Barn- och ungdomsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsperspektiv"

Transkript

1 Barn- och ungdomsperspektiv Barns synpunkter på Järfälla Underlagsrapport till Översiktsplan Järfälla nu till 2030 Samrådshandling augusti 2012 Ewa Franzén Barn- och utbildningsförvaltningen juni 2012

2 (9) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE OCH MÅL METOD OCH AVGRÄNSNING REDOVISNING Demokrativeckorna Fokusgrupperna Platsbesök vid Fäbodens förskola ANALYS LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING...8 BILAGOR...8 Barn- och ungdomsperspektiv

3 (9) SAMMANFATTNING Inom ramen för detta arbete har cirka 250 barn, 3-18 år, kommit till tals om hur de vill se framtidens Järfälla. Yngre barn är generellt sett mer nöjda med sin närmiljö än äldre, främst avseende idrottsplatser, lekplatser och naturen. De äldre barnen är mest nöjda med tillgången till natur. För yngre barn är närmiljön viktig, det framgår till exempel när det gäller åsikterna om att förbättra handeln och nöjen. Äldre barn tycker främst att Jakobsberg centrum ska bli större och finare medan de yngre anser att alla kommuncentrum är viktiga att förbättra. Trygghet är en viktig faktor för alla, oavsett ålder, och det framkommer att många barn upplever en känsla av otrygghet på olika platser i kommunen. Detta är något planerarna måste ta på allvar så man bygger på ett sätt som bidrar till en ökad trygghetskänsla. Många barn uttrycker att de vill att Järfälla ska bli finare, få bättre rykte och bli lite mer omtalat än vad det är idag. 1. BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade i februari 2010 att Kommunledningskontoret skulle utforma en ny översiktsplan. I framtagandet av ny översiktsplan är barnens perspektiv en viktig del, dels kan de ha andra referensramar än vuxna när det gäller sin närmiljö och dels har de andra behov. Därför är det viktigt att barnen tillåts bli delaktiga i den fysiska planeringen. Barnkonventionen med 54 artiklar antogs 1989 av generalförsamlingen i FN. Sverige ratificerade konventionen 1990 och den är juridiskt bindande. Barnkonventionens artikel 3 handlar om att alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 12 i barnkonventionen handlar om att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att vuxna ska lyssna på vad barnen har att säga. I arbetet med översiktsplanen är barnens åsikter viktiga. I arbetet med översiktsplanen har kommunen som ambition att ta hänsyn till barnens situation och i så stor utsträckning som möjligt utformas utifrån ett barnperspektiv. Med barnperspektiv avses både att se den fysiska planeringen utifrån barnens perspektiv och att utifrån ett sakkunnigt perspektiv fokusera på barn. 2. SYFTE OCH MÅL Denna rapport fungerar som underlagsmaterial till den nya översiktsplanen. Vid beslut ska barnens bästa komma i främsta rummet och syftet med detta arbete är att uppmärksamma barnperspektivet i den fysiska samhällsplaneringen. Genom att barn har varit delaktiga i arbetet medför det en fördjupad kunskap som gynnar planeringen av kommunens markanvändning. Barn- och ungdomsperspektiv

4 (9) Ett mål med detta arbete är att få fram konkreta platser barnen gärna använder respektive inte trivs i. I denna rapport berörs dessa platser i stora drag, i bilaga Fokusgrupper, barnperspektiv beskrivs platserna mer utförligt och redovisas på kartor. Andra mål är att utifrån barnens svar kunna dra slutsatser vad kommunen behöver satsa på, förändra eller förbättra. 3. METOD OCH AVGRÄNSNING I denna rapport används begreppet barn och syftar då på alla som är 0-18 år. I vissa fall delas barn in i yngre respektive äldre och då avses yngre vara upp till 12 år medan äldre är år. De barn som varit delaktiga i arbetet har varit mellan 3-18 år. Bland de yngre barnen har samtliga varit boende i Järfälla medan det bland de äldre var 23 stycken som bodde i annan kommun men valt att gå i skolan i Järfälla. Hur gör man för att så bra som möjligt tillvarata barnens åsikter och synpunkter? Det finns flera metoder man kan använda som är olika bra på olika åldrar och syften. Vi har valt att arbeta med följande metoder: demokrativeckor, fokusgrupper samt ett besök på en förskola. Demokrativeckor anordnas två veckor varje år för elever i årskurs sex till och med gymnasiets tredje årskurs. Det innebär att kommunalpolitiker besöker skolor för att samtala om hur kommunen styrs, hur politiska beslut fattas med mera. Under demokrativeckorna 2011 hölls för första gången ett tema, vilket var arbetet med översiktsplanen. Politiker och skolor hade fått ett utskickat material som utgick som underlag för diskussion kring hur man vill forma Järfälla i framtiden. Materialet handlade bland annat om att befolkningen i kommunen kommer öka kraftigt de kommande tjugo åren, var ska de nyinflyttade bo, att man kan välja bygga på olika sätt, antingen bygger man tätt eller medeltätt och man kan även välja att bygga utåt vilket innebär att man tar mer orörd mark i anspråk eller bygga inåt vilket innebär att man bygger i redan bebodda områden. Alla grupper diskuterade sedan ämnet bygga och bo. I mån av tid valde de olika grupperna sedan att diskutera något/några av följande ämnen: värdefulla områden i Järfälla, transporter, fritid, utbildning och arbete, öppenhet och tolerans samt jag bor i Järfälla. Inom varje ämne fanns det några frågor som diskussionerna kunde utgå från. Efter lektionen skrev eleverna ner vad de diskuterat och vad de anser är viktigt för planerarna att tänka på i arbetet med nya översiktsplanen. De insamlade synpunkterna från eleverna sammanställdes och analyserades sedan av en analysgrupp. Under demokrativeckorna höstterminen 2011 deltog 109 elever i grundskolans år 8 till gymnasiets år 3. Det var 23 elever som var bosatta i andra kommuner men som gick i skolan i Järfälla. Kvarngymnasiet, Källtorpskolan, Vittra i Jakobsberg, NTgymnasiet, Samgymnasiet, samt Yrkestekniskt centrum deltog. Det var små grupper med barn, cirka 6-8 stycken, som tillsammans med ett par politiker, började med att gå igenom ett utskickat material kring översiktsplanen, de diskuterade och i slutet av lektionen skrev alla elever ner vad de pratat om och vad de ansåg var viktigt att tänka på i arbetet med översiktsplanen. Då barnen själva har valt hur och vad de skriver ned är det svårt att dra ut någon tydlig statistik, exempel att 29 av 109 elever anser att man ska bygga tätt. Det kan vara fler som håller med om det men att det endast är 29 Barn- och ungdomsperspektiv

5 (9) barn som skrivit ned just detta. Det går dock att se tendenser vad de tycker är mest angeläget. Fokusgrupper innebär att det varit en grupp grundskoleelever, cirka stycken, som har varit med i elevrådet eller på annat sätt utvalda av skolan för att delta i detta arbete. För att få tillräcklig bredd på materialet valdes två grundskolor per kommundel, en med inriktning mot förskoleklass (F) till årskurs fem och en med inriktning årskurs sex till nio. De åtta skolor som deltog var: Viksjöskolan årskurs 6-9, Fastebolskolan årskurs F -5, Aspnässkolan årskurs F-5, Tallbohovsskolan årskurs 6-9, Björkebyskolan årskurs 6-9, Barkarbyskolan årskurs F-5, Källtorpskolan årskurs 6-9 och Kolarängskolan årskurs F-5. Fokusgrupperna har hållits två gånger per skola, den första omgången under vårterminen 2011 och den andra under höstterminen Vid det första tillfället var syftet att eleverna i dialogform skulle berätta om platser de gärna besökte, vad är bra respektive dåligt med närmiljön, har de en säker väg till skolan och vilka framtidsvisioner har de för Järfälla kommun. De utpekade platserna fotograferades sedan av två handläggare. Vid det andra tillfället fick eleverna återkoppling genom att handläggare sammanfattade vad som sagts vid det första mötet samt att de fick se fotografierna. Efter det fick eleverna sätta ut gula prickar på en karta för att markera var de bodde, röda prickar för platser som innebar något negativt samt gröna prickar för platser som var positiva. I möjligaste mån ville vi träffa samma barn andra gången som vi gjorde vid första tillfället men det har inte alltid varit möjligt eftersom vissa barn hade hunnit byta skola eller inte längre var med i elevrådet. Under den andra omgången av fokusgrupperna var Suzanne de Laval från företaget arkitekturanalys sthlm med och höll i grupperna. Hon har sammanställt en rapport av arbetet. Den rapporten, erfarenheterna från första omgången av fokusgrupperna samt anteckningar från vad barnen har sagt har sedan varit material som analysgruppen tagit del av. Besöket på Fäbodens förskola i Viksjö innebar att vi tog en promenad för att de 20 barnen skulle få berätta och visa var de tyckte om att leka och vad som var bra med just de platserna. När vi kom tillbaka till förskolan ritade barnen hus, antingen det hus de bodde i eller hus som de ville bo i. Genom detta val av metoder har vi fått med cirka 250 barn, från kommunens alla olika delar och från 3-18 år. Eftersom vissa barn var med i två olika omgångar av fokusgrupperna medan andra byttes ut är det svårt att säga det exakta barnantalet. Det går naturligtvis inte att höra alla barn men det urval vi gjort bedöms vara tillräckligt representativt för att göra det möjligt att dra vissa slutsatser. Allt det insamlade materialet från ovanstående aktiviteter har sedan sammanställts och analyserats av en analysgrupp. Analysgruppen bestod av 3 pedagoger med erfarenhet av såväl yngre som äldre barn, 2 arkitekter samt en socionom. Barn- och ungdomsperspektiv

6 (9) 4. REDOVISNING 4.1. Demokrativeckorna Elevernas nedskrivna tankar och förslag har sammanställts och analyserats. De vanligaste åsikterna som mer än 20 procent skrivit ner är att Järfälla bör satsa på ungdomsaktiviteter, bygga tätt, bevara naturen samt att förbättra kollektivtrafiken. En stor del av de inkomna svaren från barnen visar att de anser att Järfälla bör byggas tätt och på så sätt bevara naturen. Naturen är viktig för många boende i kommunen och det är en stor anledning till att man valt att bosätta sig här. Några kommentarer: - Att vi behåller våra naturreservat när vi bygger, och satsar på att täta våra områden vi redan har - Bygg nära centrum, framför allt inriktat mot studenter. Förstör inte våra skogar - Många som bor i Järfälla idag bor här för att det är enkelt att ta sig in till stan och till naturen. Därför tror jag att vi måste vara mån om att behålla naturreservaten - Jag tycker det är viktigt med natur. Det är skönt att gå ut och gå eller grilla med familjen - Bygg in naturen med mycket grönområden och planteringar - Jag tycker vi ska försöka behålla så mycket grönområden som möjligt, tror att många som flyttar hit är gamla eller barnfamiljer som både vill vara nära friluftslivet men ändå nära till staden - Viktigt med natur, så bygg i första hand på höjden - Behåll så mycket natur som möjligt för det lockar hit människor Många barn uttrycker att det är viktigt att satsa på bättre och finare centrum med större utbud av affärer. Det är främst Jakobsberg centrum och Kallhäll centrum som barnen anser behöver förbättras. - Satsa på att rusta upp Jakobsbergs centrum för att göra det attraktivare och på så sätt sätta Järfälla på kartan - Om man skulle bygga hus i Kallhäll, kan man inte passa på att rusta upp centrumet då? - Shoppingcentret borde vara lika stort som Kista galleria, men mycket modernare. Det ska vara som en stor cupcake som har strössel på och det är det som är fönster - Jag vill att de ska bygga om Kallhäll centrum eftersom att den är rätt tråkig - Jag tycker man ska bygga ett stort shoppingcenter med kontor över vid rondellen ovanför Stäket Trygghet är en viktig faktor som flera av de äldre barnen nämner. Områden som barnen särskilt pekar ut som otrygga är Söderhöjden, Sångvägen i Jakobsberg och stationsområdena. - Säkerhet tycker jag är väldigt viktigt. Jag vill känna mig trygg och säker vart jag än går - Stort problem att utlänningar och invandrare samlas på ett område som tex Söderhöjden och Sångvägen. Söderhöjden har ett dåligt rykte - Mer bevakning och säkerhet kring busstationen och kring Jakobsberg - Trygghet är viktigt. Mer lampor behövs på gatorna - En nattknapp vore bra, det är en gratistelefon som ungdomar kan ringa på kvällar/nätter och då pratar man med någon tills man kommit hem Barn- och ungdomsperspektiv

7 (9) Övriga synpunkter, förslag och önskemål som kom upp under Demokrativeckorna var bland annat: - Det behövs fler och bättre idrottshallar - Bygg billiga lägenheter som unga och studenter har råd med - Vill ha tunnelbana till Järfälla - Bättre kollektivtrafik, bussarna måste gå oftare - Färre rondeller, de stoppar upp trafikflödet - Fler exklusiva villor/lägenheter! - Sätt Järfälla på kartan genom att bygga något unikt - Det behövs fritidsgårdar där ungdomar kan umgås. De ska vara öppna på kvällar och helger - Bygg fler lekplatser för barn i Jakobsberg, speciellt vid Frihetsvägen - Cyklar som man kan hyra - Transport är det viktigaste att tänka på i den nya översiktsplanen för bättre miljö, på andra plats kommer fritid. Om man har brist på fritid kan det leda till stress och trötthet - Fler restauranger och biografer behövs 4.2. Fokusgrupperna Fokusgrupperna har genomförts i samtalsform och således kan man inte redovisa statistiska resultat och ange hur många elever som anser vissa saker. Nedanstående synpunkter är sådant som sagts av flera barn på flera skolor och därmed kan anses vara representativt för många barn boende i kommunen. En vanlig åsikt bland barnen är att man bör rusta upp centrum i alla kommundelar då de tycker att utbudet är bristfälligt och att det inte är så fina centrum. Till skillnad från de äldre barnen som deltagit i demokrativeckorna pekar de yngre även på att Viksjö centrum behöver få större utbud. - Man ska inte behöva åka till Jakobsberg för att köpa ett par strumpor - Det är för dött i Barkarby, behövs mer folk och bättre köpcentrum - Större centrum behövs i Viksjö om det ska bo fler människor där Den första omgången av fokusgrupper genomfördes januari/februari 2011 då det var mycket snö. Deltagare från alla grupper var mycket upptagna av detta och kritiska till hur plogning och sandning sköttes. - De tar bort snön dåligt. När de tar bort snön från vägarna läggs snön på trottoarerna så man inte kan gå och inte se bilarna - Man ser inte trottoaren för att det är dåligt plogat. Ibland måste man gå på vägen Många barn beskriver en känsla av otrygghet och rädsla. Dels är det på många ställen i alla kommundelar ofta trasiga gatlyktor och farlig trafik, men de beskriver även att det på flera ställen är många fulla människor och en del bråk och skrik. De ställen som främst pekas ut som otrygga är Söderhöjden, Sångvägen och stationsområdena. - - Man borde bygga nedanför Snapphanevägen, där det är skog. En person har dödats där - Det är många fulla människor i centrum och på Sångvägen. De skriker och bråkar så det är läskigt att gå hem från skolan - Många kör för fort vid Björkebyskolan Barn- och ungdomsperspektiv

8 (9) - På olika ställen vid Veddesta/Barkarby är det mycket bilköer och trafikkaos på morgonen. Många barn uttrycker på olika sätt att de är nöjda med att det finns stor tillgång till natur, bad och backar att åka pulka i. - På sommaren badar jag mest vid Lövstabadet och vid Görveln - Bonäsbadet och Kallhällsbadet är bra - Emaljbacken är bra att åka pulka i Det finns bra lekplatser för yngre barn men för barn i årsåldern är utbudet dåligt anser många av barnen. - För små barn finns det lekplatser, men inte för oss andra. Det borde finnas klätterväggar och skateboardramper 4.3. Platsbesök vid Fäbodens förskola Ett besök på Fäbodens förskola i Viksjö har genomförts och då visadede 3-åriga barnen, sin förskolegård och vad de helst gjorde när de hade utomhuslek. Det bästa med gården tyckte de var att det fanns lite buskar och träd där man kunde gömma sig. Intill förskolan ligger en liten skog dit de brukar göra utflykter. Där tycker barnen det är roligast att springa runt på en löparbana, det vill säga en stig. Utflykterna ger även möjlighet att upptäcka saker i skogen, som till exempel vilket djur som bajsat på en sten och att man faktiskt kan äta granskott. Promenaden avslutades i en lekpark som de kallar för Gulan som de tyckte var bra. Enligt barnen är lekparken bra för det finns många olika saker att göra, man kan klättra och åka kana. Efter promenaden gick vi in på avdelningen och då fick barnen rita hus. Syftet var att barnen skulle rita hus som de ville se i framtidens Järfälla. Många av barnen valde dock att rita det hus de själva bor i. 5. ANALYS En stor del av de deltagande barnen ger ett positivt intryck av att kommunen står inför en stor förändring med kraftigt ökad befolkning. De säger saker som att de vill sätta Järfälla på kartan och tycker kommunen ska bli större, finare och bättre på olika sätt. Yngre barn värderar skog, natur och pulkabackar högt medan något äldre barn och ungdomar värderar aktiviteter, mötesplatser, nöjen och handel, men även naturen. Ju yngre barnen varit ju mer har de fokuserat på sin närmiljö, så som vägen till skolan och närmsta lekpark medan äldre barn ofta har haft synpunkter på hela kommunen. Eftersom naturen spelar en sådan viktig roll för barnen blir slutsatsen att det är av betydelse att behålla de stora naturområdena i stor utsträckning men för de yngsta barnen är det minst lika viktigt att ha tillgång till skog och parker i absolut närhet till bostaden. Flera barn upplever pendeltågstationerna som otrygga. Trygga upplysta stråk till och från kollektivtrafik behövs hela dygnet för att unga ska våga ta sig till kommunens olika delar. Trygghet är, oavsett ålder på barnen, en av de viktigaste frågorna de tar Barn- och ungdomsperspektiv

9 (9) upp. De yngre barnen ger exempel på otrygghet och rädsla i vissa av kommunens områden, i trafiken och inte minst att snöröjare brister i hänsyn till barnen. De äldre barnen pratar mer allmänt om att det behövs ökad säkerhet för att på ett tryggt sätt kunna röra sig i kommunen på kvällar. Det är viktigt att det finns tillgång till platser som barnen själv valt och platser för barn som vuxna planerat. Det finns studier som visar att barn ofta föredrar naturliga lekplatser framför konstgjorda där levande material utgör dekoren och blir en del av leken där fantasin kan råda. Men barn behöver också ha tillgång till rekreationsområden som innebär mer lugn lek alternativt en paus i ett annars aktivt liv. Järfälla är, utifrån vad barnen säger, till vissa delar en segregerad kommun. De områden som många barn pekat ut som otrygga, bråkiga, skräpiga och flera alkoholpåverkade vuxna är Söderhöjden, Sångvägen och vid stationsområdena. En del barn uttrycker det som att ingen vågar gå ut när det är mörkt på Söderhöjden. För att förändra detta krävs det bland annat offentliga platser, i nämnda områden, där folk kan mötas under trygga och trevliga omständigheter och genom dessa möten skapas tillit och trivsel. Att i planeringen blanda olika funktioner så som bostäder, verksamheter och parker kan vara ett steg i att skapa en mer varierad tillvaro eftersom det bidrar till att människor i olika åldrar vistas i varandras närhet. Det medför också att rädslor för varandras olikheter minskar. Det bästa vore om en plats används av människor i olika åldrar under en så stor del av dygnet som möjligt för att ge maximal trygghet. 6. LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING Barn och ungdomar i samhällsplanering, 2007, Axelsson och Stark, Länsstyrelsen Blekinge län BILAGOR Fokusgrupper, Barnperspektiv, 2011, Suzanne De Laval, Arkitekturanalys sthlm Barn- och ungdomsperspektiv

10 Fokusgrupper Barnperspektiv ÖP 2012 Järfälla Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm

11 BARNPERSPEKTIV: Fokusgruppssamtal med skolelever i Järfälla i samband med Översiktsplanen 2012 Bakgrund och syfte I samband med översiktsplanearbetet har vi på uppdrag av Järfälla kommun under oktober - december 2011 genomfört en rad fokusgruppssamtal med skolelever. Arbetet har utförts av tekn. Dr. Suzanne de Laval, Arkitekturanalys sthlm AB i samarbete med Carin Hallstedt Idstam, handläggare för Barnkonventionen i Järfälla kommun. Syftet med projektet är att barn och ungdomar ska bli medaktörer i översiktsplanen. Man vill få fram konkreta platser där barnen trivs och där de inte trivs. Att utifrån barnens svar kunna dra slutsatser kring vad kommunen behöver satsa på, förändra eller förbättra. Fokusgrupper bestående av elever som är eller var elevrådsledamöter detta eller föregående läsår har deltagit i projektet. Eleverna går i årskurserna 2-9 och vi har besökt fyra åk F-5 skolor och fyra åk 6-9 skolor. Under vårterminen 2011 genomförde Carin Hallstedt Idstam och Ewa Franzén inledande fokusgruppssamtal med delvis samma elever. Resultatet finns samlat i ett utkast till PM Översiktsplan 2012 Barnperspektiv, av Ewa Franzén. Denna PM har varit underlag för höstterminens fokusgrupper. Uppdraget var att återkoppla till de elever som deltagit i de tidigare fokusgruppssamtalen och visa att kommunen lyssnar på barnen. Uppdraget var också att genomföra nya samtal och dokumentera dessa med stöd av kartor för att tydligt lokalisera de platser barnen kommenterade och diskuterade. Ett problem om man inte använder kartor är att barnens egna och lokala namn på platser kan vara svårtolkade för planerare och politiker. Denna redovisning innefattar även det som framkommer av det ovan nämnda PM-utkastet. Deltagare i fokusgrupperna: Viksjöskolan, åk nov 6 elever i åk 6-9 Fastebolskolan, åk F-5 19 okt 13 elever i åk 2-5 Aspnässkolan, åk F-5 15 nov 6 elever i åk 2-4 Tallbohovskolan, åk dec 11 elever i åk 7-9 Björkebyskolan, åk nov 13 elever i åk 8-9 Barkarbyskolan, åk F-5 14 nov 12 elever i åk 2-5 Källtorpskolan, åk okt 12 elever i åk 7-9 Kolarängskolan, åk F-5 13 okt 16 elever i åk sammanlagt 89 elever Fokusgruppssamtalens uppläggning Alla fokusgruppsamtalen genomfördes med samma upplägg. Vi berättade inledningsvis om varför vi var där att politikerna och planerarna i anknytning till översiktsplanearbetet vill veta vad barnen tycker och att detta görs i enlighet med Barnkonventionen. Därefter startade vi dialogen med en rundpresentation och sedan fick eleverna sätta gula prickar på kartan för att visa var de bodde. Vi fick då också en koll på att de klarade av att lokalisera sig på kartan. Det var endast några få av de allra yngsta eleverna (åk2) som hade problem med att hitta på kartan. I övrigt var eleverna väl orienterade på kartorna. De yngsta fick hjälp av äldre kompisar och oss att hitta rätt. Efter rundpresentationen frågade vi hur de tar sig till skolan och ifall detta innebar någon typ av problem. Därefter bad vi dem berätta om vad som är bra i Järfälla och i deras närmiljö, och vad som är dåligt. De fick markera bra saker med gröna prickar på kartan och dåliga saker med röda prickar. Nästa steg i gruppdiskussionen var att samtliga barn uppmanades fundera över hur de skulle leva och bo som unga vuxna år Vad har de för drömmar om jobb, familj och bostad? Alla fick en efter en berätta om sin egen vision. Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 2

12 Den sista delen av samtalet bad vi dem hjälpa till att göra en önskelista till politikerna och planerarna från barnen i deras skola. Kolarängskolan Källtorpskolan Aspnässkolan Fastebolskolan Tallbohovskolan Viksjöskolan Barkarbyskolan Björkebyskolan Geografisk placering av de åtta skolorna Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 3

13 Barkarby nedgång Barkarby gångtunnel Barkarby pizzeria Vad tyckte eleverna? Sammanfattningsvis visar det sig att barnen över lag trivs i sin närmiljö med fritidsmöjligheter, natur och sport. Men de är också kritiska till en del företeelser främst när det gäller trygghet. Barnen i skolorna i närheten av Jakobsbergs centrum är mycket oroade av alla de fullisar som ofredar barnen både på skolgårdarna och när de rör sig i centrum på gator och gångvägar och på de lekplatser, parker och andra allmänna ytor som borde vara säkra och trygga. I Jakobsberg blir det fullt av fullisar på våren och sommaren som dricker öl och ligger i buskarna invid Aspnässkolan. Söderhöjden upplevs av Viksjöungdomar som otrevligt och otryggt. De som bor i Söderhöjden berättade om flera mord, mordförsök och kidnappning som skett i närområdet. Vid ICA i Söderhöjden är det särskilt otrevligt, i skogen på ängen mot E18 är det farligt på kvällen och även invid Caremas ålderdomshem vid ruinerna av det gamla dagiset i Tallbohov brukar det vara fulla ungdomar. Parkmiljön intill vid det nedbrunna Parkhuset kallas Delfinparken och är dagtid populärt som ställe att vara på för ungdomarna, men när mörkret faller blir det kusligt. Det förekommer både alkohol, thinner och knark enligt ungdomarna. Vid Mandarinpalatset i Söderhöjden finns det knarkare och i skogen vid Nybergskolan håller knarkare till. Vid gympasalarna vid Nyberg- och Tallbohovskolan hänger det killar och dricker öl och skrämmer barn som ska gå på träning på eftermiddagarna när det mörknar. Flera högstadieelever berättar också om att de blivit antastade eller bara skrämda av ungdomar som hänger på pendeltågsstationerna. I Jakobsberg berättar de om att den nybyggda vänthallen är obehaglig på grund av de ungdomar som hänger där och antastar ungdomar eller bara skrämmer dem med sin attityd. Särskilt flickorna kände sig utsatta och rädda. En flicka berättade att hon blivit jagad av dessa killar. Tågtunneln i Jakobsberg vill man inte gärna gå i på kvällen. Barkarby station upplevs som ännu sämre av skoleleverna. Där är de mycket rädda för överfall mm på kvällstid. En pojke berättade om ett tillbud då han var nära att bli rånad. Flera gångvägar i närheten av skolorna är dåligt upplysta, eller inte belysta alls och allmänt otrygga att gå på särskilt vid skolorna nära Jakobsbergs station och Barkarby station och gångvägarna runt Tallbohovskolan. De är dessutom dåligt skyltade och dåligt underhållna och nedskräpade. Byggnader längs gångvägarna är nedklottrade. Gångtunneln från Jakobsbergs Centrum mot Sångvägen är otrygg och helt mörk. Gångvägen upp mot Sångvägen är också obelyst och otäck att gå på kvällen. Trafiken oroar främst de yngre eleverna och de önskar över lag effektivare farthinder vid skolorna. Bilarna kör för fort på Kallhällsleden och Viksjöleden som passerar flera skolor. De nybyggda rondellerna (cirkulationsplatserna) uppskattas av eleverna, de tycker att trafiken har blivit lugnare. Men vissa rondeller, särskilt rondellen vid McDonalds i Kallhäll, som skolbarnen måste passera eller korsa är fortfarande problematiska. Bilarna stannar inte och folk går över vägen fast det vid vissa rondeller finns gångtunnel intill. Köbildning och trafikkaos vid bilburen hämtning och lämning av barn är främst ett problem i F-5skolorna. Högstadieungdomarna tar sig till skolan för egen maskin och upplever inte detta som ett problem. Korsningen Viksjöleden/Mälarvägen har ett otäckt övergångsställe. Bilar och gångtrafikanter har grönt samtidigt. Andebodavägen får stark kritik, trottoarerna är smala och buskar hänger ut och Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 4

14 Jakobsbergs station Jakobsberg gångtunnel Sångvägen skymmer sikten. Dessutom hörs inte annalkande trafik. Barnen får gå och cykla på vägbanan och de tycker det är läskigt. Det är många som ska till gymnastikhallen och bollplanen där som upplever problemen. Många elever cyklar till skolan, men vid vissa skolor är det problem med att man lätt får sin cykel stulen. Vi fick sådana signaler från Björkebyskolan och Aspnässkolan. Busstrafiken får kritik av högstadieelever som ska ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter. Buss 554 gör en rundtur i ena riktningen men inte i den andra. Bussresorna kan då bli oresonligt tidsödande. Det är också dålig samstämmighet i tidtabellerna när man ska byta mellan pendeltåg och buss särskilt vid Jakobsberg. Bussarna matchar inte heller varandra. Eleverna klagade också på att bussbolaget satt in små bussar under rusningstid och ledbussar som går tomma i lågtrafik. Detta gör det trångt för eleverna och att man missar bussar och kommer för sent till skolan. Buss 551 är värst. Kommunens sporthallar, ishallen, tennishallen, simhallen, gymnastikhallen, minigolfbanan och fotbollsplanerna Viksjövallen, Strömvallen, Bolindervallen och Järfällavallen/Graningevallen uppskattas av eleverna över lag. Basketplanen invid sporthallen är populär. City Summer Järfälla intill sporthallen, med olika sportaktiviteter på sommarlovet är omtyckt av ungdomarna, särskilt basket. Pojkarna pratar en del om skateboardtrampen som finns vid Viksjöskolan i Grodparken och fler skateboardramper önskas. Flickorna åker inte skateboard. Konstgräsplanen vid Tallbohovskolan är mycket populär, där samlas man och spelar fotboll. Grusplanen vid Tallbohovskolan används inte, bara när det är idrott på schemat. Utemiljöer, naturområden och friluftsbad uppskattas av barnen. Bonäsbadet är populärt liksom Kallhällsbadet där det finns en fin badklippa längs Upplandsleden. Görvälnsbadet är också populärt, där badar man och grillar. Det finns också ett bad i Bålsta och Lövstabadet i Hässelby. Golfbanan är bra, med golf på sommaren och skidåkning och pulka på vintern. Man kan fiska vid Översjön. Veddestaspåret är en motionsslinga, men inga lampor funkar där, rötter på marken gör att man snubblar. Irländare campade där ett tag och då var området avspärrat. Simhallen får kritik för att den är ofräsch. Skogen och grönområden tycker många av barnen och ungdomarna om; Hummelmoraområdet, Ängsjö, Slammertorp, Järvafältet och Säby med ridhus och scoutstuga m.fl. De påpekar också att det är bra med grönområden i närheten av bostaden och skolan, så att man lätt kan gå ut i skogen. Cylindergränd i Kallhäll är ett bra cykelställe. De yngre barnen leker nära skolan eller hemmet i parker och grönområden. I Mälarbacken åker Fastebolskolans elever pulka. Axparken även kallad Grodparken och Stallbacken är andra populära lekytor i Viksjöområdet. Emaljbacken, Mallbacken, i Kallhäll är populär för pulkaåkning på vintern. Det finns skidbackar vid Bruket i Kallhäll nere vid Mälaren. I Riddarparken åker barnen pulka. En pojke gjorde illa sig när han åkte pulka i Riddarparken. I Riddarparken finns en rutschkana som är felbyggd så att man får en planka i huvudet. Vid Plaskis bakom Mariakyrkan finns en lekplats med gungor som barnen tycker om. Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 5

15 Axparken lekplats Axparken skateboardramp Axparken ängsyta Ungdomarna rör sig över större områden. Skälby pizzeria är en samlingsplats för ungdomar. En del elever tycker om Jakobsbergs station även om andra upplever otrygghet. Willys och ICA i Viksjö och Viksjö centrum nämns av några som ett bra ställe. Träffen vid Viksjöskolan är också populär och fritidsgården vid Tallbohovskolan. Vid rampen nära simhallen håller många till. Vid f.d. Parkhuset i Delfinparken på dagtid samlas en del elever. Ängen mot E18 invid Söderhöjden är en samlingsplats där man grillar bland annat. Lövstabadet, Bolindervallen och Skälby IP är också samlingsplatser. Önskelista: Genomgående önskar de lekplatser utformade för större barn och ungdomar. Många lekplatser är gjorda för mycket små barn. Man vill ha lite mer avancerade klätter- och aktivitetsredskap som klätterväggar, klätterställningar, linbanor, kinagungor (gungor med stor sittyta/nät för flera barn), snurrgungor, fler skateboardramper, konstgräsfotbollsplaner, crossbana, vattenland - ett plaskis med djupare vatten mm. Mer restauranger och affärer och klädaffärer så att man får gångavstånd. McDonalds i Kallhälls centrum önskas. Ett utbyggt Kallhälls centrum med fler affärer. Tandläkare i Barkarby. En större simhall. Simhallen kunde ha vissa tider enbart för kvinnor. En större biograf. Fler affärer på Söderhöjden och ett större centrum. Ett bredare utbud av affärer i Jakobsbergs centrum, mer klädaffärer. Längre öppettider i Jakobsbergs centrum och längre öppettider på kvällen på biblioteket. Ett ungdomens hus. Viksjöträffen och fritidshemmet vid Tallbohovskolan är bra men eleverna vill ha mer öppethållande. Verksamheten kunde utvecklas. Grusplanen vid Tallbohovskolan kunde få belysning och utvecklas med basketkorgar och allra helst konstgräs. Den asfalterade basketplanen vid Tallbohov har stora gropar och behöver underhållas. Behåll Järfälla som det är med mycket natur, det är skönt. Om man bygger bostäder överallt flyttar jag. Behåll naturreservaten t.ex. Hummelmora hage. Bygg inte i skogen vid Morkullevägen. Bevara grönområden. Farthinder som är effektivare invid skolorna. Övergångsställe med trafikljus vid Kolarängskolan och Turbingränd/Kallhällsleden. Att gångvägsbelysning underhålls, särskilt i gångtunnlar. Mer belysning på gångvägar och skyltning. Att snöröjningen blir bättre på trottoarer och gångvägar. Mer städning och renhållning av allmänna ytor parker, gångvägar och skolgårdar. Veddestaspåret borde fixas i ordning, med belysning och bättre markbeläggning. Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 6

16 ICA Söderhöjden Grusplan Parkhuset Delfinparken Bättre busslinjer, tätare turer och att buss 544 går i båda riktningarna. Ungdomarna önskar också att tidpassningen mellan bussar och buss/pendeltåg ska bli bättre, så man får kortare väntetider. Vissa busshållplatser är mörklagda bättre underhåll av belysningen önskas. Ungdomarnas framtidsdrömmar när de är unga vuxna år 2030 Vi frågade eleverna hur de tänkte sig leva år 2030 när de är i åldrarna år. Vad de drömmer om att arbeta med och hur de vill bo. Om de vill bo i Järfälla eller någon annanstans. Det var många elever som uppenbarligen är sportintresserade, hela tolv stycken drömmer om att bli fotbollsproffs, sedan var det andra sporter som lockade som professionell verksamhet för enstaka elever: basket, tennis, simning, konståkning, hockey, dans, golf och bandy. Flera vill också satsa på tränarkarriär. Några av eleverna inom de olika sporterna tränade mycket och var extremt målinriktade. Sex elever uppger att de vill plugga vidare utan att ange vad, tre elever vill bli poliser och fyra vill bli advokater, fyra vill bli läkare, tre vill bli veterinärer, tre vill bli arkitekter, två vill bli bagare, två vill bli journalister och tre vill bli miljonärer. Sedan fördelar sig framtidsdrömmarna på yrken som flygvärdinna, ingenjör, byggnadsingenjör, egen företagare, arbeta med datorer, ekonom, lärare, pianolärare, frisör, kock, pilot, driva hunddagis, naprapat, inredningsarkitekt, astronaut eller rymdforskare. På frågan om de vill bo i Järfälla år 2030 svarade 40 stycken, dvs. 45% att de kunde tänka sig att bo kvar i Järfälla. 21 stycken vill gärna bo i Stockholmsområdet, fyra elever vill bo i Göteborg och en i Malmö, två vill bo i Skåne, en i Norrland och en på Gotland. 25 elever drömmer om att bo utomlands varav 13 i USA och fyra i Spanien (fotbollsproffs/barcelona) och tre i England. Enstaka elever vill bo i Italien, Holland och Danmark. Det här är en bra liten stad. Jag vill bo i Kallhäll, där finns nästan allt Jag vill ha ett hus, det kan gärna vara i Järfälla Jag vill inte bo kvar i Järfälla om det ser ut som idag. Vill hellre bo i Stockholm eller utomlands. Jag tänker mig fru och barn och bo i en villa, kanske i Jakan. På frågan om de tror att de har barn år 2030 svarade 44 elever, dvs. 49%, att de nog hade barn. Två sa tydligt att de inte har barn och övriga sa att de inte visste. När vi frågade om de drömmer om att bo i villa eller lägenhet svarade 35 stycken, dvs. 39%, att de ville ha en villa och 16 stycken, dvs. 18% svarade att de hellre ville bo i en lägenhet. Övriga ville inte ta ställning i frågan. Några citat från de som vill flytta någon annanstans: Jag vill bli journalist i Göteborg eller New York eller Norrland, bara inte Stockholm inga barn jag vill bo i en lägenhet. Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 7

17 Bonäsbadet Emaljbacken Kallhälls centrum Jag vill bo i Los Angeles, aldrig Järfälla, inget är bra, skolan är vissen. Mina barn ska inte gå i den här skolan, alla blir tjuvar. Jag vill bli sportkommentator som bor i Sumpan, ha två barn och bo i lägenhet. Jag vill bli simmare och tränar mycket, sedan tänker jag bli simtränare. Vill bo i en lägenhet i Stockholm och kanske ha barn. Jag vill flytta närmare stan eller utomlands. Det är viktigt med bra kommunikationer. Jag vill helst plugga vidare, eventuellt utomlands. Jag ska kanske plugga eller resa ut i världen, sedan kanske jag vill bo i Stockholm. Några citat från framtida Järfällabor: Jag vill bli frisör och bo i Järfälla i en lägenhet, kanske med hund och barn. Jag vill bli veterinär, kanske i Järfälla i en villa och kanske barn. Jag vill ha ett hunddagis och bo i en villa i Järfälla, kanske barn. Jag vill bli piano- och konståkningslärare och tävla i konståkning. Jag vill bo i nya Barkabystaden i en villa. Jag vill bli journalist skriva om fiske. Jag och en kompis har ett lag och tävlar i fiske vi är ett av de bästa i Norden jag vill fortsätta tävla. Bra att bo i Järfälla, 2 barn fru och villa. Jag vill bli arkitekt och bo i Stockholms län, kanske Järfälla. Jag vill bli golfproffs och spela US Open åker jag världen runt och spelar golf. Hembasen blir nog i Sverige, kanske i Järfälla. Jag har handikapp 33. Jag vill plugga i stan men flyttar nog tillbaka. Jag trivs här, det är barnvänligt. Jag vill ha 2-3 barn och bo i radhus eller villa. Vålbergaskogen Skogsväg mot Tallbohov Delfinparken Bäck i Barkarby Gångväg i Barkarby Strömvallen Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 8

18 Station och gångtunnel otrevliga Sångvägen mörk gångtunnel och stig Centrum är bra Bussterminalen Gångväg utan belysning CitySummer Vallen Fritids och fotbollsplan ICA Mandarinparadiset Busshållplats mörk Nybergskolan Ängen samlingsplats farlig på kvällen Delfinparken samlingsplats farlig på kvällen Gångväg utan belysning Tallbohovskolans elever pekade på dessa platser (åk 7-9) Berusade personer Sångvägen Gångtunnel Riddarparken Pulkabacke Idrott fotboll CitySummer Plaskis Berusade personer både i centrum och vid Aspnässkolan gäller 8 röda prickar Berusade personer Hotfulla ungdomar ICA Hotfulla ungdomar Aspnässkolans elever pekade på dessa platser (åk 2-5) Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 9

19 Barkarbyskolan suger, kö till kinagungan Trafikkaos på morgonen Bilkö vid bron Klotter på bänkar Klotter mm Bilkö Berusade personer Skolgård Vålbergaparken pulkabacke fotboll Dåligt upplyst gångväg Barkarbyskolans elever pekade på dessa platser (åk 2-5) Jakobsbergs station både bra och dålig Ishallen sporthallen Veddestavallen Jobbigt att byta buss vid Barkarby station och i Jakan Willys Skolan ser ut som ett fängelse Dåligt upplysta gångvägar Skälby pizzeria samlingsplats Skräpig återvinningsstation Strömvallen Björkebyskolans elever pekade på dessa platser (åk 8-9) Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 10

20 Bruket skidbacke Trafikljus med för kort grön tid för gående Fd fin lekplats omgjord för småbarn Trafik Bostäder i fd park Bra att Jakobsbergs C ligger nära lätt att ta buss Trafik Vandaliserad skateboardramp Minigolf Trafik Klotter Sopor i skogen Grodparken vandaliserad Skateboardramp Mälarbacken pulka Linbanan borttagen Viksjövallen Gymnastikhall Smal trottoar uthängande buskar Golfbanan Fastebolskolans elever pekade på dessa platser (åk 2-5) Farligt övergångsställe Ny rondell Farlig korsning för gångtrafikanter Gångtunnel som ingen använder Två gröna prickar i mitten visar busshpl nära skolan Järfällavallen Bussterminalen bra men otrygg Ny rondell Ishallen Skolelever får inte hänga i Viksjö centrum Simhall bra men ofräsch Skateboardramp Ny rondell Smal trottoar Samlingsplats Dålig belysning nedskräpat Ny rondell Barkarby station otäckt på kvällen Viksjöskolans elever pekade på dessa platser (åk 6-9) Fokusgrupper Barnperspektiv Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm ab 11

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 2010 29 svarande av 38 elever, 15 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 76 % 2011 34 svarande

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

BILAGA 1. Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga!

BILAGA 1. Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga! B I L A G A 1 Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga! Flicka Pojke Namn. Årskurs.. 1. Var bor du? Skriv din adress både gata och nummer (exempelvis Odengatan

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 Datum 2013-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/110 Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 2011 31 svarande av 36 elever, 20 flickor och 11 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 86 % 2012 34 svarande

Läs mer

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen.

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. Trygghet Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. bortglömd 1 ensam 1 trött 2 uppskattad 2 harmonisk 2 orolig 3 stressad 3 trygg 3 otrygg 4 fri 4 pigg 4 delaktig

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr Hovsjöstudien Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr johan.faskunger@proactivity.se Bostadsområdet vi bor i påverkar vår hälsa,

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 4 SAMTAL MED TÄBYS YNGSTA INVÅNARE 4 Projektets mål 4 Hur går det till? 5 Vilka har deltagit?

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Ungas Gislaved. Underlagshäfte 5. Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008. www.gislaved.se

Ungas Gislaved. Underlagshäfte 5. Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008. www.gislaved.se Ungas Gislaved Underlagshäfte 5 Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008 www.gislaved.se In n e h å l l In l e d n in g 3 Ba r n o c h u n g d o m a r s n y t t j a n d e av

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Ungdomarnas Farsta - Högdalen

Ungdomarnas Farsta - Högdalen BARN/UNGDOMARS PERSPEKTIV FARSTA- HÖGDALEN Åsa Lindgren 50826542 asa.lindgren@stockholm.se Ungdomarnas Farsta - Högdalen Ta inte bort skogen för då blir det för tomt och ungdomar har inga ställen att vara

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Emaljvägen 12,9tr, Järfälla, Kallhäll

Emaljvägen 12,9tr, Järfälla, Kallhäll Fastighetsbyrån Järfälla Allmogevägen 5 Tel. 08-584 009 80 Fax. 08-584 009 89 jarfalla@fastighetsbyran.se Ansvarig mäklare Andreas Strindemark Tel. 08-58 40 09 87 Mobilnr. 073-267 01 91 andreas.strindemark@fastighetsbyran.se

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun Företagsmässan 2013 Så här tyckte Enköpingsborna Enköpings kommun Det här tycker Enköpingsborna om kommunen och dess framtid Det här är en sammanställning av den interaktiva montern om framtidens Enköping

Läs mer

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Skolbarnens önskemål Visionsenkäten gav många kreativa svar Larsbergsborna har svarat på enkäter

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE

ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE 1 ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE Runsten Equestrian i Haninge är en av Europas ledande träningsanläggningar. Här, bara tre mil från Stockholm city, kan lovande ryttare nå sin fulla potential med hjälp

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan I N N E H Å L L Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Charette... 5 7 3. Ung i Väsby... 8 9 Dialogmöte i Messingen... 10 4. Digital dialog... 12 14

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Uppföljning 2009-05-27 Reviderat 2009-12 Reviderat 2011-03-09 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust.

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust. BUR-ENKÄT. Sammanställning av kommentarer 1 antal lästa: 114 - varav endast framsidan ifylld: 7 NATUREN Två stora teman dominerar folks tankar om Bredäng. Det negativa är otrygghet, det positiva är den

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Styrkor Fint konditori Stolt över skolan ibland, t.ex. för att ungdomarna fick åka till Filippinerna. Alla idrottsaktiviteter

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Resultat från Trygghetsvandring i Vallentuna Centrum och Tellusområdet fredagen den 6 november 2009

Resultat från Trygghetsvandring i Vallentuna Centrum och Tellusområdet fredagen den 6 november 2009 Resultat från Trygghetsvandring i Vallentuna Centrum och Tellusområdet fredagen den 6 november 2009 Kursiv stil = tolkningar/gissningar av anteckningarna + senare tillagda kommentarer. Vissa av bilderna

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 2013 46 svarande av 50 elever, 17 flickor och 26 pojkar, tre har inte angett kön (enligt Procapita 6/2) dvs

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Till Ansvariga verksamhetschefer Bakgrund Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) genomför två

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer