Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda"

Transkript

1 Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda

2 Beställare Gothia Vind AB , rev Komplettering av Allmänekologisk inventering inför vindkraftsutbyggnad vid Östra Frölunda 2011

3 1. Inledning 3 Uppdraget 3 Övergripande områdesbeskrivning 3 Sammanfattning av funna naturvärden 3 2. Naturvärdesinventering 3 Metod 3 3. Kartor med naturvärdesklassade områden 4 4. Resultat, tabell med naturvärdesklassade områden 6 5. Områdesbeskrivningar för naturvärdesklassade områden vid Östra Frölunda 8 6. Referenser 23 2

4 Inledning Projekt RBD0013 AEI Östra Frölunda juni 2011 Uppdraget Calluna fick i juni 2009 uppdraget att göra en Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftspark Östra Frölunda. I uppdraget ingick att utföra allmänekologisk inventering av området med fokus på de områden vindkraftsverk planerades uppföras, liksom vägar och ledningsdragningar i anslutning till dessa. I juni 2011 utfördes en kompletterande allmänekologisk inventering på grund av ändrad placering av vissa verk. Denna rapport redovisar aktuella verk i juni Detta dokument är en bilaga till MKB:n där naturvärdesklassade områden och dess beskrivningar, naturvärde och känslighet redovisas. Övergripande områdesbeskrivning Området ligger söder om Östra Frölunda. Intill utredningsområdet rinner Ätran. Terrängen i utredningsområdet är kuperad och domineras av barrskog. Det finns flera små näringsfattiga sjöar och det är ganska gott om myrar, också de näringsfattiga. Skogen utgörs i huvudsak av produktionsskog. Det finns några större kalhyggen. Höjderna har ofta ganska branta sidor, särkilt i de västliga lägena. Sammanfattning av funna naturvärden De områden som har fått en naturvärdesklass är dominerande av naturtyperna sjöar, myrar och branter. I branterna och delvis i anslutning till våtmarkerna finns kontinuitet av träd. Sjöarna har naturvärden knutna till t.ex fågel- och insektsliv. Myrarna har även de värden knutna till fågel- och insektsliv och där gamla träd förekommer förstärker dessa naturvärdena. I området förekommer mycket branta bergpartier där stora värden för fågellivet förekommer. I branterna finns ofta en orörd miljö med en kontinuitet av skog där mer krävande kryptogamer gynnas. Naturvärdesinventering Metod Naturvärdesklassningen har gjorts på en tregradig skala: områden kan klassas till naturvärde, högt naturvärde och mycket högt naturvärde. Klass 1 motsvaras av objekt som ofta återfinns bland riksintressen och miljöer som är upptagna som regionalt intresse i t.ex. kommunala naturvårdsprogram. Vi har dock gjort undantag arealkrav som nationellt krävs för att ett område ska bli ett riksintresse. Detta innebär att Callunas metodik tillåter att även små områden med mycket högt naturvärde kan få klass 1. I objekt klassade till den här klassen bör alla typer av ingrepp undvikas. Klass 2 utgörs av objekt som motsvarar naturmiljöer som klassas till kommunalt intresse för naturvården i kommunala naturvårdsprogram. I objekt av den här typen kan det under vissa förutsättningar vara möjligt att göra intrång, om stor hänsyn visas. Klass 3 utgörs av objekt av motsvarande lokalt intresse men de kan också i exploateringssammanhang utgöras av objekt med framtidsvärde. Det vill säga naturmiljöer som kan utveckla naturvärden inom överskådlig tid. 3

5 Kartor med naturvärdesklassade områden Planerad Vindkraftpark Östra Frölunda m Rödlistade arter Vindkraftverk Befintliga vägar Röjda äldre vägar och traktorgator Traktorgator delvis röjda Nya vägar Inventeringsbuffer Vindkraftverk buffert 200m Våtmarksinventering Lövskogsinventering Äng och bete Nyckelbiotop Sumpskog Naturvärde Calluna inventering Calluna klass Mycket högt naturvärde Högt naturvärde Naturvärde Biotopskydd Mindre hackspett Lunglav Combocerus glaber Göktyta Lunglav B Hasselsnok

6 B Hasselsnok Lunglav Lunglav Combocerus glaber Göktyta Mindre hackspett P lanerad Vindkraftpark Östra Frölunda m Rödlistade arter Vindkraftverk Befintliga vägar Röjda äldre vägar och traktorgator Traktorgator delvis röjda Nya vägar Inventeringsbuffer Vindkraftverk buffert 200m Våtmarksinventering Lövskogsinventering Äng och bete Nyckelbiotop Sumpskog Naturvärde Calluna inventering Calluna klass Mycket högt naturvärde Högt naturvärde Naturvärde Biotopskydd 5

7 Resultat, tabell med naturvärdesklassade områden Tabellen visar ID-nr, naturtyp, areal och naturvärdesklass för naturvärdesklassade områden vid Östra Frölunda. ID-nummer Naturtyp Areal (ha) Klass 1 Trädbevuxen myr 1,1 3 2 Lövträd 0,1 3 3 Granskogsbrant 0,1 3 4 Trädbevuxen myr 1,7 3 5 Tallmosse 2, Barrsumpskog 8,3 3 9 Öppen myr 10, Grov ek 0, Lövskog 0, Sjö 0, Sumpskog 0, Öppen myr 1, Bäck 6, Brant 4, Öppen myr 6, Sjö 8, Bäck 1, Barrblandskog 1, Sjö 1, Trädbevuxen myr 1, Trädbevuxen myr 1, Sjö 1, Trädbevuxen myr 0, Brant 1, Brant 3,0 1 6

8 ID-nummer Naturtyp Areal (ha) Klass 41 Trädbevuxen myr 9, Trädbevuxen myr 2, Trädbevuxen myr 9, Sjö 2, Trädbevuxen myr 2, Trädbevuxen myr 4, Trädbevuxen myr 1, Trädbevuxen myr 6, Trädbevuxen myr 5, Barrsumpskog 5, Brant 0, Sjö 10, Brant 1,43 2 7

9 Områdesbeskrivningar för naturvärdesklassade områden vid Östra Frölunda 1. Myr Naturvärdesklass 3 a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där gamla tallar har naturvärden. Myren är viktig för fågellivet. Området är en tallbevuxen myr med senvuxna tallar glest spritt över myren. Enstaka av tallarna är mer plattade och visar tecken på högre ålder. I buskskiktet växer tall allmänt och i fältskiktet växer tuvull och myrlilja rikligt. Området är känsligt för fysisk påverkan och dränering vid t.ex. vägbyggen. Fågellivet kan störas vid en exploatering. 2. Lövträd Naturvärdesklass 3 a är knutna till att det i området är ovanligt med ädellövträd och att dessa i ett framtidsperspektiv kan bli värdefulla för t.ex. insektlivet. Området består av en samling lövträd som växer i en slänt. Här växer ek med stamdiametern 4-5 dm och de är något senvuxna och har halvvida kronor. I området växer även enstaka en, rönn och oxel med diametern 3 dm. Känsligt för direkt fysisk påverkan. 3 Granskogsbrant Naturvärdesklass 3 Naturvärde a är knutna till en hög och jämn luftfuktighet samt jämn tillgång på fuktig död ved. I området finner man signalarten kornknutsmossa som signalerar om miljöer med konstant hög fuktighet och höga naturvärde. Området har en rik mossflora. Området är en mindre brant som sluttar mot väster och som bitvis har lodytor. Mosstäckta stenblock förekommer allmänt i området. Nedanför berget rinner ett skogsdike och som är omgiven av fuktigare mark. Trädskiktet är ungt och består av gran

10 med stamdiametern 0,5-2 dm och även björk med samma diameter förekommer glest. Fältskiktet är glest och arter som förekommer är t.ex. blåbär och träjon. Vattnet sipprar nedför bergets lodytor och mossor förekommer rikligt i den fuktiga miljön både på berg och block. Här finner man arter som västlig hakmossa, vågig sidenmossa, stor revmossa långfliksmossa och signalarten kornknutsmossa. Död ved förekommer glest som enstaka låga och som gamla stubbar. Området är känsligt för ingrepp som stör dess luftfuktighet som avverkning i eller i anslutning till området. Området ligger nära planerad väg och kan delvis störas av ett vägbygge. 4. Tallmosse Naturvärdesklass 3 a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där gamla tallar har naturvärden. Myren är viktig för fågellivet. Området är en tämligen stor mosse bevuxen med tall. Tallarna har en stamdiameter på 0,5-1 dm och de är senvuxna. En viss kontinuitet finns i trädskiktet då vissa av tallarna är gamla och krokiga. I buskskiktet växer tall rikligt och i fältskiktet dominerar tuvull. Död ved förekommer som enstaka död tall. Området är känsligt för fysisk påverkan och dränering vid t.ex. vägbyggen. Fågellivet kan störas vid en exploatering. 5 Tallmosse Naturvärdesklass 3 Naturvärde a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där gamla tallar har naturvärden eller kommer att få inom överskådlig tid. Myren är viktig för t.ex. fågel- och insektsliv. Projekt RBD0013 AEI Östra Frölunda juni 2011 Området är en Tallmosse som ger ett visst intryck av naturlighet även om diken förekommer i området. Trädskiktet domineras av tall med stamdiametern 0,5-2 dm och de är allmänt något senvuxna. Det förekommer även ett glest inslag av mer plattade tallar som är lite äldre. I området växer även björk med stamdiametern 1-2 dm glest. Buskar förekommer tämligen rikligt och där dominerar björk och tall. I fältskiktet är arter som ljung och tuvull karaktärsgivande. I bottenskiktet växer vitmossor rikligt. Död ved förekommer glest i området. 9

11 Området påverkas negativt av påverkan på hydrologin och avverkning. Breddning av vägen bör första han göras på den sida som vetter från myren. Om den breddas mot myren bör försiktighet vidtas för att minimera påverkan. 8. Gransumpskog Naturvärdesklass 3 Områdets naturvärden är knutna till den höga luftfuktigheten och en viss skoglig kontinuitet som gynnar kryptogamer. finns även knutna till den döda veden som är bra substrat för kryptogamer. Området är en fuktig skog som är dominerad av något senvuxen gran med stamdiametern 1-4 dm. I vissa partier växer tall rikligt och dessa partier är mer öppna. Även yngre björk förekommer spritt i skogen. Död ved förekommer allmänt som stående död ved och även lågor i olik ålder förekommer. Den döda veden är tämligen klen. Bottenskiktet är rikligt och här växer arter som stor revmossa, västlig hakmossa och vågig sidenmossa. Området är känsligt för fysisk påverkan och om närliggande områden huggs så att luftfuktigheten påverkas. 9. Öppen myr Naturvärdesklass 2 Myrens naturvärden är knutna till ett stort ofta öppet våtmarksområde som kan hysa ett rikt insekts-och fågelliv. Den öppna myren skapar heterogenitet i landskapet och skapar förutsättningar för en större biologisk mångfald. Området är en stor öppen mosse med inslag av mindre skogspartier. Tall är det dominerande trädslaget på myren både ute på den och i de mer tätt bevuxna delarna. De förekommer glest på myren och tätare vid kanterna och på de små trädöarna. Tallarna är ofta senvuxna och ibland knotiga och har en diameter på 0,5-2 dm. De äldsta tallarna växer ute på myren. Även gran och björk förekommer glest och de har en diameter på 1-3 dm. I buskskiktet växer tall allmänt och i fältsiktet växer tuvull rikligt tillsammans med arter som myrlilja, pors, ljung, tranbär och kråkbär. Död ved förekommer glest som stående död ved. Dikningar förekommer på flera ställen rakt över mossen, dessa är dock ganska igenvuxna av vitmossa. 10

12 Området är känsligt för fysisk påverkan som t.ex. dränering vid vägbyggen, En exploatering kan även störa fågellivet. 10. Grov ek Naturvärdesklass 3 Grova ädellövträd är en brist i landskapet och i närmiljön och bör därför värnas om Objektet är en vidkronig ek med stamdiametern 8 dm. Kring eken växer yngre gran och på den skuggade stammen växer rikligt med mossan cypressfläta. Känslig för direkt fysisk påverkan. 11. Lövskog med grova ädellövträd Naturvärdesklass 2 Områdets naturvärden är främst knutna till inslaget av grova ädellövträd av ek som har håligheter och det finns även grov död ved efter ek. Detta gynnar insektslivet. Död ved förekommer även som ved i hassel och som klenare lågor vilket stärker naturvärdena. Tämligen grova lövträd skapar en gynnsam miljö för fågel med t.ex. asp som kan fungera som boträd. Lövträd och grova sådana är en brist i området. På en höjd ligger ett lövrikt område med inslag av block och välskuggad mark. Inom området växer en rad olika trädslag som ek, gran, bok, asp och björk. Tämligen grova träd med en diameter på 4-8 dm. De grövsta träden är ekar. I buskskiktet växer hassel allmänt och i vissa hasselbuketter förekommer död ved allmänt. Fältskiktet är glest och här växer arter som kruståtel och blåbär. Död ved förekommer allmänt och består av döda lövträd med diametern 1-3 dm. I området finns också några grova lågor och stående träd av ek med diametern 5-7 dm. I någon av de äldre ekarna förekommer håligheter och spår av insektsgnag. Fågellivet kan eventuellt störas vid exploatering. I övrigt är det fysisk påverkan som kan göra så att gamla värdefulla träd och död ved tas bort. 12. Tjärn Naturvärdesklass 2 Öppet vatten som bidrar till heterogeniteten och som gynnat fågelliv och insektsliv. Lokalen lämplig för vattenanknuten fågel. 11

13 Området är en liten tjärn med stora delar öppet vatten med öppen mark närmast. I kanterna växer några senvuxna tallar glest spritt. I buskskiktet växer pors och tall och gran glest. Kring vattnet finns ett välutvecklat gungfly och här växer arter som starr och tuvull tillsammans med vitmossor. I tjärnen växer näckrosor glest. Fågelliv med t.ex. smålom. 13. Sumpskog Naturvärdesklass 3 De främsta naturvärdena är knutna till den tämligen stora förekomsten av död ved som gynnar t.ex. insektlivet och lavar. Den fuktiga miljön med hög luftfuktighet skapar en stabil miljö för fuktkrävande arter. Området ligger i en svacka mellan höjder. Trädskiktet domineras av tallar som har en diameter på 1-2,5 dm, ofta har de något plattade kronor och är krokiga. Även björk och gran förekommer i området. I buskskiktet växer senvuxen gran allmänt. I fältskiktet dominerar tuvull med inslag av lingon och tranbär. Död ved förekommer tämligen rikligt främst som stående träd med viss spridning i ålder. 14. Öppen våtmark Naturvärdesklass 3 Områdets naturvärden är knutna till den öppna och solexponerade marken med ett inslag av ett öppet vatten i form av en bäck. Här finns förutsättningar för ett rikt insektsliv knutet till både land och vatten. Området är en gynnsam lokal för födosökande fåglar. Området är en öppen våtmark i en svacka mellan höjder. Området verkar opåverkat av diken och en bäck rinner genom området. I kanterna växer enstaka senvuxen, klen tall och i det glesa buskskiktet växer även där tall. I fältskiktet dominerar tuvull med inslag av arter som starr och tranbär. Området kan skadas av dikningar och direkt fysisk påverkan som t.ex. vägbyggen. 12

14 15. Vattendrag från Rullesjön Naturvärdesklass 2 Ett stort vattendrag har stora naturvärden och den snabba vattenhastigheten syresätter vattnet och ger ett grovt bottensubstrat som är gynnsamt för många vattenlevande insekter. Vattendraget är också bra livsmiljö för fisk. Från Rullesjön rinner ett större vattendrag som bitvis följer mindre vägar söderut och som passerar flera myrar. Vattnet är omväxlande lugnt och strömmande för att i söder öka i strömhastighet. Bottensubstratet är grovt och block förekommer allmänt till rikligt. Längs vattendraget växer ofta granskog med visst lövinslag. Bredden varierar från ca 2-4 meter. Objektet är främst känsligt för fysisk påverkan och grumling av vattnet vid t.ex. vägbyggen. 20. Bergbrant intill Rullesjön Naturvärdesklass 2 Mäktig brant i anslutning till sjön. Bergväggen är till stora delar täckt skorplavar men här finns även tuschlav, navellav och olika bägarlavar. En liten skogsbilväg löper längs nästan hela branten. Branten är mer exponerad och har en flora som gynnas av den torrare miljön än branterna runt Furuberget som ligger mer skyddat. I trädskiktet förekommer en del asp och även enstaka ek och rönn, men gran dominerar. I fältskiktet växer stensöta och hultbräken. Fågellivet inom området kan ha värden som störs av en exploatering 21. Öppen myr Naturvärdesklass 2 Myrens naturvärden är knutna till ett stort, ofta öppet våtmarksområde som kan hysa ett rikt- insekts- och fågelliv. Den öppna myren skapar heterogenitet i landskapet och skapar förutsättningar för en större biologisk mångfald. Projekt RBD0013 AEI Östra Frölunda juni 2011 Området är en stor öppen myr med en bäck som rinner genom våtmarken. Träd sakna s i princip på myren men i kanterna förekommer klen med senvuxen tall och björk med 13

15 diametern 0,5-1 dm. buskar av björk och tall växer i kanterna. I fältskiktet växer starrarter och pors allmänt. I nordost ligger ett större öppet vatten. Området är känsligt för fysisk påverkan som t.ex. dränering vid vägbyggen, En exploatering kan även störa fågellivet. 22. Hallesjön Naturvärdesklass 2 Sjöns naturvärden är knutna till att sjön skapar heterogenitet och ökad biologisk mångfald i skogslandskapet. Sjön ger livsutrymme för vattenlevande organismer och gynnar fågellivet. Hallessjön är en näringsfattig sjö som ligger belägen mellan branta sluttningar. Kring sjön växer granskog med inslag av björk. Stränderna är blockiga. I vattnet växer små bestånd av vass och starr och i vattnet förekommer näckrosor. Fågellivet kan störas av en exploatering. 23. Liten skogsbäck Naturvärdesklass 3 Bäcken skapar heterogenitet i skogslandskapet och ger livsmiljöer för t.ex. vattenlevande insekter. Området är en mindre bäck som i stort har ett naturligt slingrande lopp men delvis är dikat. Bäcken är ofta skuggad men solexponerad då den rinner nära skogsvägarna. Bäcken har en bredd på ca 0,5 m och bottensubstratet är grovt. Området är känsligt för fysisk påverkan t.ex. vägbyggen. 24 Barrblandskog Naturvärdesklass 3 Projekt RBD0013 AEI Östra Frölunda juni 2011 Ett bestånd med något äldre barrblandskog söder om vägen. I kanten finns inslag av asp och ett visst inslag av död ved förekommer. 14

16 Grandominerad barrblandskog med litet inslag av asp. Ett visst inslag av död ved förekommer. I buskskiktet förekommer gran och enstaka hassel. I fälstskiktet växer blåbärsris och majbräken. Fältskiktet är glest och marken är täckt av mossa. Låg känslighet. 25 Kvarnsjön Naturvärdesklass 2 Näringsfattig klarvattensjö som kan vara lämplig för smålom att häcka i. Stränderna består av myrkomplex och är flacka. De är uppbyggda av vitmossor och längre in finns små örter. I kanterna förekommer döda träd, främst björk, björk och tall. Näringsfattig klarvattensjö med glesa bestånd av näckrosor och säv. Iden omges av flacka stränder med vitmossa i bottenskiktet och förekomst av dystarr, rosling, myrlilja och pors längre in. I kanterna förekommer björk och tall. Sjön ligger drygt 300 meter från närmaste vindkraftverk och har samband med andra små sjöar där fiskevatten/häckningssjöar finns för både små- och storlom. Sambandet bryts dock inte av vindkraftverken i området. 26 Myr med liten göl i mitten Naturvärdesklass 2 Liten myrmark med öppet vatten i mitten. Gott inslag av död ved: björk, tall och gran. Enstaka äldre tallar förekommer också i kanterna av myren. Myren bildar tillsammans med andra våtmarker viktiga miljöer för b.la. skogshöns. Myrmark som ligger i nära anslutning till den större Järpamossen och nära flera små våtmarker och gölar. Detta skapar ett samband av våtmarker som kan vara viktigt för skogshöns. I den aktuella myrmarken finns centralt en öppen vattenyta på uppskattningsvis ett halvt hektar. Omkring den finns sanka partier bevuxna av gräsull, och tuvstarr. Fågellivet kan påverkas negativt av en exploatering. 15

17 27 Delvis trädbevuxen myr Naturvärdesklass 3 Området kan vara intressant för skogshöns. Ytan är delvis öppen och det förekommer äldre tallar i kanterna. Delvis trädbevuxen myr, dikad i kanterna. I de öppna partierna dominerar vitmossor och starr. Området ligger cirka 300 hundra meter från vkv 16 och 17 vilket kan orsaka störning för orre och tjäder.28. Tjärn, Svärta Naturvärdesklass 2 Det öppna vattnet skapar heterogenitet i skogslandskapet och ökar den biologiska mångfalden. Förutom att vara dricksvatten för vilt ger tjärnen livsmiljöer för vattenlevande insekter och gynnar fågellivet. Området är en tjärn med en stor öppen vattenspegel. I öster och väst omges tjärnen av branta sluttningar. Kring tjärnen sträcker sig en bård av öppen mark som breddar ut sig i söder. På den öppna myrmarken växer arter som starr, myrlilja och pors. I vattnet växer näckrosor. Vid stranden står några torrträd av tall. I anslutning till tjärnen finns bäckar som är dikade. Känslig för fysisk påverkan och fågellivet kan störas vid en exploatering. 38. Våtmark Naturvärdesklass 3 Liten våtmark med vitmossor i bottenskiktet och förekomst av död ved. Liten våtmark med vitmossor i bottenskiktet och halvgräs som dystarr och säv. I kanterna finns en del träd, främst björk, varav ganska stor andel är döda. Projekt RBD0013 AEI Östra Frölunda juni 2011 Området ligger cirka 300 hundra meter från vkv 1 vilket kan orsaka störning för fågellivet. 16

18 39. Brant Naturvärdesklass 2 Brant som i södra delen kan vara värdefulla för fågellivet lodytor. I branten finns en kontinuitet av död ved och det finns gott om mossor. Det förekommer signalarter bland mossorna som vågig sidenmossa och långfliksmossa som båda indikerar miljöer med hög luftfuktighet och ett gynnsamt mikroklimat. Brant som är vänd mot söder och kan ha värden för fågellivet. God tillgång av död ved i branten som till stor del är mossbevuxen med t.ex. långfliksmossa och vågig sidenmossa. Branten kan ha ett fågelliv som kan påverkas negativt av en exploatering. 40. Brant Naturvärdesklass 1 Dubbelsidiga branter på upp mot 30 meter med stora delar av klippväggen är täckt av mossor. Vågig sidenmossa, mörk husmossa och stor revmossa noterades. Dessa arter är signalarter och indikerar ostörda miljöer med hög luftfuktighet. I sydvästra Sverige är indikatorvärdet dock ganska lågt. Det finns också gott om död ved upp mot 50 % av vedförrådet består av döda träd. Bland träden dominerar gran. Inslaget av död ved är stort upp till 50 % av virkesvolymen på sina ställen. I fältskiktet fanns mycket ormbunkar som stenbräken, bergrör och marken är mossklädd. På klippväggarna noterades flera signalarter och nedanför branten dominerar vanliga mossor som husmossa, kammossa och olika kvastmossor. Området är känsligt för störning som avverkning. 41. Myr Naturvärdesklass 2 a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där gamla tallar har naturvärden. Myren är viktig för fågellivet. Projekt RBD0013 AEI Östra Frölunda juni 2011 Området är en större myr där viss dikesverksamhet förekommit men som nu är igensatta av vitmossa. Träd förekommer rikligt till allmänt spritt över myren och domineras av tall. Tallarna är senvuxna och ofta plattade och har en diameter på 0,5-1 dm. Enstaka tallar är starkt ihoptryckta och äldre. I buskskiktet växer tall allmänt och i fältskiktet dominerar tuvull som växer tillsammans med arter som kråkbär och ljung. Död ved förekommer glest som stående döda träd. 17

19 Området är känsligt för fysisk påverkan och dränering vid t.ex. vägbyggen. Fågellivet kan störas vid en exploatering. 42. Myr Naturvärdesklass 3 a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där gamla tallar har naturvärden. Myren är viktig för fågellivet. Området är en mindre myr där ett dikat vattendrag rinner i kanten. Träd förekommer rikligt till allmänt spritt över myren och domineras av tall. Tallarna är senvuxna och ofta plattade och har en diameter på 0,5-1 dm. Enstaka tallar är starkt ihoptryckta och äldre. I buskskiktet växer tall allmänt och i fältskiktet dominerar tuvull som växer tillsammans med arter som kråkbär och ljung. Död ved förekommer glest som stående döda träd. Området är känsligt för fysisk påverkan och dränering vid t.ex. vägbyggen. Fågellivet kan störas vid en exploatering. 43. Myr och barrsumpskog Naturvärdesklass 3 Naturvärde a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där gamla tallar har naturvärden. På myren finns förutsättningar för en gynnsam miljö för fåglar och insekter. I tätare delar är luftfuktigheten hög vilket gynnar t.ex. kryptogamer. Stora delar av området består av myrmark bevuxen med tall och mindre områden med något torrare mark där trädskiktet är tätare. På flera ställen på myren finns diken. På myren växer senvuxen tall allmänt till rikligt. De är senvuxna och några är kraftigt plattade och visar på hög ålder. På torrare mark är tallen grövre och har en diameter på 2-3 dm. Det förekommer även mindre delar där gran är ett vanligt inslag. Buskskiktet domineras av tall och i fältskiktet växer arter som tuvull, myrlilja och kråkbär. Död ved förekommer glest som stående torrträd. Området är känsligt för fysisk påverkan och dränering vid t.ex. vägbyggen. 18

20 44. Älingasjön Naturvärdesklass 2 Klarvattensjö omgiven av låglänta myrar med värden för fågellivet. I kanterna finns förekomst av döda björkar och gamla tallar med plattade kronor. Sjön kan vara lämplig häckningsbiotop för storlom och för födosök för smålom. Sjö omgiven av flacka myrpartier. Låga halvgräs och mytliljor växer på stränderna. I kanterna förekommer björk, sälg och tall. Området ligger cirka 300 hundra meter från vkv 1 vilket kan orsaka störning för fågellivet. 45. Våtmark intill Älingasjön Naturvärdesklass 2 Älingasjön övergår i öster i myrmark med vitmossor i bottenskiktet och små halvgräs och örter som rosling och myrlilja i fältskiktet. Området har värden för skogshöns och för andra fåglar samt för insektslivet som gynnas av den öppna och solbelysta miljön med varierat fältskikt. Sjön övergår i myr med vitmossor i bottenskiktet och bestånd av myrlilja och dystarr i fältskiktet. Andra småörter och ris förekommer också som rosling, vattenklöver och tranbär. I buskskiktet förekommer pors och in mot kanterna finns björk (med inslag av döda träd) och tall. Området ligger cirka 300 hundra meter från vkv 1 vilket kan orsaka störning för fågellivet. 46. Tallmosse Naturvärdesklass 2 Tallmosse med gamla tallar. Ganska gott om död ved. Tjäder flög upp. Tallmosse med vitmossa, tranbär, ljung och blåbär i fältskiktet. Äldre träd förekommer särskilt i södra delen. En tjäder flög upp vid besöket. 19

21 Området ligger cirka 400 hundra meter från vkv 6 som därmed bara utgör en svag påverkan på området. 47. Trädbevuxen Myr Naturvärdesklass 3 a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där äldre tallar har framtidsvärden. Den döda veden gynnar insektslivet. Området är en myr med ofta tätt trädskikt men med variation av öppnare delar. Trädskiktet domineras av tall med viss olik ålder. Träden har en diameter på 1-2 dm och några är lite plattade och krokiga. Även gran och björk med klenare diameter förekommer i området. I buskskiktet växer gran och tal allmänt och i fältskiktet finner man arter som tuvull, myrlilja och ljung. Död ved förekommer tämligen allmänt som klenare björkar. Området känns relativt orört och är ej dikat. Området är känsligt för fysisk påverkan och dränering vid t.ex. vägbyggen. 48. Myr Naturvärdesklass 3 Myren har framtidsvärden knutna till tallarna. Myren är viktig för fågellivet. Området är en myr som delvis är öppen och delvis tätare bevuxen med tall. Trädskiktet är relativt likåldrigt men här och var förekommer äldre och mer senvuxna tallar. Buskar av tall förekommer allmänt spritt. Död ved förekommer glest som stående döda träd men har olik ålder. Området är känsligt för fysisk påverkan och dränering vid t.ex. vägbyggen. Fågellivet kan störas vid en exploatering. 49. Myr Naturvärdesklass 3 a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där gamla tallar har naturvärden. Myren är viktig för fågellivet. 20

22 Området är en trädbevuxen myr som är varierad lite torrare och blötare. Tall är dominerande och har en diameter på 0,5-2 dm där de grövre växer på något torrare mark. Tallarna är något senvuxna och plattade. I buskskiktet växer tallar allmänt och i fältskiktet är arter som tuvull och ljung vanliga. Död ved förekommer glest spritt av stående ved i olik ålder. Området är känsligt för fysisk påverkan och dränering vid t.ex. vägbyggen. Fågellivet kan störas vid en exploatering. 50. Tallsumpskog Naturvärdesklass 3 Naturvärde a är knutna till en viss skoglig kontinuitet där gamla tallar har naturvärden. Den döda veden är bra substrat för kryptogamer och gynnar insektslivet. Området är en tallsumpskog med ett flerskiktat trädskikt där tallarna mäter 0,5-2 dm i diameter. Klenare träd av gran och björk växer i området. Tallarna är senvuxna och har plattade kronor. I buskskiktet växer senvuxen gran och tall allmänt. Stående död ved i olik nedbrytningsstadier förekommer allmänt. Området är känsligt för fysisk påverkan. 51. Brant och gransumpskog Naturvärdesklass 2 Naturvärde a är knutna till en skoglig kontinuitet och hög luftfuktighet samt död ved i olika nedbrytningsstadier. I området finner man signalarten kornknutsmossa som signalerar om miljöer med konstant hög fuktighet och höga naturvärde. Även signalarten fällmossa förekommer och den signalerar även den om höga naturvärden. Projekt RBD0013 AEI Östra Frölunda juni 2011 Området är en brant med en gransumpskog liggande strax nedanför branten. Trädskiktet har viss flerskiktning och domineras av gran med diametern 1-3 dm. Granarna är något senvuxna. I buskskiktet växer enstaka gran och i fältskiktet dominerar blåbär. Bottenskiktet är rikligt och på block växer rikligt med mossor som västlig hakmossa, vågig sidenmossa, och stor revmossa. Död ved förekommer allmänt och finns i en viss skillnad i nedbrytningsstadier. På lågor finner man signalarten kornknutsmossa och på block fällmossa. 21

23 Området är känsligt för ingrepp som stör dess luftfuktighet som avverkning i eller i anslutning till området. 52. Rullesjön Naturvärdesklass 2 Näringsfattig klarvattensjö där storlom häckar enligt uppgift. Sjön bedöms också med sina flacka stränder och ostörda läge som lämplig för storlom. Runt Rullesjön finns ett smalt zon med gräs, starr och pors. På några ställen övergår sjön i gungflyn och kärr innan fastmarksstranden tar vid. Här växer myrlilja, klockljung och dystarr tillsammans med pors, lågvuxna tallar och enstaka björkar. Skogen närmast sjön består av en smal ridå av lövträd som domineras av glasbjörk. I sjön finns glesa bestånd säv och starr, särskilt i norra och södra delen. Det finns också spridda näckrosor och annan flytbladsvegetation. Lommens flygväg ner till vitasjön och andra fisksjöar hamnar ca m från planerade vindkraftverk och bör inte störa dess fiskemöjligheter. Rullesjön ligger intill en bergvägg som bedöms ha värden för fågellivet. 53 Brant Naturvärdesklass 2 Sydvästvänd brant, glest bevuxen av gran och björk. Viss förekomst av död ved. Sydvästvänd brant med glest bevuxen med barrblandskog. Viss förekomst av död ved finns. 22

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Rapporten bör citeras som: Björklind, R. Lemoine,R. Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Calluna AB,

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Naturvärdesinventeringen utfördes den 8 och 9 maj 2014 av Robert Björklind och Rebecka Lemoinè. Naturvärdesinventeringen

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh. Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun

Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh. Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Uppdrag och syfte 4 2.2 Allmän beskrivning av området 4 3. Metod

Läs mer

Naturinventering till program för Landvetter Airport City

Naturinventering till program för Landvetter Airport City 2011-01-07 Naturinventering till program för Landvetter Airport City Inventering utförd under september/oktober 2010 av biologerna Linda Karlsson och Emma Nevander, Härryda kommun. Materialet är utformat

Läs mer

Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012

Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012 Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund och allmän beskrivning av området 3 1. Uppdrag 3 2. Syftet med uppdraget 4 3. Avgränsning av

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön J-K Miljökonsult Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr,

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2

4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2 23 Hagesjön Beskrivning: Hagesjön är en lite större sjö med flikig strandkant. Vattnet är mörkfärgat. Botten består av sten och humus. Sjöns största djup ligger på ca 20 m. Stränderna utgörs omväxlande

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Naturvärdesinventering Björnbro, Håbo kommun

Naturvärdesinventering Björnbro, Håbo kommun Naturvärdesinventering Björnbro, Håbo kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Fördjupad översiktsplan för Bålsta 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden

Läs mer

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Bromseby SE0110369 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag och utförande 3 3. Resultat och diskussion 4 4. Referenser 7 Beställare: Susanna

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun Foto: Boris Berglund 1 Bakgrund och beskrivning av lokalen 2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av miljökontoret.

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183

Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183 Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183 stockholm.se/sambandet naturvärdesobjekt, naturvärdesinventering inför planerad

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Tomasliden Naturvärdesinventering

Tomasliden Naturvärdesinventering Planerad kraftledning för vindkraftsparken Tomasliden Naturvärdesinventering Ansvarig för naturvärdesinventering @wpd.se wpd Scandinavia AB 11427 Stockholm Ort och datum Stockholm 2016-06-08 2 1. Sammanfattning

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

Allmän ekologisk inventering

Allmän ekologisk inventering Hans Larsson Västerås stad Allmän ekologisk inventering Ett skogsområde vid Västerås golfklubb, Bjärby, 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Klassning av beskrivna objekt 3 Resultat 4 Delområdesbeskrivning

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

Naturvärden i Hedners park

Naturvärden i Hedners park Naturvärden i Hedners park Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Resultat... 3 Förslag till hänsyn vid restaurering... 6 Förstasidan visar beståndet med gamla tallar, den norra granbersån

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010

Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010 Beställare: Norrköpings kommun Josef Erixon Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och syfte... 4 3. Metodik...

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

D2 Uppföljning/delrapportering av värdefulla träd och läderbagge i Södermanlands län inom Life Coast Benefit (LIFE NAT/SE/00131)

D2 Uppföljning/delrapportering av värdefulla träd och läderbagge i Södermanlands län inom Life Coast Benefit (LIFE NAT/SE/00131) D2 Uppföljning/delrapportering av värdefulla träd och läderbagge i Södermanlands län inom Life Coast Benefit (LIFE NAT/SE/00131) Inledning Enligt Life-ansökan utförs i Södermanlands län en inventering

Läs mer

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0 EKSJÖ KOMMUN Planerade Kalkningar 2006-2008 Projektperioden är tre år och omfattar 2006-2008. Under treårsperioden 2007 reviderades kalkplanen beroende på minskade anslag från staten. Framförallt har nu

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS Landskapets karaktär och naturvärden 2012-02-01 Beställning: Tyresö kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 2012 02 01 Huvudförfattare:

Läs mer

RAPPORT. Naturvärdesinventering Kristineberg VALLENTUNA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1181038000 2014-11-21

RAPPORT. Naturvärdesinventering Kristineberg VALLENTUNA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1181038000 2014-11-21 VALLENTUNA KOMMUN Naturvärdesinventering Kristineberg UPPDRAGSNUMMER 1181038000 SWECO ENVIRONMENT AB KAJ ALMQVIST & GRY STRANDELL, FÄLTINVENTERING OCH HANDLÄGGNING FRIDA SNELL, KVALITETSGRANSKNING Innehållsförteckning

Läs mer

Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor

Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor Miljökonsekvensbeskrivning vindpark Marhult Bilaga C2 Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor Tabell 1. Naturvärden utpekade av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt naturvärdesinventering

Läs mer

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig 1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen nyckelbiotop. Framför allt är det

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar...

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna

2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna Värdefulla träd vid i Solna Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Beställning: Bostadsstiftelsen Signalisten, kontaktperson: Lena Pålsson, ALMA Arkitekter AB. Framställt av: Ekologigruppen AB.

Läs mer

Grönområdesplan över Oxhalsö 2:26 m.fl. fastigheter, Blidö församling, Norrtälje kommun.

Grönområdesplan över Oxhalsö 2:26 m.fl. fastigheter, Blidö församling, Norrtälje kommun. RAPPORT 1(6) Datum 2014-02-27 Diarienr Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 186 30 Vallentuna stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-514 514 62, fax 08-511752 85 Grönområdesplan över Oxhalsö

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

KÅNNA BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS-

KÅNNA BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS- BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET KÅNNA UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS- ETABLERING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV COWI AB OCH SCANERGY SOUTH AB 2012-11-15 Inventering, text och

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(8) Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Uppdragsgivare: 2(8) 3(8) Innehåll 1 Inledning och/eller bakgrund... 4 2 Uppdrag

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Inledning Naturen i och runt bostadsområden fyller en mängd olika funktioner. Grönstrukturen har stor betydelse för lokalklimatet och

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Kusberget i Bräcke kommun 2014

Naturvärdesinventering vid Kusberget i Bräcke kommun 2014 2014-09-10 Naturvärdesinventering vid Kusberget i Bräcke kommun 2014 Inledning Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av Jämt Vind AB som planerar att uppföra en vindkraftsanläggning

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer