Beskrivning av bakteriella angrepp på Dieselbränsle.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av bakteriella angrepp på Dieselbränsle."

Transkript

1 Sida 1 av ( 1 ) Detta är en översättning från Better Engine Solution & Technology. Ansvarig för översättning Mats Elfsberg Hämtat från Internet Inledning: Dieselbränsle har lätt för att bli kontaminerat med mikroorganismer såsom bakterier, sporer, jäst samt till mindre utsträckning alger. Dieselbränsle blandat med vatten och näring ger bra grogrund för stor bakteriell växt. I klassisk mikrobiologi behöver mikrober vanligtvis vatten (H2O), kol (C), kvävgas (N), fosfor (P), Svavel (S), spårämnen och någon form av syre (fritt eller bundet till andra atomer såsom kvävgas, svavel eller kol) för att växa. De flesta av dessa förutsättningar finns i bränsletankar och rör som är kontaminerade med vatten. Vatten och mikrober kommer in via utomhusluften eller andra miljöer. Vatten kan också bildas vid förändring av lagringstemperaturen som kan ge upphov till kondens. Bakterier finns överallt i luft, mark och vatten. Att utestänga dom från dieselbränsle är i princip omöjligt. Ju längre lagringstid bränslet har desto större är risken för bakteriell kontaminering. Blandade populationer av bakterier kan fungera bra tillsammans, en grupp kan ge en annan förutsättningar att växa och frodas. Eftersom dieselbränsle är raffinerat, är det nerbrutet i mindre kolföreningar såsom organiska syror, aldehyder och alkoholer. Dessa blandningar är mat eller näringskällor för många olika typer av bakterier och svampar. Tack vare att dieselbränslet är nerbrutet kommer antalet bakterier att öka med tiden. Vissa bakteriesorter kan reproducera eller fördubbla sig var 20:e minut om dom får rätt föda. Resultatet av detta blir bränsle med sämre kvalitet. Varierande stadier av biofilm och korrosion av filter från tung till lätt. Dom stora grupperna av mikroorganismer är: Heterotropiska bakterier, Sulfatreducerande (SRB) bakterier och sporer. Dom heterotropiska (som använder kol) bakterierna såsom Pseudomonas spp, är väldigt bra på att växa i kolväten, inklusive dieselbränsle. Dessa organismer används ofta för biologisk rengöring av oljespill, kontaminerat vatten och mark. En organism, Pseudomonas, är väldigt användbar för detta ändamål. Denna organism finns överallt i naturen den är fenomenal på att hålla kolväten bakteriefria. Pseudomonas aeruginosa är också känd för sin egenskap att forma slem eller biofilm. Biofilm eller mikrobiologiskt avfall bildar snabbt stopp i bränslefilter och snabbar på korrosion i tankar och rör. Detta fenomen kallas mikrobiologiskt påverkad korrosion (MIC). Med lagom mängd näring och vatten finns dom nödvändiga ingredienserna för potentiellt liv. Pseudomonas och andra heterotropiska bakterier kan hittas i vatten-kolväte skiktet. Nästa grupp av organismer som finns (växer) i dieselbränsle är Sulfatätande bakterier (Sulfatreducerande bakterier).

2 Sida 2 av ( 2 ) Dessa organismer är lätta att känna igen och avger en hemsk lukt ruttna ägg från bränslet. (Sulfatreducerande bakterier) är klassade som anaerobiska bakterier. Dessa använder inte fria eller molekylärt syre för att växa, utan snarare syre tillsammans med Sulfaten (SO4) sulfatjoner. Lager av ferrosulfider (FeS9) är också indikatorer på korrosionsprocessen. En tredje gemensam organism som hittats i diesel och flygbränsle (Avtur) är sporerna, Cladosporium resinae. Cladosporium resinae kallas helt enkelt Clad i den petrokemiska industrin. Den är tolerant mot diesel som den använder som en kolkälla. Den finns också levande i skiktet mellan bränsle/vatten, den hittas ofta i bränsle som varit i kontakt med havsvatten. Vatten Bakterietillväxt från lätt till tung. Den vanligaste anledningen till mikrobiologisk växt i bränsle är vatten. De flesta mikrobiologiska problemen har visat sig komma av att det varit vatten i lagrings och service tankar. Mikrober är levande organismer och deras tillväxt beror på tillgången på vatten, näring, värme och syre (eller ibland brist på) inom vissa miljöer. Mikrober i bränslefasen finns i vattendroppar eller omgivna av ett vattenskikt. Vatten är den värsta och vanligaste formen av kontaminering i bränslet. Allt bränsle innehåller vatten i antingen vidhäftad eller sammanväxt form med bränslemolekylerna, och oftast i båda. Bränsle som fylls i tankar blandar sig med vattenpölar på tankbotten inom 72 timmar eller snabbare. Andra kontamineringar såsom slem, bakterier, smuts, rost och andra sediment kan var absorberat av vattnet samtidigt. Vatten som får vara kvar i bränslet kommer att skapa mikroorganismer eller bakteriekultur som lever av kolväten i bränslet och därför försämras kvaliteten. Mikroberna producerar avkomma som blir aktiv och producerar slemkolonier. Rost och smuts som samlats i vattensamlingar på tankbotten, eller tillsammans med partiklar, kan följa med i bränslesystemet. Mikroberna lever i skiktet mellan bränsle/vatten i tankbotten och använder syret i vattnet för andning. Hursomhelst, alla mikrober behöver inte syre för att andas. Här frodas bakterier Diagram av bränsle/avlagringar/vatten-skiljeyta.

3 Sida 3 av ( 3 ) Havsvatten har hög halt av sulfatjoner och är en bra grogrund. Vissa kolväten innehåller naturliga sulfatföreningar som också kan minskas i närvaro av molekylärt syre. Sulfat reducerande bakterier konverterar sulfatjonerna i havsvattnet till vätesulfid. Vätesulfiden (H2S), är också beroende av mängden metaller som finns i vattenfasen. Vätesulfiden är korrosiv biprodukt från sulfatreducerande bakterier som finns i lagringstankar, rör och pumpar. Dessa korrosiva kolonier av mikrober föredrar lugna tankar där inte omrörning (blandning) förekommer. Stora lagringstankar liknande nödreservlager verkar ha dessa korrosiva mikrober i större omfattning än tankar med större omsättning. Observera dock att även om viss utrustning förbrukar mycket bränsle, är det sällsynt att tankarna körs tomma. Detta gör att det alltid finns bränslerester, vatten, mikrober och partiklar i tankbotten. Om inte hela tankens innehåll cirkuleras regelbundet eller kontaminationen tas bort fortsätter utvecklingen av sulfatreducerande bakterier och kemiska preparat som används för att hindra tillväxten bildar slemmigt sediment på tankbotten som hjälper till att skapa en annan miljö för växt. Näring Alla mikroorganismer behöver bra näring. Kolvätena i bränslet fungerar som bra näring åt mikroberna. Kemiska tillsatser för att öka bränslekvaliteten antingen från raffinaderiet, leverantören eller personligen hjälper också till att öka den mikrobiologiska tillväxten. Rost och andra partiklar kan också öka växten, liksom dom flesta Biociderna. Precis som i livscykeln tär dom döda mikroberna på dom levande. Som vi sagt tidigare så äter mikroberna kolvätet i bränslet. Nyligen gjorda ändringar i raffinaderier visar på att processerna såsom blandning, olika tillsatser o.s.v. ökar problemen. Dessa nya bränslen är som godis till ett barn. Dagens bränsle har mer näring och tillför därför mer mat åt mikroberna varje gång tanken fylls. Med detta inte sagt att en tank som står länge utan påfyllning är problemfri. Man måste komma ihåg att stillastående bränsle är den bästa grogrunden för sulfatreducerande bakteriers kontaminering. Destillerade bränslen är fulla med kol, kvävgas, sulfater och andra blandningar som mikroberna behöver för tillväxt. Miljöer Mikrober kan utvecklas i en mängd olika miljöer. Varje koloni har sina egna miljöer. I en perfekt miljö kan små mängder av mikrober växa och producera biomassa på kort tid. Slam kan ses som tecken på mikrobisk kontaminering, detta slam ackumuleras i tanken och kan plugga bränslefilter och rör. Mikrober Flaska med betydande avlagringar efter bakterier. Bakterier finns i en mängd varierande arter. Bakterier kan brytas ner ytterligare och innehålla; Aerobiska bakterier (som behöver syre för att leva) Anaerobiska bakterier (som lever utan syre) och fakultativa bakterier (som lever utan syre). De är encelliga med en stadig cellvägg. Dom skapar ett lager av biofilm

4 Sida 4 av ( 4 ) runt cellväggen som består av socker (polysackarider). Dom reproduceras genom binär fission till två celler som kan dubbla sin storlek på mindre tid än 20 minuter. Bakterierna är mycket flyttbara och flyttar runt i bränslet snabbt. Goda tillväxtmöjligheter är mycket känsliga för denna fantastiska dubbleringsprocess. Denna stora variation av mikrober gör att vilken organisk substans som helst används som föda. Delvis nerbrutna produkter avsöndras från cellerna och blir föda åt anda mikrober. Detta möjliggör utveckling av en mängd olika arter som biologiskt kan bryta ner bränslet och tillsatser. Dom blir beroende av varandra för överlevnaden. Många producerar stora mängder extracelligt slam vilket gör att mikroberna kan sitta på ytor och skydda kolonierna från miljöförändringar. Uppförstorad bild av bakterier i varierande slag. Slem kan deaktivera eller förhindra inträngande av kemiska biocider i slemmets massa, och därmed reducera effekten av biociden. Ett tunt slemlager hindrar också syret att nå slembasen (kärnan). Bristen på syre till den aerobiska bakterien skapar en ideell miljö för sulfatreducerande bakterier och därmed korrosionsproblem. Bakterier som kan leva på kolväten är: Pseudomonas aeruginosa, Arthrobacter ssp, Corynebacterium spp, Brevibacterium spp, Micrococcus spp, Klebsiella spp, Flavobacterium spp. Sulfatreducerande bakterier är anaerobiska bakterier som behöver speciella tillväxtmiljöer. Dom håller sig själva vid liv på enkla kol källor. Kolvätereducerande och korrosiva mikrober är vanligast i lågoktaniga bränslen såsom diesel. Anaerobiska bakterier använder många olika substanser för att växa och kan orsaka många problem. Mycket lite om ens något syre behövs för att bära upp anaerobiska mikrobial tillväxt. Om syret minskar blir den anaerobiska bakterien uppmuntrad att formeras. Dom behöver andra mikrober i omgivningen och skapar vätesulfid genom att minska oxiderade sulfid blandningar. Vissa av sulfatreducerande bakterier kan motstå förlängd exponering av luft och kan överleva tillsats av många kemiska bioxider. Dom vanligaste sulfatreducerande bakterierna är mycket farliga och i sina mest corrosiva stadier kan dom snabbt korrodera tankar och maskiner. Vanliga sulfatreducerande bakterier är: Desulfovibrio spp., Desulfotomaculum spp., Desulfobulbus spp. Mögel växer som vin eller trädgrenar. Dom utvecklar en sega flätade mattor speciellt vid övergångar. Det tar bara några få timmar för möglet att fördubbla sin storlek. Slutligen skapar möglet sporer som sprider sig i bränslet. Sporerna skapar sedan nya mattor som växer. Deras biprodukt är till största delen oxiderade kolföreningar, som sedan kan nyttjas av andra mikrober. Dom är beroende av syre och skapar därför återigen

5 Sida 5 av ( 5 ) perfekta miljöer för tillväxten av sulfatreducerande bakterier. Vanliga mögelsvampar som bryter ner kolväten är: Penicillium spp, Aspergillus spp, Monilia spp, Botrytis spp, Scopulariopsis spp, Fusarium spp. Cunninghamella spp. Jäst är encelligt. Föräldracellen producerar en knopp, som omgående delas. Reproduktionen kan ta flera timmar. Dom återfinns i bränsle men reproduktion är mer sällsynt. Jäst återfinns oftare i bränsle som är stillastående under längre tider utan cirkulation. Vanliga jäster som använder kolväten är : Candida spp, Saccharomyces spp, Torula spp, Torulopsis spp, Hansenula spp. Temperatur Mikrober trivs bäst i temperaturer mellan C. Varm miljö främjar tillväxten medan extrem kyla och höga temperaturer över 70 C motverkar tillväxt. Tankar som utsätts för snabba temperaturförändringar skapar kondens av vatten i tanken. Öppningar på tanken för att ta bort lukt ger också möjligheter för luft och mikrober att komma in. Kondens är vanligare på vår och sommarmånaderna när temperaturskillnaderna kan vara stora från morgon till kväll. I dieselmotorer där bränslet har retur till tanken, skapas kondens eftersom bränslet kyls av i returen till tanken och på sikt kan man få problem på motorn efter lång användning. Ett annat område för eftertanke är motorrummet. Motorrummen blir vanligen varma när motorn går och sedan kalla när motorn stängs av. Detta skapar också kondens i tanken om den finns i motorrummet. Likaså om bränslevärmare används för att förhindra att bränslet stelnar. I kallare klimat skapar också kondens eftersom bränslet kyls av när man stängt motorn.

6 Sida 6 av ( 6 ) Mikober har fastnat i filter Angripen spridare. Förhindra mikrobiologisk kontaminering Att hålla bränslesystemet torrt är viktigt. De flesta kontamineringar fås som sagt av kondens eller från annan källa. Att förhindra tillväxt i bränsle/vatten fasen är än mer viktigt. Även separat monterat bränslefilter har en vattenavskiljade behållare som skapar ökad grad av mikrobiologisk växt om inte behållaren är dränerbar. Därför ska man regelbundet testa och analysera tankbotten. Ett annat råd för att förhindra mikrobiologisk kontaminering är att känna till kvaliteten på bränslet du köper. Fråga hur dom gör för att förhindra korskontamination. Om dom är dåliga byt leverantör. Ett lägre pris idag kan bli dyrt i framtiden. Du kanske redan betalar mer bara för filterbyten och tankrengöring som kanske hade kunnat undvikas om du vetat om leverantörens procedur. I svårt kontaminerade system räcker det inte att pumpa ur kontamineringen. Mikroberna sitter säkert kvar på tankväggar och ytterligare rengöring blir därför nödvändig. Regelbunden tankkontroll med avseende på kontaminering. Rutinmässig testning med mikrobtest utrustning. När du fått nytt bränsle låt det få sätta sig ett tag och sedan testas det. Mikrobiologiska test kit är oerhört billiga jämfört med problemen dom kan identifiera och är utmärkta som förebyggande underhåll. Om det är möjligt ska det finnas ett system så att man dränera vatten regelbundet.

7 Sida 7 av ( 7 ) Alternera bränsletank eller cirkulera bränslet för att förhindra stagnation. Rengör och byt, filter och förbindningar regelbundet. Blanda inte rent och misstänkt bränsle. Använd mikrobiologiska testkit för både Aktivitet och förekomst av mikrober. Sammanfattning Diesel och andra bränslen som lagras under längre tid får oftast någon form av mikrobiologisk påverkan om den lämnas okontrollerad. Om det lämnas okontrollerat kommer problem med rost och sämre bränslekvalitet troligen att hända. Bränslen är oftast blandat med bakteriella (mördar mikroorganismer) eller bakteriostatiska (Mikroorganismer) kemiska bioxider för att minska eller ta bort dom kända problemen. Försiktighet måste iakttagas när man tillsätter bakterieoxide eller bakteriostatiska material (biooxider etc) i tankar eller lagringskärl. Dessa produkter är mestadels kemiska och är farliga. Regelbunden dosering av biooxider ger så småningom sediment och slam på tankbotten. Tiden och mängden mikrobiologisk förekomst i bränsletillförsel och mängden vatten blir dom utlösande faktorerna för hur lång tid det tar att bygga upp en sån process. Ibland, nästan alltid och väldigt snabbt skakas sediment upp från botten av någon form av omrörning, rörlig utrustning eller påfyllning. Det påverkade sedimentet kommer in i bränsleledningar, pluggar filter kväver motorn på bränsle och orsakar haveri. Detta kan bli mycket viktigt beroende på behovet av motorn. Det är rekomenderbart att vidta alla åtgärder för att förhindra mikrobiologisk tillväxt i bränslet istället för att tillsätta dyra, miljöfarliga kemikalier. Mikrobiologisk aktivitet är sammankopplat med stillestånd som i långtidsförvaringstankar och sådana som räcker länge (liten förbrukning). Detta stillastående tillåter mikroberna att förstöra bränslet genom att förkorta kolkedjorna och därmed minska energiinnehållet i bränslet. Mikrobiologiska biprodukter, kolväte, av sulfatreducerande bakterier kan också orsaka försurning av bränslet. När sådana förändringar i bränslet uppstår förstörs i första hand knackningsvärden, API och förångningsvärden. Många mikrober skapar en klibbig socker (polysakarid) hinna. Denna hinna täpper till filter och tillbehör genom att fånga partiklar såsom rost, smuts, och andra organiska ämnen. Bränslet får en dimmig och grå/brun sörja vid vatten/bränsle övergången och på filtret. Denna socker (polysakarid) biprodukt är den tydligaste indikatorn på mikrobiologisk kontamination. De vanligaste problemen är täppt filter. Motorer som går på diesel har vanligen ett inline filter för att ta bort partiklar innan bränslet når förbränningsprocessen. Samlingar av mikrober i biomassa gör att filter och spridare slutar fungera tillfälligt eller för alltid. Bränsleflödet kommer att minska och bli ostabilt (varierande). Förbränningstrycket kommer att variera. Bränslets verkningsgrad minskar och föroreningarna kan öka såväl som slitaget på motorn och andra komponenter. Fel på bränslet märks på täppta filter, pumpar och spridare. Fina filter ökar risken för blockeringar och förvärrar mikrobiologiska problem. Omrörning i tanken förflyttar mikroberna och sörjan från tankbotten till dom övre nivåerna. Detta händer ofta vid påfyllning. Förebyggande tips: Demontera din bränsletank, rengör ordentligt, montera in en dräneringsledning så nära botten som möjligt och se till att sugröret till motorn finns något högre upp. Håll kontroll då och då under sommaren genom att dränera vatten tills bränslet kommer ut, hur ofta beror på omslaget i temperaturen. Innan höstupptagningen tanka alltid båtens tankar fulla för att förhindra kondens under vintern. Och fyll på med paraffinförhindrande dieseladditiv.

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Legionella Pneumophilia

Legionella Pneumophilia Projekt U10 MÅL Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten Rätt material i ledningsystemet Spårbarhet vid Legionella arbetet Kvalitetssäkra provtagningarna Ta bort ansvaret från

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

Hej Jag heter Ragnvald Strömhage. Svavelväte H2S

Hej Jag heter Ragnvald Strömhage. Svavelväte H2S Hej Jag heter Ragnvald Strömhage. Gick till sjöss i april1959 och var den första Sjöingenjörsklassen ut från Kalmer 1966. Har spenderat större delen av mitt yrkes liv i Stena. Har jobbat 37 år i Stena

Läs mer

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Prov från Ånässkolan uttaget av Olle Wedenmark Ergo-Tek Provplatsen var 401 och provet var märkt 401. Provnummer 08-260-016. Provet togs ut 2008-02-18

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten

7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten 7b Sammanfattning kurs 2 Mikroorganismer, väder, luft & vatten Bakterier Bakterier kallas även för mikroorganismer. Bakterier är väldigt små men man kan se dem i mikroskop. På en mm ryms det ca 1000 bakterier.

Läs mer

Minican Brytning av försök 3

Minican Brytning av försök 3 Sidan 1 av 5 Minican Brytning av försök 3 Sammanfattning från: Plan for the Proposed Removal of MiniCan Experiment 3 from Borehole KA3386A04, Dokument ID 1275538 1 Hela minkapseln och insatsen tas ut och

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Värt att veta om mögel

Värt att veta om mögel Värt att veta om mögel Anna-Sara Claeson Institutionen för psykologi Umeå universitet Seminarium om inomhusmiljö och hälsa, Umeå 28 februari 2013 Allmänt om mikroorganismer Vad? Mögel, jäst, rötsvamp,

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Naturvård eller naturmord av Staffan Delin

Naturvård eller naturmord av Staffan Delin 1. Ur Forskning och Framsteg, 1973, nr. 2, sid. 3. Naturvård eller naturmord av Staffan Delin Naturvård och miljöförstörelse har debatterats flitigt under senare år. Resultatet har blivit att man bestämt

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning. Viktiga steg att följa vid uppstart av poolen. 1. Vid vårstart, börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets

Läs mer

Material. Jord (utifrån) Påsjord är ofta steriliserad och innehåller inget liv.

Material. Jord (utifrån) Påsjord är ofta steriliserad och innehåller inget liv. Ekoflaskan Ekoflaskan är som ett jordklot i miniatyr där glaset och gaserna inuti är atmosfären. Den är en utmärkt modell när man vill arbeta med frågor och observationer om hur livet på jorden fungerar.

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter.

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Välkommen Till en temakväll där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Vad är det som gäller? Båtuppläggningsplatserna är förgiftade, spridningen

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI AKTIVA BAKTERIER & ENZYMER AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. BIOBACT CLEAN ALLRENGÖRING Nilfisk Biobact

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Växtrikets historia Botanik Läran om växter Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Studeras på alla nivåer; molekylär, genetisk och

Läs mer

En grön revolution inom biltvätt

En grön revolution inom biltvätt En grön revolution inom biltvätt Eco Shine har nöjet att presentera det nya miljövänliga, vattenfria systemet för biltvätt. Bilskötseln kan nu göras på bråkdelen av tiden med bibehållen proffskvalitet.

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger)

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN Seth Mueller (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) 1 BOLIDEN TEKNIK I FOKUS Teknik är nyckeln till Bolidens framgång som företag (1924-2014) Samarbeta med utrustningsleverantörer

Läs mer

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15 18-års ålder brukar aknen vara som värst för att

Läs mer

Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier

Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier Candida är en jästsvamp som är normalt förekommande på och i kroppen. Den hjälper till med en del av städningen och fyller därför, som

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

STF Ingenjörsutbildning

STF Ingenjörsutbildning STF Ingenjörsutbildning Reservkraft 22-23 maj 2012 0709-387045 Reservkraft : 2012-05-23 Översikt Allmänt om dieselbränsle Begrepp Miljödiesel - vad är det? Alternativa bränslen Allmänt om motoroljor Krav

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Microspiralfilter. testsammanställning

Microspiralfilter. testsammanställning Microspiralfilter testsammanställning Testrapporter - inledning De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 4748 Nr 1053 Bilaga Tabell 1 Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 1 Separat laboratorieutrymme ( 1 ) 2 Laboratorium skall kunna tillslutas hermetiskt för att möjliggöra rökbehandling

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Domän Bacteria. Energi från solen. Cyanobakterie av släktet Anabaena

Domän Bacteria. Energi från solen. Cyanobakterie av släktet Anabaena Cyanobakterie av släktet Anabaena Domän Bacteria Det finns en mängd arter av bakterier, flertalet ännu inte beskrivna, och variationen i energi- och ämnesomsättning är stor. I en liten volym av exempelvis

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Manual för Terrasspoolen Poltec AB

Manual för Terrasspoolen Poltec AB Ver.15-03 Manual för Terrasspoolen Poltec AB Poltec AB Lidvägen 15 922 31 VINDELN Tel. 0933-15 00 15 info@poltec.se www.poltec.se 2 Innehåll Inledning... 4 Säkerhet... 4 Allmänt... 4 Säkerhetsregler...

Läs mer

...Om koppar- och silverjonisering... About Aquacode. Vad är koppar- och silverjonisering? Koppar- och silverjoniseringens historia

...Om koppar- och silverjonisering... About Aquacode. Vad är koppar- och silverjonisering? Koppar- och silverjoniseringens historia ...Om koppar- och silverjonisering... About Aquacode Varje kontorsbyggnad, hotell, bostadskvarter, fabrik eller offentlig byggnad med ett eget varm- och kallvattensystem eller ett kyltorn är utsatt för

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

RENGORING AV BRANSLESYSTEM

RENGORING AV BRANSLESYSTEM bensinmotorer RENGORNG AV BRANSLESYSTEM SPRUT[ ;;NGSRENGORNG FOR - BENSNMOTORER. CLEANER PET= +i 1hgAe1 UG numponenter vattenlöslig och uppfyller EU:s Rengör kraftigt förgasare, enkla och flerinsprutningssystem,

Läs mer

3 BRÄNSLESYSTEM. SXK Båtpärm. 3.1 Påfyllning av bränsle. 3.1 Påfyllning av bränsle

3 BRÄNSLESYSTEM. SXK Båtpärm. 3.1 Påfyllning av bränsle. 3.1 Påfyllning av bränsle 3 BRÄNSLESYSTEM 3.1 Påfyllning av bränsle 3.2 Dieselbakterier 3.3 Bränsletank 3.4 Tankanslutningar och nipplar 3.5 Bränsleledningar 3.6 Avstängningskran och filter 3.7 Jordning 3.1 Påfyllning av bränsle

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

Vätska, svettning och hudavlagringar

Vätska, svettning och hudavlagringar Vätska, svettning och hudavlagringar Hur mycket vätska behöver vi på en dag? Varför ska man duscha efter en idrottslektion? Vilken funktion har svetten för människorna? Byter vi människor hud precis som

Läs mer