Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 17 maj 2013 KS-2012/ (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Äldreombudsmannens kvartalsrapport för oktober till december 2012, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2013, godkänns. 2. Äldreombudsmannens årsrapport för verksamhetsåret 2012, enligt bilaga 2, till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2013, godkänns. Sammanfattning Under fjärde kvartalet 2012 handlades 16 nya ärenden. Det var något fler klagomåls- än informationsärenden. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, möjlighet till ett hembesök och om det finns äldreomsorg för utlandsfödda. Under verksamhetsåret 2012 handlades 116 ärenden. Se bilaga 1 samt 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 maj Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Berith Ramstedt Äldreombudsman POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (2) Bilagor 1. Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktober till december Äldreombudsmannens årsrapport för verksamhetsåret Statistik januari till december Social- och äldreomsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande och kommentarer till äldreombudsmannens kvartalsrapport Beslutet delges Äldreomsorgsnämnden Socialnämnden Huddinge pensionärsråd

3 KS-2012/ Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktober till december 2012 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli Huddinge

4 SAMMANFATTNING Verksamheten under fjärde kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga Synpunkter Väntade med att ringa efter ambulans i ett akut läge Trasigt trygghetslarm under en helg Hantering av synpunkter Saknas frisör och fotvård på ett nybyggt äldreboende med tekniska problem Äldre med nedsatt syn fick vänta med att packa upp Lång väntan på att få hjälp, bemanning, aktiviteter och middag till anhöriga Demensboende Flerårig oro efter en stöld Individuella omsorgsavgifter för sammanboende Ansökan om fönsterputs Hemvårdsbidrag Brist i vårdplanering Övriga synpunkter Informationsärenden Hjälp i hemmet Äldreboenden Betalt för att svara på trygghetslarm Hembesök Äldreomsorg för utlandsfödda Mål och budget Kostnad för en god man Avdrag i deklarationen för god man Bistånd dödsbo Begravning Juristjouren Kontakt med en kurator Gruppresor för äldre med funktionsnedsättning Äldreombudsmannens reflektioner

5 Sammanfattning Under fjärde kvartalet 2012 handlades 16 nya ärenden. Det var något fler klagomåls- än informationsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs framför allt av anhöriga. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, möjlighet till ett hembesök och om det finns äldreomsorg för utlandsfödda. Under kvartalet framfördes synpunkter bland annat om att det tog lång tid vid en akut situation på ett äldreboende att larma på ambulans, att ett trasigt trygghetslarm inte åtgärdades under helgen och flera synpunkter om ett nybyggt äldreboende. Vidare framfördes det önskemål om individuella omsorgsavgifter för sammanboende och att hemtjänst utför fönsterputs. Verksamheten under fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 handlades 16 nya ärenden, vilket var 16 färre ärenden jämfört med samma period i fjol (32). Utöver de nya ärendena pågick 8 ärenden från tidigare kvartal. Det var något fler klagomålsärenden (10) än informationsärenden (6). Under kvartalet var det fler anhöriga (12) än äldre (4) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från nästan hela kommunen, förutom kommundelarna Flemingsberg och Vårby. Det har även ringt personer från en annan kommun. Några som hörde av sig för första gången hade fått information om verksamheten genom växeln och Internet. De flesta som hörde av sig under kvartalet kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under fjärde kvartalet gjordes fem hembesök. Synpunkter Under kvartalet framfördes synpunkter om bland annat äldreboenden, bistånd och hemtjänst. Vidare fick de som hörde av sig även råd och stöd inför en kontakt med exempelvis Socialstyrelsen och vid avslagsbeslut. Väntade med att ringa efter ambulans i ett akut läge Anhöriga undrade över varför anställda på ett äldreboende väntade 1,5 timme med att beställa en ambulans, när läkaren hade bedömt ett akut läge för en äldre kvinna. Hon hade insjuknat med kräkningar och blev okontaktbar. Ambulansmän kunde konstatera att kvinnan hade feber och var uttorkad. På sjukhuset fick hon diagnosen kraftig urinvägsinfektion med spridning till njurarna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beklagar det inträffade och förklarade att det finns rutiner när anställda uppmärksammar tecken på en urinvägsinfektion och att en urinsticka kan tas. Vidare förklarades att det alltid är en läkare som bedömer om en person ska åka in till ett sjukhus. Bedöms behov av en ambulans ska anställda beställa en sådan skyndsamt. 3

6 Bland dem äldre har urinvägsinfektion en större effekt på livskvalitet än man tidigare varit medveten om, enligt professor Yngve Gustafsson, Norrlands universitetssjukhus. Det går oftast inte över av sig själv och kan leda till att äldre äter sämre, vilket kan orsaka försämrat immunförsvar. En avhandling 1 visar också på samband mellan undernäring och urinvägsinfektion. En annan avhandling 2 visar att var tredje kvinna som var 85 år eller äldre hade drabbas av urinvägsinfektion under det senaste året. Avhandlingen pekar på vikten av att upptäcka och förebygga urinvägsinfektioner, samt att försöka finna bakomliggande orsaker. Detta för att undvika upprepade behandlingar, men framför allt att äldre kvinnor påverkas i hög grad av en urinvägsinfektion såväl fysiskt som psykiskt. Enligt avhandlingens författare var det vanligare med en urinvägsinfektion hos kvinnor boende på institution jämfört, med de som bodde i ett ordinärt boende. Trasigt trygghetslarm under en helg Ett trygghetslarm var trasigt en hel helgen. På fredagen var trygghetslarmet trasigt och hemtjänsten lovade att det skulle åtgärdas på måndag, men uteblev. Den äldre berättade att en teknisk kunnig person hade kort därefter åtgärdat felet och trygghetslarmet fungerade. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen lagas tekniska fel på trygghetslarmet under vardagarna, men inte under helgtid. När ett trygghetslarm inte fungerar kan extra tillsyn tillsättas. Hantering av synpunkter Under detta kvartal framkom det åter igen att en anhörig var tveksam till att överlämna allvarliga synpunkter till social- och äldreomsorgsförvaltningen, eftersom det fanns en oro över att den äldre skulle få sämre service på ett äldreboende. Synpunkter framfördes då den äldre kunde vara anonym. Den anhörige hoppades att framförandet av synpunkterna även skulle kunna förbättra för flera andra äldre på äldreboendet. Huddinge kommun uppmanar kommuninvånarna att berätta om de är missnöjda för att hjälpa kommunen att bli bättre. Det finns också möjlighet att vara anonym, men en nackdel är att ett svar inte kan lämnas till den som är missnöjd, om hur förvaltningen arbetar med klagomålet. Social- och äldreomsorgsförvaltningen menar att när det inkommit anonyma klagomål eller synpunkter kan förvaltningen inte vidta några åtgärder. Studier 3 av doktorand Tove Persson, Hälsohögskolan i Jönköping visar att sättet som anställda pratar om klagomålen gör att äldre har svårt att öka sitt inflytande. Enligt rapporten uppmanar kommunerna äldre att lämna synpunkter, som kan lämnas på flera olika sätt, men hanteringen är rörig och bagatelliseras av ansvariga chefer. Klagomål bagatelliseras som småsaker av omsorgspersonal och tjänstemän, vilket gör det svårt för äldre att göra sin röst hörd. Till exempel att äldre klagar på småsaker som maten eller att hemtjänsten inte kommer ibland. Tove Pers- 1 Nutritionsstatus, fysisk aktivitet och kroppssammansättning bland äldre personer som bor inom särskilda boenden av Maine Carlsson, Urinvägsinfektion ett allvarligt hälsoproblem hos gamla kvinnor av Irene Eriksson, Klagomålshantering ett led i att höja kvaliteten eller prat om bagateller? av Tove Persson,

7 son menar att klagomålen är intressanta eftersom genom klagande får den äldre inflytande och kan påverka saker som de är missnöjda med. Vidare menar hon att när klagomålen beskrivs som småsaker kan man lättare avfärda att inte göra något åt saken. Det finns även brister i kommunernas hantering av klagomål, vilket försvårar möjligheten att få en realistisk bild om hur många klagomål kommunerna får in, eftersom de inte alltid diarieförs. En del kommuner får in ett femtiotal klagomål per år medan andra inte har några klagomål. Flera av de intervjuade socialcheferna menade att det var rörigt eller överdrivet byråkratiskt. De menade att intentionen bakom klagomålshanteringen var bra, men hanteringen fungerade inte i praktiken när det fanns för många sätt att klaga på och hamnat hos många olika personer. Flertalet intervjuade uppgav att klagomålen användes i kvalitetsarbetet, men 90 procent kunde inte ge något exempel på att detta hade använts. En avhandling 4 av Inger Kjellberg, visar också att klagomål och lex Sarah inte hjälper äldre att få god vård, varken inom hemtjänst eller på äldreboenden. Det förekommer också att klagomål bortförklaras eller negligeras. Avhandlingen visar även att förbättringar är svåra att spåra utifrån klagomål eller lex Sarah-rapporter. De åtgärder som vidtogs var att se över rutiner och att ge dokumentationsutbildning. Ofta används dokumentationen som bevis vid utredning. Anställda är väl medvetna om att dokumentation är viktig, men vad det ger de äldre är osäkert anser författaren. Avsaknaden av frisör och fotvård på ett nybyggt äldreboende med tekniska problem En anhörig framförde synpunkter om ett nybyggt äldreboende dels tekniska problem som telefoni, dels att det var kallt i fastigheten. Den anhörige saknade även fotvård och frisör på boendet. Den anhörige framförde vidare att det saknades vägvisning till det nya äldreboendet, vilket skulle underlätta för besökare att hitta. Ett exempel var en äldre besökare som hade fått vänta 1,5 timme på färdtjänst innan hemfärd. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att trådlös telefoni var ett stort problem, men den fasta telefonen fungerade. Ett arbete pågick med att förstärka med en ny mottagning. Larmsystemet fungerade dock, även vid elavbrott. Äldreboendet hade även begärt en högre inomhustemperatur av fastighetsägaren och den bristfälliga skyltningen till äldreboendet skulle åtgärdas. I enlighet med lagen om valfrihet planerades mobila fotvårdsentreprenörer och frisörer, som kan besöka äldreboendet enligt önskemål, berättade social- och äldreomsorgsförvaltningen. Äldre med nedsatt syn fick vänta med att packa upp Efter en flytt till ett nybyggt äldreboende, tog det flera dagar innan anställda hjälpte till med att få ordning på äldres ägodelar. 4 Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie av Inger Kjellberg,

8 Social- och äldreomsorgsförvaltningen beklagade detta och förklarade att själva flytten för alla äldre till äldreboendet hade gått bra. Det tog tid att packa upp, eftersom anställda främst hade prioriterat omvårdnad och att ge dem äldre medicin. Lång väntan på att få hjälp, bemanning, aktiviteter och middag till anhöriga En anhörig framförde att en äldre som hade larmat fick vänta 30 minuter på att få hjälp. Den anhörige undrade även om bemanningen var tillräcklig på det nybyggda äldreboendet. Vidare framfördes synpunkter om bemötande, att hyran var hög och önskemål om att det fanns aktiviteter för de äldre och att volontärer kunde hjälpa till med detta. Den anhörige undrade också varför det gick bra att på ett äldreboende att sälja middag till anhöriga, men inte på ett annat äldreboende. Det är betydelsefullt för såväl äldre som anhöriga. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att personalbemanningen är beräknad utifrån antalet platser och de äldres omsorgsbehov. Bemanningen kan även utökas vid behov. Vidare framkom att det finns aktiviteter på avdelningarna och planer på myskvällar. Äldreboendet har en volontär och arbetar för att de ska bli fler. Det finns inte några rutiner för beställning av mat till anhöriga och hur de ska kunna betala maten, enligt en chef på äldreboendet. Kostchefen får uppdraget att utreda detta. Demensboende En anhörig framförde flera synpunkter om ett demensboende bland annat: - Önskemål om att äldre kunde få hjälp med att vistas utomhus. Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) senaste Öppna jämförelser av vård och omsorg av äldre 2012 visar att cirka 30 procent av de med rörelsesvårigheter som bor på äldreboende, tycker att möjligheterna att komma ut är dåliga. För att förebygga till exempel depression är utevistelse viktigt. I Huddinge kommun uppgav 62 procent av de som bor på äldreboenden att de hade bra eller mycket bra möjligheter att komma ut, vilket kan jämföras med 59 procent i riket. - Efter en månad var fortfarande inte genomförandeplanen komplett. - Önskemål om att anställda tar kontakt med den anhörige för återkoppling. - En äldre hade fått recept på fysisk aktivitet av en läkare, men fick sällan hjälp med att träna. - När den äldre var nyinflyttad fick nya persienner köpas, eftersom detta inte ingick i bostaden. Flerårig oro efter en stöld En händelse som hade hänt för länge sedan aktualiserades igen under kvartalet. Det handlar om en anställd inom hemtjänst som för flera år sedan stal av en äldre. På kontoret vidtogs åtgärder enligt rutiner med avsked och en polisanmälan. Den anhörige önskade att någon även hade lyssnat till den äldre i samband med utredningen. Det för att kanske den äldres oro, hade kunnat lindras. Idag är fortfarande den äldre otrygg och vågar exempelvis inte lämna ut en nyckel till hemtjänst. 6

9 En avhandling 5 visar att de äldre lämnas utanför när en utredning av klagomål eller en lex Sarah gjordes. Vid utredningar bedöms sällan det utifrån de konsekvenser de haft för de äldres hälsa och välbefinnande. En bedömning görs istället utifrån bland annat systemfel och om detta kan bevisas. Individuella omsorgsavgifter för sammanboende En närstående framförde att äldreomsorgstaxan borde kunna anpassas mer individuellt för exempelvis städning. Om en pensionerad förälder bor tillsammans med sitt vuxna barn med ett omvårdnadsbehov, borde bara den ene debiteras för städningen, istället för att båda får varsin faktura. En liknande synpunkt handlade om makar där båda hade omsorgsbehov. Makan hade krafter till att max städa sin andel i boendet, men maken behövde hjälp med att städa. I ett hem är det självklart att makar hjälps åt med sysslor som tillhör ett hushåll. I detta fall föreslogs att den person som inte klarar av att städa får betala en avgift för cirka 2,5 timmar, istället för att var och en får en faktura om cirka 2,5 timmar. Enligt Huddinge kommuns författningssamling förväntas att man normalt i en hushållsgemenskap ger varandra praktisk hjälp. Social- och äldreomsorgsförvaltningen menar att det är möjligt att bara den ene av makarna ansöker. En individuell bedömning görs av behovet av hjälp samt om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Beviljas insatsen för en make är det enbart den som betalar för städningen. Ansökan om fönsterputs Ett önskemål framfördes av en närstående om att en äldre ville få hjälp med att putsa sina fönster en gång per år. Den närstående menade att om den äldre har behov av att få hjälp med att städa, behövs även hjälp med att putsa fönster. Fönsterputs ingår inte i hemtjänstens arbetsuppgifter, men kan beviljas en gång per år, enligt Huddinge kommuns författningssamling En firma anlitas som Huddinge kommun har ett avtal med. Kunden får betala för tjänsten, en kostnad som är utöver omsorgsavgiften. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen är det billigare att själv anlita en firma och att använda RUT-avdraget. Enligt Regeringsrättens dom , mål nr , ansökte en kvinna med en funktionsnedsättning om fönsterputs och gardinupphängning två tillfällen per år. Kvinnan fick avslag av socialnämnden med motiveringen att hon kunde anlita en privat firma. Regeringsrätten ansåg att biståndsbedömning ska göras enligt 4 kap. 1 i socialtjänstlagen att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vidare framkommer i socialtjänstlagen att den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Regeringsrätten anser att fönsterputsning och gardinuppsättning kan räknas till begreppet hemtjänst och en prövning ska göras utifrån den enskildes praktiska och ekonomiska möjligheter. En person med hälsoproblem kanske inte orkar ta kontakt eller att organisera tjänster som behövs eller kanske inte själv upptäcker behovet av att städa. I sådana fall ska socialtjänsten träda in och se till 5 Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie av Inger Kjellberg,

10 att personen får den hjälp som behövs. Fönsterputs och gardinuppsättning kan räknas till begreppet hemtjänst. Den sökande fick rätt till bistånd i form av hemtjänst och socialnämnden fick uppdraget att se över frågor kring genomförandet av insatserna. Hemvårdsbidrag En anhörig framförde att han hjälpte sin mor bland annat med omvårdnad, men hon hade fått avslag på en ansökan om ett hemvårdsbidrag. Den anhörige berättade att det berodde på att de inte bodde under samma tak, men det borde vara insatsen som räknas. Enligt Huddinge kommuns författningssamling (HKF 7530), Hemvårdsbidrag, framkommer följande: Hemvårdsbidrag infördes som ersättningsform enligt beslut i kommunstyrelsen den 9 februari 1998 och kan efter beslut enligt 4 kapitlet 2 SoL ges till personer som vistas i Huddinge kommun och som får vård av sina närstående/anhöriga. Omvårdnadsuppgifterna ska framför allt bestå av hjälp med personlig omvårdnad, såsom personlig hygien, hjälp med påklädning och födointag och annat som inte kan betraktas som vanlig hjälp i en familj. Hemvårdsbidraget är inte tänkt som någon generell ersättningsform för arbetsuppgifter som utförs av anhöriga. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen kan hemvårdsbidrag utgå även om personerna inte bor under samma tak. Brist i vårdplanering Efter en sjukhusvistelse hade en äldre kvinna inte hört något på en månad från biståndskansliet. Landstinget hade lovat att meddela kommunen att hon behövde hemtjänst. Kvinnan skulle ta kontakt med biståndskansliet. Övriga synpunkter - Synpunkter om avslag på ansökan om färdtjänst. - Önskemål om att vid första kontakten med en biståndshandläggare att få information om vilka intyg som behövs för att inte förlänga handläggningstiden. Vidare framfördes att den äldre ville få information om var ärendet befann sig i handläggningsprocessen, när det tog tid att få ett beslut. - Från social-och äldreomsorgsförvaltningen föreslogs ett datum för hembesök, som hade passerat för tre dagar sedan när den äldre fick brevet. - Önskemål om en bänk i Skogås. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser över möjligheten att möta önskemålet. - Äldreboendet Västergården är ett fint hus med vackra färger. Informationsärenden Under kvartalet inkom det många olika frågor bland annat om hur man kan få hjälp i hemmet, om det är möjligt med hembesök och om det finns äldreomsorg för utlandsfödda. Hjälp i hemmet Fråga: Jag behöver hjälp i mitt hem. Hur gör jag för att få hjälp? Svar: Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter En biståndshandläggare gör en bedömning av dina behov och kan 8

11 bevilja hjälp för till exempel omvårdnad, service, ledsagning och hjälp vid promenader. Äldreboenden Fråga: Vad finns det för äldreboenden i kommunen och hur kan jag ansöka om ett sådant? Svar: Det finns flera typer av äldreboenden i Huddinge kommun: servicehus, ålderdomshem, sjukhem, demensboende och korttidsboenden. De tre största äldreboendena är Stortorp, Sjödalen och Tallgården. En biståndshandläggare bedömer personens behov av hjälp. Mer information finns på: Betalt för att svara på trygghetslarm Fråga: Får ett hemtjänstföretag betalt för den tid som behövs hos den äldre när personen har larmat på sitt trygghetslarm? Svar: Ett hemtjänstföretag får betalt för den tid som behövs hos den äldre. Den minsta ersättningen är 30 minuter. Bostadstillägg Fråga: Kan bostadstillägget bli lägre om fler personer bor i min lägenhet? Svar: Ja när en person är folkbokförd hos dig blir bostadstillägget lägre, även om personen inte betalar hyra. Hembesök Fråga: Kan anställda från arbete och försörjning göra ett hembesök om jag har svårt att ta mig till deras kontor? Svar: Ja de kan göra ett hembesök om det behövs. Äldreomsorg för utlandsfödda Fråga: Finns det äldreomsorg som särskilt passar för utlandsfödda? Svar: I Huddinge kommun kan äldre välja, när de har fått ett beslut, mellan kommunens eller privata företags tjänster. Huddinge kommuns hemtjänst och några hemtjänstföretag kan erbjuda anställda som talar olika språk. Det finns även äldreboenden med särskild profil och olika språk. Björnkulla har några avdelningar med finsk inriktning. I kommunen finns även privata äldreboenden Skutan samt Vårbacka Plaza med en orientalisk inriktning. Mål och budget Fråga: Vad har ett äldreboende för budget och finns det någon årsredovisning? Svar: En budget fastställs årligen i Mål och budget och resultatet redovisas i en verksamhetsberättelse. Ta kontakt med en registrator på social- och äldreomsorgsförvaltningen och begär ut uppgifter för att få svar om ekonomin på ett äldreboende. Kostnad för en god man Fråga: Vem betalar kostnaden för en god man? Svar: Ett arvode betalas av den person som har en god man, när äldres tillgångar eller inkomst före avdrag för skatt är över 2,65 prisbasbelopp 6, det vill säga över 6 Ett prisbasbelopp var kronor år

12 kronor. Om inkomsten är kronor eller lägre står kommunen för arvodet. För en person som tjänar över kronor baseras arvodet på den inkomst som är över kronor, resterande ska kommunen betala. Avdrag i deklarationen för god man Fråga: Jag undrar om jag kan dra av för kostnaden på deklarationen för att anlita en god man? Svar: Ja när du har en inkomst över cirka kronor och står för kostnaden för en god man blir du automatiskt en arbetsgivare och betalar skatt och ersättning för en god mans arbete. Men avdrag kan göras på blankett arbetsgivare. Till exempel hade en person kostnader för en god man på kronor samt skatt 4000 kronor under ett år och kunde göra ett avdrag på kronor som Skattemyndigheten godkände. Bistånd dödsbo Fråga: Min släkting har avlidit och det finns inte några pengar till en begravning. Kan kommunen hjälpa till? Svar: Ja kommunen kan hjälpa till med att upprätta en dödsboanmälan, om det inte finns några tillgångar i dödsboet eller om det inte räcker till kostnader i samband med dödsfallet. Tag kontakt med Eva-Lena Olsson, telefon , måndag- torsdag 13:15-14:00. Alternativt e-posta: Begravning Fråga: En närstående har avlidit och har avlägsna släktingar långt borta. Vem ordnar med begravningen? Svar: När en person avlider är det dödsbodelägarna som ansvarar för begravningen. En dödsbodelägare är en person som enligt lag eller testamente ärver den avlidne. Juristjouren Fråga: Jag har några juridiska frågor och undrar om kommunen erbjuder någon sådan rådgivning? Svar: Ta kontakt med juristjouren telefon De ger 15 minuters gratis rådgivning för frågor om familj, bostad och arbete. Läs mer: Kontakt med en kurator Fråga: Jag önskar kontakt med en kurator, vart kan jag vända mig? Svar: Ta kontakt med din vårdcentral. Gruppresor för äldre med funktionsnedsättning Fråga: I södra Sverige anordnar en kommun gruppresor för pensionärer, gör även Huddinge kommun det? Svar: Nej, kommunen ordnar inte sådana resor. 10

13 Äldreombudsmannens reflektioner Det är beklagligt när en ambulans tillkallades först efter 1,5 timmar när läget hade bedömts som akut av en läkare, för en äldre på ett äldreboende. En läkares ordination och anvisningar ska följas av anställda. Även små tidsmarginaler kan betyda mycket för liv och hälsa. När en äldre har ett trygghetslarm är det angeläget att det alltid fungerar, oavsett helg eller tidpunkt på dygnet. Huddinge kommun har öppnat flera vägar för att kunna ta emot synpunkter för att förbättra verksamheterna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra, men när anonyma synpunkter lämnas tycks det inte vidtas några åtgärder. Även om ett ärende inte kan granskas i detalj, kanske vissa synpunkter kan hanteras generellt för att öka tryggheten för de äldre. Det är också osäkert vad framförda synpunkter ger de äldre enligt en avhandling. Hur kan förbättringar för de äldre synliggöras? Enligt Regeringsrättens dom kan fönsterputs och gardinuppsättning räknas till begreppet hemtjänst och den sökande fick rätt till bistånd i form av hemtjänst. De äldre har fått ett ökat inflytande i Huddinge kommun efter införandet av ramtimmarna 7 och det finns även möjlighet för personer 75 år och äldre att få städning, tvätt och inköp beviljat med ett förenklat biståndsbeslut. Men att få hjälp med att få sina fönster putsade faller utanför, eftersom det inte ingår i hemtjänstens arbetsuppgifter enligt Huddinge kommunsförfattningssamling. Finns det ett behov av att få hjälp med att städa, finns det även stor sannolikhet ett behov av att få hjälp med fönsterputs. Det är betydelsefullt för äldre och anhöriga att kunna äta tillsammans på ett äldreboende. På ett äldreboende i Huddinge kommun nekas anhöriga att köpa en måltid, men på ett annat fungerar detta bra. Äldreboendenas goda rutiner och erfarenheter borde spridas vidare inom kommunen. Berith Ramstedt Äldreombudsman 7 Äldre ska själva kunna välja vilka insatser som ska utföras inom ramen för det beviljade serviceområdet, till exempel vad som ska städas. 11

14 KS-2012/ Äldreombudsmannens årsrapport Verksamhetsåret 2012

15

16 Sammanfattning Under verksamhetsåret 2012 handlades 116 ärenden. Det var något fler informations- än klagomålsärenden. De som hört av sig kommer från hela kommunen, men framför allt från kommundelarna Sjödalen, Skogås och Flemingsberg. Personerna sökte främst efter information om boenden samt kommunens servicetjänster. Under året har det inkommit blandade synpunkter och frågor. Synpunkterna handlade bland annat om äldres svårigheter att få inflytande och att få hjälp med det de behöver och har rätt till. En återkommande synpunkt var att hyran är hög på Huddinges äldreboenden. Äldreombudsmannens uppdrag Äldreombudsmannen är en funktion fristående från äldreomsorgsförvaltningen och tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen. Tjänsten är på halvtid. Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och att informera personer som är 65 år och äldre samt närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och att vidarebefordra synpunkter. För god tillgänglighet har äldreombudsmannen telefontid måndag till onsdag klockan I uppdraget ingår det att redovisa arbetet och erfarenheterna i kvartalsrapporter och en årsrapport till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Antal ärenden Under verksamhetsåret handlades 116 ärenden. Jämfört med föregående år har antalet ärenden minskat med 20. Utöver nya ärenden pågick 4 ärenden från föregående år. Det är fortfarande oftast anhöriga som hör av sig. Jämfört med 2011 var det lika många anhöriga, men 20 färre äldre som kontaktade äldreombudsmannen under året. 3

17 80 Antal ärenden Info Klagomål Tabell 1: Antal ärenden som inkommit till äldreombudsmannen år En jämförelse mellan år visar att antalet klagomålsärenden har ökat sedan 2003, men 2003 var verksamheten ny i Huddinge kommun. Perioden finns det inte någon helårsstatistik, eftersom tjänsten var vakant i cirka 1,5 år. Antalet inkomna klagomålsärenden har årligen varit cirka ärenden förutom år Detta berodde på att 2009 inkom det många synpunkter om ett hemtjänstföretag. Notera att år 2012 var det lägsta antalet klagomål sedan år Klagomålen har även blivit färre hos social- och äldreomsorgsförvaltningen. Det är positivt att förvaltningens kvalitetsarbete och utbildningar av personal har gett resultat. Antalet informationsärenden har under perioden varit ungefär ärenden, förutom år 2011 när dessa var 75. Vanligast var att de hörde av sig från kommundelarna Sjödalen, Skogås och Flemingsberg. Det var mer sällsynt med samtal från Segeltorp. De som kontaktar äldreombudsmannen ringer oftast, men flera använder e-posten för att kommunicera. Många äldre och anhöriga uppskattade att få råd och stöd med någon oberoende person i sin situation. En del äldre har stark integritet och svårt att få förtroende för myndighetspersoner. Flera anhöriga uttryckte sin tacksamhet över givande samtal mellan äldreombudsmannen och äldre, där varken anhöriga eller anställda inom social- och äldreomsorgsförvaltningen hade nått ända fram till den äldre. Det uppskattades även att kunna rådgöra med någon i en besvärlig situation. Möten med äldre Under verksamhetsåret träffade äldreombudsmannen äldre på olika möten bland annat äldredagen i Stortorp och anhörigcentralen. Det var uppskattat och flera har hört av sig efter mötet med frågor och synpunkter. Äldreombudsmannen har också träffat äldre och anhöriga på 23 hembesök och kontoret vid 22 tillfällen. Jämfört med föregående år har antalet kontorsbesök minskat, medan antalet hembesök har ökat något. 4

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-28 AN-2013/71 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

FRÅN ORD TILL HANDLING

FRÅN ORD TILL HANDLING FRÅN ORD TILL HANDLING FRÅN ANSÖKAN TILL UTFÖRD HEMTJÄNST EN STUDIE PÅ KUNGSHOLMEN SNAC-K RAPPORT NR 16 Rose-Marie Hedberg & Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:5 ISSN 1401-5129

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer