Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 -"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm - 1 -

2 Innehållsförteckning: Styrelse... 3 Året som gått... 3 Kansli... 4 Medlemsverksamhet... 4 Information och utbildning... 5 Aktuellt inom handikapprörelsen... 5 Representation... 7 Slutord... 8 Bokslut... 9 Resultaträkning... 9 Balansräkning Noter Revisionsberättelse Verksamhetsplan Budgetförslag

3 Verksamhetsberättelse 2010 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, EPI, bildades 1963 och är en intresseförening för människor med epilepsi och deras anhöriga i Stockholms stad och län. EPI ingår i Svenska Epilepsiförbundet, SEF. Årsskiftet 2010/2011 hade föreningen 852 medlemmar. Styrelse Ordförande Ledamöter Suppleant Ragnar Helin Berit Magaard Catharina Aspfors Michaela Carlsson Daniella Stolpe Malin Thor Börje Vestlund (t.o.m 2/10-10) Svante Björling Johan Thor Christer Monthan Verksamhetsrevisor Jessica Stjernström Revisorssuppleant Johan Wiklander Auktoriserad revisor Price Waterhouse, Monica Hedberg Styrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden under verksamhetsåret Med stöd från ABF i Stockholm län har två förtroendemannautbildningar genomförts. Under året har ett årsmöte ägt rum. Året som gått Under året har föreningen utökat sitt kursutbud med följande kurser: Hälsokurser för personer med epilepsi Föräldrakurser med fokus på inlärning och kognition för föräldrar till barn och ungdomar med epilepsi Eftersom 2010 var ett valår och även ett kongressår kom arbetet att handla mycket om epilepsivårdens innehåll och övergripande frågor. Styrelsen uppmärksammade också frågan kring testförfarande av signalhundar för personer med epilepsi. På den lokala nivån uppmärksammades de negativa konsekvenserna av att vårdval för planerad neurologisk rehabilitering införts. Likaså uppvaktades Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring bristen på kognitiva utredningar för de barn och ungdomar som inte är aktuella för epilepsikirurgi. Föreningen har initierat ett nytt samarbetsprojekt med barnepilepsiteamen i Stockholm. Samarbetet resulterade i tre heldagsutbildningar för föräldrar till barn och ungdomar med epilepsi. I slutet på året inbjöd föreningen till tre epilepsirelaterade föreläsningar vid en kulturfestival i samarbete med flera andra handikapporganisationer

4 Kansli På kansliet arbetar två personer på deltid. Dels Inger Karlsson, som främst arbetar med administration, medlemsservice och ekonomi. Inger sköter även uppdateringen av föreningens hemsida och ingår i redaktionsgruppen för medlemstidningen Synapsen. Dels Helena Lif som har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet. Helena arbetar med intressepolitiska frågor, samverkansprojekt, utbildning, information och medlemsverksamheterna. I arbetsuppgifterna ingår också uppsökande verksamhet samt råd och stöd till medlemmar. Medlemsverksamhet Öppna Hus utflykter och julfirande Medlemmar och andra intresserade inbjöds under året till olika epilepsirelaterade träffar, både föredrag och sociala aktiviteter: - Signalhundsinformation med Britta Blomberg som berättade om sin hund Atlas som är Sveriges första epilepsihund. - Föredrag och diskussion om livskvalitet hos unga vuxna med epilepsi med epilepsisjuksköterskan och forskaren Lena Åström. - Öppet hus om att vara mentor i sin egen förening med projektledaren Renée Höglin. - Kulturfestival med föreläsningar om epilepsi ur olika perspektiv. - Föreläsning om epilepsi och graviditet med neurolog Torbjörn Tomson. - Utflykt med båtfärd, stadsvandring och lunch i Vaxholm. - Besök på Skansens julmarknad. - Julfest i HSO:s lokaler på S:t Göransgatan. Informationskvällar för nya medlemmar Föreningen bjuder regelbundet in och hälsar alla nya medlemmar välkomna och berättar om föreningens verksamhet. Kvällarna bidrar till att styrelse och kansli får en uppfattning om vad de nya medlemmarna har för synpunkter och önskemål. Medlemmarna får också möjlighet till en mer personlig kontakt med föreningen. Självhjälpskurs för vuxna personer med epilepsi Under året genomfördes två självhjälpskurser med temat Hälsofrågor med fokus på kost och motion. Kurserna genomfördes i nära samarbete med näringsterapeuten och sjuksköterskan Maj Britt Eriksen. Kost och näringstillskott, vila och återhämtning samt fysisk aktivitet stod på programmet. Vuxna med svårbemästrad epilepsi inbjöds också till en tredagars kurs på Ågrenska Stiftelsen i Göteborg. Självhjälpskurs för föräldrar till vuxna barn med epilepsi I föreningens anhörigkurser kan man lära mer om epilepsins alla aspekter samt utbyta erfarenheter, idéer och kunskaper med andra anhöriga. Det finns också tid för reflektion och bearbetning av tankar och känslor kring epilepsin och vad den inneburit för familjen. Teman för träffarna var socialt stöd, det förlängda föräldraskapet, studier, arbete, körkort, ekonomi och boende. Informatörer från Röda Korsets ledsagarservice, Försäkringskassan och Misa har också deltagit i kursverksamheten under året. Föräldrar till barn och ungdomar med epilepsi Tre utbildningsdagar om epilepsi hos unga ur psykosocialt, kognitivt och medicinskt perspektiv arrangerades under året. I fokus stod kognitiva svårigheter och praktisk pedagogik. Utbildningarna genomfördes i samarbete med barnepilepsiteamen i Stockholm och finansierades med stöd av läkemedelsföretagen Eisai och Cyberonics. Totalt deltog 120 personer. Föreläste gjorde neurolog Mikael Lundvall, epilepsisjuksköterska Birgitta Qvarnström, kurator Lotta Edström, neuropsykolog Karin Molin, specialpedagog Barbro Bergman, neuropsykolog Gunilla Berglund. Anhöriga till barn och ungdomar med svårbehandlad epilepsi har också möjlighet att få individuellt samtalsstöd och krisstöd på Kris- och samtalsmottagningen. Yoga Föreningens yogagrupp leddes av Mandella Bjerking- Raede samt av Agnes Leijon. Yogan genomfördes i samarbete med Riksförbundet Mag- och tarmsjukas förening i Stockholm. Österländsk gymnastik Kurser i österländsk gymnastik för barn och ungdomar med Claes Kente, tränare i martial arts och qigong, pågick kontinuerligt under hela året. Delta

5 garna fick träna på balans och kroppskontroll, styrka och smidighet samt avslappning och fallteknik. Kurserna har också varit en träffpunkt för barn och ungdomar med svårbehandlad epilepsi. Ungdomsverksamhet Ungdomsgruppens medlemmar träffades en till två gånger i månaden. Gruppen har en tydlig kamratstödjande ambition och hittar även på gemensamma aktiviteter. Under året har bio, bowling, skridskoåkning, minigolfturnering, restaurang- och teaterbesök arrangerats. En regelbunden aktivitet är träffpunkten på café Vete-Katten första torsdagen i varje månad. Flera unga vuxna deltagare var också med och engagerades sig för att utveckla verksamheten. Glädjande är att fler ungdomar tillkommer hela tiden. Oavsett om man vill delta i alla aktiviteter och engagera sig i verksamheten eller bara vill komma någon enstaka gång är man mycket välkommen. Ungdomar med epilepsi i Norden EPIC Youth är en nordisk paraplyorganisation som syftar till att stötta ungdomsgrupper i Norden och har som övergripande mål att skapa uppmärksamhet kring ungdomsverksamhet och hur det är att vara ung och leva med epilepsi. EPIC Youths långsiktiga mål är också att påverka International Bureau of Epilepsy, IBE, och sprida kunskap om ungdomsgruppsarbete i övriga Europa och att bedriva gemensamma nordiska projekt för unga människor med epilepsi. I arbetet under året har flera svenska representanter deltagit i EPIC youths styrelsemöten i Finland. Under augusti deltog också en mindre delegation svenska ungdomar vid en epilepsikongress i Porto, Portugal. Verksamhet över föreningsgränserna Gruppen unga vuxna med epilepsi deltog vid ett antal möten tillsammans med andra föreningar inom paraplyorganisationen HSO för att åstadkomma gemensam ungdomsverksamhet. Tillsammans med Migränföreningen träffades unga medlemmar för cafébesök och fritidsaktiviteter. Exempel på gemensamma aktiviteter var minigolf, bowling och drejkurs. Ungdomsrepresentanter deltog också i gemensamma studieträffar och utbildningar som arrangerades av ABF. Information och utbildning Informatörsutbildning Tre informatörer från föreningen deltog i Epilepsiförbundets vidareutbildning för informatörer på Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Informatörsuppdrag Föreningen har en växande informationsverksamhet. Information efterfrågas framför allt av skolor, assistansföretag, gruppboenden och daglig verksamhet för personer med hjärnskada och/eller utvecklingsstörning. Exempel på uppdragsgivare under året har varit Frösunda Assistans, Farsta Stadsdelförvaltning, Handikappomsorgen i Tyresö kommun samt vid flera tillfällen Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Föreningen tar också emot studiebesök och skickar ut informationsmaterial. Synapsen Föreningens främsta ansikte utåt är medlemstidningen Synapsen samt hemsidan. Synapsen utkom med fyra nummer, varav två medlemsblad under Redaktör för tidningen var Katarina Nyberg och ansvarig utgivare var Ragnar Helin. Inger Karlsson ingår i tidningens redaktionsråd och ansvarar också för arbetet med hemsidan. Kulturfestival I november arrangerade föreningen i samarbete med andra handikapporganisationer i Stockholm stad en kulturfestival med syfte att nå personer med funktionsnedsättningar med annan etnisk bakgrund. Epilepsiföreningen deltog med tre föreläsningar om att leva med epilepsi ur olika perspektiv, signalhundsinformation och bokbord. Kulturfestivalen bjöd förutom föredrag på sång, musik och teater. Aktuellt inom handikapprörelsen FN konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar Sverige skrev under FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i december 2008 och den trädde i kraft i januari Konventionen innebär inte några nya rättigheter, utan handlar om att undanröja de hinder som finns i samhället för att mänskliga rättigheter ska gälla fullt ut för alla, även - 5 -

6 för personer med funktionsnedsättning. Under hösten anordnade Handisam en konferens för tjänsteman i kommun eller landsting som även föreningarnas representanter deltog i. Förhoppningen är att den nya konventionen ska kunna användas som ett verktyg i påverkansarbetet gentemot kommuner och landsting och resultera i handlingsplaner som för oss närmare målen. Intressepolitisk grundkurs Två representanter från föreningen har medverkat i pilotkursen Ta plats på arenan i regi av Handikappförbunden i samarbete med ABF. Syftet var att utveckla en intressepolitisk grundkurs för medlemmar som vill arbeta intressepolitiskt inom handikapprörelsen. Ny överenskommelse med Stockholms stad Under året initierade Stockholms stads social- och äldreborgarråd en dialog med idéburna organisationer som är verksamma inom stadens socialtjänst och äldreomsorg. Syftet med dialogen är att stärka samverkan mellan stad och idéburna organisationer. Epilepsiföreningen som idag har samarbete med staden kring medlemsverksamheten deltog i dialogkonferensarbetet under hösten. Skrivelser - Skrivelse i samarbete med föreningen Hjärnkraft till Svenska Kommunal och Landstingsförbundet om upphandling av stödtjänster för personer med epilepsi - Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om barnepilepsivårdens brister samt förslag på åtgärder - Skrivelse till den sjukvårdslandstingsrådet om försämringar av epilepsirehabiliteringen - Skrivelse om vad som saknas inom barnepilepsivården i Stockholm till sjukvårdpolitiker och förvaltningstjänstemän. - Skrivelse till Vård- och omsorgsberedningen om konsekvenser för personer med epilepsi om bidragen minskas till BOSSE råd, stöd och kunskapscenter. - Skrivelse till alla kommunstyrelser och ansvariga nämnder för funktionshinderfrågor om råd och stödinsatser för personer med epilepsi. - Skrivelse till Svenska Service- och Signalhundsförbundet Uppvaktningar Föreningen uppvaktade tillsammans med rehabiliteringsteamet på Stiftelsen Stora Sköndal sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Moderaterna och ansvarig chef inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Jan Andrén, kring de försämrade möjligheterna till kvalificerad epilepsirehabilitering. Även oppositionens sjukvårdsanvarige politiker, Dag Larsson, Socialdemokraterna, uppvaktades om bristerna i epilepsivården med fokus på de försämrade möjligheterna till kvalificerad epilepsirehabilitering som införandet av vårdval medfört. Uppvaktningen ledde till en interpellation om epilepsivården till Landstingsfullmäktige. Politikerträffar 2010 var ett valår och föreningen deltog i två politikerträffar inför valet och partiernas syn på epilepsivården speglades också i medlemstidningen Synapsen. Föreningens ordförande Berit Magaard intervjuades i radion om orimliga boendekostnader för personer med funktionsnedsättningar som bor på boenden som Stockholm stad samarbetar med. Motioner till förbundskongressen Vissa hjärtefrågor måste drivas på riksnivå och eftersom 2010 var ett kongressår då inriktningen på Svenska Epilepsiförbundets arbete fastläggs, motionerade föreningen i följande frågor: - Låga ersättningsnivåer och medlemmars ekonomiska utsatthet - Inlärningssvårigheter hos elever med epilepsi och behovet av specialpedagoger - Tillskapandet av möjligheter att kombinera sin medicinska behandling med andra behandlingsmetoder som kognitiv beteendeterapi - Behovet av ett nationellt vårdprogram för epilepsi Förbundskongressen biföll alla föreningens motioner. En annan fråga som föreningen lyfte på kongressen var medlemskap för förbundet i Postkodlotteriet. Samverkan Epilepsiföreningen och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholm agerade gemensamt för att rädda den råd och stödverksamhet som finns på kunskapscentret BOSSE. Centret finns till hjälp för medlem

7 mar som saknar insatser via Lagen om Stöd och Service, LSS, och är en instans där man kan få hjälp att tillvarata sina intressen och hantera sin vardag. Under året representerade Michaela Carlsson och Helena Lif Epilepsiföreningen i en projektgrupp inom Handikappföreningarnas Samverkansorgan, HSO. I augusti arrangerades en arbetsmarknadsdag i samarbete med andra föreningar inom handikapprörelsen. Temat för dagen var mångfald och företagande. Arbetsmarknadsdagen besöktes av ett hundratal personer och många utställare från både näringsliv och handikapporganisationer deltog. Den del av arbetsmarknadsprojektet som kallas Din kompetens vår möjlighet gick in i en ny fas. De som anställer personal inom Landstinget fick utbildning som syftar till att även personer med funktionsnedsättningar börjar anställas inom Landstinget. Föreningens anställda och förtroendevalda har också under året haft samarbetskontakter och informationsutbyte med en rad föreningar inom handikappområdet i Stockholm utöver de samverkansprojekt som HSO administrerar. Informations- och erfarenhetsutbyte sker till exempel i referens- och samverkansgrupper på olika nivåer. Exempel på formellt samarbete är i ABF:s handikappkommitté, i samverkansgrupper inom BOSSE Råd och Stöd, Kris och samtalsmottagningen och sjukhusens olika samverkansråd. Genom andra arrangörer erbjuder föreningen medlemmarna epilepsispecifik kolloverksamhet, ett arrangemang ordnat av Leva Plus, en av föreningens samarbetspartner på barnsidan. Kollot vänder sig till ungdomar år. Även Svenska Epilepsiförbundet inbjöd till medlems- och lägeraktiviteter under det gångna året. Representation Svenska Epilepsiförbundet Styrelseledamot Börje Vestlund Socialmedicinskt utskott Christina Fleetwood Epic Youth Malin Thor Emily Thorburn Michaela Carlsson HSO i Stockholms län Valberedning Samverkansråd Beställare Vård BOSSE råd och stöd Kris- och samtalsteamet Kommunala uppdrag Kommun-HSO Sthlm revisor ABF i Stockholms län Handikappkommitté Börje Vestlund Christina Fleetwood Helena Lif Helena Lif Svante Björling Börje Vestlund Helena Lif Karolinska Universitetssjukhuset Brukarråd Helena Lif Danderyds sjukhus rehabiliteringsmedicinska kliniken Brukarråd Svante Björling Samverkan med sjukvården Under året har föreningen träffat företrädare för alla epilepsiteamen i Stockholm. Föreningen deltar också i samverkansmöten på neurologmottagningarna på Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Möten och gemensamma aktiviteter har genomförts med kuratorer från Råd- och stödenheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Under året träffade styrelsen även ledningen för Barnsjukhuset Martina och vid ett flertal tillfällen epilepsiteamet på Stiftelsen Stora Sköndal

8 Slutord Det har varit ett intensivt arbete under verksamhetsåret med att prioritera och fokusera på frågor som kommer medlemmar tillgodo på bästa sätt. Arbetet med att utveckla föreningens verksamhet fortsätter. Arbetet med att förnya verksamheten samt hitta externa bidragsgivare har varit mycket framgångsrikt och för första gången på flera år visar bokslutet positivt resultat. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla personer som på olika sätt bidragit med sin tid och sitt engagemang i föreningens arbete. Många viktiga frågor väntar. Styrelsen ser fram emot ett lika givande verksamhetsår Stockholm Berit Magaard Ordförande Ragnar Helin Ordförande Catharina Aspfors Svante Björling Michaela Carlsson Daniella Stolpe Malin Thor Börje Vestlund - 8 -

9 BOKSLUT Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Org.nr Resultaträkning, perioden 1/1-31/ Intäkter Medlemsavgifter /not 1/ Försäljning Medlemsaktiviteter Kursverksamhet Lönebidrag Landstingsbidrag Kommunala bidrag Bidrag ABF Övriga bidrag /not 2/ Övriga intäkter + gåvor /not 3/ Summa rörelseintäkter Kostnader Medlemsaktiviteter Kursverksamhet inkl. arvoden Styrelse/arbetsgrupper/utbildning Nationella kurser, SEF-kongresser Lokalkostnader Kontorsmaterial Datatillbehör Trycksaker /not 4/ Informationsmaterial Telefon/internet Porto och frakt /not 4/ Revisionsarvode Köpta tjänster /not 4, not 5/ Medl.avg. till SEF, andra föreningar /not 6/ Diverse övriga kostnader /not 7/ Personalkostnader inkl. arvoden Summa kostnader Avskrivning inventarier Resultat efter avskrivningar Vinst/förlust vid försäljning av andelar Finansiella intäkter/utgifter Utdelning Resultat efter finansiella intäkter/kostnader Årets resultat

10 Balansräkning per den 31/ Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa Plusgiro Bank Skattekonto Övriga interimsfordringar /not 8 / Skattefordran ROBUR fond /not 9/ Kundfordringar /not 10/ Övriga förskott Summa omsättningstillgångar Inventarier 0 0 Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Skulder Leverantörsskulder /not 11/ Personalens källskatt Avräkning sociala avgifter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Skuld särskild löneskatt Övr. interimsskulder /not 12/ Förskottsbet. medlemsavgifter Summa skulder Eget kapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital

11 Noter till bokslutet Not 1. Per den 31/ hade föreningen 852 betalande medlemmar. Not 2. Övriga bidrag Självhjälpskursverksamheten: :-. Rörelseträning: :-. Utbildningsbidrag: :-. Barn- och ungdomsverksamhet :- Not 3. Övriga intäkter och gåvor Informatörsverksamhet :-. Kopieringsmaskin :-. Gåvor :-. Not 4. Synapsen Föreningens medlemstidning Synapsens kostnader fördelas enligt följande: Inköpta tjänster: :-. Tryckning: :-. Porto: :-. Intäkter: Annonsintäkter samt prenumerationer: 4 500:-. Not 5. Köpta tjänster Elitea datasupport: 5 938:-.Synapsen: :-. Not 6. Avgifter till andra föreningar Av föreningens intäkter av medlemsavgifter , betalas :- till Svenska Epilepsiförbundet SEF. Epilepsiföreningen betalar medlemsavgift till ABF, KFO och HSO. Not 7. Div. övriga kostnader Kopieringsmaskin :-. Uppvaktningar, gåvor 1 087:-. Avgift idrottsförvaltning Sthlm: 1 500:-. Förvaltningskostnader: 4 280:-. Bank- och plusgiroavgifter 5 831:-. Licenskostnader 3 135:-. Övrigt 945:-. Not 8. Övriga interimsfordringar. Förutbetalda kostnader: Visma SPCS AB, 1 350:-. Eniro 6 281:-, Team Digital Office 2 620:-. Atrox 784:-, 121.nu 3 163:-, Telia 1 699:-, HSO :-. Studieblocket 2 733:-, Idrottsförvaltningen 1 500:-, Upplupna intäkter: ABF-bidrag 2 760:- Not 9. Ethicafonden - så länge ingen försäljning sker redovisas endast andelarnas anskaffningsvärde var marknadsvärdet :-. Mix-fonden - så länge ingen försäljning sker redovisas endast andelarnas anskaffningsvärde var marknadsvärdet :-. Not 10. Kundfordringar: Eisai 9 002:- Not 11. Leverantörsskulder: Telia 2 604:-, Studieblocket 2 733:-, Idrottsförvaltningen 1 500:-, ABC Matresan 7 116:50 Not 12. Övriga interimsskulder. Förutbetalda intäkter: Övriga intäkter, kopiatorn FNjS, RBU, HL, ILCO, RMT 2 175:-. Fondbidrag: Bertil Settergrens stiftelse :-. Barn- och ungdomsverksamhet, hälsokurs Linnea och Josef Carlssons stiftelse :-. Barn- och ungdomsverksambet. Timmermansfonden :-. Självhjälpskurser, röreselträning Olga Åhlunds stiftelse :-. Ungdomsverksamhet, hälsokurs Verksamhetsbidrag från Stockholms kommun :-. Upplupna kostnader: Claes Kente :

12 - 12 -

13 VERKSAMHETSPLAN Medlemsstöd och aktiviteter Råd och stöd till medlemmar Självhjälpskurser Hälsofrämjande arbete för barn och vuxna Medlemsaktiviteter Ungdomsverksamhet Medlemsvärvning Föreläsningar/Öppet Hus med olika teman Informationsmöten för nya medlemmar Utbildning Styrelse och personalutbildning Deltagande i epilepsikongresser, nationellt/internationellt Information Synapsen, 4 nr/år Hemsida Spridning av information Mottagning av studiebesök Informatörsverksamhet Påverkansarbete / intressepolitik Arbeta för att stärka epilepsivården Verka för ökade möjligheter till rehabilitering Vara remissinstans Skolfrågor och inlärningsproblematik Arbetsmarknadsfrågor Samverkan med forskare inom epilepsiområdet Samverkan med andra patientföreningar Samverkan med aktörer inom epilepsivården Samverkan med SEF och andra epilepsiföreningar Samverkan med Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Sthlm:s stad och län Administrativa uppgifter Medlemsregister Ekonomihantering Hantera skrivelser och protokoll Bidragsansökningar Distribution av informationsmaterial

14 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, årsmötet Budgetförslag 2011 Budget Utfall Budget Intäkter Medlemsavgifter Försäljning material Medlemsaktiviteter Kursverksamhet Landstingsbidrag Kommunalt bidrag Bidrag ABF Övriga bidrag Övriga intäkter, gåvor Summa rörelseintäkter Kostnader Medlemsverksamhet Medlemsverksamhet Kursverksamhet inkl. arvoden Styrelse och arbetsgrupper/utbildning Nationella kurser Internationella kurser 0 0 Summa verksamhetskostnader Övriga kostnader Lokalhyra Övriga lokalkostnader Kontorsmaterial Datatillbehör Trycksaker Informationsmaterial Telefon Porto Synapsen Revisionsarvode Föreningsavgifter Köpta tjänster Diverse övriga kostnader Summa övriga kostnader Personalkostnader Löner inkl. övriga arvoden Utbildning personal Summa personalkostander Summa kostnader Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter/utgifter Utdelning Resultat

15 - 15 -

16 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm S:t Göransgatan 84, 3 tr, Stockholm Tel: Bankgiro: E-post: Hemsida:

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 2006 Verksamhetsberättelse Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 1 Verksamhetsberättelse 2006 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm (EPI) bildades 1963 och är en intresseförening för människor med epilepsi

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Svenska Epilepsiförbundet

Verksamhetsberättelse 2010. Svenska Epilepsiförbundet Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Epilepsiförbundet Innehåll Förord 5 Intressepolitik 6 Intressepolitiskt handlingsprogram 6 Kravspecifikation 7 Ojämlikhet i epilepsivården 9 Nationell studie 10 Uttalande

Läs mer

Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt

Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt Årsmöteshandlingar RSMH Stockholms läns distrikt Pumpan 19 april 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 2010 STYRELSE... 2 REVISORER... 2 ANSTÄLLDA INOM DISTRIKTET... 3 LOKALFÖRENINGARNA...

Läs mer

2009 års- redovisning

2009 års- redovisning 2009 års- redovisning 2 INNEHÅLL INLEDNING 4 FÖRBUNDSLEDNING 5-6 REPRESENTATION 6 INTERNA ARBETSGRUPPER 6 MEDLEMMAR 6-7 HANDIKAPPOLITIK 7-9 Vård, behandling och rehabilitering Skola/utbildning och arbete

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid 12 13 Mötesplats

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 2-3 2008 Årgång 27 Äntligen hos mamma och pappa Oppositionen skriver brev till majoriteten och undrar: Hur blir det med epilepsivården? Temat är försäkringar.

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 2 Årgång 25 Krisläge i epilepsivården Läs mer sid 4 5 Atlas, första epihunden Läs mer sid 6 En dag i kringelstan Läs mer sid 12 13 Så kan man stå emot

Läs mer

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10 Årsredovisning 2010 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi... 4 Handikappolitisk reflektion... 5 Höjdpunkter 2010... 6 Handikappolitiken 2010... 7 Organisation

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 RMTs KÄRNVÄRDEN OCH VISION... 5 FÖRBUNDSLEDNING... 6 REPRESENTATION... 7 INTERNA ARBETSGRUPPER... 7 MEDLEMMAR... 8 HANDIKAPPOLITIK...

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Uppsala T "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta dö Uppsala T "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer