Projektredovisning BOENDEMILJÖ OCH LIVSKVALITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning BOENDEMILJÖ OCH LIVSKVALITE"

Transkript

1 Projektredovisning BOENDEMILJÖ OCH LIVSKVALITE Förord PRO är en intresseorganisation som ständigt har medlemmarnas bästa för ögonen. En viktig uppgift är att ta tillvara medlemmarnas kunskaper om olika förhållanden och hur de påverkar livssituationen. Uppfattningar och önskemål om boendet och boendemiljön är därför centrala för PRO och medlemmarna. När fler och fler belägg nu finns för att sambandet mellan god livskvalité, aktivitet och delaktighet i samhällslivet är stort växer också behovet av kunskap om de äldres egna förväntningar på boendemiljön för att bibehålla aktivitet. Med medel från Hjälpmedelsinstitutets programuppdrag Bo bra på äldre dar fick PRO en möjlighet att undersöka och stämma av olika uppfattningar om vad som värderas högt i boendemiljön för att bibehålla aktivitet och hälsa med tillagande ålder. Ett resultat från den nu genomförda enkätundersökningen är att närhet till dagligvaruhandel står högst upp på listan när pensionärer sagt sin mening. Förutom värdet av att själv handla sin mat för det med sig en naturlig fysisk aktivitet, som inte ska negligeras. För PRO blir listan ett verktyg för påverkan och opinionsbildning. Distrikt och föreningar har fått basfakta för att agera i sina kommuner och i andra sammanhang. Att intresse finns visar den publicitet som presentationen av undersökningen fick i Kalmar. Guy Lööv Intressepolitisk ombudsman, PRO

2 2 Sammanfattning pensionärer i Haparanda, Storuman, Ragunda, Karlstad, Kalmar och Varberg om boendemiljö och livskvalité Tio-i-topp listan Listan visar vad som är viktigt i boendemiljön som stöd för att hålla kvar aktivitet och kvalité i vardagen. 1. dagligvaruhandel 2. primärvård/vårdcentral 3. Tillgängliga utemiljöer 4. kommunikationer 5. hälsoinriktad omsorg 6. Möjlighet att bo kvar i närområdet 7. Nolltaxa på kollektivtrafiken 8. Möjlighet till motion 9. Gemensam tjänst i boendet för bank, IT mm 10. samhällslokaler På platserna 1-4 när man rangordnar sina absoluta krav i boendemiljön finns: - dagligvaruhandel - primärvård/vårdcentral - Tillgängliga utemiljöer - kommunikation Rangordningen är densamma när man går efter värdeskalan (1-6), som redovisas i listan ovan. Dagligvaruhandel Där man bor värderas närhet till dagligvaruhandeln högst. Man vill själv kunna göra sina inköp. Att ha affären inom gångavstånd tycks dock inte vara den enda tänkbara möjligheten. Man ser alternativ som att få hjälp och skjuts för att ta sig till affären. En annan är närhet till bra kollektivtrafik.

3 3 kommunikationer för att kunna ta sig till affärer själv värderas också högt. Bra kollektivtrafiken i närområdet är huvudsak medan låga taxor säkerligen är önskvärt men frågan om nolltaxa rankas lägre. Kalmar är den kommun som ger högst värde för kommunikationer. Närheten till dagligvaruhandel kopplas ofta till önskemål om närhet till annan service, som apotek och bankomat. Man framför tankar på att detta skulle kunna åstadkommas i mindre gemensamma servicecentra. En lösning på önskemålet om mat efter sina egna önskemål ser man matleveranser från lokala restauranger vara. Rut-avdrag för tjänsteärenden när banker och apotek flyttas bort ses som en möjlighet. Tillgängliga utemiljöer På tredjeplats i rankingen hamnar tillgängliga utemiljöer. Förutom att tryggt kunna röra sig ute i vackra omgivningar tyder mycket på att man vill vara delaktig och ta ansvar för en bra utemiljö. Ett exempel är att ha trädgård med odlingar som man tillsammans vårdar och sköter om. primärvård/vårdcentral Till de fyra högst värderade faktorerna finns också närhet till primärvård/vårdcentral. Med stigande ålder ökar värdet av tillgång till just primärvård/vårdcentral. I Ragunda toppar närheten till primärvård/vårdcentral listan. Sammantaget kan sägas att det råder stor överensstämmelse om vad som är viktigt och som bidrar till aktivitet och bra äldreliv. En viss skiftning i värderingen av de olika faktorerna framträder med stigande ålder. I denna enkät undersökning syns förändringen i och med åldersgruppen år. Generellt är det små skillnader mellan undergruppernas om vad som är viktigt gällande boendemiljö och livskvalité. De yngre lägger större vikt vid de flesta aspekter av boendet än vad de äldre gör. Kvinnorna tycker överlag att alla aspekter av boendemiljön är viktigare än vad männen gör. I Ragunda ger man överlag högre betyg på de olika faktorerna. Som kravställare hamnar man i topp följd av Kalmar och Karlstad.

4 4 Bakgrund I samhället och inom PRO finns olika åsikter och uppfattningar om vad pensionärer behöver för ett bra äldreliv. För att ta reda på och stämma av etablerade uppfattningar om vad äldre själva uppfattar som högt prioriterat i sin vardag sökte PRO medel från Hjälpmedelsinstitutets program Bo bra på äldre. Den stora betydelsen av aktivitet för ett bra åldrande har belagts. Kunskapen om utformningen av bra bostäder och tillgängliga och trygga boendemiljöer är också relativt omfattande. Medan greppet aktivitet för olika personer i olika åldrar bosatta i olika delar av landet är mindre belyst. Dessutom kan konstateras att den enskilde äldres värderingar hitintills inte i tillräcklig utsträckning fått ta plats i samhälls- och boendeplanering. PRO önskade på ett enkelt sätt bidra till kunskap om de äldres rangordning av variabler för bibehållen aktivitet och livskvalité. I och med beviljandet av kronor från Hjälpmedelsinstitutet gavs denna möjlighet. Frågorna PRO ville få belysta var: - Vad i boendemiljön främjar ett bra liv så länge som möjligt? - Vad är det som har betydelse för fortsatt aktivt liv? - Hur kan boendemiljön ge stöd och möjlighet för aktivitet? - Vad i boendemiljön ökar möjligheterna för friskare äldre? Mål Målet med enkätundersökningen var en lista med de önskade faktorerna värderade. En lista som stödjer och ger tyngd åt argumenteringen i till exempel de kommunala pensionsråden. Ett övergripande syfte med ett bättre underlag om de äldres egna önskemål måste anses vara att öka kunskapen påverka och opinionsbilda i olika sammanhang. PRO vill således med hjälp av listan verka för ett effektivt påverkansarbete med medlemmarnas uppfattningar samlade i ett faktaunderlag.. PRO delar synsättet i Hjälpmedelsinstitutets utlysning 2 och menar att det är centralt när syftet är en bättre samhällsplanering där de äldre inkluderas: Det centrala i planeringen för framtidens boenden för äldre måste vara att bostaden och närmiljön kan erbjuda boende i en livsmiljö där det går att känna trygghet, säkerhet, livskvalitet och värdighet hela livet. Trygghet, service, kultur, friluftsliv m m är alla verksamheter som är betydelsefulla för självständighet, sociala relationer, egna aktiviteter m m. Utformning och lokalisering av sådana verksamheter kan därför också beaktas i ansökan.

5 5 De äldres egna insatser efter förmåga och intresse är och kan vara en resurs. Förslag och exempel välkomnas på hur deras resurser kan tillvaratas. Målgrupp Målgruppen är ett urval av PRO-medlemmar. Målgruppens storlek kom att styras av de medel som beviljades. Ambitionen blev att cirka medlemmar skulle erbjudas att svara på enkäten. Metod En enkel och snabbtillgänglig postenkät till cirka medlemmar. Följande tre åldersgrupper har använts: år, och Kön och civilstånd redovisas också. För att komma åt eventuella skillnader i uppfattningar till följd av kommunstorlek och geografisk lokalisering valdes tre mellanstora kommuner/orter och tre mindre glesbygdskommuner/orter. Vad gäller gränsdragningen mellan kommuner och de indelningar som PRO-distrikten utgår ifrån kan det finnas smärre avvikelser, som dock bedöms inte ha någon betydelse för undersökningsresultaten. De utvalda kommunerna blev Haparanda, Storuman, Ragunda, Karlstad, Kalmar och Varberg. En samstämmig uppfattning blev att en postenkät var det mest ändamålsenliga för att nå målgruppen. En ofrånkomlig följd av valet att använda en postenkät blev att undersökningen fördyrades i förhållande till en webbenkät. Tidsplan Hösten 2011 Årsskiftet 1022/12 Januari Februari och mars April och maj Enkätens innehåll och utformning tas fram och förankras Layout och tryck av enkäten Kuvertering och utskick Enkäten besvaras Bearbetning av svar och scanning enkäten samt slutredovisning

6 6 Projektets genomförande Upptakt Under hösten 2011 togs fram ett underlag till enkät. Enkätens utformning och projektets genomförande diskuterades sedan på ett upptaktsmöte i början av december. Upptaktsmötet inleddes av PRO:s ordförande Curt Persson. Därefter presenterade Ingela Sedin Nilsson från Hjälpmedelsinstitutet, institutets programuppdrag Bo bra på äldre dar och gav en orientering om pågående förändringar och synsätt kring boende och boendemiljö. Med på dagen fanns 1-2 deltagare från de sex PRO-distrikten som ingick i undersökningen samt Guy Lööv och Annie Persson från projektledningen. Beslut fattades om vilka faktorer som skulle bli föremål för värdering och rangordning. Enkäten Efter mötet i december färdigställdes enkätfrågorna i samverkan med representanterna från de aktuella distrikten, som också fick ta ställning till enkätens layout. Antalet faktorer fastställdes till 14 stycken, som skulle värderas enligt följande skala: 1 inte önskvärt 2 oviktigt 3 ganska viktigt 4 viktigt 5 mycket viktigt 6 ett absolut krav De 14 faktorerna var: Boendemiljö planerad för möjligheter att bo kvar i närområdet Flexibla boendelösningar som gör det möjligt att bo kvar i en bekant invand boendemiljö Blandat boende med unga, äldre och barnfamiljer integrerat med trygghetsboende och vård- och omsorgsboende (särskilt boende) Tillgängliga utemiljöer att njuta av, promenera och vila i, och som känns trygga och är säkra samhällslokaler för föreningsverksamhet övernattningslägenhet för att ta emot anhöriga, barn, barnbarn och vänner för dem som bor i lägenhet Möjlighet till motion, gym, frisör, fotvård, massage, naprapat i närmiljön möteslokaler för kultur och ny kunskap teater och musik, högläsning, trädgårdsarbete, föreläsningar och diskussionskvällar dagligvaruhandel

7 7 matställe primärvård/vårdcentral hälsoinriktad omsorg inom boendet där du kan få information och råd om hälsa med möjlighet till provtagning, lån av hjälpmedel, uppföljning av mediciner med mera kommunikationer Nolltaxa på kollektivtrafiken i närområdet Tillgång till en gemensam tjänst inom boendet frö bank- och postärenden samt annan IT och teknik i hemmet. Enkäten avslutades med en öppen fråga. Där de svarande uppmanades att lämna sina synpunkter på hur boendemiljön ska se ut för att vara aktiv, behålla hälsan och leva ett bra äldreliv. Enkäten skickades ut i månadsskiftet januari/februari. Den 5 mars sattes som sista svarsdatum. För att också nå den i stora gruppen finsktalande i Haparanda kompletterades enkäten med information på finska om var och när det var möjligt att få hjälp med att besvara enkäten. Enkäten bifogas. Under tiden fram till sista svarsdatum hade projektledningen kontakt med distrikten som i sin tur uppmanade medlemmarna att svara på enkäten. Svarsfrekvens För svarsfrekvensen sattes målet att nå upp till närmare 60 procent. Förhoppningen var att pensionärsgruppen skulle kunna nå en bättre svarsfrekvens än vad som har blivit det vanliga, runt 45 procent för postenkäter (enligt det företag (K2) som anlitades för bearbetning av enkätsvaren). Inom den utsatta tiden, med en viss fördröjning, svarade personer. Den totala försvarsfrekvensen blev ca 45 procent. Svarsfrekvensen i de sex områdena blev: Haparanda 39% (264 svar) Storuman 47% (164) Ragunda 44% (331) Karlstad 49% (1601) Kalmar 35% (1205) Varberg 55% (900) 1833 män och 2556 kvinnor besvarade enkäten. Civilstånden för dessa var: Gifta: 2382 personer Ogifta: 924 personer Änka/änkling: 1075 personer Åldersfördelning i de tre ålderklasserna var: år: 1177

8 år: år: 987 Därutöver har ett antal personer under 60 år besvarat enkäten. Inräknas dessa finns i åldersgruppen upp till 28-29: 1193 personer.

9 9 Resultat (En powerpoint-presentation av enkätresultaten bifogas.) Man anser att de flesta boendefrågorna är av betydelse Nedan redovisas samtliga 14 faktorerna med andel absolut krav och snittbetyg. Faktorer Andel i % Snittbetyg (1-6) Möjlighet att bo kvar 19 4,7 Blandat boende 9 4,1 Tillgängliga utemiljöer 33 5,1 samlingslokaler 11 4,2 övernattningslägenhet 12 3,9 Möjlighet till motion mm 16 4,5 möteslokaler 7 4,0 dagligvaruhandel 41 5,2 matställe 14 4,2 primärvård/vårdcentral 39 5,1 hälsoinriktad omsorg 24 4,7 kommunikationer 33 5,0 Nolltaxa på kollektivtrafiken 32 4,6 Gemensam tjänst i boendet för bank, IT mm 17 4,4 Om man tittar på vilka faktorer som upplevs som inte önskvärda eller oviktiga anser 17 procent att närhet till övernattningslägenhet är en sådan faktor och 10 procent att nolltaxa på kollektivtrafiken är inte önskvärt eller oviktigt. Hur det ser ut för samliga faktorer vad gäller icke önskvärt eller oviktigt visas i tabellen nedan. Faktorer Icke önskvärd andel i % Oviktigt andel i % Summa Möjlighet att bo kvar Blandat boende Tillgängliga utemiljöer samlingslokaler övernattningslägenhet Möjlighet till motion mm möteslokaler dagligvaruhandel matställe primärvård/vårdcentral hälsoinriktad omsorg kommunikationer Nolltaxa på kollektivtrafiken Gemensam tjänst i boendet för bank, IT mm 4 5 9

10 10 dagligvaruhandel hamnar överst på listan Allra högst värderas närhet till dagligvaruhandel. Det gäller för såväl män som kvinnor. Det gäller också oberoende av om man är gift, ogift eller änka/änkling. dagligvaruhandel rankas också högst av dem i åldern upp till och med 79 år. Därefter prioriteras högst närhet till primärvård/vårdcentral. Varberg, Kalmar och Karlstad sätter också närhet till dagligvaruhandel högst på listan. Medan man i Haparanda och Storuman värderar tillgängliga utemiljöer mest. Ragunda har närhet till primärvård/vårdcentral högst på listan. Tätt efter första placerade, närhet till dagligvaruhandel, följer faktorerna närhet till primärvård/vårdcentral och tillgängliga utemiljöer. Tio-i-topp Tio-i-topp listan över vad man anser som ett absolut krav i boendemiljön och faktorerna rangordade efter snittbetyg visar att placeringarna på platserna 1-4 är desamma. Rang- Andel absolut krav Snittbetyg (1-6) ordning 1 dagligvaruhandel dagligvaruhandel 2 primärvård/vårdcentral primärvård/vårdcentral 3 Tillgängliga utemiljöer Tillgängliga utemiljöer 4 kommunikationer kommunikationer 5 Nolltaxa på kollektivtrafiken hälsoinriktad omsorg 6 hälsoinriktad omsorg Möjlighet att bo kvar i närområdet 7 Möjlighet att bo kvar i närområdet Nolltaxa på kollektivtrafiken 8 Gemensam tjänst i boendet för bank, Möjlighet till motion IT m m 9 Möjlighet till motion Gemensam tjänst i boendet för bank, IT mm 10 matställe samhällslokaler I rangordningen efter snittbetyg - hamnar nolltaxa på kollektivtrafiken först på sjunde plats efter närhet till hälsoinriktad omsorg och möjlighet att bo kvar i närområdet - möjlighet till motion åker upp en plats och flyttar ned gemensam tjänst i boendet till plats 9. - närhet till matställe får lämna tio i topp listan och i stället ge plats för närhet till samhällslokaler.

11 11 Skillnader i åldersgruppernas värderingar De yngre lägger större vikt vid de flesta aspekter av boendet än vad de äldre gör. Med stigande ålder höjs rangordningen av närhet till primärvård/vårdcentral. I åldersgruppen år anses närhet till primarvård/vårdcentral viktigast. dagligvaruhandel, tillgängliga utemiljöer och närhet till kommunikationer förlorar också i värde med stigande ålder. Rangordning av faktorer som fått snittbetyget 5,0 eller högre i de olika åldersgrupperna: Faktorer -69 år snittbetyg år snittbetyg 80-99år Snittbetyg 5,2 5,2 5,0 dagligvaruhandel Tillgängliga utemiljöer 5,2 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 primärvård/vårdcentral kommunikationer 5,1 5,0 4,8 Förutom skillnaderna i värderingen av Tillgängliga utemiljöer och Närhet till kommunikation värderar de yngre Gemensam tjänst i boendet för bank, Möteslokaler för kultur etc och övernattningslägenhet något högre i förhållande till den äldsta åldersgruppen jämfört de skillnader som finns överlag mellan åldersgrupperna. Skillnader mellan män och kvinnor Kvinnorna tycker överlag att alla aspekter av boendemiljön är viktigare än vad männen gör. Kvinnorna synes ställa högre krav och/eller ha högre förväntningar i dessa frågor. När männen och kvinnorna värderar de olika faktorerna blir rangordningen densamma. Faktorer Männens snittbetyg Kvinnornas snittbetyg 5,1 5,2 dagligvaruhandel Tillgängliga utemiljöer 5,0 5,1 5,0 5,1 primärvård/vårdcentral kommunikationer 5,0 5,0

12 12 De avvikelser (avvikelserna är små och förändrar inte ordningen) som finns i värderingen handlar om (M/Kv): -Möjlighet till motion etc,(4,4/4,6) - samhällslokaler (4,1/4,3), -Möteslokaler för kultur etc (3,8/4,1) och - övernattningslägenhet (3,8/4,0). Skillnader på grund av civilstånd Små skillnader också i värdering av boendefrågorna beroende på civilstånd Faktorer dagligvaruhandel Tillgängliga utemiljöer primärvård/vårdcentral kommunikationer Gifta snittbetyg Ogifta snittbetyg Änka/änkling Snittbetyg 5,2 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 4,9 5,0 Vad gäller den gemensamma tjänsten i boendet finns en viss nyans till att gifta värderar denna högre än ogifta och änkor/änklingar. Geografiska skillnader i åsikterna Skillnaderna är små till följd av geografin. I Ragunda ger man överlag högre betyg på de olika faktorerna. Som kravställare hamnar man i topp följd av Kalmar och Karlstad. Det högsta värdet 5,2 ger Ragundaborna till närhet till primärvård/vårdcentral och dagligvaruhandel. Samma höga betyg ger Kalmar och Karlstad till dagligvaruhandel. Tillgängliga utemiljöer värderas högt av kommuninvånarna i Haparanda och Storuman. Medan närhet till allmänna kommunikationer får högst värde i de två största kommunerna; Karlstad och Kalmar. Haparanda 1. Tillgängliga utemiljöer (5,1) 2. primärvård/vårdcentral (5,0) 3. dagligvaruhandel (5,0) Storuman

13 13 1. Tillgängliga utemiljöer (5,0) 2. primärvård/vårdcentral (5,1) 3. dagligvaruhandel (5,1) Ragunda 1. primärvård/vårdcentral (5,2) 2. dagligvaruhandel (5,2) 3. Tillgängliga utemiljöer (5,0) Karlstad 1. dagligvaruhandel (5,2) 2. primärvård/vårdcentral (5,1) 3. Tillgängliga utemiljöer (5,1) 4. kommunikationer (5,0) Kalmar 1. dagligvaruhandel (5,2) 2. primärvård/vårdcentral (5,1) 3. kommunikationer (5,1) 4. Tillgängliga utemiljöer (5,0) Varberg 1. dagligvaruhandel (5,1) 2. Tillgängliga utemiljöer (5,1) 3. primärvård/vårdcentral (5,0) Egna synpunkter Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenten uppmanades att skriva ned sina egna synpunkter på hur boendemiljön ska se ut för att fortsätta att vara aktiv, behålla hälsan och leva ett bra äldreliv. Uppskattningsvis tog knappt en fjärdedel den chansen. Unga pensionärer Många upplever sig som unga pensionärer och har svårt att bedöma sina önskemål om 5, 10 eller 15 år. Frågorna i enkäten upplevs därför inte vara riktigt relevanta för friska pensionärer. Äldres rätt att bestämma Många av dem som svarat på den öppna frågan slår fast att möjligheterna till ett självständigt liv är grundläggande. Det gör att man vill ha möjlighet och rätt att bestämma över sig själv. Det gör i sin tur att man vill att planeringen av bostäder och boendemiljö har de äldres aktiva deltagande i fokus. Man menar vidare att hänsyn måste tas till olika livsvillkor. Det är viktigt att uppmärksamma förändrade prioriteringar som följer med stigande ålder, som till exempel yngre pensionärer kontra de över 80 år.

14 14 Tillfreds Många tycks vara tillfreds med livet. Tillfredställelsen hänger för många ihop med att kunna använda sin bil. Bilen sägs ge frihet att bo kvar, ha rörlighet, tillgång till natur och social samvaro. 83 år kör bil och motionerar varje dag Tankar om äldrelivet Nedan några exempel på hur man ser på sitt eget äldreliv: Jag anser att bästa förutsättningar att bibehålla hälsan är att bo i eget hus på landet. Dessutom skall man se till att ha aktiviteter, som innebär kroppslig ansträngning och mental träning. Utevistelse är också bra. Jag bor kvar i mitt eget hus så länge jag kan och vill. Mat lagar jag själv, bra möjligheter till motion och det jag behöver. Känner mig som 40-åring. Vacker natur. Tyst och stilla. Vill inte höra trafikbuller. Nära till vatten. Vill höra fågelsång. Bra om man har närhet till fiskevatten. Jag önskar och hoppas att min boendemiljö kommer att vara i ett lugnt och trivsamt område. Att man kan vistas utomhus för promenader mm. Att det finns aktiviteter på boendet. Att man kan äta och fika gemensamt med andra. Att sjukvård/läkarvård finns med rehabilitering. Som vi nu har det (stressfritt). Pensionärsvänliga bostäder i centrum mot naturnära. Lugna områden. Lugnt och fridfullt. Vi bor fn med 4 km till brevlådan och närmaste granne med mkt vackert läge vid Umeälven. Vi trivs!! Vill bo hemma så länge det är möjligt. Ha friheten att gå ut när man vill och träffa vänner. Ett aktivt liv så länge hälsan tillåter är nr 1. Ett gemensamt servicecentra mitt i samhället, närhet till allmän service, som numera inte finns. Ex post, vårdpersonal på plats, bankärenden, datahjälp m m. Dagligvaruhandeln och servicen, som försvann Flera lyfter fram frågan om nedläggningarna av affärer, service och samlingslokaler. Tydligt beskrivs upplevelsen av att inte längre kunna klara sig själv minskar när mataffären försvinner.

15 15 Hur den viktiga aktiviteten att själv kunna sköta sina inköp ska organiseras finns det olika uppfattningar om. Några exempel är - att ha gångavstånd till mataffär och apotek - att få hjälp och skjuts att handla - att ta sig till mataffären själv - att ha tillgång till bra kollektivtrafik - att pensionärer med hjälpmedel åker grattis på bussar och tåg (jfr resande med barnvagn) Någon ser matleverans från lokala restauranger, som en höjlighet. Organisatoriskt vill man se gemensamma servicecentra. En idé är att ha rutavdrag för tjänsteärenden när banker och apotek flyttar bort. Många egna förslag på aktiviteter I svaren uttrycks många önskemål på aktiviteter och tillägg i boendemiljön, som kan tänkas höja värdet i boendet. Några exempel är: inbyggd pergola, körsång, busskurer, bastu, mikrovågsugn som standard istället för diskmaskin, yoga, gympa, träffpunkt, stavgång, diverse odlingar, trädgård, bredband och larm, rabatter, simning, billigt fik, styrketräning, fin utemiljö ex trädgård för odling av grönsaker, grill, grillstuga, lekpark/aktivitetspark för äldre, elljusspår, pyssel i trädgården. Bovärd Någon form av kontakt i boendet efterfrågas. Man talar om hustomte, bovärd, faddrar, kontaktperson, trygghetsvärdar, vaktmästare, någon att ringa, byvaktmästare, äldreombud. Fadderverksamhet, telefonledes eller via internet, värdinna inom boendet, värdinna i huset Blandat boende Uppfattningarna om blandat boende går isär. De som är emot ser en möjlighet i att man bor i olika hus men i samma bostadsområde. Någon vill se små radhus med tvåor och gemensam tvättstuga för de äldre. Bekymmer Många är bekymrade över sin ekonomiska situation och därmed möjligheterna att verkligen välja en bra bostad och miljö. Det handlar oftast om låga pensioner och dyra hyror. I sammanhanget nämns också skattefrågor kopplade till jobbskatteavdraget. Exempel på andra frågor som bekymrar är: -De allt kyligare lägenheterna. Man fryser och vill ha varma och sköna lägenheter. De graderna upplevs som alltför svalt. -Neddragningarna inom äldreomsorgen oroar och debatten kring Carema skrämmer många. Andra synpunkter -Hjälp med snöskottning och gräsklippning skulle underlätta ett fortsatt boende i den egna villan -Bra och fungerande väg- och gatubelysning efterlyses

16 16 -Automatiska telefonsvarare borde förbjudas på de ställen dit äldre ska ringa -Alla äldre vill inte bo kvar hemma, ensamhet är ett stort problem. - Ett SmartSenior, som gäller i alla apotek, och inte bara apoteket Hjärtat. -Några mån/år med sol och sand mellan tårna önskvärt -Låt oss tillsammans hålla ordning och städa i utemiljön Diskussion Resultatet visar att det är hög tid att ta itu med frågan om närhet till dagligvaruhandel. En rimlig önskan är att kunna bestämma över sin mat och själv kunna inhandla den. Man vill helt enkelt leva ett oberoende och bra liv så länge som möjligt. Överhuvudtaget uttrycks en vilja att ha rätten att bestämma över sig själv och rätt att delta i beslut som rör dem själva. Inte heller vill man uppfattas som mottagare av tjänster och insatser för äldre. Den egna kapaciteten och de egna erfarenheterna vill man få ta i bruk. Betydelsen av närhet till dagliga butiker gick också nyligen att läsa i en artikel i DN. Där framhölls att ha hundra meter till en mataffär när man blir gammal är ofta guld värt. Vem/vilka antar utmaningen att tillgodose individens önskemål om att välja och köpa den egna maten? Vem kan och vågar dessutom para samman matfrågan med önskemålen om trädgård för odling av grönsaker och pyssel i trädgården, grill och grillstuga för kvalité och aktivitet i boendemiljön? Uppenbart är att en mattjänst för äldre behöver vara flexibel och utgå från olika upplägg. Centrala aktörer är naturligtvis kommunerna. Alla län har dessutom regeringens uppdrag att förstärka och stödja arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder 1. Till andra intressenter för att hitta hållbara, effektiva och lönsamma lösningar kan räknas Svensk handel, e-handelsföretag, fastighetsägare, Konsumentverket, hälsotekniska centra/organisationer m fl. Andra offentliga och privata inrättningar som skolkök och restaurangutbildningar bör kunna lockas att bli en part. Entreprenör bör finna en utmaning i att pröva sådant som seven-eleven koncept för äldre, eller dylikt. Vårdföretagarna borde också ha intresse av att hitta bra lösningar för sina boenden inom äldreomsorgen. 1 Om utvecklingen och tillgängligheten till dagligvaror skriver Tillväxtanalys i rapporten Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2011 Sedan år 1966 har antalet dagligvarubutiker i landet som helhet minskat med över 23 procent. Och vidare: Utvecklingen varierar mellan olika butiksbutiker och mellan områden. Antalet små eller mindre butiker, s.k. övriga dagligbutiker, har minskat kraftigt under hela mätperioden.

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013 PROs medlemsenkät Medlemmarnas syn på PRO:s verksamhet, samhällsfrågor som rör äldre och den egna livssituationen inklusive boenden. Totalt fick 5 928 medlemmar enkäten under januari 2013. 71 procent svarade,

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935

Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (14) Dnr: ON 16/172 ÄO Omsorgsnämnden Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935 Enkätundersökningen Inför de förebyggande hembesöken till de personer som är födda

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Pynten i Bromölla. Frihet för dig som fyllt 70 år!

Pynten i Bromölla. Frihet för dig som fyllt 70 år! Pynten i Bromölla Frihet för dig som fyllt 70 år! Sjönära, grönska och trevliga grannar Har du fyllt 70 år kan du flytta in i en kooperativ hyresrätt med extra allt på Ivöstrand. Här bor du lugnt och skönt,

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 600 STOCKHOLMARE ÖVER 18 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN 2012 NR 18

STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 600 STOCKHOLMARE ÖVER 18 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN 2012 NR 18 STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 6 STOCKHOLMARE ÖVER 8 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN NR 8 UNDERSÖKNINGSTEKNISK INFORMATION Population och urval: 6 slumpmässigt utvalda stockholmare 8 år eller

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre

Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre Allmänna frågor Kvinna 34 61,8 Man 21 38,2 Total 55 100 Ålder Under 50 år 0 0 50-65 år 4 7,3 Över 65 år 51 92,7 Total 55 100 Bor du ensam?

Läs mer

Välkommen till Ivöstrand!

Välkommen till Ivöstrand! Välkommen till Ivöstrand! För dig som fyllt 70 år och vill b På Ivöstrand bygger vi ett modernt trygghetsboende för dig som är över 70 år. Här bor du lugnt och skönt, nära naturen med strandpromenad, boulebana

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning

Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning Datainsamling Totalt 4 518 svar Adresserat utskick till samtliga med insats -4266 personer. Totalt 2 255 svar = svarsfrekvens

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Äldreomsorg Boende Höör 2016-10-25 Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Demografisk utveckling Ca 2 miljoner pensionärer 65 år och äldre ökar med över 300 000 per år 2030 kommer det att finnas

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Idrott & Hälsa. Lgr11. Kent Andersson, Kumla

Idrott & Hälsa. Lgr11. Kent Andersson, Kumla Idrott & Hälsa Lgr11 Syfte Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

3.4 IDROTT OCH HÄLSA

3.4 IDROTT OCH HÄLSA 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor be tydelse för

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Sammanställning av brukarundersökning inom dagverksamheten Skedala 2012

Sammanställning av brukarundersökning inom dagverksamheten Skedala 2012 1 0495-24 02 68 katarina.dunhage@hultsfred.se Sammanställning av brukarundersökning inom dagverksamheten Skedala 2012 Oktober 2012. 2 Inledning inom äldreomsorgen har haft brukarundersökningar under flera

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Att flytta in i servicebostad

Att flytta in i servicebostad Sid 1(6) Sid 2(6) Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan vara att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har när du bor i en servicebostad.

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel februari Tema: service på landsbygd. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel februari Tema: service på landsbygd. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 1-10 februari 2013 Tema: service på landsbygd Metod: E-enkät 1 88 av 133 har svarat, 66% svarsfrekvens (senaste enkäten 62%) 5 har påbörjat enkäten men ej skickat in. 19 som ej

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

en plats för livet 3 Välkommen till Haga

en plats för livet 3 Välkommen till Haga en plats för livet 3 Välkommen till Haga Haga Tryggghetsboende är beläget i stadsdelen Fredriksdal i Helsingborg. En oas av grönska med fåglar och fjärilar, med närhet till service, vård, butiker och kommunikationer.

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner

Läs mer

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv Sofi Fristedt Leg arbetsterapeut, Specialist i arbetsterapi Doktorand Forskarskolan Hälsa och Välfärd Hälsohögskolan i Jönköping Bakgrund Ökad andel

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun

Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun Särskilda boenden Äldre i Alingsås kommun ska kunna bo tryggt utifrån sina förutsättningar. Trygghet kan vara att bo kvar i sin invanda miljö, att det finns

Läs mer

Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden.

Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden. Rapport Datum 2014-08-27 Sida 1(8) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden. Sammanfattning Cafédialog

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS

Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS GreveGruppens Omvårdnad Delaktighet Trygghet Självständighet Företaget GreveGruppen Omvårdnad erbjuder bostad med särskild service enligt LSS 9.9,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

KVARTERET SÖDERHÖJDEN

KVARTERET SÖDERHÖJDEN KVARTERET SÖDERHÖJDEN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA 120 LÄGENHETER VÄLKOMMEN TILL KVARTERET SÖDERHÖJDEN HAR DU FUNDERAT PÅ ATT BO I JÄRFÄLLA OM INTE, GÖR DET NU. JÄRFÄLLA ÄR ETT LÄTT VAL FÖR DIG SOM VILL BO

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

En enkätundersökning av boendes värderingar

En enkätundersökning av boendes värderingar En enkätundersökning av boendes värderingar Bostadsstiftelsen Signalisten och Hyresgästföreningen Solna 2010-11-03 Sammanfattning Vi har i följande rapport redovisat resultatet av den enkät Hyresgästföreningen

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer