Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson (s) Pia Eriksson (v) Monica Ljungdahl (m) Milred Persson (m) Karin Helmersson (c) Jonas Persson (c) Myrthel Tobiasson (kd) Övriga deltagande Laila Johnsson (s) Mona Wallsten (s) Ann Hammenholt (s) Roland Larsson (s) Mariann Karlsson (v) Bodil Bagert (spi) May Bernhardsson (c) Ann-mari Johansson (c) Ann Söderström, enhetschef 116 Titti Johansson, enhetschef 116 Irene Sjödahl, omsorgschef Kristian Lundh, biträdande omsorgschef Peter Mattsson, sekreterare Utses att justera Myrthel Tobiasson Justeringens plats och tid Förvaltningshuset Balder, tisdagen den 20 december 2011, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Peter Mattsson Bertil Johnsson Paragrafer Myrthel Tobiasson Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Omsorgsförvaltningen, Förvaltningshuset Balder Bertil Johnsson G:\OM\1 Förv adm\protokoll\omsorgsnämnd\2011\protokoll doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET 110 Rapport från Lokal samverkansgrupp 8 december Budgetuppföljning november Ekonomi- och verksamhetsplan Redovisning av SKL:s verksamhetsanalys Riktlinjer för bedömning av om hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras som egenvård 115 Medborgarförslag om att fler bostäder för allergiker/astmatiker behöver byggas samt även fler tryggetsboenden 116 Rapport om resursteam i demensfrågor 117 Utredning av höjning av garantibelopp 118 Förslag till riktlinjer fönsterputs och slut/flyttstädning 119 Anhållan om retroaktiva elavgifter i samband med beräkning av garantibelopp 120 Anhållan om sprinkler till ordinärt boende 121 Rapporter 122 Delegationsärenden 123 Anmälningar

3 Sammanträdesdatum RAPPORT FRÅN LOKAL SAMVERKANSGRUPP DEN 8 DECEMBER 2011 Sammanfattning Föreligger förvaltningens information med redovisning från Lokal Samverkansgrupp den 8 december 2011 underlag 1. Sammanfattning från lokal Samverkansgrupp den 8 december att notera informationen till protokollet

4 Sammanträdesdatum BUDGETUPPFÖLJNING, NOVEMBER 2011 Sammanfattning Föreligger budgetuppföljning till och med november månads utgång Uppföljningen innebär att utav 315,2 miljoner inklusive tilläggsbudget för löneökningar har 300,5 miljoner använts. Procentuellt är detta 95,3 % vilket innebär att verksamheten ligger över en periodiserad riktpunkt efter 11 månader med 2,9 %. Det innebär ett underskott på cirka 9,2 miljoner. Underskottet beror i huvudsak på att de verkliga personalkostnaderna överstiger periodiserad budget för personalkostnaderna samt kostnader för inköp av vikarier. Uppföljning 2011 November Verksamhetsuppföljning Riktpunkt: 92,4% 100% Verksamhet: Totalt, Omsorgsnämndens verksamheter Kostnads/Intäktsslag Årsbudget 2011 Ack utfall innev år Återstår %- förbrukning Prognos 2011 %- förbrukning Personalkostnader ,7% ,5% Materialkostnader ,1% ,0% Köp av tjänster ,1% ,0% Lokalkostnader ,4% ,0% Bidrag ,3% ,4% Kapitalkostnader #DIVISION/0! 0 #DIVISION/0! Intäkter ,7% ,0% Nettokostnad ,3% ,8% Över/Underskott ,9% ,8% sunderlag 1. Budgetuppföljning, november att uppdra till chef för bemanningsenhet och chef för HSL-enhet, sjuksköterskor att till omsorgsnämndens möte den 31 januari 2012 lämna specifik ekonomisk uppföljning för bland annat vikarieanskaffning/köp och övertidsuttag i samband med verksamhetsberättelse för att i övrigt lägga informationen till protokollet

5 Sammanträdesdatum EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN Sammanfattning Föreligger omsorgsnämndens beslut , 101 och 102 om sparåtgärder 2011/2012 samt ekonomi- och verksamhetsplan Däri framgår att omsorgsnämnden beslutat om olika sparåtgärder samt uppdragit till presidium och förvaltningsledning att arbeta vidare med underskott på drygt 3,1 miljoner för att nå ekonomisk balans i ekonomi- och verksamhetsplan Beredning Omsorgsnämnds presidium och förvaltningsledning har träffats vid 3 tillfällen för att diskutera sparåtgärder. Förslag till ytterligare sparåtgärder Omsorgsnämndens presidium lämnar följande förslag till ytterligare sparåtgärder: Ytterligare reducering i administrationen och tätheten i omsorgsverksamheten föreslås som motsvarar återstående underskott för att nå balans i ekonomi- och verksamhetsplan att uppdra till förvaltningsledningen att göra ytterligare reduceringar i administrationen och tätheten i omsorgsverksamheten så att ekonomisk balans nås i ekonomi- och verksamhetsplan att uppdra till förvaltningsledning att till omsorgsnämndens möte den 31 januari 2012 lämna konsekvensanalys av ej utförda arbetsuppgifter vid ytterligare minskad personaltäthet i verksamheten ur både brukar- och arbetsmiljöperspektiv 3. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom Utdrag till: Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesdatum SKL:S VERKSAMHETSANALYS, OMSORGSNÄMNDEN Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomförde under oktober månad en analys utav omsorgsnämndens verksamheter. Fem grupper intervjuades vilka representerade: Hälso- och sjukvården, HSL Omsorg om personer med funktionsnedsättning, OF Äldreomsorgen, ÄO Förvaltningsledning och omsorgsnämndens presidium Kommunledning Rapport är nu sammanställd och har redovisats för samtliga grupper. Rapporten sammanfattar Nybro kommuns ekonomi enligt följande: 1. Skattesatsen högre än riket, länet och liknande kommuner. Vald skattestas innebär ökade skatteintäkter med 61 miljoner kronor 2. Resultat och resultatutveckling sämre än riket och liknande kommuner 3. Verksamhetens nettokostnader totalt sticker ut! I princip alla kärnverksamheter har högre kostnader än genomsnittskommunen, justerad för struktur 4. Nybro är en fattig kommun och ligger under de senaste åren med en för hög förbrukning i förhållande till musklerna Rapporten förordar vidare att man bör jämföra och analysera med följande motiv: 1. Ger ett signalsystem avvikelser jämfört med andra kommuner avvikelser över tid 2. Förklara skillnader påverkbara och icke påverkbara faktorer 3. Lära och utveckla Lära sig av goda exempel Ger underlag för bra uppföljning och prognoser 4. Förbättra den egna redovisningen

7 Sammanträdesdatum 7 Höja statusen på statistik och redovisningssammandraget Rapporten belyser kortfattat följande områden: Äldreomsorg Personer med funktionsnedsättning Jämförande kommuner i rapporten är Äldreomsorg Funktionsnedsättning Tranås Avesta Söderhamn Sunne Lysekil Ljusdal Finspång Tierp Mariestad Säffle Redovisning sker i form av diagram mestadels med kurvor och där bland annat följande jämförelser används: Kostnad per invånare Kostnad per brukare Kostnad per 65 + Rapporten sammanfattar verksamheterna i följande punkter: Äldreomsorg Kostnaden totalt för äldreomsorgen är lägre än jämförbara kommuner räknat i kronor per invånare Även för åldersgruppen 65-w är kostnaden lägre ån jämförbara kommuner Inom äldreomsorgen är det i det ordinära boendet som verksamheten kostar mer, dvs inom hemtjänst och hemsjukvård. Färre har beviljats hemtjänst än liknande kommuner men kostnaden per brukare är betydligt högre Kostnaden i särskilt boende är betydligt lägre än liknande kommuner Den öppna verksamheten ligger historiskt på en mycket hög nivå är det en medveten ambitionsnivå Låga lokalkostnader Anmärkningsvärt höga avgiftsintäkter Personer med funktionsnedsättning

8 Sammanträdesdatum 8 För funktionshinderområdet totalt har Nybro något lägre kostnader än liknande kommuner Inom funktionshinderområdet är det hemtjänsten i ordinärt boende som sticker ut Låga lokalkostnader både inom SoL och LSS Låga lokalkostnader för LSS-boende och daglig verksamhet per brukare Historisk hög ersättning från Försäkringskassan Höga kostnader för övriga LSS-insatser och sjunkande kostnader för personlig assistans Granska och utvärdera underlaget till LSS-utjämning Hur påverkar bemanningsenheten er kostnadsutveckling Lägre kostnader för färdtjänst än jämförbara kommuner sunderlag 1. SKL:s rapport: Nybro Omsorgsnämnden Verksamhetsanalys 1. att lägga rapporten till handlingarna

9 Sammanträdesdatum RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFT KAN UTFÖRAS SOM EGENVÅRD Sammanfattning Enligt en föreskrift från Socialstyrelsen SOFS 2009:6 ska huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, tillsammans säkerställa att övergripande riktlinjer för samverkan i samband med egenvården utarbetas. En arbetsgrupp med representanter från Landstinget i Kalmar län och från länets kommuner har tillsammans arbetat fram övergripande riktlinjer för samverkan inom området. Riktlinjerna bifogas. Dessa föreslås gälla från och med och tillsvidare. Riktlinjerna har under arbetets gång förankrats bl a i kommunernas MAS-grupp. Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer i länet från De ska följas upp en gång per år och revideras om behov föreligger, alternativt dateras med nytt giltighetsdatum. Primärkommunala nämnden beslutade att rekommendera länets social- och omsorgsnämnder eller motsvarande att följa riktlinjerna. Protokollsutdrag bifogas. Även landstingsstyrelsen har under oktober 2011 beslutat att följa riktlinjerna I riktlinjerna beskrivs följande rubriker: Inledning Syfte Definition av hälso- och sjukvård Definition av egenvård Gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård Bedömning av egenvård i öppenvård Läkemedelshantering som egenvård Övriga insatser Bedömning vid utskrivning från slutenvård Egenvård barn Riskanalys Risk för skada vid egenvård Checklista för egenvårdbedömning Dokumentation Flödesschema för bedömning och planering av egenvård sunderlag 1. Riktlinjer för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

10 Sammanträdesdatum Protokollsutdrag: Primärkommunala nämnden , att anta och följa rekommenderade riktlinjer för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

11 Sammanträdesdatum MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FLER BOSTÄDER FÖR ALLERGIKER/ASTMATIKER BEHÖVER BYGGAS AMT ÄVEN FLER TRYGGHETSBOENDEN Sammanfattning Medborgarförslag från Eva Höglund om byggande av fler bostäder för allergiker/astmatiker samt fler trygghetsboenden behandlas av kommunstyrelsen. Förslaget har tidigare remitterats till kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att synpunkter från Nybro Bostads AB och från omsorgsnämnden om behovet av särskilda bostäder samt av planer på byggnader av trygghetsbostäder inhämtas innan beslut fattas. Medborgarförslag Eva Höglund har den 4 mars 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande betydelse: Fler bostäder för allergiker/astmatiker behöver byggas omgående! Det är många med mig som tvingas bo ihop med grannar som har pälsdjur. En av mina grannar skaffade hund, trots att han visste att jag är allergisk mot pälsdjur! Det finns även en lösspringande angorakatt i trappuppgången! Så här ser det ut i varenda trappuppgång i stort sett. På grund av detta har undertecknad fått öka på medicineringen av cortison och luftrörsvidgande astmamedicin! Hjälper inte alltid! Mycket biverkningar! Även fler trygghetsboenden behöver byggas! Bostäder för allergiker/astmatiker byggs på många håll i landet, bland annat Upplands Väsby. Sjukdomsfallen ökar ständigt, så det är önskvärt att fler bostäder av den här kategorin byggas snarast! Undertecknad bor också granne med flera grannar som rökar och röken går oftast in via ventilen in i lägenheten! HSB har även dragit in på städningen. Städerskan får bara arbeta 65 procent per vecka! Under min tid som politiker tog jag upp frågan, men ingen lyssnade eller tog frågan på allvar, men det hoppas jag att Ni gör nu! Det är önskvärt att dessa bostäder placeras lång ifrån vägar då många, bland annat barn får astma genom att bo nära trafikerade vägar! Många får även hjärt-/kärlsjukdomar på grund av detta! Undertecknad, som har medelsvår till svår astma samt hypertoni (högt blodtryck), vill ej bli sjukare än vad jag m fl är! Fler trygghetsboenden behövs! Antalet pensionärer ökar och de flesta vill bo hemma, vilket de flesta ej klarar utan hjälp av hemtjänsten eller anhöriga

12 Sammanträdesdatum 12 (om det finns några. Min mor har blivit dement (fyller snart 95 år). Hon vill inte flytta, inte heller vill hon ha hjälp av utomstående! På grund av att vi bor i samma hus, men i olika lägenheter, ställer jag ju upp, så länge jag orkar, men detta är inte lätt då jag bor granne med en gravt handikappad dam, som stör mig både natt och dag! Detta gör även hemtjänsten! Vi har sovrummet vägg i vägg och det är mycket lyhört i huset. Damen, som förmodligen har Parkinsons sjukdom, ramlar mycket och då hon är stel i rörelserna tappar hon och stöter emot saker hela tiden. I flera år har jag på grund av detta inte fått sova ut en enda natt och inte nog med detta utan att hemtjänsten kommer in på nätterna och talar högt i sovrummet och smäller i dörrarna! De tycker att de har rättighet att tala högt, trots att reglerna säger att det ska vara tyst i ett hyreshus mellan klockan på vardagar samt mellan klockan på helgerna. HSB har gett henne en varning, men det har ej hjälpt. Även Emma Adrian på samhällsbyggnadsförvaltningen är inkopplad samt Hyresgästföreningen är inkopplad på fallet. Problemet är att damen i fråga vägrar att flytta, men när hon inte kan anpassa sig till de regler som gäller i ett hyreshus, borde hon vara tvungen att flytta omgående! Så här får inte patienterna på sjukhus och sjukhem bära sig åt. Undertecknad är ju också sjuk! Lagen säger att patienterna har rätt att välja var de vill bo, men om de är för omtöcknade för att fatta beslut eller är för sjuka för att bo hemma, borde andra inom vården eller anhöriga fatta rätt beslut. Den här damen får besök av hemtjänsten en gång till varannan timme natt som dag (en gång per timme)! Enligt personal på Strandvägen (där min bror bor är det för många sjuka som bor hemma, som inte skulle göra det)! Med tanke på att de är för lite personal anställd inom vården i Nybro ställs det ju enorma krav på den befintliga personalen. Enligt MAS Laila Gustavsson, behöver personalstyrkan fördubblas, men trots alla bidrag som Nybro kommun har fått, finns det aldrig några pengar till vården och om sorgen. Inte heller kan Nybro kommun redovisa vart pengarna tar vägen. Enligt SKL räknar man med ett överskott inom om sorgen på 1,5-2 miljarder! Alla kommuner får ett rekordöverskott på 21 miljarder, beroende på att regeringen har lämnat 12 miljarder i krisstöd. Kommunsektorn väntas visa en vinst på 19 miljarder och i år väntas det bli 7 miljarder! Runt 90 procent av alla kommuner och landsting kommer att visa ett överskott eller nollresultat! På grund av detta finns det utrymme för en god vård och omsorg. Ett byggande av trygghetsboende skulle inte bara gamla ha nytta av utan även andra åldersgrupper med olika handkapp! Många äldre är mycket oroliga och som det ser ut idag (om det ej finns anhöriga i närheten), får i värsta fall dö ensamma, de har ingen att tala med eller att hålla i handen, inte heller har någon tid att gå ut med dem! Allt detta skulle kunna bli verklighet med trygghetsboenden!

13 Sammanträdesdatum 13 Många äldre larmar mitt i nätterna bara för att ha någon att tala med! Detta i sin tur för med sig att grannarna i ett hyreshus ej får sova. Konsekvenserna av detta blir att ännu fler blir sjukare och behöver vård! Man får inte bara högt blodtryck av borttagen nattsömn, man kan även få stroke och andra sjukdomar! Vill Nybro kommun bemöda sig att Nybrobornas hälsa ska förbättras ska Ni omgående bygga trygghetsboenden!!! (Samt att anställa/fördubbla personalstyrkan och satsa på utbildning)! PS Bovieran kanske skulle vara något för Nybro? DS Komplettering den 23 mars 2011 Ytterligare en anledning till att det behöver byggas hus för astmatiker/allergiker är, som jag tidigare nämnde, grannar som är rökare. En av mina närmaste grannar har flera gånger rökat utanför min dörr och förföljer mig när jag tvättar och rökar även där, trots att han vet att det är förbjudet att röka i offentliga utrymmen. Han har trakasserat mig sedan jag flyttade hit, 2003, utan direkt anledning. Han är psykiskt rubbad, men vet vad han gör och har en sadistisk läggning. Hyresvärden sa, när jag flyttade hit, att om han störde en endaste gång, skulle han få flytta, men har bor fortfarande kvar och blir bara värre och värre, men jag är väl inte den enda som har sådana grannar, men i och med att jag har medelsvår till svår astma, går detta ej ihop. Jag anser att det är den/de som stör som ska flytta. Kan ej flytta på grund av min mor, som bor i samma hus, som behöver min hjälp. Detta exempel kan ge en tankeställare till andra som befinner sig i samma situation som jag! M v h Eva Höglund Jakobsgatan 14 A Nybro Telefonnummer: Mobilnummer: Förslag till yttrande Omsorgsnämnden instämmer i den del av medborgarförslaget som avser tryggetsboende och omsorgsnämnden verkar för att alternativa boendeformer som trygghetsboenden ska tillskapas i Nybro kommun. Omsorgsnämnden har också bidragit till upprättandet av förslaget till bostadsförsörjningsprogram I förslaget till bostadsförsörjningsprogram beskrivs trygghetsboende enligt följande:

14 Sammanträdesdatum 14 Trygghetsboende Trygghetsboende är en boendeform i lägenheter med god tillgänglighet samt utrymmen för gemensamma måltider och samvaro, hobby och rekreation. Målgruppen är personer över 70 år eller äldre. Det krävs inget biståndsbeslut på att flytta till trygghetsboende och bostadsförmedling sker enligt vad som gäller för orten. Det finns krav på att det ska finnas värd/värdinna vissa tider varje dag. Hemtjänst enligt biståndsbedömning. Det finns möjlighet till statligt stöd/bidrag vilket regleras i förordningen 2007:159 om investeringsstöd till äldrebostäder och 2009:1 250 om investeringsstöd även till trygghetsbostäder. I Nybro kommun finns det inga trygghetsboenden i dagsläget. I det av omsorgsnämnden lämnade remissvar till förslaget till bostadsförsörjningsprogram lämnades bland annat följande synpunkt. Att arbeta vidare för att tillskapa ett trygghetsboende i kommunen som ett alternativ till övriga boendeformer. Den del av medborgarförlaget som avser att fler bostäder för allergiker/astmatiker behöver byggas faller inte inom ramen för omsorgsnämndens ansvarsområde. Ett av omsorgsnämndens effektmål är dock följande: För att vår verksamhet skall kännetecknas av utveckling av förebyggande arbete och ge möjlighet till frivilliga insatser skall: Omsorgsnämnden påverka det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet så att all nyproduktion av bostäder byggs med mottot tillgänglighet för alla, vilket bland annat innebär anpassning till äldre och personer med funktionsnedsättning. sunderlag 1. Kommunstyrelsens protokoll , Förvaltningens förslag till yttrande 1. att anta föreliggande förslag till yttrande över medborgarförslag om att fler bostäder för allergiker/astmatiker behöver byggas samt även fler trygghetsboenden som sitt eget

15 Sammanträdesdatum att överlämna yttrande till kommunstyrelsen för vidare handläggning Utdrag till: Kommunstyrelsen

16 Sammanträdesdatum RESURSTEAM I DEMENSFRÅGOR Sammanfattning Omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden tar beslut om Resursteamet i demensfrågors fortsatta arbete och utveckling i förvaltningens verksamheter. Bakgrund En kartläggning gjordes 2008 angående omsorg och vård för personer med demenssjukdom. Kartläggningen gav förslag på demensutbildning till all omsorgspersonal, enhetschefer i äldreomsorgen och utveckling av demenshandledare. Demensutbildningen genomfördes hösten 2009 och våren Samtidigt gav Socialstyrelsen ut Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom där man lyfte fram multiprofessionellt teamarbete. Via stimulansmedel skapades ett Resursteam i demensfrågor. Teamet består av enhetschef, arbetsterapeut, anhörigsamordnare, biståndshandläggare och fem omsorgspersonal. Alla i teamet har gått utbildningen Spetskompetens i demensvård, motsvarande tio kursdagar samt handledarutbildning via komvux. Summering av årets arbete 2011 Utbildningsträffar med information om Nationella riktlinjer, 40 st. Utbildningsträffar enligt demens ABC, 32 st. Handledningstillfällen med omsorgspersonal i praktiskt arbete, 15 st. Information om Resursteam i demensfrågor till elever i omsorgsprogrammet vid några tillfällen. Alzeimerscafé, träffar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga vid 3 tillfällen. Informerat om demenssjukdomar i projektet läskraft. Vi har presenterat oss för allmänheten i Demens- och anhörig föreningen. Inköp av litteratur och film har gjorts för utlåning till personalgrupper. Resursteamets framtid Målet med resursteamet i demensfrågor är att kunna underlätta situationen för personer med minnessvikt/demenssjukdom och deras anhöriga samt att kunna bidra till en ökad livskvalitet. Om detta ska kunna verkställas krävs vissa resurser och förutsättningar.

17 Sammanträdesdatum 17 Utöka antalet medlemmar i teamet, en omsorgspersonal från Strandvägen och en från Stallgården för att samtliga områden ska ha en handledare. Viss fortbildning i Resursteamet Fortsatt utbildning i demens ABC för personal Fortsatta handledningstillfällen i verksamheterna Föreläsningar till omsorgspersonal Utbildningar för semestervikarier Skaffa aktuell litteratur och film Visitkort 1. att ge förvaltningsledningen i uppdrag att tillsammans med Resursteamet utarbeta en prioriterad plan för fortsatt arbete i förvaltning. Syftet är att bibehålla kompetens och spridning inom förvaltningen

18 Sammanträdesdatum UTREDNING AV HÖJNING AV GRANTIBELOPP Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde , 128 Budget och verksamhetsplan Bland särskilda uppdrag fick omsorgsnämnden i uppdrag att utreda kostnaderna för en höjning av garantibeloppet från dagens kr/månad till alternativa nya nivåer (2 000, alternativt kr/månad). Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU i januari Omsorgsförvaltningens utredning Föreligger omsorgsförvaltningens utredning enligt nedan: Förutsättning: Urvalet har varit personer på särskilt boende med helkost samt 0 kronor i avgift för hjälp i hemmet, totalt 103 personer Där av är: 17 personer berättigade till jämkning 5 personer som enligt underlagen borde vara berättigade till jämkning men inte ansökt. Dessa personer identifieras inom parentes i tabell nedan. 31 personer där fullständigt underlag saknas 50 personer är inte berättigade till jämkning Kostnadsanalys Garantibelopp kr kr kr kr Demensboenden Södra Fröjdekulla [92] [196] [296] [396] Kvarnbacken Strandvägen [488] [592] [692] [792] [24] [128] [228] [328] [31] [135] [235] [335] [40] [144] [244] [344] Summa jämkning per månad Summa jämkning per år

19 Sammanträdesdatum 19 Slutsats: På grundval av ovanstående beräkning och med det urval som idag kan identifieras skulle en höjning av garantibeloppet ge ökande kostnader för omsorgsförvaltningen med cirka 24 %, 56 % alternativt 93 % per år beroende på val av nivå på garantibelopp. Felkälla som också bör nämnas är att urvalet bygger på dagens situation. Att förutse morgondagens är svårt vilket kan innebära att det både kan vara fler som färre personer som kan vara berättigade till garantibelopp. sunderlag 1. Utredning av kostnaderna för en höjning av garantibeloppet 1. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning utan eget förslag Utdrag till: Kommunstyrelsen

20 Sammanträdesdatum RIKTLINJER FÖR FÖNSTERPUTS OCH SLUT/FLYTTSTÄDNING Sammanfattning Vem utför och vem står för kostnaden när det gäller fönsterputsning och slut/flyttstädning i den enskildes bostad i särskilt boende och bostad med särskild service i form av gruppbostad? Vid en översyn har framkommit att det finns olikheter mellan bostad med särskild service och särskilt boende och även mellan de olika särskilda boendena. En arbetsgrupp har utrett ärendet och kommit fram till följande förslag: Omsorgsförvaltningens förslag Fönsterputsning Gäller då den enskilde eller anhörig inte putsar fönstren. Personer med beslut enligt LSS; Städfirma putsar fönster och verksamheten står för kostnaden. Omsorgspersonalen i respektive verksamhet samordnar fönsterputsningen en gång per år. Personer med beslut enligt SoL; Städfirma putsar fönster och den enskilde står för kostnaden. Omsorgspersonalen i respektive verksamhet samordnar fönsterputsningen en gång per år. Frågar då den enskilde alternativt anhörig eller god man, beställer städfirma och ger denna personnummer så den enskilde får RUT-avdrag (fungerar så på Mini-ålderdomshemmet idag). Slut/flyttstädning Anhöriga eller den enskilde städar alternativt anlitar en städfirma och står för kostnaden. Undantag: Kvarnbacken som fortsätter som nu med att särskild städpersonal städar och verksamheten står för kostnaden. Gäller fram till dess att ombyggnad är genomförd sunderlag 1. Förslag till riktlinjer för fönsterputsning och slut/flyttstädning

21 Sammanträdesdatum att anta föreliggande förslag till riktlinjer för fönsterputsning och slut/flyttstädning

22 Sammanträdesdatum ANHÅLLAN OM RETROAKTIVA ELAVGIFTER Sammanfattning Omsorgsnämnden reviderade sina tillämpningsföreskrifter av jämkning mot garantibelopp , 56. Nämnden beslutade också att reviderade föreskrifter ska börja gälla från 1 juni Föreligger anhållan från enskild person samt från Föreningen Ny Bro om återbetalning av elavgift i samband med tidigare tillämpningsföreskrifter för beräkning av garantibelopp Bakgrund Kommunens så kallade Garantibelopp är ingen skyldighet enligt Socialtjänstlagen, SoL, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Det är ett frivilligt åtagande till stöd för pensionärer med låga inkomster och kommunfullmäktige kan själva forma regelverket för detta. Det måste dock följa ett grundkrav i Kommunallagen om att det inte får vila på orättvis grund. Det vill säga alla måste behandlas lika, i den mån man uppfyller villkoren. Med den ändring av tillämpningen som gjordes av omsorgsnämnden , 56, menar nämnden att omsorgsnämnden fullgjort det nämnden avsåg från början. Pensionsmyndighetens regelverk kan omsorgsnämnden inte påverka, ej heller ta ansvar för. Tidigare föreskrifter följde Pensionsmyndighetens regler för bostadskostnader vid beräkning av kommunalt bostadstillägg för pensionärer, KBT. I dessa regler exkluderades hushållsel, vilket innebar att avdrag gjordes av hushållsel om dessa ingick i hyran. Då garantibelopp infördes som förmån till de pensionärer som hade låg pension bestämdes att för beräkning av garantibelopp skall Pensionsmyndighetens regler följas. Det beslut som omsorgsnämnden fattade innebar att ett avsteg gjordes från Pensionsmyndighetens regler för beräkning av bostadstillägg vid beräkning av garantibelopp. Det innebar att vid beräkning av garantibelopp skall bostadskostnaden inkludera hushållsel. Dessa regler följs numera. Någon särskild elavgift har inte debiterats någon pensionär i samband med beräkning av garantibelopp. Den elavgift som förekommit har ingått i hyran och har inte separat debiterats av omsorgsförvaltningen.

23 Sammanträdesdatum 23 Den förändring av tillämpningsföreskrifter som nu skett har bara avsett beräkning av garantibelopp. Omsorgsnämndens presidiums förslag Då förändring av tillämpningsföreskrifter enbart rört beräkning av garantibelopp föreslås att anhållan lämnas utan åtgärd med hänvisning till fattat beslut i omsorgsnämnden , 56. sunderlag 1. Anhållan om retroaktiv återbetalning av elavgifter från enskild person samt Föreningen Ny Bro. 1. att lämna anhållan om retroaktiv återbetalning av elavgifter utan åtgärd med hänvisning till omsorgsnämndens beslut , att i övrigt meddela Föreningen Ny Bro att omsorgsnämnden tagit de synpunkter som framkommit i samband med föreningens skrivelse Utdrag till: Föreningen Ny Bro

24 Sammanträdesdatum ANHÅLLAN OM SPRINKLER I ORDINÄRT BOENDE Sammanfattning Föreligger anhållan om att installera sprinkler i ordinärt boende hos brukare som har insatser från omsorgsförvaltningen. Grund för installation är att minska brandrisk då brukare har svårt för att hantera egen rökning på brandsäkert sätt. Förvaltningens förslag Nybro kommun har idag inga riktlinjer för hur kommunen skall agera i dylika ärenden. Då ärendet är av principiell karaktär bör fler än omsorgsnämnden ta ställning i ärendet. En överläggning bör ske för att besluta om riktlinjer. Berörda nämnder och bolag är enligt omsorgsförvaltningen i första hand: Kommunstyrelsen Säkerhetsutskottet Individ och familjenämnden Omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Teknisk nämnd NBAB Omsorgsförvaltningen föreslår att innan ställning tas i specifikt ärende bör överläggning ske om riktlinjer i dessa ärenden. 1. att anhållan om att kommunstyrelsen tar initiativ till överläggningar för att skapa gemensamma riktlinjer för beslut i dessa ärenden Utdrag till: Kommunstyrelsen

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.22 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer