Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

2 ande Ewa Johansson (S) ordf. Lars Svensk (KD) Lars-Peter Hållstrand (S) 1:e v. ordf. Anna Ahlin (C) Bengt-Olov Eriksson (S) Catarina Deremar (C) Lize-Lotte Löfgren (S) Erik Kolm (C) Jonas Nyberg (S) Lilian Carlsson (C) Göran Carlsson (S) Bertil Ahlin (C) Barbro Wiklund (S) Björn Hellstedt (C) Villy Wahlström (S) Mats Wikander (C) Margaretha Magnusson (S) Daniel Blomstedt (M) Erica A. Wallin (S) Sven Lokander (M) Torsten Lindberg (S) Per Bergsten (M) Håkan Ståhlberg (S) Åsa Sikberg (M) Christina Svensson (S) Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) Helena Broman (S) Barbro Jurell (FP) Pia Wårdsäter (S) Kenneth Lignell (SD) Carolina Nylander (S) Joakim Larsson (SD) Patrik Årman (S) Elisabet Rosengren (V) Urban Blomster (V) Håkan Thomsson (MP) Jenny Lundström (MP) Pelle Fredriksson (MP) Närvarande tjänstgörande ersättare Närvarande ej tjänstgörande ersättare Torgny Helgesson (S) Kurt Trässman (S) Monica Norén (S) Gunnar Jansson (S) Inger Johansson (S) Rolf Pettersson (S) Per Wendin (C) Marianne Eriksson (C) Lars-Olof Färnström (S) Ulrica Hillerstig (S) Eva Berglund (V) Matteus Ågren (V) Anders Eklund (M) Christer Bolin (M) Sören Westerlund (SD) Gunnar Larsson (FP) Torgny Jansson (C) Anna Grimberg (C) Anders Gejke (C) Kenneth Gunnarsson (MP)

3 119 Allmänhetens frågestund är ett tillfälle då kommunmedborgare kan ställa frågor till fullmäktige. Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: Frågeställare lämnar synpunkter på kommunens indragning av servicelaget och de tjänster i form av exempelvis snöskottning som utförts. Kommunstyrelsens ordförande svarar att kommunen varken kan eller ska konkurrera på marknaden för den här typen av tjänster och att kommunens tjänster inte medger så kallat RUT-avdrag för kunden. Ordförande i Utskottet arbete och omsorg berättar att alla medborgare, oavsett ålder, kan söka bistånd för de fall man inte klarar sig själv rent praktiskt eller inte kan försörja sig själv. Fullmäktigeledamoten Jenny Lundström (MP) föreslår en förnyad diskussion kring de begränsningar och möjligheter som lagstiftningen om kommunala befogenheter ger. Frågeställare som företräder familjer med barn som lever i utanförskap på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ställer frågan om kommunens förtroendevalda kan tänka sig en samverkan i stödet till dessa familjer. Ordförande i Utskottet barn och unga beskriver hur kommunen är organiserad för att stötta familjerna. I verksamhetsplanen som föreslås för 2012, finns organisationsförändringar som ytterligare syftar till att säkerställa ett gott stöd till dem som behöver det. Den samverkan som frågeställaren efterfrågar välkomnas, men behöver hanteras utanför fullmäktige.

4 120 Dnr Ks Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktigeledamoten Catarina Deremar har den 18 november 2011 lämnat in en motion med titeln Dags för en ny vision. Av motionen framgår följande: Den vision vi har i Tierps kommun har aldrig behandlats på det politiska bordet. Men vi har haft den som vår vision sedan drygt 10 år tillbaka. Vi har vid ett antal tillfällen i den politiska debatten diskuterat att vi ska arbeta om vår eller se över visionen, inte minst när vi gjorde om vår nya politiska organisation. Tiden har gått och vi är nu inne i vår andra mandatperiod med vår nuvarande organisation och då tycker jag att det är dags att vi tar och ser över vår vision. Stämmer den bild vi vill ha, arbetar vi efter visionen? Ser det likadant ut idag som för 10 år sedan? När vi arbetar med visionen är det av stor vikt att arbetet sker öppet och brett politiskt samt att den fastställs av kommunfullmäktige. Jag kan mycket väl tänka mig att alla beredningar får i uppdrag att arbeta med visionen men att demokratiberedningen får huvudansvaret för att dra upp riktlinjer för arbetet och att det kommer igång samt slutförs. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag - att visionen omarbetas - att demokratiberedningen får huvudansvaret för visionsarbetet - att visionen ska fastställas av kommunfullmäktige

5 121 Dnr Ks Fullmäktige beslutar att frågan får framställas och besvaras vid dagens sammanträde, 122. Ledamoten Catarina Deremar har i fråga den 6 december 2011 framfört följande: De senaste åren har Tierps kommun satsat en hel del på verksamhet som vi hoppats ska ge våra barn och ungdomar en trygg, vettig och innehållsrik fritid samt vara förebyggande så att färre hamnar i olika former av utanförskap med drogmissbruk och kriminalitet som följd, exempelvis Allaktivitetshuset, Nätverkshuset och nu Hälsohuset. Dessvärre har vi den senaste tiden nåtts av att en stor grupp ungdomar i vår kommun förekommer i polisutredningar angående olika narkotikabrott. Enligt den mediarapportering som jag har tagit del av så handlar det om ett 50-tal ungdomar. Stämmer den siffran så är läget mycket allvarligt. Ett 50-tal ungdomar i den här situationen i vår kommun är en mycket stor grupp och en del av dem har enligt rapporterna mycket låg ålder. Jag anser att det är en mycket skrämmande bild vi får och att åtgärder måste vidtas. Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande: Vilka åtgärder har kommunen vidtagit i den akuta/aktuella situationen? Stämmer siffran ett 50-tal ungdomar? Vilka åldrar rör det sig om? På vilket sätt har kommunen tagit till sig information om den aktuella situationen? Kommer man att utvärdera om de satsningar man har gjort och gör på Allaktivitetshuset, Nätverkshuset och Hälsohuset är det rätta?

6 122 Dnr Ks Fullmäktige beslutar att frågan därmed anses vara besvarad. Fullmäktige har 121/2011 behandlat ärendet. Ledamoten Catarina Deremar har i fråga den 6 december 2011 framfört frågor utifrån i media rapporterade narkotikabrott där ungdomar varit inblandade. Vilka åtgärder har kommunen vidtagit i den akuta/aktuella situationen? Stämmer siffran ett 50-tal ungdomar? Vilka åldrar rör det sig om? På vilket sätt har kommunen tagit till sig information om den aktuella situationen? Kommer man att utvärdera om de satsningar man har gjort och gör på Allaktivitetshuset, Nätverkshuset och Hälsohuset är det rätta? Yttranden Ordföranden i Utskottet barn och unga berättar hur flera olika funktioner inom kommunen (utskottsordföranden, produktionschefen, Högbergsskolan, Resurscentrum för barn, Nätverkshuset och Allaktivitetshuset) och polisen har samverkat kring att hantera denna problematik. Gruppen påbörjade sitt arbete med åtgärder och stöd i olika former så snart frågan uppdagades. Utskottet barn och unga kommer att informeras om läget vid sammanträdet den 15 december De satsningar som har gjorts i form av Nätverkshuset, Allaktivitetshuset och Hälsohuset kommer att utvärderas. Catarina Deremar tackar för svaret.

7 123 Dnr Ks Allmänpolitisk debatt Ärendena om skattesats och plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren inleds med en allmänpolitisk debatt som varar kl Ajournering Fullmäktige ajournerar sig kl och därefter återupptas sammanträdet. Fullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2012 till 20 kronor och 99 öre per skattekrona. Reservation Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Anders Eklund (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M), Per Bergsten (M), Lars-Göran Birkehorn- Karlsen (M), Christer Bolin (M), Lars Svensk (KD), Gunnar Larsson (FP), Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Mats Wikander (C), Bertil Ahlin (C), Lilian Carlsson (C), Björn Hellstedt (C), Marianne Eriksson (C) och Per Wendin (C) till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 101/2011 beslutat att fastställa skattesatsen för år 2012 till 20 kronor och 99 öre per skattekrona. Kommunstyrelsen har därefter 210/2011 behandlat ärendet. Med anledning av att Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren inte behandlades vid samma tillfälle som fullmäktige beslutade om skattesatsen, togs beslut om skattesats upp för behandling igen. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet reserverade sig Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Per Davidsson (M), Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till förmån för Catarina Deremars yrkande. Yrkande Bengt-Olov Eriksson (S), Joakim Larsson (SD), Håkan Thomsson (MP), Urban Blomster (V), Elisabeth Rosengren (V), Jenny Lundström (MP) och Patrik Årman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till skattesats om 20 kr och 99 öre per skattekrona. forts.

8 123 forts. Catarina Deremar, Daniel Blomstedt, Gunnar Larsson, Lars Svensk yrkar att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen fastställs till 20 kr och 59 öre per skattekrona. Yttranden Utöver de personer som lämnat yrkanden i ärendena 123 och 124, yttrar sig också Åsa Sikberg (M), Jonas Nyberg (S) och Kenneth Gunnarsson (MP) i den allmänpolitiska debatten som inleder dessa ärenden. Proposition Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordföranden ställer Catarina Deremars yrkande om skattesats mot föreliggande förslag och finner att fullmäktige beslutar anta föreliggande förslag.

9 124 Dnr Ks Fullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2012 att fastställa borgensavgiften för år 2012 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2012 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan Reservation Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Anders Eklund (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M), Per Bergsten (M), Lars-Göran Birkehorn- Karlsen (M), Christer Bolin (M), Lars Svensk (KD), Gunnar Larsson (FP), Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Mats Wikander (C), Bertil Ahlin (C), Lilian Carlsson (C), Björn Hellstedt (C), Marianne Eriksson (C) och Per Wendin (C) till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ Kommunstyrelsen har 202/2011 behandlat ärendet. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet reserverade sig Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Per Davidsson (M), Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till förmån för Catarina Deremars yrkande. Liksom tidigare år har det som ett led i budgetprocessen genomförts upptaktsmöten den 15 mars och 3 maj där bland annat fackliga företrädare och gruppledarna för de olika partierna deltagit. För kommunens verksamhet har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bland annat presentation av så kallade framgångsfaktorer och indikatorer/mått. forts.

10 124 forts. Budgetförutsättningar Liksom för år 2011 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren. Här kan som exempel nämnas bemötande, hemsidan och den fysiska miljön. Dessutom ska förutsättningarna för att kunna erbjuda heltidstjänster öka, lokalutnyttjandet effektiviseras och åtgärder som minskar energianvändningen prioriteras. Större verksamhetsförändringar Kommunfullmäktige har beslutat att under 2012 bilda ett fastighetsbolag där merparten av kommunens fastigheter samt Tierpsbyggens kommersiella fastigheter ska ingå. Konsekvensen av detta blir att samhällsbyggnadsenhetens verksamhet minskar mycket kraftigt i omfattning vilket kommer att medföra förändrad organisation och rationaliseringar. Konsekvensen av detta har beaktats i driftbudgeten men i nuläget inte i investeringsbudgeten beroende på oklarheter avseende tidpunkten för ägarbyte av fastigheterna. Ansvaret för kollektivtrafiken övertas av Landstinget från och med januari Detta medför en skatteväxling på 49 öre/skattekrona och att kostnaderna också övertas av Landstinget. Förändringen medför också en mellankommunal utjämning under Detta kostar cirka 3 mnkr. Beträffande den samlade individ- och familjeomsorgen föreslås en större organisatorisk förändring föranledd av krav på effektiviseringar och en förbättrad helhetssyn utifrån en oftast komplex problembild. Den myndighetsutövning som idag finns på RCB och RCV föreslås flyttas till biståndsbedömarenheten på Medborgarservice. Elevhälsovården föreslås överföras till skolverksamheten. Sedan tidigare har beslut tagits om att föra över vuxenutbildningen till gymnasieskolan. De återstående delarna av RCB och RCV föreslås slås samman till en ny enhet benämnd individ- och familjeomsorg. Detaljerna framgår av respektive verksamhetsplan. Den samlade individ- och familjeomsorgen har utöver ram tillförts 8,4 mnkr som en anpassning till rådande kostnader inom verksamheten. Utöver ovanstående förutsättningar har följande ekonomiska förändringar gjorts: 5 mnkr har anslagits på verksamheten kommunchef för strukturåtgärder med anledning av de förslagna organisationsförändringarna inom bland annat individoch familjeomsorg och samhällsbyggnad. Dessutom har det skett en förstärkning av anslaget, bidrag till föreningar, bland annat för att stödja projektet Hälsohuset. forts.

11 124 forts. Medborgarservice har fått en resursförstärkning med 850 tkr för att bygga och möta upp de nya kraven på bemanningen avseende inspektörer. Gymnasieskolan har fått en resursförstärkning på 8 mnkr för att kompensera för de interkommunala kostnadsersättningarna som är svåra att påverka. Grundskolans ram har förstärkts med 3,5 mnkr i första hand för att bidrag till satsning på IT och kvalitetsarbete inom skolan. Förskolan har fått en resursförstärkning på 0,5 mnkr, äldreomsorgen med 3,5 mnkr och handikappomsorgen med 1,5 mnkr. I alla tre fall handlar det om att möta volymökningar inom verksamheten. Slutligen har de budgeterade kostnaderna för Räddningstjänsten ökats med 1 mnkr med anledning av att denna verksamhet övergår från Räddningstjänsten till att skötas av Uppsala kommun. Med anledning av detta kommer bland annat utbildningsnivån att uppgraderas. Skattesats Som tidigare nämnts sker en skatteväxling med Landstinget på 49 öre/skattekrona på grund av övertagandet av kollektivtrafiken. Detta skulle medföra en skattesats för Tierps kommun på 20 kr och 59 öre/skattekrona. Prognosen för skatteintäkterna år 2012 har dock skrivits ner kraftigt varför en tillfällig ökad skattedebitering med 40 öre/skattekrona föreslås för år Detta innebär en skattesats på 20 kr och 99 öre/skattekrona år Flerårsplanen är upprättad utifrån förutsättningen att skatten ska sänkas med 20 öre 2013 och ytterligare 20 öre Upplåningsvolym och borgensavgift Den lånestock som kommunen har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten. För år 2012 föreslås därför att ett totalt rambelopp om 100,0 mnkr för omsättning och eventuell nyupplåning fastställs. Borgensavgiften föreslås för år 2012 vara oförändrad jämfört med 2011, det vill säga 0,22%. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2012 uppgår till 50,8 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA- och renhållning), vilket ligger drygt 10 mnkr under fastställd forts.

12 124 forts. volym enligt de av kommunstyrelsen fastställda ekonomiska riktlinjerna. Investeringsbudgeten för den affärsdrivande verksamheten uppgår till totalt 17,8 mnkr. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Vad avser verksamhetsmål så har kommunfullmäktige den 20 april 2004, 41 fastställt övergripande mål. Flerårsplan Personalkostnaderna har räknats upp med 3,% och övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 2,0% år 2013 och Yrkande Bengt-Olov Eriksson (S), Håkan Thomsson (MP), Urban Blomster (V), Elisabeth Rosengren (V), Jenny Lundström (MP) och Patrik Årman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för kommunens ekonomi och verksamhet : att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2012 att fastställa borgensavgiften för år 2012 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2012 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan Catarina Deremar, Daniel Blomstedt, Gunnar Larsson och Lars Svensk yrkar bifall till eget förslag att uppdra åt nämnder och resultatenheter att omarbeta budget för år 2012 enligt bilaga A1 och därmed fastställa enligt förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget enligt A2 att fastställa investeringsbudgeten för år 2012 enligt A3 att fastställa särskilt redovisade beslut enligt bilaga A4 forts.

13 124 forts. att anta förslag till driftplan, resultatplan, finansieringsplan, balansplan och investeringsplan för åren 2013 och 2014 som en framskrivning av bilaga A1, A2, A3 samt A4, Joakim Larsson (SD) yrkar att driftsbudgeten för ändras enligt följande: Driftbudget (tkr) Medborgarservice Äldreomsorg Propositionsordning Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Catarina Deremars yrkande och Joakim Larssons yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Delges Ekonomienheten

14 125 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anta föreliggande förslag till borgensprinciper för Tierps kommun att börja gälla från och med 1 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott har 75/2011 behandlat ärendet. Kommunstyrelsen har 203/2011 behandlat ärendet. Kommunfullmäktige har 79/2010 uppdragit till kommunstyrelsen att arbeta fram regelverk för kommunala borgensåtaganden inklusive fråga om borgensavgift. Ekonomichefen har den 31 oktober 2011 överlämnat förslag till borgensprinciper för Tierps kommun. Delges Ekonomienheten

15 126 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012 samt att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 124/2008, upphör att gälla från samma datum. Kommunstyrelsen har 204 behandlat ärendet. Processledare vid Medborgarservice har den 15 november 2011 överlämnat förslag till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari Förslaget avser en mindre komplettering av taxebilaga 1 på sidan 9 under rubriken Avfall och producentansvar. Ändringen innebär att kommunen inför avgifter för prövning av ansökan om undantag från bestämmelser i kommunens renhållningsordning och för anmälan om kompostering. Avgifter och avgiftsklasser i övrigt i taxan är oförändrade. Delges Medborgarservice

16 127 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012 samt att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 132/2010, upphör att gälla från samma datum. Reservation Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Anders Eklund (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Per Bergsten (M), Christer Bolin (M), Lars Svensk (KD), Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD), Kenneth Lignell (SD), Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Björn Hellstedt (C), Lilian Carlsson (C), Bertil Ahlin (C), Mats Wikander (C), Marianne Eriksson (C), Per Wendin (C) och Gunnar Larsson (FP) till förmån för Daniel Blomstedts tilläggsyrkande. /Bilaga/ Kommunstyrelsen har 205/2011 behandlat ärendet. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet, reserverade sig Per Davidsson (M), Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till förmån för Per Davidssons tilläggsyrkande. Processledare vid Medborgarservice har den 15 november 2011 överlämnat förslag till Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen att gälla från och med den 1 januari Enligt 8 kap 10 i alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövningen av ansökan om serveringstillstånd enligt de grunder som bestäms av kommunfullmäktige. Kommunen får också ta ut avgift för tillsynen av den som har serveringstillstånd. Kommunens nuvarande taxa för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen antogs av kommunfullmäktige den 14 december I alkohollagen finns nu ett krav på att den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. forts.

17 127 forts. Medborgarservice genomför kunskapsprovet med den sökande och i 15 har en avgift för detta införts. Även de föreslagna 12 och 13 är nya punkter i taxan som innebär en differentiering av avgifterna för små verksamheter. Avgifterna i övrigt i taxan är oförändrade. Tilläggsyrkande Daniel Blomstedt lämnar tilläggsyrkande enligt följande att den fasta årliga avgiften återbetalas i de fall då årlig inspektion inte genomförts. Joakim Larsson, Gunnar Larsson och Erik Kolm yrkar bifall till tilläggsyrkandet. Yttrande Jenny Lundström (MP) yttrar sig i ärendet. Propositionsordning Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås. Delges Medborgarservice

18 128 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 8/2007, upphör att gälla från samma datum att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 730 kronor att kommunstyrelsen för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja den fastställda timtaxan (timavgiften) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Reservation Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Anders Eklund (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Per Bergsten (M), Christer Bolin (M), Lars Svensk (KD), Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD), Kenneth Lignell (SD), Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Björn Hellstedt (C), Lilian Carlsson (C), Bertil Ahlin (C), Mats Wikander (C), Marianne Eriksson (C), Per Wendin (C) och Gunnar Larsson (FP) till förmån för Daniel Blomstedts tilläggsyrkande. /Bilaga/ Kommunstyrelsen har 206/2011 behandlat ärendet. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet reserverade sig Per Davidsson (M), Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till förmån för Per Davidssons tilläggsyrkande. Processledare vid Medborgarservice har den 15 november 2011 överlämnat förslag till Taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från och med den 1 januari forts.

19 128 forts. Enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska en kontrollmyndighet ta ut dels årlig kontrollavgift, avgift för extra kontroll och s k bemanningsavgifter, dels avgifter för godkännande och registrering. Kommunens nuvarande taxa bygger på Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Vägledningen ändrades 2011 och bestämmelserna i taxan behöver anpassas efter den nya modellen för riskklassning. Det finns också ett behov av att höja timtaxan som har varit oförändrad sedan den 1 mars I förslaget har den därför räknats upp med förändringen i konsumentprisindex sedan detta datum. Tilläggsyrkande Daniel Blomstedt lämnar tilläggsyrkande enligt följande att den fasta årliga avgiften återbetalas i de fall då årlig inspektion inte genomförts. Joakim Larsson, Gunnar Larsson och Erik Kolm yrkar bifall till tilläggsyrkandet. Propositionsordning Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås. Delges Medborgarservice

20 129 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avgifter inom vård och omsorg om äldre samt personer med funktionsnedsättning höjs med förändringen av basbeloppet 2,8%. /Bilaga 1 att avgifterna för hjälpmedel höjs med förändringen av basbeloppet 2,8%. /Bilaga 2 att hyror inom särskilt boende samt grupp- och servicebostäder höjs med förändringen av basbeloppet 2,8% att avgifterna för daglig verksamhet med biltvätt uppgår till 160 kr exklusive moms (200 kr inklusive moms) för personbilar och 200 kr exklusive moms (250 kr inklusive moms) för större personbilar (SUVmodeller och liknande samt minibussar) att taxan gäller från och med 1 januari 2012 samt att nuvarande avgifter, fastställd av kommunfullmäktige 130/2010 och 12/2011, upphör att gälla från samma datum. Kommunstyrelsen har 207/2011 behandlat ärendet. Produktionschef Mojgan Alimadad har den 25 oktober 2011 överlämnat förslag till avgifter 2012 för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, tekniska och kognitiva hjälpmedel, tillbehör, korttidslån samt larm vid specifika behov, hyror inom särskilt boende samt grupp- och servicebostäder samt avgifter för biltvätt tog kommunfullmäktige beslut om nya taxor och avgifter 2011 för äldre och personer med funktionsnedsättning, som innebar en större ändring av tidigare års indexreglerade taxor och avgifter. För 2012 är avsikten, att innevarande års taxor och avgifter ska höjas med basbeloppets förändring. Den 1 mars 2011 infördes ett nytt avgiftssystem för hjälpmedel, som ska utvärderas efter ett år. Delges Medborgarservice

21 130 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till taxa för korttidsuthyrning av Möbeln i Tierps köping, samt att taxan gäller från och med 1 januari Kommunstyrelsen har 208/2011 behandlat ärendet. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet, uppdrogs till kommunstyrelsens ordförande att förtydliga angående kostnaderna för ej återställd lokal. Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 6 december 2011 redogjort för att det som bör gälla, är att ej återställd lokal (möbler, städning etc.) debiteras med 500 kr plus faktisk städkostnad. Från den 1 januari 2012 kommer skötsel och korttidsuthyrning av stora samlingslokalen i Möbeln i Tierps köping att skötas av kommunen. All bokning kommer att ske via kommunens lokalbokning. Kultur- och fritidschefen och fritidsintendenten har den 24 november 2011 överlämnat förslag till taxa för korttidsuthyrning av Möbeln i Tierps köping. Lokal Taxa 1/timme Taxa 2/timme Taxa 3/timme Stora 150:- 50:- 300:- samlingssalen Maxhyra/dygn Maxhyra/dygn 2.500: :- *) Kök Ingår i Ingår i Ingår i Taxa 4/timme 150:- Ingår i timhyran timhyran timhyran timhyran Teknik 100:-/timme 100:-/timme 200:-/timme 150:- /timme *) Påföljande dygn i följd 50 % rabatt forts.

22 130 forts. Taxa 1 = I kommunen verksamma föreningar/organisationer samt egna förvaltningar. Vardagar efter klockan samt helger. Taxa 2 = I kommunen verksamma föreningar/organisationer samt egna förvaltningar. Vardagar klockan Taxa 3 = Övriga förhyrare, kvällar och helger Taxa 4 = Övriga förhyrare, vardagar Yttrande Bengt-Olov Eriksson förtydligar att hörslinga ingår i taxan för lokaluthyrning. Delges Medborgarservice Kultur och fritid

23 131 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att med följande tillägg och borttag anta lokalbokningsregler för Möbeln - tillägg av punkten kommunen har rätt att flytta redan inbokad hyresgäst om besked lämnas senast 14 dagar före aktuellt datum -borttag av punkten lokalen får inte nyttjas utöver bokad tid att lägga till lokalbokningsregler för Möbeln i Tierps köping till befintliga regler för korttidsuthyrning samt att reglerna gäller från och med 1 januari Kommunstyrelsen har 209/2011 behandlat ärendet. Kommunstyrelsens ordförande har därefter i skrivelse den 6 december 2012 anfört följande: Vid kommunstyrelsens behandling 209 av förslag till lokalbokningsregler för Möbeln, togs sista punkten i förslaget bort: kommunen har rätt att flytta redan inbokad hyresgäst om besked lämnas senast 14 dagar före aktuellt datum. Kontakt med verksamhetsansvariga ger dock vid handen att det som avses, är möjligheten att undantagsvis flytta schemalagda bokningar till förmån för andra aktiviteter. Det kan vara till exempel en förening som träffas varje vecka, som vid något specifikt tillfälle får byta lokal då den ordinarie lokalen tillfälligt behövs till någon aktivitet av engångskaraktär. Undertecknad föreslår därför att punkten återförs i förslaget, med följande lydelse: Kommunen har rätt att flytta redan inbokad hyresgäst vad gäller schemabokningar, om besked lämnas senast 14 dagar före aktuellt datum. Kommunfullmäktige har 45/2005 beslutat anta regler för korttidsuthyrning av kommunala lokaler. forts.

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-09-20 123 (141) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-20.55 ande Se blad 124 Övriga närvarande Per Jonsson, t.f. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-23.05 Se blad 113 Yvette Axelsson. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Barbro Jurell (FP) Kommunhuset 27 september 2012 kl 14.00

Läs mer

Se blad 189. Kommunhuset

Se blad 189. Kommunhuset Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 19.00-22.00 Mötet ajournerades mellan kl 21.00-21.20 Se blad 189 Yvette Axelsson. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Barbro Wiklund (S), Lars-Göran Birkehorn

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) [lltierps A ' 21 (39) Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) beslutar att bevilja Lars-Göran Birkehorn Karlsens framställan om entledigande.

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-06-14 76 (122) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-22.00 ande Se blad 77 Övriga närvarande Per Nordenstam, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Utses att justera Villy Wahlström

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

2012-08-15 12 (5) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-08-22, kl 13.00 Underskrifter Paragrafer 10- Susanne Ivarsson.

2012-08-15 12 (5) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-08-22, kl 13.00 Underskrifter Paragrafer 10- Susanne Ivarsson. 2012-08-15 12 (5) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Pia Wårdsäter, ord, (S) Gert Berlin, vice ord (PRO) Urban Blomster, (V) Hanne Bothén, (M) Göran Pettersson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Patrik Årman (S), ordförande Viktoria Wennberg (S) Helena Broman (S) Linda Wallberg (MP) Sven Lokander (M) Sara Sjödal (C) Martin Larsson (FP) Henry Wisell

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 53 (63) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 8.30-9.15 ande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga närvarande

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-08-24 33 (47) Plats och tid Kommunhuset Tierp, Rådrummet kl 13.30-16.00 Beslutande Pia Wårdsäter (S) ordförande Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Håkan Thomsson (MP), ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer