STÄMMOHANDLINGAR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR 2012"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2012 Innehåll Kallelse.. 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud.. 4 Proposition: stadgeändring.. 5 Motioner och yttranden 6 Verksamhetsplan och budget Separata bilagor Verksamhetsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Valberedningens förslag

2 KALLELSE Förbundsstyrelsen kallar härmed Noaks Ark-föreningarnas valda ombud till ordinarie förbundsstämma med Riksförbundet Noaks Ark. Tid: Lördag 21 april, kl Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm DAGORDNING Stämmans dagordning regleras av stadgarna och kompletteras här med kommentarer och i förekommande fall med styrelsens förslag: 1 Mötets öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av två justerare, tillika rösträknare 5 Fastställande av röstlängd 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande Kallelse med dagordning skickades ut till stämmoombuden med mejl den 27 mars, eller så snart föreningarna rapporterat sina av årsmötets valda ombud. Kallelsen publicerades samma dag på förbundets hemsida. (Enligt stadgarna ska kallelse sändas ut senast två veckor innan stämman, dvs senast 7 april). 7 Fråga om stämmans offentlighet Förbundsstyrelsen förslår stämman besluta att stämman är offentlig och alla är välkomna att närvara, att yttranderätt och förslagsrätt tillkommer föreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter samt i aktuella ärenden revisorer och valberedningens ledamöter, att yttranderätt tillkommer föreningarnas och förbundets tjänstemän vad gäller sakupplysningar som efterfrågas, att endast ombud har rösträtt. 8 Beslut om avslutade nomineringar till val 2012 Vid denna tidpunkt ska andra nomineringar än dem valberedningen gjort anmälas. 9 Fastställande av dagordning 10 Verksamhetsberättelse 2011 Se separat bilaga. 11 Revisionsberättelse 2011 Se separat bilaga. 2

3 12 Styrelsens ansvarsfrihet för Disposition av resultat och fastställande av resultat- och balansräkning 2011 Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att fastställa resultat- och balansräkning samt den fördelning som styrelsen föreslår, att kvarstående överskott balanseras i ny räkning. 14 Behandling av propositioner Se sidan Behandling av inkomna motioner Se sidan Fastställande av medlemsavgift Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att medlemsavgiften för föreningarna skall vara 0 kr för 2013 (oförändrad). 17 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2012 Se sidan Val av ordförande och tre övriga styrelseledamöter a) Val av förbundsordförande, b) Val av ledamöter för - Småland & Halland - Östergötland - Södra Norrland & Dalarna Föregående stämma valde på en mandatperiod av två år Anna Åkerhielm (Skåne), Lars Moberg (Stockholm) och Gunilla Vahlberg Isaksson (Norra Norrland). 19 Val av auktoriserad revisor och ersättare 20 Val av valberedning 21 Övriga anmälningsärenden 22 Mötets avslutande 3

4 FÖRENINGARNAS OMBUD Skåne Pernilla Berlin Christine Fernström Anna Åkerhielm Småland & Halland Åsa Ingvert Lars Lennartsson Marianne Tollin (Miriam Amarillo, ersättare) Östergötland Tommy Grentzelius Hannah Gruffman Desiree Ljungcrantz Stockholm Anita Carlstedt Bernhard Grewin Eleonor Wahter Södra Norrland & Dalarna Anna Bergvall Leif Ohlsson Calle Risslinge Norra Norrland Christina Fräki Anna Påhlson Gunilla Vahlberg-Isaksson 4

5 PROPOSITION Proposition om stadgeändring I samband med uppstarten av verksamhet i Sundsvall har frågan om flera lokalföreningar i en Noaks Arkregion aktualiserats. Riksförbundets stadgar omfattar endast ett organisationsled under förbundsstyrelsen: lokalföreningar. De lokalföreningar som blir godkända erhåller automatiskt tre ombud på förbundsstämman. Denna lösning förutsätter att varje region endast har en lokalförening. I annat fall rubbas maktfördelningen mellan regionerna dramatiskt. Ett sätt att lösa upp denna situation är att i stadgarna byta ut ordet lokalförening mot regional förening. Och därtill införa nytt sista stycke i 3: 6. I region där önskemål om lokalt verksamma föreningar finns, kan förbundsstyrelsen på begäran av regionföreningen godkänna att lokalförening bildas. I region med lokalförening/ar vid sidan om regionföreningen, har alla medlemmar i regionen rösträtt på regionföreningens årsmöte där ombud till riksstämman ska utses. Som framgår av formuleringen betyder förändringen inte att några förändringar behöver ske överhuvudtaget. Stadgeändringen öppnar endast för möjligheten för föreningar att själva vill föreslå förändring. Ingen ändring sker heller utan att förening så önskar och framför det till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att i förbundets stadgar byta lokalförening mot regional förening, att i 3 lägga till ett sjätte stycke enligt ovan. 5

6 MOTIONER OCH YTTRANDEN Motion nr 1 Regionindelning och namnändring av Noaks Ark Södra Norrland-Dalarna Då arken lämnade Röda Korset förra året för att helt gå över till att ingå i Riksförbundet Noaks Ark bytte den även namn från Röda Korset Noaks Ark Gävle till Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna. Efter namnbytet har arkens huvudsakliga bidragsgivare, bl a Smittskyddsenheten, Diakonirådet och Svenska Kyrkan, ifrågasatta arkens upptagningsområde och visat starkt missnöje över användringen. Bidragsgivarna har ifrågasatt hur bidragspengarna skall användas samt uttryckt ovilja mot att utbetala bidragen då arkens verksamhet även omfattar personer boende utanför Gävleborgs län. Detta har inneburit en osäkerhet i arkens ekonomiska läge. Utan de ovan nämnda bidragen har inte arken möjlighet att bedriva någon verksamhet. Att ändra arkens namn från Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna till Noaks Ark Gävleborg och begränsa upptagningsområdet till Gävleborgs län skulle kraftigt underlätta för arken att söka och få de bidrag som tidigare varit grundläggande för verksamheten och därmed säkra arkens fortsatta existens. Vi yrkar på att Riksorganisationen Noaks Ark på den kommande årsstämman godkänner att Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna byter namn till Noaks Ark Gävleborg och ändrar sitt upptagningsområdet Gävle den 18 februari 2012 Carl-Eric Risslinge Anna Bergvall Jenny Bergander Maria Davik Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 Noaks Ark-föreningen med säte i Gävle yrkar på att begränsa sitt upptagningsområde till Gävleborg och därmed inte omfatta Dalarna och Västernorrland. Externa bidragsgivare har ingen anledning att framföra synpunkter på hur Noaks Ark organiserar sin verksamhet. De kan däremot ställa krav på att bidrag används för den målgrupp de avser. Detta kan lösas genom kostnadsställeredovisning, och kräver inte omorganisation. Nuvarande struktur utgår från att det ska finnas sju regionala föreningar, och att var och en av dessa har tre ombud till förbundsstämman. Om en region delas upp i flera föreningar förändras maktbalansen och även andra regioner kan se sig tvingade att dela upp sig i fler föreningar för att få större inflytande. Samtidigt är det förbundsstyrelsens uppfattning att de lokala verksamheterna i möjligaste mån själva ska få forma sina geografiska områden. Det finns dessutom engagerade medlemmar i Västernorrland som är beredda att också bilda förening i Södra Norrland, med säte i Sundsvall. Förbundsstyrelsen har därför i en proposition föreslaget två stadgeändringar som skulle lösa denna problematik. Under förutsättning att förbundsstyrelsens proposition om stadgeändring antas på stämmorna 2012 och 2013 kan föreningen i Gävle till förbundsstyrelsen inkomma med förslag om att låta en ny förening i Sundsvall blir regionförening, och att föreningen i Gävle blir lokalförening enligt den nya definition som föreslås. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att riksförbundets stadgar ändras enligt föreslagen proposition, att motionen därmed anses besvarad. 6

7 Motion nr 2 Yttrandefrihet på förbundsstämmorna Vi i Noaks Ark Småland och Hallands styrelse föreslår att närvarande anställda såväl som förtroendevalda och medlemmar i hela organisationen ska ha närvarorätt och yttranderätt vid förbundsstämmorna. Förbundsstyrelsen föreslår en inskränkning i yttranderätten inför 2012 års stämma och vi tror att en sådan inskränkning är olycklig. Ju fler som kan bidra till diskussion och utveckling, desto bättre. Vi hemställer alltså: Att vid förbundsstämmorna närvarande anställda, förtroendevalda och medlemmar ska ha inte bara närvarorätt utan också yttranderätt. Växjö den 23 februari 2012 Genom styrelsen för Noaks Ark Småland & Halland Suzana Mocevic (ordförande) Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 Intentionerna bakom bildandet av ett riksförbund var att klargöra rollfördelningen inom den nya demokratiska organisationen. På föreningarnas årsmöte väljer medlemmarna sina ombud till riksstämman. Ombudens roll är att föra fram föreningarnas och föreningsstyrelsernas ställningstagande till de föreslagna besluten på stämman. Denna rollfördelning är en del av folkrörelsetraditionen i Sverige och på inget sätt unik för Noaks Ark. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att avslå motionen. 7

8 Motion nr 3 Angående lika arvode för lika arbete I Riksförbundets styrelse tillämpas arvode efter förlorad arbetsförtjänst. Det betyder att en del ledamöter får arvode, andra inget alls, beroende på vilken situation man befinner sig i. Vi skulle hellre se att förbundsstyrelsen prövar att tillämpa en modell som innebär lika arvode för lika arbete. Det är mindre byråkratiskt och kan motiveras med att långa resor och heldagars möten alltid medför lite extra kostnader för den enskilde även om utlägg för resor ersätts. Nivån kan bestämmas utifrån något snitt i landet för landstingsledamöter t ex. Vi hemställer således Att förbundsstämman inför en arvodering av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt modellen lika dagsarvode för lika arbete. Växjö Genom styrelsen för Noaks Ark Småland & Halland Suzana Mocevic (ordförande) Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 Förbundsstyrelsen vill påpeka att Noaks Ark i rollen som frivilligorganisation inte tidigare tillämpat styrelsearvoden, utan endast ersatt ledamöter som förlorar löneinkomst på grund av styrelsemöten, samt utlägg i form av resekostnader. I det fall arvoden ska införas är det kutym i föreningslivet att valberedningen har i uppdrag att inför varje års förbundsstämma lämna förslag på utformning och nivå. Förbundsstyrelsen föreslår därför att valberedningen ges i uppdrag att till stämman 2013 bereda frågan om arvodes- och reseersättningar. I avvaktan på valberedningens utredning föreslår styrelsen att förbundet fastställer följande arvodesoch resereglemente att gälla för 2012: ARVODEN - Inga styrelse- eller mötesarvoden utgår till förtroendevalda. - Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut mot uppvisande av lönebesked med relevanta avdrag eller motsvarande för styrelse- och andra möten. RESOR OCH TRAKTAMENTE - Resor ska godkännas i förväg av den för kostnaden attestberättigade personen. - Reseersättning utgår för resor i andra klass/ekonomiklass. - Logikostnad utgår för enkelrum i mellanklasshotell. - Övriga reseomkostnader ersätts inom landet mot uppvisande av kvitto, och utom landet i enlighet med gällande statligt utlandstraktamente. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att för 2012 anta arvodes- och resereglemente enligt ovan, att ge valberedningen i uppdrag att inför kommande förbundsstämma utvärdera arvodes- och resereglementet, att därmed anse motionen besvarad. 8

9 VERKSAMHETSPLAN 2012 Riksförbundet Noaks Ark Noaks Ark Di rekt Ri ksförbundets tel efonrådgi vni ng kommer att bemannas av 1,5 tjäns ter. Tel efonrådgi vni ngen kommer att annonseras vi a I nterne t och beräknas komma att ta emot strax under sa mtal under året. Bevakning av hivforsknin g i nyhe tsbrev Ri ksförbundet bevakar natur - och beteendevetenskapl i g hi vforskni ng. I sammandrag sänds nyheter om aktuell forskni ng ut genom det el ektroni ska nyhetsbrev Ak tuell t om hi v ti l l prenumeranter. F unkti onen står också ti l l lokal föreni ngarnas och tel efonrådgi vni ngen förfogande för att ta reda p å fakta man behöver i samband med utbil dni ngar och förfrågn i ngar vi a tel efon och e -post. Medlem sbl ad Medl emsbl adet Arket pl anerar vi att g e ut i nför Al medal sveckan och i nternati onel l a ai dsdagen. Båda numren utformas ti l l sammans med l okal föreni ngarnas kommuni kati onsansvari ga. P resentat ionsb rosc hyr Ri ksförbundet kommer under våren 2012 att trycka en presentati onsbroschy r om ri ksförbundet och Noaks Ar k - rörel sen. Internet Ri ksförbundet kommer att ansvara fö r fl era hemsi dor med i nformati on om hi v och om Noaks Ark. Under året pl anerar vi att byta tekni sk pl attfo rm för ri ksförbundets och l okal föreni ngarnas hemsi dor i avsi kt att utöka antalet medar betare som kan uppdatera i nformati on på si dorna. Kondomer & info rmationsmaterial Ri ksförbundet di stri buerar kondomer och grundl äggande i nformati onsmateri al om hi v. Materi al et är beräknat att täcka l okal föreni ngarnas behov under Sommarkam pan j Kampanji nformatörer och kampanjbi l i nformerar om hi v och om Noaks Ark runt om i l andet. Ambi ti onen är att all a l okal föreni ngar ska kunna dra nytta av kampanjen. Almedalen Under Al medal sveckan pl anerar ri ksförbundet att stå med kampanjbi l i central a Vi sby. Genomförandet är beroende av att fi nansieri ng kan ordnas. I ntenti onen är att engagera l okal föreni ngarna under Vi sbyveckan. Vi söker även sponsor för att arrangera ett semi nari um om High-Impact HIV Pre venti on. P ride-fe st ivale rna Ri ksförbundet pl anerar att i samverkan med l okal föreni ngarna närvara med i nformatörer och kampanjbi l vi d Pri de festi val er på ol i ka hål l i l andet. 9

10 Noaks Ark Cup Som en del i organi sati onens ansats att nå mi granter från högendemi ska l änder anordnas fotboll sturneri ng i samarbete med i nvandrarföreni ngar i Stockhol msområdet. Läge rv erk sam het Ri ksförbundet kommer att bi stå regi onal a l äger för hi vposi ti va och deras familjer i avsi kt att stödja personer som i nte har nära ti l l gång ti l l en regi onal stödverksamhet. Road Show I samarbete med l okal föreni ngarna under förutsä ttni ng att fi nansieri ng ordnas från ett antal l äkemedel sbol ag kommer riksförbundet under 2012 att genomföra en Road Show i avsi kt att verka fö r ökad medvetenhet om hi v, ökad hi vtestni ng, ti di gare beh andl i ng och ändamål senl i g resursanvändni ng i hi varbetet. Det sker främst genom utbil dni ngsi nsatser ri ktade mot myndi ghetspersonal och andra som i si n yrkesutövni ng kommer i kontakt med hi vfrågor. Mig rat ionsv erket Ri ksförbundet kommer att fortsätta att utb i l da Migrati onsverkets personal under hel a Fö rbundet kommer också att verka för att ett fortsatt hi vengagemang i nkl uderas i myndi ghetens regl eri ngsbrev. Mediekommunikation Ri ksförbundet kommer att hjäl pa ri ks - och l okal medier med materi al, faktagran skni ng och i ntervjuer, bevaka samhäl l sdebatten om hi v och del ta i den genom pressmeddel anden och debattarti klar. Kommunikatö re rna oc h infra st ruk tu r för inte rnkom munikation Ri ksförbundet kommer att anordna regel bundna funkti onärsmöten vi a I nternet med l okal föreni ngarnas kommunikati onsansvari ga. För snabb i nformati onsspri dni ng ti l l al l a föreni ngarna har ett I nternetbasera t sms - sys tem install erats. Under våren i nstall eras en I nternetbaserad tel efonväxel som skapar en gemensam vi rtuell arbetspl ats för all a medarbetare vars l okal föreni ng ansl uti t si g ti l l den nya växel n. Handlednin g i stödverksamhet Ri ksförbundet kommer att anordna regel bundna funkti onärsmöten med föreni ngarnas stödpersonal i syfte att utbyta erfarenheter och höja kompetensen i stödi nsatserna. Org ani sa tionsu tvecklin g Ri ksförbundet kommer att bi stå l okal föreni ngarna med utbildni ng i föreni ngskunskap, hjäl p ti l l att ta fram sty rd okument och ta fram i nformati onsmateri al ti l l medlemmar, tjäns temän och förtroendeval da. Hiv med individen i fok us Riksförbundet har för avsi kt att li kt ti di gare år anordna en kurs i hi vkunskap i samarbete med Karol i nska I nsti tutet. Kursen ger 7,5 högskol epoäng. 10

11 Götebo rg Ri ksförbundet pl anerar att under genomföra verksamhet i Göteborg med syfte att kunna bi l da föreni ng i väst -Sveri ge. Sund sv all & Gävle Ri ksförbundet kommer att ansvara fö r att de t nyöppnade Noaks Ark -verksa mheten i Sundsvall utveckl as. Noaks Ark Sundsval s organi satori ska pl aceri ng i förhål l ande ti l l verksamheten i Gävl e och ri ksförbundet kommer att fasts täll as under året. Hivtestn ing uta nför S tock holm Ri ksförbundet kommer att söka pri vat projektfi nansi eri ng med samma model l som ti di gare använts i Stockhol m i syfte att ge fö reni ngarna möjlighet att kunna starta snabbsvars testni ng. E tt förs ta steg är att föreni ngarna förankrar i ni ti ati vet i berörda del ar av den offentl i ga sjukvården på orten och i regi onen/l andsti nget. IAVI Ri ksförbundet har sl uti t avtal med I nternati onal AI DS Vacci ne I ni ti ati ve om i nsatser för att verka för fi nan si eri ng av hi v -vacci nforskni ng. Bl and annat pl aneras ett ri ksdagssemi nari um i samarbete med RFSU, en debattarti kel, utbi l dni ngar, di stri buti on av i nformati onsmateri al om nya preventi onsteknol ogi er. Vi kommer också att anordna ett fl ertal möten mel l an svens ka besl utsfattare, poli ti ker och I AVI -representanter i första hand från organi sati onens Europakontor i Amsterd am. ICASO Ri ksförbundet kommer att representera Sveri ge i Inte rna ti onal Coal i ti on of AI D S Servi ce Organi sati ons (I C ASO ) genom dess europei ska gre n, AI DS Ac ti on Europe. Vitry s sla nd Ri ksförbundet pl anerar att, efter bevil jande av bi stånds medel från Si da, fortsätta stödja en systerorgani sati on i Vi try ssl and. Det fortsa tta projektet pl aneras att betona demokrati frågor och org ani sati onsutveckli ng i stö rre grad än ti di gare, då metodutveckli ng i nom stöd - och preventi onsarbete t stå tt i fokus. Internat ionel la aid skonfe rensen i Wa shi ngto n D.C. Beroende på de fi nansi el l a förutsä ttni ngarna kommer ri ksförbundet och föreni ngarna att bevaka den i nternati onel l a a i dskonferensen i Washi ngton D.C. Ett abstrakt om den studi e av psykoterapeuti ska i nterventi oner bl and M SM som genomförts i samarbete med Uppsal a uni versi tet kommer eventuel l t att presenteras i form av poster eller muntl i g presentati on. Thai lan d Ri ksförbundet pl anerar att, under föru tsä ttni ng att projektmedel bevi l jas av SMI, starta ett hi vprojekt i Phuket i samarbete med Ki ds Ark. A v si kten är att förebygg a utl andssmi tta med hi v bland svensk a Thai l andsresenärer. I projektpl anerna i ngår att hyra infokontor i Phuket, del a ut kondomer och i nformati onsmateri al på badstränderna, erbjuda di rekt telefonrådgi vni ng på eftermi ddagar och kväll ar, erbjuda stödsamtal och vi d behov underl ätta hi vtestni ng i Sveri ge efter avsl utad resa. 11

12 Budgetplan 2012 Basbudget Basbudget Intäkter Verksamhetsintäkter Sponsrad verksamhet Statligt anslag Smittskyddsinstitutet, hiv-anslag Smittskyddsinstitutet, organisationsanlag Kostnader Fasta kostnader Personal Lokal Kontor, tele och revision Information Pphiv Medlemstidning Informationsinsatser Internet/datasupport Utbildning funktionärer Verksamhet Sommaraktiviteter Body & soul, Göteborg Organisationsinternt Resor, företräda Arken Resor, rådgivning/konsultation Resor, funktionärsmöten Förbundsstämman Representation Styrelsen Styrelsens resor Arvode/ers förl arb.inkomst Summa kostnader Uttag ändamålsbestämda medel Periodens resultat

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer