DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE... ...OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM"

Transkript

1

2

3 VISION OSKARSHAMN VID VATTNET Döderhultsviken Livet i hamnen är Oskarshamns viktiga pulsåder. Det är verksamheterna i hamnen som skapat många jobb, liv och näring till staden. Folklivet har under olika perioder spirat och byggnader, båtar, kranar och historier har kommit och gått. Det är vid vattnet Oskarshamn har sitt ursprung och det är vid vattnet Oskarshamn har sin framtid. Hamnen har under åren vuxit på konstgjorda ytor och långsamt har stadens kontakt med vattnet minskat. Senare års förändringar inom hamnindustrin, krav på större ytor och hamndjup har förflyttat stora delar av verkamsamheterna ut till nya områden. Kvar, vid kanten till stadens centrum, ruvar den inre hamnen på en fantastisk utvecklingsmöjlighet för nya bostadsområden, liv vid vattnet, grönska och båtliv. Den inre hamnen är kraftmotorn i Oskarshamns nya stadsutveckling; Döderhultsviken. Idag & Vision Oskarshamn är ostkustens opolerade pärla, mitt emellan sommarstaden Västervik och universitetsoch kulturstaden Kalmar. Det är Smålands hamnstad! räglad av hamnens industrier och verksamheter är staden varken mest pittoresk, mest somrig, mest lockande eller mest växande. Inneboende finns dock i staden fantastiska möjligheter att i framtiden växa som hamnstad och samtidigt utveckla sin småstadskaraktär vid vattnet. Oskarshamn ska låta sig inspireras men inte blicka för långt bort; den lokala identiteten är utgångspunkten och formar basen i stadens framtida möjligheter. Visionen är att växa med sig själv och därmed sakta skapa allt starkare pelare att stå på. För att skapa ett attraktivt boende och därmed ökat intressa att bosätta sig i Oskarshamn tror vi på att skapa unika boendemiljöer vid vattnet. Med unik boendemiljö syftar vi på variation i storlek och målgrupp; urbana stadsradhus i centrala lägen, mindre lägenheter för ungdomar och pensionärer, bostadshus med unika vyer eller nära tillgång till en park, lekplats eller strand. Området runt Döderhultsviken ska inte vara en ersättning till centrum utan vara en förlängning. Vi föreslår därför endast service i särskilt centrala stråk medan det finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader som kan omvandlas till nya kultur-, idrott- och serviceinrättningar. När staden sakta växer ska det finnas plats till genomförandet av nya idéer. I vår vision av Inre hamnen omsluter framtidens Oskarshamn återigen viken med boende, verksamheter och ett rikt folkliv. Från det västra, bakre landskapet rinner en bredare och grönare Döderhultsbäck ut till Döderhultsviken, framtidens Oskarshamn vid vattnet. sekvenser av kustlinjen är utgångspunkten för planens uppbyggnad. Kustlinjen är områdets ryggrad kring vilken bebyggelsestrukturen varieras samtidigt som den skapar bufferzon mot högvatten och ger rum till parker och platser. Linjen består av kustlinjer från olika tidsperioder och har en varierande närvaro i planen; den kan vara en promenad, en fasadriktning, en platsbildning eller kajkant. Kustlinjen är ett viktigt lager i stadens historia och stärker, tillsammans med senare utfyllnadsområden, nya tillägg och strukturer i Inre hamnen stadsbyggnadskaraktären i Döderhultsviken. Den första grundläggande idéen, att synliggöra Oskarshamns historia genom att återuppliva Den andra grundläggande idéen, att skapa publika platser runt vattnet, sammanhängande stråk och bebyggelse som har nära kontakt med vattnet är pärlbandet som skapar en hållbar struktur. Rörelser är alltid starkast om det finns målpunkter och framförallt sammanghängande stråk. Visionen är att med hjälp av kustlinjen, befintliga gator och förbindelser in till planområdet och nya tillägg såsom ny bro mellan Skeppsbron och Badholmen skapa rörselseomlopp från centrum till vattnet, runt vattnet och mellan delområdena. Det första steget är den lilla loopen som förenar rörelser från Stadsparken ut till Badholmen, Brädholmen och tillbaka genom Besväret till Centrum. Denna aktiva rörelse är en viktig syreinjektion till centrum och samtidigt ett startskott för Inre hamnens utveckling. Nästa steg är att utveckla den mellersta loopen, att förbinda kvarteret Laxen med Villabacken; förlänga strandpromenaden, utveckla bebyggelse i norr och söder och visionera om småbåtar som kan koppla områdena över vattnet på sommaren. Visionen 2030 innebär att planområdet har en starkt förbindelse till sin omgivning, har sammanhållna stråk- och platsbildningar utmed vattnet och genom områdets nya bostadskvarter. Och, i visionen 2050 sluts cirkeln genom promenadstråk och hamn på Norra kajen och ny bro, slussförbindelse från Norra kajen till Villabacken; den stora loopen....rojicerat Å LANOMRÅDET......MED OFFENTLIGA STADSRUM MOT VATTNET... Koncept Förslagets två grundläggande idéer är att (1) anknyta på nytt till vikens historia och (2) att skapa ett syrerikt rörelseomlopp kring vattnet. Visionen är att samtidigt som vi lägger till nya strukturer också skala av äldre lager och på så vis framkalla en varierad stad, med intressanta platsbildningar och unika karaktärer. Utgångspunkten är att ta tag i områdena bakom planområdets gräns; Stadsparken, centrum, Besväret, Döderhultsbäcken, industrier och Hamnområde och dra dem ner till vattnet. I övergångszonen mellan befintlig och ny struktur sker en transformation. ort Arthurs ståtlighet inspirerar men nya byggnader på terminalområdet har en egen, ny karaktär och slingrande gator i Besväret blir till småstadsgator på Brädholmen. rojektområdet Inre hamnen är vägen till vattnet för hela staden! Och när tiden är inne, finns det på Norra kajområdet en fantastisk möjlighet att låta Oskarshamn växa runt vattnet; att sluta cirkeln kring Döderhultsviken. Staden vid vattnet I visionen Döderhultsviken är vattnet rent och klart. För att bemästra ökade regnmängder föreslår vi inom området flera större och mindre parker och grönytor. Stadsparken förlängs ut till Badholmen och Bohmna s park anläggs. Områdets mindre gröna parker och ytor bidrar till möjligheten att samla regnvatten och kan genom fördröjningsmagasin bli vattenbuffer. Stadens gråvatten bör vid omläggningar av Skeppsbron och centrala markarbeten samlas och ledas till nya naturliga reningslandskap i större grönområden. Inom planområdet bör all hantering av gråvatten minimeras genom indivuell hantering i nya byggnader. Med Vikens nya rena vatten skapas möjligheter att anlägga en rekreativ strand, fler bryggor och trappor ner till vattnet. I förhållande till beräkningar som visar på ökad nederbörd och tillfälliga mycket höga vattenstånd är färdig golvhöjd i all nybebyggelse i området +2.70meter. Detta innebär att entreer i området ligger ungefär 1 meter ovan kajnivå, vilket med hjälp av trappor, olika nivåer i det publika rummet och parkeringslösningar blir en viktig del av gestaltningen. Detta är åtgärder som begränsar effekterna av vattenproblematiken i framtiden, men som inte fullt ut, på lång sikt kan säkerställa områdets vara. För att säkerställa områdets långsiktiga varighet och skapa en trygg boendemiljö finns i vår vison också förslaget om att skapa en vall mot havet. Den föreslagna broförbindelsen i vision 2050 kan också vara en dammlucka som tillsammans med pirerna och en högre rygg på land kan fungera som skydd mot den stigande havsnivån. Dijken kan ansluta till den historiska kustlinjen och vara ett rekreationstråk eller införlivas med byggnaderna, till exempel kan parkering lösas i vallens volym. KONCET HISTORISK KUSTLINJE......OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM _A1_anels.indd 1 9/25/13 11:41 M

4

5

6 GAMLA VARVET & VILLABACKEN SÖDRA OMRÅDET: BOENDE VID VATTNET Vy österut mot Villabacken och Norra kajen HiSTORISK KUSTLINJE & UBLIKT RUM RÖRELSE: CYKEL, GÅNG & BIL NYA & BEVARADE BYGGNADER VATTEN & GRÖNSKA Villabacken IDAG & VISION Södra områdets karaktär är blandad och innefattar friliggande villor, äldre industri- och varvslokaler, ett nätverk av gator och terminalens stora uppställningsyta. Områdets topografi är dramatiskt men har i delar slätats ut på grund av verksamheter. Det finns i området stor potential att samla Oskarshamns kollektivtrafik nära tåg- och färjeförbindelser. I det gamla Varvsområdet ligger en historisk varvsdocka gömd och kan tillsammans med byggnader som bevaras bilda en mycket intressant varvsboendemiljö. De topografiska skillnaderna och områdets vackra villor placerade högt på klipporna har också en mycket närvarande potential. Visionen är att stärka närvaron av dessa olika karaktärer; varv, topografi och rörelse. Målet är att minska trafikens närvaro, bygga vidare på befintlig arkitektonisk karaktär och skapa sammanlänkade stråk- och platser. GAMLA VARVET Visionen för Gamla Varvet förstärker värdefull struktur från 1800-talets andra hälft. I bevarade byggnader skapas nytt innehåll, såsom kultur, idrott, förskola men även lägenheter. Bebyggelsestrukturen i området är enkel och följer befintliga byggnaders riktningar. Högre byggnader ut mot havet skyddar området från den nordostliga vinden och skapar samtidtigt god kvartersmiljö i söderläge. Genom att leda in vatten i den gamla varvsdockan skapas i området ytterligare framsidor med vattenkontakt. Dockan är del av ett vattensystem som skapas i den låglänta parken och tar emot regn- och gråvatten som filtrerats i parken. VILLABACKEN Visionen för Villabacken tar sin utgångspunkt i ort Arthur, som stolt blickar ut över havet från klippans höjd. Den nya bebyggelsestrukturen karaktäriseras, liksom villorna i området, av en oregelbundhet. Strukturen uppstår genom att bebyggelsen vrider sig från vinden, mot solen, havet och sina inre bostadsgårder. Husen påminner, med sina brutna tak, om villorna i området och genom att placera delar av husen på parkeringsgarage skapas också ett nytt topografiskt landskap. Kontakten med havet förstärks genom att kanaler dras in mellan husen. Utmed kanalerna, vattnet och i de halvslutna kvartersbildningarna skapas solvända platser. Terminalområdet, i visionen en del av Villabacken, är ett bostadsområde med mycket plats för ett såväl privat- som offentligt folkliv. Stationsområdet och resecentrum Visionen för Oskarshamns nya resecentrum är att samla resande till ett område med så korta avstånd som möjligt mellan de olika transportslagen. Utöver ny färjeterminal för Gotlandsfärjorna pekar förslaget också på en ny placering för Ölandsfärjan, nedanför Villabacken. Den kulturhistoriskt värdefulla stationsbyggnaden bildar navet i det nya resecentrum. Framför stationsbyggnaden skapas ett entrétorg som förbinder stationen med vattnet och promenadstråk. Verkstadsgatan föreslås bli bussgata och ny bussterminal placeras öster om järnvägsstationen. Denna placering är gynnsam i förhållande till avståndet till Oskarshamns centrum och till de två färjeterminalerna. Öster om resecentrum föreslås en utbyggnad av villor och delvis lägenheter. Flygbild Gamla Varvet & Villabacken _A1_anels.indd 2 9/25/13 11:41 M

7 STADSARKEN & BRÄDHOLMEN VÄSTRA OMRÅDET: ETT MÖTE MELLAN ARK, VATTEN OCH STAD Vy norrut mot stadsstranden och bebyggelse på Brädholmen SAUNA HiSTORISK KUSTLINJE & UBLIKT RUM RÖRELSE: CYKEL, GÅNG & BIL NYA & BEVARADE BYGGNADER VATTEN & GRÖNSKA Stadsparken Brädholmen IDAG & VISION lanområdets västra område karaktäriseras idag av hårda trafikmiljöer, parkeringar och öppna, oskyddade ytor mot vattnet. Den arbetsintensiva och bubblande historiska atmosfären på Brädholmen är försvunnen medan nytt liv långsamt börjar ta fart igen på Badholmen. Skeppsbron ligger i Stadsparkens skugga och är idag delvis bara en transportsträcka. I och med flytten av färjeterminalen för Gotlandstrafik och möjlig flytt av Ölandstrafiken finns inom området dock stora möjligheter. Centralt belägen, är planområdet den riktigt stora möjligheten att fläta samman centrum med vattnet. Visionens bärande idéer är att förlänga centrum genom att bebygga Brädholmen, skapa en grön, rekreationsmiljö vid vattnet och skapa en hållbar trafikmiljö var bilar, gångare och cyklister delar på utrymmet. STADSARKEN Visionen är att utvidga nuvarande Stadspark och göra Varvsgatan och Skeppsbron till en del av parken. Förslaget innefattar fler trappor, fler träd och fler höjder från Stadsparkens höjd ner till vattnets djup vid Skeppsbron. å Skeppsbron är idén att återskapa det naturliga landskapet genom att, i delar, återskapa ursprungliga, historiska höjder. I detta nya landskap planteras träd och Skeppbron blir en parkgata som slingrar sig fram. I placeringen av nya träd och paviljonger respekteras vyerna mot och från de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna utmed Varvsgatan. Även Badholmen blir en del av arken i och med den föreslagna bron från Skeppsbron. Bron, tillsammans med den nya strandparken på Brädholmen bildar den lilla loopen. Stadsparken får på detta vis vattenkontakt och stärker också sitt innehåll med bad, lek, och nya servicemöjligheter. BRÄDHOLMEN I korsningen, mellan förlängningen av Besvärsgatan och Hamngatan möter den nya bebyggelsen på Brädholmen. De karaktäristiska husen på Besväret och centrums småstadskvarter omformas till något nytt på Brädholmen, samtidigt som också strukturen på ett tydligt sätt ansluter till områdets historiska gatunät. å Brädholmen är närvaron av den historiska kustlinjen påtaglig; byggnader stannar bakom medan befintliga och nya maritima aktiviteter kliver framför. ublika lokaler, service men också entreer till bostäder kantar de små gatorna. Rörelsen genom och runt Brädholmen och Badholmen är dels en del av den lilla loopen men också området som förbinder Södra- och Norra planområdet. I detta nav kan centrala Oskarshamn blomstra genom uteserveringar, badplats, båthamn och attraktivt boende. Flygbild Stadsparken & Brädholmen _A1_anels.indd 3 9/25/13 11:41 M

8 DÖDERHULTSBÄCKEN & KV. LAXEN NORRA OMRÅDET: EN AKTIV HAVSSIDA Vy söderut mot Bohman s park och Döderhultsviken HiSTORISK KUSTLINJE & UBLIKT RUM RÖRELSE: CYKEL, GÅNG & BIL NYA & BEVARADE BYGGNADER VATTEN & GRÖNSKA Bohman s park IDAG & VISION Norra området innefattar dels mynningen av Döderhultsbäcken och dels kvarteret Laxen (tidigare Bohman s fastigheter). Inom kvarteret Laxen återfinns ett antal bevarandesvärda byggnader men också större, tomma industrilokaler som kan ge plats för nya bostäder och kontor. å grund av att batterifabriken SAFT ligger strax intill är kvarteret med anledning av säkerhetsrisker delvis svårplanerat. Gömd, i kulvertar och mellan breda trafikbroar rinner Döderhultsbäcken. Under årens lopp har det historiskt så viktiga vattendraget sakta lämnat plats för gator, parkeringsytor, och stensättningar. Visionen är att återskapa bäckens miljö och därmed bidra till att en blå-grön länk mellan havet och stadens bakomliggande landskap stärks. Visionen är också att stärka länken mellan centrum och kvarteret Laxen genom att upprätta en version 2.0 av stadens nya evenemangsområde, i Oskarshmans nya park, Bohman s park. DÖDERHULTSBÄCKEN Bäcken rör sig idag delvis osynligt genom staden. Visionen är att återskapa bäckmiljön och dessutom, i den mån det finns utrymme, göra årummet bredare. Bredden ger möjlighet till att plantera mer växtlighet och därmed kan bäcken också bidra till en grönare miljö utmed Norra Fabriksgatan. En vacker miljö kring Döderhultsbäcken ökar dessutom boende- och resandekvaliteten i området. Bäcken har också potential att vara en viktig länk i stadens ekologiska struktur. KVARTERET LAXEN Kvarteret Laxen är ett av planområdets mest utmanande områden. Dels uppskattas stora delar av området ligga inom risken för högt vattenstånd och dels angränsar det till SAFTs anläggning. För att inte stanna upp vid områdets begränsningar delas området i visionen in i två strukturer; boendemiljö i västra delen och kontor eller annan verksamhet i östra delen. Centrala byggnader bevaras och ges nya funktioner. Och, liksom på Brädholmen bidrar den historiska kustlinjen till ett tydligt ställningstagande; bakom linjen upprättas bebyggelse och framför föreslås en ny park. Denna nya park, Bohman s park bildar en bufferzon som har möjlighet att hantera dagvatten, delvis gråvatten och höga vattenstånd. I norr har parken en tät, grön karaktär som gradvis mot söder övergår till en mer hårdgjord yta för aktiviteter vid vattnet. Detta, Oskarshamn nya evenemangsområde version 2.0, är en öppen plats för husvagnar, tivoli, konserter och allt vad staden kan bjuda in till. latsen ger dessutom utrymme för lokala initiativ såsom skateboardanläggning, idrottsplaner eller tillfälliga installationer. Vi föreslår att etablera ett Döderhultsviken informationscenter, placerat i Krysset vilket ytterligare skapar en dragningskraft till området. Latitud _A1_anels.indd 4 9/25/13 11:42 M

9 VISION 2030 SITUATIONSLAN 1:3000 N BEBYGGELSETYER & FUNKTIONER INFRASTRUKTUR & ARKERING 3.2 ETAER BTA/antal bostäder/parkeringsplatser 2.2 ublik Bostäder Gator Kontor Hus Buss Endast Service arkering arkeringshus Totalt BTA: 1: m2 varav m2 bostäder (129), 273 pp 2: m2 varav m2 bostäder (135), 203 pp 3: m2 varav m2 bostäder (230), 567 pp 2 arkering m2 4: m2 varav m2 bostäder (239), 415 pp 5: m2 varav m2 bostäder (353), 436 pp SÖDRA OMRÅDET VÄSTRA OMRÅDET Gamla Varvet 1.1 Totalt BTA: Antal bostäder (85/150m2): arkeringslösningar: Antal parkeringsplatser: Villabacken 1.2 Antal bostäder (85m2): 0,56 arkeringslösningar: m BTA m BTA m m2 245 (223/22) 0,66 hus/garage 345 (1.0 per bostad) Antal parkeringsplatser: m BTA m BTA m2 190 Stationsområdet 1.3 Antal bostäder (85/150m2): arkeringslösningar: parkeringsgarage 259 (1.3 per bostad) Antal parkeringsplatser: Stadsparken 2.1 Antal bostäder (85m2): arkeringslösningar: m BTA m BTA m2 236 (176/61) 0,33 parkeringshus 364 (1.8 per bostad) Antal parkeringsplatser: NORRA OMRÅDET m BTA m BTA m2 0 0,29 Gatuparkering Brädholmen 2.2 Antal bostäder (85/150m2): arkeringslösningar: 24 Antal parkeringsplatser: m BTA m BTA m2 135 (112/15) 0,51 hus, egen tomt 179 (0,9) / bostad) Döderhultsbäcken 3.1 Antal bostäder (85m2): arkeringslösningar: Antal parkeringsplatser: m ,4 parkeringshus 156 (3,2 per bostad) Kvarteret Laxen 3.2 Antal bostäder (85/150m2): arkeringslösningar: Antal parkeringsplatser: m BTA m BTA m2 230 (218/12) 0,70 parkeringshus 567 (1.2 per bostad) SEKTION A-A SKALA 1:400 SKESBRON, EN DEL AV STADSARKEN SEKTION B-B SKALA 1:400 KANALRUMMET MELLAN HUSEN _A1_anels.indd 5 9/25/13 11:42 M

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET Kapitel 2 KVARNHOLMEN PÅ DJUPET I detta kapitel, Kvarnholmen på djupet, skapas förståelse för området, dess invånare och kultur, utifrån de fyra teman som är kärnan i den fördjupade översiktsplanen. Tre

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm 2014-02-11

KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm 2014-02-11 KARLHOLMSBRUK 3.0 Karlholm 2014-02-11 1 Bild sid 1 här utfallande Karlholmsbruk har en intressant utvecklingshistoria från 1720-talet då den första masugnen anlades av Louis de Geer till lancashirsmedjans

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Översiktsplan Umeå kommun Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning Antagen av kommunfullmäktige den 22 december 2008 Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0 Strategi Karlskrona karlskrona strategi GEHL ARCHITECTS S 0 B E S T Ä L L A R E Karlskrona Kommun Östra Hamngatan 7B 371 83 Karlskrona www.karlskrona.se Projektgrupp: Claes-Åke Kindlund Hans Juhlin Malin

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(40) SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19 Dnr 08-0060:2 Tillhör karta dnr 08-0060:1 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling.

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling. 1 2 FÖRORD Denna konsekvensbeskrivning är en del av underlaget till planprogrammet och ger en beskrivning av förutsättningar och konsekvenser för en utbyggnad av Lomma Hamn. Projektet drivs av en politisk

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23

Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23 Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23 1 Landskapsanalysen har utförts av WSP Landskap och miljö genom Marie Åslund, Karin Henriksson Innehåll Inledning 5 Landskapets uppbyggnad 6 Bebyggelsekaraktär 8

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad P02/09 Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad SAMRÅD normalt planförfarande Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Borås centrum med

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. 2015-01-08 Q&A Skeppsbron Budskap Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. Just nu Första etappen pågår för fullt med byggandet av ny

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer