DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE... ...OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM"

Transkript

1

2

3 VISION OSKARSHAMN VID VATTNET Döderhultsviken Livet i hamnen är Oskarshamns viktiga pulsåder. Det är verksamheterna i hamnen som skapat många jobb, liv och näring till staden. Folklivet har under olika perioder spirat och byggnader, båtar, kranar och historier har kommit och gått. Det är vid vattnet Oskarshamn har sitt ursprung och det är vid vattnet Oskarshamn har sin framtid. Hamnen har under åren vuxit på konstgjorda ytor och långsamt har stadens kontakt med vattnet minskat. Senare års förändringar inom hamnindustrin, krav på större ytor och hamndjup har förflyttat stora delar av verkamsamheterna ut till nya områden. Kvar, vid kanten till stadens centrum, ruvar den inre hamnen på en fantastisk utvecklingsmöjlighet för nya bostadsområden, liv vid vattnet, grönska och båtliv. Den inre hamnen är kraftmotorn i Oskarshamns nya stadsutveckling; Döderhultsviken. Idag & Vision Oskarshamn är ostkustens opolerade pärla, mitt emellan sommarstaden Västervik och universitetsoch kulturstaden Kalmar. Det är Smålands hamnstad! räglad av hamnens industrier och verksamheter är staden varken mest pittoresk, mest somrig, mest lockande eller mest växande. Inneboende finns dock i staden fantastiska möjligheter att i framtiden växa som hamnstad och samtidigt utveckla sin småstadskaraktär vid vattnet. Oskarshamn ska låta sig inspireras men inte blicka för långt bort; den lokala identiteten är utgångspunkten och formar basen i stadens framtida möjligheter. Visionen är att växa med sig själv och därmed sakta skapa allt starkare pelare att stå på. För att skapa ett attraktivt boende och därmed ökat intressa att bosätta sig i Oskarshamn tror vi på att skapa unika boendemiljöer vid vattnet. Med unik boendemiljö syftar vi på variation i storlek och målgrupp; urbana stadsradhus i centrala lägen, mindre lägenheter för ungdomar och pensionärer, bostadshus med unika vyer eller nära tillgång till en park, lekplats eller strand. Området runt Döderhultsviken ska inte vara en ersättning till centrum utan vara en förlängning. Vi föreslår därför endast service i särskilt centrala stråk medan det finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader som kan omvandlas till nya kultur-, idrott- och serviceinrättningar. När staden sakta växer ska det finnas plats till genomförandet av nya idéer. I vår vision av Inre hamnen omsluter framtidens Oskarshamn återigen viken med boende, verksamheter och ett rikt folkliv. Från det västra, bakre landskapet rinner en bredare och grönare Döderhultsbäck ut till Döderhultsviken, framtidens Oskarshamn vid vattnet. sekvenser av kustlinjen är utgångspunkten för planens uppbyggnad. Kustlinjen är områdets ryggrad kring vilken bebyggelsestrukturen varieras samtidigt som den skapar bufferzon mot högvatten och ger rum till parker och platser. Linjen består av kustlinjer från olika tidsperioder och har en varierande närvaro i planen; den kan vara en promenad, en fasadriktning, en platsbildning eller kajkant. Kustlinjen är ett viktigt lager i stadens historia och stärker, tillsammans med senare utfyllnadsområden, nya tillägg och strukturer i Inre hamnen stadsbyggnadskaraktären i Döderhultsviken. Den första grundläggande idéen, att synliggöra Oskarshamns historia genom att återuppliva Den andra grundläggande idéen, att skapa publika platser runt vattnet, sammanhängande stråk och bebyggelse som har nära kontakt med vattnet är pärlbandet som skapar en hållbar struktur. Rörelser är alltid starkast om det finns målpunkter och framförallt sammanghängande stråk. Visionen är att med hjälp av kustlinjen, befintliga gator och förbindelser in till planområdet och nya tillägg såsom ny bro mellan Skeppsbron och Badholmen skapa rörselseomlopp från centrum till vattnet, runt vattnet och mellan delområdena. Det första steget är den lilla loopen som förenar rörelser från Stadsparken ut till Badholmen, Brädholmen och tillbaka genom Besväret till Centrum. Denna aktiva rörelse är en viktig syreinjektion till centrum och samtidigt ett startskott för Inre hamnens utveckling. Nästa steg är att utveckla den mellersta loopen, att förbinda kvarteret Laxen med Villabacken; förlänga strandpromenaden, utveckla bebyggelse i norr och söder och visionera om småbåtar som kan koppla områdena över vattnet på sommaren. Visionen 2030 innebär att planområdet har en starkt förbindelse till sin omgivning, har sammanhållna stråk- och platsbildningar utmed vattnet och genom områdets nya bostadskvarter. Och, i visionen 2050 sluts cirkeln genom promenadstråk och hamn på Norra kajen och ny bro, slussförbindelse från Norra kajen till Villabacken; den stora loopen....rojicerat Å LANOMRÅDET......MED OFFENTLIGA STADSRUM MOT VATTNET... Koncept Förslagets två grundläggande idéer är att (1) anknyta på nytt till vikens historia och (2) att skapa ett syrerikt rörelseomlopp kring vattnet. Visionen är att samtidigt som vi lägger till nya strukturer också skala av äldre lager och på så vis framkalla en varierad stad, med intressanta platsbildningar och unika karaktärer. Utgångspunkten är att ta tag i områdena bakom planområdets gräns; Stadsparken, centrum, Besväret, Döderhultsbäcken, industrier och Hamnområde och dra dem ner till vattnet. I övergångszonen mellan befintlig och ny struktur sker en transformation. ort Arthurs ståtlighet inspirerar men nya byggnader på terminalområdet har en egen, ny karaktär och slingrande gator i Besväret blir till småstadsgator på Brädholmen. rojektområdet Inre hamnen är vägen till vattnet för hela staden! Och när tiden är inne, finns det på Norra kajområdet en fantastisk möjlighet att låta Oskarshamn växa runt vattnet; att sluta cirkeln kring Döderhultsviken. Staden vid vattnet I visionen Döderhultsviken är vattnet rent och klart. För att bemästra ökade regnmängder föreslår vi inom området flera större och mindre parker och grönytor. Stadsparken förlängs ut till Badholmen och Bohmna s park anläggs. Områdets mindre gröna parker och ytor bidrar till möjligheten att samla regnvatten och kan genom fördröjningsmagasin bli vattenbuffer. Stadens gråvatten bör vid omläggningar av Skeppsbron och centrala markarbeten samlas och ledas till nya naturliga reningslandskap i större grönområden. Inom planområdet bör all hantering av gråvatten minimeras genom indivuell hantering i nya byggnader. Med Vikens nya rena vatten skapas möjligheter att anlägga en rekreativ strand, fler bryggor och trappor ner till vattnet. I förhållande till beräkningar som visar på ökad nederbörd och tillfälliga mycket höga vattenstånd är färdig golvhöjd i all nybebyggelse i området +2.70meter. Detta innebär att entreer i området ligger ungefär 1 meter ovan kajnivå, vilket med hjälp av trappor, olika nivåer i det publika rummet och parkeringslösningar blir en viktig del av gestaltningen. Detta är åtgärder som begränsar effekterna av vattenproblematiken i framtiden, men som inte fullt ut, på lång sikt kan säkerställa områdets vara. För att säkerställa områdets långsiktiga varighet och skapa en trygg boendemiljö finns i vår vison också förslaget om att skapa en vall mot havet. Den föreslagna broförbindelsen i vision 2050 kan också vara en dammlucka som tillsammans med pirerna och en högre rygg på land kan fungera som skydd mot den stigande havsnivån. Dijken kan ansluta till den historiska kustlinjen och vara ett rekreationstråk eller införlivas med byggnaderna, till exempel kan parkering lösas i vallens volym. KONCET HISTORISK KUSTLINJE......OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM _A1_anels.indd 1 9/25/13 11:41 M

4

5

6 GAMLA VARVET & VILLABACKEN SÖDRA OMRÅDET: BOENDE VID VATTNET Vy österut mot Villabacken och Norra kajen HiSTORISK KUSTLINJE & UBLIKT RUM RÖRELSE: CYKEL, GÅNG & BIL NYA & BEVARADE BYGGNADER VATTEN & GRÖNSKA Villabacken IDAG & VISION Södra områdets karaktär är blandad och innefattar friliggande villor, äldre industri- och varvslokaler, ett nätverk av gator och terminalens stora uppställningsyta. Områdets topografi är dramatiskt men har i delar slätats ut på grund av verksamheter. Det finns i området stor potential att samla Oskarshamns kollektivtrafik nära tåg- och färjeförbindelser. I det gamla Varvsområdet ligger en historisk varvsdocka gömd och kan tillsammans med byggnader som bevaras bilda en mycket intressant varvsboendemiljö. De topografiska skillnaderna och områdets vackra villor placerade högt på klipporna har också en mycket närvarande potential. Visionen är att stärka närvaron av dessa olika karaktärer; varv, topografi och rörelse. Målet är att minska trafikens närvaro, bygga vidare på befintlig arkitektonisk karaktär och skapa sammanlänkade stråk- och platser. GAMLA VARVET Visionen för Gamla Varvet förstärker värdefull struktur från 1800-talets andra hälft. I bevarade byggnader skapas nytt innehåll, såsom kultur, idrott, förskola men även lägenheter. Bebyggelsestrukturen i området är enkel och följer befintliga byggnaders riktningar. Högre byggnader ut mot havet skyddar området från den nordostliga vinden och skapar samtidtigt god kvartersmiljö i söderläge. Genom att leda in vatten i den gamla varvsdockan skapas i området ytterligare framsidor med vattenkontakt. Dockan är del av ett vattensystem som skapas i den låglänta parken och tar emot regn- och gråvatten som filtrerats i parken. VILLABACKEN Visionen för Villabacken tar sin utgångspunkt i ort Arthur, som stolt blickar ut över havet från klippans höjd. Den nya bebyggelsestrukturen karaktäriseras, liksom villorna i området, av en oregelbundhet. Strukturen uppstår genom att bebyggelsen vrider sig från vinden, mot solen, havet och sina inre bostadsgårder. Husen påminner, med sina brutna tak, om villorna i området och genom att placera delar av husen på parkeringsgarage skapas också ett nytt topografiskt landskap. Kontakten med havet förstärks genom att kanaler dras in mellan husen. Utmed kanalerna, vattnet och i de halvslutna kvartersbildningarna skapas solvända platser. Terminalområdet, i visionen en del av Villabacken, är ett bostadsområde med mycket plats för ett såväl privat- som offentligt folkliv. Stationsområdet och resecentrum Visionen för Oskarshamns nya resecentrum är att samla resande till ett område med så korta avstånd som möjligt mellan de olika transportslagen. Utöver ny färjeterminal för Gotlandsfärjorna pekar förslaget också på en ny placering för Ölandsfärjan, nedanför Villabacken. Den kulturhistoriskt värdefulla stationsbyggnaden bildar navet i det nya resecentrum. Framför stationsbyggnaden skapas ett entrétorg som förbinder stationen med vattnet och promenadstråk. Verkstadsgatan föreslås bli bussgata och ny bussterminal placeras öster om järnvägsstationen. Denna placering är gynnsam i förhållande till avståndet till Oskarshamns centrum och till de två färjeterminalerna. Öster om resecentrum föreslås en utbyggnad av villor och delvis lägenheter. Flygbild Gamla Varvet & Villabacken _A1_anels.indd 2 9/25/13 11:41 M

7 STADSARKEN & BRÄDHOLMEN VÄSTRA OMRÅDET: ETT MÖTE MELLAN ARK, VATTEN OCH STAD Vy norrut mot stadsstranden och bebyggelse på Brädholmen SAUNA HiSTORISK KUSTLINJE & UBLIKT RUM RÖRELSE: CYKEL, GÅNG & BIL NYA & BEVARADE BYGGNADER VATTEN & GRÖNSKA Stadsparken Brädholmen IDAG & VISION lanområdets västra område karaktäriseras idag av hårda trafikmiljöer, parkeringar och öppna, oskyddade ytor mot vattnet. Den arbetsintensiva och bubblande historiska atmosfären på Brädholmen är försvunnen medan nytt liv långsamt börjar ta fart igen på Badholmen. Skeppsbron ligger i Stadsparkens skugga och är idag delvis bara en transportsträcka. I och med flytten av färjeterminalen för Gotlandstrafik och möjlig flytt av Ölandstrafiken finns inom området dock stora möjligheter. Centralt belägen, är planområdet den riktigt stora möjligheten att fläta samman centrum med vattnet. Visionens bärande idéer är att förlänga centrum genom att bebygga Brädholmen, skapa en grön, rekreationsmiljö vid vattnet och skapa en hållbar trafikmiljö var bilar, gångare och cyklister delar på utrymmet. STADSARKEN Visionen är att utvidga nuvarande Stadspark och göra Varvsgatan och Skeppsbron till en del av parken. Förslaget innefattar fler trappor, fler träd och fler höjder från Stadsparkens höjd ner till vattnets djup vid Skeppsbron. å Skeppsbron är idén att återskapa det naturliga landskapet genom att, i delar, återskapa ursprungliga, historiska höjder. I detta nya landskap planteras träd och Skeppbron blir en parkgata som slingrar sig fram. I placeringen av nya träd och paviljonger respekteras vyerna mot och från de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna utmed Varvsgatan. Även Badholmen blir en del av arken i och med den föreslagna bron från Skeppsbron. Bron, tillsammans med den nya strandparken på Brädholmen bildar den lilla loopen. Stadsparken får på detta vis vattenkontakt och stärker också sitt innehåll med bad, lek, och nya servicemöjligheter. BRÄDHOLMEN I korsningen, mellan förlängningen av Besvärsgatan och Hamngatan möter den nya bebyggelsen på Brädholmen. De karaktäristiska husen på Besväret och centrums småstadskvarter omformas till något nytt på Brädholmen, samtidigt som också strukturen på ett tydligt sätt ansluter till områdets historiska gatunät. å Brädholmen är närvaron av den historiska kustlinjen påtaglig; byggnader stannar bakom medan befintliga och nya maritima aktiviteter kliver framför. ublika lokaler, service men också entreer till bostäder kantar de små gatorna. Rörelsen genom och runt Brädholmen och Badholmen är dels en del av den lilla loopen men också området som förbinder Södra- och Norra planområdet. I detta nav kan centrala Oskarshamn blomstra genom uteserveringar, badplats, båthamn och attraktivt boende. Flygbild Stadsparken & Brädholmen _A1_anels.indd 3 9/25/13 11:41 M

8 DÖDERHULTSBÄCKEN & KV. LAXEN NORRA OMRÅDET: EN AKTIV HAVSSIDA Vy söderut mot Bohman s park och Döderhultsviken HiSTORISK KUSTLINJE & UBLIKT RUM RÖRELSE: CYKEL, GÅNG & BIL NYA & BEVARADE BYGGNADER VATTEN & GRÖNSKA Bohman s park IDAG & VISION Norra området innefattar dels mynningen av Döderhultsbäcken och dels kvarteret Laxen (tidigare Bohman s fastigheter). Inom kvarteret Laxen återfinns ett antal bevarandesvärda byggnader men också större, tomma industrilokaler som kan ge plats för nya bostäder och kontor. å grund av att batterifabriken SAFT ligger strax intill är kvarteret med anledning av säkerhetsrisker delvis svårplanerat. Gömd, i kulvertar och mellan breda trafikbroar rinner Döderhultsbäcken. Under årens lopp har det historiskt så viktiga vattendraget sakta lämnat plats för gator, parkeringsytor, och stensättningar. Visionen är att återskapa bäckens miljö och därmed bidra till att en blå-grön länk mellan havet och stadens bakomliggande landskap stärks. Visionen är också att stärka länken mellan centrum och kvarteret Laxen genom att upprätta en version 2.0 av stadens nya evenemangsområde, i Oskarshmans nya park, Bohman s park. DÖDERHULTSBÄCKEN Bäcken rör sig idag delvis osynligt genom staden. Visionen är att återskapa bäckmiljön och dessutom, i den mån det finns utrymme, göra årummet bredare. Bredden ger möjlighet till att plantera mer växtlighet och därmed kan bäcken också bidra till en grönare miljö utmed Norra Fabriksgatan. En vacker miljö kring Döderhultsbäcken ökar dessutom boende- och resandekvaliteten i området. Bäcken har också potential att vara en viktig länk i stadens ekologiska struktur. KVARTERET LAXEN Kvarteret Laxen är ett av planområdets mest utmanande områden. Dels uppskattas stora delar av området ligga inom risken för högt vattenstånd och dels angränsar det till SAFTs anläggning. För att inte stanna upp vid områdets begränsningar delas området i visionen in i två strukturer; boendemiljö i västra delen och kontor eller annan verksamhet i östra delen. Centrala byggnader bevaras och ges nya funktioner. Och, liksom på Brädholmen bidrar den historiska kustlinjen till ett tydligt ställningstagande; bakom linjen upprättas bebyggelse och framför föreslås en ny park. Denna nya park, Bohman s park bildar en bufferzon som har möjlighet att hantera dagvatten, delvis gråvatten och höga vattenstånd. I norr har parken en tät, grön karaktär som gradvis mot söder övergår till en mer hårdgjord yta för aktiviteter vid vattnet. Detta, Oskarshamn nya evenemangsområde version 2.0, är en öppen plats för husvagnar, tivoli, konserter och allt vad staden kan bjuda in till. latsen ger dessutom utrymme för lokala initiativ såsom skateboardanläggning, idrottsplaner eller tillfälliga installationer. Vi föreslår att etablera ett Döderhultsviken informationscenter, placerat i Krysset vilket ytterligare skapar en dragningskraft till området. Latitud _A1_anels.indd 4 9/25/13 11:42 M

9 VISION 2030 SITUATIONSLAN 1:3000 N BEBYGGELSETYER & FUNKTIONER INFRASTRUKTUR & ARKERING 3.2 ETAER BTA/antal bostäder/parkeringsplatser 2.2 ublik Bostäder Gator Kontor Hus Buss Endast Service arkering arkeringshus Totalt BTA: 1: m2 varav m2 bostäder (129), 273 pp 2: m2 varav m2 bostäder (135), 203 pp 3: m2 varav m2 bostäder (230), 567 pp 2 arkering m2 4: m2 varav m2 bostäder (239), 415 pp 5: m2 varav m2 bostäder (353), 436 pp SÖDRA OMRÅDET VÄSTRA OMRÅDET Gamla Varvet 1.1 Totalt BTA: Antal bostäder (85/150m2): arkeringslösningar: Antal parkeringsplatser: Villabacken 1.2 Antal bostäder (85m2): 0,56 arkeringslösningar: m BTA m BTA m m2 245 (223/22) 0,66 hus/garage 345 (1.0 per bostad) Antal parkeringsplatser: m BTA m BTA m2 190 Stationsområdet 1.3 Antal bostäder (85/150m2): arkeringslösningar: parkeringsgarage 259 (1.3 per bostad) Antal parkeringsplatser: Stadsparken 2.1 Antal bostäder (85m2): arkeringslösningar: m BTA m BTA m2 236 (176/61) 0,33 parkeringshus 364 (1.8 per bostad) Antal parkeringsplatser: NORRA OMRÅDET m BTA m BTA m2 0 0,29 Gatuparkering Brädholmen 2.2 Antal bostäder (85/150m2): arkeringslösningar: 24 Antal parkeringsplatser: m BTA m BTA m2 135 (112/15) 0,51 hus, egen tomt 179 (0,9) / bostad) Döderhultsbäcken 3.1 Antal bostäder (85m2): arkeringslösningar: Antal parkeringsplatser: m ,4 parkeringshus 156 (3,2 per bostad) Kvarteret Laxen 3.2 Antal bostäder (85/150m2): arkeringslösningar: Antal parkeringsplatser: m BTA m BTA m2 230 (218/12) 0,70 parkeringshus 567 (1.2 per bostad) SEKTION A-A SKALA 1:400 SKESBRON, EN DEL AV STADSARKEN SEKTION B-B SKALA 1:400 KANALRUMMET MELLAN HUSEN _A1_anels.indd 5 9/25/13 11:42 M

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Stockholm Järvafältet >>>

Stockholm Järvafältet >>> Stockholm Järvafältet >>> Stockholm Järvafältet projekt Järvafältet plats Järvafältet, Stockholm formgivare Patrick Verhoeven Ronald Bron Ellemijk Marks partners Onix, Alex van de Beld Must, Wouter Veldhuis

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN?

NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN? NY GÅNG- OCH CYKEL- BRO ÖVER STÅNGÅN? IDÉSTUDIE NY GÅNG- OCH CYKELBRO ÖVER STÅNGÅNG I NYGATANS FÖRLÄNGNING 2009-01-08 Tyréns/LC, JG 2008-12-03 1 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...3 Förutsättningar...4

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit.

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit. Välkommen till Västra Eriksberg Information till dig som flyttar hit. Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg! Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer