Projektredovisning BOENDEMILJÖ OCH LIVSKVALITE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning BOENDEMILJÖ OCH LIVSKVALITE"

Transkript

1 Projektredovisning BOENDEMILJÖ OCH LIVSKVALITE Förord PRO är en intresseorganisation som ständigt har medlemmarnas bästa för ögonen. En viktig uppgift är att ta tillvara medlemmarnas kunskaper om olika förhållanden och hur de påverkar livssituationen. Uppfattningar och önskemål om boendet och boendemiljön är därför centrala för PRO och medlemmarna. När fler och fler belägg nu finns för att sambandet mellan god livskvalité, aktivitet och delaktighet i samhällslivet är stort växer också behovet av kunskap om de äldres egna förväntningar på boendemiljön för att bibehålla aktivitet. Med medel från Hjälpmedelsinstitutets programuppdrag Bo bra på äldre dar fick PRO en möjlighet att undersöka och stämma av olika uppfattningar om vad som värderas högt i boendemiljön för att bibehålla aktivitet och hälsa med tillagande ålder. Ett resultat från den nu genomförda enkätundersökningen är att närhet till dagligvaruhandel står högst upp på listan när pensionärer sagt sin mening. Förutom värdet av att själv handla sin mat för det med sig en naturlig fysisk aktivitet, som inte ska negligeras. För PRO blir listan ett verktyg för påverkan och opinionsbildning. Distrikt och föreningar har fått basfakta för att agera i sina kommuner och i andra sammanhang. Att intresse finns visar den publicitet som presentationen av undersökningen fick i Kalmar. Guy Lööv Intressepolitisk ombudsman, PRO

2 2 Sammanfattning pensionärer i Haparanda, Storuman, Ragunda, Karlstad, Kalmar och Varberg om boendemiljö och livskvalité Tio-i-topp listan Listan visar vad som är viktigt i boendemiljön som stöd för att hålla kvar aktivitet och kvalité i vardagen. 1. dagligvaruhandel 2. primärvård/vårdcentral 3. Tillgängliga utemiljöer 4. kommunikationer 5. hälsoinriktad omsorg 6. Möjlighet att bo kvar i närområdet 7. Nolltaxa på kollektivtrafiken 8. Möjlighet till motion 9. Gemensam tjänst i boendet för bank, IT mm 10. samhällslokaler På platserna 1-4 när man rangordnar sina absoluta krav i boendemiljön finns: - dagligvaruhandel - primärvård/vårdcentral - Tillgängliga utemiljöer - kommunikation Rangordningen är densamma när man går efter värdeskalan (1-6), som redovisas i listan ovan. Dagligvaruhandel Där man bor värderas närhet till dagligvaruhandeln högst. Man vill själv kunna göra sina inköp. Att ha affären inom gångavstånd tycks dock inte vara den enda tänkbara möjligheten. Man ser alternativ som att få hjälp och skjuts för att ta sig till affären. En annan är närhet till bra kollektivtrafik.

3 3 kommunikationer för att kunna ta sig till affärer själv värderas också högt. Bra kollektivtrafiken i närområdet är huvudsak medan låga taxor säkerligen är önskvärt men frågan om nolltaxa rankas lägre. Kalmar är den kommun som ger högst värde för kommunikationer. Närheten till dagligvaruhandel kopplas ofta till önskemål om närhet till annan service, som apotek och bankomat. Man framför tankar på att detta skulle kunna åstadkommas i mindre gemensamma servicecentra. En lösning på önskemålet om mat efter sina egna önskemål ser man matleveranser från lokala restauranger vara. Rut-avdrag för tjänsteärenden när banker och apotek flyttas bort ses som en möjlighet. Tillgängliga utemiljöer På tredjeplats i rankingen hamnar tillgängliga utemiljöer. Förutom att tryggt kunna röra sig ute i vackra omgivningar tyder mycket på att man vill vara delaktig och ta ansvar för en bra utemiljö. Ett exempel är att ha trädgård med odlingar som man tillsammans vårdar och sköter om. primärvård/vårdcentral Till de fyra högst värderade faktorerna finns också närhet till primärvård/vårdcentral. Med stigande ålder ökar värdet av tillgång till just primärvård/vårdcentral. I Ragunda toppar närheten till primärvård/vårdcentral listan. Sammantaget kan sägas att det råder stor överensstämmelse om vad som är viktigt och som bidrar till aktivitet och bra äldreliv. En viss skiftning i värderingen av de olika faktorerna framträder med stigande ålder. I denna enkät undersökning syns förändringen i och med åldersgruppen år. Generellt är det små skillnader mellan undergruppernas om vad som är viktigt gällande boendemiljö och livskvalité. De yngre lägger större vikt vid de flesta aspekter av boendet än vad de äldre gör. Kvinnorna tycker överlag att alla aspekter av boendemiljön är viktigare än vad männen gör. I Ragunda ger man överlag högre betyg på de olika faktorerna. Som kravställare hamnar man i topp följd av Kalmar och Karlstad.

4 4 Bakgrund I samhället och inom PRO finns olika åsikter och uppfattningar om vad pensionärer behöver för ett bra äldreliv. För att ta reda på och stämma av etablerade uppfattningar om vad äldre själva uppfattar som högt prioriterat i sin vardag sökte PRO medel från Hjälpmedelsinstitutets program Bo bra på äldre. Den stora betydelsen av aktivitet för ett bra åldrande har belagts. Kunskapen om utformningen av bra bostäder och tillgängliga och trygga boendemiljöer är också relativt omfattande. Medan greppet aktivitet för olika personer i olika åldrar bosatta i olika delar av landet är mindre belyst. Dessutom kan konstateras att den enskilde äldres värderingar hitintills inte i tillräcklig utsträckning fått ta plats i samhälls- och boendeplanering. PRO önskade på ett enkelt sätt bidra till kunskap om de äldres rangordning av variabler för bibehållen aktivitet och livskvalité. I och med beviljandet av kronor från Hjälpmedelsinstitutet gavs denna möjlighet. Frågorna PRO ville få belysta var: - Vad i boendemiljön främjar ett bra liv så länge som möjligt? - Vad är det som har betydelse för fortsatt aktivt liv? - Hur kan boendemiljön ge stöd och möjlighet för aktivitet? - Vad i boendemiljön ökar möjligheterna för friskare äldre? Mål Målet med enkätundersökningen var en lista med de önskade faktorerna värderade. En lista som stödjer och ger tyngd åt argumenteringen i till exempel de kommunala pensionsråden. Ett övergripande syfte med ett bättre underlag om de äldres egna önskemål måste anses vara att öka kunskapen påverka och opinionsbilda i olika sammanhang. PRO vill således med hjälp av listan verka för ett effektivt påverkansarbete med medlemmarnas uppfattningar samlade i ett faktaunderlag.. PRO delar synsättet i Hjälpmedelsinstitutets utlysning 2 och menar att det är centralt när syftet är en bättre samhällsplanering där de äldre inkluderas: Det centrala i planeringen för framtidens boenden för äldre måste vara att bostaden och närmiljön kan erbjuda boende i en livsmiljö där det går att känna trygghet, säkerhet, livskvalitet och värdighet hela livet. Trygghet, service, kultur, friluftsliv m m är alla verksamheter som är betydelsefulla för självständighet, sociala relationer, egna aktiviteter m m. Utformning och lokalisering av sådana verksamheter kan därför också beaktas i ansökan.

5 5 De äldres egna insatser efter förmåga och intresse är och kan vara en resurs. Förslag och exempel välkomnas på hur deras resurser kan tillvaratas. Målgrupp Målgruppen är ett urval av PRO-medlemmar. Målgruppens storlek kom att styras av de medel som beviljades. Ambitionen blev att cirka medlemmar skulle erbjudas att svara på enkäten. Metod En enkel och snabbtillgänglig postenkät till cirka medlemmar. Följande tre åldersgrupper har använts: år, och Kön och civilstånd redovisas också. För att komma åt eventuella skillnader i uppfattningar till följd av kommunstorlek och geografisk lokalisering valdes tre mellanstora kommuner/orter och tre mindre glesbygdskommuner/orter. Vad gäller gränsdragningen mellan kommuner och de indelningar som PRO-distrikten utgår ifrån kan det finnas smärre avvikelser, som dock bedöms inte ha någon betydelse för undersökningsresultaten. De utvalda kommunerna blev Haparanda, Storuman, Ragunda, Karlstad, Kalmar och Varberg. En samstämmig uppfattning blev att en postenkät var det mest ändamålsenliga för att nå målgruppen. En ofrånkomlig följd av valet att använda en postenkät blev att undersökningen fördyrades i förhållande till en webbenkät. Tidsplan Hösten 2011 Årsskiftet 1022/12 Januari Februari och mars April och maj Enkätens innehåll och utformning tas fram och förankras Layout och tryck av enkäten Kuvertering och utskick Enkäten besvaras Bearbetning av svar och scanning enkäten samt slutredovisning

6 6 Projektets genomförande Upptakt Under hösten 2011 togs fram ett underlag till enkät. Enkätens utformning och projektets genomförande diskuterades sedan på ett upptaktsmöte i början av december. Upptaktsmötet inleddes av PRO:s ordförande Curt Persson. Därefter presenterade Ingela Sedin Nilsson från Hjälpmedelsinstitutet, institutets programuppdrag Bo bra på äldre dar och gav en orientering om pågående förändringar och synsätt kring boende och boendemiljö. Med på dagen fanns 1-2 deltagare från de sex PRO-distrikten som ingick i undersökningen samt Guy Lööv och Annie Persson från projektledningen. Beslut fattades om vilka faktorer som skulle bli föremål för värdering och rangordning. Enkäten Efter mötet i december färdigställdes enkätfrågorna i samverkan med representanterna från de aktuella distrikten, som också fick ta ställning till enkätens layout. Antalet faktorer fastställdes till 14 stycken, som skulle värderas enligt följande skala: 1 inte önskvärt 2 oviktigt 3 ganska viktigt 4 viktigt 5 mycket viktigt 6 ett absolut krav De 14 faktorerna var: Boendemiljö planerad för möjligheter att bo kvar i närområdet Flexibla boendelösningar som gör det möjligt att bo kvar i en bekant invand boendemiljö Blandat boende med unga, äldre och barnfamiljer integrerat med trygghetsboende och vård- och omsorgsboende (särskilt boende) Tillgängliga utemiljöer att njuta av, promenera och vila i, och som känns trygga och är säkra samhällslokaler för föreningsverksamhet övernattningslägenhet för att ta emot anhöriga, barn, barnbarn och vänner för dem som bor i lägenhet Möjlighet till motion, gym, frisör, fotvård, massage, naprapat i närmiljön möteslokaler för kultur och ny kunskap teater och musik, högläsning, trädgårdsarbete, föreläsningar och diskussionskvällar dagligvaruhandel

7 7 matställe primärvård/vårdcentral hälsoinriktad omsorg inom boendet där du kan få information och råd om hälsa med möjlighet till provtagning, lån av hjälpmedel, uppföljning av mediciner med mera kommunikationer Nolltaxa på kollektivtrafiken i närområdet Tillgång till en gemensam tjänst inom boendet frö bank- och postärenden samt annan IT och teknik i hemmet. Enkäten avslutades med en öppen fråga. Där de svarande uppmanades att lämna sina synpunkter på hur boendemiljön ska se ut för att vara aktiv, behålla hälsan och leva ett bra äldreliv. Enkäten skickades ut i månadsskiftet januari/februari. Den 5 mars sattes som sista svarsdatum. För att också nå den i stora gruppen finsktalande i Haparanda kompletterades enkäten med information på finska om var och när det var möjligt att få hjälp med att besvara enkäten. Enkäten bifogas. Under tiden fram till sista svarsdatum hade projektledningen kontakt med distrikten som i sin tur uppmanade medlemmarna att svara på enkäten. Svarsfrekvens För svarsfrekvensen sattes målet att nå upp till närmare 60 procent. Förhoppningen var att pensionärsgruppen skulle kunna nå en bättre svarsfrekvens än vad som har blivit det vanliga, runt 45 procent för postenkäter (enligt det företag (K2) som anlitades för bearbetning av enkätsvaren). Inom den utsatta tiden, med en viss fördröjning, svarade personer. Den totala försvarsfrekvensen blev ca 45 procent. Svarsfrekvensen i de sex områdena blev: Haparanda 39% (264 svar) Storuman 47% (164) Ragunda 44% (331) Karlstad 49% (1601) Kalmar 35% (1205) Varberg 55% (900) 1833 män och 2556 kvinnor besvarade enkäten. Civilstånden för dessa var: Gifta: 2382 personer Ogifta: 924 personer Änka/änkling: 1075 personer Åldersfördelning i de tre ålderklasserna var: år: 1177

8 år: år: 987 Därutöver har ett antal personer under 60 år besvarat enkäten. Inräknas dessa finns i åldersgruppen upp till 28-29: 1193 personer.

9 9 Resultat (En powerpoint-presentation av enkätresultaten bifogas.) Man anser att de flesta boendefrågorna är av betydelse Nedan redovisas samtliga 14 faktorerna med andel absolut krav och snittbetyg. Faktorer Andel i % Snittbetyg (1-6) Möjlighet att bo kvar 19 4,7 Blandat boende 9 4,1 Tillgängliga utemiljöer 33 5,1 samlingslokaler 11 4,2 övernattningslägenhet 12 3,9 Möjlighet till motion mm 16 4,5 möteslokaler 7 4,0 dagligvaruhandel 41 5,2 matställe 14 4,2 primärvård/vårdcentral 39 5,1 hälsoinriktad omsorg 24 4,7 kommunikationer 33 5,0 Nolltaxa på kollektivtrafiken 32 4,6 Gemensam tjänst i boendet för bank, IT mm 17 4,4 Om man tittar på vilka faktorer som upplevs som inte önskvärda eller oviktiga anser 17 procent att närhet till övernattningslägenhet är en sådan faktor och 10 procent att nolltaxa på kollektivtrafiken är inte önskvärt eller oviktigt. Hur det ser ut för samliga faktorer vad gäller icke önskvärt eller oviktigt visas i tabellen nedan. Faktorer Icke önskvärd andel i % Oviktigt andel i % Summa Möjlighet att bo kvar Blandat boende Tillgängliga utemiljöer samlingslokaler övernattningslägenhet Möjlighet till motion mm möteslokaler dagligvaruhandel matställe primärvård/vårdcentral hälsoinriktad omsorg kommunikationer Nolltaxa på kollektivtrafiken Gemensam tjänst i boendet för bank, IT mm 4 5 9

10 10 dagligvaruhandel hamnar överst på listan Allra högst värderas närhet till dagligvaruhandel. Det gäller för såväl män som kvinnor. Det gäller också oberoende av om man är gift, ogift eller änka/änkling. dagligvaruhandel rankas också högst av dem i åldern upp till och med 79 år. Därefter prioriteras högst närhet till primärvård/vårdcentral. Varberg, Kalmar och Karlstad sätter också närhet till dagligvaruhandel högst på listan. Medan man i Haparanda och Storuman värderar tillgängliga utemiljöer mest. Ragunda har närhet till primärvård/vårdcentral högst på listan. Tätt efter första placerade, närhet till dagligvaruhandel, följer faktorerna närhet till primärvård/vårdcentral och tillgängliga utemiljöer. Tio-i-topp Tio-i-topp listan över vad man anser som ett absolut krav i boendemiljön och faktorerna rangordade efter snittbetyg visar att placeringarna på platserna 1-4 är desamma. Rang- Andel absolut krav Snittbetyg (1-6) ordning 1 dagligvaruhandel dagligvaruhandel 2 primärvård/vårdcentral primärvård/vårdcentral 3 Tillgängliga utemiljöer Tillgängliga utemiljöer 4 kommunikationer kommunikationer 5 Nolltaxa på kollektivtrafiken hälsoinriktad omsorg 6 hälsoinriktad omsorg Möjlighet att bo kvar i närområdet 7 Möjlighet att bo kvar i närområdet Nolltaxa på kollektivtrafiken 8 Gemensam tjänst i boendet för bank, Möjlighet till motion IT m m 9 Möjlighet till motion Gemensam tjänst i boendet för bank, IT mm 10 matställe samhällslokaler I rangordningen efter snittbetyg - hamnar nolltaxa på kollektivtrafiken först på sjunde plats efter närhet till hälsoinriktad omsorg och möjlighet att bo kvar i närområdet - möjlighet till motion åker upp en plats och flyttar ned gemensam tjänst i boendet till plats 9. - närhet till matställe får lämna tio i topp listan och i stället ge plats för närhet till samhällslokaler.

11 11 Skillnader i åldersgruppernas värderingar De yngre lägger större vikt vid de flesta aspekter av boendet än vad de äldre gör. Med stigande ålder höjs rangordningen av närhet till primärvård/vårdcentral. I åldersgruppen år anses närhet till primarvård/vårdcentral viktigast. dagligvaruhandel, tillgängliga utemiljöer och närhet till kommunikationer förlorar också i värde med stigande ålder. Rangordning av faktorer som fått snittbetyget 5,0 eller högre i de olika åldersgrupperna: Faktorer -69 år snittbetyg år snittbetyg 80-99år Snittbetyg 5,2 5,2 5,0 dagligvaruhandel Tillgängliga utemiljöer 5,2 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 primärvård/vårdcentral kommunikationer 5,1 5,0 4,8 Förutom skillnaderna i värderingen av Tillgängliga utemiljöer och Närhet till kommunikation värderar de yngre Gemensam tjänst i boendet för bank, Möteslokaler för kultur etc och övernattningslägenhet något högre i förhållande till den äldsta åldersgruppen jämfört de skillnader som finns överlag mellan åldersgrupperna. Skillnader mellan män och kvinnor Kvinnorna tycker överlag att alla aspekter av boendemiljön är viktigare än vad männen gör. Kvinnorna synes ställa högre krav och/eller ha högre förväntningar i dessa frågor. När männen och kvinnorna värderar de olika faktorerna blir rangordningen densamma. Faktorer Männens snittbetyg Kvinnornas snittbetyg 5,1 5,2 dagligvaruhandel Tillgängliga utemiljöer 5,0 5,1 5,0 5,1 primärvård/vårdcentral kommunikationer 5,0 5,0

12 12 De avvikelser (avvikelserna är små och förändrar inte ordningen) som finns i värderingen handlar om (M/Kv): -Möjlighet till motion etc,(4,4/4,6) - samhällslokaler (4,1/4,3), -Möteslokaler för kultur etc (3,8/4,1) och - övernattningslägenhet (3,8/4,0). Skillnader på grund av civilstånd Små skillnader också i värdering av boendefrågorna beroende på civilstånd Faktorer dagligvaruhandel Tillgängliga utemiljöer primärvård/vårdcentral kommunikationer Gifta snittbetyg Ogifta snittbetyg Änka/änkling Snittbetyg 5,2 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 4,9 5,0 Vad gäller den gemensamma tjänsten i boendet finns en viss nyans till att gifta värderar denna högre än ogifta och änkor/änklingar. Geografiska skillnader i åsikterna Skillnaderna är små till följd av geografin. I Ragunda ger man överlag högre betyg på de olika faktorerna. Som kravställare hamnar man i topp följd av Kalmar och Karlstad. Det högsta värdet 5,2 ger Ragundaborna till närhet till primärvård/vårdcentral och dagligvaruhandel. Samma höga betyg ger Kalmar och Karlstad till dagligvaruhandel. Tillgängliga utemiljöer värderas högt av kommuninvånarna i Haparanda och Storuman. Medan närhet till allmänna kommunikationer får högst värde i de två största kommunerna; Karlstad och Kalmar. Haparanda 1. Tillgängliga utemiljöer (5,1) 2. primärvård/vårdcentral (5,0) 3. dagligvaruhandel (5,0) Storuman

13 13 1. Tillgängliga utemiljöer (5,0) 2. primärvård/vårdcentral (5,1) 3. dagligvaruhandel (5,1) Ragunda 1. primärvård/vårdcentral (5,2) 2. dagligvaruhandel (5,2) 3. Tillgängliga utemiljöer (5,0) Karlstad 1. dagligvaruhandel (5,2) 2. primärvård/vårdcentral (5,1) 3. Tillgängliga utemiljöer (5,1) 4. kommunikationer (5,0) Kalmar 1. dagligvaruhandel (5,2) 2. primärvård/vårdcentral (5,1) 3. kommunikationer (5,1) 4. Tillgängliga utemiljöer (5,0) Varberg 1. dagligvaruhandel (5,1) 2. Tillgängliga utemiljöer (5,1) 3. primärvård/vårdcentral (5,0) Egna synpunkter Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenten uppmanades att skriva ned sina egna synpunkter på hur boendemiljön ska se ut för att fortsätta att vara aktiv, behålla hälsan och leva ett bra äldreliv. Uppskattningsvis tog knappt en fjärdedel den chansen. Unga pensionärer Många upplever sig som unga pensionärer och har svårt att bedöma sina önskemål om 5, 10 eller 15 år. Frågorna i enkäten upplevs därför inte vara riktigt relevanta för friska pensionärer. Äldres rätt att bestämma Många av dem som svarat på den öppna frågan slår fast att möjligheterna till ett självständigt liv är grundläggande. Det gör att man vill ha möjlighet och rätt att bestämma över sig själv. Det gör i sin tur att man vill att planeringen av bostäder och boendemiljö har de äldres aktiva deltagande i fokus. Man menar vidare att hänsyn måste tas till olika livsvillkor. Det är viktigt att uppmärksamma förändrade prioriteringar som följer med stigande ålder, som till exempel yngre pensionärer kontra de över 80 år.

14 14 Tillfreds Många tycks vara tillfreds med livet. Tillfredställelsen hänger för många ihop med att kunna använda sin bil. Bilen sägs ge frihet att bo kvar, ha rörlighet, tillgång till natur och social samvaro. 83 år kör bil och motionerar varje dag Tankar om äldrelivet Nedan några exempel på hur man ser på sitt eget äldreliv: Jag anser att bästa förutsättningar att bibehålla hälsan är att bo i eget hus på landet. Dessutom skall man se till att ha aktiviteter, som innebär kroppslig ansträngning och mental träning. Utevistelse är också bra. Jag bor kvar i mitt eget hus så länge jag kan och vill. Mat lagar jag själv, bra möjligheter till motion och det jag behöver. Känner mig som 40-åring. Vacker natur. Tyst och stilla. Vill inte höra trafikbuller. Nära till vatten. Vill höra fågelsång. Bra om man har närhet till fiskevatten. Jag önskar och hoppas att min boendemiljö kommer att vara i ett lugnt och trivsamt område. Att man kan vistas utomhus för promenader mm. Att det finns aktiviteter på boendet. Att man kan äta och fika gemensamt med andra. Att sjukvård/läkarvård finns med rehabilitering. Som vi nu har det (stressfritt). Pensionärsvänliga bostäder i centrum mot naturnära. Lugna områden. Lugnt och fridfullt. Vi bor fn med 4 km till brevlådan och närmaste granne med mkt vackert läge vid Umeälven. Vi trivs!! Vill bo hemma så länge det är möjligt. Ha friheten att gå ut när man vill och träffa vänner. Ett aktivt liv så länge hälsan tillåter är nr 1. Ett gemensamt servicecentra mitt i samhället, närhet till allmän service, som numera inte finns. Ex post, vårdpersonal på plats, bankärenden, datahjälp m m. Dagligvaruhandeln och servicen, som försvann Flera lyfter fram frågan om nedläggningarna av affärer, service och samlingslokaler. Tydligt beskrivs upplevelsen av att inte längre kunna klara sig själv minskar när mataffären försvinner.

15 15 Hur den viktiga aktiviteten att själv kunna sköta sina inköp ska organiseras finns det olika uppfattningar om. Några exempel är - att ha gångavstånd till mataffär och apotek - att få hjälp och skjuts att handla - att ta sig till mataffären själv - att ha tillgång till bra kollektivtrafik - att pensionärer med hjälpmedel åker grattis på bussar och tåg (jfr resande med barnvagn) Någon ser matleverans från lokala restauranger, som en höjlighet. Organisatoriskt vill man se gemensamma servicecentra. En idé är att ha rutavdrag för tjänsteärenden när banker och apotek flyttar bort. Många egna förslag på aktiviteter I svaren uttrycks många önskemål på aktiviteter och tillägg i boendemiljön, som kan tänkas höja värdet i boendet. Några exempel är: inbyggd pergola, körsång, busskurer, bastu, mikrovågsugn som standard istället för diskmaskin, yoga, gympa, träffpunkt, stavgång, diverse odlingar, trädgård, bredband och larm, rabatter, simning, billigt fik, styrketräning, fin utemiljö ex trädgård för odling av grönsaker, grill, grillstuga, lekpark/aktivitetspark för äldre, elljusspår, pyssel i trädgården. Bovärd Någon form av kontakt i boendet efterfrågas. Man talar om hustomte, bovärd, faddrar, kontaktperson, trygghetsvärdar, vaktmästare, någon att ringa, byvaktmästare, äldreombud. Fadderverksamhet, telefonledes eller via internet, värdinna inom boendet, värdinna i huset Blandat boende Uppfattningarna om blandat boende går isär. De som är emot ser en möjlighet i att man bor i olika hus men i samma bostadsområde. Någon vill se små radhus med tvåor och gemensam tvättstuga för de äldre. Bekymmer Många är bekymrade över sin ekonomiska situation och därmed möjligheterna att verkligen välja en bra bostad och miljö. Det handlar oftast om låga pensioner och dyra hyror. I sammanhanget nämns också skattefrågor kopplade till jobbskatteavdraget. Exempel på andra frågor som bekymrar är: -De allt kyligare lägenheterna. Man fryser och vill ha varma och sköna lägenheter. De graderna upplevs som alltför svalt. -Neddragningarna inom äldreomsorgen oroar och debatten kring Carema skrämmer många. Andra synpunkter -Hjälp med snöskottning och gräsklippning skulle underlätta ett fortsatt boende i den egna villan -Bra och fungerande väg- och gatubelysning efterlyses

16 16 -Automatiska telefonsvarare borde förbjudas på de ställen dit äldre ska ringa -Alla äldre vill inte bo kvar hemma, ensamhet är ett stort problem. - Ett SmartSenior, som gäller i alla apotek, och inte bara apoteket Hjärtat. -Några mån/år med sol och sand mellan tårna önskvärt -Låt oss tillsammans hålla ordning och städa i utemiljön Diskussion Resultatet visar att det är hög tid att ta itu med frågan om närhet till dagligvaruhandel. En rimlig önskan är att kunna bestämma över sin mat och själv kunna inhandla den. Man vill helt enkelt leva ett oberoende och bra liv så länge som möjligt. Överhuvudtaget uttrycks en vilja att ha rätten att bestämma över sig själv och rätt att delta i beslut som rör dem själva. Inte heller vill man uppfattas som mottagare av tjänster och insatser för äldre. Den egna kapaciteten och de egna erfarenheterna vill man få ta i bruk. Betydelsen av närhet till dagliga butiker gick också nyligen att läsa i en artikel i DN. Där framhölls att ha hundra meter till en mataffär när man blir gammal är ofta guld värt. Vem/vilka antar utmaningen att tillgodose individens önskemål om att välja och köpa den egna maten? Vem kan och vågar dessutom para samman matfrågan med önskemålen om trädgård för odling av grönsaker och pyssel i trädgården, grill och grillstuga för kvalité och aktivitet i boendemiljön? Uppenbart är att en mattjänst för äldre behöver vara flexibel och utgå från olika upplägg. Centrala aktörer är naturligtvis kommunerna. Alla län har dessutom regeringens uppdrag att förstärka och stödja arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder 1. Till andra intressenter för att hitta hållbara, effektiva och lönsamma lösningar kan räknas Svensk handel, e-handelsföretag, fastighetsägare, Konsumentverket, hälsotekniska centra/organisationer m fl. Andra offentliga och privata inrättningar som skolkök och restaurangutbildningar bör kunna lockas att bli en part. Entreprenör bör finna en utmaning i att pröva sådant som seven-eleven koncept för äldre, eller dylikt. Vårdföretagarna borde också ha intresse av att hitta bra lösningar för sina boenden inom äldreomsorgen. 1 Om utvecklingen och tillgängligheten till dagligvaror skriver Tillväxtanalys i rapporten Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2011 Sedan år 1966 har antalet dagligvarubutiker i landet som helhet minskat med över 23 procent. Och vidare: Utvecklingen varierar mellan olika butiksbutiker och mellan områden. Antalet små eller mindre butiker, s.k. övriga dagligbutiker, har minskat kraftigt under hela mätperioden.

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden.

Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden. Rapport Datum 2014-08-27 Sida 1(8) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden. Sammanfattning Cafédialog

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

en plats för livet 3 Välkommen till Haga

en plats för livet 3 Välkommen till Haga en plats för livet 3 Välkommen till Haga Haga Tryggghetsboende är beläget i stadsdelen Fredriksdal i Helsingborg. En oas av grönska med fåglar och fjärilar, med närhet till service, vård, butiker och kommunikationer.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS

Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS Bostad med särskild service Daglig verksamhet Enligt LSS GreveGruppens Omvårdnad Delaktighet Trygghet Självständighet Företaget GreveGruppen Omvårdnad erbjuder bostad med särskild service enligt LSS 9.9,

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se 1 (3) 2009-07-13 Tjänsteskrivelse Dnr 09/93 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius

Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius sid 1 (8) Tid och plats Torsdag den 21 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Kronoparkssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Övriga Maria Ohlsson, ordf, kommunstyrelsen Håkan Holm, kommunstyrelsen Anita Svensson Nilsson,

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Sävast Byautveckling i samarbete med Bodens kommun För frågor kontakta David Sundström, projektledare för Framtidens seniorboende tel 070 657 4280,

Läs mer