Sysselsättningen: Framtidens jobb. Generationsväxlingen. Thomas lindh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sysselsättningen: Framtidens jobb. Generationsväxlingen. Thomas lindh"

Transkript

1 Sysselsättningen: Framtidens jobb Generationsväxlingen Thomas lindh

2 Thomas Lindh är forskningsledare på Institutet för Framtidsstudier, Stockholm och professor i nationalekonomi på Växjö universitet. Han disputerade 1991 i Uppsala på en avhandling som behandlade framtidsförväntningar. Sedan år 2000 har han arbetat med relationen mellan demografi och ekonomi och demografiskt baserade framtidsstudier. Hans huvudsakliga forskningsområde har under senare år varit åldersstrukturens effekter på makroekonomin och andra relationer mellan demografin och ekonomin, t ex intergenerationella överföringar. Framtidens jobb generationsväxlingen Thomas Lindh, 2008 Grafisk form: Anekdot Text & Form Omslagsillustration: Anna Windborne Communication Drottninggatan 83, Stockholm Bokförlaget Premiss ingår i Arenagruppen den radikala sfär som bland annat består av Bokförlaget Atlas, tidskriften Arena, Dagens Arena, tankesmedjan Agora och seminarieverksamheten Arena Program N E : Sveavägen 68, Stockholm 2 l Framtidens jobb generationsväxlingen

3 Vad har vi för information om framtidens jobb? Framtidens jobb kommer att avgöras av balansen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft. Utbudet på arbetskraft beror i första steget på demografiska faktorer och utbildning som egentligen också är en demografisk faktor. Den potentiellt ekonomiskt aktiva befolkningen kan välja att tillhöra den aktivt arbetssökande arbetskraften beroende på vilka alternativa försörjningsmöjligheter och förväntade löner de kan erhålla. Demografi och utbildning ger alltså en ledtråd till ramarna för utbudet av arbetskraft i framtiden. Demografi och utbildning är relativt tröga faktorer där vi kan förutse utvecklingen ganska bra på litet längre sikt. Även om framtiden alltid är osäker så är det inte ett enda stort mörker utan mer som den gradvisa siktförsämringen i en inte alltför tjock dimma. Teknisk utveckling och globalisering liksom demografin ger ledtrådar till efterfrågan. Demografin ger oss en pålitlig indikator på vilka behov som kommer att minska respektive öka på längre sikt. Teknisk utveckling och globaliseringstryck är betydligt svårare att förutse för någon längre tid. Även där kan omvärldens befolkningssammansättning Framtidens jobb generationsväxlingen l 3

4 och utbildningsnivå ge oss vissa ledtrådar. Men arbetsmarknaden utgör också en dynamisk process med betydande flöden både ut och in i arbetskraften liksom mellan jobb på den befintliga arbetsmarknaden. Utflöde ur arbetskraften skapar nettovakanser men detta är bara en liten del av alla de vakanser som uppstår på grund av arbetsplatsbyten, karriärer inom företagen osv. De vakanser som lämnas av sjukdom, dödsfall och pensioneringar eller tillbakadragande från arbetsmarknaden fylls därför inte med de nytillträdande i första hand utan med personer som redan befinner sig på arbetsmarknaden. Dessa lämnar hål efter sig som i sin tur antingen fylls med i huvudsak redan aktiv arbetskraft eller stängs för gott. Först efter en lång sådan kedja kommer de nytillträdande i fråga för att fylla vakanser på lägre nivåer. Denna dynamik gör det svårt att förutse exakt vad fyrtiotalisternas pensioneringar egentligen kommer att generera i form av nya jobb. Inte minst därför att teknisk utveckling och globalisering kommer att innebära att en del av jobben de lämnar aldrig kommer att återbesättas medan nya behov kommer att uppstå inom andra branscher och i nya företag och verksamheter. I Sverige tillkommer som ytterligare ett problem att den offentliga sektorn svarar för en stor del av sysselsättningen (ca 35%) och därmed är svensk framtida arbetsmarknad också känslig för politiska beslut om denna sektors omfattning. Tröga faktorer som befolkningens åldersstruktur och utbildningsstruktur ändras förhållandevis långsamt medan tekniktrender och globaliseringstryck mycket snabbt växer i osäkerhet. Politiken kan som vi alla vet också svänga snabbt. Figur 1: Ålderspyramider 2006 och projektion för Sverige 2006 Sverige kvinnor män kvinnor män Källa: SCB 4 l Framtidens jobb generationsväxlingen

5 Varje prognos som pekar ut en viss bransch som framtidsbransch och är något så när trovärdig har också en tendens att försämra jobbprognosen för denna bransch och upphäva sig själv eftersom många söker sig till dessa jobb och utbudet därmed snabbt börjar överstiga efterfrågan. Det tar förstås längre tid för jobb som kräver utbildning. Eftersom omskolning och nya utbildningar kan ta lång tid kan det ofta bli så att utbudet inom ett område växer snabbare än efterfrågan som kanske har vänt nedåt igen under tiden. Med andra ord är det vid valet av livsbana viktigare att se på sina egna förmågor och preferenser än att jaga det för tillfället trendiga yrket. Det innebär inte att man helt kan ignorera de signaler som ändå kan ges inför framtiden, men det måste vägas noggrant mot egna intressen och förmågor. Svensk demografi (se figur 1) indikerar en genomgripande förändring i utbudsstrukturen med större rörlighet och globaliseringstrycket betyder att många vakanser efter lågutbildade 40-talister i genomsnitt högre utbildning. Utbudets regionala struktur borde pga dessa faktorer kommer att stängas inom framför allt koncentreras till storstadsområden. arbetskraftsintensiv industriell produktion. Men det finns en hel del som talar för att efterfrågan på arbetskraft också kommer att öka i glesbygdsområden. Dels leder åldrandet till en ökad efterfrågan på vårdpersonal på många mindre orter. Dels har globaliseringen lett till en ökad efterfråga på odlingsbar mark och råvaror. Både för jordbruk och skogsbruk såväl som för mineralutvinning kan det innebära att svensk ekonomis traditionella roll som råvaruexportör ökar igen med åtföljande arbetskraftsbehov utanför tätorterna. Globaliseringstrycket betyder att många vakanser efter lågutbildade 40-talister kommer att stängas inom framför allt arbetskraftsintensiv industriell produktion. Å andra sidan kommer många av vakanserna att uppstå inom offentlig sektor, framför allt inom vård och utbildning. Eftersom offentlig sektor expanderade kraftigt under den tid som fyrtiotalisterna var i färd med att etablera sig på arbetsmarknaden har de också kommit att bli koncentrerade inom denna sektor. I figur 2 ser vi hur medelåldern inom offentlig sektor är betydligt högre än inom den privata sektorn. En ytterligare bidragande orsak till detta var att nyrekryteringen till stora delar av sektorn nästan helt upphörde under 1990-talet efter krisåren i början på decenniet. Efterfrågan på den typ av tjänster som offentlig sektor erbjuder kommer dessutom att öka på grund av demografiska faktorer och behovet att konkurrera med mer kunskapsintensiv produktion inom flera industri- och tjänstebranscher utsatta för internationell konkurrens. Både inom vård och utbildning kan vi förutse en ökande arbetskraftsefterfrågan. Framtidens jobb generationsväxlingen l 5

6 Här kommer emellertid in ett mycket svårförutsebart element i vårt försök att säga något om framtiden. Omfattningen av utbildning och vård är beroende av offentlig finansiering oavsett om den bedrivs i privat eller offentlig regi. Eftersom fyrtiotalisternas utträde ur arbetskraften kommer att åtföljas av minskade skatteintäkter och ökade utgifter kommer den offentliga budgeten att hamna under hårt tryck och med all sannolikhet krävs skattehöjningar för att kunna både bibehålla och utöka vård och utbildning i den omfattning som krävs för att bibehålla dagens nivå. Med andra ord kommer många politiker att försättas i svåra beslutssituationer om några år. Efter de senaste årens budgetöverskott och utgiftstak, med ständiga offentliga besparingar och neddragningar, kommer det att kännas tufft att ta beslut om skattehöjningar. Osäkerheten om framtidens arbetsmarknad beror därför i första hand på interaktionen mellan globalisering och teknisk utveckling samt de politiska besluten om tillhandahållande av offentlig service. Här finns en betydande risk att kortsiktighet i politikens valoptimering leder till betydande svårigheter för den stora ungdomskohort som nu är på väg in på arbetsmarknaden och in i det högre utbildningssystemet. Trängseleffekter för stora födelsekohorter är ett känt fenomen som kan ytterligare fördröja det i Sverige redan sena vuxenblivandet. Därmed förskjuts också åldern där individernas skatteinbetalningar börjar överstiga de offentliga utgifterna för dessa födelsekohorter. Sverige utmärker sig redan nu i världen genom att ha en mycket sen etableringsålder (då 75 % av födelsekohorten är i sysselsättning) på ca 28 år för Figur 2: Sysselsättningen fördelning på åldersgrupper % 25 % 20 % 15 % 10 % Offentlig sektor Privat sektor Källa: SCB 5 % 0 % år år år år år år år 65+ år 6 l Framtidens jobb generationsväxlingen

7 ungdomar, vilket i och för sig kompenseras av att vi drar oss tillbaka för att bli försörjda vid en senare tidpunkt. I den kommande generationsväxlingen kan detta resultera i omfattande ungdomsarbetslöshet och svårigheter för ungdomar att etablera sig. Effekterna av detta är långsiktiga och kommer att märkas många år framåt i tiden. Så småningom på 2020-talet kan ett sådant scenario undergräva möjligheterna att upprätthålla en rimlig vårdstandard när fyrtiotalisterna verkligen börjar behöva den. Eftersom såväl utbildnings- som arbetsmarknadsinstitutioner och socialförsäkringar varierar kraftigt mellan olika länder är det ofta svårt att bilda sig en uppfattning om vad sena etableringar betyder. Inom ett nystartat internationellt projekt (se Mason 2005) har jämförbara data över det intergenerationella flödet av resurser skapats. Genom dessa data kan man mäta när en födelsekohort i genomsnitt börjar försörja sig själv och börjar generera överskott respektive när de slutar att göra detta. För en noggrannare diskussion om de svenska siffrorna se Forsell m fl (2008). Vi ser där att även om vi har en sen tidpunkt då vi i genomsnitt försörjer oss själva, så är den faktiskt ännu senare i USA och Japan där man också i snitt satsar mer på utbildning för ungdomar. Trots förtidspensioneringar och allt ligger vi emellertid bäst till då det gäller tidpunkten då vi inte längre försörjer oss genom eget arbete. Se figur 3. När vi blickar in i framtiden tar vi hjälp av vår erfarenhet och historia för att bedöma vad utvecklingen av tröga faktorer kan komma att betyda. Vi lär av våra misstag och försöker undvika dem i fortsättningen. I det här sammanhanget är det därför intressant att gå tillbaka till en liknande period Figur 3: Livscykelsaldo över åldersgrupper. Normaliserat med genomsnittlig arbetsinkomst mellan ,5 1 Österrike Frankrike Japan Sverige USA Källa: NTA 0,5 0 0,5 1 Ålder Framtidens jobb generationsväxlingen l 7

8 som uppstod under sent 1960-tal och 1970-talet. Under slutet av 1950-talet ökade gruppen år gamla snabbt då fyrtiotalisterna började strömma in i denna grupp. Det höll i sig fram till början av 1970-talet. Samtidigt skedde en beskedligare men ändå ökning i inflödet till gruppen 65 år och äldre. Ökningen i inflödet till den äldre gruppen håller nu också på att öka fast i snabbare takt, samtidigt som det sker en parallell ökning i ungdomsgruppens inflöde. Det finns alltså en viss skillnad i det att ungdomsökningen i hög grad skedde några år före äldreökningen under 1960-talet medan ökningen nu är mer eller mindre parallell. Man bör också notera att i åldrarna över 15 var stora delar ute på arbetsmarknaden under 1960-talet medan en försvinnande liten del under 20 år är där i dag. I praktiken innebär detta en mycket mer direkt generationsväxling i dag än under 1960-talet. Se figur 4. Det kan ändå finnas lärdomar att dra av den tidigare perioden. Fyrtiotalisterna kom ut i arbetslivet under till att börja med ganska goda villkor i början av 1960-talet men för de senare kohorterna födda under slutet av 1940-talet ökade trängseln på arbetsmarknaden snabbt och utbildningsbehovet ökade. Då tillgodosågs detta behov genom en mycket snabb expansion av utbildningssystemet som betalades med snabbt ökande skattetryck. När de äldre kohorterna i slutet på 1960-talet började pensioneras i snabbt ökande takt sjönk emellertid produktivitetsutvecklingen samtidigt som den internationella ekonomin skakades av diverse kriser. Skattebasen för expansionen eroderade därför snabbt. Den omstrukturering av ekonomin Figur 4: Historisk och förutsedd utveckling av andelarna unga vuxna respektive äldre 65+ i den svenska befolkningen Källa: SCB Förändring Förändring l Framtidens jobb generationsväxlingen

9 som då behövdes fördröjdes emellertid genom en allmän oförståelse för att detta inte var en vanlig lågkonjunktur utan en ny situation där de tidigare keynesianska konjunkturbalansrecepten inte längre fungerade. För att tillgodose ökande vårdbehov och behovet av en expanderande skattebas mobiliserades kvinnorna i stor utsträckning till arbetskraften. Detta var baserat på en snabb utbyggnad av både offentlig efterfrågan på kvinnlig arbetskraft och tillhandahållande av kraftigt subventionerad barnomsorg. Men det tog lång tid innan ekonomin hämtade sig, framför allt därför att Utbildningsbehoven har genom globaliseringen man felaktigt diagnosticerade kriserna som en fråga om industrins konkurrenskraft på världsmarknaderna och som helst konkurrensfördelar i massproduktion ökat ytterligare och vi har inte längre några devalverade valutan kraftigt. Genom av lågutbildad industriarbetskraft. denna konstgjorda andning kunde man hålla sysselsättningen uppe under 1980-talet. Men man skapade också grundläggande strukturproblem i ekonomin som sedan kraschade i början av 1990-talet på grund av en rad illa genomtänkta politikskiften, avreglering av kreditmarknaden i kombination med en reform av skatterna som kraftigt sänkte fastighetsvärdena, en felaktig och allför länge försvarad växelkurspolitik etc. Vad kan vi då lära av detta? Den kvinnliga arbetskraftsreserven finns inte längre. Utbildningsbehoven har genom globaliseringen ökat ytterligare och vi har inte längre några som helst konkurrensfördelar i massproduktion av lågutbildad industriarbetskraft. Dagsläget är alltså rätt annorlunda. Å andra sidan kan vi i dag inse att det här skiftet i generationer på arbetsmarknaden måste mötas med förändringar i den ekonomiska politiken som anpassas till befolkningens åldersstruktur i stället för att gå på tvärs mot den. Förlängt arbetsliv och sambandet med ungdomars jobbmöjligheter. Det finns en föreställning om att de äldre måste lämna arbetsmarknaden för att ungdomar ska kunna beredas jobb. Tanken bygger på att det bara finns ett givet antal jobb som måste delas av alla och underbyggs med anekdotiska exempel på arbetsplatser där de äldre kan ha fungerat som bromsklossar för förnyelse eftersom de är ovilliga att investera kraft och ork i nya metoder och tankegångar. Men anekdoter kan förstås alltid berättas. Något belägg för att det i genomsnitt skulle vara på det sättet finns inte. Tillgången på jobb är en dynamisk funktion av efterfrågan på varor och tjänster. Företag med många äldre är mycket riktigt i allmänhet mindre produktiva, men inte Framtidens jobb generationsväxlingen l 9

10 för att de äldre är mindre produktiva utan därför att företaget inte riktigt klarar sig i konkurrensen med andra företag och därför inte nyrekryterar. När man väl korrigerar för detta visar det sig tvärtom vara företag med alltför många unga medarbetare som ligger efter i produktivitet eftersom dessa ännu inte hunnit skaffa sig erfarenhet och är relativt nyrekryterade (Malmberg m fl 2008). Det behövs en balans mellan nytänkande och erfarenhet. Den bästa sammansättningen av arbetsstyrkan kan förstås variera men allt pekar på att framgångsrika företag som nyanställer också behöver erfarna personer framför allt i ledningen för att långsiktigt fungera bra. Inför ett sådant generationsskifte som sker nu är det därför en stor fördel om så mycket som möjligt av vunna erfarenheter kan överföras till de kommande generationerna. en balanserad utveckling av arbetsmarknaden med god tillgång på jobb kräver alltså att kraften kan då vara mycket värdefullt Mentorskap från den utgående arbets- men av flera anledningar också dyrbart produktiviteten hålls uppe och det i sin tur är på kort sikt. Speciellt inom offentlig beroende av att man inte börjar förtids- sektor med dess korta budgethorisonter pensionera erfaren arbetskraft i onödan. finns en betydande risk för att en stor del av erfarenhetskapitalet går till spillo. Inom vissa förvaltningar har man insett detta problem och medvetet arbetat med långsiktig rekrytering, men det rör mestadels specialområden där det är uppenbart att kompetensen måste överföras genom arbetsplatsens egen historia och erfarenhet. En balanserad utveckling av arbetsmarknaden med god tillgång på jobb kräver alltså att produktiviteten hålls uppe och det i sin tur är beroende av att man inte börjar förtidspensionera erfaren arbetskraft i onödan. Om arbetsplatsen ändå är på väg att läggas ner på grund av olönsamhet kan förtidspensionering förstås vara ett socialt skyddsnät för de äldre, men några nya jobb lär det inte ge. Om man är på väg att expandera finns det däremot all anledning att behålla de äldre så länge som möjligt för att underlätta arbetsplatsträningen av de yngre. Det finns emellertid en del systemfel som allvarligt stör denna rationalitet. Framförallt har avtalspensionerna för högre tjänstemän, såväl i stat som privat näringsliv, en premiekonstruktion som innebär att det blir ohyggligt dyrt att behålla den äldre arbetskraften. Premiebetalningarna och ersättningsgraden bygger nämligen inte på den genomsnittliga lönen över livet så som det nya allmänna pensionssystemet gör utan är baserad på slutlönerna. Premierna betalas heller inte efter någon prognostiserad slutlön vilket innebär att de ökar kraftigt med lönehöjningar i slutet av karriären. Konkret kan därför någon tusenlapp mer i månaden till en högavlönad person i 60-årsåldern innebära 10 l Framtidens jobb generationsväxlingen

11 ökade pensionspremier på många tiotusentals kronor om året. Följden är att arbetskraftskostnaden för de äldre stiger så kraftigt att det blir en god affär att köpa ut dem med ett fördelaktigt pensionsavtal (Eklöf och Hallberg 2006). Det finns också en mängd andra hinder för personer att fortsätta arbeta efter den traditionella pensionsåldern 65. Visserligen infördes för inte så länge sedan en rätt att arbeta vidare till 67 i vissa fall men för många är inte heller 67 någon anledning i sig att sluta arbeta om man är fullt frisk och trivs med vad man gör. Medellivslängden har ökat kraftigt sedan normen för pensionsålder infördes, men någon anpassning till detta har inte börjat ske förrän alldeles nyligen. Fortfarande är det emellertid i huvudsak egenföretagare som fortsätter arbeta efter 65. Regionala dilemman. Skillnaderna i förvärvsfrekvenser över landet. Åldersstrukturen i befolkningen varierar kraftigt över landet. Vem som helst kan gå in på SCBs hemsida och titta på ålderspyramiderna och deras utveckling i olika kommuner. De två exemplen Uppsala och Hultsfred är ganska typiska extremer, se figur 5. Uppsala med en stor ung befolkning som ännu inte har börjat få barn i stor skala, Hultsfred med sin urholkning på mitten som förebådar att även de stora gymnasiekullarna kommer att lämna orten och skapa en kantarellform där kommunen får stora svårigheter att organisera vård och service åt de äldre. Se figur 5. Figur 5: Ålderspyramider för Uppsala och hultsfred Uppsala 2007 Hultsfred kvinnor män kvinnor män Källa: SCB Framtidens jobb generationsväxlingen l 11

12 Sådana här olikheter i åldersstrukturen innebär att förvärvsfrekvenserna och därmed skatteunderlaget varierar kraftigt över landet. Detta är en del av bakgrunden till den kommunala skatteutjämningen som med jämna mellanrum ifrågasätts av de kommuner som är nettobetalare till de andra i systemet. Om nuvarande tendenser håller i sig kommer emellertid Hultsfred att få en så kallad kantarellstruktur där den aktiva befolkningen helt enkelt inte räcker till för att vårda de kvarvarande åldringarna. Då hjälper inga kommunala skatteutjämningssystem. I praktiken kan förstås inte nuvarande tendenser hålla i sig. Långt innan någon kantarell tagit form måste man antingen ha börjat flytta åldringarna eller dragit till sig yngre arbetskraft. Utvärderingar av effekter av försenat arbetsmarknadsinträde. Ett sent arbetsmarknadsinträde har betydande effekter på den framtida livsinkomsten (Holmlund m fl 2007) eftersom effekten hänger med under lång tid framöver och i det nya pensionssystemet också påverkar pensionsnivån. Det rör sig om stora och långsiktiga förluster av inkomst för den genomsnittlige individen. Sett över en lång tidshorisont med en stor individuell osäkerhet om framtiden kan värderingen av förlusten ändå bli liten för ungdomar som diskonterar framtiden med en tillräckligt hög faktor. Ur privat synvinkel är det därför inte alls självklart att den statistiska möjligheten att göra stora förluster i framtiden verkligen ger tillräckliga incitament för att snabbt klara av utbildningen. Det finns andra värden i livet än Med individer som helt rationellt också tar hänsyn höga inkomster. För den offentliga till att de får högre skattesatser och sämre vård i budgeten ser kalkylen emellertid framtiden skulle det förstås inte utgöra något välfärdsproblem. I verkligheten är risken stor att varken mindre så blir också skatteba- mycket annorlunda ut. Om den genomsnittlige individen tjänar deras beslut eller deras information om framtiden sen mindre och för givna utgifter måste då en högre skattesats tas är tidskonsistent vilket innebär att de i framtiden ut. Eftersom förlängd utbildning mycket väl kan ångra sin ungdoms beslut. i praktiken också innebär mera offentliga utgifter så uppstår en finansiellt kostsam situation. Om nu individerna själva ser det som en fördel att dra ut på studierna så borde väl inte samhället ha synpunkter på det? Med individer som helt rationellt också tar hänsyn till att de får högre skattesatser och sämre vård i framtiden skulle det förstås inte utgöra något välfärdsproblem. I verkligheten är risken stor att varken deras beslut eller deras information om framtiden 12 l Framtidens jobb generationsväxlingen

13 är tidskonsistent vilket innebär att de i framtiden mycket väl kan ångra sin ungdoms beslut. Även om så inte är fallet kommer i vilket fall som helst andra att drabbas av ett skattebortfall eftersom vården för de äldre betalas ur de skattepengar, som kommer in när vår utbildningsförsenade individ fortfarande är fullt arbetsför. För att uttrycka det brutalt finns det god ekonomisk anledning att skydda svaga gruppers intressen genom att begränsa möjligheterna att slösa med skattepengar genom en förlängd utbildning. I många fall kan det många av de svenska ungdomar som ska in på även tänkas finnas paternalistiska skäl att skydda ungdomar för de arbetsmarknaden under det närmaste decenniet senare följderna av felaktiga beslut. Mot detta kan man invända är så kallade andra eller tredje generationens invandrare som redan idag är i viss mån marginaliserade och därmed delvis konkurrerar med att tillgång till utbildning är en social rättighet som inte kan begränsas av ekonomiska skäl. Rimligen invandrarna. Å andra sidan skulle ett generellt kan man emellertid inte utsträcka rätten att få tillgång till utbildning invandringsstopp innebära flaskhalsproblem på till rätten att få utbildning hur många områden där fyrtiotalisternas avgång länge man vill på skattebetalarnas bekostnad. orsakat arbetskraftsbrist, bl a inom vården. En god policy som gynnar det stora flertalet är att sträva efter att genomföra utbildningen i en takt som i varje fall inte är långsammare än den är i omvärlden. Invandringens effekter och roll i generationsskiftet. Under generationsskiftet kommer trängseln på arbetsmarknaden för ungdomar att öka. Eftersom invandrare i huvudsak kommer in i landet i ungefär samma åldrar finns det en klar risk att en ogenomtänkt arbetskraftsinvandring kan skapa ökande ungdomsarbetslöshet. Många av de svenska ungdomar som ska in på arbetsmarknaden under det närmaste decenniet är så kallade andra eller tredje generationens invandrare som redan i dag är i viss mån marginaliserade och därmed delvis konkurrerar med invandrarna. Å andra sidan skulle ett generellt invandringsstopp innebära flaskhalsproblem på många områden där fyrtiotalisternas avgång orsakat arbetskraftsbrist, bl a inom vården. Det skulle ge likartade effekter för ungdomsarbetslösheten. En meningsfull invandringspolitik måste också bryta de nuvarande problemen med integration av invandrarbefolkningen på arbetsmarknaden. I figur 6 visas förvärvsfrekvenser för svenskfödda respektive utlandsfödda med Framtidens jobb generationsväxlingen l 13

14 olika ursprung. Samtliga har betydligt lägre förvärvsfrekvenser än svenskarna i samtliga åldersgrupper utom de som är 65 år och äldre. För invandrare med ursprung i Afrika och Asien är förvärvsfrekvenserna som allra lägst. För de förra för de yngre, för de senare för de äldre. Se figur 6. Invandring kan vara lönsam för det offentliga eftersom man inte behöver betala något för utbildning och uppväxt. I Sverige var det också så på 1960-talet och 1970-talet då invandrarna hade samma förvärvsfrekvenser som de infödda eller högre. Men med de låga förvärvsfrekvenser vi ser i dag är det en offentlig förlustaffär. Om man inte lyckas åstadkomma en radikal förändring av dessa förhållanden kommer invandringen att förbli en ytterligare belastning på de offentliga finanserna. En selektiv invandringspolitik är naturligtvis besvärlig att genomföra men skulle kunna ha många fördelar. Inte minst skulle en ökning av invandrarnas genomsnittliga arbetskraftsdeltagande bidra till att minska segregation och marginalisering generellt eftersom det skulle minska rationaliteten i så kallad statistisk diskriminering, dvs de fall där arbetsgivaren enbart på grund av bristande information om individerna väljer bort invandrare. Några exempel på tänkbara scenarion Det finns ett antal val för framtiden som aktualiseras av den kommande generationsväxlingen. Det finns nämligen både möjligheter och problem i Figur 6: Invandrarnas förvärvsfrekvenser enligt RAMS, SCB. Sverige Europa exkl Norden Norden exkl Sverige Nord- och Mellanamerika Afrika Asien Källa: SCB 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Förvärvsfrekvenser efter ursprung år år år år år år år 65+ år 14 l Framtidens jobb generationsväxlingen

15 den omvandling som är på väg i kölvattnet av fyrtiotalisternas pensionering. Den nya unga arbetskraften kommer generellt att ha högre utbildning än de som pensioneras men naturligtvis mycket mindre erfarenhet. Det har både nackdelar och fördelar. Nackdelarna är att de ännu inte lika effektivt kan utnyttja sin utbildning och ofta inte har hittat sin rätta plats ännu. Det är en mer instabil arbetskraft som oftare slutar och söker sig vidare på arbetsmarknaden. Detta minskar den ekonomiska effektiviteten men ger utrymme för innovation och nytänkande i alla möjliga dimensioner. Låt oss göra några tankeexperiment för att se hur detta konkret kan ge avkastning i framtiden om möjligheterna öppnas. Vården och könssammansättningen med dess regionala aspekter Den åldrande befolkningen medför ett skifte i efterfrågan på arbetskraft som innebär att tjänsteproduktionen behöver öka på bekostnad av den rena varuproduktionen. En del av denna tjänsteproduktion ligger inom offentlig den åldrande befolkningen medför ett skifte sektor, främst vården. Vårdbehovet ökar bara gradvis med fyrtiotalisternas åldrande och eftersom huvud- i efterfrågan på arbetskraft som innebär att tjänsteproduktionen behöver öka på bekostnad delen av en individs genomsnittliga vårdbehov ligger i livets slutskede av den rena varuproduktionen. så är det inte förrän fyrtiotalisterna kommer upp i 80-årsåldern som detta får stora konsekvenser på den nationella nivån. Regionalt sker emellertid redan nu en kraftig förskjutning av vårdbehovet mot de orter som under lång tid varit utflyttningsorter där de unga har lämnat och de äldre blivit kvar (Amcoff och Westholm 2007). Vi står därför också inför ett regionalt skift i arbetskraftsefterfrågan (läs vårdefterfrågan) mot orter som länge präglats av arbetslöshet och sysselsättningsbrist. I det läget uppstår en besvärlig fråga, eftersom det i den jämlika tvåförsörjarfamiljen är långt ifrån lätt att flytta till sådana orter. Kvinnodominansen i vårdsektorn och det lägre löneläget där gör det troligt att högst betydande geografiska lönepremier måste till för att åstadkomma en tillräcklig sådan omflyttning. I vissa fall måste man kanske istället flytta de äldre när de blir alltför vårdkrävande. Men naturligtvis öppnar sig här också en möjlighet att förändra genom att systematiskt ändra på könsfördelningen i vårdsektorn, öppna för ökad lönedifferentiering inom vården och underlätta omflyttningar för dessa grupper. Självklart kommer inte en sådan strukturförändring att ske gratis och oavsett om man inför ökad privatisering inom vården eller ej så är det poli- Framtidens jobb generationsväxlingen l 15

16 tikerna som styr finansieringen. En satsning på en sådan omstrukturering kan potentiellt spara stora pengar i framtiden genom att man kan utnyttja befintlig infrastruktur effektivare och öka flexibiliteten i vårdens personalförsörjnin. Men det är svårt att ge några exakta prislappar eftersom det är så många andra faktorer som kommer in. Med nuvarande landstingsorganisation så faller kostnaderna till stor del på de landsting som sämst kan bära dem och mycket av intäkterna men sådana här vansinnessystem är mycket svåra att dyker upp på helt andra håll i den offentliga budgeten. ändra på när väl alla aktörer anpassat sig till dem. Det kräver också att man bryter med artefakter från den skeva könsfördelningen och den tid då kvinnans inkomst var en mindre viktig sidoinkomst och därför i avvägningen mot hushållsarbetet till stor del skedde på deltid och med konstiga skiftsystem som är både ineffektiva och hälsoskadliga men som gör det lättare att pussla ihop hemarbetet vid sidan om för kvinnorna. Det finns ju ingen annan fördel att hitta i att jobba kväll ena dagen och morgonskift nästa. Men sådana här vansinnessystem är mycket svåra att ändra på när väl alla aktörer anpassat sig till dem. Det krävs både piska och morot för att lyckas med det och återigen kan det inte åstadkommas utan att kostnaderna kortsiktigt ökas. I längden ökar såväl effektivitet som flexibilitet, samtidigt som personalen kan må bättre, hålla längre och få mindre ekonomiska problem. Högre utbildning och ålderssammansättningen Generationsväxlingen kommer att innebära ett kraftigt fall i andelen med endast förgymnasial obligatorisk skola. I befolkningen var den genomsnittliga andelen 2003 med endast förgymnasial utbildning cirka 19 %, medan 48 % hade gymnasieutbildning och cirka 33 % eftergymnasial utbildning. Om vi antar att kommande kohorter av unga i varje fall inte har lägre utbildningsnivåer än dagens unga så följer att motsvarande siffror 2015 blir mindre än 14 % förgymnasial utbildning och mer än 36 % med högskoleutbildning, år 2025 mindre än 11 % lågutbildade och mer än 38 % högutbildade. Detta är en mycket försiktig uppskattning där vi sannolikt grovt underskattar förändringen i den genomsnittliga utbildningen i framtiden. Utbildningsnivåerna kommer för övrigt att stiga betydligt mer än så i den äldre delen av befolkningen. Den kraftiga höjningen av utbildningsnivån genom utflödet av lågutbildade innebär därför frågetecken för en fortsatt utbildningsexpansion. En stor del av de jobb som blir vakanta på grund av pensioneringar kräver inte någon högre utbildning. I den mån det fortfarande finns en efterfrågan på 16 l Framtidens jobb generationsväxlingen

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Eliasson,

Läs mer

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns.

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. MARIE SÖDERQVIST SARA ÖBERG P ensions f orum 103 29 Stockholm Besöksadress: Blasieholmsgatan 4A Tel: 08-762 78 48 Fax: 08-762

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Kommunala framtider. en långtidsutredning om behov och resurser

Kommunala framtider. en långtidsutredning om behov och resurser Kommunala framtider en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050 Svenska Kommunförbundet, Finanssektionen, 118 82 Stockholm November 2002 1:a upplagan ISBN: 91-7289-121-1 ILLUSTRATIONER: Jan

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003

Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003 Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003 Robert Eriksson Oskar Nordström Skans Anna Sjögren Olof Åslund RAPPORT 2007:18 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Ekonomih ögskolan vid Lunds universitet samt Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Ekonomih ögskolan vid Lunds universitet samt Institutet för näringslivsforskning (IFN). Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Ekonomih ögskolan vid Lunds universitet samt Institutet för näringslivsforskning (IFN). 2012-07-04 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Studiebidraget i det långa loppet. Version 2000-03-13

Studiebidraget i det långa loppet. Version 2000-03-13 1 Studiebidraget i det långa loppet Version 2000-03-13 2 3 Förord Hur välfärden skapas och fördelas är en av politikens grundfrågor. Att utbildning erbjuds och lockar många ses av de flesta som viktigt

Läs mer

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare?

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2009 Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det

Läs mer

Ett rörligt arbetsliv

Ett rörligt arbetsliv Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum 2003 en mötesplats för forskare och praktiker Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum 2003 en mötesplats för forskare och praktiker Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Avtalspension dagens ättestupa?

Avtalspension dagens ättestupa? Avtalspension dagens ättestupa? STEFAN FÖLSTER, SVANTE LARSSON, JOSEFINA LUND Avtalspension dagens ättestupa? är Pensionsforums femte rapport, av Stefan Fölster, Svante Larsson och Josefina Lund. Tidigare

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA?

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? 3 VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? RAPPORTFÖRFATTARE: VICTOR BERNHARDTZ OCH ELISABET OLME Katalys tidigare publikationer No 1: Välfärden är vinsten No 2: Svar på tal om vinster i välfärden Katalys - Institut

Läs mer

Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2015-2018 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Framtiden är mer än

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

Program. Forskarseminarium i Umeå 2010. Tema: Global kris håller välfärdssystemen? Onsdag 20 januari 2010. 09.30 Registrering och kaffe

Program. Forskarseminarium i Umeå 2010. Tema: Global kris håller välfärdssystemen? Onsdag 20 januari 2010. 09.30 Registrering och kaffe Program Forskarseminarium i Umeå 2010 Tema: Global kris håller välfärdssystemen? Onsdag 20 januari 2010 09.30 Registrering och kaffe 10.00 Välkomstord Adriana Lender, generaldirektör, Försäkringskassan

Läs mer

Mot en reformagenda för arbetsmarknaden

Mot en reformagenda för arbetsmarknaden Mot en reformagenda för arbetsmarknaden Gunnar Wetterberg DEN NYA ARBETSMARKNADEN 2 Förstudie till Reforminstitutet Inledning Det här är ett utkast med frågor kring arbetsmarknaden och de regelverk som

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer