Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation"

Transkript

1 V A T T E N Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation Vegetation och teknik i förening

2 Veg Tech AB Vegetation och teknik i förening Ingenjörsbiologi och vegetationsteknik är två begrepp som beskriver vad Veg Tech står för. Vår affärsidé är att lösa tekniska problem och skapa nya möjligheter med hjälp av vegetationen. Inom företaget finns en stor kunskap om och erfarenhet av växtproduktion, teknisk problemlösning och utförande av entreprenader. Vi har ett brett verksamhetsområde som omfattar byggnation på mark, gator, byggnader och i vatten. Våra produkter och system löser problem relaterade till bl. a. dagvattenhantering, vattenrening, erosion, slambehandling, bullerdämpning, värmebalans i byggnader, livräddning av träd, vegetationsetablering samt besvärliga mikroklimat och avsaknad av levande ytor i tätbebyggda områden. Veg Tech är ett publikt företag med för närvarande 35 anställda. Vi växer stadigt. Veg Tech är resultatet av en sammanslagning av de båda företagen Svenska Lövträd och Nordiska Gröntak, vilka startade 1988 respektive Vi bedriver verksamhet i hela Norden. I Sverige finns vårt huvudkontor och våra produktionsanläggningar i Småland. Vår verksamhet i Finland och Danmark sker i två dotterbolag. I Norge samarbetar vi med en norsk återförsäljare. Veg Tech i praktiken exemplet GreenZone Anläggningen GreenZone i Umeå är ett projekt där man genom nytänkande bygg- och driftteknik försökt skapa ett område som är tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Alla taken är gröna med Xeroflor takvegetation, vilket gör dem till en viktig del av dagvattensystemet. De gröna taken bidrar också till att kyla byggnaderna sommartid och att avsevärt förlänga tätskiktens livslängd. Veg Tech har levererat och anlagt takvegetationen samt vegetation i reningsdammar och kringliggande ytor. Omslag: Damm för vägdagvatten, Öresundsbroanslutningen

3 Innehåll Vegetation för att lösa vattenrelaterade problem 3 Dagvatten 5 Avloppsrening 9 Vassbäddar 11 Erosionsskydd 13 Prydnadsdammar 15 Våra produkter 17

4 Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i samverkan mellan teknik och vegetation. Växterna är en resurs som med framgång kan användas för att lösa tekniska problem. För att nå goda resultat krävs en stor kunskap i gränslandet mellan biologi och teknik ingenjörsbiologi. Vegetationens funktion i vattenanläggningar: Växtplats för vattenrenande mikroorganismer Energikälla till denitrifikationsbakterier Begränsa vattenhastigheten - öka sedimentationen Filtrera partiklar i vattnet Direkt och sekundärt upptag av närsalter Syresätta vattnet Stabilisera slänter, stränder och botten minska erosion Skydda mot vindpåverkan - minska resuspension (uppvirvling från botten) Skugga minska algtillväxten Minska igensättning av infiltrationsvåtmarker, t ex översilningsytor. Styrd vegetationsetablering En lyckad anläggning skall inte bara uppfylla kraven på funktion och ekonomi utan även de estetiska och resursmässiga kraven. En misslyckad vegetationsetablering riskerar ofta att försämra det tekniska och ekonomiska resultatet. Genom en så kallad styrd vegetationsetablering försäkrar man sig om att önskade arter etableras i rätt mängd och på rätt plats. Naturliga spridningsvägar för vattenvegetation saknas ofta då man nyanlägger exempelvis en damm eller översilningsyta. Endast ett fåtal tråkiga problemväxter som kaveldun, bladvass och rosendunört har frön som sprids i luften. De flesta övriga arter är beroende av vattenförbindelser för att kunna spridas till ett nyanlagt område. Att låta naturen sköta vegeteringen, leder alltså i de flesta fall till att man får en dominans av icke önskad vegetation. Erfarenhet visar också att det är ytterst svårt och kostsamt att manuellt samla in vegetation i andra vattendrag för att sedan utplantera dem i det nya systemet. Att tidigt styra artvalet vid vegetationsetableringen är av stor vikt för att minska etableringsmöjligheterna för de oönskade luftspridda pionjärartena. Med avsiktligt etablerad vegetation skapas nya spidningscentra för arter som annars skulle ha svårt att konkurrera. Genom etablering med våra prefabricerade vegetationsmattor, plantor och fröblandningar säkras ett snabbt resultat. 3

5 1 2 1 Styrd vegetationsetablering i damm för vägdagvatten 2 och 3 Etablering med pluggplantor och prefabricerade strandmattor samt resultatet efter 10 månader. 3 4

6 Effektiva lösningar med Veg Tech Våra lösningar ger kompletta fungerande dagvattentekniska system som lätt passas in i olika miljöer. Fördröjning, utjämning, rening, avdunstning och estetik är nyckelorden. I många kommuner har det skett omfattande arbeten för att lösa dagvattenproblematiken. Den teknik som man använder brukar gå under benämningen LOD lokalt omhändertagande av dagvatten, eller ED ekologisk dagvattenhantering. Dessa metoder går bl a ut på att nederbörden skall få ökade möjligheter att infiltrera, avdunsta och renas lokalt, direkt i det område där den faller. Öppna, ytliga system eftersträvas istället för slutna ledningar. Takvegetation Takvegetation tar upp, magasinerar och avdunstar stora mängder nederbörd. Ett vegetationstak reducerar den årliga avrinningen ifrån en takyta med upp till 50%. Det fyller också en viktig funktion genom att fördröja avrinningen av det överskottsvatten som det inte kan ta om hand. Vid kraftiga regn är detta speciellt viktigt eftersom dagvattensystemen då kan få avlastning vid toppflöden. Att använda takvegetation som en del i dagvattenhanteringen står sig mycket väl kostnadsmässigt jämfört med andra metoder. Veg Tech har anlagt och levererat ca m 2 takvegetation sedan Genomsläpplig beläggning med PELLEPLATTAN. Plattan används till parkeringar, lågtrafikerade vägar, spårvägar, ytor för gång och cykeltrafik, infiltrationsstråk samt vid trädvitaliseringar. Den släpper igenom vatten, minskar buller, fördelar belastningen ifrån tyngre fordon och bidrar till minskad halkbekämpning. Plattan är flexibel, lätt och går snabbt att anlägga. Pelleplattan är den bästa beläggningen runt träd i trafikmiljöer eftersom den släpper igenom vatten och främjar gasutbytet i marken för träd och buskar. Samtidigt kan ytan tätt intill trädet belastas av tyngre fordon eftersom plattan fördelar trycket och reducerar kompaktionen av underbyggnaden. I stadsmiljöer finns alltså stora möjligheter vid etablering av träd, eller åtgärder vid befintliga trädbestånd, att skapa effektiva ytor för infiltration. Vid projekteringen av 5

7 3 1 och 2 Genomsläpplig beläggning med Pelleplattan. Levereras med prefabricerad gräsvegetation eller fylls med t ex singel. dagvattensystem uppstår ofta problemet att finna utrymmen för att anlägga ytor för infiltration. Att i tättbebyggda områden utnyttja ytor i anslutning till planterade träd, medför att man får tillgång till mycket stora volymer för infiltration och samtidigt kan näringsämnen och tungmetaller tas upp av trädens rötter. Ett träd som växer i en jord med god genomsläpplighet blir dessutom betydligt mindre benäget att söka vatten och syre i dag- och spillvattenledningar 2 3 Befintliga trädbestånd i stadsmiljö kan omvandlas till infiltrationsytor samtidigt som träden vitaliseras. eller att bilda ytliga rotsystem som förstör gatubeläggningar. Veg Tech har kompetensen och utrustningen som krävs för att vitalisera svaga träd i svåra omgivningar och samtidigt skapa effektiva infiltrationsytor. Denna helhetslösning innefattar bl a jordbyte kring trädens rotsystem med vakuumlastare (jordsugning), trafikbärande skelettjordar, ytbeläggning av Pelleplattor och näringsberikande undervegetation. 6

8 Pelleplattan tål 200 ton/m 2 och stort slitage från fordon och snöröjning. Pelleplattan kan fyllas med singel i olika fraktioner eller levereras med färdig gräsvegetation odlat i plattorna. För ytor där slitaget är mindre kan exempelvis sedumvegetation (fetknoppsväxter) odlas i plattan. Öppna fördröjnings- och utjämningsdammar Det vatten som inte tas om hand av takvegetation eller genomsläppliga beläggningar leds till öppna fördröjnings- och utjämningsdammar. Styrd vegetationsetablering görs med pluggplantor eller prefabricerade vegetationsmattor Strandmattor. I dessa vegetationsmattor odlas växterna i en armerande kokosmatta och de tillåts tillväxa ordentligt före leverans. Detta medför att vegetationen snabbt etableras och man får en erosionssäker strand. Översilningsytor Översilningsytor är effektiva för att reducera föroreningsmängder i dagvattnet. Vegetationsetableringen är viktig för att flödet skall fördelas jämnt över hela ytan och för att bildandet av eroderade fåror skall undvikas. Även här används pluggplantor och prefabricerade vegetationsmattor. Styrd dagvattenhantering genom grönytefaktorn För att komma till rätta med urbana miljöers vattenrelaterade problem krävs någon form av styrning av dagvatten och vegetation. Kvalitetsprogrammet för Bo01 fastställer att en så kallad grönytefaktor skall tillämpas för alla tomter. Grönytefaktorn beror av de förutsättningar som tomten ger för växtlighet och dagvattenhantering. Tomtens olika delar tilldelas ett värde mellan 0,0 och 1,0. Det genomsnittliga värdet för tomten skall vara minst 0,5. Grönytefaktorn för Bo01 har initierats av Bo01 och utarbetats av Bengt Persson, Landskapsarkitekterna i Lund AB, på uppdrag av Malmö stadsbyggnadskontor. I arbetet har medverkat representanter för stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, gatukontoret, VAverket samt översiktsbyrån. Byggherregruppen inom Bo01 har lämnat synpunkter via Wihlborgs och NOD landskapsarkitekter. 7

9 Hur beräknas grönytefaktorn för ett område? Antag att området omfattar m 2. Inom området finns industrilokaler på 6000 m 2 med anslutande ytor för uppställning om 2000 m 2, ett parkeringsgarage på 500 m 2, transportvägar omfattande 500 m 2 och grönytor om 1000 m 2. Grönytefaktor vid traditionellt byggande Yta Faktor Faktorberäknad yta Industrilokaler med plåttak ,0 0 Uppställningsytor med asfalt som avvattnas till grönytor ,1 200 Parkeringsgarage med papptak 500 0,0 0 Transportvägar med asfalt som avvattnas till grönytor 500 0,1 50 Grönytor , Uppnådd faktorberäknad yta 1250 Uppnådd grönytefaktor 1250/10 000=0,13 Krav=0,5 Grönytefaktor vid modernt byggande Yta Faktor Faktorberäknad yta Industrilokaler med takvegetation , Uppställningsytor genomsläppliga, t ex Pelleplattan m gräs el singel ,4 800 Parkeringsgarage med takvegetation 500 0,8 400 Transportvägar med asfalt som avvattnas till grönytor 500 0,1 50 Grönytor , Uppnådd faktorberäknad yta 7050 Uppnådd grönytefaktor 7050/10 000=0,71 Krav=0,5 Grönytefaktorer för några produkter från Veg Tech 1. Dammar och vattenvegetation 1,0 2. Takvegetation - Xeroflor 0,8 3. Bjälklagsvegetation med vattenhållande stenullsplattor - Grodan 0,6-0,8 4. Grönska på mark med örtpluggplantor och ängsfröer 1,0 5. Marktäckning med Pelleplattan 0,4 6. Fasadvegetation med Gröna Vajern systemet 0,

10 System för små och stora anläggningar Behandlingen av avloppsvatten har traditionellt gått ut på att samla spillvattenflöden från ett stort antal enheter och behandla det centralt med teknik- och kemikalieintensiva metoder. Dagens reningsverk uppvisar idag förhållandevis goda reningsresultat till rimliga kostnader och de är effektiva framförallt i områden med hög befolkningstäthet. I många fall kan man dock göra stora ekonomiska och miljömässiga vinster genom att bryta upp systemen i mindre enheter och lösa avloppsreningen med naturliga metoder. Naturliga reningsmetoder kan tillämpas såväl i små anläggningar för enskilda fastigheter, som i större anläggningar i anslutning till urbana områden. Vegetationens funktion Ett naturligt reningssteg med vegetation utformas och dimensioneras med utgångspunkt från belastningen av inkommande spillvatten. Anläggningen kan utgöra en större eller mindre del i reningskedjan och den kan föregås av enheter för traditionella reningstekniker. Vattnet kan slutligen infiltreras eller ledas till en recipient. Naturliga reningssteg är effektiva på att avskilja kväve och fosfor samt på att reducera bakteriehalter. Goda förutsättningar för en effektiv denitrifikation av kväve (avgår som kvävgas till luften) samt sedimentation av fosfor är viktiga egenskaper i en anläggning för vattenrening. För att dessa processer skall kunna optimeras krävs vegetation, dels som kolkälla (energikälla) till denitrifikationsbakterierna och dels för att binda sediment. Av högsta vikt vid anläggandet av ett naturligt reningssteg är därför att man får en snabb och stabil vegetationsetablering av önskade arter. Veg Tech har ett mycket stort sortiment av vattenvegetation och ett brett kunnande om naturliga reningsmetoder. 1 Efterpoleringsdamm, Skruv 2 Naturligt reningssteg, Solna 3 Behandling av lakvatten från deponi, Klippan 1 9

11 2 3 10

12 Organiskt slam som deponeras belastas i dagsläget av en statlig miljöavgift på 250 SEK/ton. Från och med år 2003 är det inte längre tillåtet att deponera slam på deponi. Med vassbäddar minskas väsentligt mängden slam som i slutändan måste tas om hand och den totala kostnaden för slamhanteringen kan således kraftigt reduceras. Uppbyggnad och funktion Ovanpå ett tätskikt anläggs en dränerande sandbädd. Vassen etableras i sandbädden. Oavvattnat slam med torrsubstans kring 1% pumpas på bäddarna. Vattenfasen passerar ned genom sandbädden och de fasta partiklarna blir kvar på dess överyta. Bladvassen transporterar ned syre i rhizomerna som växer ut i slammet. Från rhizomerna avges syret till slammet. Nedbrytningen blir på så sätt aerob, d v s slammet komposteras - mineraliseras. Komposteringsprocessen gör att det organiska materialet bryts ned snabbare och effektivare än vad som skulle ha varit fallet under anaeroba förhållanden. Volymen av slammet minskar snabbt. Vassbäddarna medför också att man får ett mer lättavvattnat slam vilket ytterligare minskar volymen. 1 Maxiplugg- och örtpluggplantor 2 Försöksanläggning för rening av lakvatten från deponi, Kristianstad 3 Vassbäddar i Skillingaryds reningsverk, 1 år efter plantering 4 Behandling av lakvatten från deponi, Klippan 1 Våra plantor Vi kan erbjuda två olika plantstorlekar. De stora, tvååriga maxipluggplantorna planteras med en täthet om 1 planta/m 2. Den mest använda, den sk örtpluggplantan, är vid leverans ett år. Dessa planteras med 3 plantor/m 2. Plantering utförs normalt under majaugusti. Vi utför även plantering med etableringsgaranti Vi lämnar gärna offert för era anläggningar Lakvattenanläggningar Vass används även till lakvattenrening från deponier. 11

13

14 Växande erosionsproblem Stränder längs hav, sjöar och vattendrag utsätts kontinuerligt för erosion från strömmande vatten, vågor, svall från båtar et c. Behovet av goda erosionsskydd är även stort vid nyanläggande av slänter och justering av strandlinjer i samband med exempelvis vägbyggen. Hur man löser problemet Vegetation reducerar energin i vågor och strömmande vatten och rotsystemen armerar och binder samman lätteroderat material. För att vegetation med framgång skall kunna etableras i en slänt eller strand som är utsatt för erosion krävs det att den får understöd av ett temporärt erosionsskydd. I våra system utgörs detta erosionsskydd av olika produkter med armerande kokosfiber. Med tiden, när vegetationen tillvuxit ordentligt, bryts kokosfibern ned. I hårt erosionsutsatta miljöer är det också viktigt att plantorna är ordentligt tillvuxna när de etableras. Strandmattor och strandrullar har en armerande stomme av kokosfiber i form av tjocka mattor eller rullar. De är förkultiverade med olika strand- och vattenväxter. Vegetationen är väl genomrotad och etableringen på den nya växtplatsen går därför mycket snabbt och man får direkt ett effektivt erosionsskydd i tuffa miljöer. Maxipluggplantor används i svåra växtmiljöer som t ex slänter med makadam. Plantan är odlad i kokosfiber vilket gör att det inte finns någon jord som kan spolas bort. Kokosnät i kombination med plantering av pluggplantor eller frösådd är ett bra skydd i slänter med begränsad erosion. Samtliga produkter är lätta att anlägga/plantera. Det krävs ingen maskinell insats varför man kan göra insatser i ytterst känsliga miljöer utan att göra skada. I de flesta fall kan etablering ske i befintliga strandoch släntmaterial. 3 13

15 Erosionsskydd av slänt vid Lindomeån. Nedifrån och upp: Prefabricerade strandrullar, prefabricerade strandmattor och erosionsskyddande kokosnät. I kokosnätet planteras pluggplantor och sås fröblandningar. I förgrunden ett traditionellt erosionsskydd med makadam. 2 Reultat efter två år 3 Prefabricerad strandmatta 4 Strandmatta bogseras på plats och monteras 5 Erosionsskyddande strandmatta, Halmstad 14

16 Estetik med vegetation Med det stora urval av vattenväxter som finns att välja bland kan de flesta typer av vattenmiljöer naturtroget återskapas. Vegetationen kan också nyttjas som element i strikta, minimalistiska anläggningar. Veg Tech har ett stort sortiment av vattenväxter. Med prefabricerade strandmattor och strandrullar får man omedelbart en tilltalande vegetation i anläggningen. För att skapa naturliga avslut av dammkanter kan exempelvis så kallade växtormar användas. Alger, ett problem som går att undvika En tråkig situation som man kan råka ut för när det gäller publika vattenanläggningar är när alger av olika slag breder ut sig i eller på vattnet. Vi vet hur man undviker denna situation. En riklig vegetation är den centrala lösningen men den behöver kombineras med andra åtgärder. Inte för högt ph-värde och rätt mikrober i anläggningen ger tillsammans med vegetationen i regel en bra effekt. 15

17 16

18 Strandmattor Strandmattan är en kokosmadrass som förkultiverats med olika strand- och vattenväxter. Strandmattan används t ex längs erosionsutsatta stränder, i översilningsytor, i utjämningsmagasin eller i prydnadsdammar. Mattorna har olika växtblandningar vilka komponerats för att optimera vattenrenande förmåga, erosionsskydd eller estetik. Vi kan även specialkomponera växtblandningar efter kundens önskemål. Mattorna är väl genomrotade vid leverans och växer därmed snabbt fast på den nya växtplatsen. De har stor motståndskraft emot erosion ifrån vågor eller strömmande vatten. Mattan finns i måtten 1x5 resp 1x1,2 m. Strandrullar Stranrullarna är korvar av kokosfiber som förkultiverats med olika strand- och vattenväxter. De är främst utvecklade för att bygga upp erosionssäkra stränder. De tål stora vågor och strömmande vatten. Strandrullarna har olika växtblandningar vilka komponerats för att optimera vattenrenande förmåga, erosionsskydd eller estetik. Strandrullarna är 2 meter långa och 0,3 m i diameter. Växtorm Växtormen är en böjlig kokoskorv fylld med jord. Den kan erhållas med olika växtblandningar. Den lämpar sig väl för att skapa naturliga kanter i mindre dammar. Den är ca 2 m lång och 20 cm i diameter. Maxipluggplantor Maxipluggplantor är avsedda för etablering i tuffa miljöer som t ex stränder av bergkross eller vid rinnande vatten. Plantan är odlad i kokosfiber vilket gör att det inte finns någon jord som kan spolas bort. Maxipluggplantan finns i ett stort antal arter. Maxipluggplantan är större än örtpluggplantan nedan. Örtpluggplantor Vi har ett mycket stort utbud av arter för plantering i olika vattentyper och vattendjup samt för slänter och stränder. På utsatta platser kan pluggplantorna planteras i erosionsskydd av kokosnät. Där erosionen av vågor eller strömmande vatten är påtaglig bör maxipluggplantor användas. 17

19 Xeroflor takvegetation Takvegetation medför en kraftigt reducerad dagvattenavrinning, ett minskat kylbehov av byggnaden och en ökad livslängd hos tätskiktet. Vidare medför ett tak med vegetation lägre bullernivåer, ett bättre mikroklimat och en ökad biologisk mångfald. Vår takvegetation är lätt (ca 50 kg/m 2 vattenmättat) och brandgodkänd i klass T. Vegetationen består av torktåliga sedum- och mossarter. Takvegetationen anläggs med prefabricerade mattor eller platsbyggs. Grodan Grodan (uttalas med betoningen på a) är mattor eller skivor av mineralull, vilka har en förmåga att ta upp, kvarhålla och dränera vatten. De används på exempelvis tak och bjälklag där man vill anlägga mer fuktkrävande vegetation som träd och buskar och samtidigt begränsa uppbyggnadens tjocklek och vikt. Veg Tech har ett brett sortiment av olika växter och andra produkter som används vid utformandet av tak- och bjälklagsträdgårdar. Grodan finns i olika tjocklekar och densiteter. Pelleplattan Plattan används till parkeringar, infiltrationsstråk, lågtrafikerade vägar, spårvägar samt ytor för gång och cykeltrafik. Den är också en komponent vid trädvitaliseringar. Den släpper igenom vatten, minskar buller, fördelar belastningen ifrån tyngre fordon och bidrar till minskad halkbekämpning. Plattan är flexibel, lätt och går snabbt att anlägga. Pelleplattan finns med färdig gräsvegetation vilket ger en grön yta ifrån första dagen. Plattan säljs också tom och kan fyllas med exempelvis singel. Gummidukar Veg Tech levererar Firestone EPDM-gummidukar till dammbyggnationer. Konsultation och utbildning Vi har en bred kunskap och lång erfarenhet inom ingenjörsbiologi. Några andra produkter ifrån Veg Tech: Örtpluggplantor och ängsfröer Ett brett sortiment av ängsfrö för olika jordar. Vi säljer även prefabricerad ängsvegetation Färdig äng på rulle. Salttålig refug- och vägvegetation Gröna Vajern Klänghjälp för fasad- och stolpvegetation. 18

20 B Vegetation och teknik i förening MILJÖMÄRKT TRYCKSAK Tidigare Nordiska Gröntak AB och Svenska Lövträd AB Veg Tech AB Tel: Hemsida: Fagerås Fax: E-post: S Vislanda Prinfo ljungbygrafiska.se

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer Grågröna systemlösningar för hållbara städer Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer Översikt och fördjupningsdel Program: Vinnova Utmaningsdriven innovation Hållbara attraktiva städer Diarienummer:

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Våtmarker i jordbrukslandskapet

Våtmarker i jordbrukslandskapet Våtmark. Foto: Ulf Hidås Våtmarker i jordbrukslandskapet För några decennier sedan var våtmark synonymt med surhål, sumpmark eller träsk, d.v.s. en problemmark som inte gick att använda utan att den först

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

agvattenpolicy för Motala kommun

agvattenpolicy för Motala kommun D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Trender i öppen dagvattenhantering

Trender i öppen dagvattenhantering Trender i öppen dagvattenhantering En kartläggning av de senaste 40 åren Trends in open storm water management A mapping of the past 40 years Li Thornell Landskapsingenjörsprogrammet Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Intelligent * vattendesign. Utformning av Gjutarplan i Kallhälls centrum

Intelligent * vattendesign. Utformning av Gjutarplan i Kallhälls centrum Intelligent * vattendesign Utformning av Gjutarplan i Kallhälls centrum 1 2 EX0324 Examensarbete för yrkesexamen på landskapsarkitektprogrammet 2008 Elisabeth Rågdahl Title in english: Intelligent water

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23

VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23 VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23 2009.02.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD Denna skrift är framtagen på initiativ av Stockholms stad genom Björn Embrén. Skriften syftar till att sprida kunskap,

Läs mer

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun Dagvattenpolicy för Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 Allmän bakgrund...3 Syfte...3 Arbetssätt...4 2. Dagvattenpolicyns mål...5 3. Metoder till att nå mål...6 4. Principer för dagvattenhantering...7

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur Låt staden grönska Klimatanpassning genom grönstruktur Grönstruktur sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. Befintlig bebyggelse Blå struktur sjöar, vattendrag,

Läs mer

Avloppsrening från hushåll och mjölkrum Utbytbara filter för återföring av fosfor till åkermark en pilotstudie Lisa Lansfors

Avloppsrening från hushåll och mjölkrum Utbytbara filter för återföring av fosfor till åkermark en pilotstudie Lisa Lansfors 91 Avloppsrening från hushåll och mjölkrum Utbytbara filter för återföring av fosfor till åkermark en pilotstudie Lisa Lansfors Avloppsrening från hushåll och mjölkrum Utbytbara filter för återföring av

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer