4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2"

Transkript

1 23 Hagesjön Beskrivning: Hagesjön är en lite större sjö med flikig strandkant. Vattnet är mörkfärgat. Botten består av sten och humus. Sjöns största djup ligger på ca 20 m. Stränderna utgörs omväxlande av klippstränder och vegetationsstränder. Vattenvegetationen är sparsam. Vit näckros, gäddnate och säv växer i vikarna. Längs stränderna växer blåtåtel, vitag, topplösa, ljung och pors. På några uddar har äldre tallskog lämnats kvar. Tallarna har knotiga grenar och pansarbark. En lägerplats med vindskydd och eldstad finns på en av uddarna vid sjön. Bedömning: Höga naturvärden knutna sjöns varierade strandlinje. Även den äldre tallskogen på uddarna hyser höga naturvärden. Vattenmiljö känslig för ingrepp. 24 Mindre bäck Figur Runt Hästsjön har en ridå av äldre tall och gran sparats. 22 Kvarlämnad nyckelbiotop på hygge Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett kvarlämnat skogsbestånd som omges av hyggen. Halva beståndet utgörs av tall av varierande ålder som växer på mossemark. Träden är ganska rakvuxna och gamla träd saknas. Enstaka torrrakor finns. I fältskiktet växer tuvull, klockljung, ljung, blåbär, lingon och hjortron. Andra halvan utgörs av en tät grandominerad skog med klena träd på fuktig mark. Denna del är skuggig och i fältskiktet växer mest vitmossor, bland annat spärrvitmossa och kantvitmossa. Tuvull och blåbär förekommer sparsamt. En del av objektet är av Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet. Objektet bör om möjligt lämnas intakt. Beskrivning: Det här objektet utgörs av en mindre bäck som rinner ut i Hagesjön. Bäcken slingrar fram på en matta av vitmossa. Här finns bland annat spärrvitmossa. I den blöta miljön växer ältranunkel, kärrviol, missne, lånke, mannagräs, stjärnstarr, kärrbräken och skogssäv. En kantzon av gran och björk har sparats längs bäcken och här finns en del död ved, bland annat lågor som ligger i vatten. Luftfuktigheten är hög och jämn. Bedömning: Höga naturvärden knutna till bäcken, dess naturliga lopp och den jämna höga luftfuktigheten. Objektet bör lämnas intakt. 25 Bäck från Hagesjön Beskrivning: Bäcken från Hagesjön rinner med ett snabbt flöde mot sydost. Dess lopp är naturligt. Lutningen i terrängen är ganska brant. Bäcken är meterbred. Dess botten består av sten och grus. Här växer bland annat svalting, kärrsilja och löktåg. Ett hygge har tagits upp ända fram till bäcken men dess lopp är fortfarande intakt. Bedömning: Höga naturvärden knutna till själva bäcken. En eventuell passage bör utformas så att bäckens naturliga lopp bevaras. 32

2 Figur Hagessjön är en lite större sjö med likig strandkant. På några av uddarna i sjön har äldre tallskog lämnats kvar. Tallarna har knotiga grenar och pansarbark. 26 Tallmosse N Hagesjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallmosse. Trädskiktet domineras av tall med inslag av björk. I blötare partier ner mot sjön växer även gran. Träden är av varierad ålder, gamla träd saknas dock. Död ved finns i form av torrakor och lågor. Markvegetationen är fattig och utgörs av blåbär, tuvull och ljung. I laggzonen finns lite rikare vegetation med pors, blåtåtel och myrlilja. Bedömning: Vissa naturvärden knutna till trädskiktet. Hydrologi känslig för ingrepp. Ett eventuellt ingrepp bör planeras med hänsyn taget till detta. Figur Objekt nr 24 utgörs av en mindre bäck som rinner mot Hagessjön. En kantzon med skog har lämnats kring bäcken och här inns en del död ved. 33

3 27 Trollsjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av en liten tjärn, Trollsjön, och omgivande skogskärr. Tjärnen har mörkt, humusfärgat vatten. Tjärnen är trots sin ringa storlek hela 6 m djup. I tjärnen växer gul näckros. Vattenspegeln omges av en bård av våtmarksvegetation med vitag, ängsull, klockljung och pors på en matta av vitmossor. På den intilliggande kärrmarken växer tall och björk. I norra delen av objektet finns rikligt med död ved i form av torrakor och vindfällen. Här finns bland annat spår efter insektsgnag och hackspettar. Mindre hackspett observerades vid fältbesöket. Midjehög vegetation med pors och bladvass karaktäriserar kärret. Här växer även myrlilja och ljung. I och i anslutning till kärret finns rikligt med spår efter älg och en tjur observerades vid besöket. Bedömning: Skogskärret hyser mycket höga naturvärden knutna främst till trädskiktet. Hydrologi känslig för ingrepp. Objektet bör lämnas intakt. 28 Stora Bodasjön Beskrivning: Stora Bodasjön är en långsmal sprickdalsjö som omges av skogsbruksmark. En kantzon med tall och björk har lämnats mot den brukade skogen. Stränderna är ganska branta och strandzonen därför smal. Stränderna utgörs främst av klippstränder men här finns även vegetationsstränder. I strandkanten växer trådstarr, flaskstarr, klockljung och myrlilja. I vattnet växer notblomster och vit näckros. Vattnet är mörkt och klart. Botten utgörs av sten, grus och humus. Sjöns djupaste partier når ner till 18 m. Figur Trollsjön omges av en bård av våtmarksvegetation med vitag, ängsull, klockljung och pors på en matta av vitmossor. Figur Stora Bodasjön är en långsmal sprickdalsjö som omges av skogsbruksmark. 34

4 29 Bäck från Stora Bodasjön till Stora Krökingen Beskrivning: Det här objektet utgörs av en bäck som rinner från Stora Bodasjön till Stora Krökingen. Från Stora Bodasjön rinner bäcken ganska brant och här finns i en ravin rester av en kvarn eller dammbyggnad. Stengrunderna står kvar invid vattnet. I den branta ravinen är luftfuktigheten hög och miljön är därför rik på mossor. Bland annat noterades kranshakmossa och stor bräkenmossa. Skogen i anslutning till bäcken domineras av gran med inslag av klibbal och rönn. Här finns även en del ormbunkar och vedsvampar. Bäcken följer sedan ett fuktstråk mot öster. Dess vatten är klart och botten utgörs av sand och grus. En översilningszon med våtmarksvegetation på båda sidor om bäcken hyser en något rikare våtmarksvegetation med bland annat blåtåtel, bergslok, kärrsilja och slidstarr. I vattnet växer olika vattenmossor, bäcknate och vattenklöver. Sista delen av bäcken har en ganska brant lutning. Denna del omges av hygge och ungskog. Bäcken är ca 1-2 m bred och åtminstone halvmeterdjup. Botten är i denna nedre del stenig. En kantzon med gran och klibbal har lämnats mot hygge och här finns en hel del död ved i form av vindfällen från hyggeskanten. Vegetationen längs bäcken är ganska rik. Här växer arter som stenbär, bergslok, hultbräken, smultron och blåtåtel. Bedömning: Bäcken hyser mycket höga naturvärden, detta mycket tack vare att en så bred kantzon har lämnats så att hela översilningszonen med dess hydrologi är intakt. Bäckens lopp är varierat med flera olika naturkvaliteter. Det är viktigt att bäckens lopp får förbli naturligt och att hydrologin bevaras intakt. Även strandzoner och kantzoner bör hållas intakta. Figur Ganska nära utloppet från Stora Bodasjön inns resterna av en kvarn eller dammbyggnad. Figur Längs nedre delen av bäcken, innan den rinner ut i Stora Krökingen inns en hel del död ved och en lite rikare lora. 35

5 30 Sumpskog i anslutning till bäck Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog i anslutning till ovan beskrivna bäck. Trädskiktet utgörs av gran, tall och björk av varierade åldrar. Riktigt gamla träd saknas dock. Död ved finns i form av torrträd, högstubbar, lutande träd och enstaka vindfällen i kant mot hygge. Markvegetationen karaktäriseras av tuvull, blåbär, lingon och hjortron på en matta av björnmossa och vitmossa. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet, den höga luftfuktigheten och hydrologin. Hydrologi känslig för ingrepp. Objektet bör lämnas intakt. 31 Fuktstråk med Anders-Perssjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett fuktstråket som leder från Hagesjön mot Stora Krökingen. Stråket utgörs av ett brett öppet våtmarksstråk med diffust lopp. Här växer bland annat pors, flaskstarr, trådstarr, kärrsilja och bladvass. I själva bäckfåran, där denna kan skönjas, växer bäcknate och vattenklöver. I kanterna växer klibbal, tall och björk. I stråket finns en tjärn, Anders-Perssjön, som omges av en våtmarksbård. I tjärnen växer vit näckros och nate. I strandkanten växer pors, flaskstarr, blåtåtel och bladvass. I kantzonen mot omgivande skogsbruksmark växer även björk och klibbal. Bedömning: Höga naturvärden knutna till den fuktiga miljön. Hydrologi känslig för ingrepp. En eventuell passage bör utformas så att hydrologin behålls intakt. 33 Äldre skogsbestånd Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett skogsbestånd på delvis sumpig och delvis torr mark. I den sumpiga delen växer grandominerad ganska klenvuxen skog med inslag av tall. I den torra delen växer främst tall. Det är äldre ståtliga furor. I beståndet finns en del död ved i form av enstaka torrakor och lågor. Markskiktet utgörs av ris och tuvull. Vid fältbesöket stöttes en tjäder upp här. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet. 34 Gransjön Beskrivning: Gransjön är en liten sjö med mörkt, humusfärgat vatten och näckrosor. Sjöns botten består av humus och dess största djup är ca 8 m. Sjön omges av en smal bård av gungfly och en rand av björkar innan omgivande skogsbruksmark tar vid. Längs kanten växer vattenklöver, flaskstarr, kråkklöver, kärrsilja, tuvull, hjortron och tranbär. 32 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en svacka med ett skogskärr. Genom objektet rinner bäcken från Hagesjön men dess lopp är diffust och fåran dold i vegetation. Marken är mycket blöt. Här växer en tät skog med björk och tall. Träden är klena. Död ved finns, dock endast av klena dimensioner. Midjehög vegetation av bladvass och pors karaktäriserar objektet. Här växer även tuvull, hundstarr, rundsileshår, korallrot, kärrviol och vattenklöver. Bedömning: Höga naturvärden och hydrologi känslig för ingrepp. Figur Gransjön är en av områdets talrika mindre sjöar. 36

6 35 Rönnekullsmaden 37 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog med gran. Här finns en stor mängd torrträd av gran, flera av dem med fläkt bark och spår efter insektsgnag. Här finns också hålträd, högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier, både av barrved och lövved. Objektet utgör en bra miljö för hackspett och hålhäckande småfåglar. På marken växer tuvull tranbär, blåbär, hjortron, stjärnstarr och sileshår på en matta av vitmossa och björnmossa. Objektet omges av äldre granskog. Bedömning: Mycket höga naturvärden knutna till den stora mängden död ved och den fuktiga miljön. Objektet bör lämnas intakt och en kantzon sparas runt om. Figur Rönnekullsmaden utgörs av en sumpskog med gran. Här inns en stor mängd död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor. 36 Kroppetjärn Beskrivning: Kroppetjärn är en mindre skogssjö med mörkt, humusfärgat vatten. Dess största djup är drygt 8 m. I sjön växer vit näckros och säv. Sjön omges av skog som brukas ända fram till strandlinjen. Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett bladvassdominerat skogkärr. I kanterna växer klibbal, björk, gran och tall. Det rör sig uteslutande om klena träd. Här finns även vide. En liten bäck rinner till kärret. Denna rinner i en ganska brant sluttning. Floran i anslutning till bäcken skvallrar om ett visst mineralnäringsinnehåll i marken. Här växer bland annat blodrot, blåtåtel, bergrör, vildkaprifol, hultbräken och hallon. I anslutning till bäcken finns även en del nyare vindfällen. Bedömning: Objektet hyser vissa naturvärden och har en hydrologi som är känslig för ingrepp. 38 Abborrtjärn och anslutande sumpskog Beskrivning: Det här objektet utgörs av Abborrtjärn, en liten skogstjärn, och ett stråk av sumpskog längs en svacka norrut från tjärnen. Tjärnen kantas av våtmarksvegetation med trådstarr, flaskstarr, vitag, pors, vattenklöver, tranbär och enstaka kaveldun. I tjärnen växer även vit näckros. Sumpskogen i anslutning till tjärnen är av varierande karaktär. Väster om tjärnen domineras trädskiktet av tall med inslag av björk och gran. Tallarna har ganska vida kronor och knotiga grenar. Här finns högstubbar och torrakor. I fältskiktet växer tuvull, blåbär, ljung och pors. Längs en svacka i terrängen norrut från tjärnen växer en sumpskog som karaktäriseras av senvuxna granar vars stammar är grå av lavar. Här är marken mycket blöt. Missne, mannagräs och vattenklöver växer i en matta av vitmossa och björnmossa. Här finns en stor mängd död ved, både stående och liggande. Längs objektets östra kant löper en ganska brant bergsluttning som hjälper till att bevara luftfuktigheten i området på en konstant hög nivå. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Detta ovanligt stora sumpskogsobjekt hyser mycket höga naturvärden knutna till de senvuxna träden, den höga luftfuktigheten och hydrologin. Objektet bör lämnas intakt. 37

7 40 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en fuktsvacka med ett mindre skogskärr. Marken är blöt. Markfloran är rik, här växer bland annat trådstarr, ängsstarr, slidstarr, nålstarr, kärrviol, rundsileshår, blodrot, kärrsilja, ängsull och blåtåtel. Trädskiktet utgörs av gran, björk och klibbal med inslag av tall. Här finns senvuxna träd och rikligt med död ved i form av stående torrträd med fläkt bark och spår efter insektsgnag. Blodlav växer på flera stammar i objektet. Objektet omges av hygge och gallringsskog. Även i objektet har gallring utförts, det är främst klibbal som gallrats bort. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Vissa naturvärden knutna till trädskiktet, den döda veden och den rika markfloran. Hydrologin är känslig för ingrepp. Eventuella ingrepp bör ske varsamt. Figur Från Abborrtjärn löper ett stråk med sumpskog norrut. 39 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett skogskärr. En bäck rinner till objektet och från objektet. Genom objektet är bäckfåran dock diffus. Marken är mycket blöt. De centrala delarna av kärret är öppna men merparten är trädbärande. Trädskiktet utgörs av gran, tall, björk och enstaka klibbalar. Träden är mestadels klena. Här finns en hel del torrträd och enstaka lågor i vatten. På marken växer vattenklöver, kärrviol, kråkklöver, hultbräken, tuvull, trådstarr och nålstarr. I kanten av kärret hittades även rödgul trumpetsvamp. Det är en art som signalerar att det finns kalk och andra mineraler. Den växer ofta vid källor och där det finns rörligt markvatten. Objektet har påverkats av de skogsbruksåtgärder som utförts på intilliggande marker. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Höga naturvärden knutna till den blöta marken och i viss mån även till trädskiktet. Objektet bör lämnas intakt och eventuella åtgärder på intilliggande mark planeras så att objektets hydrologi inte påverkas. 41 Lilla Bodasjön Beskrivning: Lilla Bodasjön är en skogssjö med mörkt humusfärgat vatten. Sjön är knappt 7 m djup och dess botten består av humus. Stränderna utgörs ömsom av klippstränder och ömsom av vegetationsstränder. Strandzonen är smal. I vattnet växer sparsamt med bladvass, säv och vit näckros. Längs strandkanten växer trådstarr, flaskstarr, pors, odon och topplösa. I södra delen av sjön ligger en bastu med tillhörande badbrygga. Figur Lilla Bodasjön är en skogssjö med mörkt, humusfärgat vatten och sparsam vattenvegetation. 38

8 42 Bäck från Lilla Bodasjön Beskrivning: Bäcken som rinner från Lilla Bodasjön har bitvis en smal fåra som omges av skogsbruksmark och delvis en bredare mer diffus fåra med sumpmarker på sidorna. Bäckens bredd varierar mellan en halvmeter och en dryg meter. Djupet är bortemot en halvmeter. Vattnet rinner ganska fort. Botten utgörs av humus och grus. De sumpigare partierna är vegetationsrika. Här växer bland annat bäcknate, trubbnate, ältranunkel, skogssäv, hästsvans, dvärgigelknopp, mannagräs, bladvass och kaveldun på en matta av vitmossa. Bedömning: Höga naturvärden knutna till de vegetationsrika sträckorna. En eventuell passage bör utformas så att bäckens naturliga lopp och intilliggande sumpmarker bevaras intakta. 43 Spångatjärn Beskrivning: Spångatjärn är en lite större skogstjärn med mörkt humusfärgat vatten. Dess djup är drygt 9 m. Tjärnen omges av en bård av våtmarksvegetation. Här växer vattenklöver, ängsull och flaskstarr. På en liten våtmarksudde ut i tjärnen växer vitag, pors och enstaka säv. I tjärnen växer även näckrosor. Tjärnen omges av skogsbruksmark. Bedömning: Tjärnen har vissa naturvärden. Vattenmiljön känslig för ingrepp. 44 Fuktsvacka på hygge Beskrivning: Det här objektet utgörs av en fuktsvacka som idag omges av hygge. Marken är blöt. Här växer tuvull, blåbär och ljung på en bädd av vitmossa och björnmossa. Trädskiktet utgörs av gran med inslag av björk och enstaka tall. Träden är förhållandevis klena. Död ved finns i form av torrträd. Objektet har av Skogsstyrelsen klassats som naturvärdesobjekt. I Artoportalen framgår att kattfotslav och havstulpan har påträffats i objektet. Bedömning: Höga naturvärden knutna till den fuktiga miljön. Hydrologi känslig för ingrepp. Eventuellt ingrepp bör utföras med hänsyn tagen till objektets hydrologi. Figur Spångatjärn är en lite större skogstjärn. Tjärnen kantas av våtmarksvegetation. 45 Bäck och sumpskog Beskrivning: Det här objektet utgörs av en liten bäck och blöta marker i anslutning till denna. Objektet har sparats vid en nylig utförd avverkning där omgivande marker kalhöggs. Marken har kalavverkats ända fram till den blöta marken, på flera ställen ända fram till bäcken. På den blöta marken växer gran, björk och klibbal. Här finns en hel del död ved i form av torrträd och vindfällen i hyggeskanten. På marken växer trådstarr, stjärnstarr, kärrviol, vattenklöver och missne. I västra delen av objektet växer tuvull, ängsull, blåbär och ljung. Trädskiktet utgörs här av klen gran med inslag av björk. Objektet utgör en liten del av ett större område som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. Större delen av nyckelbiotopen är dock avverkad. Bedömning: Objektet hyser fortfarande höga naturvärden även om de påverkats negativt av avverkningen på angränsande marker. Hydrologi känslig för ingrepp. Eventuellt ingrepp bör utföras med hänsyn tagen till objektets hydrologi. 39

9 46 Nyckelbiotopsklassad sumpskog 47 Stora Krökingen Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog med gran. Objektet har sparats vid en nylig utförd avverkning där omgivande marker kalhöggs. Trädskiktet domineras av gran med inslag av björk och enstaka klibbal. Träden, som står ganska tätt, är senvuxna och klena. Här finns död ved i form av torrträd, flera med fläkt bark och spår efter insekter. Marken är mycket blöt. I fältskiktet växer missne, stjärnstarr, mannagräs, strandlysing, blåbär och lummer på en matta av björnmossa och vitmossa. Objektet utgör en liten del av ett större område som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. I Artportalen framgår att hål-lav, havstulpanlav och kattfotslav har påträffats i objektet. Större delen av nyckelbiotopen är dock avverkad. Beskrivning: Stora Krökingen är en sjö med brunt vatten. Största djupet i sjön når nästan ner till 16 m. Botten utgörs av sten och humus. Stränderna består av klippor och vegetation. Här växer bland annat pors och tuvstarr. Längs kanterna växer sparsamt med vattenvegetation såsom säv, notblomster, sjöfräken, bladvass, gul och vit näckros. Sjön omges av skogsbruksmark. Stigar ner till sjön tyder på att sportfiske bedrivs här. Bedömning: Mycket höga naturvärden knutna till trädskiktet och den fuktiga miljön. Beståndet bör lämnas intakt och dess hydrologi värnas vid eventuella ingrepp på anslutande marker. Figur Objekt nr 46 utgörs av en nyckelbiotopsklassad sumpskog. Att intilliggande marker nyligen kalavverkats leder till förändringar i såväl markfuktighet som luftfuktighet, något som på sikt kommer att påverka artsammansättningen i objektet. 40

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Södermanlands län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Södermanlands län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Södermanlands län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Beställare Gothia Vind AB 2011-07-12, rev 2011-11-14 Komplettering av Allmänekologisk inventering inför vindkraftsutbyggnad

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Furuby Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Bilaga 5 - Fågel- och naturvärdesinventering 2011 12 Februari 2015 Samrådsunderlag Inventering och bedömning av

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken

Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB. 2015-09-17 Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken Den nya sträckningen av Hållsdammsbäcken kommer att påverka naturvärdesobjekt A1,

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING BURÅSEN DALS-EDS KOMMUN UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDS- PRÖVNING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT 2013-11-05

NATURVÄRDES- INVENTERING BURÅSEN DALS-EDS KOMMUN UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDS- PRÖVNING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT 2013-11-05 NATURVÄRDES INVENTERING BURÅSEN DALSEDS KOMMUN UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDS PRÖVNING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT 20131105 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2011 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Naturvårdsbiologiska urvalskriterier

Naturvårdsbiologiska urvalskriterier Naturvårdsbiologiska urvalskriterier 2010 Kriterier Urvalskriterier För mångfalden viktiga livsmiljöer (klass I-III) Livsmiljöer där mångfalden utvecklas behöver ofta naturvård eller restaurering Kompletterande

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar.

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Foto: Lennart Bratt Bild 2. Tjocka mattor av ris, mossa eller lav breder

Läs mer

Bevarandeplan. Vojmsjölandet SE0810399

Bevarandeplan. Vojmsjölandet SE0810399 Bevarandeplan Vojmsjölandet SE0810399 Namn: Vojmsjölandet Sitecode: SE0810399 Områdestyp: SCI Area: 4872,6 ha Kommun: Vilhelmina Karta: Dikanäs 23 G, ekonomiska kartan 23 G 0-1 e-f och 2-3 e-f Koordinat:

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

LIS Boende och motstående intressen

LIS Boende och motstående intressen LIS Boende och motstående intressen LIS-område 1 Västra Kikkejaur Fornlämningar Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Husgrund, historisk Övrig kulturhistorisk lämning tid (2st) Härd (4st) Fast fornlämning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Naturinventering och naturvärdesbedömning av Bollebygds kommuns skogar

Naturinventering och naturvärdesbedömning av Bollebygds kommuns skogar Naturinventering och naturvärdesbedömning av Bollebygds kommuns skogar 2006 Omslagsbilder: Lunglav (uppe till vänster), havstulpanlav (uppe till höger), kattfotslav (nere till vänster) och hållav (nere

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Strömby

Bevarandeplan för Natura 2000-området Strömby t Strömby enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330185 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari år 2002 Areal:

Läs mer

Områdesbeskrivningar Nyckelbiotoper Jönköping - Etapp 4

Områdesbeskrivningar Nyckelbiotoper Jönköping - Etapp 4 Områdesbeskrivningar Nyckelbiotoper Jönköping - Etapp 4 Huskvarnabergen 1 Huskvarnabergens NR södra branten Nyckelbiotop kl 1 Området består av ekdominerad skog i kraftig sluttning och i bergbranter. Längst

Läs mer

MEDDELANDE NR 2004:52. Lokalisering och inventering av rikkärr i Jönköpings län 2004

MEDDELANDE NR 2004:52. Lokalisering och inventering av rikkärr i Jönköpings län 2004 MEDDELANDE NR 2004:52 Lokalisering och inventering av rikkärr i Jönköpings län 2004 Lokalisering och inventering av rikkärr i Jönköpings län 2004 MEDDELANDE NR 2004: 52 Titel Lokalisering och inventering

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

Porsamossen 25,1 4 1 Lövsumpskog, myrholmar

Porsamossen 25,1 4 1 Lövsumpskog, myrholmar Porsamossen 25,1 4 1 Lövsumpskog, myrholmar Porsamossen är ett våtmarkskomplex ca 0,5 km norr om Björsjön. I områdets sydöstra del har en lövsumpskog utvecklats med företrödesvis björk i trädskiktet men

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

NATURVÅRDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2002-11-28 NATURVÅRDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Del 2 OBJEKTSDEL MED OMRÅDESBESKRIVNINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUN 2002 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Inledning 1 2. Läsanvisningar till

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014 1 1 (10) Dokumentet upprättat Beteckning 150109 Extern slutrapport Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 150120 Grönt bokslut efter slutavverkningar och

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f.

Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f. Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f. Datum: 5 maj 2011 (Reviderad 14 maj 2012) Beställare: Kungälvs kommun (kontaktperson: Linda Andreasson) Konsult: Melica (kontaktperson: Åsa Röstell) Text,

Läs mer

Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010

Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010 Beställare: Norrköpings kommun Josef Erixon Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och syfte... 4 3. Metodik...

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Värdefulla miljöer som skapas av vattendrag på flodplan och exempel på intressanta arter i dessa miljöer

Värdefulla miljöer som skapas av vattendrag på flodplan och exempel på intressanta arter i dessa miljöer Värdefulla miljöer som skapas av vattendrag på flodplan och exempel på intressanta arter i dessa miljöer Peter Nolbrant 2010 02 26 Miljöerna sträcker sig ofta längs längre sträckor längs vattendragen och

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden

Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden Bilaga 3 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Jenny Ångman, miljöplanerare, 08-580 289

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Linda Andersson och Cecilia Nilsson Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del

Läs mer

Åtaganden Hänsyn till Natura 2000-område och naturreservat

Åtaganden Hänsyn till Natura 2000-område och naturreservat Åtaganden Länsstyrelsen har begärt ett förtydligande om vilka åtaganden som Jämtkraft elnät kommer att ta på sig att göra vid anläggning av den nya kraftledningen. Utföra arbeten på tjälad mark I bilaga

Läs mer

Allt det här kan du se

Allt det här kan du se Allt det här kan du se Massor av information som kan vara till nytta för dig Dina fastighetsgränser för den fastighet du markerat i vänsterkanten. Gränser syns för en fastighet i taget. Här finns de beståndsplaneringar

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Naturinventering av Wijk Oppgård

Naturinventering av Wijk Oppgård Naturinventering av Wijk Oppgård Naturföretaget 2013 Inventering och rapport: Karolin Ring Foto: Karolin Ring Layout och kartor: Karolin Ring Redigering: Karolin Ring och Niina Sallmén Naturföretaget,

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Hälsingeskogarna kring Svabensverk Innehåll Uppdraget... 3 Översiktlig beskrivning av inventeringsområdet... 3 Metod... 4 Förstudie från flygbildstolkning... 4 Fältinventering...

Läs mer

Växter i sötvatten. Innehåll. Malmö Naturskola, 2013

Växter i sötvatten. Innehåll. Malmö Naturskola, 2013 Växter i sötvatten Innehåll Andmat... 2 Fräken... 2 Gul svärdslilja... 2 Kabbeleka... 3 Kaveldun... 4 Näckros... 5 Säv... 6 Vass... 7 Pilblad... 8 Vattenmynta... 8 Vattenmöja... 8 1 Andmat Andmat är en

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING KALVEN 1:138, G:A SKOLAN KALVSUND, ÖCKERÖ KOMMUN 2014

NATURVÄRDESINVENTERING KALVEN 1:138, G:A SKOLAN KALVSUND, ÖCKERÖ KOMMUN 2014 NATURCENTRUM AB NATURVÄRDESINVENTERING KALVEN 1:138, G:A SKOLAN KALVSUND, ÖCKERÖ KOMMUN 2014 2014-09-10 Naturvärdesinventering Naturcentrum AB har, på uppdrag av Ramböll, genomfört inventeringar av naturvärden

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14 Långaltsmyr-området Mosse, laggkärr och skog Janne Johansson 2013/14 1 Långalts myr med omgivningar naturtyper och naturvärden Långalts myr med omgivningar inbegriper byarna Långalt, Karsatorp, Lönsjöholm,

Läs mer

RAPPORT 2007/3 INVENTERING AV SVARTOXE I UPPSALA LÄN OCH NORRTÄLJE KOMMUN 2006-2007 (preliminär delrapport) Pär Eriksson

RAPPORT 2007/3 INVENTERING AV SVARTOXE I UPPSALA LÄN OCH NORRTÄLJE KOMMUN 2006-2007 (preliminär delrapport) Pär Eriksson RAPPORT 2007/3 INVENTERING AV SVARTOXE I UPPSALA LÄN OCH NORRTÄLJE KOMMUN 2006-2007 (preliminär delrapport) Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson OMSLAGSFOTO Pär Eriksson PRODUKTION OCH LAYOUT Upplandsstiftelsen

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering

Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering Yvonne Byström och Sophie Gunnarsson WRS Uppsala AB 2009-11-10 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV UPPDRAGET...

Läs mer

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation rapport / årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation Johan Persson, Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Johan Persson,

Läs mer

Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502

Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502 2011-05-02 Sidan 1 av 7 Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502 Beskrivning av området Området är exempel på det för Mellansverige karaktäristiska sprickdalslandskapet med varierad och

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap Ett varierat skogslandskap med stora inslag av lövträd ger goda förutsättningar för vilt och mångfald. Viltvård i skogslandskapet

Läs mer

Ettödeltat. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE0310317. Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04

Ettödeltat. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE0310317. Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04 Bevarandeplan för Natura 2000-område Ettödeltat Områdeskod SE0310317 Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04 Beteckning 0600-40-0317 Bakgrund Natura 2000 handlar om att bevara hotade

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning.

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 2. Fotopunkter. Allmänt om Fotomontagen Det är en stor vindkraftspark vilket gör det svårt att i samma bild förmedla både naturlig storlek på

Läs mer

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Denna redogörelse beskriver den naturvårdspolicy som kommer att tillämpas vid exploateringen av fastigheterna

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Bilaga 1. På kartan är: lokaler för skyddsvärda träd undersökningslokaler i rinnande vatten skyddsvärda sjöar och småvatten. Utsikt från Prässebergen

Bilaga 1. På kartan är: lokaler för skyddsvärda träd undersökningslokaler i rinnande vatten skyddsvärda sjöar och småvatten. Utsikt från Prässebergen Bilaga 1. Lista över naturvårdsobjekt samt över lokaler med hotade och eller sällsynta arter, dessutom skyddsvärda träd och undersökningslokaler i rinnande vatten. På kartan är: objekten lokaler för hotade

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 8 - Naturvärdesinventering av Enetjärn Natur 6 December 2012 Naturvärdesinventering

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

VÄXTER GRODDJUR BOTTENFAUNA

VÄXTER GRODDJUR BOTTENFAUNA INVENTERINGAR I DAMMTJÄRNARNA VÄXTER GRODDJUR BOTTENFAUNA PROGRAM AIRPORT CITY NATURVÅRDSUTLÅTANDE SEPTEMBER 2012 Groddjur, växter och bottenfauna, Dammtjärnarna, Härryda kommun Naturcentrum AB 2012-09-24

Läs mer

PELTOVAARA. 558-åring. Abborrträsk pärlan i parken. En levande. bark som livsmedel och förpackningsmaterial. mångfaldspark i gällivare 67.085 20.

PELTOVAARA. 558-åring. Abborrträsk pärlan i parken. En levande. bark som livsmedel och förpackningsmaterial. mångfaldspark i gällivare 67.085 20. mångfaldspark i gällivare PELTOVAARA hitta hit med gps 67.085 20.347 En levande 558-åring bark som livsmedel och förpackningsmaterial Abborrträsk pärlan i parken Välkommen till SCAs första mångfaldspark

Läs mer

281. Blandlövhage vid Sånnarp. 284. Vårdträdmiljöer och ekhage vid Väggården

281. Blandlövhage vid Sånnarp. 284. Vårdträdmiljöer och ekhage vid Väggården 281. Blandlövhage vid Sånnarp Jäla 3 073 71 7,9 38 Blandlövhage av asp-björktyp Allmän beskrivning: Objektet ligger i norra änden av ett område som betas av nötkreatur. Resterande delar av betesmarken

Läs mer

Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013

Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013 Naturvärdes- och fågelinventering inför planerad kraftledningsdragning från Nylandsbergen till Kråktorpet, Sundsvalls kommun 2013 Rapport 2014-01-14 för E.ON Elnät Sverige AB Pelagia Miljökonsult AB Adress:

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER 1 (6) NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Skärgårdsgruppens inventering av öar i Luleå skärgård 1997 Sandön

Skärgårdsgruppens inventering av öar i Luleå skärgård 1997 Sandön Skärgårdsgruppens inventering av öar i Luleå skärgård 1997 Sandön Sandöklubben, Sandöns östra sida Sture Westerberg, Luleå skärgårdsgrupp 1997 2 Förord Luleå Skärgårdsgrupp utgörs av en fristående arbetsgrupp

Läs mer

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Ekosystemtjänster i svenska skogar Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet SKOG TRÄD SKOG DJUR BÄR SVAMPAR TRÄD SKOG BÄR DJUR SVAMPAR JAKT TRÄD SKOG BÄR DJUR

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 2015-06-12 v3 Sida 1(5) Lickershamns Styrelsen BEWA, PA Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 1 Styrelsens förslag till beslut att antas av stämman

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper 13.3 Växtinventering Östberget Till: Östersunds Kommun Martin Jacobsson, Johanna Eriksson Uppdrag Jämtlands Botaniska Sällskap har fått i uppdrag att leverera underlag, ur botaniskt perspektiv, som delvis

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Syfte Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer