Väg 16, delen Flädie Lund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 16, delen Flädie Lund."

Transkript

1 ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning Objekt:

2 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg, delen Flädie (E6) - Lund Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Per Pettersson, projektledare, tfn Uppdragsansvarig: Peter Kjellner, Vectura, tfn Distributör: Trafikverket, Box 543, Kristianstad, Björkhemsvägen 17, telefon:

3 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund och motiv Förutsättningar Allmänt Trafikförhållanden Olycksstatistik Bebyggelse och markanvändning Miljö- & kulturförhållanden Kommunala planer Ekonomiska förutsättningar Tidigare/pågående utredningar och beslut Förstudie Vägutredning Arbetsplan Kommunala planer Syfte, mål och avgränsning Arbetsplanens syfte Projektets syfte och mål Referensstandard Vägförslaget Arbetsplanens omfattning Trafik Typsektioner Plan- och profilstandard Korsningar och anslutningar Geologi & geoteknik Berg Jord

4 Geotekniska förutsättningar Hydrologi & hydroteknik Hydrologi Hydroteknik Kollektivtrafik Gång- och cykeltrafik Broar och andra byggnadsverk Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Buller Luftföroreningar Vibrationer Naturmiljö Ekologiska samband Kulturmiljö Landskap Friluftsliv Mark- och vattenföroreningar Skyddsåtgärder under byggnadstiden Övriga väganordningar Beläggning Belysning Driftvändplatser Parkerings- och uppställningsytor Räcken Skyltar och signal Vägmarkering Andra åtgärder och anordningar Anslutnings- och parallellvägar Jord- och luftledningar

5 Kompensationsåtgärder Väghållningsansvar för allmänna vägar Förändring av väghållningsområde Förändring av allmän väg Konsekvenser av vägförslaget Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Framkomlighet Trafiksäkerhet Trafikekonomi och komfort Trafikantupplevelser och trafikservice Miljökonsekvenser Hälsa och säkerhet Natur- och kulturmiljö Hushållning med naturresurser Konsekvenser för pågående markanvändning Påverkan under byggnadstiden Markåtkomst Fastställelseprövning Fastställelsebeslutets omfattning Rättsverkningar av fastställelsebeslutet Vägområde för allmän väg Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägområde inom detaljplan Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt Område med tillfällig nyttjanderätt Område för enskild väg Kostnader Fortsatt arbete (genomförande) Bygghandling

6 9.2 Dispenser och tillstånd Produktion Trafikföring under byggnadstiden Kontroll och uppföljning Sakägare Samrådsredogörelse Underlagsmaterial

7 1. Sammanfattning Syftet med utbyggnaden av väg 16 är att skapa ett effektivare vägsystem med högre framkomlighet, högre kapacitet och en ökad trafiksäkerhet. Väg 16 är en regional väg och en viktig infartsled till Lund från Bjärred, E6 och är i dagsläget högt belastad av trafik. Den befintliga vägbredden är 13m. Arbetsplanen omfattar ett område som sträcker sig från den nuvarande pendlarparkeringen ca 200 m öster om trafikplats Flädie fram till trafikplats Gunnesbo. Utbyggnaden omfattar breddning av befintlig 13m-väg till 2+2 körfält, 16.5m med mittseparering. För att öka trafiksäkerheten på sträckan föreslås ett minskat antal anslutande vägar och utfarter. Fyra planskilda korsningar, två i Fjelie samt två i Gammelmark föreslås. Efter ombyggnad kvarstår två plankorsningar där endast högersvängande trafik är tillåten. Ett delvis nytt lokalvägnät planeras. Vald utformning undviker i görligaste mån intrång i befintlig bebyggelse och andra värdefulla områden. I januari år 2000 påbörjades arbetet med en förstudie för väg 16 samt väg 913, mellan Flädie Lund. I juni samma år upprättades förstudien och med denna som grund beslutade Länsstyrelsen i oktober år 2001 att utbyggnaden kan antas innebära betydande miljöpåverkan såväl i befintlig sträckning som i nytt läge. Efter att förstudien färdigställts påbörjades arbete med en vägutredning. En miljökonsekvensbeskrivning upprättades 31 oktober, 2006, varefter en vägutredning upprättades, daterad 16 december, Vägutredningens MKB godkändes av Länsstyrelsen 17 januari, Arbetsplanens miljökonsekvensbeskrivning godkändes av Länsstyrelsen med krav på komplettering. Föreliggande arbetsplan kommer att ställas ut och fastställas. Landskapet kring det aktuella vägavsnittet karaktäriseras av öppen åkermark och bebyggelsen utgörs av flertalet gårdar längs sträckan. Vägens utbyggnad innebär i de flesta fall liten påverkan på de värdefulla naturmiljöerna. Utförda bullerberäkningar visar att bullernivån överstiger 55 dba efter ombyggnad vid flera bostadsfastigheter. För att lösa problemet med bullernivåerna föreslås åtgärder i form av bullervallar och bullerplank. En idag obebodd villafastighet längs sträckan föreslås bli inlöst. Utbyggnaden ingår i nationell plan, Byggstart är för tillfället osäkert, men kan komma igång tidigast Kalkylerad totalkostnad för objektet i 2010 års prisnivå är cirka 91 mkr, se bilaga 1. 7

8 2. Bakgrund och motiv Väg 16 är idag en viktig pendlingsväg mellan Lund och Bjärred. Den är också kopplingen mellan Lund och viktiga målpunkter norrut via E6:an, till vilken väg 16 ansluter i trafikplats Flädie. Med anledning därav behöver framkomligheten, kapaciteten och trafiksäkerheten på väg 16 förbättras. 2.1 Förutsättningar Allmänt Väg 16 är en regional väg och infartsled till norra Lund från E6 med en nuvarande bredd av 13 m. Kollektivtrafiken på vägen går mellan Lund och Bjärred. En separerad gång- och cykelbana är belägen på norra sidan om väg 16 från Lund till Fjelie, därefter viker den av i egen sträckning mot Flädie och Bjärred. I Fjelie by finns dels enskilda vägar och dels vägar som underhålls av Lomma kommun. I Gamlemark består det lokala vägnätet av enskilda vägar i dess helhet. Väg 913 och väg 16 finns upptagen som farligtgodsled i Lomma kommuns Översiktsplan Trafikförhållanden Figur 1. Trafikmängder, årsdygnstrafik, från Trafikmängden på väg 16 uppgår idag till ca fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik är 6 %. Se figur ovan, vilken även redovisar antalet fordon per årsmedeldygn på det lokala vägnätet som strålar samman med väg 16. Skyltad hastighet varierar från 50 km/h till 90 km/h längs sträckan. Ett flertal korsningar med enskilda vägar samt in- och utfarter från tomter finns på väg 16 idag. Bussförbindelser mellan Lund och Bjärred trafikerar väg 16. Resandeantalet till och från en del av busshållplatserna på aktuell sträcka av väg 16 är dock lågt. 8

9 Gång- och cykeltrafiken är separerad på en gång- och cykelväg norr om väg Olycksstatistik Figuren nedan visar var det har inträffat olyckor på väg 16 mellan år Det totala antalet olyckor är 9 stycken varav 8 bedöms som lindriga och en som svår. Vid Fjelie har det varit främst upphinnandeolyckor (U) medan i Gamlemark har varit olyckor med fotgängare/cykel/moped (G). Vid Pilsåker och utanför Solnäs gård har det inträffat ett par mötesolyckor (M). Se karta över utbredningen av olyckor nedan. Figur 2. Karta över olyckor Bebyggelse och markanvändning Bebyggelsen längs med väg 16 utgörs av friliggande gårdar samt av två mindre samhällen, Gamlemark och Fjelie. Marken kring vägen brukas till stor del som åkermark men den används även till fruktodling. Befintlig gasledning korsar väg 16 något öster om väg E6. På södra sidan av väg 16 ligger det idag flera elkablar i ett stråk längs en stor del av aktuell sträcka. Det är flera högspänningskablar, signalkablar och tomrör. Befintliga åkerdräneringsledningar anslutna till åkerkulvertar, korsar väg 16 på några ställen. En befintlig vattenöverföringsledning, som ägs av Sydvatten, med dimensionen Ø1400 mm korsar väg 16 i sektion 2/650. En kulvert skyddar ledningen under väg 16, som är anlagd mellan två stycken brunnar på respektive sida om vägen. Även andra befintliga va-ledningar finns längs väg 16. Från Fjelie till Gamlemark går en trycksatt spillvattenledning på södra sidan av väg 16. 9

10 En privat befintlig jordvärmekabel finns i Fjelie söder om väg 16. Även en privat vattenledning finns söder om väg 16 och just väster om Önnerupsbäcken. I sektion 1/260 cirka 90m söder om väg 16 finns en befintlig pumpstation Miljö- & kulturförhållanden Området mellan E6 och Lunds stad domineras av ett öppet jordbrukslandskap. Samlad bebyggelse finns i Fjelie och Gamlemark. Åkerlandskapets struktur är storskalig och det finns få naturmiljöer. Högre vegetation finns i huvudsak i anslutning till bebyggelsen. Aktuellt vägavsnitt berör inte Natura 2000-område eller område av riksintresse för naturvården. Ingen känd dokumentation om rödlistade arter har erhållits för området kring väg 16. Områden med biotopskydd finns. Önnerupsbäcken/ Vallkärrabäcken, direkt väster om Fjelie omfattas av biotopskydd men inte av strandskydd. Fruktodlingarna kring Solnäs Gård ramas in av läplanteringar vilka omfattas av biotopskydd. Projektet berör de träd som står längs med väg 16 samt den trädrad längs bäcken som korsas när Solnäs Gård får en ny tillfart. Vid Stora Vindfälle Gård finns en allé längs infarten i väster. Allén omfattas av biotopskydd. Projektet omfattar omgrävning av ett kortare avsnitt av Önnerupsbäcken och byte av trumma. Arbetena i Önnerupsbäcken omfattas av bestämmelserna för vattenverksamhet och ska antingen anmälas till Länsstyrelsen eller ansökas om tillstånd av Miljödomstolen beroende på arbetets omfattning. Detta gäller även förändringar av diken och tillfällig eller permanent avsänkning av grundvattennivåerna. I området förekommer kända fornlämningar som berörs av projektet. Planskildheten i Fjelie gör intrång i Fjelie bytomt. Vid Gamlemark finns en uppgift om Hög (Fjelie 31:1) på Blomstervägen i det avsnitt en ny enskild väg ansluter. Norr om väg 16 längs Nr3-vägen finns en uppgift om övrig kulturhistorisk lämning, (Norra Nöbbelöv 6:1) Kommunala planer Aktuellt vägavsnitt ligger inom Lomma och Lunds kommuner. Lomma kommun Översiktsplan För närvarande pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Lomma kommun. Ett sammanhängande grönt stråk redovisas i anslutning till de två mindre vattendragen Önnerupsbäcken och Vallkärrabäcken. Söder om väg 16 redovisas också område för dagvattenfördröjning. Översiktsplanen beaktar även möjligheten för framtida spårtrafik mellan Bjärred och Lund via Flädie. Aktuellt vägprojektet berör ett delavsnitt av Önnerupsbäcken. Åtgärderna bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. 10

11 Detaljplaner Inom utredningsområdet berörs inga laga kraft vunna detaljplaner för Lomma kommun. Ett pågående planarbete pågår för området mellan Byavägen och kyrkogården. Planarbetet är i tidigt skede (har ej varit ute på samråd) och i dagsläget görs bedömningen att arbetsplanen inte gör intrång i planarbetet. Dock kan det nya trafikmönstret i Fjelie ändra förutsättningarna för planen. Bevarandeplanering Lomma kommun antog ett kulturmiljöprogram Kyrkobyggnaderna i Fjelie tillsammans med kyrkogårdarna är skyddade enligt kulturminneslagen. Av kulturmiljöprogrammet framgår att det inte finns några bevarandeplaner eller områdesbestämmelser till skydd för kulturmiljöer i Lomma kommun. Däremot har en bebyggelseinventering genomförts som preciserar kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ska beaktas enligt varsamhetskravet eller som omfattas av förvanskningsförbudet enligt PBL. Bullerskyddsåtgärder på enskilda bostäder berör fastigheter som markeras i bebyggelseinventeringen, se vidare i MKB. Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun, Lomma kommun har antagit ett naturmiljöprogram som utgår från de regionala och lokala miljömålen. Önnerupsbäcken anges bland områden utpekade för åtgärder. Bland de åtgärder som beskrivs bedöms förslag som ökar den biologiska mångfalden, återskapar våtmarker och bäckfåror samt värnar tätortsnära rekreationsmark och åkermark vara särskilt relevant inom aktuellt vägprojekt. Lunds kommun Översiktsplan I dagsläget pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Lunds kommun. I planen redovisas grönstråk vid Gamlemark. Avvattning/ översvämningsrisk och vattenkvalité i nerströms belägna vattendrag uppmärksammas. På längre sikt redovisas spårväg från Lund till Bjärred. Planen redovisar också en nordlig förbindelse mellan E22 och väg 108, vägen kan även förlängas mot E6. Utbyggnaden av väg 16 bedöms ligga i linje med översiktsplanens intensioner. Planerad planskildhet ligger i anslutning till ett framtida rekreationsstråk. Utbyggnaden bedöms inte motverka en framtida utbyggnad av spårväg eller väg mellan E22 och väg 108. Detaljplaner Inom den del av utredningsområdet som är beläget i Lunds kommun finns två detaljplaner upprättade: 11

12 Stadsplan för del av Värpinge 14:3 m fl. i Lund, Lunds kommun (Gasmottagningsstation), fastställd Planområdet är beläget söder om väg 16, kring infarten till Pilsåker men berör inte vägområdet eftersom Länsstyrelsen undantagit den norra delen av planområdet i fastställelsebeslutet. Detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 mm. i Lund, Lunds kommun, antagen Planområdet är beläget söder om väg 16 vid Gamlemark direkt öster om gränsen mot Lomma kommun. Planen omfattar bland annat kvartersmark för verksamhetsändamål och gatumark med enskilt huvudmannaskap. Denna plan berörs av föreslagen utbyggnad av väg 16 och planlagd kvartersmark tas i anspråk för enskild väg. Planen anger enskilt huvudmannaskap. Kommunens första bedömning är att då det är fråga om en mindre enskild väg, strider den inte mot planen. Naturvårdsplan och grönplan / Grönstruktur- och Naturvårdprogram Naturvårdsplanen från 1990 och grönplanen från 1990/91 innehåller riktlinjer för Lund kommuns bevarande och skötsel av naturmiljöer respektive utveckling av parker och grönområden. Några av riktlinjerna omfattar våtmarker och vattendrag: Dikning, dränering och vattenavledning bör i möjligaste mån förhindras och eventuellt omprövas. Åar och bäckar bör återfå meandrande lopp och deras översvämningsmarker återställas för att åstadkomma en naturlig rening av vattnet. Kantzoner, till skydd mot avrinning av föroreningar från åkermarken och som spridningskorridor för växter och djur, anläggs längs vattendrag. Bäckar och diken får inte kulverteras och kulverterade diken bör åter friläggas till öppna vattendrag. Övriga kommunala planer Lunds kommun har bedrivit ett projekt benämnt LundaMats som syftar till att miljöanpassa stadens transportsystem. En del av projektet LundaMats är den så kallade Lundalänken, där särskilda bussgator anordnas vilka på sikt ska kunna övergå till spårbunden trafik. I LundaMats II redovisas framtida visioner för spårbunden trafik västerut Det finns ännu inga detaljerade förslag för utformningen av Lundalänken västerut men tankar om spårväg till Bjärred presenteras. 12

13 Plan (ev. nr. & benämning): Upprättad/ reviderad: Antagen/ fastställd/ laga kraft: Anmärkning (huvudman etc): Arbetsplanens beröringspunkter: Stadsplan för del av Värpinge 14:3 m fl i Lund, Lunds kommun K-661:B1353 Upprättad: Reviderad: Fastställd: Befintliga förhållanden avseende väg 16 strider inte mot gällande plan. Detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 mm i Lund. Lunds kommun K-464-C2717 Upprättad: Tabell 1. Kommunala planer Antagen: I laga kraft: Ny enskild väg, berör nordvästra hörnet av DP. Intrång sker i planlagd kvartersmark för verksamheter Ekonomiska förutsättningar Utbyggnaden av väg 16 Flädie Lund är för närvarande med i regional plan , men finansiering av projektet är fortfarande oklar. 2.2 Tidigare/pågående utredningar och beslut Förstudie I januari år 2000 påbörjades arbetet med en förstudie för vägarna 913 och 16 Flädie Lund. I juni samma år upprättades förstudien och med denna som grund beslutade Länsstyrelsen i oktober år 2001 att utbyggnaden kan antas innebära betydande miljöpåverkan såväl i befintlig sträckning som i nytt läge. I förstudien har olika alternativ för väg 16 framtida utseende utretts. Nollalternativet innebär att inget görs. De ökande trafikmängderna som förväntas kommer då att förvärra de problem som idag finns. Trafiksäkerheten kommer att stadigt minska. Problem med att komma ut på vägen kommer att förvärras. Nollplusalternativet innebär förbättringar av befintlig väg, t ex att vägen breddas till fyra körfält för att bli trafiksäkrare och klara av mer trafik. Det som då kommer att krävas är att planskilda anslutningar anläggs och att parallella lokalvägar byggs på vissa sträckor för att samla upp en del av de utfarter som finns idag. Ett alternativ som också utretts, innebär att vägen helt eller delvis läggs i ny sträckning. Fördelen är främst att en oönskad närhet till bebyggelse och störningar som detta medför undviks. 13

14 2.2.2 Vägutredning Efter att arbetet med förstudien var klart påbörjades arbete med en vägutredning. Ett antal samråd genomfördes innan en miljökonsekvensbeskrivning upprättades 31 oktober, MKB:n godkändes av Länsstyrelsen 17 januari, Därefter upprättades en vägutredning daterad 16 december, Vägutredningen innehöll följande alternativ: Alternativ 1 Utbyggnad i befintlig sträckning av väg 16. Alternativ 2 Ny sträckning av väg 16 väster om Fjelie. Förbi Fjelie och öster därom sker utbyggnad i befintlig sträckning. 14

15 Alternativ 3 Ny sträckning av väg 16 norr om Fjelie, breddning av befintlig väg 16 mellan Gamlemark och väg 108. Vägverket Region Skåne beslutade om utbyggnad enligt alternativ ett Arbetsplan Upprättandet av arbetsplanen har föregåtts av samråd (se vidare 11 Samrådsredogörelse). Efter genomfört samråd upprättades miljökonsekvensbeskrivningen som godkändes av länsstyrelsen den med krav på komplettering. En kompletterad Miljökonsekvensbeskrivning, daterad , har upprättats. Utbyggnaden omfattar breddning av befintlig väg till fyra körfält med mittseparering, minskat antal anslutande vägar och utfarter samt två planskilda korsningar och nytt lokalvägnät. Under arbetsplanarbetet har studerats vilken sida av väg 16 som breddningen ska utföras på. Resultatet blev att den breddas norrut från trafikplats Flädie fram till Solnäs gård. Därefter sker breddningen på södra sidan av väg 16 med undantag av passagen förbi Gamlemark där sektionen är trång, vilket medfört att dubbelsidig breddning valts. Den valda utformningen undviker i görligaste mån intrång i befintlig bebyggelse och andra värdefulla områden. För lokalvägnätet studerades två alternativ i Fjelie och tre i Gamlemark. I Fjelie placeras planskildheten väster om kyrkogården i likhet med vägutredningens förslag. Vald sträckning för anslutande vägar följer i stort befintliga vägsträckningar. 15

16 I Gamlemark placeras planskildheter i ett östligare läge än vägutredningens förslag. I det valda alternativet minskar intrånget för en enskild fastighetsägare samtidigt som utformningen totalt sett leder till mindre fragmentering av åkermark Kommunala planer Pågående kommunal planering berörs inte direkt av vägförslaget. 3. Syfte, mål och avgränsning 3.1 Arbetsplanens syfte Syftet med arbetsplanen är: att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg, att reglera vad som skall utgöra väganordning, att ge markåtkomst med vägrätt, att reglera det allmänna väghållaransvarets avgränsning 3.2 Projektets syfte och mål Syftet med utbyggnaden till fyrfältsväg av väg 16 mellan trafikplats Flädie och Lund är att uppnå ett trafiksäkrare och effektivare vägsystem med ökad kapacitet att ta hand om större trafikmängder i framtiden. 3.3 Referensstandard Vägförslagets referenshastigheter är 100 km/h. Trafikprognosen för vägförslaget (se nedan 4.2) anger den dimensionerande trafikmängden till fordon per årsmedeldygn. Utifrån detta har vägtypen 2- plus 2väg valts. 4. Vägförslaget 4.1 Arbetsplanens omfattning Arbetsplanens omfattning framgår av översiktkarta 101T0101, planritningar med ritningsnummer 101T , 101T samt profilritningar med ritningsnummer 101T Utbyggnaden innebär att väg 16 byggs om till fyrfältig mötesfri två plus tvåväg med vägrenar och kontinuerligt mitträcke. Vägen breddas från 13 meter till 16,5 meter med dimensionerande hastighet 100 km/h. Väglängden är ca 3,5 km lång. 16

17 Vägförslaget följer befintlig väg 16 mellan trafikplats Flädie och Lund och kommer för övrigt inte att innebära några förändringar i plan samt endast små justeringar i profil. Längs sträckan ligger två mindre samhällen, Fjelie och Gamlemark samt enskilda, större och mindre gårdar. I Gamlemark finns ett industriområde med olika verksamheter förutom villor. I Fjelie består bebyggelsen främst av villor. I och med utbyggnaden av väg 16 och som en del i trafiksäkerhetsåtgärderna stängs många av plankorsningarna. Fyra stycken plankorsningar längs väg 16 föreslås återstå, för vilka endast högersväng tillåts. För de båda plankorsningarna, i Fjelie i väster samt för den östra plankorsningen i Gamlemark, föreslås ytterligare breddning för att underlätta av- och påfart. Bredden för dessa av- och påfarter föreslås till 3.5m med en 0.5m bred vägren och med 40 respektive 50m längd. I Gamlemark (riktning västerut) är det inte tekniskt och ekonomiskt rimligt möjligt att anlägga av- och påfarter. Detta beroende på tillgänglighet för närliggande busshållplats samt planerad bro. Två nya planskilda korsningar kommer att byggas. En vid Fjelie strax väster om kyrkogården där en allmän väg föreslås gå under väg 16. Den andra planskilda korsningen föreslås vid Gamlemark, där enskild väg går under väg 16. Särskilda katastroföverfarter för utryckningsfordon planeras inte på sträckan. Ny bro över väg 911 strax väster om Fjelie kommer att anläggas. Likaså anläggs ny bro över ny enskild väg vid Gamlemark. Den enskilda vägen kommer att trafikeras av bilister, cyklister och gående och utformas därför på ett tillgänglighetsanpassat vis. Eftersom vägens längslutning är strax över 5 % innebär det att fyra stycken viloplan, varav två utrustade med bänkar, kommer att anläggas längs vägen. Befintlig bro över gång- och cykelväg i Fjelie breddas söderut för att inrymma ny sektion (2+2 körfält) för väg 16. Busshållplatsen i Fjelie kommer endast att beröras på den södra sidan där den flyttas ut på grund av breddningen av väg 16. Gång- och cykelvägen kommer att flyttas söderut som följd av breddningen och tillgänglighetsanpassas med justerad mindre längslutning. På avsnitt där lutningen ligger kring 5 % förses gång- och cykelvägen med viloplan i anslutning till gång- och cykelvägen, vilka är försedda med bänk. Busshållplatsen vid Gamlemark byggs om på den södra sidan. Där flyttas hållplatsläget till strax öster om den nya bron över enskild väg. Även denna busshållplats med tillhörande gång- och cykelvägar tillgänglighetsanpassas på samma sätt som i Fjelie. Beteckning Sträcka Längd Vägbanans bredd Slit- lager Anmärkning Väg 16 Trafikplats Flädie - Lund 3520 m 16,5 m Belagd 17

18 Väg 911 Vägdel under väg m 6.5m Belagd Väg 911 Anslutning väg m 6.5m Belagd Väg 911 GC-väg Befintlig anslutning mot väg 16 Anslutning mot breddad GC-tunnel 200m 6.5m Belagd Breddning 160m 2.5m Belagd GC-väg Fjelie, 1/670-1/760 V 80m 3.0m Belagd GC-väg GC-väg GC-väg Gamlemark, 2/690-2/750 V Gamlemark, 3/020-3/140 V Gamlemark, 3/040-3/170 H 60m 3.0m Belagd Mellan bullerplank (befintligt och nytt) 150m 3.0m Belagd Bredd 3.25m på ny bro 190m 3.0m Belagd GC-anslutning till busshållplats Tabell 2. Arbetsplanens omfattning 4.2 Trafik Uppgifter om dagens trafik är hämtade från Trafikverkets trafikmätningssystem. Prognosen fram till 2020 viktas högre baserat på historiska trafikmätningar medan prognosen mellan 2020 och 2035 i större utsträckning baseras på Åtgärdsplaneringens prognos för trafikutveckling i Sydvästra Skåne. Fram till prognosåret 2035 beräknas trafiken på det aktuella vägavsnittet ha ökat till mellan cirka fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik beräknas utgöra ca 7 %. Total trafik [fordon/dygn] Tung trafik [fordon/dygn] Andel tung trafik Väg 16 Öster Tpl Flädie % Tabell 3 Skattade trafikmängder år 2035 (årsmedeldygnstrafik, ÅDT) 18

19 Figur 3. Flygbild. Väg 16 mellan E6 och Lund. Punkter för årsmedeldygnstrafik, ÅDT Tung trafik (ÅDT) Andel tung trafik (%) Punkt Punkt 1 2 % 2 % 2 % Punkt Punkt 2 5 % 5 % 5 % Punkt Punkt 3 3 % 3 % 3 % Punkt Punkt 4 13 % 13 % 13 % Punkt Punkt 5 0 % 0 % 0 % Punkt Punkt 6 6 % 6 % 7 % Punkt Punkt 7 9 % 9 % 9 % Summa: ÅDT Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt

20 4.3 Typsektioner Väg 16: V1.0+K3.25+K3.25+M1.5+K3.25+K3.25+V1.0 = 16.5 meter (V = vägren, K = körfält, M = mittremsa) Väg 911: V0.25+K3.0+K3.0+V0.25 = 6.5 meter, (V = vägren, K = körfält) Körbana Beteckning Sträcka Referenshastighet Mittremsa Vägrenar Sidoområdes -typ enl VGU Väg m 100 km/h 4 x 3.25m 1.5 m 1.0 m B Väg m +140m 50 km/h 6 m m C Tabell 4. Typsektioner mm. Val av sida för breddning av väg 16 är huvudsakligen anpassad efter omgivande bebyggelse men även från byggnadstekniska orsaker exempelvis brokonstruktioner och behovet av att minimera intrånget vid kritiska lägen. Vägen har även anpassats efter kultur och miljö. Sträckan börjar med breddning på norra sidan strax öster om trafikplats Flädie mellan sektion 0/800 1/110. Vid Solnäs gårds fruktodlingar övergår väg 16 till breddning på vägens södra sida, vilket får till följd att vägen breddas dubbelsidigt på övergångssträckan mellan sektion 1/110 1/

21 Därefter fortsätter sträckningen med breddning på södra sidan fram till Gunnesbo trafikplats sektion 4/120, med undantag av vägavsnittet mellan sektion 2/600 2/900 där dubbelsidig breddning föreslås eftersom bebyggelsen inte medger breddning åt enbart ett håll. Mellan sektion 4/120 och arbetsplanens slut i sektion 4/320 fordras ingen breddning eftersom nuvarande vägs bredd är tillräcklig. Väg 911 är en allmän väg som får ny sträckning då den går under väg 16 och binder samman det lokala vägnätet norr och söder om denna vid Fjelie. Vägen ligger mestadels i skärning med en innerslänt på 1:3 och en skärningsslänt på 1:2. Dikesbotten placeras 0,3 m under terrass och den totala bredden av belagd vägyta är 6,5 m. 4.4 Plan- och profilstandard Tabell 5 nedan redovisar referenshastigheter och väggeometri för väg 16, väg 911 samt enskilda väg under väg 16. Plan- och profilgeometri för väg 16 uppfyller god standard för referenshastighet 100 km/h. Plan- och profilgeometri för väg 911 samt enskild väg under väg 16 uppfyller god standard för referenshastighet 50km/h. Beteckning Referenshastighet Minsta horisontalradie Minsta konkava vertikalradie Minsta konvexa vertikalradie Största lutning (km/h) (m) (m) (m) (%) Väg Väg ,2 Enskild väg ,0 Gamlemark under väg 16 Tabell 5. Väggeometri 4.5 Korsningar och anslutningar Idag ansluter flera allmänna och enskilda vägar till väg 16. Vid Fjelie ansluter väg 911 söderifrån och väg 917 norrifrån. I Gamlemark en lokalväg som servar verksamhetsområdet samt de omkringliggande bostäderna. Arbetsplanen omfattar ej de enskilda vägarna i området utan utgör enbart förslag till lösning inför framtida lantmäteriförrättningar. Stängning av anslutningar ingår inte heller i arbetsplanen mer än som förslag. Beslut om stängning måste tas av väghållningsmyndigheten (Trafikverket) i särskild ordning. 21

22 Väg 16, Sektion Typ Föreslagen åtgärd/anm. 1/067 höger Befintlig gårdsanslutning Korsningen stängs 1/250 vänster Ny plankorsning med väg 911 Endast högersväng tillåten. God standard 1/334 Ny planskild korsning med väg 911 God standard 1/470 höger Befintlig plankorsning med väg 911 Endast högersväng tillåten 1/470 vänster Befintlig plankorsning med väg 917 Korsningen stängs 1/660 vänster Befintlig plankorsning, Vindfälleväg Korsningen stängs 1/660 höger Befintlig plankorsning Vindfälle gård Korsningen stängs 1/728 vänster Befintlig plankorsning väg 917 Korsningen stängs 2/413 vänster Befintlig åkerutfart Korsningen stängs 2/427 höger Befintlig plankorsning enskild väg. Korsningen stängs 2/540 vänster Befintlig villautfart Korsningen stängs 2/540 höger Befintlig villautfart Korsningen stängs 2/675 vänster Befintlig villautfart Korsningen stängs 2/784 vänster Befintlig villautfart Korsningen stängs 2/790 höger Befintlig villautfart Korsningen stängs 3/017 vänster Befintlig plankorsning enskild väg Endast högersväng tillåten. God standard 3/029 höger Befintlig enskild väg, Blomstervägen Korsningen stängs 3/080 Ny planskild korsning med enskild väg. God standard 3/393 Befintlig plankorsning enskild väg. Endast högersväng tillåten. God standard Tabell 6. Korsningar/anslutningar 4.6 Geologi & geoteknik Berg Berggrunden utgörs av kalksten. I den västra delen, fram till strax öster om Fjelie, utgörs den övre berggrunden av Limhamnsledet (bryozokalksten med flinta och flintbankar) och därefter av Krusebergsledet (skrivkrita med flinta och lerlager). Berggrunden lutar mot väster. 22

23 Jord Jordlagren består huvudsakligen lermorän, en övre och en undre. Den undre lermoränen, nordostmoränen, uppträder från ca 8 m djup. Lermoränen innehåller intermoräna sediment av sand, silt och lera. Skikten av intermoräna sediment verkar inte vara speciellt uthålliga varken i vertikal- eller horisontalled, dvs. de har sannolikt en fläckvis utbredning. Mäktigheten har noterats till som mest ca 1 m. Vid provgropsgrävning har noterats att vatten sipprar in från de grovkornigare intermoräna sedimenten. Vid den planerade planskildheten vid Gamlemark har endast finkorniga intermoräna sediment påträffats. Jordlagrens mäktighet varierar mellan 50 och 70 m. Vid Önnerupsbäcken förekommer sediment av siltig sand och lera från markytan ned till minst 5 m djup. Geotekniska förutsättningar De geotekniska förutsättningarna är goda, vilket innebär att broar kan plattgrundläggas och att vägar kan anläggas utan förstärkningsåtgärder. Terrassering och eventuell packning av lermorän måste dock utföras under torra förhållanden, då jordarna av lermorän är känsliga för vattenöverskott och ältning. Se vidare Teknisk PM Geoteknik. 4.7 Hydrologi & hydroteknik Hydrologi Lomma kommun och Lunds kommuns västra delar ligger inom området för den s.k. Alnarpsströmmen. Alnarpsströmmen är en djupt liggande akvifär i en dalgång i den sedimentära berggrunden, vilken löper diagonalt genom sydvästra Skåne från Barsebäck-Lomma i nordväst ned till Skivarp Abbekås i sydost. Ovan akvifären och berggrunden är grövre sand- och grussediment avlagrade. Berggrunden och de grova sedimenten innehåller stora uttagbara mängder grundvatten. Alnarpsströmmen används idag inte för kommunal vattenförsörjning i Lomma eller Lund men är en viktig vattenresurs som kan vara intressant för framtida användning. Akvifären överlagras av mäktiga jordlager som främst utgörs av lermorän. Aktuell vägsträcka ligger inom tillrinningsområdet för Alnarpsströmmen. Eftersom akvifären överlagras av mäktiga lager av lermorän bedöms den vara väl skyddad mot påverkan från det aktuella vägavsnittet. Det ytliga grundvattnet i moränen ligger i området ca 1-2 m under markytan. Nivån varierar under året och högst grundvatten kan förväntas under senvintern och lägst i början av hösten. Det finns enligt SGU:s brunnsarkiv 5 brunnar inom ca 300 m från väg 16 längs den berörda sträckan. Samtliga dessa är bergborrade brunnar och bedöms inte påverkas av planerade arbeten längs väg

24 En kompletterande brunnsinventering har utförts i området. Då jordarna är täta har inventeringen i första hand behandlat närområdena kring de två planerade planskildheterna. Där finns sammanlagt fem brunnar. Den närmaste ligger cirka 75 meter från planskildheten i Fjelie. Risken att vattennivån i brunnarna ska påverkas bedöms som mycket liten liksom att ett eventuellt utsläpp av farligt gods kan sprida sig till grundvattnet med hänvisning till den täta lermoränen. Inom utredningsområdet finns inga kommunala vattentäkter eller fastställda vattenskyddsområden. På de sträckor där väg 16 går i samma nivå som kringliggande mark eller på bank förväntas ingen påverkan av grundvattnet. Det föreslås anläggas två stycken planskilda korsningar längs väg 16. En i Fjelie mellan Fjelie kyrkogård och Önnerupsbäcken, samt en i Gamlemark. De planerade planskildheterna kommer att ge en permanent sänkning av grundvattenytan i underfartens direkta närhet. Jordarterna är relativt täta vilket medför att det påverkade området blir mycket litet. Vid portarna i Fjelie och Gamlemark sänks grundvattnet i portlägena knappt 4 m jämfört med de grundvattenmätningar som utförts. Detta ger en förväntad påverkan på grundvattnet i ett område som sträcker sig mindre än 10 m från vägarna. Det finns inga enskilda brunnar som kan påverkas inom detta influensområde. Se vidare Teknisk PM Geohydrologi. Hydroteknik Området kring väg 16 tillhör Höjeås avrinningsområde och avvattnas via Önnerupsbäcken och åkerkulvertar. Vägavvattningen av väg 16 sker via vägdiken, åkerdräneringsledningar och trummor som slutligen mynnar i Höjeå. Utbyggnaden av väg 16 innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar till följd av vägbreddningen och att fler lokalvägar nybyggs eller byggs om. Detta i sin tur innebär en ökad ytavrinning. Konsekvensen blir ökat behov av fördröjning av vägdagvattnet. Principerna för dagvattenhanteringen efter utbyggnaden kommer vara att vägdagvattnet rinner ner till släntfot eller dike och leds i gräsklädda diken till föreslagna fördröjnings-diken samt via ledningar och dike till fördröjningsdammar. Utloppen stryps ner innan anslutning till recipient. Den nya vägkroppen kommer att dräneras där så krävs. Dräneringen ansluts till befintlig åkerkulvert som går i lågpunkterna av terrängen. Avskärande dräneringsledningar anläggs där befintliga åkerdräneringar blir påverkade av vägbreddningen. Det föreslås anläggas två stycken planskilda korsningar längs väg 16, en i Fjelie och en i Gamlemark. Dagvatten från vägytan av den planskilda vägen under väg 16 och dess slänter kommer att kräva pumpning vid båda korsningarna. Vid dimensionering och placering av pumpstationerna har utgångspunkten varit att dagvatten i möjligaste mån ska ledas förbi underfarterna och direkt till dammarna för att minimera mängden dagvatten som måste pumpas. 24

25 Till fördröjningsdammen i Fjelie i sektion 1/300 leds, förutom vatten från pumpstationen, även ytvatten från väg 16, sektion 0/820 och 1/465. Efter fördröjningen släpps vattnet i Önnerupsbäcken. Till dammen ansluts även dagvatten från en befintlig dagvattenpumpstation, som tidigare gick direkt till Önnerupsbäcken utan fördröjning. Till föreslaget fördröjningsdamm i Gamlemark i sektion 3/160 leds, förutom vatten från pumpstationen, ytvatten från väg 16, sektion 2/800-3/560. Efter fördröjningen släpps vattnet till befintlig åkerkulvert. Transporten av vägdagvattnet från väg 16 till fördröjningsdammarna sker via dagvattenledningar och diken. Dammarna syftar till att begränsa och utjämna dagvattenflöden och reducera föroreningsgraden från vägdagvattnet, främst genom sedimentering. Utloppsflödena från dammarna har anpassats enligt dikningsföretagens dimensionerande flöden. Tre fördröjningsdiken förslås anläggas i lågpunkterna av terrängen där det idag ligger åkerkulvertar. Vägdagvatten från väg 16, sektion 1/670-2/680 föreslås ledas till fördröjningsdike i sektion 1/870. Vägdagvatten från väg 16, sektion 3/580-3/990 leds till ett föreslaget fördröjningsdike i sektion 3/580. Sista fördröjningsdiket föreslås ligga i sektion 3/990 och får där vägdagvatten ifrån väg 16, sektion 3/990 och 4/310. Samtliga tre fördröjningsdiken fördröjer vattnet innan det leds till respektive åkerkulvert. I samband med utbyggnaden av väg 16 kommer befintlig trumman under Önnerupsbäcken att rivas och ersättas med en ny rörbro i nytt läge. Den nya vägen i den planskilda korsningen, som går under väg 16 och ansluter till Fjelie byaväg i Fjelie, korsar även Önnerupsbäcken. I korsningen av Önnerupsbäcken anläggs en ny trumma. Se vidare Tekniskt PM Ledningar och avvattning. 4.8 Kollektivtrafik Två hållplatser, en vid Gamlemark och en vid Fjelie kommer att finnas kvar, övriga två hållplatser kommer att dras in, på grund av mycket lågt resandeantal. De två hållplatser som finns kvar kommer att byggas om, på den södra sidan av väg 16. På norra sidan av väg 16 behålls befintligt hållplatsläge. Vid Fjelie flyttas busshållplatsen ca 4 m rakt söderut, det vill säga den flyttas med breddningen av väg 16. Busshållplatsen vid Gamlemark flyttas ca 70 m längs med väg 16, eftersom den nya bron över enskild väg byggs på platsen för nuvarande hållplatsläget. Hållplatserna utformas enligt figur 4 nedan, med kompletteringen att en yta för busskur med bredden drygt 5 m och djupet drygt 2 m kommer byggas ut från hållplatsplattformen. Alla busshållplatslägen kommer att tillgänglighetsanpassas enligt Skånetrafikens föreskrifter. Hinder vid busshållplatser i form av fållor, grindar eller staket utmot vägen har utretts under arbetsplanarbetet. På grund av klämrisk vid avstigning och försvårat underhållsarbete, framförallt vintertid, har det beslutats att sådana hinder inte förordas. 25

26 Eventuellt utbyte av busskurer ombesörjs av Skånetrafiken. Figur Gång- och cykeltrafik Befintligt cykelstråk mellan Lund och Flädie behålls. Från Flädie samhälle följer stråket den gamla vägsträckningen mellan Flädie och Fjelie. Från Fjelie och fram till Lund går stråket på egen bana norr om väg 16. En åtgärd av trång passage på gång- och cykelvägen vid Fjelie planeras, så att vinterväghållningsmaskiner kommer fram. Den inrymmer också utrymme för belysningsstolpar. För att uppnå 3 meters bredd på gång- och cykelvägen (exklusive plats för belysning), så har vägmitt på väg 16 flyttats ca 1 meter söderut. En nydragning av gång- och cykelbanan kommer att utföras vid Gamlemark där den går över den nya bron som byggs över enskild väg. Standarden på den nya delen av gång- och cykelbanan kommer uppnå minst likvärdig befintlig standard och ha en bredd som tillåter vinterväghållningsmaskin att komma fram. Gång- och cykelvägens sträckning förändras i Fjelie. Idag leds gc-trafiken längs östra kanten av Fjelie, framöver kommer gc-stråket istället att fortsätta längs södra Fjelie fram till Nils Hanssons väg. Gång- och cykelvägens anslutningar på norra sidan om väg 16 till gång- och cykelporten vid Fjelie är inte tillgänglighetsanpassad. Den har lutningar på upp till ca 10 %. För att uppnå god standard vad gäller tillgänglighet föreslås åtgärder enligt illustration i gestaltningsprogrammet under rubrik `Tillgänglighet och trygghet. Denna åtgärd inryms dock inte i arbetsplanen Broar och andra byggnadsverk På aktuell sträcka finns i dag en bro ( , byggår 1993) över GC-väg vid Fjelie som ska breddas. Befintlig bro är utförd som en fritt upplagd plattbro i betong med teoretisk spännvidd på 10.5 m. Total brolängd 19.5 m och fri höjd 2.7 m. Fri brobredd på bron är idag 13.0 m och denna föreslås öka genom breddning söderut till drygt 16.8 m. Korsningsvinkeln mellan GC-väg och väg 16 är 100 g. Brons norra sida ska förses med ny kantbalk och bullerskärm. Utöver breddningen av befintlig bro ska följande broar byggas: , bro över Önnerupsbäcken på väg

27 Bron föreslås utförd som en rörbro, typ Viacon VM5 B=2.84 m, H=2.02 m, Area=4,54 m 2, eller likvärdig. Total brolängd 11,8 m (rörlängd 48 m). Rörändarna utförs snedskurna i lutning 1:2. Fri brobredd på bron varierar med ca 21.0 m-22.2 m pga. påfart. Korsningsvinkeln mellan Önnerupsbäcken och väg 16 är 112g , bro över väg 911 vid Fjelie på väg 16. Bron föreslås utförd som en plattrambro i betong med fri öppning på 8.5 m. Total brolängd 19.6 m och fri höjd 4.7 m. Fri brobredd på bron är 16.5 m och korsningsvinkeln mellan väg 911 och väg 16 är 93.2 g , bro över enskild väg vid Gamlemark på väg 16. Bron föreslås utförd som en plattrambro i betong med fri öppning på 8.0 m. Total brolängd 20.2 m och fri höjd 4.7 m. Fri brobredd på bron är 16.5 m och korsningsvinkeln mellan enskild väg och väg 16 är 92.0 g. Brons södra sida förses med bullerskärm. Grundläggningen av broar redovisas i tekniskt PM geoteknik väg 16 och ytterligare detaljer framgår i tekniskt PM bro. Beteckning Läge sektion, väg 16 Brotyp Bredd Fri höjd Total brolängd Antal spann /230 Rörbro 2,84 m 11,8 m /333 Plattram 16,5 m >4,7 m 19,6 m /571 Fritt upplagd plattbro 16,8 m >2,7 m 19,5 m /079 Plattram 16,5 m >4,7 m 20,2 m 1 Tabell 7. Nya och befintliga broar 4.11 Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Fysiska barriäreffekter uppstår som en följd av vägutbyggnaden men också till viss del som en följd av tillkommande bullerskydd. Också visuella barriärer uppkommer vilka behandlas vidare under rubrik Landskap. Vid utbyggnaden tas möjligheten för vänstersvängande trafik till och från väg 16 bort och tillkommande mittseparering förhindrar passage i plan vilket bryter kopplingen väg 911 (Lilleby väg) Nils Hanssons väg och möjligheten att passerar över väg 16 vid busshållplatserna. Det minskade antalet anslutningar medför omvägar för lokaltrafiken. 27

28 Två planskildheter byggs. Befintlig gång- och cykelport i Fjelie breddas och förses med belysning för att öka användarvänligheten. Bullervallen längs östra Fjelie utformas så att gångpassage är möjligt på insidan Buller Utbyggnaden av väg 16 klassas som väsentlig ombyggnad och omfattas därmed av riktlinjerna nedan. 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus. 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger per natt, kl 22-06), avser boningsrum 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad, frifältsvärde. 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. (Ur Infrastrukturpropositionen 1996/97: 53) Bullerberäkningar har utförts för prognosår 2035 för nollalternativet och utbyggnadsalternativet. Beräkningarna utgår från uppmätt trafikmängd på aktuell vägsträcka som år 2006 uppgick till cirka fordon/ årsmedeldygn varav andelen tung trafik utgjorde 6%. Trafikmängden på väg 16 har i huvudsak varit oförändrad sedan år Trafikmängden år 2035 beräknas till strax under fordon/ årsmedeldygn, varav andelen tung trafik utgör strax under 7 %. Bullerberäkningarna visar att rekommenderade bullernivåer överstigs vid 35 bostadsfastigheter. Bullerskyddande åtgärder föreslås därför såsom vall, plank, tyst asfalt, fasadåtgärder samt förslag om inlösen. Utmed de partier där lågbullerbeläggningar föreslås bedöms beläggningens bullerdämpning över tid uppgå till i medeltal 4 dba. Dock måste bullerdämpningens varaktighet och nivå följas upp och vid oacceptabel försämring av dämpningen måste åtgärder vidtas för återställa den. Lågbullerbeläggning föreslås på följande delsträckor: 1/050 1/860 2/350 3/200 Resultatet av bullerberäkningarna redovisas i bilaga 2 med tabell och bullerutbredningskartor i bilaga 3. De föreslagna åtgärderna redovisas i bilagorna samt på ritningar 101T Bullerskydd i form av vall och plank placeras längs Fjelies södra och östra del. För att värna det öppna landskapet i öster föreslås en vall med flack, odlingsbar sida ut mot åkrar. Vallen kombineras med plank för att hålla nere höjden och möjliggöra utblickar från tomterna via transparanta plankavsnitt. Bullerskydden i södra Fjelie föreslås knyta an till bebyggelsen och utföras med transparanta avsnitt, runt gc-port och busshållplats. 28

29 Bullerskyddens slutliga utförande ska detaljstuderas vid framtagande av bygghandlingar. Föreslagna bullerskyddsåtgärder beräknas klara en tillräcklig bullerdämpning i enlighet med gällande riktlinjer för majoriteten av de bullerstörda fastigheterna. För tre fastigheter accepteras med ekvivalent ljudnivå på 56 DB(A) i markplan med hänvisning till vad som är tekniskt möjligt, lämpligtur landskapsbildssynpunkt och ekonomiskt rimlig. Vid Fjelie 15:10 och 17:43 begränsas bullerskyddens höjd för att ge en tryggare miljö på gc-vägen. Vid Fjelie 15:1 begränsas bullerskyddets höjd och utbredning av hänsyn till busshållplatsen och gårdsmiljön som helhet. Bullerskyddens utformning redovisas utförligare i gestaltningsprogrammet. Vid 17 fastigheter överstigs bullernivåer på våning två. I de fall husen har inredd ovanvåning föreslås fasaddämpande åtgärder. I dagsläget beräknas att 13 hus har inredda ovanvåningar. Ingen balkong finns som vetter mot väg 16. Föreslagna bullerskyddsåtgärder: Sektion/Avsnitt Åtgärd Kommentar 1/095 N- - 1/240 N Plank Tätt plank, placeras nära vägkant 1/480 N 1/680 N Plank omväxlande transparant och tätt, ansluta till bebyggelsekaraktären Fjelie 15:10 Plank plank i tomtgräns Östra Fjelie, öster om Fjelie 1:11, Fjelie 1:14, Fjelie 15:13 och Fjelie 15:10 Plank och vall Vallens östra sida görs så flcak att den blir odlingsbar 1/645 S - - 1/740 S Vall, mur och plank Utformning som anpassas till gårdsmiljön och busshållplatsen 2/660 N 2/825 N Plank Plank i vägkant, kombineras med stödmur/ anpassas mot räcke 2/680 S - - 2/840 S Plank Omväxlande tätt och transparant plank placeras nära vägkant 2/975 S- - 3/145 S Plank Kombination tätt och transparant plank placeras nära vägkant 2/935 S- -3/020 S Kulle 29

30 Luftföroreningar Skattade halter av NO2 och PM10 indikerar att ingen miljökvalitetsnorm avseende luftkvalité överskrids. Inga särskilda åtgärder föreslås. Avskärmande vegetation, gärna städsegrön, kan inverka positivt på luftkvalitén lokalt genom att fånga upp föreoreningar (partiklar). Befintlig vegetation i anslutning till bebyggelse bör därför bibehållas eller ersättas i motsvarande omfattning (och gärna utökas) Vibrationer I området kring väg 16 består jordlagren i huvudsak av lermorän. Ställvis förekommer sediment av silt, sand och lera. Området i stort bedöms vibrationstekniskt som gynnsamt, men lokalt kan störningar förväntas förekomma. Riskområdet bedöms sträcka sig upp till meter, ställvis upp till 50 meter, från närmsta schakt- och packningsarbete Naturmiljö Arbeten i och vid Önnerupsbäcken ska utföras under sensommar för att minska de skadliga effekterna på öringen Ekologiska samband I området råder stor brist på naturmiljöer. Uppvuxen vegetations ska värnas. Intrång ska i möjligaste mån undvikas men där det ända sker ska vegetation återplanteras. Restytor är potentiellt värdefulla och ska förses med en artrik flora passande för sydvästra Skåne Kulturmiljö Lomma kommun har upprättat ett kulturmiljöprogram, 2005, som redovisar kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Inventering och kontroll av sprickbildning på närliggande byggnader med kulturhistoriskt värde ska utföras. Avser Fjelie kyrka, gamla skolan. Tillfälliga upplag och uppställningsytor får inte placeras över kända fornlämningar. Förekomst av kända fornlämningar redovisas i MKB Landskap Lokalvägnätets utformning anpassas efter rådande rätvinkliga struktur, formad av 1800-talets jordbruksreformer. Öppna vidder är utmärkande för området. Bullerskydden utformas med hänsyn till detta. Längs Fjelies östra kant anläggs en bullerskydd vars östra sida görs så flack, 1:10, att den blir odlingsbar. Transparanta skärmar föreslås vid hållplatsen i Fjelie och vid busshållplatsen på södra sidan i Gamlemark och vidare västerut över planskildheten. Omfattning bullerskärmar framgår av planritningar 101T T0204 samt 101T T0507. Utformningsprinciper för landskapsanpassning redovisas i gestaltningsprogrammet. 30

31 Friluftsliv Området kring väg 16 saknar i det närmaste helt allemansrättsligt tillgänglig mark och det finns få möjligheter till friluftsliv och rekreation. I Höjeå - landskapsvårdsplan 2005 redovisas möjligheter att utveckla rekreationsstråk längs med småvägar och befintliga eller i framtiden restaurerade småvatten och vattendrag. Utformningen av Önnerupsbäcken med sidoområden bör beakta framtida grönstråk längs bäcken. Inga särskilda skadeförebyggande åtgärder föreskrivs Mark- och vattenföroreningar Vägdagvattnet kommer att hanteras dels i ledning och dels i dike, vilka i huvudsak är vegetationstäckta. Två fördröjningsmagasin för dagvatten anordnas. Detta bedöms ge tillräcklig rening och fördröjning av vägdagvattnet innan det når Önnerupsbäcken. Jorden i området består i huvudsak av tät lermorän vilket begränsar spridning av föroreningar och därför bedöms att inga ytterligare skyddsåtgärder behövs avseende grundvatten eller brunnar. I vägslänterna har förorenade massor, metallföroreningar, påträffats. Halterna understiger gällande miljökvalitetsnormer. Massorna ska hanteras enligt gällande lagstiftning Skyddsåtgärder under byggnadstiden Utbyggnaden av väg 16 längs befintlig sträckning innebär god hushållning med mark- och naturresurser. Utbyggnaden tar ändå mark i anspråk, i huvudsak åkermark, för breddning av väg 16 samt tillkommande lokalvägar och dagvattenmagasin. Totalt åtgår ca 7,7 hektar ny mark. Av detta är cirka 7,3 hektar åkermark. I ovan redovisad markåtgång ingår även de restytor som uppkommer. Ytor i åkermark under 1 hektar har klassats som restyta. Inga riksintressen berörs eller Natura 2000-områden berörs. Särskilda miljöskyddsåtgärder under byggtiden ska utföras och ett miljökontrollprogram ska upprättas vilket ska omfatta följande aspekter; Grundvattnet: arbetet under byggskedet ska bedrivas så att petroleumprodukter etc. inte riskerar att förorena grundvattnet. Tillfällig och permanent avsänkning av grundvatten blir aktuella. Fuktmätning ska utföras vid trädkransen runt kyrkogården för att kontrollera trädens vattentillgång. Enskilda brunnar inventeras och vattennivåmätning utförs före och efter bygget. Biotopskydd: Önnerupsbäcken berörs, arbetet under byggskedet ska dock utföras så att intrången i vegetationen runt bäcken blir så litet som möjligt. Vid arbete med trummor kommer vattnet att grumlas. Påverkansgraden på vattendraget kan vara årstidsberoende (djurliv) och ska därför utföras under sensommaren. Läplanteringarna vid Solnäs Gård berörs. Åtgärder här måste samordnas med markägaren och 31

32 avvägning mellan skydd av befintliga träd (i förhållanden till vitalitet och åtgärdens omfattning) eller återplantering. Artval och storlek på träd hanteras i byggskedet. Boendemiljö: Bullervallar, skärmar och fönsterbyten som ingår i den färdiga anläggningen ska i huvudsak uppföras i byggskedets inledning. Kulturmiljö: Fornlämningar ska markeras och skyddas. Kulturvägar undantas från tunga transporter. Fjelie kyrka har medeltida anor. Vägnätet inne Fjelie bör inte belastas med byggtransporter. Trafik: Störningar i trafiken under byggskedet uppkommer. Tillfälliga byggvägar anordnas vid respektive planskildhet. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter måste särskilt beaktas. Boendemiljö och säkerhet måste beaktas vid tillfälliga trafikomläggningar. Eventuell förekomst av föroreningar i de vägavsnitt som sammanfaller med den före detta järnvägens sträckning ska utredas i byggskedet, avser planskildheten i Fjelie och läget för Önnerupsbäckens nya trumma Övriga väganordningar Beläggning Befintlig vägdel av väg 16 förstärks, med påbyggnad av nya bitumenbundna lager utmed hela sträckan. Breddad del av väg 16 kommer att få ny överbyggnad och beläggning. Väg 16 föreslås även få bullerdämpande och dränerande beläggning framtagen för att minska vägbuller och risken för vattenplaning. Den totala längden för denna åtgärd blir ca 1660m Belysning Längs väg 16 finns idag ett stort antal befintliga eftergivliga stolpar (typ A120E25) med koffertarmaturer försedda med upp till 250 W högtrycksnatrium, dessa föreslås rivas. Efter ombyggnaden förblir väg 16 obelyst förutom vid konfliktpunkter sådana som busshållsplatser och plankorsningar. Stolpar föreslås vara eftergivliga, uppfångande, 10 m höga med 1m arm/ armaturkrona 1/2 och armaturer försedda med högtrycksnatriumlampor 100/150W och med effektreduceringsenhet. Den befintliga gång- och cykelbanan föreslås få belysning med standardstolpar, höjd 5 m och armatur försedd med metallhalogenlampor. Gång- och cykelbanan sträcker sig från Fjelie Byaväg fram till trafikplats Gunnesbo, på norra sidan av väg 16. Belysning längs stråket bidrar till trygghetskänsla och orienterbarhet kvällar och vintertid. Miljön under broar bör utformas så att den upplevs ljus och trygg. Mörka hörn bör motverkas och belysningen bör utformas så att den ger ett bra allmänt ljus samt ledljus. 32

33 I GC-porten föreslås ny belysningsarmatur i tak (gärna med LED-lampor) så att ytan mellan bropelarna belyses. Eventuell effektbelysning under bron (strålkastare bakom pelare) ska integreras i den funktionella ljussättningen. I vägportar använder man armaturer infällda i brons tak så att den fria höjden inte äventyras. Det bör tillses att anläggningen blir vandalsäker. Belysning på kringliggande gator bör utformas med belysningsstolpar med höjden 8 m. Luminansnivåer i vägporten skall överensstämma med övrig vägbelysning Driftvändplatser Några särskilda driftvändplatser finns ej föreslagna. Möjlighet för driftfordon att vända finns i Flädie trafikplats samt i Fjelie och Gamlemarks föreslagna planskilda korsningar Parkerings- och uppställningsytor Det finns inte parkerings- och uppställningsytor föreslagna på sträckan Räcken Väg 16 kommer på aktuell sträcka att förses med mitträcke utan uppehåll. Befintliga vägräcken mellan Solnäs och österut behålls längs vägkanter där ingen breddning görs. På den väghalva där breddning sker, i huvudsak åt söder, ersätts nuvarande räcke i nytt breddat läge. Kompletteringar med nya vägräcken görs vid planerade nya broar och fördröjningsmagasin Skyltar och signal Några planerade vägportaler finns inte på sträckan Vägmarkering Frästa bullerräfflor föreslås, utmed målade kantlinjer, i de yttre vägrenarna på väg Andra åtgärder och anordningar Anslutnings- och parallellvägar För de enskilda parallell- och anslutningsvägarna kommer Trafikverket att begära förrättning enligt anläggningslagen för att få rätt att anlägga/förändra vägen. I förrättningen kommer även frågan om den framtida förvaltningen att tas upp till prövning. Föreslagna anslutnings- och parallellvägar redovisas i tabell 8 nedan. Vägarna har vid utformning anpassats efter dimensionerande fordon, det vill säga det största fordon som behöver färdas på vägen, med breddökning i kurvor och tillräckligt utrymme i vägskäl. Vid lämpliga ställen med cirka 200m avstånd har mötesplatser föreslagits. I Fjelie är en ny in- och utfart till Solnäs gård planerad som dras längs med och söder om väg 16 ca 180 m. Därefter svänger den av söderut och ansluter till väg 33

34 911 efter ca 160 m. Vägens beläggning utgörs av asfalt för att undvika onödigt damm på fruktodlingen längs vägen. Väg 911 planeras få ny (360m) sträckning planskilt under väg 16 i Fjelie. En tillfällig förbifart söder om väg 16 föreslås då bron över ny väg 911 vid Fjelie utförs. En allmän väganslutning byggs, som förbinder ny väg 911 med väg 16 i en plankorsning, sektion 1/250, norr om väg 16 vid Fjelie kyrkogård. Väg 911 breddas 2 m till ny bredd 6.5m en sträcka av 200m söder om dess anslutning mot väg 16. GC-porten under väg 16 i Fjelie förlängs i och med breddningen söderut av väg 16. Anslutande GC-väg på väg 16:s södra sida måste därmed anläggas i nytt läge, liksom väganslutning till Södra Vindfälle gård. För att ge utrymme till bullerdämpande åtgärder för SödraVindfälle gård dras ny anslutningsväg söder/väster om gården. Ny väg föreslås även i Gamlemark under väg 16. Eftersom vägen även upplåts för cyklister och gående krävs att den är tillgänglighetsanpassad. Viloplan föreslås eftersom vägens längslutning som mest är 5 %. Fyra stycken viloplan planeras cirka var 25:e m där lutningarna är som störst. Viloplanen utformas som plattformar vid sidan av vägen med en bredd på 2 4 m och ett djup på 2 m. Två av viloplanen föreslås förses med bänk. Enskild väg söder om väg 16 från fastighet Fjelie 7:4 och västerut (450m) föreslås breddas till 4.0m vägbredd och förstärkas, varefter vägen förläggs i ny sträckning (70m) vilken ansluter till befintlig enskild väg. En ny enskild in- och utfartsväg (320m) till fastighet 17:43 samt 17:35 föreslås söder om väg 16. Vägen ansluter till befintlig väg i Gamlemark. En ny enskild väg (760m) ersätter in- och utfarterna till fastigheterna 17:5, 17:42 17:38, 17:40, 17:32, 17:46 vid Gamlemark på väg 16:s norra sida. Enskild väg breddas 2.5 m till ny bredd 6.0m på en sträcka av 100m norr om dess anslutning mot väg 16 i sektion 3/020. Väg Sektion, väg 16 Längd Vägbredd Slitlager Anmärkning Väg 911 1/ m 6.5 m Asfalt Allmän väg, Under bro 8.5m bredd Anslutning ny väg 911 1/240 vänster 150 m 6,5 m Asfalt Allmän väg Breddökning i kurva Breddning väg 911 1/470 höger 200m 6.5m Asfalt Allmän väg Anslutning Solnäs gård 1/070-1/340 höger 360 m 5.0m Asfalt Enskild väg Breddökning i kurvor GC-väg till 1/500 1/ m 2.5m Asfalt Allmän v18 34

35 broport Väg runt Vindfälle gård höger 1/480-1/780 höger 540m 4.0m Grus Enskild väg, Breddökning i kurvor Ny väg under väg 16 3/ m 6.0m Asfalt Enskild väg, Under bro 8.0m bredd, Breddökning i kurva Ny enskild väg 3/100-3/150 höger 80m 5.5m Asfalt Enskild väg Breddning väg Gamlemark Ny enskild väg parallellt väg 16 2/500-3/100 höger 2/770-3/060 höger 530m 4.0m Grus Enskild väg, med mötesplatser Vägen förstärks. 320 m 4.0m Grus Enskild väg Breddökning i kurvor Mötesplats Ny enskild väg 2/400-3/000 vänster 760 m 4.0m Grus Enskild väg Breddökning i kurvor Breddning väg 3/020 vänster 140 m 6 m Asfalt Enskild väg Tabell 8. Anslutnings- och parallellvägar Breddning av bef väg Jord- och luftledningar Befintlig gasledning korsar väg 16 lite öster om väg E6. På grund av breddning av väg 16 kommer gasledningens skyddskulvert att behöva förlängas. På södra sidan av väg 16 ligger det idag flera elkablar i ett stråk längs en stor del av aktuell sträcka. Det är flera högspänningskablar, signalkablar och tomrör. Dessa måste till viss del läggas om på grund av breddning av väg 16. Det finns även ett antal punkter där elkablar och skyddsrör korsar väg 16, som behöver förlängas eller läggas om. I Fjelie finns en transformatorstation som måste flyttas. Längs hela den aktuella delen av väg 16 finns belysningsstolpar och belysningskabel placerade på norra sidan av vägen. Samtliga belysningsstolpar föreslås tas bort, dock föreslås att bl.a. busshållplatser och planskilda korsningar kommer att belysas. Gång- och cykelvägen längs väg 16 föreslås få ny belysning. Telekablar finns idag på båda sidor av väg 16 och på delar av sträckan. Telekablar korsar väg 16 i ett antal punkter och på grund av breddning måste åtgärdas. På ett flertal sträckor behövs även omläggning av längsgående telekablar. 35

36 På södra sidan av väg 16 finns en del kända befintliga åkerdräneringsledningar. Dessa kommer till viss del att påverkas av breddningen av väg 16. För att säkerställa avvattningen av åkern, föreslås en avskärande dränledning där så behövs. Befintliga åkerdräneringsledningar är anslutna till åkerkulvertar och där dessa korsar väg 16, kommer en förlängning av åkerkulvertarna att behövas. En befintlig vattenöverföringsledning, som ägs av Sydvatten, med dimensionen Ø1400 mm korsar väg 16 i sektion 2/650. En kulvert skyddar ledningen under väg 16, som är anlagd mellan två stycken brunnar på respektive sida om vägen. Eftersom skyddskulverten är idag bredare än väg 16 och den föreslagna breddningen av väg 16 sker på båda sidor om väg 16, behövs troligen ingen åtgärd på ledning eller kulvert. För att säkerställa detta måste man gräva fram kulverten i byggskedet. Även andra befintliga va-ledningar finns längs väg 16. Från Fjelie till Gamlemark går en trycksatt spillvattenledning på södra sidan av väg 16. På en del av sträcka kommer det behövas en omläggning av denna ledning pga. breddningen. Det finns även ett flertal korsningspunkter av va-ledningar längs väg 16 som kommer att påverkas och måste åtgärdas. Även en vattenledning finns på en del av sträckan utmed väg 16, som behöver läggas om. En privat befintlig jordvärmekabel finns i Fjelie söder om väg 16 och kommer att behövas flyttas. Även en privat vattenledning kommer att behöva läggas om på grund av den nya enskilda vägen till Solnäs gård söder om väg 16 och väster om Önnerupsbäcken Kompensationsåtgärder Kompensationsåtgärder avseende intrång i biotopskyddade områden kommer att hanteras i samband med ansökning om dispens. 36

37 5 Väghållningsansvar för allmänna vägar 5.1 Förändring av väghållningsområde Inom det aktuella området är Trafikverket Region Syd för det allmänna vägnätet se figur nedan. Delar av det enskilda vägnätet sköts av Lomma respektive Lunds kommun. Figur 5. Redovisning av vem som sköter vägarna i Fjelie i dagsläget. Figur 6. Redovisning av vem som sköter vägarna i Gamlemark i dagsläget. 37

38 5.2 Förändring av allmän väg Trafikverket övertar väghållaransvaret för en 150m lång sträcka av Fjelie Byavägs västra del, vilken Lomma kommun idag sköter, se ritning 101T0202. En 170m lång sträcka av Fjelie Byaväg på väg 917, belägen mellan vägens nordsydliga sträckning i östra delen av byn och anslutningen av väg 911 (även kallad Fjelie Laxmansväg) dras in som allmän väg och förändras till enskild. En lantmäteriförrättning kommer att genomföras för att reglera den fortsatta väghållningen. Den nord-sydliga sträckningen av Fjelie Byaväg dras också in, men rivs och ersätts med bullervall och trädrad på cirka halva sträckan. Trafikverket har idag väghållningsansvaret för detta vägavnsitt på väg 917, se ritning 101T0202. Figur 7. Redovisning av vem som föreslås sköta vägarna i Fjelie efter ombyggnad. 6. Konsekvenser av vägförslaget 6.1 Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Fram till prognosåret 2035 beräknas trafiken på det aktuella vägavsnittet ha ökat till mellan cirka fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik beräknas utgöra ca 7 %. 38

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun Bad Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer och klassas därför som EU-bad. Detta

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer