DATORN I SPRÅKUNDERVISNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATORN I SPRÅKUNDERVISNINGEN"

Transkript

1 Projektmaterial DATORN I SPRÅKUNDERVISNINGEN Medborgarskolan Stockholms län Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Projektansvarig... 3 B. Projektpresentation Bakgrund Projektets syfte Aktörer Den egna organisatoriska miljön IT-mognad Målgrupp och marknadsföring...6 C. Utveckling genomförande Utbildningens organisation och uppläggning Antal genomförda kurser Arbetsformer IT-stöd i projektet... 8 D. Resultat Kursutvärdering Ekonomi Slutsatser... 9 Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 2

3 PROJEKTNAMN: DATORN I SPRÅKUNDERVISNINGEN Sammanfattning Projektets syfte har varit att integrera datorn som pedagogiskt hjälpmedel i språkkurser. Den pedagogiska idén bygger på att alla sinnen med språkdataprogrammets hjälp skall stimuleras för att få ett bättre inlärningsresultat. Datorstödda språkkurser har hållits i finska, franska, italienska, spanska och i svenska som främmande språk, totalt 32 kurser. Målgrupp har varit den språkintresserade allmänheten. Deltagarnas ålder har varierat från 20 till 63 år. Både kursledare och deltagare har uppfattat datorstödet som stimulerande och ledande till bättre resultat. Summary The purpose of the project has been to integrate the computer as a teaching aid in language courses. The pedagogical idea is based on all the senses being stimulated to achieve a better learning result using the computer language programmes. Computer aided language courses have been held in Finnish, French, Italian, Spanish and Swedish language for foreigners, in total 32 courses. The target group has been the general public interested in language learning. The age of the participants varied from 20 to 63. Both teachers and students have appreciated computer aided language learning as enriching and resulting in improved language ability. A. Projektansvarig Projektledare: Informationsansvarig: Utvärderingsansvarig: B. Projektpresentation Fredrika Trogard Medborgarskolan Stockholms län Box STOCKHOLM Tfn Epost: Se ovan Se ovan 1. Bakgrund Flera år före projektet hade jag som språkansvarig på Medborgarskolan Stockholms län funderat på hur språkundervisningen skulle kunna effektiviseras i våra språkkurser. Datorstöd i kurserna framstod som en möjlighet att skapa större variation och effektivitet i inlärningsarbetet. Redan under hösten 1997 kontaktade jag Skolverkets IT-enhet för att höra om det fanns forskningsrapporter som behandlade datorstöd i språkundervisningen. IT-enheten uppgav att det pågick många datorstödda projekt i skolorna men att få rapporter fanns att tillgå. Inte förrän våren 1998 lyckades jag genom Lärarhögskolan få tag på en forskningsrapport Multimedia och informationsteknologi i språkundervisningen vid universitet och högskolor i Sverige utgiven av Högskoleverket. Denna rapport har fungerat som en betydelsefull inspirationskälla för projektets tillkomst. Under hösten 1998 bildade jag en arbetsgrupp för ett förprojekt med två språkansvariga administratörer tillika språklärare. Till gruppen knöts även en IT- Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 3

4 kunnig person och en språkpedagogisk expert. Kontakt togs också med Mats Forsgren, professor i franska vid Stockholms universitet och ledarutbildare i språk vid Medborgarkolan, som berättade att vid institutionen för franska och italienska hade ett språkprojekt med datorstöd, FriDaprojektet, precis avslutats. Jag kontaktade FriDaprojektets projektledare André Kahlmann som gav mig värdefulla upplysningar och bjöd in mig att besöka universitetets lärostudio i språk där jag tog del av ett stort antal olika språkdataprogram. Under våren 1999 fortskred arbetet med bl a läromedelsinventering. Intern marknadsföring av förprojektet genomfördes vid flera tillfällen under våren. Vid dessa tillfällen förevisades olika språkdataprogram. I maj 1999 genomfördes en pilotkurs i italienska med datorstöd. Kursdeltagare var språkansvariga administratörer inom Medborgarskolan och kursledare var initiativtagaren till förprojektet. En noggrann utvärdering gjordes. Den vid tillfället samlade kunskapen om datorstöd och erfarenheterna från kursen var underlag när vi i juni formulerade vår ansökan till Folkbildningsrådet inom ramen för IT-stöd i folkbildningsverksamheten. 2. Projektets syfte Syftet med projektet var att integrera datorn som pedagogiskt hjälpmedel i språkkurser. Datorn skulle inte ersätta någon del av den sedvanliga undervisningen utan komplettera och förstärka inlärningen av språkliga färdigheter. Med datorstöd involveras flera sinnen i inlärningsprocessen vilket gör att deltagarnas individuella behov och olika inlärningsstilar bättre kan tillgodoses. Vi ville genom att införa datorstöd utveckla och utvärdera en pedagogik för vuxna som skulle ge god effekt vid språkinlärning. Projektets syfte har inte ändrats under genomförandet. 3. Aktörer En projektorganisation med projektgrupp och projektledare upprättades vid projektstarten i september månad I projektgruppen ingick två språkansvariga administratörer, Elisabeth Kruskopf och Marianne Moshiri, från de avdelningar som anordnade kurser med datorstöd. En IT-expert, Jan Lundeen vid Medborgarskolans riksorganisation, och en språkpedagogisk expert, Ulf Levihn vid Örebro universitet, var dessutom knutna till projektgruppen. De kursledare som har haft uppdrag att leda språkkurser med datorstöd har knutits till projektorganisationen som en referensgrupp. Projektledaren har tillsammans med projektgruppen planerat verksamheten. Kursgenomförandet har omfattat vt 2000, ht 2000, vt 2001 (januari, februari) och har skett i samverkan med de avdelningar som deltagit i projektet. Projektet avslutades i februari Den egna organisatoriska miljön Medborgarskolan är ett av de större studieförbunden i Sverige, Det bildades 1940 och bedriver verksamhet i hela landet. Medborgarskolans övergripande verksamhetsidé är att vara allmänhetens studieförbund med ett brett utbud baserat på kunskap och kvalité. Medborgarskolan har en humanistisk kunskapssyn som finns formulerad i två måldokument, Humanistiskt bildningsprogram och Humanism och humanistisk pedagogik, vilket bl a innebär att undervisningen i kurserna skall bedrivas med största möjliga hänsynstagande till den enskilde individens personliga förutsättningar. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 4

5 Kursutbudet är stort och mångskiftande där språkverksamheten utgör en betydande andel av den totala verksamhetsvolymen. Språk har alltid ansetts som betydelsefullt och profilskapande inom Medborgarskolan. Vid upprepade tillfällen genom åren har rikstäckande kvalitetssatsningar gjorts för att stärka ämnesområdets ställning inom organisationen. Av Medborgarskolans kunskapssyn följer att det bästa inlärningsresultatet uppnås med varierande undervisningsmetoder och teori varvat med praktiska övningar. För att uppnå dessa mål i kurserna krävs pedagogiskt väl utbildade ledare vilket gjort att Medborgarskolan alltid satsat på en kvalificerad ledarutbildning. Det finns följaktligen ett stort antal utbildningar för språkledarna. Dessa utbildningar har utarbetats av språkpedagogiska experter som är knutna till Medborgarskolans riksorganisation. Medborgarskolan leds av en riksorganisation och är indelat i tretton distrikt. I varje distrikt finns ett distriktskansli. I varje distrikt finns ett antal avdelningar som är självständiga juridiska personer. Avdelningar, distrikt och riks-organisation leds av styrelser. Medborgarskolans stockholmsdistrikt har haft det övergripande ansvaret för projektets genomförande som skett i samverkan med fyra av distriktets totalt nio avdelningar. Projektledaren är i sin ordinarie befattning(en deltidstjänst på 60%) verksam som språk- och musikansvarig på stockholmsdistriktets utvecklingsavdelning. Utvecklingsavdelningen ansvarar bl a för den pedagogiska utbildningen av kursledarna och för utveckling av olika ämnesområden. Den verksamhet som utvecklats inom projektet har termin för termin successivt vuxit i volym. En direkt följd av projektet är att en av avdelningarna har inrett en ny datasal som enbart används i språkundervisningen fr o m Vt Investeringen har skett helt utanför projektets ekonomiska ram. Detta innebär att kursledarna i språk och deras kursdeltagare slipper att konkurrera om utrymmet i de annars så attraktiva datasalarna. En annan avdelning som helt saknar egen datasal har hyrt in sig i en gymnasieskola. En ovärderlig tillgång i projektet har varit distriktets egen datastudio där två avdelningar har hållit sina kurser. Allt fler kursledare i språk har börjat efterfråga möjligheten att använda datorn i språkundervisningen. En av de bidragande orsakerna till detta är att kursledarna i projektet har fungerat som viktiga marknadsförare av den nya verksamheten. Avdelningar i andra delar av landet som varit i kontakt med projektet har visat stort intresse för den nya verksamheten. De har själva startat datorstödda språkkurser och då fått stöd av projektledaren. Med stöd av Medborgarskolans riksorganisation har projektledaren tillsammans med den språkpedagogiskt sakkunnige i projektet, Ulf Levihn, verksam vid Didaktikforum vid Örebro universitet, utarbetat en ledarutbildning Språk med datorstöd med fokus på Cd-rom som grundar sig på erfarenheterna i projektet. Två utbildningar har genomförts under hösten Den första utbildningen hölls i Stockholm i början av oktober med kursledare från både stockholmsregionen och närliggande distrikt. Den andra hölls i Göteborg där ledare från västkusten och Skåne deltog. I vår planeras ytterligare utbildningar i Örebro och Norrköping. Några av de språkledare som deltagit i utbildningarna har utsetts av sina avdelningar att leda introduktionen av datorstödet bland sina kollegor. Kursinnehållet i ledarutbildningen Språk med datorstöd- med fokus på Cd-rom tar bl a upp pedagogiska och tekniska frågor som kan uppstå i datorstödda kurser. En utbildning för språkadministratörer har utarbetats av projektledaren för att stimulera och underlätta marknadsföringen och organisationen av datorstödda språkkurser. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 5

6 5. IT-mognad Inom projektgruppen fanns redan före projektstarten erfarenheter av IT-stött lärande. Två av projektgruppens medlemmar har bedrivit IT-stödda distans-studier via First Class, dock inte i språk. Inom förprojektet våren 1999 genomfördes en pilotkurs i italienska med datorstöd. Kursen leddes av projektledaren. Det finns en stor datamognad hos de avdelningar som medverkat i projektet. Tre av dessa är t ex certifierade för att utfärda datakörkortet ECDL. Inom ledarutbildningen har Medborgarskolan sedan år 1996 erbjudit ledarna utbildning i användning av Internet. Bland de ledare som rekryterats till projektet fanns redan erfarenheter av datorstöd i undervisningen. Det gällde framför allt kursledarna i svenska som använt datorstöd i SFI-undervisningen. På övriga ledare har också ställts krav på god datorvana. 6. Målgrupp och marknadsföring Den målgrupp som vi vänt oss till har varit den språkintresserade allmänheten. Av kursutvärderingarna har framgått att deltagarnas ålder varit spridd från 20 till 63 år. Den interna marknadsföringen påbörjades genom att samtliga avdelningar inom stockholmsdistriktet informerades på s k medarbetardagar och vid besök på avdelningarna. I tidskriften Tidsspegel, rikstäckande inom Medborgarskolan, publicerades i januari 2000 en artikel om projektet, skriven av projektledaren. Internt har projektet visats stort intresse. Andra distrikt inom Medborgarskolan har inbjudit projektledaren för att presentera och diskutera projektet. Den externa marknadsföringen har bl a skett genom att utsända sedvanliga kursprogram till allmänheten och via vår hemsida. Säljbrev har också sänts ut till tidigare kursdeltagare. I kursprogrammens texter har vi varit noga med att förklara datorstödets innebörd för att inte skrämma bort någon. Vi framhöll att det krävdes liten datorvana och att kursledaren skulle handleda deltagarna in i språkdataprogrammen. En lista med säljargument sammanställdes under hösten 1999 för att underlätta avdelningarnas marknadsföring av kurserna. I listan redogjordes för kursuppläggning och pedagogiska fördelar, var språkkurserna skulle anordnas och i vilka språk. Före varje terminsstart har Provapå-kvällar anordnats för intresserade. Vid dessa tillfällen demonstrerade kursledarna programmen. Projektledaren har också berättat om projektet på ett seminarium, IT i folkbildningen - möjligheternas arena. Arrangörer var bl a Stockholms läns bildningsförbund. C. Utveckling genomförande Vår pedagogiska idé bygger på att alla sinnen skall stimuleras och involveras i inlärningsarbetet. Det är allmänt bekant att ju flera sinnen som är involverade i inlärningsprocessen desto bättre blir inlärningsresultatet. Datorn framstod därför för oss som ett hjälpmedel som skulle kunna förbättra deltagarnas möjligheter att få sina individuella behov och lärstilar tillgodosedda. I språkdataprogrammen tillgodoses nästan alltid samtliga lärstilar genom att deltagaren får se, höra, tala och göra olika övningar. I projektet har vi hela tiden betonat att datorn inte får bli det dominerande inslaget i kursen utan endast ett komplement. Datorn skall förstärka inlärningen av språkliga färdigheter. Språkforskningen visar att studerande som använder språkdataprogram i sina språkstudier snabbare uppnår språklig exakthet och säkerhet. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 6

7 7. Utbildningens organisation och uppläggning Den största delen av vår kursverksamhet sker på kvällstid men även kurser på dagtid förekommer. I språkkurserna träffas deltagarna för det mesta en gång per vecka under ca 8-10 veckor. Den vanligast förekommande lektionstiden är 2x45min i de s k turistspråken ( engelska, franska, italienska, spanska, nygrekiska m fl). Utländska medborgare som studerar svenska som främmande språk har däremot 4x45min per gång och lektioner 2ggr per vecka under 5 veckors tid. Första terminen som vi erbjöd allmänheten datorstödda språkkurser valde vi att marknadsföra två kurstyper. Den ena erbjöd kursdeltagarna datorstöd vid varje lektionstillfälle och den andra vid vart tredje lektionstillfälle. Det visade sig ganska snart att det som deltagarna var intresserade av var datorstöd vid varje lektionstillfälle. Vi använder nu datorn vid varje lektionstillfälle. Kurslängden för datorstödda språkkurser har varit densamma som för traditionella kurser. Lektionstiden har ibland förlängts från 2x45 min till 3x45 min för att få ökat tidsutrymme för språkövningar vid datorn. Antalet deltagare per kurs har varierat från Varje deltagare har haft tillgång till en egen dator under lektionstid. Lektionerna har skett i Medborgarskolans egna lokaler eller i enstaka fall i förhyrda skollokaler. De datorer som använts i språkundervisningen har varit utrustade med headset för att deltagarna inte skulle störa varandra. De lektioner som tillbringats framför datorn har varit uppdelade i kortare pass. Vid de intervjuer som gjorts med lärarna framkom att två pass per lektionstillfälle varit det vanligaste. Tiden för ett sådant pass har varierat från minuter. Kursuppläggningen har i princip varit som i en icke datorstöd kurs dvs tiden har fördelats mellan lärarledd undervisning, gruppövningar, rollspel och enskilda övningar. Det datorstödda inslaget i kursen har alltid introducerats av kursledaren. Vid datorn har deltagarna för det mesta arbetat individuellt, någon enstaka gång i par. Kursmaterialet har varit kursbok och Cd-romskiva. Innehållet på Cd-romskivan är uppbyggt i teman. Inom varje tema kan deltagaren välja mellan olika språkövningar, t ex uttal, ordinlärning, läs- och hörförståelse samt grammatik. Disketter med grammatikövningar har endast använts i svenska som främmande språk. Under första terminen tillätt vi deltagarna att låna hem vissa Cd-romskivor som ej var bundna till licenser, ett system som vi numera nästan helt frångått. Orsaken till detta är att vi upptäckt att det finns deltagare som tror att de kan lära sig språk endast via Cd-romskivan och följden blir att de slutar komma till kursen. Det är viktigt att kursledaren framhåller att språkinlärning sker bäst i interaktion med andra. Cd-romskivan är endast ett verktyg för att snabbare uppöva språkliga färdigheter. En annan nackdel med hemlån är att duktiga deltagare studerar vidare på egen hand med hjälp av Cd-romskivan vilket gör att heterogeniteten i gruppen ökar. En del av de språkdataprogram som använts har ej varit samordnade med kursböckerna Detta har gjort att kursledarna har fått ägna en viss tid åt att finna gemensamma teman för att koppla samman bok och Cd-romskiva. Samtliga kursledare hävdar att detta varit enkelt att göra. 8. Antal genomförda kurser Terminer: Vt 2000 Ht 2000 Vt 2001 Finska_ Franska Italienska Spanska Svenska som Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 7

8 främmande språk Antalet deltagare i denna nya verksamhet har varit ca 200 personer i 32 kurser. Kurserna har varierat från nybörjar- till medelsvår nivå. Avhoppen från kurserna har varit få. 9. Arbetsformer Förslag på arbetsformer inom projektet har framlagts av projektledaren. Avdelningar som var intresserade av att deltaga i projektet inbjöd projektledaren till kursledarmöten. En del av ledarrekryteringen skedde vid dessa möten. Även ett rekryteringsseminarium, som leddes av projektledaren, hölls under en dag i oktober På ett endagsseminarium i början av december 1999 träffades projektgruppen och kursledarna för att slutgiltigt diskutera och fastställa arbetsformerna i projektet. Inför kursstarten i januari 2000 anordnades en datautbildning för kursledarna. Även ett första lärarmöte hölls strax före kursstarten. Vid detta möte erhöll kursledarna var sin ledarpärm med instruktioner om hur projektet skulle bedrivas. I denna pärm skulle också all dokumentation av verksamheten i kursen samlas, dvs hur kursledaren förberedde och arbetade med datorstöd. Projektledaren har under terminerna samlat kursledarna till obligatoriska möten för att stämma av verksamheten. Bandade intervjuer med kursledarna har skett i slutet av projektet för att få en bättre helhetsbild av verksamheten. De valda arbetsformerna har fungerat bra. Detta gäller även datasupport. En välfungerande sådan såg vi som en viktig framgångsfaktor. Varje kursledare har därför direkt kunnat få hjälp under lektionstiden. Ledarpärmen innehöll också en lista med anvisningar för arbetet i datasalen. Det är viktigt att ledarna känner sig trygga i undervisningsmiljön. 10. IT-stöd i projektet Ursprungsidén var att både kursledare och deltagare skulle arbeta via Internet med språkövningar från olika webbplatser men även med Cd-romskivor och språkdisketter. Vi insåg dock ganska snart att det skulle krävas alltför mycket arbete och tid för att hitta och utvärdera användbara webbplatser. Kursarbetet skulle också bli mera tekniskt svårhanterligt för ledare och deltagare, utbildning av framför allt mindre datorvana deltagare hade också varit nödvändigt vilket förskjutet det egentliga arbetet i kurserna framåt i tiden. Vi beslöt därför att endast använda Cdromskivor och språkdisketter. De är tekniskt lätta att hantera och arbete med dessa kräver inte mycket datasupport. Detta val som vi gjorde i början av projektet har visat sig vara en lyckoträff. Vi har haft få problem och nästan inga driftsstörningar. Både kursledare och deltagare har tyckt att skivorna varit lätthanterliga. Ett problem som dock uppstått är att vissa deltagare har haft svårigheter med att få sitt uttal godkänt av datorn vilket beror på att språkdataprogrammet endast kan identifiera tre standard-röstlägen (barn, kvinna och man). Om deltagarna ligger utanför dessa så kallade standardröstlägen godkänner datorn inte uttalet. D. Resultat 11. Kursutvärdering I den ursprungliga handlingsplanen tänkte vi oss att varje kursledare skulle ha två kurser på samma nivå - i en skulle undervisningen ske utan datorstöd, i den andra med datorstöd. Tanken var att på så sätt kunna göra en värdering av inlärningsresultatet mellan kurserna. Vi fann emellertid att en sådan jämförelse för Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 8

9 att vara tillförlitlig skulle kräva samarbete med en pedagogisk institution. Sådana insatser bedömdes inte möjliga inom projektets ram, dels på grund av att antalet deltagare kunde förutsättas bli ganska begränsat eftersom det var första gången som språkkurser med datorstöd marknadsfördes, dels skulle antalet agerande öka inom projektorganisationen och därmed kunna spräcka budgetramen. Vi valde därför att endast starta kurser med datorstöd. Kursutvärderingarna har varit utformade så att deltagare och kursledare har lämnat individuella synpunkter på undervisningen och dess resultat. Språkkurserna har alltså utvärderats fortlöpande av både ledare och deltagare enligt särskilda frågeformulär. Under första terminen gjordes utvärderingarna vid det första lektionstillfället, i mitten av kursen och vid sista lektionstillfället. Under den följande terminen skedde utvärdering vid två tillfällen, i början och i slutet av kursen. Materialet har behandlats konfidentiellt. Projektledaren har sammanställt de inkomna utvärderingarna som sedan delats ut till kursledarna för diskussion vid möten. Omdömena i utvärderingarna har varierat alltifrån positiva till entusiastiska. Negativa synpunkter har endast framkommit i samband med uttalsövningar, (se IT-stöd i projektet sid 8). Ett representativt urval av utvärderingarna där också de ställda frågorna framgår bifogas som fil. Samtliga språk och nivåer inom kurserna finns med i urvalet. Bandade intervjuer har gjorts med samtliga kursledare. Intervjutiden har varierat från ca 20 min till 40 min. Kursledarna har fått ta del av frågorna före inspelningen. Intervjuerna visar bl a att kursledarna känt sig stimulerade av att arbeta med ett nytt hjälpmedel. Den allmänna uppfattningen är att kursdeltagarna snabbare tagit till sig kursinnehållet. Ett urval av intervjuerna bifogas som fil. 12. Ekonomi Projektet tilldelades kr från KK-stiftelsen. Den totala projektkostnaden blev kr. Egeninsatsen blev således 36 %. De största posterna av projektmedlen har varit löner till projektledningen och inköp av läromedel. Projektets löptid omfattade september 1999 till och med februari Driftskostnaderna för datorstödda språkkurser är högre än för kurser i traditionell form. Detta beror bl a på att i lärosalen måste finnas datorer utrustade med headset. Kostnader för språkdataprogram och högre arvoden till kursledarna är andra tillkommande kostnader. 13. Slutsatser Medborgarskolan har genom projektet vunnit nya erfarenheter som bidragit till att förnya arbetssättet i språkkurserna. Datorstödet har uppfattats som positivt av både kursledare och deltagare. De tycker att datorstödet är stimulerande, det ger variation i inlärningsarbetet och ett kvalitativt bättre resultat. Den nya verksamheten har väckt stort intresse inom flera andra distrikt som redan startat eller som nu planerar för att få igång datorstödda språkkurser. Förutsättningarna för fortsatt utveckling måste bedömas som goda men kräver tillgång till datorer, vilket kan vara svårt att realisera i den ganska resurssnåla folkbildningsvärlden. Det behövs också fortsatt sökande efter språkdataprogram som är bättre pedagogiskt uppbyggda. Ledarutbildningen är fortsatt viktig för att göra kursledarna medvetna om att datorstödet inte får bli det dominerande inslaget som tränger undan andra moment i språkundervisningen. Projektledaren kommer att fortsätta introduktionen av datorstöd genom att utbilda språkadministratörer och kursledare. IT-stött lärande är en undervisningsform som omfattas av allt flera och som inom kort kommer att påverka hela utbildningssektorn på alla nivåer. Inom Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 9

10 folkbildningen kommer IT-stöd med all säkerhet att i framtiden utgöra ett naturligt inslag inom vitt skilda ämnesområden. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 10

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola PROJEKTMATERIAL Grebbestads folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckniing KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola Projektmaterial Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå Göteborgs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Konfirmandcirklar med IT-stöd. SKS Nordväst. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Konfirmandcirklar med IT-stöd. SKS Nordväst. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL SKS Nordväst Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Gotlands läns folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001 PROJEKTMATERIAL Folkbildning och diakoni i Glesbygd SKS i Västra Sverige Oktober 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Runö folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Projektnamn:... 3 A. Projektledare...

Läs mer

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Vägga Vuxenutbildning ITiS-projekt Väggaskolan Vårterminen 2002 Karlshamn Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Författare Lotta Holmgren Karin Svensson Ove Svensson Handledare

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Laura Álvarez López Per Simfors Ann-Kari Sundberg/IKK, LiU Övergripande mål: Att designa språkutbildning utifrån ett integrerat

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska Sida: 1 (5) Projektplan uttal och perception av talad franska Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Bidrag till strategiska mål... 4 1.3 Projektmål... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

--. --- --- ---- - J - --- - - ~ ill\n 1 :'\ l3. MBL-informatjon. Närvarande: ordförande. GSAB Il. Sigvard Holm Kjell Börjesson Stig Larsson

--. --- --- ---- - J - --- - - ~ ill\n 1 :'\ l3. MBL-informatjon. Närvarande: ordförande. GSAB Il. Sigvard Holm Kjell Börjesson Stig Larsson / '. ill\n 1 :'\ l3 l }-.1_1'j OhOJ.L rc1sonaltjnstn Stig L-a_r_s son/-u -r_- 1; 2- - MBL-informatjon - 1[',i:;-;-- -- - is d nr -. - - - --- --- ---- - J - --- - - M1,.., tt119a re Närvarande: Sigvard

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

Distanscenter för lågutbildade

Distanscenter för lågutbildade PROJEKTMATERIAL Distanscenter för lågutbildade Grimslövs folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2003 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan 1 2 3 Förord 5 Bakgrund 7 Undersökningens resultat... 7 Presentation av resultatet... 7 Undersökningens genomförande...

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan!

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Fyrisskolan deltar under läsåren 2010 2012 i projektet Comenius bilateralt partnerskap i samarbete med Liceo Salvador Allende i Milano. Projektet heter Medeltida

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer