Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation"

Transkript

1 V A T T E N Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation Vegetation och teknik i förening

2 Veg Tech AB Vegetation och teknik i förening Ingenjörsbiologi och vegetationsteknik är två begrepp som beskriver vad Veg Tech står för. Vår affärsidé är att lösa tekniska problem och skapa nya möjligheter med hjälp av vegetationen. Inom företaget finns en stor kunskap om och erfarenhet av växtproduktion, teknisk problemlösning och utförande av entreprenader. Vi har ett brett verksamhetsområde som omfattar byggnation på mark, gator, byggnader och i vatten. Våra produkter och system löser problem relaterade till bl. a. dagvattenhantering, vattenrening, erosion, slambehandling, bullerdämpning, värmebalans i byggnader, livräddning av träd, vegetationsetablering samt besvärliga mikroklimat och avsaknad av levande ytor i tätbebyggda områden. Veg Tech är ett publikt företag med för närvarande 35 anställda. Vi växer stadigt. Veg Tech är resultatet av en sammanslagning av de båda företagen Svenska Lövträd och Nordiska Gröntak, vilka startade 1988 respektive Vi bedriver verksamhet i hela Norden. I Sverige finns vårt huvudkontor och våra produktionsanläggningar i Småland. Vår verksamhet i Finland och Danmark sker i två dotterbolag. I Norge samarbetar vi med en norsk återförsäljare. Veg Tech i praktiken exemplet GreenZone Anläggningen GreenZone i Umeå är ett projekt där man genom nytänkande bygg- och driftteknik försökt skapa ett område som är tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Alla taken är gröna med Xeroflor takvegetation, vilket gör dem till en viktig del av dagvattensystemet. De gröna taken bidrar också till att kyla byggnaderna sommartid och att avsevärt förlänga tätskiktens livslängd. Veg Tech har levererat och anlagt takvegetationen samt vegetation i reningsdammar och kringliggande ytor. Omslag: Damm för vägdagvatten, Öresundsbroanslutningen

3 Innehåll Vegetation för att lösa vattenrelaterade problem 3 Dagvatten 5 Avloppsrening 9 Vassbäddar 11 Erosionsskydd 13 Prydnadsdammar 15 Våra produkter 17

4 Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i samverkan mellan teknik och vegetation. Växterna är en resurs som med framgång kan användas för att lösa tekniska problem. För att nå goda resultat krävs en stor kunskap i gränslandet mellan biologi och teknik ingenjörsbiologi. Vegetationens funktion i vattenanläggningar: Växtplats för vattenrenande mikroorganismer Energikälla till denitrifikationsbakterier Begränsa vattenhastigheten - öka sedimentationen Filtrera partiklar i vattnet Direkt och sekundärt upptag av närsalter Syresätta vattnet Stabilisera slänter, stränder och botten minska erosion Skydda mot vindpåverkan - minska resuspension (uppvirvling från botten) Skugga minska algtillväxten Minska igensättning av infiltrationsvåtmarker, t ex översilningsytor. Styrd vegetationsetablering En lyckad anläggning skall inte bara uppfylla kraven på funktion och ekonomi utan även de estetiska och resursmässiga kraven. En misslyckad vegetationsetablering riskerar ofta att försämra det tekniska och ekonomiska resultatet. Genom en så kallad styrd vegetationsetablering försäkrar man sig om att önskade arter etableras i rätt mängd och på rätt plats. Naturliga spridningsvägar för vattenvegetation saknas ofta då man nyanlägger exempelvis en damm eller översilningsyta. Endast ett fåtal tråkiga problemväxter som kaveldun, bladvass och rosendunört har frön som sprids i luften. De flesta övriga arter är beroende av vattenförbindelser för att kunna spridas till ett nyanlagt område. Att låta naturen sköta vegeteringen, leder alltså i de flesta fall till att man får en dominans av icke önskad vegetation. Erfarenhet visar också att det är ytterst svårt och kostsamt att manuellt samla in vegetation i andra vattendrag för att sedan utplantera dem i det nya systemet. Att tidigt styra artvalet vid vegetationsetableringen är av stor vikt för att minska etableringsmöjligheterna för de oönskade luftspridda pionjärartena. Med avsiktligt etablerad vegetation skapas nya spidningscentra för arter som annars skulle ha svårt att konkurrera. Genom etablering med våra prefabricerade vegetationsmattor, plantor och fröblandningar säkras ett snabbt resultat. 3

5 1 2 1 Styrd vegetationsetablering i damm för vägdagvatten 2 och 3 Etablering med pluggplantor och prefabricerade strandmattor samt resultatet efter 10 månader. 3 4

6 Effektiva lösningar med Veg Tech Våra lösningar ger kompletta fungerande dagvattentekniska system som lätt passas in i olika miljöer. Fördröjning, utjämning, rening, avdunstning och estetik är nyckelorden. I många kommuner har det skett omfattande arbeten för att lösa dagvattenproblematiken. Den teknik som man använder brukar gå under benämningen LOD lokalt omhändertagande av dagvatten, eller ED ekologisk dagvattenhantering. Dessa metoder går bl a ut på att nederbörden skall få ökade möjligheter att infiltrera, avdunsta och renas lokalt, direkt i det område där den faller. Öppna, ytliga system eftersträvas istället för slutna ledningar. Takvegetation Takvegetation tar upp, magasinerar och avdunstar stora mängder nederbörd. Ett vegetationstak reducerar den årliga avrinningen ifrån en takyta med upp till 50%. Det fyller också en viktig funktion genom att fördröja avrinningen av det överskottsvatten som det inte kan ta om hand. Vid kraftiga regn är detta speciellt viktigt eftersom dagvattensystemen då kan få avlastning vid toppflöden. Att använda takvegetation som en del i dagvattenhanteringen står sig mycket väl kostnadsmässigt jämfört med andra metoder. Veg Tech har anlagt och levererat ca m 2 takvegetation sedan Genomsläpplig beläggning med PELLEPLATTAN. Plattan används till parkeringar, lågtrafikerade vägar, spårvägar, ytor för gång och cykeltrafik, infiltrationsstråk samt vid trädvitaliseringar. Den släpper igenom vatten, minskar buller, fördelar belastningen ifrån tyngre fordon och bidrar till minskad halkbekämpning. Plattan är flexibel, lätt och går snabbt att anlägga. Pelleplattan är den bästa beläggningen runt träd i trafikmiljöer eftersom den släpper igenom vatten och främjar gasutbytet i marken för träd och buskar. Samtidigt kan ytan tätt intill trädet belastas av tyngre fordon eftersom plattan fördelar trycket och reducerar kompaktionen av underbyggnaden. I stadsmiljöer finns alltså stora möjligheter vid etablering av träd, eller åtgärder vid befintliga trädbestånd, att skapa effektiva ytor för infiltration. Vid projekteringen av 5

7 3 1 och 2 Genomsläpplig beläggning med Pelleplattan. Levereras med prefabricerad gräsvegetation eller fylls med t ex singel. dagvattensystem uppstår ofta problemet att finna utrymmen för att anlägga ytor för infiltration. Att i tättbebyggda områden utnyttja ytor i anslutning till planterade träd, medför att man får tillgång till mycket stora volymer för infiltration och samtidigt kan näringsämnen och tungmetaller tas upp av trädens rötter. Ett träd som växer i en jord med god genomsläpplighet blir dessutom betydligt mindre benäget att söka vatten och syre i dag- och spillvattenledningar 2 3 Befintliga trädbestånd i stadsmiljö kan omvandlas till infiltrationsytor samtidigt som träden vitaliseras. eller att bilda ytliga rotsystem som förstör gatubeläggningar. Veg Tech har kompetensen och utrustningen som krävs för att vitalisera svaga träd i svåra omgivningar och samtidigt skapa effektiva infiltrationsytor. Denna helhetslösning innefattar bl a jordbyte kring trädens rotsystem med vakuumlastare (jordsugning), trafikbärande skelettjordar, ytbeläggning av Pelleplattor och näringsberikande undervegetation. 6

8 Pelleplattan tål 200 ton/m 2 och stort slitage från fordon och snöröjning. Pelleplattan kan fyllas med singel i olika fraktioner eller levereras med färdig gräsvegetation odlat i plattorna. För ytor där slitaget är mindre kan exempelvis sedumvegetation (fetknoppsväxter) odlas i plattan. Öppna fördröjnings- och utjämningsdammar Det vatten som inte tas om hand av takvegetation eller genomsläppliga beläggningar leds till öppna fördröjnings- och utjämningsdammar. Styrd vegetationsetablering görs med pluggplantor eller prefabricerade vegetationsmattor Strandmattor. I dessa vegetationsmattor odlas växterna i en armerande kokosmatta och de tillåts tillväxa ordentligt före leverans. Detta medför att vegetationen snabbt etableras och man får en erosionssäker strand. Översilningsytor Översilningsytor är effektiva för att reducera föroreningsmängder i dagvattnet. Vegetationsetableringen är viktig för att flödet skall fördelas jämnt över hela ytan och för att bildandet av eroderade fåror skall undvikas. Även här används pluggplantor och prefabricerade vegetationsmattor. Styrd dagvattenhantering genom grönytefaktorn För att komma till rätta med urbana miljöers vattenrelaterade problem krävs någon form av styrning av dagvatten och vegetation. Kvalitetsprogrammet för Bo01 fastställer att en så kallad grönytefaktor skall tillämpas för alla tomter. Grönytefaktorn beror av de förutsättningar som tomten ger för växtlighet och dagvattenhantering. Tomtens olika delar tilldelas ett värde mellan 0,0 och 1,0. Det genomsnittliga värdet för tomten skall vara minst 0,5. Grönytefaktorn för Bo01 har initierats av Bo01 och utarbetats av Bengt Persson, Landskapsarkitekterna i Lund AB, på uppdrag av Malmö stadsbyggnadskontor. I arbetet har medverkat representanter för stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, gatukontoret, VAverket samt översiktsbyrån. Byggherregruppen inom Bo01 har lämnat synpunkter via Wihlborgs och NOD landskapsarkitekter. 7

9 Hur beräknas grönytefaktorn för ett område? Antag att området omfattar m 2. Inom området finns industrilokaler på 6000 m 2 med anslutande ytor för uppställning om 2000 m 2, ett parkeringsgarage på 500 m 2, transportvägar omfattande 500 m 2 och grönytor om 1000 m 2. Grönytefaktor vid traditionellt byggande Yta Faktor Faktorberäknad yta Industrilokaler med plåttak ,0 0 Uppställningsytor med asfalt som avvattnas till grönytor ,1 200 Parkeringsgarage med papptak 500 0,0 0 Transportvägar med asfalt som avvattnas till grönytor 500 0,1 50 Grönytor , Uppnådd faktorberäknad yta 1250 Uppnådd grönytefaktor 1250/10 000=0,13 Krav=0,5 Grönytefaktor vid modernt byggande Yta Faktor Faktorberäknad yta Industrilokaler med takvegetation , Uppställningsytor genomsläppliga, t ex Pelleplattan m gräs el singel ,4 800 Parkeringsgarage med takvegetation 500 0,8 400 Transportvägar med asfalt som avvattnas till grönytor 500 0,1 50 Grönytor , Uppnådd faktorberäknad yta 7050 Uppnådd grönytefaktor 7050/10 000=0,71 Krav=0,5 Grönytefaktorer för några produkter från Veg Tech 1. Dammar och vattenvegetation 1,0 2. Takvegetation - Xeroflor 0,8 3. Bjälklagsvegetation med vattenhållande stenullsplattor - Grodan 0,6-0,8 4. Grönska på mark med örtpluggplantor och ängsfröer 1,0 5. Marktäckning med Pelleplattan 0,4 6. Fasadvegetation med Gröna Vajern systemet 0,

10 System för små och stora anläggningar Behandlingen av avloppsvatten har traditionellt gått ut på att samla spillvattenflöden från ett stort antal enheter och behandla det centralt med teknik- och kemikalieintensiva metoder. Dagens reningsverk uppvisar idag förhållandevis goda reningsresultat till rimliga kostnader och de är effektiva framförallt i områden med hög befolkningstäthet. I många fall kan man dock göra stora ekonomiska och miljömässiga vinster genom att bryta upp systemen i mindre enheter och lösa avloppsreningen med naturliga metoder. Naturliga reningsmetoder kan tillämpas såväl i små anläggningar för enskilda fastigheter, som i större anläggningar i anslutning till urbana områden. Vegetationens funktion Ett naturligt reningssteg med vegetation utformas och dimensioneras med utgångspunkt från belastningen av inkommande spillvatten. Anläggningen kan utgöra en större eller mindre del i reningskedjan och den kan föregås av enheter för traditionella reningstekniker. Vattnet kan slutligen infiltreras eller ledas till en recipient. Naturliga reningssteg är effektiva på att avskilja kväve och fosfor samt på att reducera bakteriehalter. Goda förutsättningar för en effektiv denitrifikation av kväve (avgår som kvävgas till luften) samt sedimentation av fosfor är viktiga egenskaper i en anläggning för vattenrening. För att dessa processer skall kunna optimeras krävs vegetation, dels som kolkälla (energikälla) till denitrifikationsbakterierna och dels för att binda sediment. Av högsta vikt vid anläggandet av ett naturligt reningssteg är därför att man får en snabb och stabil vegetationsetablering av önskade arter. Veg Tech har ett mycket stort sortiment av vattenvegetation och ett brett kunnande om naturliga reningsmetoder. 1 Efterpoleringsdamm, Skruv 2 Naturligt reningssteg, Solna 3 Behandling av lakvatten från deponi, Klippan 1 9

11 2 3 10

12 Organiskt slam som deponeras belastas i dagsläget av en statlig miljöavgift på 250 SEK/ton. Från och med år 2003 är det inte längre tillåtet att deponera slam på deponi. Med vassbäddar minskas väsentligt mängden slam som i slutändan måste tas om hand och den totala kostnaden för slamhanteringen kan således kraftigt reduceras. Uppbyggnad och funktion Ovanpå ett tätskikt anläggs en dränerande sandbädd. Vassen etableras i sandbädden. Oavvattnat slam med torrsubstans kring 1% pumpas på bäddarna. Vattenfasen passerar ned genom sandbädden och de fasta partiklarna blir kvar på dess överyta. Bladvassen transporterar ned syre i rhizomerna som växer ut i slammet. Från rhizomerna avges syret till slammet. Nedbrytningen blir på så sätt aerob, d v s slammet komposteras - mineraliseras. Komposteringsprocessen gör att det organiska materialet bryts ned snabbare och effektivare än vad som skulle ha varit fallet under anaeroba förhållanden. Volymen av slammet minskar snabbt. Vassbäddarna medför också att man får ett mer lättavvattnat slam vilket ytterligare minskar volymen. 1 Maxiplugg- och örtpluggplantor 2 Försöksanläggning för rening av lakvatten från deponi, Kristianstad 3 Vassbäddar i Skillingaryds reningsverk, 1 år efter plantering 4 Behandling av lakvatten från deponi, Klippan 1 Våra plantor Vi kan erbjuda två olika plantstorlekar. De stora, tvååriga maxipluggplantorna planteras med en täthet om 1 planta/m 2. Den mest använda, den sk örtpluggplantan, är vid leverans ett år. Dessa planteras med 3 plantor/m 2. Plantering utförs normalt under majaugusti. Vi utför även plantering med etableringsgaranti Vi lämnar gärna offert för era anläggningar Lakvattenanläggningar Vass används även till lakvattenrening från deponier. 11

13

14 Växande erosionsproblem Stränder längs hav, sjöar och vattendrag utsätts kontinuerligt för erosion från strömmande vatten, vågor, svall från båtar et c. Behovet av goda erosionsskydd är även stort vid nyanläggande av slänter och justering av strandlinjer i samband med exempelvis vägbyggen. Hur man löser problemet Vegetation reducerar energin i vågor och strömmande vatten och rotsystemen armerar och binder samman lätteroderat material. För att vegetation med framgång skall kunna etableras i en slänt eller strand som är utsatt för erosion krävs det att den får understöd av ett temporärt erosionsskydd. I våra system utgörs detta erosionsskydd av olika produkter med armerande kokosfiber. Med tiden, när vegetationen tillvuxit ordentligt, bryts kokosfibern ned. I hårt erosionsutsatta miljöer är det också viktigt att plantorna är ordentligt tillvuxna när de etableras. Strandmattor och strandrullar har en armerande stomme av kokosfiber i form av tjocka mattor eller rullar. De är förkultiverade med olika strand- och vattenväxter. Vegetationen är väl genomrotad och etableringen på den nya växtplatsen går därför mycket snabbt och man får direkt ett effektivt erosionsskydd i tuffa miljöer. Maxipluggplantor används i svåra växtmiljöer som t ex slänter med makadam. Plantan är odlad i kokosfiber vilket gör att det inte finns någon jord som kan spolas bort. Kokosnät i kombination med plantering av pluggplantor eller frösådd är ett bra skydd i slänter med begränsad erosion. Samtliga produkter är lätta att anlägga/plantera. Det krävs ingen maskinell insats varför man kan göra insatser i ytterst känsliga miljöer utan att göra skada. I de flesta fall kan etablering ske i befintliga strandoch släntmaterial. 3 13

15 Erosionsskydd av slänt vid Lindomeån. Nedifrån och upp: Prefabricerade strandrullar, prefabricerade strandmattor och erosionsskyddande kokosnät. I kokosnätet planteras pluggplantor och sås fröblandningar. I förgrunden ett traditionellt erosionsskydd med makadam. 2 Reultat efter två år 3 Prefabricerad strandmatta 4 Strandmatta bogseras på plats och monteras 5 Erosionsskyddande strandmatta, Halmstad 14

16 Estetik med vegetation Med det stora urval av vattenväxter som finns att välja bland kan de flesta typer av vattenmiljöer naturtroget återskapas. Vegetationen kan också nyttjas som element i strikta, minimalistiska anläggningar. Veg Tech har ett stort sortiment av vattenväxter. Med prefabricerade strandmattor och strandrullar får man omedelbart en tilltalande vegetation i anläggningen. För att skapa naturliga avslut av dammkanter kan exempelvis så kallade växtormar användas. Alger, ett problem som går att undvika En tråkig situation som man kan råka ut för när det gäller publika vattenanläggningar är när alger av olika slag breder ut sig i eller på vattnet. Vi vet hur man undviker denna situation. En riklig vegetation är den centrala lösningen men den behöver kombineras med andra åtgärder. Inte för högt ph-värde och rätt mikrober i anläggningen ger tillsammans med vegetationen i regel en bra effekt. 15

17 16

18 Strandmattor Strandmattan är en kokosmadrass som förkultiverats med olika strand- och vattenväxter. Strandmattan används t ex längs erosionsutsatta stränder, i översilningsytor, i utjämningsmagasin eller i prydnadsdammar. Mattorna har olika växtblandningar vilka komponerats för att optimera vattenrenande förmåga, erosionsskydd eller estetik. Vi kan även specialkomponera växtblandningar efter kundens önskemål. Mattorna är väl genomrotade vid leverans och växer därmed snabbt fast på den nya växtplatsen. De har stor motståndskraft emot erosion ifrån vågor eller strömmande vatten. Mattan finns i måtten 1x5 resp 1x1,2 m. Strandrullar Stranrullarna är korvar av kokosfiber som förkultiverats med olika strand- och vattenväxter. De är främst utvecklade för att bygga upp erosionssäkra stränder. De tål stora vågor och strömmande vatten. Strandrullarna har olika växtblandningar vilka komponerats för att optimera vattenrenande förmåga, erosionsskydd eller estetik. Strandrullarna är 2 meter långa och 0,3 m i diameter. Växtorm Växtormen är en böjlig kokoskorv fylld med jord. Den kan erhållas med olika växtblandningar. Den lämpar sig väl för att skapa naturliga kanter i mindre dammar. Den är ca 2 m lång och 20 cm i diameter. Maxipluggplantor Maxipluggplantor är avsedda för etablering i tuffa miljöer som t ex stränder av bergkross eller vid rinnande vatten. Plantan är odlad i kokosfiber vilket gör att det inte finns någon jord som kan spolas bort. Maxipluggplantan finns i ett stort antal arter. Maxipluggplantan är större än örtpluggplantan nedan. Örtpluggplantor Vi har ett mycket stort utbud av arter för plantering i olika vattentyper och vattendjup samt för slänter och stränder. På utsatta platser kan pluggplantorna planteras i erosionsskydd av kokosnät. Där erosionen av vågor eller strömmande vatten är påtaglig bör maxipluggplantor användas. 17

19 Xeroflor takvegetation Takvegetation medför en kraftigt reducerad dagvattenavrinning, ett minskat kylbehov av byggnaden och en ökad livslängd hos tätskiktet. Vidare medför ett tak med vegetation lägre bullernivåer, ett bättre mikroklimat och en ökad biologisk mångfald. Vår takvegetation är lätt (ca 50 kg/m 2 vattenmättat) och brandgodkänd i klass T. Vegetationen består av torktåliga sedum- och mossarter. Takvegetationen anläggs med prefabricerade mattor eller platsbyggs. Grodan Grodan (uttalas med betoningen på a) är mattor eller skivor av mineralull, vilka har en förmåga att ta upp, kvarhålla och dränera vatten. De används på exempelvis tak och bjälklag där man vill anlägga mer fuktkrävande vegetation som träd och buskar och samtidigt begränsa uppbyggnadens tjocklek och vikt. Veg Tech har ett brett sortiment av olika växter och andra produkter som används vid utformandet av tak- och bjälklagsträdgårdar. Grodan finns i olika tjocklekar och densiteter. Pelleplattan Plattan används till parkeringar, infiltrationsstråk, lågtrafikerade vägar, spårvägar samt ytor för gång och cykeltrafik. Den är också en komponent vid trädvitaliseringar. Den släpper igenom vatten, minskar buller, fördelar belastningen ifrån tyngre fordon och bidrar till minskad halkbekämpning. Plattan är flexibel, lätt och går snabbt att anlägga. Pelleplattan finns med färdig gräsvegetation vilket ger en grön yta ifrån första dagen. Plattan säljs också tom och kan fyllas med exempelvis singel. Gummidukar Veg Tech levererar Firestone EPDM-gummidukar till dammbyggnationer. Konsultation och utbildning Vi har en bred kunskap och lång erfarenhet inom ingenjörsbiologi. Några andra produkter ifrån Veg Tech: Örtpluggplantor och ängsfröer Ett brett sortiment av ängsfrö för olika jordar. Vi säljer även prefabricerad ängsvegetation Färdig äng på rulle. Salttålig refug- och vägvegetation Gröna Vajern Klänghjälp för fasad- och stolpvegetation. 18

20 B Vegetation och teknik i förening MILJÖMÄRKT TRYCKSAK Tidigare Nordiska Gröntak AB och Svenska Lövträd AB Veg Tech AB Tel: Hemsida: Fagerås Fax: E-post: S Vislanda Prinfo ljungbygrafiska.se

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Hur används våra produkter?

Hur används våra produkter? 142 Reningsdammar och våtmarker Exempel på produkter: Strandmattor Strandrullar Maxipluggplantor Örtpluggplantor Fuktängsmatta Flytande våtmark Våtmarker och översilningsytor En våtmark eller översilningsyta

Läs mer

Framtidens gröna städer

Framtidens gröna städer 4 Gröna systemlösningar Vegetationsteknik går ut på att använda växter för att lösa tekniska problem. Genom att utnyttja växternas naturliga egenskaper kan man angripa olika miljörelaterade problem i exempelvis

Läs mer

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad Copenhage n Västra Hamnen Western Harbour MALMÖ Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad då 1 Malmö nu och nu towards sustainable living 2 Grönytefaktorn i Malmö Stad Varför grönytor även på kvartersmark?

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Framtidens städer är gröna!

Framtidens städer är gröna! 4 Veg Tech - för grönare städer Framtidens städer är gröna! Vegetationsteknik innebär att man använder växter för att lösa tekniska problem. Genom att utnyttja växternas naturliga egenskaper kan man åtgärda

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE Bilaga x Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala och rekreativa värden...

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Vegetation som föroreningsfilter

Vegetation som föroreningsfilter Campus Helsingborg, OPEN CAMPUS 17/11/2012, Miljöstrategi Vegetation som föroreningsfilter Torleif Bramryd Miljöstrategi Lunds universitet, Campus Helsingborg VEGETATIONENS BETYDELSE I STADSMILJÖN -Rekreation

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor.

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. DAGVATTENPOLICY Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. Innehållsförteckning Inledning... 3 Dagvattenpolicy... 4 Vad är dagvatten?... 5 Förutsättningar... 5 Göta

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Perennmatta. Perennmatta

Perennmatta. Perennmatta 118 Fördelar med färdiga perennmattor Snabb och säker etablering Minimalt skötselbehov Håller fröogräset borta Lång planteringssäsong Minskad risk för vandalisering Skyddar mot erosion Marktäckande växtlighet

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE 2016-06-17 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala

Läs mer

TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK. Veg Tech

TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK. Veg Tech TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK Veg Tech BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE Takvegetation byggs på en mängd olika tak- och bjälklagstyper och på byggnader av varierande slag. Veg Tech har exempelvis anlagt

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Träd & Dagvatten. Stockholm Stad Trafikkontoret

Träd & Dagvatten. Stockholm Stad Trafikkontoret Träd & Dagvatten Örjan Stål VIÖSAB orjan.stal@viosab.se Björn Embrén Trädexpert Stockholm Stad Trafikkontoret bjorn.embren@stockholm.se Fungerar gröna infiltrationstråk som bra växtbäddar för träd? Varför

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-01-20 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Inledning 2 2.1 Definition av dagvatten 2 2.2 Problembild 2 2.3 Resurs 3 3 Miljökvalitetsmål

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand Vattenrening i naturliga ekosystem Kajsa Mellbrand Naturen tillhandahåller en mängd resurser som vi drar nytta av. Ekosystemtjänster är de naturliga processer som producerar sådana resurser. Till ekosystemtjänster

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Ytligt dagvatten i bostadsområden

Ytligt dagvatten i bostadsområden Ytligt dagvatten i bostadsområden Projektering, anläggning och kostnader Exempel från ekostaden Augustenborg i Malmö Tomas Leidstedt Mark & Miljö Projekt AB Malmö Malmö 290.000 invånare - Sveriges tredje

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Grönytefaktor Tillämpning

Grönytefaktor Tillämpning LAGA KRAFT 2013-02-05 Samhällsbyggnadskontoret BILAGA 1(9) Plan- och Byggenheten Dnr: PBN/2008:772 Grönytefaktor Tillämpning Inspirationsbild från Augustenborg, Malmö Bilaga till detaljplan för Bresshammar

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Hekla Pimpsten. Växtbäddsmaterial för allt växande i urban miljö

Hekla Pimpsten. Växtbäddsmaterial för allt växande i urban miljö Växtbäddsmaterial för allt växande i urban miljö Naturlig urkra ft från Island Naturlig pimpsten ger luft till rötterna Pimpsten är ett vulkaniskt material som bildas när magman kastas ut ur vulkanen i

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sedumtak. David Adelsberg 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Sedumtak. David Adelsberg 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Sedumtak David Adelsberg 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Sammanfattning Detta arbete grundar sig i att

Läs mer

Grönytefaktor Hyllie, Malmö. Varför grönytor även på kvartersmark? Temperatur Luftfuktighet. Dagvattenhantering

Grönytefaktor Hyllie, Malmö. Varför grönytor även på kvartersmark? Temperatur Luftfuktighet. Dagvattenhantering Grönytefaktor Hyllie, Malmö Varför grönytor även på kvartersmark? Finpartiklar Luftsammansättning Dagvattenhantering Temperatur Luftfuktighet 1 Solskydd Vindskydd Ljuddämpning Välbefinnande Stoftbindning

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM Bilaga 4 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 3 Grönytefaktor... 3 4 Lokala miljömål- förutsättningar för markanvisning.

Läs mer

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster

Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR DAGVATTENKASSETTER OCH TUNNLAR Genom att utnyttja markens egenskaper för avledning av dagvatten uppnås både ekonomiska såväl som miljömässiga vinster 05 2011 32007 5.10 Uponor

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då dokumentet överfördes från papper. OBS! Fotografier och/eller figurer i dokumentet har utelämnats.

OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då dokumentet överfördes från papper. OBS! Fotografier och/eller figurer i dokumentet har utelämnats. Tidskrift/serie: Gröna fakta. Utemiljö Utgivare: Utemiljö; SLU, Movium Redaktör: Nilsson K. Utgivningsår: 1988 Författare: Bergman M., Nilsson K. Titel: Rotzonen ett ekologiskt reningsverk Huvudspråk:

Läs mer

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. 58 Gröna Tak och gröna gårdar SYSTEM gröna gårdar och takträdgårdar Steg : Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. Steg : Vegetationstypen

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2006-10-15 I SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

Tillväxt I kommuner genom att utnyttja ekosystemtjänster

Tillväxt I kommuner genom att utnyttja ekosystemtjänster Campus Helsingborg, OPEN CAMPUS 17/11/2012, Miljöstrategi Tillväxt I kommuner genom att utnyttja ekosystemtjänster Torleif Bramryd Miljöstrategi Lunds universitet, Campus Helsingborg EKOSYSTEMTJÄNSTER

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING NYA GATAN ETAPP 3 - SYDÖSTRA KVARTERET. Bilaga

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING NYA GATAN ETAPP 3 - SYDÖSTRA KVARTERET. Bilaga MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING NYA GATAN ETAPP 3 - SYDÖSTRA KVARTERET Bilaga 2016-10-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 3 Grönytefaktor... 3 4 Lokala miljömål-

Läs mer

Kampenområdet. Bostadsområde som har varit i drift i ca 12 år. Området ligger i anslutning till Växjösjön som har restaurerats med hjälp av muddring.

Kampenområdet. Bostadsområde som har varit i drift i ca 12 år. Området ligger i anslutning till Växjösjön som har restaurerats med hjälp av muddring. Bostadsområde som har varit i drift i ca 12 år Området ligger i anslutning till Växjösjön som har restaurerats med hjälp av muddring. Innehåller ca 220 lägenheter Markområdet är ca 8 ha stort Jordarten

Läs mer

DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR

DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR 2 Innehåll Inledning s. 3 Träd, buskar och annan vegetation s. 4 Gröna tak s. 6 Dammar/ öppna dagvattensystem s. 8 Fasadgrönska s. 10 Biotoper s. 12 Djurbon

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+

Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+ Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+ Foto: Siv Degerman Kontaktperson dagvattenfrågor inom EVAA-projektet: Sofia Dahl Samordnare för EVAA-projektet inom NSVA: Marinette Hagman Datum: Inledning Per

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Plupave HD. @ perfection. Gräsarmering för trafikerbara ytor. Watermanagement

Plupave HD. @ perfection. Gräsarmering för trafikerbara ytor. Watermanagement Plupave HD Gräsarmering för trafikerbara ytor 2015 Watermanagement @ perfection Plupave HD, den heltäckande gräsarmeringsplattan 58 cm Plupave HD är en komplett familj av Gräsarmeringsplattor. Totalt 4

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenhantering Bolinder Strand

Dagvattenhantering Bolinder Strand Bolinder Strand Stockholm 2012-08-22 Dagvattenhantering Bolinder Strand Bakgrund JM planerar kompletterande byggnation av flerbostadshus i Bolinder Strand. Tre nya områden utreds; A, B och C samt ett parkeringshus

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Sedum-ört-grästak. Veg Tech är med och skapar biologisk mångfald!

Sedum-ört-grästak. Veg Tech är med och skapar biologisk mångfald! 32 Låt naturen flytta in i staden! Vi står inför en utmaning när våra städer växer och artrika marker ersätts med bostäder och betong. Veg Techs uppbyggnad för sedum-ört grästak har minimal vikt och systemen

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer