INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM"

Transkript

1 RAPPORT 2015:4 INTEGRATIONS- MOTORN STOCKHOLM STOCKHOLM DRIVER INTEGRATIONEN

2 STOCKHOLM ÄR RIKETS INTEGRATIONS- MOTOR STOCKHOLMSREGIONEN VÄXER NÄST SNABBAST I EUROPA, MYCKET TACK VARE DEN ÖKADE INVANDRINGEN. SAMTIDIGT BLIR SYSSELSÄTTNINGSGAPET MELLAN UTRIKES- OCH SVENSK- FÖDDA ALLT MINDRE. Länet växer med två fullsatta SLbussar per dag. En av dessa bussar utgörs av utrikes födda. I december 2014 var utrikes födda personer folkbokförda i länet. Det är 23 procent av länets alla invånare. Nästan var fjärde sysselsatt är född i ett annat land. Betydelsen av invandring för befolkningstillväxten i Stockholm är sannolikt underskattad. I en nyligen lanserad rapport, Stockholmsregionens utmaningar (2014:7), visade Handelskammaren att inrikes flyttnetto till 59 procent bestod av utrikes födda personer, vilket är en avspegling av hur flyktingmottagandet är organiserat. Flyktingmottagningarna är nästan uteslutande förlagda utanför huvudstadsregionen. I samband med att flyktingarna får uppehållstillstånd tenderar de i hög utsträckning att flytta till Stockholm. Integration är en fråga som med fog dominerar den politiska agendan. Handelskammaren har genomfört en analys av ny statistik för tioårspe- 2 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

3 rioden i Stockholms län. Målet är att genom den mest tillförlitliga statistik som finns tillgänglig visa hur integrationen i Stockholms län 1 har utvecklats under de gångna tio åren. Vad är då integration, till att börja med? För Statistiska centralbyrån (SCB) är det ett samlingsbegrepp för jämförelser mellan personer som är födda inom och utanför Sverige gränser inom följande områden: arbetsmarknad, inkomst, utbildning, hälsa och demokrati (valdeltagande och politisk representation). Ju mindre skillnad inom dessa fem, desto bättre är integrationen. I den här rapporten tittar vi närmare på de fyra första parametrarna. Vårt fokus ligger uteslutande på Stockholms län. Tre av fyra indikatorer som vi undersöker uppvisar bättre resultat i slutet av tioårsperioden än i dess början. Den positiva utvecklingen går långsamt, men den går åt rätt håll. 1 Ibland modifieras tidsperioden beroende på tillgängligheten av data. Det finns till exempel data för arbetsmarknaden till och med 2014, medan senaste data för ohälsotalen är från Av konsekvensskäl går vi i det senare fallet tillbaka till 2003, eftersom syftet med analysen är att studera den senast tillgängliga tioårsperioden. Utrikes födda i länet arbetar fler timmar per vecka än inrikes födda, och har gjort det under merparten av den studerade tioårsperioden. Vi kan även se att andelen utrikes födda personer i arbete har ökat i Stockholms län. Skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda, det så kallade sysselsättningsgapet, har minskat över tioårsperioden. Både vad gäller sysselsättningsgrad och arbetslöshet presterar Stockholms län betydligt bättre än riket i övrigt. I samband med att flyktingar får uppehållstillstånd tenderar de i hög utsträckning att flytta till Stockholm. Årsinkomsterna utvecklas åt rätt håll. Dessa är tydligt högre 2012 jämfört med Inkomsterna har ökat för såväl inrikes som utrikes födda, dock något mindre för de sistnämnda. Skolresultaten, och därmed behörigheten till gymnasium och högskola, är den indikator som trendmässigt försämrats sedan Ohälsotalen, ett mått på utbetalda sjukdagar från socialförsäkringen, har sjunkit stadigt för såväl utrikes som inrikes födda sedan Det går att ifrågasätta takten med vilken integrationen fortskrider, eller det glapp som kvarstår mellan inrikes och utrikes födda. Men i ljuset av den utdragna lågkonjunkturen och det höga flyktingmottagandet som den studerade perioden präglats av är vår helhetsbedömning att integrationen i Stockholms län går åt rätt håll. Dessutom visar analysen tydligt att Stockholm har agerat som hela rikets integrationsmotor. Med rätt bostadspolitik samt högre investeringar i infrastruktur och skolväsende kan vi lägga till ytterligare hästkrafter, och säkerställa att motorn presterar väl även i framtiden. 3

4 FYRA FÖDELSE- REGIONER Invånarna i Stockholms län delar vi oftast in i fyra olika födelseregioner, i enlighet med SCB:s standardmetod. DE FYRA FÖDELSEREGIONERNA ÄR: SVERIGE avser personer födda i Sverige, även kallade inrikes födda. NORDEN EXKLUSIVE SVERIGE består av personer födda i Norge, Finland, Island och Danmark (fortsättningsvis kallad Norden). EU/EFTA EXKLUSIVE NORDEN personer födda i EU:s medlemsländer samt EFTA 2 -staterna utanför Norden (fortsättningsvis kallad EU). VÄRLDEN EXKLUSIVE EU/EFTA personer födda i alla länder utanför Europa, och inom Europa men utanför EU och EFTA (fortsättningsvis kallad Världen). 2 European Free Trade Association, som består av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. 4 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

5 Födelseregion innebär alltså att en person är född i denna region men i dag folkbokförd i Sverige. Medborgarskap har ingen betydelse för definitionen. Födelseregionerna kommer fortsättningsvis att benämnas som Sverige, Norden, EU och Världen. Detta i syfte att göra texten mer lättläst. Viktigt att påminna om är att exempelvis födelseregion EU avser EU- och EFTA-länder exklusive födelseregion Norden, på samma sätt som födelseregion EU exkluderas i födelseregion Världen. Grupperingen efter födelseregioner är befogad eftersom människor som utvandrar från samma land eller region tenderar att följa samma mönster i integrationsprocessen. Om invandrare från en region klarar integrationsprocessen bättre än invandrare från en annan är det mycket värdefullt att få det konstaterat, inte minst i syfte att rikta skräddarsydda resurser dit de behövs mest. INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 5

6 Sysselsättningen utvecklas åt rätt håll för alla Skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i Stockholms län, det så kallade sysselsättningsgapet, har minskat över tioårsperioden. Sysselsättningsgraden har ökat för alla, oavsett var de kommer ifrån. År 2005 hade de utrikes födda en sysselsättningsgrad på 62,3 procent, som sedan dess har ökat till 64,8 procent år Sysselsättningen för de inrikes födda i Stockholms län har ökat från 71,2 procent år 2003 till 72,4 procent år 2014, det vill säga med 1,2 procentenheter. När andelen förvärvsarbetande jämförs med riket är resultatet för Stockholms län under alla år bättre än riket i övrigt. Sysselsättningsgraden i sig räcker inte för att konstatera att de utrikes föddas situation på arbetsmarknaden har blivit bättre. Parameterns beståndsdelar måste studeras var för sig och i relation till varandra. Att sysselsättningsgraden har ökat kan bero på ökat antal sysselsatta utrikes födda i absoluta tal, eller en minskad befolkning i absoluta tal. Vi har redan konstaterat att det senare inte är fallet. KRAFTIG ÖKNING I figur 1 nedan ser vi utvecklingen av sysselsatta utrikes födda i absoluta tal. Antalet utrikes födda med sysselsättning har ökat från år 2005 till år 2014, en ökning med 48 procent. Motsvarande ökning för inrikes födda är 12 procent, från till Den långsiktiga trenden är att utrikes födda utgör en allt större andel av antalet sysselsatta. År 2005 utgjorde utrikes födda 19 procent av samtliga sysselsatta i Stockholms län. I slutet av 2014 var nästan var fjärde sysselsatt född i ett annat land. Utrikes födda ansvarar för i stort sett hela sysselsättningsökningen (netto) i Stockholms län under det senaste året. 3 Ökning av antal sysselsatta utrikes födda i absoluta tal jämfört med inrikes födda 12 % 48 % 3 Länsstyrelsen Stockholm (februari 2015), Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi, s. 7. Figur 1. Andel förvärvsarbetande inrikes och utrikes födda i Stockholms län, samt utrikes födda i riket Procent Utrikes födda Inrikes födda Utrikes födda riket KÄLLA: SCB (AKU) 6 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

7 Figur 2. Antal sysselsatta i absoluta tal i Stockholms län tal Utrikes födda Inrikes födda KÄLLA: SCB (AKU) INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 7

8 Utrikes födda arbetar mer än inrikes födda Analysen ovan ger vid handen att sysselsättningen för utrikes födda i Stockholms län har utvecklats positivt. Fortfarande vet vi dock inte vilken form denna sysselsättning har. I vissa fall är det tillräckligt att en person arbetar en timme i veckan för att klassas som sysselsatt av SCB. Vissa politiska åtgärdsprogram flera särskilt utformade för utrikes födda räknar deltagare som sysselsatta. Därför är det angeläget att i möjligaste mån utröna i vilken utsträckning den ökade sysselsättningen kan härledas till ökat deltagande bland utlandsfödda i liknande program, samt studera antalet arbetade timmar. I figur 3 nedan tittar vi på det genomsnittliga (totala) antalet arbetade timmar per vecka för utrikes och inrikes födda i Stockholms län. Vi kan se att antalet arbetade timmar har ökat för bägge grupper. För utrikes födda har den ökat med 50 procent under den studerade perioden, för inrikes födda med tio procent. BETYDANDE ÅTERHÄMTNING I figur 4 på följande sida ser vi att utrikes födda arbetar fler timmar per vecka än inrikes födda. Vi kan även se en betydande återhämtning efter den stora finanskrisen 2009, som slutade med att utrikes födda gått om inrikes födda i antalet arbetade timmar per sysselsatt. Den snabba återhämtningen vittnar delvis om arbetsmarknadens återhämtningskapacitet. År 2012 arbetade utrikes och inrikes födda nästan lika mycket, och därefter har gapet återigen vidgats till de utrikes föddas fördel. Figur 3. Totala antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka i Stockholms län Miljontals timmar Utrikes födda Inrikes födda KÄLLA: SCB 8 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

9 Figur 4. Totala antalet arbetade timmar i veckan per sysselsatt i Stockholms län 31,50 31,00 Timmar per vecka 30,50 30,00 29,50 29,00 28, Utrikes födda Inrikes födda KÄLLA: SCB INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 9

10 FÖRST ATT GÅ För att komplettera bilden tittar vi även på vilken anställningsform de utrikes födda i Stockholms län har; mer specifikt jämför vi andelen fast anställda bland inrikes och utrikes födda. Jämförelsen visar att andelen utrikes födda med fast anställning är samma 2005 som i slutet av Eftersom andelen inrikes födda med fast anställning har gått ner från 77 till 74 procent har även gapet mellan inrikes och utrikes födda minskat. I figur 5 framgår även tydligt att utrikes födda drabbas värst vid ekonomiska kriser, vilket tappet år 2009 visar. Då sjönk andelen fast anställda med fyra procentenheter, medan motsvarande tapp för inrikes födda var en procentenhet. Under samma period skedde, som tidigare nämnts, en drastisk ökning i arbetade timmar bland utrikes födda. Öppna arbetslösheten sjunker Arbetslösheten har minskat under tioårsperioden, och minskningen är mest påtaglig bland inrikes födda. Den öppna arbetslösheten för inri- Figur 5. Andel med fast anställning i Stockholms län 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% Utrikes födda Inrikes födda KÄLLA: SCB 10 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

11 kesfödda har minskat med 2,8 procentenheter, till en arbetslöshet på fyra procent Även för den grupp som är mest drabbad av hög arbetslöshet personer födda utanför Europa går utvecklingen åt rätt håll. Den uppvisar en 2,2 procentenheter lägre arbetslöshet under motsvarande period, en minskning från 13,4 procent till 11,2 procent. Arbetslösheten är genomgående högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Totalt uppgår antalet arbetslösa utrikes födda till personer, vilket är knappt hälften av samtliga arbetslösa. I figur 6 nedan ser vi att födelseregion Världen ligger på en väsentligt cirka fem procentenheter högre nivå än övriga födelseregioner. UTRIKES FÖDDA VARSLAS Vi ser även att kurvorna följer samma mönster, och återigen märks en tendens till större svängningar för födelseregion Världen i jämförelse med de andra födelseregionerna. Det innebär att en chock i form av en stor finanskris, som den år 2008, leder till att fler utrikes än inrikes födda varslas. Dessutom ser vi att arbetslösheten för utrikes födda genomgående är lägre i Stockholms län än i övriga riket. Arbetslösheten kan minska antingen till följd av ett minskat antal arbetslösa i absoluta tal, eller på grund av en minskad arbetskraft. I december 2014 fanns det öppet arbetslösa och sökande i arbetsmarknadsprogram utrikes födda i Stockholms län. Det är en minskning med 1,2 procent jämfört med samma kvartal året före. 4 I figur 7 på nästa sida tar vi en titt på den andra faktorn som bestämmer arbetslösheten, nämligen storleken på arbetskraften av utrikes födda i absoluta tal. Vi kan se att arbetskraften har ökat i absoluta tal. Vår utmaning är dock precis som rikets att öka arbetskraftsutbudet. Av 4 Arbetsförmedlingen utrikes födda kvinnor i befolkningen är sysselsatta och arbetslösa. De resterande står utanför arbetsmarknaden, alltså 29 procent av den totala utrikes födda populationen. Den höga andelen utrikes födda kvinnor utanför arbetskraften förklarar delvis varför arbetslösheten inte är högre för denna grupp. 5 Det finns ingen regional statistik som delar in gruppen ej i arbetskraften. Åren ökade på riksplanet antalet utrikes födda utanför arbetskraften i åldern (16 64) med och uppgick till år 2013, alltså 24,2 procent av de utrikes födda. Den största andelen (36 procent) uppgav att de var sjuka, och den näst största kategorin utgjordes av heltidsstuderande (32,8 procent). 6 5 Länsstyrelsen Stockholm, Läget i länet februari 2015, s. 9 6 SCB 2014, Utrikes föddas arbetsmarknadssituation Figur 6. Andelen öppet arbetslösa i Stockholms län efter födelseregioner, jämfört med motsvarande statistik för utomeuropeiskt födda i övriga riket Procent Sverige Norden EU Världen Stockholms län Världen Riket KÄLLA: SCB INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 11

12 Figur 7. Arbetskraften i absoluta tal i Stockholms län tal Utrikes födda Inrikes födda KÄLLA: SCB (AKU) Figur 8. Andelen utrikes födda i arbetsmarknadsprogram i Stockholms län jämfört med motsvarande andel för utomeuropeiskt födda i riket Procent Sverige Norden EU Världen Stockholms län Världen Riket KÄLLA: SCB 12 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

13 Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU, klassas en intervjuperson som sysselsatt genom sitt deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program enbart om denna deltar i arbetsplatsens produktion av varor och tjänster. Deltagaren måste få lön från företaget där denna arbetar, och den kan vara delvis subventionerad från det offentliga. Några program som klassificeras som sysselsättning är: instegsjobb, nystartsjobb, anställning med lönebidrag och Samhall. I figur 8 kan vi se att andelen utomeuropeiskt födda som deltar i arbetsmarknadsprogram har ökat i Stockholms län. Till exempel ökade antalet sökande till arbetsmarknadsprogram från i december 2013 till i december 2014, en ökning med 5,5 procent. I riket är andelen utrikes födda som deltar i arbetsmarknadsprogram betydligt större. 7 År 2013 var andelen utomeuropeiskt födda i arbetsmark- 7 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsdata Antalet sökande till arbetsmarknadsprogram har ökat med 5,5 % nadsprogram hela två procentenheter högre än i Stockholms län. Andelen långtidsarbetslösa minskar I Stockholms län har andelen långtidsarbetslösa minskat något eller förblivit konstant för samtliga födelseregioner. För personer födda utanför Europa (födelseregion Världen), ligger långtidsarbetslösheten på samma nivå, det vill säga 2,6 procent. Däremot kan vi konstatera att trenden från år 2010 har varit kraftigt positiv för både Stockholms län och riket, där långtidsarbetslösheten för den mest utsatta gruppen kontinuerligt har sjunkit. Motsvarande utveckling för inrikes födda (födelseregion Sverige) har varit en minskning från 1,4 till 0,8 procent. Figur 9. Andel långtidsarbetslösa efter födelseregion i Stockholm län, jämfört med utomeuropeiskt födda i övriga riket Procent 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Sverige Norden EU Världen Stockholms län Världen Riket KÄLLA: SCB. MED LÅNGTIDSARBETSLÖSA MENAS PERSONER UNDER 25 ÅR INSKRIVNA HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN NÅGON GÅNG UNDER ÅRET, SAMMANHÄNGANDE MINST 100 DAGAR SAMT FÖR 25+ ÅR MINST 6 MÅNADER. INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 13

14 Inkomsterna har ökat Inkomsterna har ökat för såväl inrikes som utrikes födda. Uppgifterna för inkomst redovisas i prisbasbelopp vilket gör dem jämförbara över tid. År 2013 var prisbasbeloppet kronor. Medianinkomsten för personer födda utanför Europa (födelseregion Världen) har ökat från 3,4 prisbasbelopp 2004 till 4,1 prisbasbelopp år 2012, det år för vilket vi har senaste inkomstdata för Stockholms län. Medianinkomsten för de inrikes födda (födelseregion Sverige) har under motsvarande period ökat från 4,7 till 6,1 prisbasbelopp. Inkomstökningen har således varit större för inrikes än för utrikes födda. I figur 10 kan vi se att inkomsterna för de utomeuropeiskt födda genomgående är större i Stockholm än i övriga riket. Figur 10. Medianvärde av disponibel inkomst i Stockholms län, jämfört med medianinkomsten för utomeuropeiskt födda i övriga riket 6,5 6 5,5 Prisbasbelopp 5 4,5 4 3, Sverige Norden EU Världen Stockholm Världen Riket KÄLLA: SCB. 14 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

15 Andelen personer med försörjningsstöd har minskat kraftigt 2003 andel av den totala nettoinkomsten i procenttal för utomeuropeiskt födda andel av den totala nettoinkomsten i procenttal för utomeuropeiskt födda. Hur stor del av inkomsten utgörs av försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag? För de utomeuropeiskt födda (födelseregion Världen) har försörjningsstödet som andel av nettoinkomsten 8 sjunkit markant sedan 2003, från 4,3 procent av de totala inkomsterna till 2,6 procent Den gula linjen i figur 11 illustrerar fallet tydligt. Andelen utomeuropeiskt födda som får försörjningsstöd är betydligt större i övriga riket än i Stockholms län. För alla övriga utrikes födda ligger försörjningsstödet genomgående på en relativt stabil nivå; för de inrikes födda är den oförändrad sedan Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Skillnaden mellan nettoinkomsten och den disponibla inkomsten är att den disponibla inkomsten är hushållets sammanlagda inkomst. Nettoinkomsten visar den enskilda personens inkomst. Med andra ord vad personen bidrar med i hushållets disponibla inkomst. Figur 11. Andelen försörjningsstöd av nettoinkomst per födelseregion i Stockholms län, jämfört med utomeuropeiskt födda i övriga riket Procent Sverige Norden EU Världen Stockholm Världen Riket KÄLLA: SCB INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 15

16 Figur 12. Andel av nettoinkomst som är sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd, introduktionsersättning samt etableringsersättning, Stockholms län, jämfört med utomeuropeiskt födda i riket Procent Sverige Norden EU Världen Stockholm Världen Riket KÄLLA: SCB Sjukpenningkostnaderna minskar Det är även intressant att veta hur stor del av en stockholmarnas nettoinkomst som utgörs av olika statliga tranfereringar. Andelen av nettoinkomst som består av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsstöd samt försörjningsstöd har sjunkit kraftigt mellan 2003 och 2012 för alla i Stockholms län. Stockholmare som fötts utanför Europa är mindre beroende av statliga transfereringar 2012 än Närmare bestämt har andelen vars inkomst utgörs av statliga transfereringar sjunkit med 7,6 procent, från 17,4 procent till 9,8 procent. För födelseregion EU ser vi en större minskning om 8 procentenheter, från 12,6 procent till 4,6 procent. Även de inrikes födda (födelseregion Sverige) har halverat sin andel, från 6 procent till 2,9 procent. Födelseregion Världen har dock fortfarande högst andel sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd av nettoinkomst, födelseregion Sverige har lägst. I övriga riket är de utomeuropeiskt födda mer beroende av statliga transfereringar än i Stockholms län. Utbildningsresultaten har försämrats Det är främst inom utbildning som utvecklingen inte har varit positiv de senaste tio åren, varken i Stockholm eller riket, varken för inrikes eller utrikes födda elever och studenter. Figur 13 visar en tydligt nedåtgående trend vad gäller gymnasiebehörighet för elever från födelseregionerna EU och Världen. Inom den senare har andelen ungdomar behöriga till gymnasieutbildning sjunkit med 5,8 procentenheter, från 71,6 procent år 2004 till 65,8 procent Utomeuropeiskt födda elever är också den enda gruppen vars senaste notering är betydligt högre än året dessförinnan. Gymnasiebehörigheten har ökat från 61 procent 2012 till 66 procent Här måste en reservation noteras; populationen av utrikes födda ungdomar är relativt liten, i synnerhet efter att ha indelats i födelseregioner, varför små förändringar kan få stora effekter i den totala statistiken. Det är främst inom utbildning som utvecklingen inte varit positiv de senaste tio åren 16 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

17 Figur 13. Behörighet till gymnasiet, Stockholms län Procent Sverige Norden EU Världen KÄLLA: SCB. AVSER ANDELEN PERSONER SOM SLUTADE GRUNDSKOLAN ETT VISST ÅR, OCH SOM VAR FOLKBOKFÖRDA I REGIONEN VID UTGÅNGEN AV SAMMA ÅR, SAMT HADE BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET. INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 17

18 Behörigheten till högskolan är lägre vid periodens slut för alla födelseregioner utom Norden. 9 De utomeuropeiskt födda har en genomgående lägre andel behöriga till högskolan än övriga födelseregioner. Gapet till de 9 Andelen personer födda i Norden är relativt liten vilket gör att mindre förändringar ger större avtryck i statistiken. I Stockholm består den gruppen av totalt cirka personer. Födelseregion EU påverkas till viss del av samma fenomen. inrikes födda har vidgats sedan 2004, då andelen studenter från födelseregion Världen har sjunkit mest relativt sett, från 78,6 procent till 75,3 procent. För de inrikes födda gymnasieungdomarna har tappet under motsvarande period varit nästan två procentenheter, från 88,8 till 86,9 procent. Utomeuropeiskt födda är den enda grupp vars sista notering har ökat jämfört med året före, från 74 till 75,3 procent. Gapet mellan de inrikes födda och de utrikes födda har vidgats sedan år 2004 Figur 14. Behörighet till högskola, Stockholms län Procent Sverige Norden EU Världen KÄLLA: SCB. ANDELEN PERSONER SOM SLUTADE GYMNASIET ETT VISST ÅR OCH SOM VAR FOLKBOKFÖRDA I REGIONEN VID UTGÅNGEN AV SAMMA ÅR, SAMT HADE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN. 18 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

19 Figur 15. Antal sjukdagar (så kallade ohälsotal), Stockholms län Antal sjukdagar per år Sverige Norden EU Världen KÄLLA: SCB Ohälsotalen har sjunkit för alla i Stockholms län Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). I figur 15 ser vi att ohälsotalen har sjunkit för alla i Stockholms län för varje år från 2003 till År 2012 hade de utrikes födda från Norden högst ohälsotal (42,7), medan de inrikes födda (födelseregion Sverige) hade lägst (19,2). Ohälsotalen för personer från födelseregion EU har sjunkit mest var utrikes födda från födelseregion Världen sjukskrivna i genomsnitt 26 dagar, vilket är 21 dagar färre än år INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 19

20 SLUTSATSER DET ÄR NATURLIGT ATT MÄNNISKOR DRAS DIT JOBBEN FINNS. I STOCKHOLMSREGIONEN FINNS JOBBEN MEN INTE BOSTÄDERNA. FLASKHALSAR SOM HINDRAR UTRIKES FÖDDA FRÅN ATT TA DE JOBB SOM FINNS MÅSTE BORT. Utmaningar finns, men det finns även möjligheter. År 2030 väntas Stockholms län ha en brist på omkring högutbildade. Vi är i skriande behov av arbetskraft. Att tillvarata de människor som redan finns i regionen är inte bara rimligt utan nödvändigt. Men hur gör vi det? Stockholm växer näst snabbast i Västeuropa utan att bostadsbyggandet håller tillnärmelsevis jämna steg. Att befolkningen växer innebär dock inte per automatik att efterfrågan på nyproduktion ökar i samma takt. De lägenheter som byggs i Stockholmsregionen riktas ofta till fel målgrupp. Befolkningstillväxten utgörs till stor del av mindre betalstarka grupper, vilket förväntas fortsätta under de kommande decennierna. Trångboddheten i ett flertal socioekonomiskt utsatta området har ökat medan boendetätheten i många andra delar av länet har minskat. Fler billiga lägenheter måste byggas. Många bra förslag på hur detta kan åstadkommas är redan utarbetade, inte minst i Bokriskommitténs slutrapport En fungerande bostadsmarknad en reformagenda. 10 Sverige har en väldigt låg andel icke-kvalificerade jobb, samtidigt som många flyktinginvandrare saknar gymnasiekompetens. För att dessa ska absorberas i den svenska arbetsmarknaden måste utbudet av enklare tjänstejobb öka. Detta kan delvis åstadkommas genom att behålla reformer som fungerar, som möjligheten till RUT-avdrag. Tjänstesektorn är avgörande för utomeuropeiskt föddas sysselsättning. RUT-avdraget har haft positiv effekt på utrikes föddas sysselsättning i synnerhet. 11 I stället för att stegvis avveckla programmet som nu sker bör det utvecklas och utvidgas. Skolresultaten utvecklas negativt, både för inrikes och utrikes 10 pdf 11 Enligt Konjunkturinstitutet har RUT-avdraget lett till fler i arbete totalt, i en bransch där utrikes födda är överrepresenterade. födda. Förutom att kvaliteten inom det svenska skolväsendet generellt måste höjas, behöver banden mellan utbildning och näringsliv stärkas i syfte att öka anställningsbarheten bland unga. För att åstadkomma detta bör regeringen investera i fler lärlingsplatser. Skolsegregation måste undvikas, delvis genom att satsa extra resurser på skolor där tillbakagången har varit långvarig och riskerar att permanentas. Handelskammaren föreslår att följande policyåtgärder ska prioriteras: Skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Behåll och utvidga RUT-avdraget. Investera i fler lärlingsplatser Satsa ännu mer resurser på skolor i utanförskapsområden. 20 INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM

21 Fler lärlingsplatser Bättre bostadsmarknad Att tillvarata de människor som redan finns i regionen blir nödvändigt Behåll RUT-avdrag INTEGRATIONSMOTORN STOCKHOLM 21

22

23

24 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Box Stockholm Tel: ISSN: ANSVARIG ANALYS: Alen Musaefendic ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Li Jansson Almega 214-11-1 Sammanfattning Den här rapporten visar att integrationen stärkts, men att utmaningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016 Fler fick arbete Antalet personer som fått arbete har varit en sjunkande trend

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

11 februari ). i januari 2013) arbete under 2013) Fler sökande. hade e tid året innan. I. personer med

11 februari ). i januari 2013) arbete under 2013) Fler sökande. hade e tid året innan. I. personer med 11 februari 2014 Mer information om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari 2014 Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län december 2013 10 898 (8,7 %) 4 616 kvinnor (8,0 %) 6 282 män (9,4 %)

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden.

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden. Norrköpings explorer Variabler i vyn Stadsdelar i Norrköping Källa: Statistiska centralbyrån Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2014. Arbetsmarknaden

Finanspolitiska rådets rapport 2014. Arbetsmarknaden Finanspolitiska rådets rapport 2014 Arbetsmarknaden 1 Arbetsmarknaden Arbetskraftsdeltagande, arbetade timmar och sysselsättningsgrad har utvecklats förhållandevis väl: Förändringar i befolkningens sammansättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016 Fler utrikesfödda får arbete Antalet personer som fått arbete har varit en svagt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Hallands län Halmstad, 10 maj 2017 Peter Nofors Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Antalet personer som får ett arbete minskar Antalet personer som fått ett arbete varierar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 Fått arbete I augusti fick 1 118 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. oktober. indikerar. därmed på en. i Jönköpingss län - Arbetsförmedlingens

Andreas Mångs, Analysavdelningen. oktober. indikerar. därmed på en. i Jönköpingss län - Arbetsförmedlingens MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 8 november 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, oktober 2013 12 575 (7,3 %) 5 891 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad 10 oktober 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014 Arbetslösheten fortsätter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade drygt 1 000

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 Fått arbete 887 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 Fått arbete 1 195 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 Antalet personer som går till arbete fortsätter att minska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016 Fler utrikesfödda fick arbete Antalet personer som fått arbete har sjunkit

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Linköping 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Januari 2014 21 377 (10,0 %) 9 496 kvinnor (9,5 %) 11 881 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 45 000 påbörjade något arbete Närmare 45 000 av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i juni påbörjade ett arbete. Detta kan jämföras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade knappt 650 personer

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 11 oktober 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, september 2013 12 607 (7,3 %) 5 928 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 I oktober 2016 förkom det en viss avmattning i övergångar till arbete i Kalmar län,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170814 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 De till arbete minskade I slutet av juli 2017 påbörjade cirka 434 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 Fått arbete 1 239 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 13 mars 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är betydande,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer