STÄMMOHANDLINGAR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR 2012"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2012 Innehåll Kallelse.. 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud.. 4 Proposition: stadgeändring.. 5 Motioner och yttranden 6 Verksamhetsplan och budget Separata bilagor Verksamhetsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Valberedningens förslag

2 KALLELSE Förbundsstyrelsen kallar härmed Noaks Ark-föreningarnas valda ombud till ordinarie förbundsstämma med Riksförbundet Noaks Ark. Tid: Lördag 21 april, kl Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm DAGORDNING Stämmans dagordning regleras av stadgarna och kompletteras här med kommentarer och i förekommande fall med styrelsens förslag: 1 Mötets öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av två justerare, tillika rösträknare 5 Fastställande av röstlängd 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande Kallelse med dagordning skickades ut till stämmoombuden med mejl den 27 mars, eller så snart föreningarna rapporterat sina av årsmötets valda ombud. Kallelsen publicerades samma dag på förbundets hemsida. (Enligt stadgarna ska kallelse sändas ut senast två veckor innan stämman, dvs senast 7 april). 7 Fråga om stämmans offentlighet Förbundsstyrelsen förslår stämman besluta att stämman är offentlig och alla är välkomna att närvara, att yttranderätt och förslagsrätt tillkommer föreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter samt i aktuella ärenden revisorer och valberedningens ledamöter, att yttranderätt tillkommer föreningarnas och förbundets tjänstemän vad gäller sakupplysningar som efterfrågas, att endast ombud har rösträtt. 8 Beslut om avslutade nomineringar till val 2012 Vid denna tidpunkt ska andra nomineringar än dem valberedningen gjort anmälas. 9 Fastställande av dagordning 10 Verksamhetsberättelse 2011 Se separat bilaga. 11 Revisionsberättelse 2011 Se separat bilaga. 2

3 12 Styrelsens ansvarsfrihet för Disposition av resultat och fastställande av resultat- och balansräkning 2011 Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att fastställa resultat- och balansräkning samt den fördelning som styrelsen föreslår, att kvarstående överskott balanseras i ny räkning. 14 Behandling av propositioner Se sidan Behandling av inkomna motioner Se sidan Fastställande av medlemsavgift Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta att medlemsavgiften för föreningarna skall vara 0 kr för 2013 (oförändrad). 17 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2012 Se sidan Val av ordförande och tre övriga styrelseledamöter a) Val av förbundsordförande, b) Val av ledamöter för - Småland & Halland - Östergötland - Södra Norrland & Dalarna Föregående stämma valde på en mandatperiod av två år Anna Åkerhielm (Skåne), Lars Moberg (Stockholm) och Gunilla Vahlberg Isaksson (Norra Norrland). 19 Val av auktoriserad revisor och ersättare 20 Val av valberedning 21 Övriga anmälningsärenden 22 Mötets avslutande 3

4 FÖRENINGARNAS OMBUD Skåne Pernilla Berlin Christine Fernström Anna Åkerhielm Småland & Halland Åsa Ingvert Lars Lennartsson Marianne Tollin (Miriam Amarillo, ersättare) Östergötland Tommy Grentzelius Hannah Gruffman Desiree Ljungcrantz Stockholm Anita Carlstedt Bernhard Grewin Eleonor Wahter Södra Norrland & Dalarna Anna Bergvall Leif Ohlsson Calle Risslinge Norra Norrland Christina Fräki Anna Påhlson Gunilla Vahlberg-Isaksson 4

5 PROPOSITION Proposition om stadgeändring I samband med uppstarten av verksamhet i Sundsvall har frågan om flera lokalföreningar i en Noaks Arkregion aktualiserats. Riksförbundets stadgar omfattar endast ett organisationsled under förbundsstyrelsen: lokalföreningar. De lokalföreningar som blir godkända erhåller automatiskt tre ombud på förbundsstämman. Denna lösning förutsätter att varje region endast har en lokalförening. I annat fall rubbas maktfördelningen mellan regionerna dramatiskt. Ett sätt att lösa upp denna situation är att i stadgarna byta ut ordet lokalförening mot regional förening. Och därtill införa nytt sista stycke i 3: 6. I region där önskemål om lokalt verksamma föreningar finns, kan förbundsstyrelsen på begäran av regionföreningen godkänna att lokalförening bildas. I region med lokalförening/ar vid sidan om regionföreningen, har alla medlemmar i regionen rösträtt på regionföreningens årsmöte där ombud till riksstämman ska utses. Som framgår av formuleringen betyder förändringen inte att några förändringar behöver ske överhuvudtaget. Stadgeändringen öppnar endast för möjligheten för föreningar att själva vill föreslå förändring. Ingen ändring sker heller utan att förening så önskar och framför det till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att i förbundets stadgar byta lokalförening mot regional förening, att i 3 lägga till ett sjätte stycke enligt ovan. 5

6 MOTIONER OCH YTTRANDEN Motion nr 1 Regionindelning och namnändring av Noaks Ark Södra Norrland-Dalarna Då arken lämnade Röda Korset förra året för att helt gå över till att ingå i Riksförbundet Noaks Ark bytte den även namn från Röda Korset Noaks Ark Gävle till Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna. Efter namnbytet har arkens huvudsakliga bidragsgivare, bl a Smittskyddsenheten, Diakonirådet och Svenska Kyrkan, ifrågasatta arkens upptagningsområde och visat starkt missnöje över användringen. Bidragsgivarna har ifrågasatt hur bidragspengarna skall användas samt uttryckt ovilja mot att utbetala bidragen då arkens verksamhet även omfattar personer boende utanför Gävleborgs län. Detta har inneburit en osäkerhet i arkens ekonomiska läge. Utan de ovan nämnda bidragen har inte arken möjlighet att bedriva någon verksamhet. Att ändra arkens namn från Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna till Noaks Ark Gävleborg och begränsa upptagningsområdet till Gävleborgs län skulle kraftigt underlätta för arken att söka och få de bidrag som tidigare varit grundläggande för verksamheten och därmed säkra arkens fortsatta existens. Vi yrkar på att Riksorganisationen Noaks Ark på den kommande årsstämman godkänner att Noaks Ark Södra Norrland och Dalarna byter namn till Noaks Ark Gävleborg och ändrar sitt upptagningsområdet Gävle den 18 februari 2012 Carl-Eric Risslinge Anna Bergvall Jenny Bergander Maria Davik Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 Noaks Ark-föreningen med säte i Gävle yrkar på att begränsa sitt upptagningsområde till Gävleborg och därmed inte omfatta Dalarna och Västernorrland. Externa bidragsgivare har ingen anledning att framföra synpunkter på hur Noaks Ark organiserar sin verksamhet. De kan däremot ställa krav på att bidrag används för den målgrupp de avser. Detta kan lösas genom kostnadsställeredovisning, och kräver inte omorganisation. Nuvarande struktur utgår från att det ska finnas sju regionala föreningar, och att var och en av dessa har tre ombud till förbundsstämman. Om en region delas upp i flera föreningar förändras maktbalansen och även andra regioner kan se sig tvingade att dela upp sig i fler föreningar för att få större inflytande. Samtidigt är det förbundsstyrelsens uppfattning att de lokala verksamheterna i möjligaste mån själva ska få forma sina geografiska områden. Det finns dessutom engagerade medlemmar i Västernorrland som är beredda att också bilda förening i Södra Norrland, med säte i Sundsvall. Förbundsstyrelsen har därför i en proposition föreslaget två stadgeändringar som skulle lösa denna problematik. Under förutsättning att förbundsstyrelsens proposition om stadgeändring antas på stämmorna 2012 och 2013 kan föreningen i Gävle till förbundsstyrelsen inkomma med förslag om att låta en ny förening i Sundsvall blir regionförening, och att föreningen i Gävle blir lokalförening enligt den nya definition som föreslås. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att riksförbundets stadgar ändras enligt föreslagen proposition, att motionen därmed anses besvarad. 6

7 Motion nr 2 Yttrandefrihet på förbundsstämmorna Vi i Noaks Ark Småland och Hallands styrelse föreslår att närvarande anställda såväl som förtroendevalda och medlemmar i hela organisationen ska ha närvarorätt och yttranderätt vid förbundsstämmorna. Förbundsstyrelsen föreslår en inskränkning i yttranderätten inför 2012 års stämma och vi tror att en sådan inskränkning är olycklig. Ju fler som kan bidra till diskussion och utveckling, desto bättre. Vi hemställer alltså: Att vid förbundsstämmorna närvarande anställda, förtroendevalda och medlemmar ska ha inte bara närvarorätt utan också yttranderätt. Växjö den 23 februari 2012 Genom styrelsen för Noaks Ark Småland & Halland Suzana Mocevic (ordförande) Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 Intentionerna bakom bildandet av ett riksförbund var att klargöra rollfördelningen inom den nya demokratiska organisationen. På föreningarnas årsmöte väljer medlemmarna sina ombud till riksstämman. Ombudens roll är att föra fram föreningarnas och föreningsstyrelsernas ställningstagande till de föreslagna besluten på stämman. Denna rollfördelning är en del av folkrörelsetraditionen i Sverige och på inget sätt unik för Noaks Ark. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att avslå motionen. 7

8 Motion nr 3 Angående lika arvode för lika arbete I Riksförbundets styrelse tillämpas arvode efter förlorad arbetsförtjänst. Det betyder att en del ledamöter får arvode, andra inget alls, beroende på vilken situation man befinner sig i. Vi skulle hellre se att förbundsstyrelsen prövar att tillämpa en modell som innebär lika arvode för lika arbete. Det är mindre byråkratiskt och kan motiveras med att långa resor och heldagars möten alltid medför lite extra kostnader för den enskilde även om utlägg för resor ersätts. Nivån kan bestämmas utifrån något snitt i landet för landstingsledamöter t ex. Vi hemställer således Att förbundsstämman inför en arvodering av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt modellen lika dagsarvode för lika arbete. Växjö Genom styrelsen för Noaks Ark Småland & Halland Suzana Mocevic (ordförande) Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 Förbundsstyrelsen vill påpeka att Noaks Ark i rollen som frivilligorganisation inte tidigare tillämpat styrelsearvoden, utan endast ersatt ledamöter som förlorar löneinkomst på grund av styrelsemöten, samt utlägg i form av resekostnader. I det fall arvoden ska införas är det kutym i föreningslivet att valberedningen har i uppdrag att inför varje års förbundsstämma lämna förslag på utformning och nivå. Förbundsstyrelsen föreslår därför att valberedningen ges i uppdrag att till stämman 2013 bereda frågan om arvodes- och reseersättningar. I avvaktan på valberedningens utredning föreslår styrelsen att förbundet fastställer följande arvodesoch resereglemente att gälla för 2012: ARVODEN - Inga styrelse- eller mötesarvoden utgår till förtroendevalda. - Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut mot uppvisande av lönebesked med relevanta avdrag eller motsvarande för styrelse- och andra möten. RESOR OCH TRAKTAMENTE - Resor ska godkännas i förväg av den för kostnaden attestberättigade personen. - Reseersättning utgår för resor i andra klass/ekonomiklass. - Logikostnad utgår för enkelrum i mellanklasshotell. - Övriga reseomkostnader ersätts inom landet mot uppvisande av kvitto, och utom landet i enlighet med gällande statligt utlandstraktamente. Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta: att för 2012 anta arvodes- och resereglemente enligt ovan, att ge valberedningen i uppdrag att inför kommande förbundsstämma utvärdera arvodes- och resereglementet, att därmed anse motionen besvarad. 8

9 VERKSAMHETSPLAN 2012 Riksförbundet Noaks Ark Noaks Ark Di rekt Ri ksförbundets tel efonrådgi vni ng kommer att bemannas av 1,5 tjäns ter. Tel efonrådgi vni ngen kommer att annonseras vi a I nterne t och beräknas komma att ta emot strax under sa mtal under året. Bevakning av hivforsknin g i nyhe tsbrev Ri ksförbundet bevakar natur - och beteendevetenskapl i g hi vforskni ng. I sammandrag sänds nyheter om aktuell forskni ng ut genom det el ektroni ska nyhetsbrev Ak tuell t om hi v ti l l prenumeranter. F unkti onen står också ti l l lokal föreni ngarnas och tel efonrådgi vni ngen förfogande för att ta reda p å fakta man behöver i samband med utbil dni ngar och förfrågn i ngar vi a tel efon och e -post. Medlem sbl ad Medl emsbl adet Arket pl anerar vi att g e ut i nför Al medal sveckan och i nternati onel l a ai dsdagen. Båda numren utformas ti l l sammans med l okal föreni ngarnas kommuni kati onsansvari ga. P resentat ionsb rosc hyr Ri ksförbundet kommer under våren 2012 att trycka en presentati onsbroschy r om ri ksförbundet och Noaks Ar k - rörel sen. Internet Ri ksförbundet kommer att ansvara fö r fl era hemsi dor med i nformati on om hi v och om Noaks Ark. Under året pl anerar vi att byta tekni sk pl attfo rm för ri ksförbundets och l okal föreni ngarnas hemsi dor i avsi kt att utöka antalet medar betare som kan uppdatera i nformati on på si dorna. Kondomer & info rmationsmaterial Ri ksförbundet di stri buerar kondomer och grundl äggande i nformati onsmateri al om hi v. Materi al et är beräknat att täcka l okal föreni ngarnas behov under Sommarkam pan j Kampanji nformatörer och kampanjbi l i nformerar om hi v och om Noaks Ark runt om i l andet. Ambi ti onen är att all a l okal föreni ngar ska kunna dra nytta av kampanjen. Almedalen Under Al medal sveckan pl anerar ri ksförbundet att stå med kampanjbi l i central a Vi sby. Genomförandet är beroende av att fi nansieri ng kan ordnas. I ntenti onen är att engagera l okal föreni ngarna under Vi sbyveckan. Vi söker även sponsor för att arrangera ett semi nari um om High-Impact HIV Pre venti on. P ride-fe st ivale rna Ri ksförbundet pl anerar att i samverkan med l okal föreni ngarna närvara med i nformatörer och kampanjbi l vi d Pri de festi val er på ol i ka hål l i l andet. 9

10 Noaks Ark Cup Som en del i organi sati onens ansats att nå mi granter från högendemi ska l änder anordnas fotboll sturneri ng i samarbete med i nvandrarföreni ngar i Stockhol msområdet. Läge rv erk sam het Ri ksförbundet kommer att bi stå regi onal a l äger för hi vposi ti va och deras familjer i avsi kt att stödja personer som i nte har nära ti l l gång ti l l en regi onal stödverksamhet. Road Show I samarbete med l okal föreni ngarna under förutsä ttni ng att fi nansieri ng ordnas från ett antal l äkemedel sbol ag kommer riksförbundet under 2012 att genomföra en Road Show i avsi kt att verka fö r ökad medvetenhet om hi v, ökad hi vtestni ng, ti di gare beh andl i ng och ändamål senl i g resursanvändni ng i hi varbetet. Det sker främst genom utbil dni ngsi nsatser ri ktade mot myndi ghetspersonal och andra som i si n yrkesutövni ng kommer i kontakt med hi vfrågor. Mig rat ionsv erket Ri ksförbundet kommer att fortsätta att utb i l da Migrati onsverkets personal under hel a Fö rbundet kommer också att verka för att ett fortsatt hi vengagemang i nkl uderas i myndi ghetens regl eri ngsbrev. Mediekommunikation Ri ksförbundet kommer att hjäl pa ri ks - och l okal medier med materi al, faktagran skni ng och i ntervjuer, bevaka samhäl l sdebatten om hi v och del ta i den genom pressmeddel anden och debattarti klar. Kommunikatö re rna oc h infra st ruk tu r för inte rnkom munikation Ri ksförbundet kommer att anordna regel bundna funkti onärsmöten vi a I nternet med l okal föreni ngarnas kommunikati onsansvari ga. För snabb i nformati onsspri dni ng ti l l al l a föreni ngarna har ett I nternetbasera t sms - sys tem install erats. Under våren i nstall eras en I nternetbaserad tel efonväxel som skapar en gemensam vi rtuell arbetspl ats för all a medarbetare vars l okal föreni ng ansl uti t si g ti l l den nya växel n. Handlednin g i stödverksamhet Ri ksförbundet kommer att anordna regel bundna funkti onärsmöten med föreni ngarnas stödpersonal i syfte att utbyta erfarenheter och höja kompetensen i stödi nsatserna. Org ani sa tionsu tvecklin g Ri ksförbundet kommer att bi stå l okal föreni ngarna med utbildni ng i föreni ngskunskap, hjäl p ti l l att ta fram sty rd okument och ta fram i nformati onsmateri al ti l l medlemmar, tjäns temän och förtroendeval da. Hiv med individen i fok us Riksförbundet har för avsi kt att li kt ti di gare år anordna en kurs i hi vkunskap i samarbete med Karol i nska I nsti tutet. Kursen ger 7,5 högskol epoäng. 10

11 Götebo rg Ri ksförbundet pl anerar att under genomföra verksamhet i Göteborg med syfte att kunna bi l da föreni ng i väst -Sveri ge. Sund sv all & Gävle Ri ksförbundet kommer att ansvara fö r att de t nyöppnade Noaks Ark -verksa mheten i Sundsvall utveckl as. Noaks Ark Sundsval s organi satori ska pl aceri ng i förhål l ande ti l l verksamheten i Gävl e och ri ksförbundet kommer att fasts täll as under året. Hivtestn ing uta nför S tock holm Ri ksförbundet kommer att söka pri vat projektfi nansi eri ng med samma model l som ti di gare använts i Stockhol m i syfte att ge fö reni ngarna möjlighet att kunna starta snabbsvars testni ng. E tt förs ta steg är att föreni ngarna förankrar i ni ti ati vet i berörda del ar av den offentl i ga sjukvården på orten och i regi onen/l andsti nget. IAVI Ri ksförbundet har sl uti t avtal med I nternati onal AI DS Vacci ne I ni ti ati ve om i nsatser för att verka för fi nan si eri ng av hi v -vacci nforskni ng. Bl and annat pl aneras ett ri ksdagssemi nari um i samarbete med RFSU, en debattarti kel, utbi l dni ngar, di stri buti on av i nformati onsmateri al om nya preventi onsteknol ogi er. Vi kommer också att anordna ett fl ertal möten mel l an svens ka besl utsfattare, poli ti ker och I AVI -representanter i första hand från organi sati onens Europakontor i Amsterd am. ICASO Ri ksförbundet kommer att representera Sveri ge i Inte rna ti onal Coal i ti on of AI D S Servi ce Organi sati ons (I C ASO ) genom dess europei ska gre n, AI DS Ac ti on Europe. Vitry s sla nd Ri ksförbundet pl anerar att, efter bevil jande av bi stånds medel från Si da, fortsätta stödja en systerorgani sati on i Vi try ssl and. Det fortsa tta projektet pl aneras att betona demokrati frågor och org ani sati onsutveckli ng i stö rre grad än ti di gare, då metodutveckli ng i nom stöd - och preventi onsarbete t stå tt i fokus. Internat ionel la aid skonfe rensen i Wa shi ngto n D.C. Beroende på de fi nansi el l a förutsä ttni ngarna kommer ri ksförbundet och föreni ngarna att bevaka den i nternati onel l a a i dskonferensen i Washi ngton D.C. Ett abstrakt om den studi e av psykoterapeuti ska i nterventi oner bl and M SM som genomförts i samarbete med Uppsal a uni versi tet kommer eventuel l t att presenteras i form av poster eller muntl i g presentati on. Thai lan d Ri ksförbundet pl anerar att, under föru tsä ttni ng att projektmedel bevi l jas av SMI, starta ett hi vprojekt i Phuket i samarbete med Ki ds Ark. A v si kten är att förebygg a utl andssmi tta med hi v bland svensk a Thai l andsresenärer. I projektpl anerna i ngår att hyra infokontor i Phuket, del a ut kondomer och i nformati onsmateri al på badstränderna, erbjuda di rekt telefonrådgi vni ng på eftermi ddagar och kväll ar, erbjuda stödsamtal och vi d behov underl ätta hi vtestni ng i Sveri ge efter avsl utad resa. 11

12 Budgetplan 2012 Basbudget Basbudget Intäkter Verksamhetsintäkter Sponsrad verksamhet Statligt anslag Smittskyddsinstitutet, hiv-anslag Smittskyddsinstitutet, organisationsanlag Kostnader Fasta kostnader Personal Lokal Kontor, tele och revision Information Pphiv Medlemstidning Informationsinsatser Internet/datasupport Utbildning funktionärer Verksamhet Sommaraktiviteter Body & soul, Göteborg Organisationsinternt Resor, företräda Arken Resor, rådgivning/konsultation Resor, funktionärsmöten Förbundsstämman Representation Styrelsen Styrelsens resor Arvode/ers förl arb.inkomst Summa kostnader Uttag ändamålsbestämda medel Periodens resultat

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2013 Innehåll Kallelse... 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud... 4 Propositioner.... 5 Motioner och yttranden 6 Verksamhetsplan 2013-15. 9 Separata bilagor Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2014

Medborgarskolans förbundsstämma 2014 Protokollmall/PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2014 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet.

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. Stadgar för 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. 2 Logotyp Förbundets logotyp är de två barnen med tillhörande text ovan. Endast denna logotyp ska användas i förbundets och anslutna föreningarnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Attention

Stadgar för Riksförbundet Attention Antagna av förbundsstämman 2015-04-25 Stadgar för Riksförbundet Attention 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Attention är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening Förbundets ändamål är:

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer