Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010"

Transkript

1 Beställare: Norrköpings kommun Josef Erixon Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010

2 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Metodik Resultat Översiktlig beskrivning av området Naturvärden i landmiljön Vattenområdena och dess naturvärden Bedömning av påverkan på naturvärden i land- och vattenmiljöer Påverkan och effekter på landmiljöer Påverkan och effekter på vattenmiljöer Påverkan på riksintresset för naturvård i Östergötland skärgård Påverkan på riksintresset för friluftsliv i Östergötland skärgård Påverkan på växt- och djurlivet inom strandskyddsområdet Slutsatser och rekommendationer till detaljplan Referenser Områdesbeskrivningar AEI landmiljöer Rapporten bör citeras som: Björklind R. & Lundkvist. E Naturinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo Calluna AB, Linköping. I löpande text: (Björklind & Lundkvist 2010). Projektets organisation: Elisabeth Lundkvist projektledare och rapport, Robert Björklind inventering av land- och vattenmiljöer och rapport. Kontaktperson för denna rapport: Elisabeth Lundkvist, eller Internt projekt: ELT0005 Arkösund Kälebo AEI

3 1. Sammanfattning Calluna AB har på uppdrag av Norrköpings kommun utfört en naturvärdesinventering inför detaljplan vid Kälebo, Arkösund. Inventeringen av landmiljöer genomfördes i april 2010 och strandmiljöerna besöktes i maj De högsta värdena i landmiljön finns i hällmarkstallskogar med tallar med en ålder upp mot 200 år. Den rödlistade (NT) talltickan påträffades på flera av dessa lokaler. Totalt avgränsades sex värdefulla områden, varav två bedömdes ha mycket högt naturvärde. Landmiljöerna med mycket högt och högt naturvärde är olämpliga att bebygga ur naturvärdessynpunkt. Om dessa bebyggs riskerar man påtaglig skada på riksintresset för naturvård. Om man däremot undviker områden med högst naturvärden kommer riksintresset inte att påverkas alls. Riksintresset för friluftsliv kan lokalt påverkas negativt av minskad tillgänglighet och till viss del synintryck från sjösidan, men i förhållande till hela riksintresset bedöms den planerade verksamheten inte medföra påtaglig skada. I det strandnära området planeras verksamheter som bryggor, badmöjligheter och båtuppställningsplats/parkering. I områdena för planerade bryggor förekommer hårdbotten med vegetation som är känslig. Om hänsyn tas blir dock påverkan liten på området som helhet. I viken söder om Vaktudden finns bör viss vegetation sparas. I området för planerad båtuppställningsplats finns ett större vassområde som fortsätter söderut mot Vaktudden. Om det södra vassområdet sparas kan man utan att riskera skada på naturvärden ta bort vass för att etablera båtuppställningsplats. De planerade åtgärderna i den strandnära miljön och i vattenmiljön bedöms således inte påverka riksintressena för naturvård och friluftsliv negativt om föreslagna skyddsåtgärder vidtas. Värdefullt växt- och djurliv inom strandskyddsområdet är främst knutet till de gamla tallmiljöerna. Dessa finns i områdets södra del (Kälebo 2:49 och 2:40). Om de avverkas minskar chansen till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för flora och fauna och man bör undvika att bebygga dessa områden. 3

4 2. Bakgrund och syfte Projekt: ELT0005 Arkösund Kälebo AEI 2010 Våren 2010 fick Calluna AB i uppdrag av Norrköpings kommun att utföra en naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer vid Arkösund, Kälebo i samband med att en detaljplan ska upprättas för området (figur 1). Detaljplanen syftar till att projektera bostäder och verksamheter, samt vissa anläggningar i vatten som bryggor och badmöjligheter. Naturvärdesinventeringen ska avgränsa värdefull natur och bedöma dess känslighet för exploatering av bostäder och verksamheter inom ett avgränsat område. Detta är ingen miljökonsekvensbeskrivning utan ett underlag till en sådan. De konsekvenser som redovisas utgår från vad en naturmiljö är känslig för och hur den normalt påverkas av en exploatering med husbebyggelse och vattenverksamhet. Figur 1. Planområdet, figur hämtad ur Program tillhörande detaljplan. Dnr SPN-263/2008. Den södra delen av lila område i norr är planerad båtuppställningsplats. 4

5 3. Metodik Projekt: ELT0005 Arkösund Kälebo AEI 2010 Naturvärdesinventeringen på land utfördes Metodiken är anpassad för att relativt snabbt finna natur med höga värden i exploateringssammanhang och benämns Allmänekologisk Inventering (AEI). Inventeringen utförs genom att genomströva exploateringsområdet och på så sätt kartlägga natur med högre naturvärden än så kallad vardagsnatur. Vid inventeringen söker man efter komponenter som kan kopplas till naturvärden som t.ex. död ved, grova träd och hydrologiskt intakta sumpskogar. Man söker i potentiella områden även efter kärlväxter, lavar, svampar och mossor som är rödlistade eller räknas till signal- och indikatorarter. Dessa kan i olika grad visa på värdefulla naturområden där nämnda växter har specifika krav på sin miljö. En sammanställning görs för respektive delområde som beskriver dess karaktär och komponenter, som t.ex. trädslag, trädskiktets slutenhet, död ved och förekommande vegetation. Ett särskilt stycke skrivs som lyfter fram de främsta naturvärdena i området och här används ofta förekommande signalarter. Områdena klassas sedan efter en tregradig skala: Klass 1 innebär mycket höga naturvärden och kan sägas motsvara riksintresse och regionalt intresse. Klass 2 innebär höga naturvärden och motsvarar ungefär kommunalt intresse. Klass 3 innebär naturvärden och är lokalt intresse och i vissa fall natur som kan räknas som framtidsvärden. Oklassade områden är mindre känsliga för exploatering, de hyser inga särskilt värdefulla strukturer eller arter. Vattenmiljöerna inventerades Exploateringsområdena som ligger i vattenmiljöer har undersökts från land genom att gå längs stranden och dokumentera viktiga strukturer såsom bottensubstrat, djupförhållanden, exponering, förekomst av växtlighet under och ovan vattenytan. 5

6 4. Resultat 4.1. Översiktlig beskrivning av området Detaljplaneområdet ligger söder om Arkösund och öster om Kälebo i direkt anslutning och i närhet till Östersjön. Området är kuperat med bergiga höjder som domineras av tallskog och hällmarksskog. I stora delar av detaljplaneområdet växer gamla till mycket gamla tallar och de äldsta bedöms vara minst 200 år. I höjdområdena förekommer ofta ett större inslag av död ved och signalarter som blåmossa, tallticka och grovticka. I flackare partier är skogen generellt yngre och mer skogligt brukad mot de mer plockhuggna höjdpartierna. I de flackare delarna centralt och österut förekommer tomter och båtuppställningsplatser. Stränderna längs exploateringsområdet är vind- och vågexponerade och domineras av blockiga stränder och hårda bottnar. I vindskyddade lägen växer vass Naturvärden i landmiljön Vid inventeringen av landmiljöer har sex områden avgränsats som naturvärdesområden. Två områden har fått naturvärdesklass 1, ett område har fått naturvärdeklass 2 och tre områden har fått naturvärdesklass 3. De områden som har fått högst naturvärdesklass (klass 1 och 2) är samtliga hällmarkskogar med gamla till mycket gamla tallar och ett större inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier. I områdena förekommer signalarter som tallticka, grovticka och blåmossa som visar på höga skogliga värden och med dessa arter förekommer ofta rödlistade arter. Talltickan är från 2010 rödlistad (NT). I många av träden förekommer hål efter spillkråka. Även i de områden som fått naturvärdesklass 3 är värdena i stora drag knutna till gamla tallar. Detaljerade områdesbeskrivningar finns i bilaga 1 och sammanfattande information om dessa områden i tabell 1. Karta finns i figur 2. Områden som inte klassats är möjliga att exploatera utan att man tar särskild hänsyn. Där saknas värdefulla strukturer och arter. 6

7 Tabell 1. Naturvärdesklassade områden landmiljöer. Områdesnummer framgår i figur 2. Områdesnr Naturvärdesklass Naturtyp Värdekomponenter Känslighetsbedömning 1 1 Hällmarkskog Gamla tallar minst 200 år, generellt gamla träd, signalarterna grovticka och rödlistade (NT) Området är mycket värdefullt och de gamla träden går inte att kompensera för inom en rimlig tidsram. Området har urskogskaraktär och en uppsplittring vore mycket talltickan, rikligt med negativ. Om området ändå död ved i olika bebyggs är ytterkanterna nedbrytningsstadier. lämpligast för att behålla ett så Spillkråkehål. stort homogent område som möjligt. Området är mycket 2 3 Tallar på tomtmark Inslag av äldre tall. Ca 100 år 3 3 Barrskog Grova granar, äldre tallar ca år, signalarten gammelgranlav 4 2 Hällmarkskog Gamla tallar äldsta ca 200 år, inslag av död ved. Generellt gamla tallar. Spillkråkehål. 5 3 Tallskog Äldre tallar som är ca 100 år. Spillkråkehål. 6 1 Hällmarkskog Inslag av gamla tallar minst 200 år, generellt gamla träd, signalarten och rödlistade (NT) tallticka, död ved i olika nedbrytningsstadier. Spillkråkehål. Projekt: ELT0005 Arkösund Kälebo AEI 2010 känsligt. Inslaget av äldre tall kan vara viktigt för arters spridning. Tallarna är dock tämligen unga och kan kompenseras av att avsätta värdefulla tallar i omgivningen. Området är mindre känsligt. Skogen är produktionspräglad men med inslag av äldre träd. Gammelgranlaven indikerar hög luftfuktighet och trädkontinuitet vilket gynnar ovanliga arter. Området är dock relativt trivialt och kan kompenseras av att avsätta andra naturområden. Området är mindre känsligt. Området i stort har stora värden med gamla träd som inte går att kompensera för inom en rimlig tidsram. En exploatering av området skulle innebära en negativ uppsplittring av området. Norr om ledningen är skogen generellt något yngre än de södra delarna. Den norra delen är således bättre att bebygga. Området är känsligt. Området innehåller gamla tallar som kan vara viktigt för spridningen av arter i omgivningarna. Träden är tämligen gamla men kompensationsåtgärder genom att avsätta annan värdefull skog vore möjlig. Området är mindre känsligt. Området är mycket värdefullt och de gamla träden går inte att kompensera för inom en rimlig tidsram. Området har delvis urskogskaraktär och en uppsplittring vore negativ. Den nordvästra delen längs med vägen har generellt något yngre träd även om gamla träd förekommer spritt i området. Området är mycket känsligt. 7

8 1 3 2 Skala: 1 : Figur 2. Naturvärdesklassade landområden. Karta från Länsstyrelsens Länskartor. Streckad svart linje = inventerat område. Streckad svart linje: inventerat område Röd: Klass Röd 1, Mycket färg = höga klass naturvärden. 1, mycket höga Gul klass naturvärden 2, Höga naturvärden. Grön klass 3, Naturvärden Gul färg = klass 2, höga naturvärden Grön färg = klass 3, naturvärden Ofärgat = oklassat. Befintlig tomtmark eller områden med vardagsnatur. 1 Siffror hänvisar till områdesnummer. Beskrivning finns i tabell 1 samt i bilaga

9 4.3. Vattenområdena och dess naturvärden Projekt: ELT0005 Arkösund Kälebo AEI 2010 I planområdets sydöstra del (se figur 1) planeras det för bryggor/badmöjligheter. Området ligger vid Östansjö och fortsätter in i viken mot Vaktudden. Strandområdet är en tallbevuxen bergshöjd ner mot havet. Stranden närmast vattenlinjen domineras av block som längre ut i vattnet övergår till mindre sten och hårdbotten (bild 1). På några ställen går flata hällar ut i vattnet. Stranden är exponerad och blåstång ligger uppspolad på stranden. Från stranden och ca 5 m ut är bottnen svagt sluttande. Stora delar av denna blockiga steniga botten är täckt av blåstång, stenar nära stranden har påväxt av alger. Den exponerade strandlinjen ger god vattenomsättning. Naturvärdet på hårda bottnar med blåstång är högt och utformningen av bryggor har betydelse för hur stor påverkan det blir. Bild 1. Område för planerade bryggor i sydost. Längs strandlinjen norrut i viken mellan Östansjö och Vaktudden planeras också för bryggor/badmöjligheter (se figur 1). I norr och söder angränsar viken till tomtmark och i väster passerar en väg. Tomtmarken i söder utgörs av hårdgjord yta medan det i norr är trädbeklädd tomtmark närmast vattnet. Långt in i viken finns en brygga med betongfundament som försämrar vattenutbytet något i viken. Stranden är långgrund och längst in i viken växer rikligt med vass (bild 2). Längre ut i vattnet växer blåstång på en botten som ger intrycket av att vara ganska hård men där lite sediment har ansamlats. Blåstång växer allmänt i vattenområdet men saknas helt i vissa områden. Blåstången i detta område är pålagrad av sediment. Viken är grund och rikligt med småfisk syntes simma omkring vid inventeringstillfället. Den grunda och delvis skyddade viken utgör en bra uppväxtplats för fisk och vassen kan fungera som gömställe och lekplats för fisk. Det vassbeklädda området är dock litet. 9

10 Naturvärdena består i att området tycks viktigt som uppväxtområde för fisk. Blåstången har lägre kvalitet här. Bild 2. Område i viken mellan Vaktudden och Östansjö där bryggor planeras att anläggas. Det tredje vattenområdet som berörs av detaljplanen ligger i norr, norr om Vaktudden och upp till Jaktskär där båtuppställningsplatser finns idag (lila område i figur 1). De norra delarna består av hårdgjorda ytor som idag används som båtuppställningsplats. Detta norra område har inga naturvärden idag. Från norra delen på Vaktudden och och en liten bit norr om Jaktskärs södra udde sträcker sig ett vassbälte som är ca 150 m långt och ca 35 m brett (bild 3). Av den totala bredden var vid besöket ca 25 m av vassen växande i vatten. Upp mot stranden ovan vassen ligger gräsmark som troligen tidvis översvämmas (bild 4). Längre norrut växer sly allmänt. Vassen är något glesare i ytterkant. Områdets vassbälten kan i ytterkanterna utgöra skydd och uppväxt/lekplats för fisk. Vassen kan fungera som skydd för fågel och om gräsmarken blir översvämmad kan fåglar nyttja den som födoplats. Naturvärdena består främst i att vassområdet troligen har betydelse som lek- och uppväxtområde för fisk och att större vassar generellt är viktiga för fågellivet. 10

11 Bild 3. Vassområdet närmast vattnet vid båtuppställningsplats, bilden visar hela vassområdets längd där delar ligger utanför planområdet. Bild 4. Gräsmark innanför vassbård i planområdets norra del. 11

12 5. Bedömning av påverkan på naturvärden i land- och vattenmiljöer 5.1. Påverkan och effekter på landmiljöer Den största påverkan inom detaljplaneområdet kommer att vara att värdefulla naturområden (områden med gamla tallar) tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Om området bebyggs så som detaljplanen visar kommer mycket värdefull natur med gamla träd och värdefulla biotoper och arter att försvinna. Bostadsbyggande i dessa områden med höga naturvärden kommer även att försvåra för spridningen för organismer. Ur ett landskapsperspektiv är dessa gamla tallbiotoper viktiga. Se vidare i tabell 1 för varje områdes känslighet Påverkan och effekter på vattenmiljöer Område för bryggor i söder Projekt: ELT0005 Arkösund Kälebo AEI 2010 Ett ökat antal bryggplatser leder till att båttrafiken ökar i området. Den ökade båttrafiken kan innebära erosion av mjukbottnar och ökad grumling. Vattenvegetationen i grunda områden påverkas generellt negativt av ankring och båtpropellrar. Även ökningen av avgaser i vattnet, utsläpp av olja och drivmedel kan påverka vattenmiljön negativt, men eftersom vattenomsättningen är mycket god torde detta ha mindre betydelse. Vattencirkulationen i stort kommer inte att påverkas under förutsättning att bryggorna inte är mycket stora och avskärmar en vattenmiljö. Man bör vara mycket försiktigt med att schakta eller muddra i de strandnära områdena eftersom de utgörs av värdefull hårdbotten bevuxen med blåstång. Brygga/ bryggor bör därför läggas vinkelrätt ut mot stranden för att minimera påverkan på hårdbottnarna. Om man behöver många båtplatser kan de utformas som ett T, på så sätt minimerar man störningen på strandområdet och vattenomsättningen blir inte påverkad nämnvärt. Man bör sträva efter att anlägga få bryggor totalt, det är bättre med några få större än många små. Om man vidtar grumlande arbeten i samband med byggnation så måste arbetsområdet i vattnet avskärmas så att grumlingen inte sprider sig utanför arbetsområdet. Om grumlande arbeten planeras bör man förlägga dessa arbeten till vintermånaderna (oktober-mars) för att undvika störningar på fiskfaunan som under vår och sommar befinner sig i känsliga yngelperioder. Exponerade stränder som denna är vanligt förekommande längs Östgötakusten. Bedömningen är att stora delar av stranden även i fortsättningen kommer att vara fri från bryggor. Under förutsättning att man utformar bryggor på ett bra sätt och tar hänsyn till ovanstående bedömer vi att vattenmiljön endast påverkas negativt lokalt. I viken söder om Vaktudden fungerar de grunda områdena som lek-/uppväxtområde för fisk. Det är positivt om man tillåter områden med vegetation vara kvar i viken. På så sätt finns fortsatt skydd för småfisk. 12

13 Verksamhetsområde i norr Verksamhetsområdet i norr kommer att bli båtuppställningsplats/parkering. Den gräsmark som idag finns och som eventuellt översvämmas kommer att försvinna. Gräsmarken bedöms dock vara trivial. Om vassområdet i söder mot Vaktudden förblir intakt bedöms åtgärderna för att etablera båtuppställningsplats inte medföra skada på naturvärdena i området. Om man planerar grumlande arbeten (t.ex. schaktningar) bör dessa utföras under oktober-mars för att växt- och djurliv inte ska påverkas. Omfattande grumling bör avskärmas Påverkan på riksintresset för naturvård i Östergötland skärgård I riksintresset Östergötlands skärgård nämns de gamla urskogsliknade tallskogarna som ett stort värde och att de är mer frekvent förekommande i de norra delarna av riksintresset kring Jonsberg. Ofta är det öar som är beklädda med gammal skog, sådan skog är inte vanlig på fastlandet. I det aktuella exploateringsområdet vid Kälebo förekommer flera värdefulla områden med gammal tallskog som de som omnämns i riksintresset. Vår bedömning är att de tallskogar som vi identifierat inte är unika men ingår som värdefull del i riksintresset Östergötlands skärgård. Det är just åldern på träden som gör områdena värdefulla. En exploatering av tallskogarna som har fått en hög naturvärdesklass (klass 1 och 2) i inventeringen skulle innebära en stor risk för påtaglig skada på riksintresset. Som stöd för denna bedömning har vi använt Naturvårdsverkets Handbok 2005:5. Inom det riksintressanta området finns betydligt lämpligare områden att bebygga ur naturvårdssynpunkt. Om man undviker exploatering i de områden som har klass 1 och 2 kommer dock inte riksintresset för naturvård att skadas. Riksintresset Östergötlands skärgårdar omfattar också till stor del vattenmiljön med öar, kobbar och skär. Även grunda vikar och vassområden nämns i beskrivningen. Vassarna framhålls som värdefulla för fågellivet. Vid den planerade båtuppställningsplatsen finns ett relativt stort vassområde som med stor sannolikhet har betydelse för fågel och fisk. Om den södra delen (som ligger utanför planområdet) mot Vaktudden sparas kommer naturvärdena att bestå. Övriga två exploateringområden i vatten (i områdets södra del) bedöms ha liten påverkan på naturvärdena i riksintresset om hänsyn tas vid byggande i vatten. Den slutliga bedömningen är att riksintresset för naturvård inte kommer att påverkas nämnvärt genom de vattenverksamheter som planeras. Största möjliga hänsyn ska dock tas för att minska påverkan i de strandnära områdena Påverkan på riksintresset för friluftsliv i Östergötland skärgård Exploateringen på land innebär att tillgängligheten mellan land och vatten försämras om marken närmast vattnet blir tomtmark. Även bebyggelse på höjdpartierna längre från stranden skulle förstärka synintrycket av exploatering i området. Då det gäller vattenmiljöer skulle brygg-/badområdena underlätta tillgängligheten från land till vatten och synintrycket är försumbart då flera bryggor finns i närområdet och den tänkta utökningen inte är så omfattande. 13

14 Exploatering av verksamhetsområdet i norr (lila område i figur 1) kommer till viss del att påverka synintrycket då båtar ställs upp men närområdet är även idag exploaterat. Sammanfattningsvis skulle en exploatering av riksintresset ha en liten negativ påverkan på friluftslivet, men en viss påverkan på synintrycket från sjösidan kommer märkas, speciellt om höjdpartier bebyggs. Skadan bedöms inte som påtaglig Påverkan på växt- och djurlivet inom strandskyddsområdet Båtuppställningsplats i norr Områdets naturvärden är kopplade till vassbältet, det har troligen betydelse för fåglar och fiskar. Om vassområdet i söder mot Vaktudden förblir intakt kommer planerad verksamhet inte att påverka växt- och djurliv negativt. Fastigheterna 2:11, 2:39 och 2:40 väster om vägen I dessa områden är naturvärdena inte höga, de är till stor del tomtmark till sin karaktär. Områdena har inte naturvärdesklassats, vilket innebär att det är vardagsnatur och man riskerar inte att påverka några värdefulla miljöer eller arter genom att bebygga områdena. Fastigheterna 2:49 och 2:40 söder om vägen I dessa områden finns mycket höga naturvärden i form av gamla tallar. Om områdena bebyggs är man tvungen att ta ner många av dessa tallar och forsla bort död ved och man riskerar att skada växt- och djurliv inom strandskyddsområdet Slutsatser och rekommendationer till detaljplan De största naturvärdena är knutna till gamla tallar och tallskogar med död ved. De värdefullaste områden planeras idag med byggnation. En exploatering av området kommer då att innebära att den naturskogskaraktär som finns i flera av områdena försvinner. Om området blir tomtmark kommer troligen många av träden att avverkas då de skymmer utsikt och skuggar och även den döda veden kommer att forslas bort. Exploatering av områden med naturvärdesklass 1 och 2 bör undvikas helt. De delar av området som inte är klassade kan utan större påverkan bebyggas och även områden med klass 3 kan ingå i en exploatering. Påverkan på vattenmiljöer och den närmaste stranden kommer att bli liten om skyddsåtgärder vidtas och hänsyn tas vid anläggandet. 14

15 Tabell 2. Rekommendationer till detaljplan. Värdefulla områden Gammal tallskog Slutsatser och rekommendationer till detaljplan Förslag till mål: Området ska även i framtiden innehålla större sammanhängande skogsområden med gamla tallar, död ved och naturskogskaraktär. Gamla träd ska inte avverkas. Värdefull natur bör sparas och detta gäller främst områden med naturvärdesklass 1 och 2. Att spara större sammanhängande områden ökar naturvärdena. Generellt ska gamla träd i möjligaste mån sparas vid en exploatering. Områdena med de två högre naturvärdesklasserna är svåra att kompensera för då områdena har en lång skoglig kontinuitet och en lång trädkontinuitet med träd som är ca 200 år gamla. För att kompensera andra naturvärdesklassade områden (klass 3) kan man avsätta ett skogsområde med mogen skog och låta det utvecklas fritt eller vårda det med naturvårdshänsyn. Strandområden Vid anläggandet av bryggor ska man säkra att grumling hålls lokalt och inte sprider sig. I det planerade bryggområdet finns gamla träd i strandmiljön som ska aktas under arbetet. Arbete kan med fördel utföras från vattensidan om möjlighet finns. Bottnen närmast stranden ska i största mån undantas från grävarbeten och annan åverkan. 6. Referenser I viken söder om Vaktudden bör man låta vattenvegetation vara kvar för att bevara naturvärdena. Naturvårdsverket Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Handbok 2005:5, Naturvårdsverket. Nitare, J Signalarter, Indikatorer på skyddsvärd skog flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Marbipp Webbplatsen är ett resultat av forskningsprogrammet MARBIPP "Marine biodiversity, patterns and processes" som finansierades av Naturvårdsverket

16 7. Områdesbeskrivningar AEI landmiljöer 1) Hällmarkstallskog!! Naturvärdesklass 1 Projekt: ELT0005 Arkösund Kälebo AEI 2010 Naturvärde Områdets naturvärden är knutna till den urskogsliknande biotopen med rikligt med gamla träd som har pansarbark och plattade kronor. I området förekommer signalarterna tallticka och grovticka som visar på höga skogliga naturvärden där det ofta förekommer rödlistade arter. Talltickan är från 2010 rödlistad (NT). I området förekommer död ved rikligt både som stående och liggande död ved. Veden finns i olika nedbrytningsstadier och det visar på en kontinuitet av död ved vilket gynnar t.ex. kryptogamer och vedlevande insekter. Signalarten blåmossa förekommer i mindre kullar i området och indikerar ett visst mått av stabil miljö. Beskrivning Området är en hällmarkstallskog på kuperad och bergig terräng med ofta berg i dagen. Äldre stubbar förekommer glest men skogen ger ett urskogsliknande intryck. Trädskiktet domineras av tallar i olik ålder, där riktigt gamla tallar dominerar. I området förekommer rikligt med tallar som visar på tecken på hög ålder med pansarbark och plattade kronor. De äldsta tallarna är uppskattningsvis ca 250 år gamla. På flera av tallarna växer signalarten tallticka och även signalarterna grovticka och blåmossa förekommer i området. Talltickan är från 2010 rödlistad (NT). Tallarna har en dominerande stamdiameter på 2-4 dm och i områdets ytterkanter förekommer senvuxen gran med diametern 1-3 dm. I området finns även sälg i flackare delar och på dem syns rikligt med hackhål efter fågel. I buskskiktet dominerar en som förekommer allmänt, även buskar av nypon och gran förekommer glest spritt. I fältskiktet är arter som lingon, stensöta och blåbär vanliga. I bottenskiktet växer rikligt med renlav, fönsterlav och vägg- och husmossa. Även signalarten blåmossa förekommer allmänt i mindre kullar med en diameter på ca 0,3 m. Död ved förekommer rikligt i området både som liggande och stående död ved. Den döda veden finns i olika nedbrytningsstadier. På många av tallarna förekommer hål efter spillkråka. Även något norr om området, utanför inventeringsområdet finns värdefull hällmarkskog. Bild 5. Område 1, hällmarkstallskog. 16

17 2) Tallar på tomtmark!! Naturvärdesklass 3 Naturvärde Områdets naturvärden är knutna till att det i området förekommer inslag av äldre tall som kan vara boplats och spridningsvägar för hotade och ovanliga arter. Beskrivning Området är en mindre bergig höjd som ligger på tomtmark. Trädskiktet domineras av tall som växer spritt över området. Tallarna har en stamdiameter på 3-6 dm och de äldsta har pansarbark eller början till pansarbark. I buskskiktet växer arter som tall och fläder glest. I fältskiktet är arter som stensöta och kruståtel vanliga. Död ved saknas men i någon tall finns hål efter spillkråka. 3) Barrskog!!! Naturvärdesklass 3 Naturvärde Områdets naturvärden är knutna till förekomsten av tämligen gamla träd av tall och gran. Gamla träd har potential att hysa ovanliga och hotade arter. I området växer gammelgranslav vilken indikerar en viss kontinuitet av skog och luftfuktighet. Området har framtidspotential att få högre naturvärden. Beskrivning Området är ett mindre barrskogparti som ligger mellan två höjer. Området är brukat men plockhugget och tämligen gamla träd förekommer spritt. Trädskiktet är olikåldrigt med inslag av äldre träd av gran och tall med stamdiametern 5-6 dm. Träden är något senvuxna och de äldsta tallarna har början till pansarbark och något plattade kronor som visar tecken på hög ålder. Även sälg med stamdiametern 2-3 dm förekommer glest. På många av granarna växer signalarten gammelgranslav. I buskskiktet växer gran och i fältskiktet är arter som blåbär och lingon vanliga. I bottenskiktet växer vägg- och husmossa rikligt. I något träd finns hål efter spillkråka. Bild 6: Område 3, barrskog. 17

18 4) Hällmarkstallskog!! Naturvärdesklass 2 Naturvärde Områdets naturvärden är knutna till att det i området förekommer gamla tallar och de allra äldsta är uppskattningsvis ca 200 år. Gamla tallar har potential att hysa hotade och ovanliga arter av t.ex. kryptogamer, fåglar och insekter. Även den döda veden i olika nedbrytningsstadier ökar naturvärdena. Skogen ger bitvis ett naturskogsliknande intryck. Beskrivning Området är en hällmarktallskog med kuperad terräng och berg i dagen. I norr går en ledning genom området och norr om den är trädskiktet generellt något yngre. Trädskiktet domineras av tall i olik ålder. Tallarna har en dominerande stamdiameter på 2-5 dm och många visar tecken på hög ålder med pansarbark och plattade kronor. Även gran med diametern 2-4 dm och klenare björk och asp förekommer i området. I buskskiktet växer gran och en allmänt. Vanliga arter i fältskiktet är lingon och stensöta och i bottenskiktet växer renlav, tuschlav och väggmossa. Död ved förekommer glest till allmänt och den döda veden finns i olika nedbrytningsstadier och både som liggande och stående död ved. Hackhål och insektsgnag förekommer på träden. Bild 7. Område 4, hällmarkstallskog. 18

19 5) Tallskog!! Naturvärdesklass 3 Naturvärde Områdets naturvärden är knutna till att det i området förekommer inslag av äldre tall som kan vara boplats och spridningsvägar för hotade och ovanliga arter. Området har naturvärden för fågellivet. Beskrivning Området är en tallskog med en viss variation i karaktär. I norr är trädskiktet något tätare för att sedan övergå till hällmark som längre söderut blir en brant mot vägen. Trädskiktet domineras av tall med stamdiametern 3-6 dm där flera börjar bli gamla och har något plattade kronor och början till pansarbark. Även yngre träd av gran och björk förekommer glest. I buskskiktet växer en allmänt och i fältskiktet är blåbär och lingon vanliga. I bottenskiktet är arter som renlav och fönsterlav vanliga och växer tillsammans med mindre kullar av blåmossa. Död ved förekommer glest i området och på något träd finns spillkråkehål och hack efter fågel. Bild 8: Område 5, tallskog. 19

20 6) Hällmarkstallskog!! Naturvärdesklass 1 Naturvärde Områdets naturvärden är knutna till den urskogsliknande biotopen med rikligt med gamla träd som har pansarbark och plattade kronor. I området förekommer signalarten tallticka som visar på höga skogliga naturvärden där det ofta förekommer rödlistade arter. Talltickan är från 2010 rödlistad (NT). I området förekommer död ved både som stående och liggande död ved. Veden finns i olika nedbrytningsstadier och det visar på en kontinuitet av död ved vilket gynnar t.ex. kryptogamer och vedlevande insekter. Beskrivning Området är en hällmarksskog som sträcker sig ner mot vattnet. Terrängen är kuperad med bitvis berg i dagen. Utanför områdets gränser finns ytterligare värdefull hällmarksskog som inte är med i inventeringsområdet. Trädskiktet domineras av tall som förekommer i olik ålder men domineras starkt av gamla träd som ofta har pansarbark och plattade kronor och på flera träd förekommer signalarten tallticka. Talltickan är från 2010 rödlistad (NT). De äldsta av tallarna är uppskattningsvis 200 år. I norr längs vägen är trädskiktet generellt yngre men även här förekommer inslag av gamla träd. I området förekommer även yngre träd av björk och gran. I buskskiktet växer en allmänt och i fältskiktet är arter som lingon, blåbär och stensöta vanliga. Död ved förekommer glest till allmänt och finns både som klen och grov död ved i olika nedbrytningsstadier. Bild 9. Område 6, hällmarkstallskog. 20

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag och utförande 3 3. Resultat och diskussion 4 4. Referenser 7 Beställare: Susanna

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012

Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012 Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund och allmän beskrivning av området 3 1. Uppdrag 3 2. Syftet med uppdraget 4 3. Avgränsning av

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Rapporten bör citeras som: Björklind, R. Lemoine,R. Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Calluna AB,

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Allmän ekologisk inventering

Allmän ekologisk inventering Hans Larsson Västerås stad Allmän ekologisk inventering Ett skogsområde vid Västerås golfklubb, Bjärby, 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Klassning av beskrivna objekt 3 Resultat 4 Delområdesbeskrivning

Läs mer

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Naturvärdesinventeringen utfördes den 8 och 9 maj 2014 av Robert Björklind och Rebecka Lemoinè. Naturvärdesinventeringen

Läs mer

Naturvärdesinventering Björnbro, Håbo kommun

Naturvärdesinventering Björnbro, Håbo kommun Naturvärdesinventering Björnbro, Håbo kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Fördjupad översiktsplan för Bålsta 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183

Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183 Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183 stockholm.se/sambandet naturvärdesobjekt, naturvärdesinventering inför planerad

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Beställare Gothia Vind AB 2011-07-12, rev 2011-11-14 Komplettering av Allmänekologisk inventering inför vindkraftsutbyggnad

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

Planavdelningen. Härryda Kommun

Planavdelningen. Härryda Kommun Planavdelningen Härryda Kommun Yttrande angående programsamråd för Airport city Ett drygt 200 ha stort område planeras att bebyggas norr om Landvetter flygplats. Detta yttrande berör de naturutredningar

Läs mer

INVENTERING AV SVAMPAR I

INVENTERING AV SVAMPAR I INVENTERING AV SVAMPAR I ÅSBARRSKOGAR PÅ SWEDAVIAS MARKINNEHAV VID ARLANDA MED FOKUS PÅ RÖDLISTADE ARTER OCH SIGNALARTER 2010-12 - 16 Beställning Beställarens namn Swedavia Framställt av: Ekologigruppen

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun På uppdrag av Fintorps Gård Maj 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Konsekvenser

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön J-K Miljökonsult Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr,

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro 2016-12-06 Version 1 Naturvärdesinventering, Upplands Bro 2 Beställning: Riksbyggen Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: xxxx-xx-xx Uppdragsansvarig:

Läs mer

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Sweco och Trivselhus AB gjort en arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Naturreservat i Hamrångeområdet

Naturreservat i Hamrångeområdet Naturreservat i Hamrångeområdet Söderhamns kommun Skärjåskogen Häckelsängs högmosse och Gnagmur Axmar Skämningsön Svartstensudden Gåsholma Ockelbo kommun Hådells gammelskog Bergby Norrsundet Hamrångefjärden

Läs mer

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS Landskapets karaktär och naturvärden 2012-02-01 Beställning: Tyresö kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 2012 02 01 Huvudförfattare:

Läs mer

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol I det öppna kulturlandskapet återfinns även flera stora fristående ekar, vilka utgör ekologiskt värdefulla strukturer för den biologiska mångfalden. Eken kan, om den får växa öppet och solbelyst, bli mycket

Läs mer

Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh. Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun

Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh. Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun Beställare: HS Kraft AB Christian Bladh Naturinventering inför vindkraftpark i Bordsjö, Aneby kommun 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Uppdrag och syfte 4 2.2 Allmän beskrivning av området 4 3. Metod

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN Peter Lundström, juli 2017 Swenature AB Brinkvägen 21,

Läs mer

RAPPORT. Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö VÄSTERVIKS KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 2292877000 2014-10-15

RAPPORT. Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö VÄSTERVIKS KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 2292877000 2014-10-15 VÄSTERVIKS KOMMUN Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö UPPDRAGSNUMMER 2292877000 SWECO ENVIRONMENT AB KAJ ALMQVIST & ULRIKA KANSTRUP, FÄLTINVENTERING OCH HANDLÄGGNING ANNELIE THOR, KVALITETSGRANSKNING

Läs mer

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845)

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Innehåll 1. Sökande och fastighet... 2 2. Beskrivning av verksamheten... 3 3. Områdesbeskrivning... 3 3.1 Landskapsbild... 3 4. Berörda arter...

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA Söderköpings kommun BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA FINNÖ Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen,

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Håkan Lundkvist/Carabus consult 2014-12-18 Inledning En översiktlig naturvärdesinventering utfördes under ett par dagar i september 2014 inom

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Naturvärden i Hedners park

Naturvärden i Hedners park Naturvärden i Hedners park Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Resultat... 3 Förslag till hänsyn vid restaurering... 6 Förstasidan visar beståndet med gamla tallar, den norra granbersån

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Skötselplan för Näset i Loftahammar

Skötselplan för Näset i Loftahammar Skötselplan för Näset i Loftahammar 1 Innehåll Bakgrund!... 3 Översiktligt beskrivning av inventeringsområdet och dess naturvärden!... 3 Karta över skötselområdena!... 4 Skötselområden!... 5 Referenser!...

Läs mer

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad - med rekommendationer inför exploatering av f.d. regementsområdet Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, 2014 På uppdrag av Ystad kommun

Läs mer