4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2"

Transkript

1 23 Hagesjön Beskrivning: Hagesjön är en lite större sjö med flikig strandkant. Vattnet är mörkfärgat. Botten består av sten och humus. Sjöns största djup ligger på ca 20 m. Stränderna utgörs omväxlande av klippstränder och vegetationsstränder. Vattenvegetationen är sparsam. Vit näckros, gäddnate och säv växer i vikarna. Längs stränderna växer blåtåtel, vitag, topplösa, ljung och pors. På några uddar har äldre tallskog lämnats kvar. Tallarna har knotiga grenar och pansarbark. En lägerplats med vindskydd och eldstad finns på en av uddarna vid sjön. Bedömning: Höga naturvärden knutna sjöns varierade strandlinje. Även den äldre tallskogen på uddarna hyser höga naturvärden. Vattenmiljö känslig för ingrepp. 24 Mindre bäck Figur Runt Hästsjön har en ridå av äldre tall och gran sparats. 22 Kvarlämnad nyckelbiotop på hygge Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett kvarlämnat skogsbestånd som omges av hyggen. Halva beståndet utgörs av tall av varierande ålder som växer på mossemark. Träden är ganska rakvuxna och gamla träd saknas. Enstaka torrrakor finns. I fältskiktet växer tuvull, klockljung, ljung, blåbär, lingon och hjortron. Andra halvan utgörs av en tät grandominerad skog med klena träd på fuktig mark. Denna del är skuggig och i fältskiktet växer mest vitmossor, bland annat spärrvitmossa och kantvitmossa. Tuvull och blåbär förekommer sparsamt. En del av objektet är av Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet. Objektet bör om möjligt lämnas intakt. Beskrivning: Det här objektet utgörs av en mindre bäck som rinner ut i Hagesjön. Bäcken slingrar fram på en matta av vitmossa. Här finns bland annat spärrvitmossa. I den blöta miljön växer ältranunkel, kärrviol, missne, lånke, mannagräs, stjärnstarr, kärrbräken och skogssäv. En kantzon av gran och björk har sparats längs bäcken och här finns en del död ved, bland annat lågor som ligger i vatten. Luftfuktigheten är hög och jämn. Bedömning: Höga naturvärden knutna till bäcken, dess naturliga lopp och den jämna höga luftfuktigheten. Objektet bör lämnas intakt. 25 Bäck från Hagesjön Beskrivning: Bäcken från Hagesjön rinner med ett snabbt flöde mot sydost. Dess lopp är naturligt. Lutningen i terrängen är ganska brant. Bäcken är meterbred. Dess botten består av sten och grus. Här växer bland annat svalting, kärrsilja och löktåg. Ett hygge har tagits upp ända fram till bäcken men dess lopp är fortfarande intakt. Bedömning: Höga naturvärden knutna till själva bäcken. En eventuell passage bör utformas så att bäckens naturliga lopp bevaras. 32

2 Figur Hagessjön är en lite större sjö med likig strandkant. På några av uddarna i sjön har äldre tallskog lämnats kvar. Tallarna har knotiga grenar och pansarbark. 26 Tallmosse N Hagesjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallmosse. Trädskiktet domineras av tall med inslag av björk. I blötare partier ner mot sjön växer även gran. Träden är av varierad ålder, gamla träd saknas dock. Död ved finns i form av torrakor och lågor. Markvegetationen är fattig och utgörs av blåbär, tuvull och ljung. I laggzonen finns lite rikare vegetation med pors, blåtåtel och myrlilja. Bedömning: Vissa naturvärden knutna till trädskiktet. Hydrologi känslig för ingrepp. Ett eventuellt ingrepp bör planeras med hänsyn taget till detta. Figur Objekt nr 24 utgörs av en mindre bäck som rinner mot Hagessjön. En kantzon med skog har lämnats kring bäcken och här inns en del död ved. 33

3 27 Trollsjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av en liten tjärn, Trollsjön, och omgivande skogskärr. Tjärnen har mörkt, humusfärgat vatten. Tjärnen är trots sin ringa storlek hela 6 m djup. I tjärnen växer gul näckros. Vattenspegeln omges av en bård av våtmarksvegetation med vitag, ängsull, klockljung och pors på en matta av vitmossor. På den intilliggande kärrmarken växer tall och björk. I norra delen av objektet finns rikligt med död ved i form av torrakor och vindfällen. Här finns bland annat spår efter insektsgnag och hackspettar. Mindre hackspett observerades vid fältbesöket. Midjehög vegetation med pors och bladvass karaktäriserar kärret. Här växer även myrlilja och ljung. I och i anslutning till kärret finns rikligt med spår efter älg och en tjur observerades vid besöket. Bedömning: Skogskärret hyser mycket höga naturvärden knutna främst till trädskiktet. Hydrologi känslig för ingrepp. Objektet bör lämnas intakt. 28 Stora Bodasjön Beskrivning: Stora Bodasjön är en långsmal sprickdalsjö som omges av skogsbruksmark. En kantzon med tall och björk har lämnats mot den brukade skogen. Stränderna är ganska branta och strandzonen därför smal. Stränderna utgörs främst av klippstränder men här finns även vegetationsstränder. I strandkanten växer trådstarr, flaskstarr, klockljung och myrlilja. I vattnet växer notblomster och vit näckros. Vattnet är mörkt och klart. Botten utgörs av sten, grus och humus. Sjöns djupaste partier når ner till 18 m. Figur Trollsjön omges av en bård av våtmarksvegetation med vitag, ängsull, klockljung och pors på en matta av vitmossor. Figur Stora Bodasjön är en långsmal sprickdalsjö som omges av skogsbruksmark. 34

4 29 Bäck från Stora Bodasjön till Stora Krökingen Beskrivning: Det här objektet utgörs av en bäck som rinner från Stora Bodasjön till Stora Krökingen. Från Stora Bodasjön rinner bäcken ganska brant och här finns i en ravin rester av en kvarn eller dammbyggnad. Stengrunderna står kvar invid vattnet. I den branta ravinen är luftfuktigheten hög och miljön är därför rik på mossor. Bland annat noterades kranshakmossa och stor bräkenmossa. Skogen i anslutning till bäcken domineras av gran med inslag av klibbal och rönn. Här finns även en del ormbunkar och vedsvampar. Bäcken följer sedan ett fuktstråk mot öster. Dess vatten är klart och botten utgörs av sand och grus. En översilningszon med våtmarksvegetation på båda sidor om bäcken hyser en något rikare våtmarksvegetation med bland annat blåtåtel, bergslok, kärrsilja och slidstarr. I vattnet växer olika vattenmossor, bäcknate och vattenklöver. Sista delen av bäcken har en ganska brant lutning. Denna del omges av hygge och ungskog. Bäcken är ca 1-2 m bred och åtminstone halvmeterdjup. Botten är i denna nedre del stenig. En kantzon med gran och klibbal har lämnats mot hygge och här finns en hel del död ved i form av vindfällen från hyggeskanten. Vegetationen längs bäcken är ganska rik. Här växer arter som stenbär, bergslok, hultbräken, smultron och blåtåtel. Bedömning: Bäcken hyser mycket höga naturvärden, detta mycket tack vare att en så bred kantzon har lämnats så att hela översilningszonen med dess hydrologi är intakt. Bäckens lopp är varierat med flera olika naturkvaliteter. Det är viktigt att bäckens lopp får förbli naturligt och att hydrologin bevaras intakt. Även strandzoner och kantzoner bör hållas intakta. Figur Ganska nära utloppet från Stora Bodasjön inns resterna av en kvarn eller dammbyggnad. Figur Längs nedre delen av bäcken, innan den rinner ut i Stora Krökingen inns en hel del död ved och en lite rikare lora. 35

5 30 Sumpskog i anslutning till bäck Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog i anslutning till ovan beskrivna bäck. Trädskiktet utgörs av gran, tall och björk av varierade åldrar. Riktigt gamla träd saknas dock. Död ved finns i form av torrträd, högstubbar, lutande träd och enstaka vindfällen i kant mot hygge. Markvegetationen karaktäriseras av tuvull, blåbär, lingon och hjortron på en matta av björnmossa och vitmossa. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet, den höga luftfuktigheten och hydrologin. Hydrologi känslig för ingrepp. Objektet bör lämnas intakt. 31 Fuktstråk med Anders-Perssjön Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett fuktstråket som leder från Hagesjön mot Stora Krökingen. Stråket utgörs av ett brett öppet våtmarksstråk med diffust lopp. Här växer bland annat pors, flaskstarr, trådstarr, kärrsilja och bladvass. I själva bäckfåran, där denna kan skönjas, växer bäcknate och vattenklöver. I kanterna växer klibbal, tall och björk. I stråket finns en tjärn, Anders-Perssjön, som omges av en våtmarksbård. I tjärnen växer vit näckros och nate. I strandkanten växer pors, flaskstarr, blåtåtel och bladvass. I kantzonen mot omgivande skogsbruksmark växer även björk och klibbal. Bedömning: Höga naturvärden knutna till den fuktiga miljön. Hydrologi känslig för ingrepp. En eventuell passage bör utformas så att hydrologin behålls intakt. 33 Äldre skogsbestånd Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett skogsbestånd på delvis sumpig och delvis torr mark. I den sumpiga delen växer grandominerad ganska klenvuxen skog med inslag av tall. I den torra delen växer främst tall. Det är äldre ståtliga furor. I beståndet finns en del död ved i form av enstaka torrakor och lågor. Markskiktet utgörs av ris och tuvull. Vid fältbesöket stöttes en tjäder upp här. Bedömning: Höga naturvärden knutna till trädskiktet. 34 Gransjön Beskrivning: Gransjön är en liten sjö med mörkt, humusfärgat vatten och näckrosor. Sjöns botten består av humus och dess största djup är ca 8 m. Sjön omges av en smal bård av gungfly och en rand av björkar innan omgivande skogsbruksmark tar vid. Längs kanten växer vattenklöver, flaskstarr, kråkklöver, kärrsilja, tuvull, hjortron och tranbär. 32 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en svacka med ett skogskärr. Genom objektet rinner bäcken från Hagesjön men dess lopp är diffust och fåran dold i vegetation. Marken är mycket blöt. Här växer en tät skog med björk och tall. Träden är klena. Död ved finns, dock endast av klena dimensioner. Midjehög vegetation av bladvass och pors karaktäriserar objektet. Här växer även tuvull, hundstarr, rundsileshår, korallrot, kärrviol och vattenklöver. Bedömning: Höga naturvärden och hydrologi känslig för ingrepp. Figur Gransjön är en av områdets talrika mindre sjöar. 36

6 35 Rönnekullsmaden 37 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog med gran. Här finns en stor mängd torrträd av gran, flera av dem med fläkt bark och spår efter insektsgnag. Här finns också hålträd, högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier, både av barrved och lövved. Objektet utgör en bra miljö för hackspett och hålhäckande småfåglar. På marken växer tuvull tranbär, blåbär, hjortron, stjärnstarr och sileshår på en matta av vitmossa och björnmossa. Objektet omges av äldre granskog. Bedömning: Mycket höga naturvärden knutna till den stora mängden död ved och den fuktiga miljön. Objektet bör lämnas intakt och en kantzon sparas runt om. Figur Rönnekullsmaden utgörs av en sumpskog med gran. Här inns en stor mängd död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor. 36 Kroppetjärn Beskrivning: Kroppetjärn är en mindre skogssjö med mörkt, humusfärgat vatten. Dess största djup är drygt 8 m. I sjön växer vit näckros och säv. Sjön omges av skog som brukas ända fram till strandlinjen. Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett bladvassdominerat skogkärr. I kanterna växer klibbal, björk, gran och tall. Det rör sig uteslutande om klena träd. Här finns även vide. En liten bäck rinner till kärret. Denna rinner i en ganska brant sluttning. Floran i anslutning till bäcken skvallrar om ett visst mineralnäringsinnehåll i marken. Här växer bland annat blodrot, blåtåtel, bergrör, vildkaprifol, hultbräken och hallon. I anslutning till bäcken finns även en del nyare vindfällen. Bedömning: Objektet hyser vissa naturvärden och har en hydrologi som är känslig för ingrepp. 38 Abborrtjärn och anslutande sumpskog Beskrivning: Det här objektet utgörs av Abborrtjärn, en liten skogstjärn, och ett stråk av sumpskog längs en svacka norrut från tjärnen. Tjärnen kantas av våtmarksvegetation med trådstarr, flaskstarr, vitag, pors, vattenklöver, tranbär och enstaka kaveldun. I tjärnen växer även vit näckros. Sumpskogen i anslutning till tjärnen är av varierande karaktär. Väster om tjärnen domineras trädskiktet av tall med inslag av björk och gran. Tallarna har ganska vida kronor och knotiga grenar. Här finns högstubbar och torrakor. I fältskiktet växer tuvull, blåbär, ljung och pors. Längs en svacka i terrängen norrut från tjärnen växer en sumpskog som karaktäriseras av senvuxna granar vars stammar är grå av lavar. Här är marken mycket blöt. Missne, mannagräs och vattenklöver växer i en matta av vitmossa och björnmossa. Här finns en stor mängd död ved, både stående och liggande. Längs objektets östra kant löper en ganska brant bergsluttning som hjälper till att bevara luftfuktigheten i området på en konstant hög nivå. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Detta ovanligt stora sumpskogsobjekt hyser mycket höga naturvärden knutna till de senvuxna träden, den höga luftfuktigheten och hydrologin. Objektet bör lämnas intakt. 37

7 40 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av en fuktsvacka med ett mindre skogskärr. Marken är blöt. Markfloran är rik, här växer bland annat trådstarr, ängsstarr, slidstarr, nålstarr, kärrviol, rundsileshår, blodrot, kärrsilja, ängsull och blåtåtel. Trädskiktet utgörs av gran, björk och klibbal med inslag av tall. Här finns senvuxna träd och rikligt med död ved i form av stående torrträd med fläkt bark och spår efter insektsgnag. Blodlav växer på flera stammar i objektet. Objektet omges av hygge och gallringsskog. Även i objektet har gallring utförts, det är främst klibbal som gallrats bort. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Vissa naturvärden knutna till trädskiktet, den döda veden och den rika markfloran. Hydrologin är känslig för ingrepp. Eventuella ingrepp bör ske varsamt. Figur Från Abborrtjärn löper ett stråk med sumpskog norrut. 39 Skogskärr Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett skogskärr. En bäck rinner till objektet och från objektet. Genom objektet är bäckfåran dock diffus. Marken är mycket blöt. De centrala delarna av kärret är öppna men merparten är trädbärande. Trädskiktet utgörs av gran, tall, björk och enstaka klibbalar. Träden är mestadels klena. Här finns en hel del torrträd och enstaka lågor i vatten. På marken växer vattenklöver, kärrviol, kråkklöver, hultbräken, tuvull, trådstarr och nålstarr. I kanten av kärret hittades även rödgul trumpetsvamp. Det är en art som signalerar att det finns kalk och andra mineraler. Den växer ofta vid källor och där det finns rörligt markvatten. Objektet har påverkats av de skogsbruksåtgärder som utförts på intilliggande marker. Objektet har i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Bedömning: Höga naturvärden knutna till den blöta marken och i viss mån även till trädskiktet. Objektet bör lämnas intakt och eventuella åtgärder på intilliggande mark planeras så att objektets hydrologi inte påverkas. 41 Lilla Bodasjön Beskrivning: Lilla Bodasjön är en skogssjö med mörkt humusfärgat vatten. Sjön är knappt 7 m djup och dess botten består av humus. Stränderna utgörs ömsom av klippstränder och ömsom av vegetationsstränder. Strandzonen är smal. I vattnet växer sparsamt med bladvass, säv och vit näckros. Längs strandkanten växer trådstarr, flaskstarr, pors, odon och topplösa. I södra delen av sjön ligger en bastu med tillhörande badbrygga. Figur Lilla Bodasjön är en skogssjö med mörkt, humusfärgat vatten och sparsam vattenvegetation. 38

8 42 Bäck från Lilla Bodasjön Beskrivning: Bäcken som rinner från Lilla Bodasjön har bitvis en smal fåra som omges av skogsbruksmark och delvis en bredare mer diffus fåra med sumpmarker på sidorna. Bäckens bredd varierar mellan en halvmeter och en dryg meter. Djupet är bortemot en halvmeter. Vattnet rinner ganska fort. Botten utgörs av humus och grus. De sumpigare partierna är vegetationsrika. Här växer bland annat bäcknate, trubbnate, ältranunkel, skogssäv, hästsvans, dvärgigelknopp, mannagräs, bladvass och kaveldun på en matta av vitmossa. Bedömning: Höga naturvärden knutna till de vegetationsrika sträckorna. En eventuell passage bör utformas så att bäckens naturliga lopp och intilliggande sumpmarker bevaras intakta. 43 Spångatjärn Beskrivning: Spångatjärn är en lite större skogstjärn med mörkt humusfärgat vatten. Dess djup är drygt 9 m. Tjärnen omges av en bård av våtmarksvegetation. Här växer vattenklöver, ängsull och flaskstarr. På en liten våtmarksudde ut i tjärnen växer vitag, pors och enstaka säv. I tjärnen växer även näckrosor. Tjärnen omges av skogsbruksmark. Bedömning: Tjärnen har vissa naturvärden. Vattenmiljön känslig för ingrepp. 44 Fuktsvacka på hygge Beskrivning: Det här objektet utgörs av en fuktsvacka som idag omges av hygge. Marken är blöt. Här växer tuvull, blåbär och ljung på en bädd av vitmossa och björnmossa. Trädskiktet utgörs av gran med inslag av björk och enstaka tall. Träden är förhållandevis klena. Död ved finns i form av torrträd. Objektet har av Skogsstyrelsen klassats som naturvärdesobjekt. I Artoportalen framgår att kattfotslav och havstulpan har påträffats i objektet. Bedömning: Höga naturvärden knutna till den fuktiga miljön. Hydrologi känslig för ingrepp. Eventuellt ingrepp bör utföras med hänsyn tagen till objektets hydrologi. Figur Spångatjärn är en lite större skogstjärn. Tjärnen kantas av våtmarksvegetation. 45 Bäck och sumpskog Beskrivning: Det här objektet utgörs av en liten bäck och blöta marker i anslutning till denna. Objektet har sparats vid en nylig utförd avverkning där omgivande marker kalhöggs. Marken har kalavverkats ända fram till den blöta marken, på flera ställen ända fram till bäcken. På den blöta marken växer gran, björk och klibbal. Här finns en hel del död ved i form av torrträd och vindfällen i hyggeskanten. På marken växer trådstarr, stjärnstarr, kärrviol, vattenklöver och missne. I västra delen av objektet växer tuvull, ängsull, blåbär och ljung. Trädskiktet utgörs här av klen gran med inslag av björk. Objektet utgör en liten del av ett större område som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. Större delen av nyckelbiotopen är dock avverkad. Bedömning: Objektet hyser fortfarande höga naturvärden även om de påverkats negativt av avverkningen på angränsande marker. Hydrologi känslig för ingrepp. Eventuellt ingrepp bör utföras med hänsyn tagen till objektets hydrologi. 39

9 46 Nyckelbiotopsklassad sumpskog 47 Stora Krökingen Beskrivning: Det här objektet utgörs av en sumpskog med gran. Objektet har sparats vid en nylig utförd avverkning där omgivande marker kalhöggs. Trädskiktet domineras av gran med inslag av björk och enstaka klibbal. Träden, som står ganska tätt, är senvuxna och klena. Här finns död ved i form av torrträd, flera med fläkt bark och spår efter insekter. Marken är mycket blöt. I fältskiktet växer missne, stjärnstarr, mannagräs, strandlysing, blåbär och lummer på en matta av björnmossa och vitmossa. Objektet utgör en liten del av ett större område som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. I Artportalen framgår att hål-lav, havstulpanlav och kattfotslav har påträffats i objektet. Större delen av nyckelbiotopen är dock avverkad. Beskrivning: Stora Krökingen är en sjö med brunt vatten. Största djupet i sjön når nästan ner till 16 m. Botten utgörs av sten och humus. Stränderna består av klippor och vegetation. Här växer bland annat pors och tuvstarr. Längs kanterna växer sparsamt med vattenvegetation såsom säv, notblomster, sjöfräken, bladvass, gul och vit näckros. Sjön omges av skogsbruksmark. Stigar ner till sjön tyder på att sportfiske bedrivs här. Bedömning: Mycket höga naturvärden knutna till trädskiktet och den fuktiga miljön. Beståndet bör lämnas intakt och dess hydrologi värnas vid eventuella ingrepp på anslutande marker. Figur Objekt nr 46 utgörs av en nyckelbiotopsklassad sumpskog. Att intilliggande marker nyligen kalavverkats leder till förändringar i såväl markfuktighet som luftfuktighet, något som på sikt kommer att påverka artsammansättningen i objektet. 40

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Furuby Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Bilaga 5 - Fågel- och naturvärdesinventering 2011 12 Februari 2015 Samrådsunderlag Inventering och bedömning av

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun

Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun Inventering och bedömning av naturvärden 2008-12-17 Följande personer har medverkat i projektet: Jan Henriksson inventering, bedömningar

Läs mer

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14

Långaltsmyr-området. Mosse, laggkärr och skog. Janne Johansson 2013/14 Långaltsmyr-området Mosse, laggkärr och skog Janne Johansson 2013/14 1 Långalts myr med omgivningar naturtyper och naturvärden Långalts myr med omgivningar inbegriper byarna Långalt, Karsatorp, Lönsjöholm,

Läs mer

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Läs mer

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Linda Andersson och Cecilia Nilsson Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del

Läs mer

Naturvårdsplan för Håbo kommun

Naturvårdsplan för Håbo kommun Beskrivning av områden Naturvårdsplan för Håbo kommun Bevarande och utveckling Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-28 Text Anna Atterlöf och Marianne Kahn, Håbo kommun (Plandel) Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen

Läs mer

Restaurering av Ätran

Restaurering av Ätran Svenljunga kommun Restaurering av Ätran - naturvärdesbedömning och åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och minskad översvämningsrisk Peter Nolbrant 2005 2 Sammanfattning. 4 Inledning. 7 Syfte...

Läs mer

Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering

Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering Nacka kommun Karaktärisering av Karbosjöns ekosystem samt bedömning av effekter av nivåreglering Yvonne Byström och Sophie Gunnarsson WRS Uppsala AB 2009-11-10 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV UPPDRAGET...

Läs mer

Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005

Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005 Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005 Kärrstjärnblomma Utförd av Biolog Bernt Persson Förord Som ett led i att uppnå Västernorrlands regionala miljökvalitetsmål Hav i balans samt levande

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 NATURVÅRDSPROGRAM FÖR MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 Miljökontoret Förord Naturen i Mjölby kommun är mycket rik och omväxlande, med både skogsbygd, övergångsbygd och slättbygd.

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Naturhänsyn vid slutavverkning

Naturhänsyn vid slutavverkning Naturhänsyn vid slutavverkning 2013 SCA Skog SCA är Europas största privata skogsägare, med mark från kust till fjäll. Vi är även en stor aktör hos privata markägare. Vi har därmed ett stort ansvar för

Läs mer

Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502

Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502 2011-05-02 Sidan 1 av 7 Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag 20110502 Beskrivning av området Området är exempel på det för Mellansverige karaktäristiska sprickdalslandskapet med varierad och

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

7.3.2 Vombs fure - Vombsjön

7.3.2 Vombs fure - Vombsjön 7.3 Vombsänkan Vombs fure, norra delen 7.3.2 Vombs fure - Vombsjön Naturförhållanden Vombs by ligger i ett stort sandområde som avgränsas av lägre och fuktiga marker med Vombsjön i norr, Vombs ängar i

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun

Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun Sida 1/12 Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun Länsstyrelsen i Jönköpings län Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping Telefon 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58

Läs mer

Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Skötselplan för Nåttarö naturreservat Nåttarö naturreservat Skötselplan Datum 2008-05-16 1 (40) Beteckning 511-2006-87653 0136-02-17 Bilaga 2 Till Länsstyrelsens beslut om bildande av Nåttarö naturreservat Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Läs mer

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson 121 Pålsbo äng 40 Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson Innan konstgödselns tid var ängarna bondens viktigaste markslag. Idag är ängar mycket ovanliga och den typiska floran

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282 i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å= k~íìêëâóçç Marie Hedman 063-14 63 40 Hanna Wallén 063-14 62 76 a~íìã Utkast den 14 februari -06 aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 511- -05 Bevarandeplan för Natura 2000-område

Läs mer

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Skötselbilaga KONCEPT nr3 2009-03-17 1 Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Handlingar Skötselplanen omfattar: Skötselavtal Denna skötselbilaga Kartbilaga med skötselområden Bakgrund

Läs mer

SPÅNENLEDEN. Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden

SPÅNENLEDEN. Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden SPÅNENLEDEN Ett informationsmaterial om naturvärden utmed leden Innehållsförteckning Inledning... 3 Beskrivning... 4 1 Vacker gammal tall... 4 2 Högproduktiv granskog... 4 3 Kantzon mot sjö med olika lövträd...

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN INNEHÅLL BESKRIVNINGSDEL... 3 1. SYFTE... 3 2. ÖVERSIKTSKARTA OCH ADMINISTRATIVA DATA... 3 3. HISTORISK, NUVARANDE OCH FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING... 4 3.1 Berggrund,

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

Utredning Rocksjön. natur- och kulturvärden åtgärder för naturvård och rekreation. Stadsbyggnadskontoret. Godkännandehandling KF 2005-03-31 77

Utredning Rocksjön. natur- och kulturvärden åtgärder för naturvård och rekreation. Stadsbyggnadskontoret. Godkännandehandling KF 2005-03-31 77 Utredning Rocksjön natur- och kulturvärden åtgärder för naturvård och rekreation Stadsbyggnadskontoret Godkännandehandling KF 2005-03-31 77 Utredning Rocksjön Natur- och kulturvärden Åtgärder för naturvård

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Naturreservaten. i Hogdalsbygden. Framtid Hogdal

Naturreservaten. i Hogdalsbygden. Framtid Hogdal Naturreservaten i Hogdalsbygden Framtid Hogdal Denna informationsskrift har kommit till som en del i det Lokalt Naturvårdsprojektet Hållbart nyttjande av naturreservaten i Hogdalsbygden. Syftet med projektet

Läs mer

Ekoparksplan. Naakajärvi

Ekoparksplan. Naakajärvi Ekoparksplan Naakajärvi Förord Sveaskog har i sin miljöpolicy bestämt att 20 procent av den produktiva skogsmarken ska användas till naturhänsyn och naturskydd. Nivån bygger på den bedömning av behov som

Läs mer

Va n d r a i M u n k f o r s

Va n d r a i M u n k f o r s Vandra i Munkfors Vandra i Munkfors ett lokalt naturvårdsprojekt Under 2004-2006 inledde regeringen en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål

Läs mer