4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2"

Transkript

1 23 Hagesjön Beskrivning: Hagesjön är en lite större sjö med flikig strandkant. Vattnet är mörkfärgat. Botten består av sten och humus. Sjöns största djup ligger på ca 20 m. Stränderna utgörs omväxlande av klippstränder och vegetationsstränder. Vattenvegetationen är sparsam. Vit näckros, gäddnate och säv växer i vikarna. Längs stränderna växer blåtåtel, vitag, topplösa, ljung och pors. På några uddar har äldre tallskog lämnats kvar. Tallarna har knotiga grenar och pansarbark. En lägerplats med vindskydd och eldstad finns på en av uddarna vid sjön. Bedömning: Höga naturvärden knutna sjöns varierade strandlinje. Även den äldre tallskogen på uddarna hyser höga naturvärden. Vattenmiljö känslig för ingrepp. 24 Mindre bäck Figur Runt Hästsjön har en ridå av äldre tall och gran sparats. 22 Kvarlämnad nyckelbiotop på hygge Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett kvarlämnat skogsbestånd som omges av hyggen. Halva beståndet utgörs av tall av varierande ålder som växer på mossemark. Träden är ganska rakvuxna och gamla träd saknas. Enstaka torrrakor finns. I fältskiktet växer tuvull, klockljung, ljung, blåbär, lingon och hjortron. Andra halvan utgörs av en tät grandominerad skog med klena träd på fuktig mark. Denna del är skuggig och i fältskiktet växer mest vitmossor, bland annat spärrvitmossa och kantvitmossa. Tuvull och blåbär förekommer sparsamt. En del av objektet är av Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet. Objektet bör om möjligt lämnas intakt. Beskrivning: Det här objektet utgörs av en mindre bäck som rinner ut i Hagesjön. Bäcken slingrar fram på en matta av vitmossa. Här finns bland annat spärrvitmossa. I den blöta miljön växer ältranunkel, kärrviol, missne, lånke, mannagräs, stjärnstarr, kärrbräken och skogssäv. En kantzon av gran och björk har sparats längs bäcken och här finns en del död ved, bland annat lågor som ligger i vatten. Luftfuktigheten är hög och jämn. Bedömning: Höga naturvärden knutna till bäcken, dess naturliga lopp och den jämna höga luftfuktigheten. Objektet bör lämnas intakt. 25 Bäck från Hagesjön Beskrivning: Bäcken från Hagesjön rinner med ett snabbt flöde mot sydost. Dess lopp är naturligt. Lutningen i terrängen är ganska brant. Bäcken är meterbred. Dess botten består av sten och grus. Här växer bland annat svalting, kärrsilja och löktåg. Ett hygge har tagits upp ända fram till bäcken men dess lopp är fortfarande intakt. Bedömning: Höga naturvärden knutna till själva bäcken. En eventuell passage bör utformas så att bäckens naturliga lopp bevaras. 32

2 Figur Hagessjön är en lite större sjö med likig strandkant. På några av uddarna i sjön har äldre tallskog lämnats kvar. Tallarna har knotiga grenar och pansarbark. 26 Tallmosse N Hagesjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallmosse. Trädskiktet domineras av tall med inslag av björk. I blötare partier ner mot sjön växer även gran. Träden är av varierad ålder, gamla träd saknas dock. Död ved finns i form av torrakor och lågor. Markvegetationen är fattig och utgörs av blåbär, tuvull och ljung. I laggzonen finns lite rikare vegetation med pors, blåtåtel och myrlilja. Bedömning: Vissa naturvärden knutna till trädskiktet. Hydrologi känslig för ingrepp. Ett eventuellt ingrepp bör planeras med hänsyn taget till detta. Figur Objekt nr 24 utgörs av en mindre bäck som rinner mot Hagessjön. En kantzon med skog har lämnats kring bäcken och här inns en del död ved. 33

3 27 Trollsjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av en liten tjärn, Trollsjön, och omgivande skogskärr. Tjärnen har mörkt, humusfärgat vatten. Tjärnen är trots sin ringa storlek hela 6 m djup. I tjärnen växer gul näckros. Vattenspegeln omges av en bård av våtmarksvegetation med vitag, ängsull, klockljung och pors på en matta av vitmossor. På den intilliggande kärrmarken växer tall och björk. I norra delen av objektet finns rikligt med död ved i form av torrakor och vindfällen. Här finns bland annat spår efter insektsgnag och hackspettar. Mindre hackspett observerades vid fältbesöket. Midjehög vegetation med pors och bladvass karaktäriserar kärret. Här växer även myrlilja och ljung. I och i anslutning till kärret finns rikligt med spår efter älg och en tjur observerades vid besöket. Bedömning: Skogskärret hyser mycket höga naturvärden knutna främst till trädskiktet. Hydrologi känslig för ingrepp. Objektet bör lämnas intakt. 28 Stora Bodasjön Beskrivning: Stora Bodasjön är en långsmal sprickdalsjö som omges av skogsbruksmark. En kantzon med tall och björk har lämnats mot den brukade skogen. Stränderna är ganska branta och strandzonen därför smal. Stränderna utgörs främst av klippstränder men här finns även vegetationsstränder. I strandkanten växer trådstarr, flaskstarr, klockljung och myrlilja. I vattnet växer notblomster och vit näckros. Vattnet är mörkt och klart. Botten utgörs av sten, grus och humus. Sjöns djupaste partier når ner till 18 m. Figur Trollsjön omges av en bård av våtmarksvegetation med vitag, ängsull, klockljung och pors på en matta av vitmossor. Figur Stora Bodasjön är en långsmal sprickdalsjö som omges av skogsbruksmark. 34

4 29 Bäck från Stora Bodasjön till Stora Krökingen Beskrivning: Det här objektet utgörs av en bäck som rinner från Stora Bodasjön till Stora Krökingen. Från Stora Bodasjön rinner bäcken ganska brant och här finns i en ravin rester av en kvarn eller dammbyggnad. Stengrunderna står kvar invid vattnet. I den branta ravinen är luftfuktigheten hög och miljön är därför rik på mossor. Bland annat noterades kranshakmossa och stor bräkenmossa. Skogen i anslutning till bäcken domineras av gran med inslag av klibbal och rönn. Här finns även en del ormbunkar och vedsvampar. Bäcken följer sedan ett fuktstråk mot öster. Dess vatten är klart och botten utgörs av sand och grus. En översilningszon med våtmarksvegetation på båda sidor om bäcken hyser en något rikare våtmarksvegetation med bland annat blåtåtel, bergslok, kärrsilja och slidstarr. I vattnet växer olika vattenmossor, bäcknate och vattenklöver. Sista delen av bäcken har en ganska brant lutning. Denna del omges av hygge och ungskog. Bäcken är ca 1-2 m bred och åtminstone halvmeterdjup. Botten är i denna nedre del stenig. En kantzon med gran och klibbal har lämnats mot hygge och här finns en hel del död ved i form av vindfällen från hyggeskanten. Vegetationen längs bäcken är ganska rik. Här växer arter som stenbär, bergslok, hultbräken, smultron och blåtåtel. Bedömning: Bäcken hyser mycket höga naturvärden, detta mycket tack vare att en så bred kantzon har lämnats så att hela översilningszonen med dess hydrologi är intakt. Bäckens lopp är varierat med flera olika naturkvaliteter. Det är viktigt att bäckens lopp får förbli naturligt och att hydrologin bevaras intakt. Även strandzoner och kantzoner bör hållas intakta. Figur Ganska nära utloppet från Stora Bodasjön inns resterna av en kvarn eller dammbyggnad. Figur Längs nedre delen av bäcken, innan den rinner ut i Stora Krökingen inns en hel del död ved och en lite rikare lora. 35

5 30 Sumpskog i anslutning till bäck Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog i anslutning till ovan beskrivna bäck. Trädskiktet utgörs av gran, tall och björk av varierade åldrar. Riktigt gamla träd saknas dock. Död ved finns i form av torrträd, högstubbar, lutande träd och enstaka vindfällen i kant mot hygge. Markvegetationen karaktäriseras av tuvull, blåbär, lingon och hjortron på en matta av björnmossa och vitmossa. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet, den höga luftfuktigheten och hydrologin. Hydrologi känslig för ingrepp. Objektet bör lämnas intakt. 31 Fuktstråk med Anders-Perssjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett fuktstråket som leder från Hagesjön mot Stora Krökingen. Stråket utgörs av ett brett öppet våtmarksstråk med diffust lopp. Här växer bland annat pors, flaskstarr, trådstarr, kärrsilja och bladvass. I själva bäckfåran, där denna kan skönjas, växer bäcknate och vattenklöver. I kanterna växer klibbal, tall och björk. I stråket finns en tjärn, Anders-Perssjön, som omges av en våtmarksbård. I tjärnen växer vit näckros och nate. I strandkanten växer pors, flaskstarr, blåtåtel och bladvass. I kantzonen mot omgivande skogsbruksmark växer även björk och klibbal. Bedömning: Höga naturvärden knutna till den fuktiga miljön. Hydrologi känslig för ingrepp. En eventuell passage bör utformas så att hydrologin behålls intakt. 33 Äldre skogsbestånd Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett skogsbestånd på delvis sumpig och delvis torr mark. I den sumpiga delen växer grandominerad ganska klenvuxen skog med inslag av tall. I den torra delen växer främst tall. Det är äldre ståtliga furor. I beståndet finns en del död ved i form av enstaka torrakor och lågor. Markskiktet utgörs av ris och tuvull. Vid fältbesöket stöttes en tjäder upp här. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet. 34 Gransjön Beskrivning: Gransjön är en liten sjö med mörkt, humusfärgat vatten och näckrosor. Sjöns botten består av humus och dess största djup är ca 8 m. Sjön omges av en smal bård av gungfly och en rand av björkar innan omgivande skogsbruksmark tar vid. Längs kanten växer vattenklöver, flaskstarr, kråkklöver, kärrsilja, tuvull, hjortron och tranbär. 32 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en svacka med ett skogskärr. Genom objektet rinner bäcken från Hagesjön men dess lopp är diffust och fåran dold i vegetation. Marken är mycket blöt. Här växer en tät skog med björk och tall. Träden är klena. Död ved finns, dock endast av klena dimensioner. Midjehög vegetation av bladvass och pors karaktäriserar objektet. Här växer även tuvull, hundstarr, rundsileshår, korallrot, kärrviol och vattenklöver. Bedömning: Höga naturvärden och hydrologi känslig för ingrepp. Figur Gransjön är en av områdets talrika mindre sjöar. 36

6 35 Rönnekullsmaden 37 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog med gran. Här finns en stor mängd torrträd av gran, flera av dem med fläkt bark och spår efter insektsgnag. Här finns också hålträd, högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier, både av barrved och lövved. Objektet utgör en bra miljö för hackspett och hålhäckande småfåglar. På marken växer tuvull tranbär, blåbär, hjortron, stjärnstarr och sileshår på en matta av vitmossa och björnmossa. Objektet omges av äldre granskog. Bedömning: Mycket höga naturvärden knutna till den stora mängden död ved och den fuktiga miljön. Objektet bör lämnas intakt och en kantzon sparas runt om. Figur Rönnekullsmaden utgörs av en sumpskog med gran. Här inns en stor mängd död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor. 36 Kroppetjärn Beskrivning: Kroppetjärn är en mindre skogssjö med mörkt, humusfärgat vatten. Dess största djup är drygt 8 m. I sjön växer vit näckros och säv. Sjön omges av skog som brukas ända fram till strandlinjen. Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett bladvassdominerat skogkärr. I kanterna växer klibbal, björk, gran och tall. Det rör sig uteslutande om klena träd. Här finns även vide. En liten bäck rinner till kärret. Denna rinner i en ganska brant sluttning. Floran i anslutning till bäcken skvallrar om ett visst mineralnäringsinnehåll i marken. Här växer bland annat blodrot, blåtåtel, bergrör, vildkaprifol, hultbräken och hallon. I anslutning till bäcken finns även en del nyare vindfällen. Bedömning: Objektet hyser vissa naturvärden och har en hydrologi som är känslig för ingrepp. 38 Abborrtjärn och anslutande sumpskog Beskrivning: Det här objektet utgörs av Abborrtjärn, en liten skogstjärn, och ett stråk av sumpskog längs en svacka norrut från tjärnen. Tjärnen kantas av våtmarksvegetation med trådstarr, flaskstarr, vitag, pors, vattenklöver, tranbär och enstaka kaveldun. I tjärnen växer även vit näckros. Sumpskogen i anslutning till tjärnen är av varierande karaktär. Väster om tjärnen domineras trädskiktet av tall med inslag av björk och gran. Tallarna har ganska vida kronor och knotiga grenar. Här finns högstubbar och torrakor. I fältskiktet växer tuvull, blåbär, ljung och pors. Längs en svacka i terrängen norrut från tjärnen växer en sumpskog som karaktäriseras av senvuxna granar vars stammar är grå av lavar. Här är marken mycket blöt. Missne, mannagräs och vattenklöver växer i en matta av vitmossa och björnmossa. Här finns en stor mängd död ved, både stående och liggande. Längs objektets östra kant löper en ganska brant bergsluttning som hjälper till att bevara luftfuktigheten i området på en konstant hög nivå. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Detta ovanligt stora sumpskogsobjekt hyser mycket höga naturvärden knutna till de senvuxna träden, den höga luftfuktigheten och hydrologin. Objektet bör lämnas intakt. 37

7 40 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en fuktsvacka med ett mindre skogskärr. Marken är blöt. Markfloran är rik, här växer bland annat trådstarr, ängsstarr, slidstarr, nålstarr, kärrviol, rundsileshår, blodrot, kärrsilja, ängsull och blåtåtel. Trädskiktet utgörs av gran, björk och klibbal med inslag av tall. Här finns senvuxna träd och rikligt med död ved i form av stående torrträd med fläkt bark och spår efter insektsgnag. Blodlav växer på flera stammar i objektet. Objektet omges av hygge och gallringsskog. Även i objektet har gallring utförts, det är främst klibbal som gallrats bort. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Vissa naturvärden knutna till trädskiktet, den döda veden och den rika markfloran. Hydrologin är känslig för ingrepp. Eventuella ingrepp bör ske varsamt. Figur Från Abborrtjärn löper ett stråk med sumpskog norrut. 39 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett skogskärr. En bäck rinner till objektet och från objektet. Genom objektet är bäckfåran dock diffus. Marken är mycket blöt. De centrala delarna av kärret är öppna men merparten är trädbärande. Trädskiktet utgörs av gran, tall, björk och enstaka klibbalar. Träden är mestadels klena. Här finns en hel del torrträd och enstaka lågor i vatten. På marken växer vattenklöver, kärrviol, kråkklöver, hultbräken, tuvull, trådstarr och nålstarr. I kanten av kärret hittades även rödgul trumpetsvamp. Det är en art som signalerar att det finns kalk och andra mineraler. Den växer ofta vid källor och där det finns rörligt markvatten. Objektet har påverkats av de skogsbruksåtgärder som utförts på intilliggande marker. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Höga naturvärden knutna till den blöta marken och i viss mån även till trädskiktet. Objektet bör lämnas intakt och eventuella åtgärder på intilliggande mark planeras så att objektets hydrologi inte påverkas. 41 Lilla Bodasjön Beskrivning: Lilla Bodasjön är en skogssjö med mörkt humusfärgat vatten. Sjön är knappt 7 m djup och dess botten består av humus. Stränderna utgörs ömsom av klippstränder och ömsom av vegetationsstränder. Strandzonen är smal. I vattnet växer sparsamt med bladvass, säv och vit näckros. Längs strandkanten växer trådstarr, flaskstarr, pors, odon och topplösa. I södra delen av sjön ligger en bastu med tillhörande badbrygga. Figur Lilla Bodasjön är en skogssjö med mörkt, humusfärgat vatten och sparsam vattenvegetation. 38

8 42 Bäck från Lilla Bodasjön Beskrivning: Bäcken som rinner från Lilla Bodasjön har bitvis en smal fåra som omges av skogsbruksmark och delvis en bredare mer diffus fåra med sumpmarker på sidorna. Bäckens bredd varierar mellan en halvmeter och en dryg meter. Djupet är bortemot en halvmeter. Vattnet rinner ganska fort. Botten utgörs av humus och grus. De sumpigare partierna är vegetationsrika. Här växer bland annat bäcknate, trubbnate, ältranunkel, skogssäv, hästsvans, dvärgigelknopp, mannagräs, bladvass och kaveldun på en matta av vitmossa. Bedömning: Höga naturvärden knutna till de vegetationsrika sträckorna. En eventuell passage bör utformas så att bäckens naturliga lopp och intilliggande sumpmarker bevaras intakta. 43 Spångatjärn Beskrivning: Spångatjärn är en lite större skogstjärn med mörkt humusfärgat vatten. Dess djup är drygt 9 m. Tjärnen omges av en bård av våtmarksvegetation. Här växer vattenklöver, ängsull och flaskstarr. På en liten våtmarksudde ut i tjärnen växer vitag, pors och enstaka säv. I tjärnen växer även näckrosor. Tjärnen omges av skogsbruksmark. Bedömning: Tjärnen har vissa naturvärden. Vattenmiljön känslig för ingrepp. 44 Fuktsvacka på hygge Beskrivning: Det här objektet utgörs av en fuktsvacka som idag omges av hygge. Marken är blöt. Här växer tuvull, blåbär och ljung på en bädd av vitmossa och björnmossa. Trädskiktet utgörs av gran med inslag av björk och enstaka tall. Träden är förhållandevis klena. Död ved finns i form av torrträd. Objektet har av Skogsstyrelsen klassats som naturvärdesobjekt. I Artoportalen framgår att kattfotslav och havstulpan har påträffats i objektet. Bedömning: Höga naturvärden knutna till den fuktiga miljön. Hydrologi känslig för ingrepp. Eventuellt ingrepp bör utföras med hänsyn tagen till objektets hydrologi. Figur Spångatjärn är en lite större skogstjärn. Tjärnen kantas av våtmarksvegetation. 45 Bäck och sumpskog Beskrivning: Det här objektet utgörs av en liten bäck och blöta marker i anslutning till denna. Objektet har sparats vid en nylig utförd avverkning där omgivande marker kalhöggs. Marken har kalavverkats ända fram till den blöta marken, på flera ställen ända fram till bäcken. På den blöta marken växer gran, björk och klibbal. Här finns en hel del död ved i form av torrträd och vindfällen i hyggeskanten. På marken växer trådstarr, stjärnstarr, kärrviol, vattenklöver och missne. I västra delen av objektet växer tuvull, ängsull, blåbär och ljung. Trädskiktet utgörs här av klen gran med inslag av björk. Objektet utgör en liten del av ett större område som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. Större delen av nyckelbiotopen är dock avverkad. Bedömning: Objektet hyser fortfarande höga naturvärden även om de påverkats negativt av avverkningen på angränsande marker. Hydrologi känslig för ingrepp. Eventuellt ingrepp bör utföras med hänsyn tagen till objektets hydrologi. 39

9 46 Nyckelbiotopsklassad sumpskog 47 Stora Krökingen Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog med gran. Objektet har sparats vid en nylig utförd avverkning där omgivande marker kalhöggs. Trädskiktet domineras av gran med inslag av björk och enstaka klibbal. Träden, som står ganska tätt, är senvuxna och klena. Här finns död ved i form av torrträd, flera med fläkt bark och spår efter insekter. Marken är mycket blöt. I fältskiktet växer missne, stjärnstarr, mannagräs, strandlysing, blåbär och lummer på en matta av björnmossa och vitmossa. Objektet utgör en liten del av ett större område som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. I Artportalen framgår att hål-lav, havstulpanlav och kattfotslav har påträffats i objektet. Större delen av nyckelbiotopen är dock avverkad. Beskrivning: Stora Krökingen är en sjö med brunt vatten. Största djupet i sjön når nästan ner till 16 m. Botten utgörs av sten och humus. Stränderna består av klippor och vegetation. Här växer bland annat pors och tuvstarr. Längs kanterna växer sparsamt med vattenvegetation såsom säv, notblomster, sjöfräken, bladvass, gul och vit näckros. Sjön omges av skogsbruksmark. Stigar ner till sjön tyder på att sportfiske bedrivs här. Bedömning: Mycket höga naturvärden knutna till trädskiktet och den fuktiga miljön. Beståndet bör lämnas intakt och dess hydrologi värnas vid eventuella ingrepp på anslutande marker. Figur Objekt nr 46 utgörs av en nyckelbiotopsklassad sumpskog. Att intilliggande marker nyligen kalavverkats leder till förändringar i såväl markfuktighet som luftfuktighet, något som på sikt kommer att påverka artsammansättningen i objektet. 40

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Naturinventering till program för Landvetter Airport City

Naturinventering till program för Landvetter Airport City 2011-01-07 Naturinventering till program för Landvetter Airport City Inventering utförd under september/oktober 2010 av biologerna Linda Karlsson och Emma Nevander, Härryda kommun. Materialet är utformat

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun. Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref:

Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun. Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref: Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref: 02322-001693 Revision History Issue Date Author Nature And Location Of Change

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Södermanlands län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Södermanlands län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Södermanlands län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Stockholms län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Beställare Gothia Vind AB 2011-07-12, rev 2011-11-14 Komplettering av Allmänekologisk inventering inför vindkraftsutbyggnad

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar...

Läs mer

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön J-K Miljökonsult Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr,

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Rapporten bör citeras som: Björklind, R. Lemoine,R. Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Calluna AB,

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer

Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor

Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor Miljökonsekvensbeskrivning vindpark Marhult Bilaga C2 Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor Tabell 1. Naturvärden utpekade av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt naturvärdesinventering

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område Tornskogen, SE , Katrineholms kommun, Södermanlands län

Bevarandeplan för Natura 2000-område Tornskogen, SE , Katrineholms kommun, Södermanlands län Dnr: 511-11329-2004 Bevarandeplan för Natura 2000-område Tornskogen, SE0220421, Katrineholms kommun, Södermanlands län Natura 2000-kod: SE0220421 Områdets namn: Tornskogen Totalareal: 26 ha Upprättad av:

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper

Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper Stigsjö GeoBio Stefan Grundström Jag har besökt myrarna vid

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Bromseby SE0110369 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh. Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun

Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh. Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Uppdrag och syfte 4 2.2 Allmän beskrivning av området 4 3. Metod

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Tumba 2015-03-05 Avgränsning är utförd av Dan Arvidsson och Nils Nygren, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Rövarna vid Rövarberget

Rövarna vid Rövarberget Rövarna vid Rövarberget 4 Bengt Oldhammer, Orsa Sägnerna berättar om de hemska rövarna vid Rövarberget som överföll klövjeforor på väg till den stora vintermarknaden vid Jamtmot i norra Mora kommun. Det

Läs mer

Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion.

Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion. Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion. En inventering av området gjordes under sommaren 2013. Nedan följer en översiktlig beskrivning och indelning

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Värsjön är en klar och mesotrof sjö. I sjön finns macroalgen Nostoc Zetterstedtii och rikligt med flodkräftor.

Värsjön är en klar och mesotrof sjö. I sjön finns macroalgen Nostoc Zetterstedtii och rikligt med flodkräftor. Registerblad Datum: Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07 Område av riksintresse för naturvård i Skåne län Områdesnummer: N 4 Områdesnamn: Värsjön Kommun: Hässleholms och Örkelljunga kommner Kartblad: Topografisk

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Inklassningarna: NO Naturvårdsmål Orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med

Läs mer

Naturreservat i Hamrångeområdet

Naturreservat i Hamrångeområdet Naturreservat i Hamrångeområdet Söderhamns kommun Skärjåskogen Häckelsängs högmosse och Gnagmur Axmar Skämningsön Svartstensudden Gåsholma Ockelbo kommun Hådells gammelskog Bergby Norrsundet Hamrångefjärden

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2009-10-08 2009-2018 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärde - Högkölen - Planerad kraftledning i Ljusdals kommun

Inventering och bedömning av naturvärde - Högkölen - Planerad kraftledning i Ljusdals kommun Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Fortum Distribution AB Inventering och bedömning av naturvärde - Högkölen - Planerad kraftledning i Ljusdals kommun Utredningen har genomförts under tiden

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Uppdraget Uppdraget omfattade en naturvärdesinventering

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0 EKSJÖ KOMMUN Planerade Kalkningar 2006-2008 Projektperioden är tre år och omfattar 2006-2008. Under treårsperioden 2007 reviderades kalkplanen beroende på minskade anslag från staten. Framförallt har nu

Läs mer

Vandringsguide Lilla Lövö runt

Vandringsguide Lilla Lövö runt Vandringsguide Lilla Lövö runt Så här fungerar det: Utmed leden finns stolpar med nummer I handledningen finns text till motsvarande nummer Kombinera texten med det du ser i verkligheten Ha en bra dag

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

KÅNNA BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS-

KÅNNA BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS- BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET KÅNNA UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS- ETABLERING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV COWI AB OCH SCANERGY SOUTH AB 2012-11-15 Inventering, text och

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha 4126 Gyllebo Kommun Simrishamn Totalareal 129 ha Naturgeografisk region 8 Areal land 91 ha Objektskategori Ä Areal vatten 38 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 87 ha Areal värdekärna 41 ha

Läs mer

Gåpen. Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp.

Gåpen. Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp. Gåpen Gåpen tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 30 km SSV om Hultsfred på en höjd av 179 m.ö.h. Det är en försurningskänslig, näringsfattig sjö, 0,65 km 2 stor

Läs mer

KLARÄLVSBANAN EN GUIDE TILL NATUREN. Kroppkärrssjön. OBS! Längre och fylligare texter i Naturguidenboken 2. ALSTERN

KLARÄLVSBANAN EN GUIDE TILL NATUREN. Kroppkärrssjön. OBS! Längre och fylligare texter i Naturguidenboken 2. ALSTERN KLARÄLVSBANAN EN GUIDE TILL NATUREN Den 100 sidor långa naturguiden finns att köpa på alla turistbyråer längs Klarälven. Den innehåller detaljerade upplysningar om varje naturobjekt samt vackra bilder,

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Skams hål. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd

Skams hål. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd Bevarandeplan för Natura 2000-område Skams hål Områdeskod SE0310728 Bevarandeplanen reviderad/fastställd 2016-12-12 2005-10-18 Beteckning 0600-40-0728 Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS Landskapets karaktär och naturvärden 2012-02-01 Beställning: Tyresö kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 2012 02 01 Huvudförfattare:

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad - med rekommendationer inför exploatering av f.d. regementsområdet Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, 2014 På uppdrag av Ystad kommun

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Håkan Lundkvist/Carabus consult 2014-12-18 Inledning En översiktlig naturvärdesinventering utfördes under ett par dagar i september 2014 inom

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer