Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 17 maj 2013 KS-2012/ (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Äldreombudsmannens kvartalsrapport för oktober till december 2012, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2013, godkänns. 2. Äldreombudsmannens årsrapport för verksamhetsåret 2012, enligt bilaga 2, till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2013, godkänns. Sammanfattning Under fjärde kvartalet 2012 handlades 16 nya ärenden. Det var något fler klagomåls- än informationsärenden. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, möjlighet till ett hembesök och om det finns äldreomsorg för utlandsfödda. Under verksamhetsåret 2012 handlades 116 ärenden. Se bilaga 1 samt 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 maj Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Berith Ramstedt Äldreombudsman POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (2) Bilagor 1. Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktober till december Äldreombudsmannens årsrapport för verksamhetsåret Statistik januari till december Social- och äldreomsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande och kommentarer till äldreombudsmannens kvartalsrapport Beslutet delges Äldreomsorgsnämnden Socialnämnden Huddinge pensionärsråd

3 KS-2012/ Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktober till december 2012 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli Huddinge

4 SAMMANFATTNING Verksamheten under fjärde kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga Synpunkter Väntade med att ringa efter ambulans i ett akut läge Trasigt trygghetslarm under en helg Hantering av synpunkter Saknas frisör och fotvård på ett nybyggt äldreboende med tekniska problem Äldre med nedsatt syn fick vänta med att packa upp Lång väntan på att få hjälp, bemanning, aktiviteter och middag till anhöriga Demensboende Flerårig oro efter en stöld Individuella omsorgsavgifter för sammanboende Ansökan om fönsterputs Hemvårdsbidrag Brist i vårdplanering Övriga synpunkter Informationsärenden Hjälp i hemmet Äldreboenden Betalt för att svara på trygghetslarm Hembesök Äldreomsorg för utlandsfödda Mål och budget Kostnad för en god man Avdrag i deklarationen för god man Bistånd dödsbo Begravning Juristjouren Kontakt med en kurator Gruppresor för äldre med funktionsnedsättning Äldreombudsmannens reflektioner

5 Sammanfattning Under fjärde kvartalet 2012 handlades 16 nya ärenden. Det var något fler klagomåls- än informationsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs framför allt av anhöriga. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, möjlighet till ett hembesök och om det finns äldreomsorg för utlandsfödda. Under kvartalet framfördes synpunkter bland annat om att det tog lång tid vid en akut situation på ett äldreboende att larma på ambulans, att ett trasigt trygghetslarm inte åtgärdades under helgen och flera synpunkter om ett nybyggt äldreboende. Vidare framfördes det önskemål om individuella omsorgsavgifter för sammanboende och att hemtjänst utför fönsterputs. Verksamheten under fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 handlades 16 nya ärenden, vilket var 16 färre ärenden jämfört med samma period i fjol (32). Utöver de nya ärendena pågick 8 ärenden från tidigare kvartal. Det var något fler klagomålsärenden (10) än informationsärenden (6). Under kvartalet var det fler anhöriga (12) än äldre (4) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från nästan hela kommunen, förutom kommundelarna Flemingsberg och Vårby. Det har även ringt personer från en annan kommun. Några som hörde av sig för första gången hade fått information om verksamheten genom växeln och Internet. De flesta som hörde av sig under kvartalet kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under fjärde kvartalet gjordes fem hembesök. Synpunkter Under kvartalet framfördes synpunkter om bland annat äldreboenden, bistånd och hemtjänst. Vidare fick de som hörde av sig även råd och stöd inför en kontakt med exempelvis Socialstyrelsen och vid avslagsbeslut. Väntade med att ringa efter ambulans i ett akut läge Anhöriga undrade över varför anställda på ett äldreboende väntade 1,5 timme med att beställa en ambulans, när läkaren hade bedömt ett akut läge för en äldre kvinna. Hon hade insjuknat med kräkningar och blev okontaktbar. Ambulansmän kunde konstatera att kvinnan hade feber och var uttorkad. På sjukhuset fick hon diagnosen kraftig urinvägsinfektion med spridning till njurarna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beklagar det inträffade och förklarade att det finns rutiner när anställda uppmärksammar tecken på en urinvägsinfektion och att en urinsticka kan tas. Vidare förklarades att det alltid är en läkare som bedömer om en person ska åka in till ett sjukhus. Bedöms behov av en ambulans ska anställda beställa en sådan skyndsamt. 3

6 Bland dem äldre har urinvägsinfektion en större effekt på livskvalitet än man tidigare varit medveten om, enligt professor Yngve Gustafsson, Norrlands universitetssjukhus. Det går oftast inte över av sig själv och kan leda till att äldre äter sämre, vilket kan orsaka försämrat immunförsvar. En avhandling 1 visar också på samband mellan undernäring och urinvägsinfektion. En annan avhandling 2 visar att var tredje kvinna som var 85 år eller äldre hade drabbas av urinvägsinfektion under det senaste året. Avhandlingen pekar på vikten av att upptäcka och förebygga urinvägsinfektioner, samt att försöka finna bakomliggande orsaker. Detta för att undvika upprepade behandlingar, men framför allt att äldre kvinnor påverkas i hög grad av en urinvägsinfektion såväl fysiskt som psykiskt. Enligt avhandlingens författare var det vanligare med en urinvägsinfektion hos kvinnor boende på institution jämfört, med de som bodde i ett ordinärt boende. Trasigt trygghetslarm under en helg Ett trygghetslarm var trasigt en hel helgen. På fredagen var trygghetslarmet trasigt och hemtjänsten lovade att det skulle åtgärdas på måndag, men uteblev. Den äldre berättade att en teknisk kunnig person hade kort därefter åtgärdat felet och trygghetslarmet fungerade. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen lagas tekniska fel på trygghetslarmet under vardagarna, men inte under helgtid. När ett trygghetslarm inte fungerar kan extra tillsyn tillsättas. Hantering av synpunkter Under detta kvartal framkom det åter igen att en anhörig var tveksam till att överlämna allvarliga synpunkter till social- och äldreomsorgsförvaltningen, eftersom det fanns en oro över att den äldre skulle få sämre service på ett äldreboende. Synpunkter framfördes då den äldre kunde vara anonym. Den anhörige hoppades att framförandet av synpunkterna även skulle kunna förbättra för flera andra äldre på äldreboendet. Huddinge kommun uppmanar kommuninvånarna att berätta om de är missnöjda för att hjälpa kommunen att bli bättre. Det finns också möjlighet att vara anonym, men en nackdel är att ett svar inte kan lämnas till den som är missnöjd, om hur förvaltningen arbetar med klagomålet. Social- och äldreomsorgsförvaltningen menar att när det inkommit anonyma klagomål eller synpunkter kan förvaltningen inte vidta några åtgärder. Studier 3 av doktorand Tove Persson, Hälsohögskolan i Jönköping visar att sättet som anställda pratar om klagomålen gör att äldre har svårt att öka sitt inflytande. Enligt rapporten uppmanar kommunerna äldre att lämna synpunkter, som kan lämnas på flera olika sätt, men hanteringen är rörig och bagatelliseras av ansvariga chefer. Klagomål bagatelliseras som småsaker av omsorgspersonal och tjänstemän, vilket gör det svårt för äldre att göra sin röst hörd. Till exempel att äldre klagar på småsaker som maten eller att hemtjänsten inte kommer ibland. Tove Pers- 1 Nutritionsstatus, fysisk aktivitet och kroppssammansättning bland äldre personer som bor inom särskilda boenden av Maine Carlsson, Urinvägsinfektion ett allvarligt hälsoproblem hos gamla kvinnor av Irene Eriksson, Klagomålshantering ett led i att höja kvaliteten eller prat om bagateller? av Tove Persson,

7 son menar att klagomålen är intressanta eftersom genom klagande får den äldre inflytande och kan påverka saker som de är missnöjda med. Vidare menar hon att när klagomålen beskrivs som småsaker kan man lättare avfärda att inte göra något åt saken. Det finns även brister i kommunernas hantering av klagomål, vilket försvårar möjligheten att få en realistisk bild om hur många klagomål kommunerna får in, eftersom de inte alltid diarieförs. En del kommuner får in ett femtiotal klagomål per år medan andra inte har några klagomål. Flera av de intervjuade socialcheferna menade att det var rörigt eller överdrivet byråkratiskt. De menade att intentionen bakom klagomålshanteringen var bra, men hanteringen fungerade inte i praktiken när det fanns för många sätt att klaga på och hamnat hos många olika personer. Flertalet intervjuade uppgav att klagomålen användes i kvalitetsarbetet, men 90 procent kunde inte ge något exempel på att detta hade använts. En avhandling 4 av Inger Kjellberg, visar också att klagomål och lex Sarah inte hjälper äldre att få god vård, varken inom hemtjänst eller på äldreboenden. Det förekommer också att klagomål bortförklaras eller negligeras. Avhandlingen visar även att förbättringar är svåra att spåra utifrån klagomål eller lex Sarah-rapporter. De åtgärder som vidtogs var att se över rutiner och att ge dokumentationsutbildning. Ofta används dokumentationen som bevis vid utredning. Anställda är väl medvetna om att dokumentation är viktig, men vad det ger de äldre är osäkert anser författaren. Avsaknaden av frisör och fotvård på ett nybyggt äldreboende med tekniska problem En anhörig framförde synpunkter om ett nybyggt äldreboende dels tekniska problem som telefoni, dels att det var kallt i fastigheten. Den anhörige saknade även fotvård och frisör på boendet. Den anhörige framförde vidare att det saknades vägvisning till det nya äldreboendet, vilket skulle underlätta för besökare att hitta. Ett exempel var en äldre besökare som hade fått vänta 1,5 timme på färdtjänst innan hemfärd. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att trådlös telefoni var ett stort problem, men den fasta telefonen fungerade. Ett arbete pågick med att förstärka med en ny mottagning. Larmsystemet fungerade dock, även vid elavbrott. Äldreboendet hade även begärt en högre inomhustemperatur av fastighetsägaren och den bristfälliga skyltningen till äldreboendet skulle åtgärdas. I enlighet med lagen om valfrihet planerades mobila fotvårdsentreprenörer och frisörer, som kan besöka äldreboendet enligt önskemål, berättade social- och äldreomsorgsförvaltningen. Äldre med nedsatt syn fick vänta med att packa upp Efter en flytt till ett nybyggt äldreboende, tog det flera dagar innan anställda hjälpte till med att få ordning på äldres ägodelar. 4 Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie av Inger Kjellberg,

8 Social- och äldreomsorgsförvaltningen beklagade detta och förklarade att själva flytten för alla äldre till äldreboendet hade gått bra. Det tog tid att packa upp, eftersom anställda främst hade prioriterat omvårdnad och att ge dem äldre medicin. Lång väntan på att få hjälp, bemanning, aktiviteter och middag till anhöriga En anhörig framförde att en äldre som hade larmat fick vänta 30 minuter på att få hjälp. Den anhörige undrade även om bemanningen var tillräcklig på det nybyggda äldreboendet. Vidare framfördes synpunkter om bemötande, att hyran var hög och önskemål om att det fanns aktiviteter för de äldre och att volontärer kunde hjälpa till med detta. Den anhörige undrade också varför det gick bra att på ett äldreboende att sälja middag till anhöriga, men inte på ett annat äldreboende. Det är betydelsefullt för såväl äldre som anhöriga. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att personalbemanningen är beräknad utifrån antalet platser och de äldres omsorgsbehov. Bemanningen kan även utökas vid behov. Vidare framkom att det finns aktiviteter på avdelningarna och planer på myskvällar. Äldreboendet har en volontär och arbetar för att de ska bli fler. Det finns inte några rutiner för beställning av mat till anhöriga och hur de ska kunna betala maten, enligt en chef på äldreboendet. Kostchefen får uppdraget att utreda detta. Demensboende En anhörig framförde flera synpunkter om ett demensboende bland annat: - Önskemål om att äldre kunde få hjälp med att vistas utomhus. Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) senaste Öppna jämförelser av vård och omsorg av äldre 2012 visar att cirka 30 procent av de med rörelsesvårigheter som bor på äldreboende, tycker att möjligheterna att komma ut är dåliga. För att förebygga till exempel depression är utevistelse viktigt. I Huddinge kommun uppgav 62 procent av de som bor på äldreboenden att de hade bra eller mycket bra möjligheter att komma ut, vilket kan jämföras med 59 procent i riket. - Efter en månad var fortfarande inte genomförandeplanen komplett. - Önskemål om att anställda tar kontakt med den anhörige för återkoppling. - En äldre hade fått recept på fysisk aktivitet av en läkare, men fick sällan hjälp med att träna. - När den äldre var nyinflyttad fick nya persienner köpas, eftersom detta inte ingick i bostaden. Flerårig oro efter en stöld En händelse som hade hänt för länge sedan aktualiserades igen under kvartalet. Det handlar om en anställd inom hemtjänst som för flera år sedan stal av en äldre. På kontoret vidtogs åtgärder enligt rutiner med avsked och en polisanmälan. Den anhörige önskade att någon även hade lyssnat till den äldre i samband med utredningen. Det för att kanske den äldres oro, hade kunnat lindras. Idag är fortfarande den äldre otrygg och vågar exempelvis inte lämna ut en nyckel till hemtjänst. 6

9 En avhandling 5 visar att de äldre lämnas utanför när en utredning av klagomål eller en lex Sarah gjordes. Vid utredningar bedöms sällan det utifrån de konsekvenser de haft för de äldres hälsa och välbefinnande. En bedömning görs istället utifrån bland annat systemfel och om detta kan bevisas. Individuella omsorgsavgifter för sammanboende En närstående framförde att äldreomsorgstaxan borde kunna anpassas mer individuellt för exempelvis städning. Om en pensionerad förälder bor tillsammans med sitt vuxna barn med ett omvårdnadsbehov, borde bara den ene debiteras för städningen, istället för att båda får varsin faktura. En liknande synpunkt handlade om makar där båda hade omsorgsbehov. Makan hade krafter till att max städa sin andel i boendet, men maken behövde hjälp med att städa. I ett hem är det självklart att makar hjälps åt med sysslor som tillhör ett hushåll. I detta fall föreslogs att den person som inte klarar av att städa får betala en avgift för cirka 2,5 timmar, istället för att var och en får en faktura om cirka 2,5 timmar. Enligt Huddinge kommuns författningssamling förväntas att man normalt i en hushållsgemenskap ger varandra praktisk hjälp. Social- och äldreomsorgsförvaltningen menar att det är möjligt att bara den ene av makarna ansöker. En individuell bedömning görs av behovet av hjälp samt om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Beviljas insatsen för en make är det enbart den som betalar för städningen. Ansökan om fönsterputs Ett önskemål framfördes av en närstående om att en äldre ville få hjälp med att putsa sina fönster en gång per år. Den närstående menade att om den äldre har behov av att få hjälp med att städa, behövs även hjälp med att putsa fönster. Fönsterputs ingår inte i hemtjänstens arbetsuppgifter, men kan beviljas en gång per år, enligt Huddinge kommuns författningssamling En firma anlitas som Huddinge kommun har ett avtal med. Kunden får betala för tjänsten, en kostnad som är utöver omsorgsavgiften. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen är det billigare att själv anlita en firma och att använda RUT-avdraget. Enligt Regeringsrättens dom , mål nr , ansökte en kvinna med en funktionsnedsättning om fönsterputs och gardinupphängning två tillfällen per år. Kvinnan fick avslag av socialnämnden med motiveringen att hon kunde anlita en privat firma. Regeringsrätten ansåg att biståndsbedömning ska göras enligt 4 kap. 1 i socialtjänstlagen att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vidare framkommer i socialtjänstlagen att den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Regeringsrätten anser att fönsterputsning och gardinuppsättning kan räknas till begreppet hemtjänst och en prövning ska göras utifrån den enskildes praktiska och ekonomiska möjligheter. En person med hälsoproblem kanske inte orkar ta kontakt eller att organisera tjänster som behövs eller kanske inte själv upptäcker behovet av att städa. I sådana fall ska socialtjänsten träda in och se till 5 Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie av Inger Kjellberg,

10 att personen får den hjälp som behövs. Fönsterputs och gardinuppsättning kan räknas till begreppet hemtjänst. Den sökande fick rätt till bistånd i form av hemtjänst och socialnämnden fick uppdraget att se över frågor kring genomförandet av insatserna. Hemvårdsbidrag En anhörig framförde att han hjälpte sin mor bland annat med omvårdnad, men hon hade fått avslag på en ansökan om ett hemvårdsbidrag. Den anhörige berättade att det berodde på att de inte bodde under samma tak, men det borde vara insatsen som räknas. Enligt Huddinge kommuns författningssamling (HKF 7530), Hemvårdsbidrag, framkommer följande: Hemvårdsbidrag infördes som ersättningsform enligt beslut i kommunstyrelsen den 9 februari 1998 och kan efter beslut enligt 4 kapitlet 2 SoL ges till personer som vistas i Huddinge kommun och som får vård av sina närstående/anhöriga. Omvårdnadsuppgifterna ska framför allt bestå av hjälp med personlig omvårdnad, såsom personlig hygien, hjälp med påklädning och födointag och annat som inte kan betraktas som vanlig hjälp i en familj. Hemvårdsbidraget är inte tänkt som någon generell ersättningsform för arbetsuppgifter som utförs av anhöriga. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen kan hemvårdsbidrag utgå även om personerna inte bor under samma tak. Brist i vårdplanering Efter en sjukhusvistelse hade en äldre kvinna inte hört något på en månad från biståndskansliet. Landstinget hade lovat att meddela kommunen att hon behövde hemtjänst. Kvinnan skulle ta kontakt med biståndskansliet. Övriga synpunkter - Synpunkter om avslag på ansökan om färdtjänst. - Önskemål om att vid första kontakten med en biståndshandläggare att få information om vilka intyg som behövs för att inte förlänga handläggningstiden. Vidare framfördes att den äldre ville få information om var ärendet befann sig i handläggningsprocessen, när det tog tid att få ett beslut. - Från social-och äldreomsorgsförvaltningen föreslogs ett datum för hembesök, som hade passerat för tre dagar sedan när den äldre fick brevet. - Önskemål om en bänk i Skogås. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser över möjligheten att möta önskemålet. - Äldreboendet Västergården är ett fint hus med vackra färger. Informationsärenden Under kvartalet inkom det många olika frågor bland annat om hur man kan få hjälp i hemmet, om det är möjligt med hembesök och om det finns äldreomsorg för utlandsfödda. Hjälp i hemmet Fråga: Jag behöver hjälp i mitt hem. Hur gör jag för att få hjälp? Svar: Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter En biståndshandläggare gör en bedömning av dina behov och kan 8

11 bevilja hjälp för till exempel omvårdnad, service, ledsagning och hjälp vid promenader. Äldreboenden Fråga: Vad finns det för äldreboenden i kommunen och hur kan jag ansöka om ett sådant? Svar: Det finns flera typer av äldreboenden i Huddinge kommun: servicehus, ålderdomshem, sjukhem, demensboende och korttidsboenden. De tre största äldreboendena är Stortorp, Sjödalen och Tallgården. En biståndshandläggare bedömer personens behov av hjälp. Mer information finns på: Betalt för att svara på trygghetslarm Fråga: Får ett hemtjänstföretag betalt för den tid som behövs hos den äldre när personen har larmat på sitt trygghetslarm? Svar: Ett hemtjänstföretag får betalt för den tid som behövs hos den äldre. Den minsta ersättningen är 30 minuter. Bostadstillägg Fråga: Kan bostadstillägget bli lägre om fler personer bor i min lägenhet? Svar: Ja när en person är folkbokförd hos dig blir bostadstillägget lägre, även om personen inte betalar hyra. Hembesök Fråga: Kan anställda från arbete och försörjning göra ett hembesök om jag har svårt att ta mig till deras kontor? Svar: Ja de kan göra ett hembesök om det behövs. Äldreomsorg för utlandsfödda Fråga: Finns det äldreomsorg som särskilt passar för utlandsfödda? Svar: I Huddinge kommun kan äldre välja, när de har fått ett beslut, mellan kommunens eller privata företags tjänster. Huddinge kommuns hemtjänst och några hemtjänstföretag kan erbjuda anställda som talar olika språk. Det finns även äldreboenden med särskild profil och olika språk. Björnkulla har några avdelningar med finsk inriktning. I kommunen finns även privata äldreboenden Skutan samt Vårbacka Plaza med en orientalisk inriktning. Mål och budget Fråga: Vad har ett äldreboende för budget och finns det någon årsredovisning? Svar: En budget fastställs årligen i Mål och budget och resultatet redovisas i en verksamhetsberättelse. Ta kontakt med en registrator på social- och äldreomsorgsförvaltningen och begär ut uppgifter för att få svar om ekonomin på ett äldreboende. Kostnad för en god man Fråga: Vem betalar kostnaden för en god man? Svar: Ett arvode betalas av den person som har en god man, när äldres tillgångar eller inkomst före avdrag för skatt är över 2,65 prisbasbelopp 6, det vill säga över 6 Ett prisbasbelopp var kronor år

12 kronor. Om inkomsten är kronor eller lägre står kommunen för arvodet. För en person som tjänar över kronor baseras arvodet på den inkomst som är över kronor, resterande ska kommunen betala. Avdrag i deklarationen för god man Fråga: Jag undrar om jag kan dra av för kostnaden på deklarationen för att anlita en god man? Svar: Ja när du har en inkomst över cirka kronor och står för kostnaden för en god man blir du automatiskt en arbetsgivare och betalar skatt och ersättning för en god mans arbete. Men avdrag kan göras på blankett arbetsgivare. Till exempel hade en person kostnader för en god man på kronor samt skatt 4000 kronor under ett år och kunde göra ett avdrag på kronor som Skattemyndigheten godkände. Bistånd dödsbo Fråga: Min släkting har avlidit och det finns inte några pengar till en begravning. Kan kommunen hjälpa till? Svar: Ja kommunen kan hjälpa till med att upprätta en dödsboanmälan, om det inte finns några tillgångar i dödsboet eller om det inte räcker till kostnader i samband med dödsfallet. Tag kontakt med Eva-Lena Olsson, telefon , måndag- torsdag 13:15-14:00. Alternativt e-posta: Begravning Fråga: En närstående har avlidit och har avlägsna släktingar långt borta. Vem ordnar med begravningen? Svar: När en person avlider är det dödsbodelägarna som ansvarar för begravningen. En dödsbodelägare är en person som enligt lag eller testamente ärver den avlidne. Juristjouren Fråga: Jag har några juridiska frågor och undrar om kommunen erbjuder någon sådan rådgivning? Svar: Ta kontakt med juristjouren telefon De ger 15 minuters gratis rådgivning för frågor om familj, bostad och arbete. Läs mer: Kontakt med en kurator Fråga: Jag önskar kontakt med en kurator, vart kan jag vända mig? Svar: Ta kontakt med din vårdcentral. Gruppresor för äldre med funktionsnedsättning Fråga: I södra Sverige anordnar en kommun gruppresor för pensionärer, gör även Huddinge kommun det? Svar: Nej, kommunen ordnar inte sådana resor. 10

13 Äldreombudsmannens reflektioner Det är beklagligt när en ambulans tillkallades först efter 1,5 timmar när läget hade bedömts som akut av en läkare, för en äldre på ett äldreboende. En läkares ordination och anvisningar ska följas av anställda. Även små tidsmarginaler kan betyda mycket för liv och hälsa. När en äldre har ett trygghetslarm är det angeläget att det alltid fungerar, oavsett helg eller tidpunkt på dygnet. Huddinge kommun har öppnat flera vägar för att kunna ta emot synpunkter för att förbättra verksamheterna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra, men när anonyma synpunkter lämnas tycks det inte vidtas några åtgärder. Även om ett ärende inte kan granskas i detalj, kanske vissa synpunkter kan hanteras generellt för att öka tryggheten för de äldre. Det är också osäkert vad framförda synpunkter ger de äldre enligt en avhandling. Hur kan förbättringar för de äldre synliggöras? Enligt Regeringsrättens dom kan fönsterputs och gardinuppsättning räknas till begreppet hemtjänst och den sökande fick rätt till bistånd i form av hemtjänst. De äldre har fått ett ökat inflytande i Huddinge kommun efter införandet av ramtimmarna 7 och det finns även möjlighet för personer 75 år och äldre att få städning, tvätt och inköp beviljat med ett förenklat biståndsbeslut. Men att få hjälp med att få sina fönster putsade faller utanför, eftersom det inte ingår i hemtjänstens arbetsuppgifter enligt Huddinge kommunsförfattningssamling. Finns det ett behov av att få hjälp med att städa, finns det även stor sannolikhet ett behov av att få hjälp med fönsterputs. Det är betydelsefullt för äldre och anhöriga att kunna äta tillsammans på ett äldreboende. På ett äldreboende i Huddinge kommun nekas anhöriga att köpa en måltid, men på ett annat fungerar detta bra. Äldreboendenas goda rutiner och erfarenheter borde spridas vidare inom kommunen. Berith Ramstedt Äldreombudsman 7 Äldre ska själva kunna välja vilka insatser som ska utföras inom ramen för det beviljade serviceområdet, till exempel vad som ska städas. 11

14 KS-2012/ Äldreombudsmannens årsrapport Verksamhetsåret 2012

15

16 Sammanfattning Under verksamhetsåret 2012 handlades 116 ärenden. Det var något fler informations- än klagomålsärenden. De som hört av sig kommer från hela kommunen, men framför allt från kommundelarna Sjödalen, Skogås och Flemingsberg. Personerna sökte främst efter information om boenden samt kommunens servicetjänster. Under året har det inkommit blandade synpunkter och frågor. Synpunkterna handlade bland annat om äldres svårigheter att få inflytande och att få hjälp med det de behöver och har rätt till. En återkommande synpunkt var att hyran är hög på Huddinges äldreboenden. Äldreombudsmannens uppdrag Äldreombudsmannen är en funktion fristående från äldreomsorgsförvaltningen och tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen. Tjänsten är på halvtid. Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och att informera personer som är 65 år och äldre samt närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och att vidarebefordra synpunkter. För god tillgänglighet har äldreombudsmannen telefontid måndag till onsdag klockan I uppdraget ingår det att redovisa arbetet och erfarenheterna i kvartalsrapporter och en årsrapport till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Antal ärenden Under verksamhetsåret handlades 116 ärenden. Jämfört med föregående år har antalet ärenden minskat med 20. Utöver nya ärenden pågick 4 ärenden från föregående år. Det är fortfarande oftast anhöriga som hör av sig. Jämfört med 2011 var det lika många anhöriga, men 20 färre äldre som kontaktade äldreombudsmannen under året. 3

17 80 Antal ärenden Info Klagomål Tabell 1: Antal ärenden som inkommit till äldreombudsmannen år En jämförelse mellan år visar att antalet klagomålsärenden har ökat sedan 2003, men 2003 var verksamheten ny i Huddinge kommun. Perioden finns det inte någon helårsstatistik, eftersom tjänsten var vakant i cirka 1,5 år. Antalet inkomna klagomålsärenden har årligen varit cirka ärenden förutom år Detta berodde på att 2009 inkom det många synpunkter om ett hemtjänstföretag. Notera att år 2012 var det lägsta antalet klagomål sedan år Klagomålen har även blivit färre hos social- och äldreomsorgsförvaltningen. Det är positivt att förvaltningens kvalitetsarbete och utbildningar av personal har gett resultat. Antalet informationsärenden har under perioden varit ungefär ärenden, förutom år 2011 när dessa var 75. Vanligast var att de hörde av sig från kommundelarna Sjödalen, Skogås och Flemingsberg. Det var mer sällsynt med samtal från Segeltorp. De som kontaktar äldreombudsmannen ringer oftast, men flera använder e-posten för att kommunicera. Många äldre och anhöriga uppskattade att få råd och stöd med någon oberoende person i sin situation. En del äldre har stark integritet och svårt att få förtroende för myndighetspersoner. Flera anhöriga uttryckte sin tacksamhet över givande samtal mellan äldreombudsmannen och äldre, där varken anhöriga eller anställda inom social- och äldreomsorgsförvaltningen hade nått ända fram till den äldre. Det uppskattades även att kunna rådgöra med någon i en besvärlig situation. Möten med äldre Under verksamhetsåret träffade äldreombudsmannen äldre på olika möten bland annat äldredagen i Stortorp och anhörigcentralen. Det var uppskattat och flera har hört av sig efter mötet med frågor och synpunkter. Äldreombudsmannen har också träffat äldre och anhöriga på 23 hembesök och kontoret vid 22 tillfällen. Jämfört med föregående år har antalet kontorsbesök minskat, medan antalet hembesök har ökat något. 4

18 Inkomna klagomålsärenden 2012 Under verksamhetsåret inkom det många varierade synpunkter. De synpunkter som framfördes handlade framför allt om hemtjänst och äldreboenden. Andra synpunkter som framkommit var bland annat om trasiga trygghetslarm och otydliga rutiner vid mottagande av larm, bemötande, påfrestande för äldre att överklaga, synpunkter på avslagsbeslut, otydliga biståndsbeslut och önskemål om fler ledsagare. Det framkom även att det ibland ställs krav på att lämna in skriftligt vid såväl ansökan som klagomål. En återkommande synpunkt från föregående år från flera personer var att hyran är hög på Huddinges äldreboenden. Inkomna informationsärenden 2012 De vanligaste frågorna som inkom under året handlade om vad man kan få hjälp med och boendefrågor, men även ekonomiska och juridiska frågor. Personer frågade även efter kostnader för ett vilande trygghetslarm, nödvändig tandvård, tandvårdsstödsintyg, hemvårdsbidrag och anhöriganställning. Andra frågor handlade exempelvis om det fanns möjlighet till ett hembesök vid ansökan och om det finns profilerad äldreomsorg för utlandsfödda. Se även kvartalsrapporter, tillgängliga på Internet: Äldreombudsmannens reflektioner Sammantaget visar äldres synpunkter bland annat att deras inflytande bör öka. Det är viktigt att den äldre kan påverka den hjälp de behöver och har rätt till. Vidare bör rättssäkerheten öka genom lättolkade beslut och att äldre får hjälp med att dokumentera ansökan och synpunkter. Under året har det också framkommit att flera äldre har en låg levnadsstandard, vilket orsakar en stor oro för dem. En återkommande synpunkt i år har varit att hyran på Huddinges äldreboenden är hög. Detta påverkar även andra äldre, de pensionerade barnen, när de hjälper sina föräldrar ekonomiskt fastän de själva har en låg pension. Det har inte enbart framförts klagomål under året utan också beröm till flera anställda som utfört ett särskilt bra arbete och till handläggare som utredde ett ärende snabbt. Detta är ovärderligt för de äldre, men det blir även en positiv effekt till anhöriga och anställda. Berith Ramstedt Äldreombudsman 5

19 1 Statistik oktober december 2012 Äldre M=Man K=Kvinna Anhörig M=Man K=Kvinna Kontakt äldre Kontakt anhörig Område, kommundel Kontakt möte el. kontor Telefon Mail Hembes Ärendetyp I=Information K=Klagomål Ärendenr 1 K 1 Stuvsta 1 K I 2 K 1 Flemingsberg 1 K I 3 K 1 Stuvsta K M 4 K 1 Sjödalen 1 I Å 5 K 1 Skogås 1 I Å 6 M 1 Segeltorp 1 I Å 7 K 1 Skogås 1 K I 8 M 1 Skogås 1 I M 9 K 1 Skogås 1 K Å 10 K 1 Segeltorp 1 K V 11 K 1 Flemingsberg 1 K V 12 K 1 Sjödalen 1 I Å 13 K 1 1 K Å 14 M 1 Sjödalen 1 I V 15 K 1 Sthlm 1 K Å 16 K 1 Sthlm 1 K Pågående från föregånden kvartal 1 3 I Å Pågående från föregånden kvartal 1 1 I Å Hur fått info om ÄO A=Anhörig Art=Artikel B=Broschyr I=Internet M= Möte P=Personal V=Växel Å=Återkom Ö=Övrigt

20 Statistik oktober december 2012 Pågående från föregånden kvartal 1 K Å Pågående från föregånden kvartal 1 I A Pågående från föregånden kvartal 1 K Pågående från föregånden kvartal 1 I V Pågående från föregånden kvartal 1 K Å Pågående från föregånden kvartal 1 1 K Å 16 K=3 K= Skogås=4 5 I=6 Å=7 M=1 M=2 Sjödalen=3 K=10 V=3 Stuvsta=2 I=3 Flemingsberg=2 M=2 Segeltorp=2 Trångsund=0 Vårby=0 2

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-14 AN-2013/530.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport

Äldreombudsmannens kvartalsrapport KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport april till juni 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli 141 85 Huddinge 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se www.huddinge.se Sammanfattning

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-28 AN-2013/71 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer