STÄMMOHANDLINGAR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR 2012"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2012 Innehåll Kallelse.. 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud.. 4 Proposition: stadgeändring.. 5 Motioner och yttranden 6 Verksamhetsplan och budget Separata bilagor Verksamhetsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Valberedningens förslag

2 KALLELSE Förbundsstyrelsen kallar härmed Noaks Ark-föreningarnas valda ombud till ordinarie förbundsstämma med Riksförbundet Noaks Ark. Tid: Lördag 21 april, kl Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm DAGORDNING Stämmans dagordning regleras av stadgarna och kompletteras här med kommentarer och i förekommande fall med styrelsens förslag: 1 Mötets öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av två justerare, tillika rösträknare 5 Fastställande av röstlängd 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande Kallelse med dagordning skickades ut till stämmoombuden med mejl den 27 mars, eller så snart föreningarna rapporterat sina av årsmötets valda ombud. Kallelsen publicerades samma dag på förbundets hemsida. (Enligt stadgarna ska kallelse sändas ut senast två veckor innan stämman, dvs senast 7 april). 7 Fråga om stämmans offentlighet Förbundsstyrelsen förslår stämman besluta att stämman är offentlig och alla är välkomna att närvara, att yttranderätt och förslagsrätt tillkommer föreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter samt i aktuella ärenden revisorer och valberedningens ledamöter, att yttranderätt tillkommer föreningarnas och förbundets tjänstemän vad gäller sakupplysningar som efterfrågas, att endast ombud har rösträtt. 8 Beslut om avslutade nomineringar till val 2012 Vid denna tidpunkt ska andra nomineringar än dem valberedningen gjort anmälas. 9 Fastställande av dagordning 10 Verksamhetsberättelse 2011 Se separat bilaga. 11 Revisionsberättelse 2011 Se separat bilaga. 2

3 12 Styrelsens ansvarsfrihet för Disposition av resultat och fastställande av resultat- och balansräkning 2011 Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att fastställa resultat- och balansräkning samt den fördelning som styrelsen föreslår, att kvarstående överskott balanseras i ny räkning. 14 Behandling av propositioner Se sidan Behandling av inkomna motioner Se sidan Fastställande av medlemsavgift Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att medlemsavgiften för föreningarna skall vara 0 kr för 2013 (oförändrad). 17 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2012 Se sidan Val av ordförande och tre övriga styrelseledamöter a) Val av förbundsordförande, b) Val av ledamöter för - Småland & Halland - Östergötland - Södra Norrland & Dalarna Föregående stämma valde på en mandatperiod av två år Anna Åkerhielm (Skåne), Lars Moberg (Stockholm) och Gunilla Vahlberg Isaksson (Norra Norrland). 19 Val av auktoriserad revisor och ersättare 20 Val av valberedning 21 Övriga anmälningsärenden 22 Mötets avslutande 3

4 FÖRENINGARNAS OMBUD Skåne Pernilla Berlin Christine Fernström Anna Åkerhielm Småland & Halland Åsa Ingvert Lars Lennartsson Marianne Tollin (Miriam Amarillo, ersättare) Östergötland Tommy Grentzelius Hannah Gruffman Desiree Ljungcrantz Stockholm Anita Carlstedt Bernhard Grewin Eleonor Wahter Södra Norrland & Dalarna Anna Bergvall Leif Ohlsson Calle Risslinge Norra Norrland Christina Fräki Anna Påhlson Gunilla Vahlberg-Isaksson 4

5 PROPOSITION Proposition om stadgeändring I samband med uppstarten av verksamhet i Sundsvall har frågan om flera lokalföreningar i en Noaks Arkregion aktualiserats. Riksförbundets stadgar omfattar endast ett organisationsled under förbundsstyrelsen: lokalföreningar. De lokalföreningar som blir godkända erhåller automatiskt tre ombud på förbundsstämman. Denna lösning förutsätter att varje region endast har en lokalförening. I annat fall rubbas maktfördelningen mellan regionerna dramatiskt. Ett sätt att lösa upp denna situation är att i stadgarna byta ut ordet lokalförening mot regional förening. Och därtill införa nytt sista stycke i 3: 6. I region där önskemål om lokalt verksamma föreningar finns, kan förbundsstyrelsen på begäran av regionföreningen godkänna att lokalförening bildas. I region med lokalförening/ar vid sidan om regionföreningen, har alla medlemmar i regionen rösträtt på regionföreningens årsmöte där ombud till riksstämman ska utses. Som framgår av formuleringen betyder förändringen inte att några förändringar behöver ske överhuvudtaget. Stadgeändringen öppnar endast för möjligheten för föreningar att själva vill föreslå förändring. Ingen ändring sker heller utan att förening så önskar och framför det till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att i förbundets stadgar byta lokalförening mot regional förening, att i 3 lägga till ett sjätte stycke enligt ovan. 5

6 MOTIONER OCH YTTRANDEN Motion nr 1 Regionindelning och namnändring av Noaks Ark Södra Norrland-Dalarna Då arken lämnade Röda Korset förra året för att helt gå över till att ingå i Riksförbundet Noaks Ark bytte den även namn från Röda Korset Noaks Ark Gävle till Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna. Efter namnbytet har arkens huvudsakliga bidragsgivare, bl a Smittskyddsenheten, Diakonirådet och Svenska Kyrkan, ifrågasatta arkens upptagningsområde och visat starkt missnöje över användringen. Bidragsgivarna har ifrågasatt hur bidragspengarna skall användas samt uttryckt ovilja mot att utbetala bidragen då arkens verksamhet även omfattar personer boende utanför Gävleborgs län. Detta har inneburit en osäkerhet i arkens ekonomiska läge. Utan de ovan nämnda bidragen har inte arken möjlighet att bedriva någon verksamhet. Att ändra arkens namn från Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna till Noaks Ark Gävleborg och begränsa upptagningsområdet till Gävleborgs län skulle kraftigt underlätta för arken att söka och få de bidrag som tidigare varit grundläggande för verksamheten och därmed säkra arkens fortsatta existens. Vi yrkar på att Riksorganisationen Noaks Ark på den kommande årsstämman godkänner att Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna byter namn till Noaks Ark Gävleborg och ändrar sitt upptagningsområdet Gävle den 18 februari 2012 Carl-Eric Risslinge Anna Bergvall Jenny Bergander Maria Davik Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 Noaks Ark-föreningen med säte i Gävle yrkar på att begränsa sitt upptagningsområde till Gävleborg och därmed inte omfatta Dalarna och Västernorrland. Externa bidragsgivare har ingen anledning att framföra synpunkter på hur Noaks Ark organiserar sin verksamhet. De kan däremot ställa krav på att bidrag används för den målgrupp de avser. Detta kan lösas genom kostnadsställeredovisning, och kräver inte omorganisation. Nuvarande struktur utgår från att det ska finnas sju regionala föreningar, och att var och en av dessa har tre ombud till förbundsstämman. Om en region delas upp i flera föreningar förändras maktbalansen och även andra regioner kan se sig tvingade att dela upp sig i fler föreningar för att få större inflytande. Samtidigt är det förbundsstyrelsens uppfattning att de lokala verksamheterna i möjligaste mån själva ska få forma sina geografiska områden. Det finns dessutom engagerade medlemmar i Västernorrland som är beredda att också bilda förening i Södra Norrland, med säte i Sundsvall. Förbundsstyrelsen har därför i en proposition föreslaget två stadgeändringar som skulle lösa denna problematik. Under förutsättning att förbundsstyrelsens proposition om stadgeändring antas på stämmorna 2012 och 2013 kan föreningen i Gävle till förbundsstyrelsen inkomma med förslag om att låta en ny förening i Sundsvall blir regionförening, och att föreningen i Gävle blir lokalförening enligt den nya definition som föreslås. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att riksförbundets stadgar ändras enligt föreslagen proposition, att motionen därmed anses besvarad. 6

7 Motion nr 2 Yttrandefrihet på förbundsstämmorna Vi i Noaks Ark Småland och Hallands styrelse föreslår att närvarande anställda såväl som förtroendevalda och medlemmar i hela organisationen ska ha närvarorätt och yttranderätt vid förbundsstämmorna. Förbundsstyrelsen föreslår en inskränkning i yttranderätten inför 2012 års stämma och vi tror att en sådan inskränkning är olycklig. Ju fler som kan bidra till diskussion och utveckling, desto bättre. Vi hemställer alltså: Att vid förbundsstämmorna närvarande anställda, förtroendevalda och medlemmar ska ha inte bara närvarorätt utan också yttranderätt. Växjö den 23 februari 2012 Genom styrelsen för Noaks Ark Småland & Halland Suzana Mocevic (ordförande) Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 Intentionerna bakom bildandet av ett riksförbund var att klargöra rollfördelningen inom den nya demokratiska organisationen. På föreningarnas årsmöte väljer medlemmarna sina ombud till riksstämman. Ombudens roll är att föra fram föreningarnas och föreningsstyrelsernas ställningstagande till de föreslagna besluten på stämman. Denna rollfördelning är en del av folkrörelsetraditionen i Sverige och på inget sätt unik för Noaks Ark. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att avslå motionen. 7

8 Motion nr 3 Angående lika arvode för lika arbete I Riksförbundets styrelse tillämpas arvode efter förlorad arbetsförtjänst. Det betyder att en del ledamöter får arvode, andra inget alls, beroende på vilken situation man befinner sig i. Vi skulle hellre se att förbundsstyrelsen prövar att tillämpa en modell som innebär lika arvode för lika arbete. Det är mindre byråkratiskt och kan motiveras med att långa resor och heldagars möten alltid medför lite extra kostnader för den enskilde även om utlägg för resor ersätts. Nivån kan bestämmas utifrån något snitt i landet för landstingsledamöter t ex. Vi hemställer således Att förbundsstämman inför en arvodering av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt modellen lika dagsarvode för lika arbete. Växjö Genom styrelsen för Noaks Ark Småland & Halland Suzana Mocevic (ordförande) Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 Förbundsstyrelsen vill påpeka att Noaks Ark i rollen som frivilligorganisation inte tidigare tillämpat styrelsearvoden, utan endast ersatt ledamöter som förlorar löneinkomst på grund av styrelsemöten, samt utlägg i form av resekostnader. I det fall arvoden ska införas är det kutym i föreningslivet att valberedningen har i uppdrag att inför varje års förbundsstämma lämna förslag på utformning och nivå. Förbundsstyrelsen föreslår därför att valberedningen ges i uppdrag att till stämman 2013 bereda frågan om arvodes- och reseersättningar. I avvaktan på valberedningens utredning föreslår styrelsen att förbundet fastställer följande arvodesoch resereglemente att gälla för 2012: ARVODEN - Inga styrelse- eller mötesarvoden utgår till förtroendevalda. - Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut mot uppvisande av lönebesked med relevanta avdrag eller motsvarande för styrelse- och andra möten. RESOR OCH TRAKTAMENTE - Resor ska godkännas i förväg av den för kostnaden attestberättigade personen. - Reseersättning utgår för resor i andra klass/ekonomiklass. - Logikostnad utgår för enkelrum i mellanklasshotell. - Övriga reseomkostnader ersätts inom landet mot uppvisande av kvitto, och utom landet i enlighet med gällande statligt utlandstraktamente. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att för 2012 anta arvodes- och resereglemente enligt ovan, att ge valberedningen i uppdrag att inför kommande förbundsstämma utvärdera arvodes- och resereglementet, att därmed anse motionen besvarad. 8

9 VERKSAMHETSPLAN 2012 Riksförbundet Noaks Ark Noaks Ark Di rekt Ri ksförbundets tel efonrådgi vni ng kommer att bemannas av 1,5 tjäns ter. Tel efonrådgi vni ngen kommer att annonseras vi a I nterne t och beräknas komma att ta emot strax under sa mtal under året. Bevakning av hivforsknin g i nyhe tsbrev Ri ksförbundet bevakar natur - och beteendevetenskapl i g hi vforskni ng. I sammandrag sänds nyheter om aktuell forskni ng ut genom det el ektroni ska nyhetsbrev Ak tuell t om hi v ti l l prenumeranter. F unkti onen står också ti l l lokal föreni ngarnas och tel efonrådgi vni ngen förfogande för att ta reda p å fakta man behöver i samband med utbil dni ngar och förfrågn i ngar vi a tel efon och e -post. Medlem sbl ad Medl emsbl adet Arket pl anerar vi att g e ut i nför Al medal sveckan och i nternati onel l a ai dsdagen. Båda numren utformas ti l l sammans med l okal föreni ngarnas kommuni kati onsansvari ga. P resentat ionsb rosc hyr Ri ksförbundet kommer under våren 2012 att trycka en presentati onsbroschy r om ri ksförbundet och Noaks Ar k - rörel sen. Internet Ri ksförbundet kommer att ansvara fö r fl era hemsi dor med i nformati on om hi v och om Noaks Ark. Under året pl anerar vi att byta tekni sk pl attfo rm för ri ksförbundets och l okal föreni ngarnas hemsi dor i avsi kt att utöka antalet medar betare som kan uppdatera i nformati on på si dorna. Kondomer & info rmationsmaterial Ri ksförbundet di stri buerar kondomer och grundl äggande i nformati onsmateri al om hi v. Materi al et är beräknat att täcka l okal föreni ngarnas behov under Sommarkam pan j Kampanji nformatörer och kampanjbi l i nformerar om hi v och om Noaks Ark runt om i l andet. Ambi ti onen är att all a l okal föreni ngar ska kunna dra nytta av kampanjen. Almedalen Under Al medal sveckan pl anerar ri ksförbundet att stå med kampanjbi l i central a Vi sby. Genomförandet är beroende av att fi nansieri ng kan ordnas. I ntenti onen är att engagera l okal föreni ngarna under Vi sbyveckan. Vi söker även sponsor för att arrangera ett semi nari um om High-Impact HIV Pre venti on. P ride-fe st ivale rna Ri ksförbundet pl anerar att i samverkan med l okal föreni ngarna närvara med i nformatörer och kampanjbi l vi d Pri de festi val er på ol i ka hål l i l andet. 9

10 Noaks Ark Cup Som en del i organi sati onens ansats att nå mi granter från högendemi ska l änder anordnas fotboll sturneri ng i samarbete med i nvandrarföreni ngar i Stockhol msområdet. Läge rv erk sam het Ri ksförbundet kommer att bi stå regi onal a l äger för hi vposi ti va och deras familjer i avsi kt att stödja personer som i nte har nära ti l l gång ti l l en regi onal stödverksamhet. Road Show I samarbete med l okal föreni ngarna under förutsä ttni ng att fi nansieri ng ordnas från ett antal l äkemedel sbol ag kommer riksförbundet under 2012 att genomföra en Road Show i avsi kt att verka fö r ökad medvetenhet om hi v, ökad hi vtestni ng, ti di gare beh andl i ng och ändamål senl i g resursanvändni ng i hi varbetet. Det sker främst genom utbil dni ngsi nsatser ri ktade mot myndi ghetspersonal och andra som i si n yrkesutövni ng kommer i kontakt med hi vfrågor. Mig rat ionsv erket Ri ksförbundet kommer att fortsätta att utb i l da Migrati onsverkets personal under hel a Fö rbundet kommer också att verka för att ett fortsatt hi vengagemang i nkl uderas i myndi ghetens regl eri ngsbrev. Mediekommunikation Ri ksförbundet kommer att hjäl pa ri ks - och l okal medier med materi al, faktagran skni ng och i ntervjuer, bevaka samhäl l sdebatten om hi v och del ta i den genom pressmeddel anden och debattarti klar. Kommunikatö re rna oc h infra st ruk tu r för inte rnkom munikation Ri ksförbundet kommer att anordna regel bundna funkti onärsmöten vi a I nternet med l okal föreni ngarnas kommunikati onsansvari ga. För snabb i nformati onsspri dni ng ti l l al l a föreni ngarna har ett I nternetbasera t sms - sys tem install erats. Under våren i nstall eras en I nternetbaserad tel efonväxel som skapar en gemensam vi rtuell arbetspl ats för all a medarbetare vars l okal föreni ng ansl uti t si g ti l l den nya växel n. Handlednin g i stödverksamhet Ri ksförbundet kommer att anordna regel bundna funkti onärsmöten med föreni ngarnas stödpersonal i syfte att utbyta erfarenheter och höja kompetensen i stödi nsatserna. Org ani sa tionsu tvecklin g Ri ksförbundet kommer att bi stå l okal föreni ngarna med utbildni ng i föreni ngskunskap, hjäl p ti l l att ta fram sty rd okument och ta fram i nformati onsmateri al ti l l medlemmar, tjäns temän och förtroendeval da. Hiv med individen i fok us Riksförbundet har för avsi kt att li kt ti di gare år anordna en kurs i hi vkunskap i samarbete med Karol i nska I nsti tutet. Kursen ger 7,5 högskol epoäng. 10

11 Götebo rg Ri ksförbundet pl anerar att under genomföra verksamhet i Göteborg med syfte att kunna bi l da föreni ng i väst -Sveri ge. Sund sv all & Gävle Ri ksförbundet kommer att ansvara fö r att de t nyöppnade Noaks Ark -verksa mheten i Sundsvall utveckl as. Noaks Ark Sundsval s organi satori ska pl aceri ng i förhål l ande ti l l verksamheten i Gävl e och ri ksförbundet kommer att fasts täll as under året. Hivtestn ing uta nför S tock holm Ri ksförbundet kommer att söka pri vat projektfi nansi eri ng med samma model l som ti di gare använts i Stockhol m i syfte att ge fö reni ngarna möjlighet att kunna starta snabbsvars testni ng. E tt förs ta steg är att föreni ngarna förankrar i ni ti ati vet i berörda del ar av den offentl i ga sjukvården på orten och i regi onen/l andsti nget. IAVI Ri ksförbundet har sl uti t avtal med I nternati onal AI DS Vacci ne I ni ti ati ve om i nsatser för att verka för fi nan si eri ng av hi v -vacci nforskni ng. Bl and annat pl aneras ett ri ksdagssemi nari um i samarbete med RFSU, en debattarti kel, utbi l dni ngar, di stri buti on av i nformati onsmateri al om nya preventi onsteknol ogi er. Vi kommer också att anordna ett fl ertal möten mel l an svens ka besl utsfattare, poli ti ker och I AVI -representanter i första hand från organi sati onens Europakontor i Amsterd am. ICASO Ri ksförbundet kommer att representera Sveri ge i Inte rna ti onal Coal i ti on of AI D S Servi ce Organi sati ons (I C ASO ) genom dess europei ska gre n, AI DS Ac ti on Europe. Vitry s sla nd Ri ksförbundet pl anerar att, efter bevil jande av bi stånds medel från Si da, fortsätta stödja en systerorgani sati on i Vi try ssl and. Det fortsa tta projektet pl aneras att betona demokrati frågor och org ani sati onsutveckli ng i stö rre grad än ti di gare, då metodutveckli ng i nom stöd - och preventi onsarbete t stå tt i fokus. Internat ionel la aid skonfe rensen i Wa shi ngto n D.C. Beroende på de fi nansi el l a förutsä ttni ngarna kommer ri ksförbundet och föreni ngarna att bevaka den i nternati onel l a a i dskonferensen i Washi ngton D.C. Ett abstrakt om den studi e av psykoterapeuti ska i nterventi oner bl and M SM som genomförts i samarbete med Uppsal a uni versi tet kommer eventuel l t att presenteras i form av poster eller muntl i g presentati on. Thai lan d Ri ksförbundet pl anerar att, under föru tsä ttni ng att projektmedel bevi l jas av SMI, starta ett hi vprojekt i Phuket i samarbete med Ki ds Ark. A v si kten är att förebygg a utl andssmi tta med hi v bland svensk a Thai l andsresenärer. I projektpl anerna i ngår att hyra infokontor i Phuket, del a ut kondomer och i nformati onsmateri al på badstränderna, erbjuda di rekt telefonrådgi vni ng på eftermi ddagar och kväll ar, erbjuda stödsamtal och vi d behov underl ätta hi vtestni ng i Sveri ge efter avsl utad resa. 11

12 Budgetplan 2012 Basbudget Basbudget Intäkter Verksamhetsintäkter Sponsrad verksamhet Statligt anslag Smittskyddsinstitutet, hiv-anslag Smittskyddsinstitutet, organisationsanlag Kostnader Fasta kostnader Personal Lokal Kontor, tele och revision Information Pphiv Medlemstidning Informationsinsatser Internet/datasupport Utbildning funktionärer Verksamhet Sommaraktiviteter Body & soul, Göteborg Organisationsinternt Resor, företräda Arken Resor, rådgivning/konsultation Resor, funktionärsmöten Förbundsstämman Representation Styrelsen Styrelsens resor Arvode/ers förl arb.inkomst Summa kostnader Uttag ändamålsbestämda medel Periodens resultat

STÄMMOHANDLINGAR 2015

STÄMMOHANDLINGAR 2015 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2015 Innehåll Kallelse... 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud... 4 Propositioner.... 5 Verksamhetsplan 2015 17. 6 Separata bilagor Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer