ljusa och välskötta lokaler, där mediateket med datorer och bibliotek är i centrum. Skolans upptagningsområde består av både villor och lägenheter i låga hyreshus. Skolan tar ansvar för kommunens barn med särskilda språkbehov, har familjeklass och har ett fåtal barn som bidrar med sin erfarenhet av andra kulturer än den svenska. Olympiaskolan har stora ytor för barnen att röra sig på bland annat två fotbollsplaner, öppna lekytor, gräs och en dunge som barnen kallar skogen. Eleverna äter i en egen matsal i den intilliggande högstadieskolan Korsbackaskolan. 2

3 Genomförande av arbetet med självvärdering och certifiering Rektor och de fyra arbetslagen har genomfört en självvärdering av vilka steg skolan befinner sig på inom Qualis elva kvalitetsområden. Denna självvärdering har genomförts två gånger, en vårterminen 2009 och en vårterminen Vi har tagit del av den senaste självvärderingen. Skolan har också fyra Qualissamordnare, en från varje arbetslag. I anslutning till självvärderingen har varje arbetslag satt nya mål, handlingsplaner, i förhållande till de kriteriesteg där de befinner sig. Rektor har lämnat en skriftlig redogörelse för hur arbetet bedrivs inom de elva områdena samt vilka utvärderings och förbättringsmetoder skolan använder sig av. Kvantitativa tal har redovisats avseende kunskaper och färdigheter, organisation, kompetens och resursutnyttjande. Dessutom har skolan lämnat oss certifierare en pärm med skolans styrdokument, planer, rapporter, policyn och andra dokument som skolan använder sig av. Skolan har även genomfört enkäter för elever år F-2 och 3-6, för föräldrar och för personal och lämnat oss resultaten. I föräldraenkäten deltog 180 föräldrar. I elevenkäten F-2 deltog 117 elever och i elevenkäten 3-6 deltog 157 elever. I personalenkäten deltog 30 medarbetare. Kävlinge kommun genomför varje år en psykosocial enkät bland eleverna, vilkens resultat vi också tagit del av. Certifieringen har skett i form av att undertecknade externa granskare tillbringat två dagar i skolan. Ovan nämnda material har kunnat studeras före besöket. Under besöksdagarna har vi besökt samtliga arbetslag och deltagit i sammanlagt ca tjugo aktiviteter. Dessutom har vi genomfört gruppintervjuer med rektor och Qualissamordnare, elevvårdsteam, pedagoger, fackliga företrädare, övrig personal, föräldrar och elever.vid besök och i intervjuer har vi fokuserat på kriterierna i de olika Qualisområdena. I sammanställningen nedan visas självvärderingen för respektive arbetslag, rektor samt den värdering som vi granskare har gjort. Kvalitetsområde Arbetslag Asken Arbetslag Boken Arbetslag 3 Arbetslag 4 Rektor Extern värdering granskare A B C D E F G H I J K

4 Verksamhetens kvalitet inom elva områden Trygghet och trivsel Vid besöket möts vi av en skola som andas kunskap och kreativitet i samspel med lust och glädje. När vi pratar med elever, personal och föräldrar framkommer en tydlig bild av att skolan har en mycket hög trivselfaktor. Samtliga elever som vi pratar med säger att de har ett stort förtroende för de vuxna på skolan, som de tycker gör allt för att eleverna ska lyckas. I elevenkäterna svarar 90% av eleverna att de instämmer helt eller till stor del att de trivs på skolan, personalen svarar i sin enkät att de till 100% trivs helt eller till stor del. Värdegrunden finns anslagen runt om på skolan och vi kan tydligt se att den genomsyrar det dagliga arbetet. Vuxna finns nära och umgås med eleverna hela dagarna på ett förtroendeingivande och respektfullt sätt. När vi pratar med elever och personal så framkommer det också att man under flera år prioriterat värdegrundsarbetet. Personalgruppen har en gemensam treårig värdegrunds- och ledarskapsutbildning bakom sig, vilken ligger till grund för skolans förhållningssätt. Tydliga rutiner och metoder beskrivs i skolans handlingsplan som utvärderas och uppdateras årligen. Vi kan verifiera att rutiner och metoder är väl kända bland elever, personal och föräldrar. Mobbning och trakasserier förekommer sällan. Både elever och föräldrar tycker att konflikter som uppstår löses direkt. I sin enkät svarar personalen att 94% tycker att vuxna reagerar på regelbrott etc. 75% av föräldrarna tycker att skolan arbetar aktivt mot okamratligt beteende och mobbning. Bland eleverna svarar 94% att de vuxna bryr sig och 95% svarar att de har förtroende för sin lärare. Moral och etikarbete bedrivs systematiskt med stöd av arbetsmaterialet Livsviktigt i samtliga elevgrupper. I varje klass från år 3 finns kamratstödjare. Skolan är medlem i Friends nätverk och har utbildning för personal, föräldrar och elever för att förebygga mobbning. Skolan har en arbetsgrupp, toleransgruppen, som samarbetar med kamratstödjarna och leder det förebyggande arbetet samt verkar för förbättringar av trivseln på skolan. Toleransgruppen tar hand om anmälningar av kränkande behandlingar. Under senaste läsår inkom fyra anmälningar. Man har också en arbetsgrupp som ska utveckla stimulerande lärmiljöer. Ett exempel på deras arbete är att man sedan ett år har rörelse på schemat varje dag. Rörelsepassen är mycket uppskattade av eleverna och ger möjlighet för eleverna att träna sin sociala kunskap. Likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot mobbning känns som levande dokument i verksamheten genom att all personal refererar till den och att eleverna har hög tillit till sina lärare. När vi gick runt i skolan upplevde vi att det finns arbetsro. I sin enkät instämmer 78% av eleverna att de till stor del eller helt får den arbetsro de behöver. Personalen anser i sin enkät att det till 97% råder arbetsro på skolan och 68% av föräldrarna uttrycker i sin enkät att det råder arbetsro i skolan. Vid kommunens årliga mobbningsenkät våren 2009 svarade 60% eleverna att det helt eller till stor del råder arbetsro. Skolan beslöt därför att prioritera arbetsro i den lokala arbetsplanen 09/10. Varje vecka utvärderar eleverna arbetsron; de måste ta ställning till om de ger arbetsro och om de får arbetsro. Att följa upp resultaten har ej gjorts konsekvent under året men är något som personalen under vårt besök upptäckte borde göras. Elevvårdsteamet, som består av skolsköterska, specialpedagog och kurator, träffas en gång i veckan. Samtliga jobbar även på flera andra skolor i kommunen. De bekräftar att personalen 4

5 på Olympiaskolan verkligen arbetar hårt för att samarbeta kring eleverna, att alla elever är allas ansvar. De upplever att skolan har lyckats i sin strävan att skolan är en helhet och att alla har ett gemensamt förhållningssätt. Skolan har ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och andra myndigheter och organisationer i kommunen. Bland annat är man med i ett kommunalt projekt, Pinocchioprojektet, som har som syfte att förbättra arbetet kring barn som riskerar att utveckla varaktigt normbrytande beteende. På skolan finns en familjeklass där föräldrar och elever arbetar tillsammans ett par halvdagar i veckan under en 12-veckorsperiod. Målet med verksamheten är att åstadkomma positiva förändringar vad gäller barnets beteende och ansvarstagande. Skolan välkomnar föräldrar i verksamheten och följer årligen upp samverkan med föräldrar i enkäter, utvecklingssamtal, föräldramöten m.m. Skolan har också ett aktivt skolråd som vid vår intervju uppskattade skolans vilja att göra den bästa skolan för deras barn. Skolan har en utvecklingsgrupp som har i uppdrag att komma med förslag på förbättringar av likabehand-lingsplanen, skolans miljöarbete, stimulerande lärmiljöer etc. Med hjälp av skolans återkommande trivselenkäter, mobbningsenkäter, elevhearings m.m. finns underlag för utvärdering där målen revideras och nya handlinsplaner fastställs vid läsåretss början och slut. I självvärderingen för Trygghet och trivsel bedömer sig samtliga arbetslag, såväl som skolledning, på steg 7. Vi bedömer att skolan befinner sig på steg 7 då skolan har en tydlig gemensam värdegrund som genomsyrar hela skolan och att det finns metoder för ett systematiskt förbättringsarbete när det gäller trygghet, trivsel och likabehandling. Elevernas ansvar för eget lärande Vårt besök på skolan började med att vi guidades runt av tre stolta elever. Eleverna berättade om sin skola med entusiasm bland annat om ett Comeniusprojekt tillsammans med ett flertal länder i Europa. De visade oss på kartan som var uppsatt på väggen och berättade om de länder de besökt. De visade oss anslagstavlan för Grön flagg och berättade om arbetet. Eleverna visade alla klassrum och vi slutade i mediateket. I mediateket rullade en powerpoint presentation om skolan. Presentationen var proffsig gjord av elever i årskurs 5 med bild och text om projekt och lärande som pågår på skolan. Eleverna hade visat denna presentation för föräldrarna till blivande F-klassbarn. Alla elever har en individuell studieplan. 89% av eleverna uttrycker i enkäten att de formulerar egna mål för sitt lärande. 90% uttrycker att de får vara med och planera sitt arbete i skolan. 84% av eleverna år 3-6 uttrycker att deras individuella utvecklingsplan styr deras arbete. 91% av eleverna i F-2 uttrycker att de har en egen utvecklingsplan. 97% svarar i personalenkäten att eleverna tränas i att ta eget ansvar för sitt lärande i förhållande till ålder och mognad. Likaså svarar 97% i personalenkäten att de individuella utvecklingsplanerna och målen styr uppläggningen av lärandet. Alla elever har en egen PU-bok (planering och utvärdering), Individuell utvecklingsplan, Portfolio samt progressionsplaner i matematik, svenska och engelska. I progressionsplanerna finns mål och färdigheter beskrivna, vilka är mål nedbrutna från Lpo 94. Progressionsplanerna 5

6 belyser för eleven vad den ska kunna och var eleven befinner sig i förhållande till målen. Eleverna bekräftar genom det de visar oss att de själva har koll på läget och vet vad de ska gå vidare med. De bedömer om de är osäkra, på god väg eller kan. När eleven träffar sin mentor går de tillsammans PU-boken och skriver nya mål. Mentorstid har eleverna tre gånger i veckan. I PU-boken finns på pärmens insida målen från det senaste utvecklings-samtalet, det vill säga målen i deras individuella utvecklingsplan. I portfolion sätter eleverna in arbeten som bekräftar lärandet. Eleverna väljer själva ut arbetet och lägger med en beskrivning över vad de lärt sig. Under besöken i klassrummen får vi många exempel på hur aktivt närvarande barnens bok med de egna målen (PU-bok) är. Flera elever berättar precis hur de gör när de sätter mål och var de tittar för att veta vad nästa steg är. Det märks i deras säkerhet att de är med i processen. Eleverna berättar också att de arbetar på olika sätt med sitt lärande. De använder olika lärstilar och de elever vi pratar med kan uttrycka vad som hjälper dem att lära sig. Vi iakttar olika lärstilar genom de aktiviteter som eleverna utför och genom de resultat av deras lärande som vi får ta del av. Vi ser elever som arbetar kommunikativt, elever som arbetar enskilt och på väggarna ser vi resultat av kreativiteten. Arbetslagen värderar sig olika när det gäller Elevernas ansvar för eget lärande. Ett arbetslag steg 3, två arbetslag steg sju och ett arbetslag steg 5. Rektor bedömer att skolan ligger på steg 5. Eleverna reflekterar över sitt eget lärande och utvecklar olika lärstilar. Eleverna sätter också egna mål i ämnena svenska, matematik och engelska med hjälp av stegbladen. Eleverna sätter också delmål i förhållande till sin egen utvecklingsplan som alltid är närvarande. Skolan har nu mål i alla ämnen men de ligger i datasystemet och är därför inte lika åtkomligt för eleverna i den dagliga undervisningen men de finns med vid utvecklingssamtalet. Däremot presenterar alltid lärarna läroplansmål från olika ämnen i de temaområden som de arbetar med. Dessa mål använder eleverna sig av och de utvärderas med mentor. Vi bedömer att skolan befinner sig på steg 6 och att de med sitt systematiska arbete lätt kan nå steg 7. Arbetssätt och lärarroll I elevenkäten finns tre frågor om arbetssätt och lärarroll. Nedan redovisas elevernas positiva bild av skolan, då ca 90% av dem svarar att de instämmer helt eller till stor del i följande frågor: Jag får arbeta på många olika sätt 93% Mina lärare är kunniga och ger mig utmaningar 88% Lärarna utgår ifrån vad jag som elev kan 89% Under samtal med eleverna och vid vår rundvandring i skolan är det uppenbart att eleverna är mycket nöjda med sina lärare. De tycker att det är roligt att gå till skolan. De känner sig delaktiga och de tycker att lärarna verkligen gör sitt bästa för att eleverna ska trivas och lära sig så mycket som möjligt på många olika sätt. En av anledningarna till detta är skolans väl utarbetade system där eleverna tränas i att ta ansvar för det egna lärandet. Det finns en tydlig koppling mellan från elevernas IUP, progressionsplaner och PU-bok. Eleverna visade stolta upp sina portfolios och beskrev sitt lärande utifrån att sätta egna mål, dokumentera och bedöma. 6

7 Vid våra klassrumsbesök möttes vi av varierande och flexibla arbetssätt som både var kreativa och utmanande. Vid ett flertal tillfällen såg vi exempel på kreativ matematik där lärarna utmanade elevernas problemlösande förmåga till att det finns olika vägar att lösa problem. När vi pratade med lärarna så var det också ett prioriterat område att eleverna skulle få arbeta med praktisk matematik på ett lustfyllt och varierat sätt för att upptäcka vikten av matematik i vardagen. Skolan arbetar ofta med ämnesövergripande teman, både inom arbetslagen och i hela skolan, då eleverna arbetar i olika gruppkonstellationer. Skolans mediatek spelar en stor roll i elevernas kunskapsinhämtning. Här finns ca 15 datorer och eleverna ges stora möjligheter att arbeta här. Vid vårt besök så fanns det hela tiden elever, både små och stora, som under ordnade former arbetade med olika typer av uppgifter. Vid vårt besök rullade den elevproducerade powerpoinpresentation på väggen. I mediateket såg vi bland annat en flicka och en pojke i ettan. De hade skrivit en saga med sina nybörjarbokstäver. I mediateket skrev de rent sin saga och där på skärmen fanns en saga med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Bra exempel på hur IT-tekniken kan ge ett lyft till elevernas texter. I nästan alla klassrum finns projektorer och datorer som gör det möjligt både för elever och lärare att använda IT på ett varierat sätt i undervisningen. I anslutning till mediateket finns ett bibliotek med en bibliotekarie två dagar i veckan. Hon samarbetar med arbetslagen både vad gäller svenska och bokläsning, men även att ta fram material till olika teman. Arbetssätt och arbetsformer utvärderas kontinuerligt. Eleverna utvärderar sitt arbete i sin PUbok varje vecka och detta läsår har man börjat att utvärdera temaområden och temadagar enligt PMI- metoden (plus-minus-intressant). Pedagogernas planering och arbete tar sedan sin utgångspunkt i elevernas utvärdering. Vid intervjuer med eleverna framkom att de gärna skulle se en större samverkan med de praktiskt-estetiska ämnena. Kompetenshöjande diskussioner äger fortlöpande rum vid arbetslagsträffar och personalkonferenser. Vid läsårsslut och - start görs genomgripande utvärderingar där nästkommande läsårs arbetsplan utarbetas. En av skolans utvecklingsgrupper, Lärmiljögruppen, har då som uppgift att lägga fram förslag på nya arbetssätt och arbetsformer. Vi imponerades av allas övertygelse om att arbeta utifrån den lokala arbetsplanen. Det ger genomslagskraft och skolan upplevs som en helhet när alla har samma förhållningssätt. Arbetslagen värderar sig enligt följande: F-1 Asken på steg 3, F-1 Boken på steg 6, A-lag 3 (år4 o år5) på steg 4, A-lag 4 (år 3 o år6) på steg 4 och skolledningen på steg 4. Vi bedömer att skolan befinner sig på steg 4, men på god väg mot steg 5. Utvärdering av elevernas arbetssätt och arbetsformer görs och dokumenteras kontinuerligt. Utvärdering och dokumentation av lärarnas arbetssätt och arbetsformer är ett av skolans förbättringsområden. 7

8 Kunskaper och färdigheter Skolan skaffar sig kunskap om elevernas kunskapsutveckling genom diagnoser, nationella prov och genom mentorssamtal varje vecka. Attitydundersökning av elevers läsvanor används också. Det insamlade resultatet följs upp på individ-, grupp- och skolnivå genom mentorssamtalen, kontroll av var i stegarna gruppen befinner sig. Rektor följer var skolan befinner sig. Skolan använder sig av en årsklocka för att se till att alla diagnoser kommer med. Arbetslagen analyserar resultaten för att se vad man kan göra bättre och vilken undervisning eleverna behöver. Åtgärdsprogram skrivs på varje elev som inte uppnår målen. Skolan har för närvarande åtgärdsprogram för drygt 20% av eleverna. Vi har tagit del av själva blanketten och handlingsplanen för elever i behov Arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Elevvårdsteamet bekräftar att åtgärdsprogrammen och arbetet runt barn i behov av särskilt stöd fungerar mycket bra. Förutom genom diagnoser och nationella prov mäter skolan också elevernas kunskaper genom muntliga framföranden av olika slag. Eleverna tar själva ställning till om de är osäkra, på god väg eller kan. De visar på olika sätt att de kan ett visst steg för sin mentor vid mentorssamtalet tre gånger per vecka eller för sin klasslärare. I datasupporten finns mål för alla ämnen som lärarna har att ta ställning till före utvecklingssamtalen. Målen i finns med i dokumentationen för temaområdenas. Eleverna får ta del av målen i samband med presentation av nytt temaområde. Elevenkäterna visar följande F-2 Jag tycker att jag lär mig i skolan 98,3% Jag tycker att lärarna är bra på att tala om vad jag kan 94,8% 3-6 Jag tycker att jag når bra studieresultat 84,7% Jag tycker att lärarnas sätt att mäta mina kunskaper är bra 89,2% Personalenkäten visar I vår skola har vi utarbetade metoder för att följa upp att eleverna inhämtar fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet i sitt lärande 90% Föräldraenkäten visar Skolan ger mitt barn goda kunskaper och färdigheter 90% Enkäterna visar en samstämmighet i att elever och föräldrar är nöjda med den kunskapsutveckling som skolan möjliggör för eleverna. Föräldraintervjun liksom elevintervjuerna bekräftade också detta. Resultat nationella prov i årskurs 3 år 2009 (procentuell andel elever som nått målen) Svenska Matematik Granskad skola 89% 93% Jämförbar skola Genomsnitt kommunen 91% 91% 8

9 Resultat nationella prov i årskurs 5 år 2009 (procentuell andel elever som nått målen) Svenska Matematik Engelska Granskad skola 84% 87% 79% Jämförbar skola 93% 88% 88% Genomsnitt kommunen 89% 91% 89% Riket* 85% 87% 86% *)Avser ett medelvärde för ett urval skolor i riket Resultaten i matematik är mycket bra i jämförelse med andra skolor och med landet som helhet, medan resultaten i svenska och engelska är sämre.. Att deras matematiska kunskaper är goda kan hänga ihop med den fantastiska matematikundervisning för sexåringar som vi tog del av och problemlösning som vi såg för de äldre eleverna. I sexårsgruppen grundläggs det matematiska tänkandet och i undervisningen i Olympiaskolans sexårsgrupp ges en gedigen grund. IT-undervisning är schemalagd. När lärarna talar med högstadielärarna berättar de att Olympiaskolans elever visar stor kunnighet i IT och matematik. De elever som vi möter använder ett utvecklat språk när de berättar om sin skola. De visar att de kan utveckla sina tankar och beskriva vad som sker på skolan. I intervjun berättar eleverna att deras lärare följer upp och vet vad de kan men det mest slående är den säkerhet de själva har om sitt eget lärande. Skolan har deltagit i kommunens utbildning för likvärdig bedömning. Fyra av skolans arbetslag samt rektor har placerat sig på steg 3. Ett arbetslag har placerat sig på steg 4. Vi placerar skolan på steg 3. För att nå steg 4 behöver skolan höja sina resultat så att de når samma nivå som liknande skolor i närområdet. Skolan behöver även utveckla kriterier och metoder för att säkerställa en likvärdig bedömning. Att ha mål och steg säkerställer inte bedömningen men är en hjälp. Delaktighet I Olympiaskolans vision står att Här arbetar vi aktivt med elevernas möjligheter att påverka och känna delaktighet men också till ansvarstagande och självständighet. Vid vårt besök upplevde vi att eleverna har stora möjligheter att vara med att påverka både sin egen verksamhet som verksamheten på hela skolan. Den lokala arbetsplanen för 09/10 har också det som ett prioriterat område. Varje vecka har klasserna klassråd då man tar upp det som behandlats i skolans olika råd. Skolan har sex råd för eleverna (Elevråd, Kamratstödjarråd, Matråd, IT-råd, Biblioteksråd och Miljö- och hälsoråd) där representanter finns från skolår 1. Representanter från elevrådet deltar på skolrådets möten. Från skolår 3 finns två kompisstödjare per klass som tillsammans med Toleransgruppen jobbar för att förebygga mobbning. När vi talade med eleverna var de mycket nöjda med sitt inflytande över sitt egna lärande. Genom sin PU-bok och progressionsplanerna är de delaktiga i sin planering och kan påverka sitt skolarbete. I elevenkäterna instämmer 83% av eleverna att de helt eller till stor del har inflytande över de delar av verksamheten som de är berörda av. 9

10 Skolan genomför årligen elev- och föräldraenkäter. Där möjlighet ges att tycka till om skolans verksamhet. Föräldrarna har också möjlighet att påverka vid utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraföreläsningar och skolråd. I föräldraenkäten svarade 63% av föräldrarna att de helt eller till viss del instämmer med att skolan uppmuntrar mig att engagera mig i skolans verksamhet. 54% av föräldrarna svarade att de helt eller till viss del hade inflytande över de delar av verksamheten jag är berörd av. Föräldrarna som vi intervjuade tyckte att skolan var väldigt positiv och tillmötesgående och lyhörd för föräldrarnas synpunkter. Man menade att skolan verkligen bjuder in till samarbete och sedan är det upp till föräldrarna hur aktiv man vill vara. I personalenkäten svarade 100% av personalen att de helt eller till stor del uppmuntrar föräldrar att engagera sig i skolans verksamhet. Föräldrarna beskrev också att de har stor insyn i sina barns skolarbete och kunskapsinhämtning tack vare PU-boken och progressionsplanerna. Föräldrarna får veckobrev med aktuell information samt målbeskrivning för aktuella arbetsområden. I föräldraenkäten svarade 89% av föräldrarna att de helt eller till stor del får god och kontinuerlig information om vad som händer på skolan. I våra möten med personalen framkommer det tydligt att delaktigheten är viktig för att alla ska ta sitt ansvar för att arbeta mot gemensamma mål. De tycker att de kan påverka och att skolledningen är lyhörd. I personalgruppen lyfts önskningar om förbättringar och där fattas gemensamma beslut. Ytterst fattar rektor beslut som rör hela skolan. Samtliga arbetslag har placerat sig på steg 7, skolledning på steg 6. Vi bedömer att skolan befinner sig på steg 6, men på god väg mot steg 7. Skolan bedriver till viss del ett systematiskt förbättringsarbete när det gäller elevernas och föräldrarnas delaktighet. Det som behöver säkerställas är att resultaten konsekvent följs upp. Organisation Antal lärare per 100 elever Genomsnittlig sjukfrånvaro Granskad skola 8,9 3% Jämförbar skola 8,1 3% Genomsnitt kommunen 7,9 4% Genomsnitt i landet 8,2 Skolan har en tydlig och strukturerad organisation. Skolan är tvåparallellig och organiseras i fyra arbetslag, en servicegrupp och sex utvecklingsgrupper med en rektor som chef. Enligt de planer som vi tagit del av samt av de samtal vi fört under vårt besök har vi erfarit att skolan har en mycket god fungerande organisation på alla nivåer och som kommer eleverna till del genom att ge dem en god daglig verksamhet. Arbetslagen har fullt ansvar för arbetslagets alla elever vilket bekräftas när vi samtalar med lärarna. Arbetslagen prioriterar och fördelar uppgifter inom laget vilket kommer till uttryck när vi samtalar med lärarna och ser allas engagemang. Arbetslagen har arbetslagsmöte varje vecka 1,5h med pedagogiska diskussioner, elevvårdsärenden, planering av teman, arbetsfördelning och information från arbetsgrupperna 10

11 De sex utvecklingsgrupperna är IT-gruppen, Toleransgruppen, Miljö- och hälsogruppen, Lärmiljögruppen, Internationaliseringsgruppen och Teknikgruppen (ny från 09/10). Arbetslagen sätts samman så att de har så bred kompetens som möjligt. Varje arbetslag skickar en person till varje utvecklingsgrupp och på så sätt ges alla medarbetare ett ansvar. Alla pedagoger deltar alltså i någon grupp och alla arbetslag är representerade i varje utvecklingsgrupp. Utvecklingsgruppernas uppgift är att driva utvecklingen mot fastställda mål. Protokoll förs vid varje möte och skickas till alla via mail. Alla förväntas läsa och ta del av det som sker på skolan. Tesagt gäller är mottot som alla återkommer till och bekräftar att de hjälper varandra att komma ihåg. Utvecklingsgrupperna träffas vissa veckor enligt kalendarium. Skolan har ett välfungerande beslutssystem samt utformade och förankrade uppdrag på flera nivåer. Man diskuterar i arbetslagen och beslutar i personalmötet då alla är med. Beslut som kräver diskussion går på remiss till arbetslagen. Vissa beslut fattas av rektor. Dessutom har skolan både mentorer och undervisande klasslärare. Mentorerna har en mindre grupp barn och ansvarar för deras IUP, portfolio och progressionsplan. Varje elev har en mentor. Eleverna träffa sin mentor vid tre tillfällen varje vecka. Under mentorstid planerar och utvärderar eleverna sitt lärande och arbetar med uppsatta mål. Mentorstiden räknas som 30 min matematik, 30 min engelska och 30 min SO/NO (60min för de yngre barnen som inte har engelska). Alla lärare är delaktiga i mentorstiden men alla håller inte i utvecklingssamtal. Vi erfor verkligen att alla lärare kände sig delaktiga, möjligen finns övningslärarna lite i utkanten av arbetet. Pedagogisk konferens för grundskollärarna samt representant för förskoleklassen och fritids har lärarna 1h varje vecka. Under denna konferens är det pedagogiska diskussioner som gäller. Genom de samtal vi haft kan vi verifiera att pedagogiken är levande och närvarande hos var och en. Vi gör så här för att. Skolans speciallärare formar också ett team som utbyter erfarenheter och har full kontroll på alla barn i behov av särskilt stöd. I skolan finns också en familjeklass efter Marlboroughmetoden. Elevvårdsteamet träffas en eftermiddag varje vecka med både information tillvarandra samt möten med lärare och vid behov även elevvårdskonferens efter kallelse från rektor. Skolkurator möter vissa lärargrupper för handledning i psykosociala frågor, specialpedagogen möter vissa lärargrupper för pedagogisk handledning. Elevvårdsteamet fattar beslut om särskilt stöd. Skolan har också flera råd där en representant för varje klass ingår Elevråd, IT-råd, Miljö- och hälsoråd, Biblioteksråd och kompisstödjare. Vi märker när vi möter elever att de är delaktiga i det som händer i skolan och de kan sin skola. Varje råd presenteras med samma struktur på ett A4-blad. Rådets representanter, rådets mål samt rådets verksamhet synliggörs på samma sätt för personalens råd och elevernas råd. Att ha alla dessa råd och alla engagerade personer är bra. Möjligen skulle en större samverkan mellan råden förbättra skolan ytterligare. Skolans organisation stödjer också utveckling och utvecklas med sitt uppdrag. Som ett exempel kan nämnas att en ny utvecklingsgrupp, teknikgruppen, har tillkommit. Organisationen får praktiskt taget alla medarbetare delaktiga vilket bidrar till att organisationen utvecklas och samtidigt bibehålls basen i organisationen. 11

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Arja Fekete & Jan Lindgren Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Stinsgårdens förskola är en förskola med

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kristinebergs förskola Hudiksvall Granskning genomförd i maj 2012 av Johan Österberg och Linda Malmlöf-Gardelin Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Kristinebergs

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Glada Henkan Nacka Granskning genomförd i november 2013 av Maud Hallin och Britt-Marie Hallberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Glada Henkan är en fritidsgård som ligger

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Förord 3 Sammanfattning 4 Skolområdets organisation 8 Förutsättningar för verksamheternas måluppfyllelse 8 Struktur

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) 2013-09-20 Handläggare: Lennart Östman Telefon: 08 508 24165 Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner:

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer