Beskrivning av bakteriella angrepp på Dieselbränsle.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av bakteriella angrepp på Dieselbränsle."

Transkript

1 Sida 1 av ( 1 ) Detta är en översättning från Better Engine Solution & Technology. Ansvarig för översättning Mats Elfsberg Hämtat från Internet Inledning: Dieselbränsle har lätt för att bli kontaminerat med mikroorganismer såsom bakterier, sporer, jäst samt till mindre utsträckning alger. Dieselbränsle blandat med vatten och näring ger bra grogrund för stor bakteriell växt. I klassisk mikrobiologi behöver mikrober vanligtvis vatten (H2O), kol (C), kvävgas (N), fosfor (P), Svavel (S), spårämnen och någon form av syre (fritt eller bundet till andra atomer såsom kvävgas, svavel eller kol) för att växa. De flesta av dessa förutsättningar finns i bränsletankar och rör som är kontaminerade med vatten. Vatten och mikrober kommer in via utomhusluften eller andra miljöer. Vatten kan också bildas vid förändring av lagringstemperaturen som kan ge upphov till kondens. Bakterier finns överallt i luft, mark och vatten. Att utestänga dom från dieselbränsle är i princip omöjligt. Ju längre lagringstid bränslet har desto större är risken för bakteriell kontaminering. Blandade populationer av bakterier kan fungera bra tillsammans, en grupp kan ge en annan förutsättningar att växa och frodas. Eftersom dieselbränsle är raffinerat, är det nerbrutet i mindre kolföreningar såsom organiska syror, aldehyder och alkoholer. Dessa blandningar är mat eller näringskällor för många olika typer av bakterier och svampar. Tack vare att dieselbränslet är nerbrutet kommer antalet bakterier att öka med tiden. Vissa bakteriesorter kan reproducera eller fördubbla sig var 20:e minut om dom får rätt föda. Resultatet av detta blir bränsle med sämre kvalitet. Varierande stadier av biofilm och korrosion av filter från tung till lätt. Dom stora grupperna av mikroorganismer är: Heterotropiska bakterier, Sulfatreducerande (SRB) bakterier och sporer. Dom heterotropiska (som använder kol) bakterierna såsom Pseudomonas spp, är väldigt bra på att växa i kolväten, inklusive dieselbränsle. Dessa organismer används ofta för biologisk rengöring av oljespill, kontaminerat vatten och mark. En organism, Pseudomonas, är väldigt användbar för detta ändamål. Denna organism finns överallt i naturen den är fenomenal på att hålla kolväten bakteriefria. Pseudomonas aeruginosa är också känd för sin egenskap att forma slem eller biofilm. Biofilm eller mikrobiologiskt avfall bildar snabbt stopp i bränslefilter och snabbar på korrosion i tankar och rör. Detta fenomen kallas mikrobiologiskt påverkad korrosion (MIC). Med lagom mängd näring och vatten finns dom nödvändiga ingredienserna för potentiellt liv. Pseudomonas och andra heterotropiska bakterier kan hittas i vatten-kolväte skiktet. Nästa grupp av organismer som finns (växer) i dieselbränsle är Sulfatätande bakterier (Sulfatreducerande bakterier).

2 Sida 2 av ( 2 ) Dessa organismer är lätta att känna igen och avger en hemsk lukt ruttna ägg från bränslet. (Sulfatreducerande bakterier) är klassade som anaerobiska bakterier. Dessa använder inte fria eller molekylärt syre för att växa, utan snarare syre tillsammans med Sulfaten (SO4) sulfatjoner. Lager av ferrosulfider (FeS9) är också indikatorer på korrosionsprocessen. En tredje gemensam organism som hittats i diesel och flygbränsle (Avtur) är sporerna, Cladosporium resinae. Cladosporium resinae kallas helt enkelt Clad i den petrokemiska industrin. Den är tolerant mot diesel som den använder som en kolkälla. Den finns också levande i skiktet mellan bränsle/vatten, den hittas ofta i bränsle som varit i kontakt med havsvatten. Vatten Bakterietillväxt från lätt till tung. Den vanligaste anledningen till mikrobiologisk växt i bränsle är vatten. De flesta mikrobiologiska problemen har visat sig komma av att det varit vatten i lagrings och service tankar. Mikrober är levande organismer och deras tillväxt beror på tillgången på vatten, näring, värme och syre (eller ibland brist på) inom vissa miljöer. Mikrober i bränslefasen finns i vattendroppar eller omgivna av ett vattenskikt. Vatten är den värsta och vanligaste formen av kontaminering i bränslet. Allt bränsle innehåller vatten i antingen vidhäftad eller sammanväxt form med bränslemolekylerna, och oftast i båda. Bränsle som fylls i tankar blandar sig med vattenpölar på tankbotten inom 72 timmar eller snabbare. Andra kontamineringar såsom slem, bakterier, smuts, rost och andra sediment kan var absorberat av vattnet samtidigt. Vatten som får vara kvar i bränslet kommer att skapa mikroorganismer eller bakteriekultur som lever av kolväten i bränslet och därför försämras kvaliteten. Mikroberna producerar avkomma som blir aktiv och producerar slemkolonier. Rost och smuts som samlats i vattensamlingar på tankbotten, eller tillsammans med partiklar, kan följa med i bränslesystemet. Mikroberna lever i skiktet mellan bränsle/vatten i tankbotten och använder syret i vattnet för andning. Hursomhelst, alla mikrober behöver inte syre för att andas. Här frodas bakterier Diagram av bränsle/avlagringar/vatten-skiljeyta.

3 Sida 3 av ( 3 ) Havsvatten har hög halt av sulfatjoner och är en bra grogrund. Vissa kolväten innehåller naturliga sulfatföreningar som också kan minskas i närvaro av molekylärt syre. Sulfat reducerande bakterier konverterar sulfatjonerna i havsvattnet till vätesulfid. Vätesulfiden (H2S), är också beroende av mängden metaller som finns i vattenfasen. Vätesulfiden är korrosiv biprodukt från sulfatreducerande bakterier som finns i lagringstankar, rör och pumpar. Dessa korrosiva kolonier av mikrober föredrar lugna tankar där inte omrörning (blandning) förekommer. Stora lagringstankar liknande nödreservlager verkar ha dessa korrosiva mikrober i större omfattning än tankar med större omsättning. Observera dock att även om viss utrustning förbrukar mycket bränsle, är det sällsynt att tankarna körs tomma. Detta gör att det alltid finns bränslerester, vatten, mikrober och partiklar i tankbotten. Om inte hela tankens innehåll cirkuleras regelbundet eller kontaminationen tas bort fortsätter utvecklingen av sulfatreducerande bakterier och kemiska preparat som används för att hindra tillväxten bildar slemmigt sediment på tankbotten som hjälper till att skapa en annan miljö för växt. Näring Alla mikroorganismer behöver bra näring. Kolvätena i bränslet fungerar som bra näring åt mikroberna. Kemiska tillsatser för att öka bränslekvaliteten antingen från raffinaderiet, leverantören eller personligen hjälper också till att öka den mikrobiologiska tillväxten. Rost och andra partiklar kan också öka växten, liksom dom flesta Biociderna. Precis som i livscykeln tär dom döda mikroberna på dom levande. Som vi sagt tidigare så äter mikroberna kolvätet i bränslet. Nyligen gjorda ändringar i raffinaderier visar på att processerna såsom blandning, olika tillsatser o.s.v. ökar problemen. Dessa nya bränslen är som godis till ett barn. Dagens bränsle har mer näring och tillför därför mer mat åt mikroberna varje gång tanken fylls. Med detta inte sagt att en tank som står länge utan påfyllning är problemfri. Man måste komma ihåg att stillastående bränsle är den bästa grogrunden för sulfatreducerande bakteriers kontaminering. Destillerade bränslen är fulla med kol, kvävgas, sulfater och andra blandningar som mikroberna behöver för tillväxt. Miljöer Mikrober kan utvecklas i en mängd olika miljöer. Varje koloni har sina egna miljöer. I en perfekt miljö kan små mängder av mikrober växa och producera biomassa på kort tid. Slam kan ses som tecken på mikrobisk kontaminering, detta slam ackumuleras i tanken och kan plugga bränslefilter och rör. Mikrober Flaska med betydande avlagringar efter bakterier. Bakterier finns i en mängd varierande arter. Bakterier kan brytas ner ytterligare och innehålla; Aerobiska bakterier (som behöver syre för att leva) Anaerobiska bakterier (som lever utan syre) och fakultativa bakterier (som lever utan syre). De är encelliga med en stadig cellvägg. Dom skapar ett lager av biofilm

4 Sida 4 av ( 4 ) runt cellväggen som består av socker (polysackarider). Dom reproduceras genom binär fission till två celler som kan dubbla sin storlek på mindre tid än 20 minuter. Bakterierna är mycket flyttbara och flyttar runt i bränslet snabbt. Goda tillväxtmöjligheter är mycket känsliga för denna fantastiska dubbleringsprocess. Denna stora variation av mikrober gör att vilken organisk substans som helst används som föda. Delvis nerbrutna produkter avsöndras från cellerna och blir föda åt anda mikrober. Detta möjliggör utveckling av en mängd olika arter som biologiskt kan bryta ner bränslet och tillsatser. Dom blir beroende av varandra för överlevnaden. Många producerar stora mängder extracelligt slam vilket gör att mikroberna kan sitta på ytor och skydda kolonierna från miljöförändringar. Uppförstorad bild av bakterier i varierande slag. Slem kan deaktivera eller förhindra inträngande av kemiska biocider i slemmets massa, och därmed reducera effekten av biociden. Ett tunt slemlager hindrar också syret att nå slembasen (kärnan). Bristen på syre till den aerobiska bakterien skapar en ideell miljö för sulfatreducerande bakterier och därmed korrosionsproblem. Bakterier som kan leva på kolväten är: Pseudomonas aeruginosa, Arthrobacter ssp, Corynebacterium spp, Brevibacterium spp, Micrococcus spp, Klebsiella spp, Flavobacterium spp. Sulfatreducerande bakterier är anaerobiska bakterier som behöver speciella tillväxtmiljöer. Dom håller sig själva vid liv på enkla kol källor. Kolvätereducerande och korrosiva mikrober är vanligast i lågoktaniga bränslen såsom diesel. Anaerobiska bakterier använder många olika substanser för att växa och kan orsaka många problem. Mycket lite om ens något syre behövs för att bära upp anaerobiska mikrobial tillväxt. Om syret minskar blir den anaerobiska bakterien uppmuntrad att formeras. Dom behöver andra mikrober i omgivningen och skapar vätesulfid genom att minska oxiderade sulfid blandningar. Vissa av sulfatreducerande bakterier kan motstå förlängd exponering av luft och kan överleva tillsats av många kemiska bioxider. Dom vanligaste sulfatreducerande bakterierna är mycket farliga och i sina mest corrosiva stadier kan dom snabbt korrodera tankar och maskiner. Vanliga sulfatreducerande bakterier är: Desulfovibrio spp., Desulfotomaculum spp., Desulfobulbus spp. Mögel växer som vin eller trädgrenar. Dom utvecklar en sega flätade mattor speciellt vid övergångar. Det tar bara några få timmar för möglet att fördubbla sin storlek. Slutligen skapar möglet sporer som sprider sig i bränslet. Sporerna skapar sedan nya mattor som växer. Deras biprodukt är till största delen oxiderade kolföreningar, som sedan kan nyttjas av andra mikrober. Dom är beroende av syre och skapar därför återigen

5 Sida 5 av ( 5 ) perfekta miljöer för tillväxten av sulfatreducerande bakterier. Vanliga mögelsvampar som bryter ner kolväten är: Penicillium spp, Aspergillus spp, Monilia spp, Botrytis spp, Scopulariopsis spp, Fusarium spp. Cunninghamella spp. Jäst är encelligt. Föräldracellen producerar en knopp, som omgående delas. Reproduktionen kan ta flera timmar. Dom återfinns i bränsle men reproduktion är mer sällsynt. Jäst återfinns oftare i bränsle som är stillastående under längre tider utan cirkulation. Vanliga jäster som använder kolväten är : Candida spp, Saccharomyces spp, Torula spp, Torulopsis spp, Hansenula spp. Temperatur Mikrober trivs bäst i temperaturer mellan C. Varm miljö främjar tillväxten medan extrem kyla och höga temperaturer över 70 C motverkar tillväxt. Tankar som utsätts för snabba temperaturförändringar skapar kondens av vatten i tanken. Öppningar på tanken för att ta bort lukt ger också möjligheter för luft och mikrober att komma in. Kondens är vanligare på vår och sommarmånaderna när temperaturskillnaderna kan vara stora från morgon till kväll. I dieselmotorer där bränslet har retur till tanken, skapas kondens eftersom bränslet kyls av i returen till tanken och på sikt kan man få problem på motorn efter lång användning. Ett annat område för eftertanke är motorrummet. Motorrummen blir vanligen varma när motorn går och sedan kalla när motorn stängs av. Detta skapar också kondens i tanken om den finns i motorrummet. Likaså om bränslevärmare används för att förhindra att bränslet stelnar. I kallare klimat skapar också kondens eftersom bränslet kyls av när man stängt motorn.

6 Sida 6 av ( 6 ) Mikober har fastnat i filter Angripen spridare. Förhindra mikrobiologisk kontaminering Att hålla bränslesystemet torrt är viktigt. De flesta kontamineringar fås som sagt av kondens eller från annan källa. Att förhindra tillväxt i bränsle/vatten fasen är än mer viktigt. Även separat monterat bränslefilter har en vattenavskiljade behållare som skapar ökad grad av mikrobiologisk växt om inte behållaren är dränerbar. Därför ska man regelbundet testa och analysera tankbotten. Ett annat råd för att förhindra mikrobiologisk kontaminering är att känna till kvaliteten på bränslet du köper. Fråga hur dom gör för att förhindra korskontamination. Om dom är dåliga byt leverantör. Ett lägre pris idag kan bli dyrt i framtiden. Du kanske redan betalar mer bara för filterbyten och tankrengöring som kanske hade kunnat undvikas om du vetat om leverantörens procedur. I svårt kontaminerade system räcker det inte att pumpa ur kontamineringen. Mikroberna sitter säkert kvar på tankväggar och ytterligare rengöring blir därför nödvändig. Regelbunden tankkontroll med avseende på kontaminering. Rutinmässig testning med mikrobtest utrustning. När du fått nytt bränsle låt det få sätta sig ett tag och sedan testas det. Mikrobiologiska test kit är oerhört billiga jämfört med problemen dom kan identifiera och är utmärkta som förebyggande underhåll. Om det är möjligt ska det finnas ett system så att man dränera vatten regelbundet.

7 Sida 7 av ( 7 ) Alternera bränsletank eller cirkulera bränslet för att förhindra stagnation. Rengör och byt, filter och förbindningar regelbundet. Blanda inte rent och misstänkt bränsle. Använd mikrobiologiska testkit för både Aktivitet och förekomst av mikrober. Sammanfattning Diesel och andra bränslen som lagras under längre tid får oftast någon form av mikrobiologisk påverkan om den lämnas okontrollerad. Om det lämnas okontrollerat kommer problem med rost och sämre bränslekvalitet troligen att hända. Bränslen är oftast blandat med bakteriella (mördar mikroorganismer) eller bakteriostatiska (Mikroorganismer) kemiska bioxider för att minska eller ta bort dom kända problemen. Försiktighet måste iakttagas när man tillsätter bakterieoxide eller bakteriostatiska material (biooxider etc) i tankar eller lagringskärl. Dessa produkter är mestadels kemiska och är farliga. Regelbunden dosering av biooxider ger så småningom sediment och slam på tankbotten. Tiden och mängden mikrobiologisk förekomst i bränsletillförsel och mängden vatten blir dom utlösande faktorerna för hur lång tid det tar att bygga upp en sån process. Ibland, nästan alltid och väldigt snabbt skakas sediment upp från botten av någon form av omrörning, rörlig utrustning eller påfyllning. Det påverkade sedimentet kommer in i bränsleledningar, pluggar filter kväver motorn på bränsle och orsakar haveri. Detta kan bli mycket viktigt beroende på behovet av motorn. Det är rekomenderbart att vidta alla åtgärder för att förhindra mikrobiologisk tillväxt i bränslet istället för att tillsätta dyra, miljöfarliga kemikalier. Mikrobiologisk aktivitet är sammankopplat med stillestånd som i långtidsförvaringstankar och sådana som räcker länge (liten förbrukning). Detta stillastående tillåter mikroberna att förstöra bränslet genom att förkorta kolkedjorna och därmed minska energiinnehållet i bränslet. Mikrobiologiska biprodukter, kolväte, av sulfatreducerande bakterier kan också orsaka försurning av bränslet. När sådana förändringar i bränslet uppstår förstörs i första hand knackningsvärden, API och förångningsvärden. Många mikrober skapar en klibbig socker (polysakarid) hinna. Denna hinna täpper till filter och tillbehör genom att fånga partiklar såsom rost, smuts, och andra organiska ämnen. Bränslet får en dimmig och grå/brun sörja vid vatten/bränsle övergången och på filtret. Denna socker (polysakarid) biprodukt är den tydligaste indikatorn på mikrobiologisk kontamination. De vanligaste problemen är täppt filter. Motorer som går på diesel har vanligen ett inline filter för att ta bort partiklar innan bränslet når förbränningsprocessen. Samlingar av mikrober i biomassa gör att filter och spridare slutar fungera tillfälligt eller för alltid. Bränsleflödet kommer att minska och bli ostabilt (varierande). Förbränningstrycket kommer att variera. Bränslets verkningsgrad minskar och föroreningarna kan öka såväl som slitaget på motorn och andra komponenter. Fel på bränslet märks på täppta filter, pumpar och spridare. Fina filter ökar risken för blockeringar och förvärrar mikrobiologiska problem. Omrörning i tanken förflyttar mikroberna och sörjan från tankbotten till dom övre nivåerna. Detta händer ofta vid påfyllning. Förebyggande tips: Demontera din bränsletank, rengör ordentligt, montera in en dräneringsledning så nära botten som möjligt och se till att sugröret till motorn finns något högre upp. Håll kontroll då och då under sommaren genom att dränera vatten tills bränslet kommer ut, hur ofta beror på omslaget i temperaturen. Innan höstupptagningen tanka alltid båtens tankar fulla för att förhindra kondens under vintern. Och fyll på med paraffinförhindrande dieseladditiv.

Innehåll. Figurförteckning

Innehåll. Figurförteckning The Complete Reef System BRUKSANVISNING Register your MAX online www.redseamax.com Innehåll Förord... 1 Introduktion... 2 Belysning...2 Vattenrörelse och cirkulation...2 Temperatur...2 Filtrering...2 Segurança...

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer

Lite kort om jäst och jäsprocessen

Lite kort om jäst och jäsprocessen Lite kort om jäst och jäsprocessen Fredrik Rådesand, 2005 carlsbergerensis@hotmail.com Innehåll 0. Inledning 1. Lite mer om Ale-, Lager- och Vinjäst 1.1 Mikroorganismer 1.2 Cellens uppbyggnad 1.3 Jästens

Läs mer

Spa, Badtunna och Bubbelbad

Spa, Badtunna och Bubbelbad Spa, Badtunna och Bubbelbad Skötselguide LACOFORM Bada säkert. Bada skönt. Information om och priser på alla Lacoform-produkter hittar du i produktguiden eller på www.chemoform.se Varning: Att blanda olika

Läs mer

Toalettsystem för fritidsbåtar

Toalettsystem för fritidsbåtar Göteborg, 30 Juni 2008 Toalettsystem för fritidsbåtar - problem, orsak och lösningar För att kunna njuta av ett bekymmerfritt båtliv och för att toaletten skall hålla i flera år är det viktigt att sköta

Läs mer

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Nyheter Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Motoroljan är lika viktig för din bil som blodet i din kropp. Felaktiga oljebyten kan förstöra din motor och led dyra reparationer. I den

Läs mer

3 BRÄNSLESYSTEM. SXK Båtpärm. 3.1 Påfyllning av bränsle. 3.1 Påfyllning av bränsle

3 BRÄNSLESYSTEM. SXK Båtpärm. 3.1 Påfyllning av bränsle. 3.1 Påfyllning av bränsle 3 BRÄNSLESYSTEM 3.1 Påfyllning av bränsle 3.2 Dieselbakterier 3.3 Bränsletank 3.4 Tankanslutningar och nipplar 3.5 Bränsleledningar 3.6 Avstängningskran och filter 3.7 Jordning 3.1 Påfyllning av bränsle

Läs mer

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:222 Biogas - för en hållbar utveckling Magnus Livbom Janne Niemelä Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad

Läs mer

Medicinjakten i Flemings fotspår

Medicinjakten i Flemings fotspår Medicinjakten i Flemings fotspår Det första delprojektet av Forskarhjälpen, genomfördes under 2011. Det var ett samarbete mellan Nobelmuseet, Laboratoriet för kemisk biologi vid Umeå universitet (LBCU)

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Professionell instruktion

Professionell instruktion Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool.

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Poolguiden Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Produkter från Pahlén Pool System för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen.se

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel

Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och en av årets

Läs mer

MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING

MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING MÄLDKEMINS BETYDELSE FÖR MIKROBILOGISK TILLVÄXT OCH SPORULERING Eva Nordkvist Examensarbete 20p VT 2005 Skoghallsbruk, StoraEnso Handledare: Margareta Sandström 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Introduktion

Läs mer

V ÄG E N T ILL B A K A

V ÄG E N T ILL B A K A V ÄG E N T ILL B A K A SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Narkotikaanvändarens val att använda accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls,

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Antibakteriell effekt

Antibakteriell effekt Antibakteriell effekt -Hur påverkas specifika bakterier av utvalda substanser? Linnéa Midefelt & Elma Nuhić Polhemsgymnasiet, Nv3d Projektarbete läsåret 12/13 Handledare: Ola Nordqvist Abstract Our project

Läs mer

Allt du behöver veta om SERVICE

Allt du behöver veta om SERVICE Allt du behöver veta om ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter

Läs mer

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Introduktion Kapitel 1: Förberedelser för dig själv och din utrustning o Plats, miljö & sinnestillstånd Var du använder Vem du använder med

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar Tillverkningsnummer 70579000, 70579200 Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag 01/2012 1

Läs mer