Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

2 ande Ewa Johansson (S) ordf. Lars Svensk (KD) Lars-Peter Hållstrand (S) 1:e v. ordf. Anna Ahlin (C) Bengt-Olov Eriksson (S) Catarina Deremar (C) Lize-Lotte Löfgren (S) Erik Kolm (C) Jonas Nyberg (S) Lilian Carlsson (C) Göran Carlsson (S) Bertil Ahlin (C) Barbro Wiklund (S) Björn Hellstedt (C) Villy Wahlström (S) Mats Wikander (C) Margaretha Magnusson (S) Daniel Blomstedt (M) Erica A. Wallin (S) Sven Lokander (M) Torsten Lindberg (S) Per Bergsten (M) Håkan Ståhlberg (S) Åsa Sikberg (M) Christina Svensson (S) Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) Helena Broman (S) Barbro Jurell (FP) Pia Wårdsäter (S) Kenneth Lignell (SD) Carolina Nylander (S) Joakim Larsson (SD) Patrik Årman (S) Elisabet Rosengren (V) Urban Blomster (V) Håkan Thomsson (MP) Jenny Lundström (MP) Pelle Fredriksson (MP) Närvarande tjänstgörande ersättare Närvarande ej tjänstgörande ersättare Torgny Helgesson (S) Kurt Trässman (S) Monica Norén (S) Gunnar Jansson (S) Inger Johansson (S) Rolf Pettersson (S) Per Wendin (C) Marianne Eriksson (C) Lars-Olof Färnström (S) Ulrica Hillerstig (S) Eva Berglund (V) Matteus Ågren (V) Anders Eklund (M) Christer Bolin (M) Sören Westerlund (SD) Gunnar Larsson (FP) Torgny Jansson (C) Anna Grimberg (C) Anders Gejke (C) Kenneth Gunnarsson (MP)

3 119 Allmänhetens frågestund är ett tillfälle då kommunmedborgare kan ställa frågor till fullmäktige. Vid dagens sammanträde ställs följande frågor: Frågeställare lämnar synpunkter på kommunens indragning av servicelaget och de tjänster i form av exempelvis snöskottning som utförts. Kommunstyrelsens ordförande svarar att kommunen varken kan eller ska konkurrera på marknaden för den här typen av tjänster och att kommunens tjänster inte medger så kallat RUT-avdrag för kunden. Ordförande i Utskottet arbete och omsorg berättar att alla medborgare, oavsett ålder, kan söka bistånd för de fall man inte klarar sig själv rent praktiskt eller inte kan försörja sig själv. Fullmäktigeledamoten Jenny Lundström (MP) föreslår en förnyad diskussion kring de begränsningar och möjligheter som lagstiftningen om kommunala befogenheter ger. Frågeställare som företräder familjer med barn som lever i utanförskap på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ställer frågan om kommunens förtroendevalda kan tänka sig en samverkan i stödet till dessa familjer. Ordförande i Utskottet barn och unga beskriver hur kommunen är organiserad för att stötta familjerna. I verksamhetsplanen som föreslås för 2012, finns organisationsförändringar som ytterligare syftar till att säkerställa ett gott stöd till dem som behöver det. Den samverkan som frågeställaren efterfrågar välkomnas, men behöver hanteras utanför fullmäktige.

4 120 Dnr Ks Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktigeledamoten Catarina Deremar har den 18 november 2011 lämnat in en motion med titeln Dags för en ny vision. Av motionen framgår följande: Den vision vi har i Tierps kommun har aldrig behandlats på det politiska bordet. Men vi har haft den som vår vision sedan drygt 10 år tillbaka. Vi har vid ett antal tillfällen i den politiska debatten diskuterat att vi ska arbeta om vår eller se över visionen, inte minst när vi gjorde om vår nya politiska organisation. Tiden har gått och vi är nu inne i vår andra mandatperiod med vår nuvarande organisation och då tycker jag att det är dags att vi tar och ser över vår vision. Stämmer den bild vi vill ha, arbetar vi efter visionen? Ser det likadant ut idag som för 10 år sedan? När vi arbetar med visionen är det av stor vikt att arbetet sker öppet och brett politiskt samt att den fastställs av kommunfullmäktige. Jag kan mycket väl tänka mig att alla beredningar får i uppdrag att arbeta med visionen men att demokratiberedningen får huvudansvaret för att dra upp riktlinjer för arbetet och att det kommer igång samt slutförs. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag - att visionen omarbetas - att demokratiberedningen får huvudansvaret för visionsarbetet - att visionen ska fastställas av kommunfullmäktige

5 121 Dnr Ks Fullmäktige beslutar att frågan får framställas och besvaras vid dagens sammanträde, 122. Ledamoten Catarina Deremar har i fråga den 6 december 2011 framfört följande: De senaste åren har Tierps kommun satsat en hel del på verksamhet som vi hoppats ska ge våra barn och ungdomar en trygg, vettig och innehållsrik fritid samt vara förebyggande så att färre hamnar i olika former av utanförskap med drogmissbruk och kriminalitet som följd, exempelvis Allaktivitetshuset, Nätverkshuset och nu Hälsohuset. Dessvärre har vi den senaste tiden nåtts av att en stor grupp ungdomar i vår kommun förekommer i polisutredningar angående olika narkotikabrott. Enligt den mediarapportering som jag har tagit del av så handlar det om ett 50-tal ungdomar. Stämmer den siffran så är läget mycket allvarligt. Ett 50-tal ungdomar i den här situationen i vår kommun är en mycket stor grupp och en del av dem har enligt rapporterna mycket låg ålder. Jag anser att det är en mycket skrämmande bild vi får och att åtgärder måste vidtas. Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande: Vilka åtgärder har kommunen vidtagit i den akuta/aktuella situationen? Stämmer siffran ett 50-tal ungdomar? Vilka åldrar rör det sig om? På vilket sätt har kommunen tagit till sig information om den aktuella situationen? Kommer man att utvärdera om de satsningar man har gjort och gör på Allaktivitetshuset, Nätverkshuset och Hälsohuset är det rätta?

6 122 Dnr Ks Fullmäktige beslutar att frågan därmed anses vara besvarad. Fullmäktige har 121/2011 behandlat ärendet. Ledamoten Catarina Deremar har i fråga den 6 december 2011 framfört frågor utifrån i media rapporterade narkotikabrott där ungdomar varit inblandade. Vilka åtgärder har kommunen vidtagit i den akuta/aktuella situationen? Stämmer siffran ett 50-tal ungdomar? Vilka åldrar rör det sig om? På vilket sätt har kommunen tagit till sig information om den aktuella situationen? Kommer man att utvärdera om de satsningar man har gjort och gör på Allaktivitetshuset, Nätverkshuset och Hälsohuset är det rätta? Yttranden Ordföranden i Utskottet barn och unga berättar hur flera olika funktioner inom kommunen (utskottsordföranden, produktionschefen, Högbergsskolan, Resurscentrum för barn, Nätverkshuset och Allaktivitetshuset) och polisen har samverkat kring att hantera denna problematik. Gruppen påbörjade sitt arbete med åtgärder och stöd i olika former så snart frågan uppdagades. Utskottet barn och unga kommer att informeras om läget vid sammanträdet den 15 december De satsningar som har gjorts i form av Nätverkshuset, Allaktivitetshuset och Hälsohuset kommer att utvärderas. Catarina Deremar tackar för svaret.

7 123 Dnr Ks Allmänpolitisk debatt Ärendena om skattesats och plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren inleds med en allmänpolitisk debatt som varar kl Ajournering Fullmäktige ajournerar sig kl och därefter återupptas sammanträdet. Fullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2012 till 20 kronor och 99 öre per skattekrona. Reservation Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Anders Eklund (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M), Per Bergsten (M), Lars-Göran Birkehorn- Karlsen (M), Christer Bolin (M), Lars Svensk (KD), Gunnar Larsson (FP), Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Mats Wikander (C), Bertil Ahlin (C), Lilian Carlsson (C), Björn Hellstedt (C), Marianne Eriksson (C) och Per Wendin (C) till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 101/2011 beslutat att fastställa skattesatsen för år 2012 till 20 kronor och 99 öre per skattekrona. Kommunstyrelsen har därefter 210/2011 behandlat ärendet. Med anledning av att Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren inte behandlades vid samma tillfälle som fullmäktige beslutade om skattesatsen, togs beslut om skattesats upp för behandling igen. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet reserverade sig Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Per Davidsson (M), Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till förmån för Catarina Deremars yrkande. Yrkande Bengt-Olov Eriksson (S), Joakim Larsson (SD), Håkan Thomsson (MP), Urban Blomster (V), Elisabeth Rosengren (V), Jenny Lundström (MP) och Patrik Årman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till skattesats om 20 kr och 99 öre per skattekrona. forts.

8 123 forts. Catarina Deremar, Daniel Blomstedt, Gunnar Larsson, Lars Svensk yrkar att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen fastställs till 20 kr och 59 öre per skattekrona. Yttranden Utöver de personer som lämnat yrkanden i ärendena 123 och 124, yttrar sig också Åsa Sikberg (M), Jonas Nyberg (S) och Kenneth Gunnarsson (MP) i den allmänpolitiska debatten som inleder dessa ärenden. Proposition Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordföranden ställer Catarina Deremars yrkande om skattesats mot föreliggande förslag och finner att fullmäktige beslutar anta föreliggande förslag.

9 124 Dnr Ks Fullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2012 att fastställa borgensavgiften för år 2012 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2012 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan Reservation Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Anders Eklund (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M), Per Bergsten (M), Lars-Göran Birkehorn- Karlsen (M), Christer Bolin (M), Lars Svensk (KD), Gunnar Larsson (FP), Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Mats Wikander (C), Bertil Ahlin (C), Lilian Carlsson (C), Björn Hellstedt (C), Marianne Eriksson (C) och Per Wendin (C) till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ Kommunstyrelsen har 202/2011 behandlat ärendet. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet reserverade sig Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Per Davidsson (M), Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till förmån för Catarina Deremars yrkande. Liksom tidigare år har det som ett led i budgetprocessen genomförts upptaktsmöten den 15 mars och 3 maj där bland annat fackliga företrädare och gruppledarna för de olika partierna deltagit. För kommunens verksamhet har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bland annat presentation av så kallade framgångsfaktorer och indikatorer/mått. forts.

10 124 forts. Budgetförutsättningar Liksom för år 2011 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren. Här kan som exempel nämnas bemötande, hemsidan och den fysiska miljön. Dessutom ska förutsättningarna för att kunna erbjuda heltidstjänster öka, lokalutnyttjandet effektiviseras och åtgärder som minskar energianvändningen prioriteras. Större verksamhetsförändringar Kommunfullmäktige har beslutat att under 2012 bilda ett fastighetsbolag där merparten av kommunens fastigheter samt Tierpsbyggens kommersiella fastigheter ska ingå. Konsekvensen av detta blir att samhällsbyggnadsenhetens verksamhet minskar mycket kraftigt i omfattning vilket kommer att medföra förändrad organisation och rationaliseringar. Konsekvensen av detta har beaktats i driftbudgeten men i nuläget inte i investeringsbudgeten beroende på oklarheter avseende tidpunkten för ägarbyte av fastigheterna. Ansvaret för kollektivtrafiken övertas av Landstinget från och med januari Detta medför en skatteväxling på 49 öre/skattekrona och att kostnaderna också övertas av Landstinget. Förändringen medför också en mellankommunal utjämning under Detta kostar cirka 3 mnkr. Beträffande den samlade individ- och familjeomsorgen föreslås en större organisatorisk förändring föranledd av krav på effektiviseringar och en förbättrad helhetssyn utifrån en oftast komplex problembild. Den myndighetsutövning som idag finns på RCB och RCV föreslås flyttas till biståndsbedömarenheten på Medborgarservice. Elevhälsovården föreslås överföras till skolverksamheten. Sedan tidigare har beslut tagits om att föra över vuxenutbildningen till gymnasieskolan. De återstående delarna av RCB och RCV föreslås slås samman till en ny enhet benämnd individ- och familjeomsorg. Detaljerna framgår av respektive verksamhetsplan. Den samlade individ- och familjeomsorgen har utöver ram tillförts 8,4 mnkr som en anpassning till rådande kostnader inom verksamheten. Utöver ovanstående förutsättningar har följande ekonomiska förändringar gjorts: 5 mnkr har anslagits på verksamheten kommunchef för strukturåtgärder med anledning av de förslagna organisationsförändringarna inom bland annat individoch familjeomsorg och samhällsbyggnad. Dessutom har det skett en förstärkning av anslaget, bidrag till föreningar, bland annat för att stödja projektet Hälsohuset. forts.

11 124 forts. Medborgarservice har fått en resursförstärkning med 850 tkr för att bygga och möta upp de nya kraven på bemanningen avseende inspektörer. Gymnasieskolan har fått en resursförstärkning på 8 mnkr för att kompensera för de interkommunala kostnadsersättningarna som är svåra att påverka. Grundskolans ram har förstärkts med 3,5 mnkr i första hand för att bidrag till satsning på IT och kvalitetsarbete inom skolan. Förskolan har fått en resursförstärkning på 0,5 mnkr, äldreomsorgen med 3,5 mnkr och handikappomsorgen med 1,5 mnkr. I alla tre fall handlar det om att möta volymökningar inom verksamheten. Slutligen har de budgeterade kostnaderna för Räddningstjänsten ökats med 1 mnkr med anledning av att denna verksamhet övergår från Räddningstjänsten till att skötas av Uppsala kommun. Med anledning av detta kommer bland annat utbildningsnivån att uppgraderas. Skattesats Som tidigare nämnts sker en skatteväxling med Landstinget på 49 öre/skattekrona på grund av övertagandet av kollektivtrafiken. Detta skulle medföra en skattesats för Tierps kommun på 20 kr och 59 öre/skattekrona. Prognosen för skatteintäkterna år 2012 har dock skrivits ner kraftigt varför en tillfällig ökad skattedebitering med 40 öre/skattekrona föreslås för år Detta innebär en skattesats på 20 kr och 99 öre/skattekrona år Flerårsplanen är upprättad utifrån förutsättningen att skatten ska sänkas med 20 öre 2013 och ytterligare 20 öre Upplåningsvolym och borgensavgift Den lånestock som kommunen har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten. För år 2012 föreslås därför att ett totalt rambelopp om 100,0 mnkr för omsättning och eventuell nyupplåning fastställs. Borgensavgiften föreslås för år 2012 vara oförändrad jämfört med 2011, det vill säga 0,22%. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2012 uppgår till 50,8 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA- och renhållning), vilket ligger drygt 10 mnkr under fastställd forts.

12 124 forts. volym enligt de av kommunstyrelsen fastställda ekonomiska riktlinjerna. Investeringsbudgeten för den affärsdrivande verksamheten uppgår till totalt 17,8 mnkr. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Vad avser verksamhetsmål så har kommunfullmäktige den 20 april 2004, 41 fastställt övergripande mål. Flerårsplan Personalkostnaderna har räknats upp med 3,% och övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 2,0% år 2013 och Yrkande Bengt-Olov Eriksson (S), Håkan Thomsson (MP), Urban Blomster (V), Elisabeth Rosengren (V), Jenny Lundström (MP) och Patrik Årman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till plan för kommunens ekonomi och verksamhet : att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2012 att fastställa borgensavgiften för år 2012 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2012 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan Catarina Deremar, Daniel Blomstedt, Gunnar Larsson och Lars Svensk yrkar bifall till eget förslag att uppdra åt nämnder och resultatenheter att omarbeta budget för år 2012 enligt bilaga A1 och därmed fastställa enligt förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget enligt A2 att fastställa investeringsbudgeten för år 2012 enligt A3 att fastställa särskilt redovisade beslut enligt bilaga A4 forts.

13 124 forts. att anta förslag till driftplan, resultatplan, finansieringsplan, balansplan och investeringsplan för åren 2013 och 2014 som en framskrivning av bilaga A1, A2, A3 samt A4, Joakim Larsson (SD) yrkar att driftsbudgeten för ändras enligt följande: Driftbudget (tkr) Medborgarservice Äldreomsorg Propositionsordning Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Catarina Deremars yrkande och Joakim Larssons yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Delges Ekonomienheten

14 125 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anta föreliggande förslag till borgensprinciper för Tierps kommun att börja gälla från och med 1 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott har 75/2011 behandlat ärendet. Kommunstyrelsen har 203/2011 behandlat ärendet. Kommunfullmäktige har 79/2010 uppdragit till kommunstyrelsen att arbeta fram regelverk för kommunala borgensåtaganden inklusive fråga om borgensavgift. Ekonomichefen har den 31 oktober 2011 överlämnat förslag till borgensprinciper för Tierps kommun. Delges Ekonomienheten

15 126 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012 samt att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 124/2008, upphör att gälla från samma datum. Kommunstyrelsen har 204 behandlat ärendet. Processledare vid Medborgarservice har den 15 november 2011 överlämnat förslag till Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari Förslaget avser en mindre komplettering av taxebilaga 1 på sidan 9 under rubriken Avfall och producentansvar. Ändringen innebär att kommunen inför avgifter för prövning av ansökan om undantag från bestämmelser i kommunens renhållningsordning och för anmälan om kompostering. Avgifter och avgiftsklasser i övrigt i taxan är oförändrade. Delges Medborgarservice

16 127 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012 samt att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 132/2010, upphör att gälla från samma datum. Reservation Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Anders Eklund (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Per Bergsten (M), Christer Bolin (M), Lars Svensk (KD), Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD), Kenneth Lignell (SD), Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Björn Hellstedt (C), Lilian Carlsson (C), Bertil Ahlin (C), Mats Wikander (C), Marianne Eriksson (C), Per Wendin (C) och Gunnar Larsson (FP) till förmån för Daniel Blomstedts tilläggsyrkande. /Bilaga/ Kommunstyrelsen har 205/2011 behandlat ärendet. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet, reserverade sig Per Davidsson (M), Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till förmån för Per Davidssons tilläggsyrkande. Processledare vid Medborgarservice har den 15 november 2011 överlämnat förslag till Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen att gälla från och med den 1 januari Enligt 8 kap 10 i alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövningen av ansökan om serveringstillstånd enligt de grunder som bestäms av kommunfullmäktige. Kommunen får också ta ut avgift för tillsynen av den som har serveringstillstånd. Kommunens nuvarande taxa för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen antogs av kommunfullmäktige den 14 december I alkohollagen finns nu ett krav på att den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. forts.

17 127 forts. Medborgarservice genomför kunskapsprovet med den sökande och i 15 har en avgift för detta införts. Även de föreslagna 12 och 13 är nya punkter i taxan som innebär en differentiering av avgifterna för små verksamheter. Avgifterna i övrigt i taxan är oförändrade. Tilläggsyrkande Daniel Blomstedt lämnar tilläggsyrkande enligt följande att den fasta årliga avgiften återbetalas i de fall då årlig inspektion inte genomförts. Joakim Larsson, Gunnar Larsson och Erik Kolm yrkar bifall till tilläggsyrkandet. Yttrande Jenny Lundström (MP) yttrar sig i ärendet. Propositionsordning Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås. Delges Medborgarservice

18 128 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 8/2007, upphör att gälla från samma datum att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 730 kronor att kommunstyrelsen för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja den fastställda timtaxan (timavgiften) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Reservation Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Anders Eklund (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Per Bergsten (M), Christer Bolin (M), Lars Svensk (KD), Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD), Kenneth Lignell (SD), Catarina Deremar (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Björn Hellstedt (C), Lilian Carlsson (C), Bertil Ahlin (C), Mats Wikander (C), Marianne Eriksson (C), Per Wendin (C) och Gunnar Larsson (FP) till förmån för Daniel Blomstedts tilläggsyrkande. /Bilaga/ Kommunstyrelsen har 206/2011 behandlat ärendet. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet reserverade sig Per Davidsson (M), Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till förmån för Per Davidssons tilläggsyrkande. Processledare vid Medborgarservice har den 15 november 2011 överlämnat förslag till Taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från och med den 1 januari forts.

19 128 forts. Enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska en kontrollmyndighet ta ut dels årlig kontrollavgift, avgift för extra kontroll och s k bemanningsavgifter, dels avgifter för godkännande och registrering. Kommunens nuvarande taxa bygger på Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Vägledningen ändrades 2011 och bestämmelserna i taxan behöver anpassas efter den nya modellen för riskklassning. Det finns också ett behov av att höja timtaxan som har varit oförändrad sedan den 1 mars I förslaget har den därför räknats upp med förändringen i konsumentprisindex sedan detta datum. Tilläggsyrkande Daniel Blomstedt lämnar tilläggsyrkande enligt följande att den fasta årliga avgiften återbetalas i de fall då årlig inspektion inte genomförts. Joakim Larsson, Gunnar Larsson och Erik Kolm yrkar bifall till tilläggsyrkandet. Propositionsordning Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås. Delges Medborgarservice

20 129 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avgifter inom vård och omsorg om äldre samt personer med funktionsnedsättning höjs med förändringen av basbeloppet 2,8%. /Bilaga 1 att avgifterna för hjälpmedel höjs med förändringen av basbeloppet 2,8%. /Bilaga 2 att hyror inom särskilt boende samt grupp- och servicebostäder höjs med förändringen av basbeloppet 2,8% att avgifterna för daglig verksamhet med biltvätt uppgår till 160 kr exklusive moms (200 kr inklusive moms) för personbilar och 200 kr exklusive moms (250 kr inklusive moms) för större personbilar (SUVmodeller och liknande samt minibussar) att taxan gäller från och med 1 januari 2012 samt att nuvarande avgifter, fastställd av kommunfullmäktige 130/2010 och 12/2011, upphör att gälla från samma datum. Kommunstyrelsen har 207/2011 behandlat ärendet. Produktionschef Mojgan Alimadad har den 25 oktober 2011 överlämnat förslag till avgifter 2012 för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, tekniska och kognitiva hjälpmedel, tillbehör, korttidslån samt larm vid specifika behov, hyror inom särskilt boende samt grupp- och servicebostäder samt avgifter för biltvätt tog kommunfullmäktige beslut om nya taxor och avgifter 2011 för äldre och personer med funktionsnedsättning, som innebar en större ändring av tidigare års indexreglerade taxor och avgifter. För 2012 är avsikten, att innevarande års taxor och avgifter ska höjas med basbeloppets förändring. Den 1 mars 2011 infördes ett nytt avgiftssystem för hjälpmedel, som ska utvärderas efter ett år. Delges Medborgarservice

21 130 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa föreliggande förslag till taxa för korttidsuthyrning av Möbeln i Tierps köping, samt att taxan gäller från och med 1 januari Kommunstyrelsen har 208/2011 behandlat ärendet. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet, uppdrogs till kommunstyrelsens ordförande att förtydliga angående kostnaderna för ej återställd lokal. Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 6 december 2011 redogjort för att det som bör gälla, är att ej återställd lokal (möbler, städning etc.) debiteras med 500 kr plus faktisk städkostnad. Från den 1 januari 2012 kommer skötsel och korttidsuthyrning av stora samlingslokalen i Möbeln i Tierps köping att skötas av kommunen. All bokning kommer att ske via kommunens lokalbokning. Kultur- och fritidschefen och fritidsintendenten har den 24 november 2011 överlämnat förslag till taxa för korttidsuthyrning av Möbeln i Tierps köping. Lokal Taxa 1/timme Taxa 2/timme Taxa 3/timme Stora 150:- 50:- 300:- samlingssalen Maxhyra/dygn Maxhyra/dygn 2.500: :- *) Kök Ingår i Ingår i Ingår i Taxa 4/timme 150:- Ingår i timhyran timhyran timhyran timhyran Teknik 100:-/timme 100:-/timme 200:-/timme 150:- /timme *) Påföljande dygn i följd 50 % rabatt forts.

22 130 forts. Taxa 1 = I kommunen verksamma föreningar/organisationer samt egna förvaltningar. Vardagar efter klockan samt helger. Taxa 2 = I kommunen verksamma föreningar/organisationer samt egna förvaltningar. Vardagar klockan Taxa 3 = Övriga förhyrare, kvällar och helger Taxa 4 = Övriga förhyrare, vardagar Yttrande Bengt-Olov Eriksson förtydligar att hörslinga ingår i taxan för lokaluthyrning. Delges Medborgarservice Kultur och fritid

23 131 Dnr Ks Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att med följande tillägg och borttag anta lokalbokningsregler för Möbeln - tillägg av punkten kommunen har rätt att flytta redan inbokad hyresgäst om besked lämnas senast 14 dagar före aktuellt datum -borttag av punkten lokalen får inte nyttjas utöver bokad tid att lägga till lokalbokningsregler för Möbeln i Tierps köping till befintliga regler för korttidsuthyrning samt att reglerna gäller från och med 1 januari Kommunstyrelsen har 209/2011 behandlat ärendet. Kommunstyrelsens ordförande har därefter i skrivelse den 6 december 2012 anfört följande: Vid kommunstyrelsens behandling 209 av förslag till lokalbokningsregler för Möbeln, togs sista punkten i förslaget bort: kommunen har rätt att flytta redan inbokad hyresgäst om besked lämnas senast 14 dagar före aktuellt datum. Kontakt med verksamhetsansvariga ger dock vid handen att det som avses, är möjligheten att undantagsvis flytta schemalagda bokningar till förmån för andra aktiviteter. Det kan vara till exempel en förening som träffas varje vecka, som vid något specifikt tillfälle får byta lokal då den ordinarie lokalen tillfälligt behövs till någon aktivitet av engångskaraktär. Undertecknad föreslår därför att punkten återförs i förslaget, med följande lydelse: Kommunen har rätt att flytta redan inbokad hyresgäst vad gäller schemabokningar, om besked lämnas senast 14 dagar före aktuellt datum. Kommunfullmäktige har 45/2005 beslutat anta regler för korttidsuthyrning av kommunala lokaler. forts.

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG 2015-02-17 1 (35) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18:00-20:40 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-19 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2014-2016... 4 Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget...

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer