Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation"

Transkript

1 V A T T E N Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation Vegetation och teknik i förening

2 Veg Tech AB Vegetation och teknik i förening Ingenjörsbiologi och vegetationsteknik är två begrepp som beskriver vad Veg Tech står för. Vår affärsidé är att lösa tekniska problem och skapa nya möjligheter med hjälp av vegetationen. Inom företaget finns en stor kunskap om och erfarenhet av växtproduktion, teknisk problemlösning och utförande av entreprenader. Vi har ett brett verksamhetsområde som omfattar byggnation på mark, gator, byggnader och i vatten. Våra produkter och system löser problem relaterade till bl. a. dagvattenhantering, vattenrening, erosion, slambehandling, bullerdämpning, värmebalans i byggnader, livräddning av träd, vegetationsetablering samt besvärliga mikroklimat och avsaknad av levande ytor i tätbebyggda områden. Veg Tech är ett publikt företag med för närvarande 35 anställda. Vi växer stadigt. Veg Tech är resultatet av en sammanslagning av de båda företagen Svenska Lövträd och Nordiska Gröntak, vilka startade 1988 respektive Vi bedriver verksamhet i hela Norden. I Sverige finns vårt huvudkontor och våra produktionsanläggningar i Småland. Vår verksamhet i Finland och Danmark sker i två dotterbolag. I Norge samarbetar vi med en norsk återförsäljare. Veg Tech i praktiken exemplet GreenZone Anläggningen GreenZone i Umeå är ett projekt där man genom nytänkande bygg- och driftteknik försökt skapa ett område som är tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Alla taken är gröna med Xeroflor takvegetation, vilket gör dem till en viktig del av dagvattensystemet. De gröna taken bidrar också till att kyla byggnaderna sommartid och att avsevärt förlänga tätskiktens livslängd. Veg Tech har levererat och anlagt takvegetationen samt vegetation i reningsdammar och kringliggande ytor. Omslag: Damm för vägdagvatten, Öresundsbroanslutningen

3 Innehåll Vegetation för att lösa vattenrelaterade problem 3 Dagvatten 5 Avloppsrening 9 Vassbäddar 11 Erosionsskydd 13 Prydnadsdammar 15 Våra produkter 17

4 Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i samverkan mellan teknik och vegetation. Växterna är en resurs som med framgång kan användas för att lösa tekniska problem. För att nå goda resultat krävs en stor kunskap i gränslandet mellan biologi och teknik ingenjörsbiologi. Vegetationens funktion i vattenanläggningar: Växtplats för vattenrenande mikroorganismer Energikälla till denitrifikationsbakterier Begränsa vattenhastigheten - öka sedimentationen Filtrera partiklar i vattnet Direkt och sekundärt upptag av närsalter Syresätta vattnet Stabilisera slänter, stränder och botten minska erosion Skydda mot vindpåverkan - minska resuspension (uppvirvling från botten) Skugga minska algtillväxten Minska igensättning av infiltrationsvåtmarker, t ex översilningsytor. Styrd vegetationsetablering En lyckad anläggning skall inte bara uppfylla kraven på funktion och ekonomi utan även de estetiska och resursmässiga kraven. En misslyckad vegetationsetablering riskerar ofta att försämra det tekniska och ekonomiska resultatet. Genom en så kallad styrd vegetationsetablering försäkrar man sig om att önskade arter etableras i rätt mängd och på rätt plats. Naturliga spridningsvägar för vattenvegetation saknas ofta då man nyanlägger exempelvis en damm eller översilningsyta. Endast ett fåtal tråkiga problemväxter som kaveldun, bladvass och rosendunört har frön som sprids i luften. De flesta övriga arter är beroende av vattenförbindelser för att kunna spridas till ett nyanlagt område. Att låta naturen sköta vegeteringen, leder alltså i de flesta fall till att man får en dominans av icke önskad vegetation. Erfarenhet visar också att det är ytterst svårt och kostsamt att manuellt samla in vegetation i andra vattendrag för att sedan utplantera dem i det nya systemet. Att tidigt styra artvalet vid vegetationsetableringen är av stor vikt för att minska etableringsmöjligheterna för de oönskade luftspridda pionjärartena. Med avsiktligt etablerad vegetation skapas nya spidningscentra för arter som annars skulle ha svårt att konkurrera. Genom etablering med våra prefabricerade vegetationsmattor, plantor och fröblandningar säkras ett snabbt resultat. 3

5 1 2 1 Styrd vegetationsetablering i damm för vägdagvatten 2 och 3 Etablering med pluggplantor och prefabricerade strandmattor samt resultatet efter 10 månader. 3 4

6 Effektiva lösningar med Veg Tech Våra lösningar ger kompletta fungerande dagvattentekniska system som lätt passas in i olika miljöer. Fördröjning, utjämning, rening, avdunstning och estetik är nyckelorden. I många kommuner har det skett omfattande arbeten för att lösa dagvattenproblematiken. Den teknik som man använder brukar gå under benämningen LOD lokalt omhändertagande av dagvatten, eller ED ekologisk dagvattenhantering. Dessa metoder går bl a ut på att nederbörden skall få ökade möjligheter att infiltrera, avdunsta och renas lokalt, direkt i det område där den faller. Öppna, ytliga system eftersträvas istället för slutna ledningar. Takvegetation Takvegetation tar upp, magasinerar och avdunstar stora mängder nederbörd. Ett vegetationstak reducerar den årliga avrinningen ifrån en takyta med upp till 50%. Det fyller också en viktig funktion genom att fördröja avrinningen av det överskottsvatten som det inte kan ta om hand. Vid kraftiga regn är detta speciellt viktigt eftersom dagvattensystemen då kan få avlastning vid toppflöden. Att använda takvegetation som en del i dagvattenhanteringen står sig mycket väl kostnadsmässigt jämfört med andra metoder. Veg Tech har anlagt och levererat ca m 2 takvegetation sedan Genomsläpplig beläggning med PELLEPLATTAN. Plattan används till parkeringar, lågtrafikerade vägar, spårvägar, ytor för gång och cykeltrafik, infiltrationsstråk samt vid trädvitaliseringar. Den släpper igenom vatten, minskar buller, fördelar belastningen ifrån tyngre fordon och bidrar till minskad halkbekämpning. Plattan är flexibel, lätt och går snabbt att anlägga. Pelleplattan är den bästa beläggningen runt träd i trafikmiljöer eftersom den släpper igenom vatten och främjar gasutbytet i marken för träd och buskar. Samtidigt kan ytan tätt intill trädet belastas av tyngre fordon eftersom plattan fördelar trycket och reducerar kompaktionen av underbyggnaden. I stadsmiljöer finns alltså stora möjligheter vid etablering av träd, eller åtgärder vid befintliga trädbestånd, att skapa effektiva ytor för infiltration. Vid projekteringen av 5

7 3 1 och 2 Genomsläpplig beläggning med Pelleplattan. Levereras med prefabricerad gräsvegetation eller fylls med t ex singel. dagvattensystem uppstår ofta problemet att finna utrymmen för att anlägga ytor för infiltration. Att i tättbebyggda områden utnyttja ytor i anslutning till planterade träd, medför att man får tillgång till mycket stora volymer för infiltration och samtidigt kan näringsämnen och tungmetaller tas upp av trädens rötter. Ett träd som växer i en jord med god genomsläpplighet blir dessutom betydligt mindre benäget att söka vatten och syre i dag- och spillvattenledningar 2 3 Befintliga trädbestånd i stadsmiljö kan omvandlas till infiltrationsytor samtidigt som träden vitaliseras. eller att bilda ytliga rotsystem som förstör gatubeläggningar. Veg Tech har kompetensen och utrustningen som krävs för att vitalisera svaga träd i svåra omgivningar och samtidigt skapa effektiva infiltrationsytor. Denna helhetslösning innefattar bl a jordbyte kring trädens rotsystem med vakuumlastare (jordsugning), trafikbärande skelettjordar, ytbeläggning av Pelleplattor och näringsberikande undervegetation. 6

8 Pelleplattan tål 200 ton/m 2 och stort slitage från fordon och snöröjning. Pelleplattan kan fyllas med singel i olika fraktioner eller levereras med färdig gräsvegetation odlat i plattorna. För ytor där slitaget är mindre kan exempelvis sedumvegetation (fetknoppsväxter) odlas i plattan. Öppna fördröjnings- och utjämningsdammar Det vatten som inte tas om hand av takvegetation eller genomsläppliga beläggningar leds till öppna fördröjnings- och utjämningsdammar. Styrd vegetationsetablering görs med pluggplantor eller prefabricerade vegetationsmattor Strandmattor. I dessa vegetationsmattor odlas växterna i en armerande kokosmatta och de tillåts tillväxa ordentligt före leverans. Detta medför att vegetationen snabbt etableras och man får en erosionssäker strand. Översilningsytor Översilningsytor är effektiva för att reducera föroreningsmängder i dagvattnet. Vegetationsetableringen är viktig för att flödet skall fördelas jämnt över hela ytan och för att bildandet av eroderade fåror skall undvikas. Även här används pluggplantor och prefabricerade vegetationsmattor. Styrd dagvattenhantering genom grönytefaktorn För att komma till rätta med urbana miljöers vattenrelaterade problem krävs någon form av styrning av dagvatten och vegetation. Kvalitetsprogrammet för Bo01 fastställer att en så kallad grönytefaktor skall tillämpas för alla tomter. Grönytefaktorn beror av de förutsättningar som tomten ger för växtlighet och dagvattenhantering. Tomtens olika delar tilldelas ett värde mellan 0,0 och 1,0. Det genomsnittliga värdet för tomten skall vara minst 0,5. Grönytefaktorn för Bo01 har initierats av Bo01 och utarbetats av Bengt Persson, Landskapsarkitekterna i Lund AB, på uppdrag av Malmö stadsbyggnadskontor. I arbetet har medverkat representanter för stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, gatukontoret, VAverket samt översiktsbyrån. Byggherregruppen inom Bo01 har lämnat synpunkter via Wihlborgs och NOD landskapsarkitekter. 7

9 Hur beräknas grönytefaktorn för ett område? Antag att området omfattar m 2. Inom området finns industrilokaler på 6000 m 2 med anslutande ytor för uppställning om 2000 m 2, ett parkeringsgarage på 500 m 2, transportvägar omfattande 500 m 2 och grönytor om 1000 m 2. Grönytefaktor vid traditionellt byggande Yta Faktor Faktorberäknad yta Industrilokaler med plåttak ,0 0 Uppställningsytor med asfalt som avvattnas till grönytor ,1 200 Parkeringsgarage med papptak 500 0,0 0 Transportvägar med asfalt som avvattnas till grönytor 500 0,1 50 Grönytor , Uppnådd faktorberäknad yta 1250 Uppnådd grönytefaktor 1250/10 000=0,13 Krav=0,5 Grönytefaktor vid modernt byggande Yta Faktor Faktorberäknad yta Industrilokaler med takvegetation , Uppställningsytor genomsläppliga, t ex Pelleplattan m gräs el singel ,4 800 Parkeringsgarage med takvegetation 500 0,8 400 Transportvägar med asfalt som avvattnas till grönytor 500 0,1 50 Grönytor , Uppnådd faktorberäknad yta 7050 Uppnådd grönytefaktor 7050/10 000=0,71 Krav=0,5 Grönytefaktorer för några produkter från Veg Tech 1. Dammar och vattenvegetation 1,0 2. Takvegetation - Xeroflor 0,8 3. Bjälklagsvegetation med vattenhållande stenullsplattor - Grodan 0,6-0,8 4. Grönska på mark med örtpluggplantor och ängsfröer 1,0 5. Marktäckning med Pelleplattan 0,4 6. Fasadvegetation med Gröna Vajern systemet 0,

10 System för små och stora anläggningar Behandlingen av avloppsvatten har traditionellt gått ut på att samla spillvattenflöden från ett stort antal enheter och behandla det centralt med teknik- och kemikalieintensiva metoder. Dagens reningsverk uppvisar idag förhållandevis goda reningsresultat till rimliga kostnader och de är effektiva framförallt i områden med hög befolkningstäthet. I många fall kan man dock göra stora ekonomiska och miljömässiga vinster genom att bryta upp systemen i mindre enheter och lösa avloppsreningen med naturliga metoder. Naturliga reningsmetoder kan tillämpas såväl i små anläggningar för enskilda fastigheter, som i större anläggningar i anslutning till urbana områden. Vegetationens funktion Ett naturligt reningssteg med vegetation utformas och dimensioneras med utgångspunkt från belastningen av inkommande spillvatten. Anläggningen kan utgöra en större eller mindre del i reningskedjan och den kan föregås av enheter för traditionella reningstekniker. Vattnet kan slutligen infiltreras eller ledas till en recipient. Naturliga reningssteg är effektiva på att avskilja kväve och fosfor samt på att reducera bakteriehalter. Goda förutsättningar för en effektiv denitrifikation av kväve (avgår som kvävgas till luften) samt sedimentation av fosfor är viktiga egenskaper i en anläggning för vattenrening. För att dessa processer skall kunna optimeras krävs vegetation, dels som kolkälla (energikälla) till denitrifikationsbakterierna och dels för att binda sediment. Av högsta vikt vid anläggandet av ett naturligt reningssteg är därför att man får en snabb och stabil vegetationsetablering av önskade arter. Veg Tech har ett mycket stort sortiment av vattenvegetation och ett brett kunnande om naturliga reningsmetoder. 1 Efterpoleringsdamm, Skruv 2 Naturligt reningssteg, Solna 3 Behandling av lakvatten från deponi, Klippan 1 9

11 2 3 10

12 Organiskt slam som deponeras belastas i dagsläget av en statlig miljöavgift på 250 SEK/ton. Från och med år 2003 är det inte längre tillåtet att deponera slam på deponi. Med vassbäddar minskas väsentligt mängden slam som i slutändan måste tas om hand och den totala kostnaden för slamhanteringen kan således kraftigt reduceras. Uppbyggnad och funktion Ovanpå ett tätskikt anläggs en dränerande sandbädd. Vassen etableras i sandbädden. Oavvattnat slam med torrsubstans kring 1% pumpas på bäddarna. Vattenfasen passerar ned genom sandbädden och de fasta partiklarna blir kvar på dess överyta. Bladvassen transporterar ned syre i rhizomerna som växer ut i slammet. Från rhizomerna avges syret till slammet. Nedbrytningen blir på så sätt aerob, d v s slammet komposteras - mineraliseras. Komposteringsprocessen gör att det organiska materialet bryts ned snabbare och effektivare än vad som skulle ha varit fallet under anaeroba förhållanden. Volymen av slammet minskar snabbt. Vassbäddarna medför också att man får ett mer lättavvattnat slam vilket ytterligare minskar volymen. 1 Maxiplugg- och örtpluggplantor 2 Försöksanläggning för rening av lakvatten från deponi, Kristianstad 3 Vassbäddar i Skillingaryds reningsverk, 1 år efter plantering 4 Behandling av lakvatten från deponi, Klippan 1 Våra plantor Vi kan erbjuda två olika plantstorlekar. De stora, tvååriga maxipluggplantorna planteras med en täthet om 1 planta/m 2. Den mest använda, den sk örtpluggplantan, är vid leverans ett år. Dessa planteras med 3 plantor/m 2. Plantering utförs normalt under majaugusti. Vi utför även plantering med etableringsgaranti Vi lämnar gärna offert för era anläggningar Lakvattenanläggningar Vass används även till lakvattenrening från deponier. 11

13

14 Växande erosionsproblem Stränder längs hav, sjöar och vattendrag utsätts kontinuerligt för erosion från strömmande vatten, vågor, svall från båtar et c. Behovet av goda erosionsskydd är även stort vid nyanläggande av slänter och justering av strandlinjer i samband med exempelvis vägbyggen. Hur man löser problemet Vegetation reducerar energin i vågor och strömmande vatten och rotsystemen armerar och binder samman lätteroderat material. För att vegetation med framgång skall kunna etableras i en slänt eller strand som är utsatt för erosion krävs det att den får understöd av ett temporärt erosionsskydd. I våra system utgörs detta erosionsskydd av olika produkter med armerande kokosfiber. Med tiden, när vegetationen tillvuxit ordentligt, bryts kokosfibern ned. I hårt erosionsutsatta miljöer är det också viktigt att plantorna är ordentligt tillvuxna när de etableras. Strandmattor och strandrullar har en armerande stomme av kokosfiber i form av tjocka mattor eller rullar. De är förkultiverade med olika strand- och vattenväxter. Vegetationen är väl genomrotad och etableringen på den nya växtplatsen går därför mycket snabbt och man får direkt ett effektivt erosionsskydd i tuffa miljöer. Maxipluggplantor används i svåra växtmiljöer som t ex slänter med makadam. Plantan är odlad i kokosfiber vilket gör att det inte finns någon jord som kan spolas bort. Kokosnät i kombination med plantering av pluggplantor eller frösådd är ett bra skydd i slänter med begränsad erosion. Samtliga produkter är lätta att anlägga/plantera. Det krävs ingen maskinell insats varför man kan göra insatser i ytterst känsliga miljöer utan att göra skada. I de flesta fall kan etablering ske i befintliga strandoch släntmaterial. 3 13

15 Erosionsskydd av slänt vid Lindomeån. Nedifrån och upp: Prefabricerade strandrullar, prefabricerade strandmattor och erosionsskyddande kokosnät. I kokosnätet planteras pluggplantor och sås fröblandningar. I förgrunden ett traditionellt erosionsskydd med makadam. 2 Reultat efter två år 3 Prefabricerad strandmatta 4 Strandmatta bogseras på plats och monteras 5 Erosionsskyddande strandmatta, Halmstad 14

16 Estetik med vegetation Med det stora urval av vattenväxter som finns att välja bland kan de flesta typer av vattenmiljöer naturtroget återskapas. Vegetationen kan också nyttjas som element i strikta, minimalistiska anläggningar. Veg Tech har ett stort sortiment av vattenväxter. Med prefabricerade strandmattor och strandrullar får man omedelbart en tilltalande vegetation i anläggningen. För att skapa naturliga avslut av dammkanter kan exempelvis så kallade växtormar användas. Alger, ett problem som går att undvika En tråkig situation som man kan råka ut för när det gäller publika vattenanläggningar är när alger av olika slag breder ut sig i eller på vattnet. Vi vet hur man undviker denna situation. En riklig vegetation är den centrala lösningen men den behöver kombineras med andra åtgärder. Inte för högt ph-värde och rätt mikrober i anläggningen ger tillsammans med vegetationen i regel en bra effekt. 15

17 16

18 Strandmattor Strandmattan är en kokosmadrass som förkultiverats med olika strand- och vattenväxter. Strandmattan används t ex längs erosionsutsatta stränder, i översilningsytor, i utjämningsmagasin eller i prydnadsdammar. Mattorna har olika växtblandningar vilka komponerats för att optimera vattenrenande förmåga, erosionsskydd eller estetik. Vi kan även specialkomponera växtblandningar efter kundens önskemål. Mattorna är väl genomrotade vid leverans och växer därmed snabbt fast på den nya växtplatsen. De har stor motståndskraft emot erosion ifrån vågor eller strömmande vatten. Mattan finns i måtten 1x5 resp 1x1,2 m. Strandrullar Stranrullarna är korvar av kokosfiber som förkultiverats med olika strand- och vattenväxter. De är främst utvecklade för att bygga upp erosionssäkra stränder. De tål stora vågor och strömmande vatten. Strandrullarna har olika växtblandningar vilka komponerats för att optimera vattenrenande förmåga, erosionsskydd eller estetik. Strandrullarna är 2 meter långa och 0,3 m i diameter. Växtorm Växtormen är en böjlig kokoskorv fylld med jord. Den kan erhållas med olika växtblandningar. Den lämpar sig väl för att skapa naturliga kanter i mindre dammar. Den är ca 2 m lång och 20 cm i diameter. Maxipluggplantor Maxipluggplantor är avsedda för etablering i tuffa miljöer som t ex stränder av bergkross eller vid rinnande vatten. Plantan är odlad i kokosfiber vilket gör att det inte finns någon jord som kan spolas bort. Maxipluggplantan finns i ett stort antal arter. Maxipluggplantan är större än örtpluggplantan nedan. Örtpluggplantor Vi har ett mycket stort utbud av arter för plantering i olika vattentyper och vattendjup samt för slänter och stränder. På utsatta platser kan pluggplantorna planteras i erosionsskydd av kokosnät. Där erosionen av vågor eller strömmande vatten är påtaglig bör maxipluggplantor användas. 17

19 Xeroflor takvegetation Takvegetation medför en kraftigt reducerad dagvattenavrinning, ett minskat kylbehov av byggnaden och en ökad livslängd hos tätskiktet. Vidare medför ett tak med vegetation lägre bullernivåer, ett bättre mikroklimat och en ökad biologisk mångfald. Vår takvegetation är lätt (ca 50 kg/m 2 vattenmättat) och brandgodkänd i klass T. Vegetationen består av torktåliga sedum- och mossarter. Takvegetationen anläggs med prefabricerade mattor eller platsbyggs. Grodan Grodan (uttalas med betoningen på a) är mattor eller skivor av mineralull, vilka har en förmåga att ta upp, kvarhålla och dränera vatten. De används på exempelvis tak och bjälklag där man vill anlägga mer fuktkrävande vegetation som träd och buskar och samtidigt begränsa uppbyggnadens tjocklek och vikt. Veg Tech har ett brett sortiment av olika växter och andra produkter som används vid utformandet av tak- och bjälklagsträdgårdar. Grodan finns i olika tjocklekar och densiteter. Pelleplattan Plattan används till parkeringar, infiltrationsstråk, lågtrafikerade vägar, spårvägar samt ytor för gång och cykeltrafik. Den är också en komponent vid trädvitaliseringar. Den släpper igenom vatten, minskar buller, fördelar belastningen ifrån tyngre fordon och bidrar till minskad halkbekämpning. Plattan är flexibel, lätt och går snabbt att anlägga. Pelleplattan finns med färdig gräsvegetation vilket ger en grön yta ifrån första dagen. Plattan säljs också tom och kan fyllas med exempelvis singel. Gummidukar Veg Tech levererar Firestone EPDM-gummidukar till dammbyggnationer. Konsultation och utbildning Vi har en bred kunskap och lång erfarenhet inom ingenjörsbiologi. Några andra produkter ifrån Veg Tech: Örtpluggplantor och ängsfröer Ett brett sortiment av ängsfrö för olika jordar. Vi säljer även prefabricerad ängsvegetation Färdig äng på rulle. Salttålig refug- och vägvegetation Gröna Vajern Klänghjälp för fasad- och stolpvegetation. 18

20 B Vegetation och teknik i förening MILJÖMÄRKT TRYCKSAK Tidigare Nordiska Gröntak AB och Svenska Lövträd AB Veg Tech AB Tel: Hemsida: Fagerås Fax: E-post: S Vislanda Prinfo ljungbygrafiska.se

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Hur används våra produkter?

Hur används våra produkter? 142 Reningsdammar och våtmarker Exempel på produkter: Strandmattor Strandrullar Maxipluggplantor Örtpluggplantor Fuktängsmatta Flytande våtmark Våtmarker och översilningsytor En våtmark eller översilningsyta

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. 58 Gröna Tak och gröna gårdar SYSTEM gröna gårdar och takträdgårdar Steg : Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. Steg : Vegetationstypen

Läs mer

TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK. Veg Tech

TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK. Veg Tech TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK Veg Tech BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE Takvegetation byggs på en mängd olika tak- och bjälklagstyper och på byggnader av varierande slag. Veg Tech har exempelvis anlagt

Läs mer

DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR

DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR 2 Innehåll Inledning s. 3 Träd, buskar och annan vegetation s. 4 Gröna tak s. 6 Dammar/ öppna dagvattensystem s. 8 Fasadgrönska s. 10 Biotoper s. 12 Djurbon

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand Vattenrening i naturliga ekosystem Kajsa Mellbrand Naturen tillhandahåller en mängd resurser som vi drar nytta av. Ekosystemtjänster är de naturliga processer som producerar sådana resurser. Till ekosystemtjänster

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Gröna Gårdar och Takträdgårdar

Gröna Gårdar och Takträdgårdar 8 Gröna gårdar och takträdgårdar Gröna Gårdar och Takträdgårdar Grönt istället för asfaltsgårdar och papptak Med lätta och säkra system kan sterila tak- och bjälklagsytor förvandlas till grönskande oaser.

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem

Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem Hydroseeding Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem Är Hydroseeding (sprutsådd) bästa sättet att skapa bra möjligheter för den nya plantan och samtidigt skydda mot erosion

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat MÅL växtbäddar som är långsiktigt hållbara minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande enkelt utförande för säkert resultat låga driftkostnader en slutprodukt där träd och växtbäddar

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Våtmarker som sedimentationsfällor

Våtmarker som sedimentationsfällor Våtmarker som sedimentationsfällor av John Strand, HS Halland Våtmarker Våtmarker har idag blivit ett vanligt verktyg i miljöarbetet och används särskilt för att rena näringsrikt jordbruksvatten. De renande

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Extensiva gröna tak Det lättskötta gröna taket

Extensiva gröna tak Det lättskötta gröna taket Extensiva gröna tak Det lättskötta gröna taket Extensiva gröna tak Det lättskötta gröna taket Extensiva gröna tak med ett utförande i flera lager Bauder SDF-matta... 6 Den kostnadseffektiva dräneringen

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Riktlinjer för dagvattenhantering i Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Tekniska nämnden Antagen 2003-03-11, Tn 27/03 Ansvar Samhällsbyggnadschef RAPPORT OM

Läs mer

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL BETONGPRODUKTER VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL Nu har vi på Nordic Granit öppnat kontor och lager i Norrköping. Det är till och med så att det är det största lagret av stenprodukter i hela

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader)

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Vegetationsvägg på Kv. Traktören Träd i hård stadsmiljö

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Strategier för ekosystemtjänster Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Ekologisk Utvecklingsplan för

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer