Inventering och bedömning av naturvärden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering och bedömning av naturvärden"

Transkript

1 Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av ny bostadsbebyggelse. Inventeringen har gjorts i fält med stöd av primärkarta och ortofoto. Ingenstans har påträffats särskilt bevarandevärda växter ur botanisk synvinkel. Dock är enskilda växtmiljöer framtida kvaliteter för bostadsnära natur och allmän rekreation. Bergformationer är generellt det som främst ska värnas. Rumsligt karaktäriseras området dels av vegetationsgränser och dels av terrängens dramatik. Skogsvegetationen består främst av gran och tall på sluttningar och med vissa bryn med björk, vide och enstaka avenbok och ek. Sluttningarna uppvisar en tydlig gradient med klenvuxen tall på toppen sedan planterad gran och i sluttningsfot med större inslag av lövträd. I sydvästra delen reser sig en höjdrygg med fl ertalet dramatiska branter och ett och annat större block. Här visar sig den karaktäristiska ögongnejsen i trappstegslika formationer. I nordöstra delen reser sig Skansenkullarna som bjuder en och annan synlig berghäll och Västra Skansen har på nordsidan en påtaglig brant från vars topp man kan blicka ut mot Lerum. Detaljbeskrivning Västra Nordbranten Här växer i huvudsak gran med ett karaktäristiskt markskikt av mossa på rassten och i övrigt enstaka ris i ljusare lägen. Visst inslag av tall men också löv såsom björk och rönn. Även enstaka bok och ek i sluttningen. Utsikten från Västra Skansen Mellan dessa höjdformationer sträcker sig en dal i vars västra ände återfi nns områdets enda rumsligt öppna och plana plats, Fältet. Detta är en utdikad mossmark vilken sedan fortsätter österut och slutar i Bråtamossen. För att beskriva området har olika delar fått egna benämningar som återfi nns i planen över befi ntlig natur och i gestaltningsprogrammet; Västra Nordbranten, Hygget, Östra Nordbranten, Fältet, Översilningen, Bråtamossen, Västra Skansen, Skansdalen och Östra Skansen. Hygget Tidigare granskog med enstaka tall, vilka kvarstår som frökällor. Här dominerar planterad gran. Gräs, uppslag av björk och enstaka tall är också påtagliga. En hel del mindre stenblock präglar sluttningen och gör den måttligt svårframkomlig.bråtabäcken rinner härigenom och har en begränsad fl ora av typiskt vattenrelaterade arter.

2 3+/'3-!2+ 3+/'"%658%. -92-!2+ «00%. -!2+ (9''% 6ËSTRA 3KANSEN &ËLTET 1 6ËSTRA.ORDBRANTEN 3K "%"9''%,3% LEN A SD AN 6¾'!2 «STRA 3KANSEN '.'6¾' 34)' «VERSILNINGEN (YGGET (Y GG ESG LËN TAN 34%.'¾2$%3' 2$ "¾#+ $)+% «STRA.ORDBRANTEN "RÍTAMOSSEN #&'*/5-*( /"563 NYA BRÅTA

3 Östra Nordbranten Här framstår gradienten med tallhedskaraktär i den övre delen mycket tydligt. De svagvuxna tallarna står ofta mycket tätt mellan block och i risvegetation. Lite längre ner tar täta granplanteringar vid där markvegetation praktiskt taget saknas. Fältet Här dominerar tuvbildande gräs- och tågarter vilket också visar på den ofta fuktiga marksituationen. Brynen består till stor del av framförallt björk men också klibbal, asp, vide och rönn. Fältet genomkorsas av ett gammalt system av diken som delvis kantas av mindre lövträd, främst björk och enstaka gran. En särpräglad del täcks av tuvor av mossor som visserligen kan ses som botaniskt trivialt men som ändå upplevelsemässigt är att värna. Översilningen Här har vi en veritabel blandskog med enstaka tallar och delar med gran. Lövinslagen är tydliga och utgörs av björk, vide, klibbal m fl arter. Översilningen har i fl era punkter karaktären av kärr.

4 Hyggesgläntan Den största kvaliteten är här ett antal ståtliga tallar. Markskiktet är en blandning av gräs och risvegetation. Uppslagen av björksly är påtagligt och ytan är bemängd av stubbar sedan tidigare avverkning. Västra Skansen En bitvis ganska tät granskog med inslag av björk, rönn, körsbär och ek är stommen i trädskiktet. Där jordlagren är mycket tunna återfi nner man gläntor med huvudsakligen gräs i markskiktet och vars kanter har ett påtagligt lövinslag. I den högsta delen finner man ett antal mindre fl yttblock. Bråtamossen Mossen består i huvudsak av ett trädskikt i form av ett för myrmark typiskt undertryckt tall och ett markskikt av olika vitmossarter som avlöser varandra. I mossens kanter växer ris och lavar och det fi nns höljor med låga tuvor som med tiden vuxit igen och blivit så höga att till och med ljung, lavar och levermossor kommit att ta över. Mossen bjuder också på fl ertalet gölar där vattnet kommer i dagen. Det här är en egen värld med många kvaliteter som bör bevaras och göras mer tillgänglig.

5 Östra Skansen Vegetationen är här snarlik Västra Skansen men i den södra delen sträcker sig ett område med bitvis mycket tät granskog vilket gör att markvegetation på många ställen saknas. Skansdalen Mellan Västra och Östra Skansen sträcker sig en liten skogbevuxen dal med liknande vegetation som Västra Skansen. I den norra delen är dock inslaget av löv mer markant. Vatten, Bråtabäckens övre del Avrinningen präglas av terrängformen med vattendelare på respektive höjdrygg. Vattnet koncentreras i söder till Bråtabäcken vilken har sitt ursprung i Fjällamossen söder om nordbranterna och letar sig ner genom hygget. I vissa delar har den här funnit väg i hjulspår från avverkningsmaskiner. Den rinner vidare ner utmed Fältet och bildar vid höga fl öden större avlånga gölar. Från dessa fortsätter merparten av vattnet mot Fältet men vid höga fl öden även via markskikt mot Bråtamossen via Översilningen. Den sistnämnda har genom åren blivit alltmer sank troligtvis pga en med tiden sämre fungerande dränering av Fältet som är en sedan gammalt utdikad del av mossmarken. Dikena här bjuder öppet vatten som mot bebyggelsen övergår i kulvert/rörledning. Slutligen kan sägas att mossen i sig själv har en avrinning i en bäck nordvästut mot Nygård. Allt befi ntligt vatten med sin fl ora är att betrakta som bevarandevärt ur upplevelsesunpunkt.

6 Stengärdesgårdar På södra sidan av Västra och Östra Skansen löper en stengärdesgård vilken förvisso är rätt oansenlig men är likväl en kulturbärare och bör som sådan bevaras vid en framtida utbyggnad. I kanten av Hygget fi nns också en stenmur med fantastiska etableringar av mossor och örter och bör naturligt bevaras i samband med exploatering. Spår av tidigare markanvändning På Västra Nordbranten och på toppen av Västra Skansen står ek och vissa inslag av ene, vilket tyder på gammal betesmark. Detta kan vara värt att gynna och bevara som ett avtryck av tidigare markanvändning. Möjlig utveckling För att göra naturmarken tillgänglig även för mindre rörliga personer bör branter förses med enstaka terränganpassade trappor i syfte att nå befi ntliga promenadstråk på högre nivå. Mossen bjuder en säregen miljö, vilken bör göras tillgänglig för alla genom en organiskt formad träspång som löper mellan träd och över mossor. Branten i Hygget skulle kunna utgöra en framtida vinterbacke, i bästa norrläge, då de fl esta naturvärden redan gått förlorade i samband med senaste avverkning. Det sanka Fältet kan med fördel utvecklas till en våtmark till gagn för såväl fågelliv som nära naturupplevelser för de boende. Kring våtmarken anläggs gångstråk med sittplatser i strategiska lägen.

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden,

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, 2008-03-27 Beställare Varbergs kommun tel 0340-88 000 Kommunekolog Landskapsarkitekt Kurt Claesson Andreas Lindqvist

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Skötselbilaga KONCEPT nr3 2009-03-17 1 Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Handlingar Skötselplanen omfattar: Skötselavtal Denna skötselbilaga Kartbilaga med skötselområden Bakgrund

Läs mer

Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. 2014-10-31 Projektnummer: 107350

Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Gestaltningsprogram, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

KAPITEL 5- Miljökonsekvenser

KAPITEL 5- Miljökonsekvenser 5.6 Sociala indikatorer De sociala indikatorerna utgår från Miljömål för Hallands län och framför allt då miljömålet God bebyggd miljö. Indikatorerna har också sitt stöd i de mål som ingår i Folkhälsoplanen.

Läs mer

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Bakgrund Syfte Fördjupningen av översiktsplanen

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Furuby Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Bilaga 5 - Fågel- och naturvärdesinventering 2011 12 Februari 2015 Samrådsunderlag Inventering och bedömning av

Läs mer

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14 Långaltsmyr-området Mosse, laggkärr och skog Janne Johansson 2013/14 1 Långalts myr med omgivningar naturtyper och naturvärden Långalts myr med omgivningar inbegriper byarna Långalt, Karsatorp, Lönsjöholm,

Läs mer

Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502

Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502 2011-05-02 Sidan 1 av 7 Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502 Beskrivning av området Området är exempel på det för Mellansverige karaktäristiska sprickdalslandskapet med varierad och

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN. TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21

VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN. TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21 VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21 KOMMUNAL ARBETSGRUPP Lars Näsström, Kommunledningskontoret Bosse Björk, stab, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Linda Andersson och Cecilia Nilsson Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 NATURVÅRDSPROGRAM FÖR MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 Miljökontoret Förord Naturen i Mjölby kommun är mycket rik och omväxlande, med både skogsbygd, övergångsbygd och slättbygd.

Läs mer

PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE

PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE Upprättat den 4 september 2012 Godkänt i kommunstyrelsen den 2 oktober 2012 Reviderat inför andra upplagan den 14 augusti 2014 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLL SYFTE...3 GEOGRAFI...4

Läs mer

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson 121 Pålsbo äng 40 Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson Innan konstgödselns tid var ängarna bondens viktigaste markslag. Idag är ängar mycket ovanliga och den typiska floran

Läs mer

Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen.

Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Grusinventeringar i Älvsborgs län Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Föreliggande arbete Grusinventering

Läs mer

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling.

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling. 1 2 FÖRORD Denna konsekvensbeskrivning är en del av underlaget till planprogrammet och ger en beskrivning av förutsättningar och konsekvenser för en utbyggnad av Lomma Hamn. Projektet drivs av en politisk

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

Bullerfria områden i Skåne

Bullerfria områden i Skåne i Helsingborgs stad och Hässleholms kommun ISSN 1401-9612 Publ nr 2004:186 VV ISBN 91-85363-29-4 Projektledare: Jennica Sjöstedt, Vägverket Region Skåne och Mats Davidsson, Länsstyrelsen i Skåne län Projektgrupp:

Läs mer

GEOLOGISKT INTRESSANTA OBJEKT I STOCKHOLMS LÄN

GEOLOGISKT INTRESSANTA OBJEKT I STOCKHOLMS LÄN GEOLOGISKT INTRESSANTA OBJEKT I STOCKHOLMS LÄN Inventering Erik Elfström 1975 Kartor Gunnel Svaneberg Omslagsbild Blockdiagram visande iskantens förskjutning bakåt under 2 år (svart = fast berg; svarta,

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

Mötesplats Mariestad. Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2. Antagen av Kommunfullmäktige September 2009

Mötesplats Mariestad. Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2. Antagen av Kommunfullmäktige September 2009 Mötesplats Mariestad Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2 Antagen av Kommunfullmäktige September 2009 FÖRORD Områdesbeskrivningar är en del andra del i Grönprogrammet för Mariestad kommun och är en beskrivning

Läs mer