Den manliga pedagogens roll i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den manliga pedagogens roll i förskolan"

Transkript

1 Malmö högskola Lärande och samhälle Barn unga samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Den manliga pedagogens roll i förskolan The male educator s role in pre-school Jörgen Karlsson Migena Huqi Lärarexamen 210hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Examinator: Nils Andersson Handledare: Åse Piltz

2

3 Förord Innan vi påbörjade vårt examensarbete kom vi gemensamt överens om att utföra alla delar av arbetet tillsammans. Detta innebär att vi har samlat ihop all empiri tillsammans, utfört intervjuer samt observationer gemensamt. Vi ansåg att detta arbetssätt passade oss främst. Under tiden vi har arbetat med detta har vi träffats på Malmö Högskola, minst fyra dagar per vecka, med start från morgon till sen eftermiddag. Vi vill tacka alla pedagoger som har medverkat i våra intervjuer samt observationer. Slutligen vill vi passa på och tacka vår handledare Åse, som har varit till stor hjälp under hela arbetets gång. Utan henne hade vi inte kunnat genomföra detta arbete. Stort tack Åse. 2

4 Sammanfattning Karlsson, Jörgen & Huqi, Migena (2013). Den manliga pedagogens roll i förskolan en studie om manliga pedagoger i förskolan. Malmö: lärareutbildningen Malmö Högskolan Det är för få män i förskolan, barnen behöver manliga förebilder. Detta är ord som inspirerat oss till att skriva detta arbete. Vårt mål med denna studie är att undersöka manliga pedagoger i förskolan. Vi valde detta tema på grund av att bristen på manliga pedagoger i svenska förskolor är stor, vi ville därmed undersöka detta samt vilken roll har de enligt andra pedagoger och undersöka vad forskarna skriver om detta. Gör mannen förskolan mer jämställd eller befäster han de stereotypa könsrollerna och bidrar därmed till minskad jämställdhet. Genom teorier, tidigare forskning, intervjuer och observationer har vi försökt besvara våra frågor. Observationerna och intervjuer har ägt rum i fyra olika förskolor i Skåne och sammanlagt har vi intervjuat sju pedagoger, manliga och kvinnliga. Metoderna vi har använt oss av är kvalitativa metoder, ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa metoder har gett oss chansen att tolka våra resultat på djupet istället för att generalisera svaren vi fick av informanterna. Med hjälp av ostrukturerade observationer har vi tolkat och studerat pedagogernas kroppsliga och språkliga uttryck. Semistrukturerade intervjuer lät oss föra en dialog med pedagogerna samt vidareutveckla samtalet med hjälp av följdfrågor. Det har visat sig, enligt våra källor, att bristen på manliga pedagoger i förskolan beror på flera olika orsaker, dessa inkluderar låg lön, låg status samt att förskolan är ett kvinnodominerat yrke sedan lång tid tillbaka. Vidare kan vi se att en manlig pedagogs arbetsuppgifter inte skiljer sig från en kvinnlig pedagogs, dock har de ofta andra förväntningar på sig. Nyckelord: Genus, jämställdhet, könsblindhet, könsroll och pedagog 3

5 Innehållsförteckning The male educator s role in pre-school Förord Sammanfattning Introduktion Syfte och frågeställningar Definition av begrepp Litteraturgenomgång Teori och tidigare forskning Genus Könsblindhet Mansforskning Jämställdhet i förskolan Metod Kvalitativ metod Kvantitativ metod Observation Intervju Metodreflektion Validitet och reliabilitet Etiska överväganden Urval Genomförande Resultat och analys Bristen på manliga pedagoger Genus Lekfarbror Jämställdhet Slutsatser och avslutande diskussion Fortsatt forskning Referens lista Bilaga

6 1. Introduktion Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller. ( Lpfö 98, rev 2010:5). Citatet ovan beskriver förskolans uppdrag att motverka den klassiska könsrollen. Ur en historisk synvinkel var småbarnsläraryrket ett jämnt fördelat yrke som bestod av 50 % kvinnor och 50 % män under senare 1850-talet. En stor förändring skedde i slutet av 1800-talet på grund av ekonomiska orsaker, det blev billigare att anställa kvinnor och därmed blev yrket kvinnodominerat. Detta har fortsatt genom 1900-talet fram till idag (Tallberg, 2002:62). Män har inte varit stor del av småbarnsomsorgen under 1900-talet, det är en paradox när man hävdar att pojkar behöver manliga förebilder i tidig ålder, samtidigt ska man bryta de traditionella könsmönstren. Det finns många saker som anses vara manligt och kvinnligt i skolans värld, somliga av dessa ifrågasätts dagligen medan andra saker ifrågasätts väldigt sällan. Pedagoger förväntas bryta de klassiska genustankarna i vår samtid och synliggöra de normativa dragen i dem. Vi anser att detta är en viktig aspekt i både skola och förskola och därmed har vi valt att undersöka den manliga pedagogens roll i förskolan. Vuxna som vistas tillsammans med barn gör skillnad på flickor och pojkar. Det visar så gott som all forskning inom området (SOU:2004:115 s.54). Våra funderingar är, innebär fler manliga pedagoger per automatik att det sker en förändring, och om så är fallet, vilken slags förändring sker då? 5

7 2. Syfte och frågeställningar Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur manliga pedagoger interagerar med barn i förskolan. Vad deras roll anses vara i förhållande till den kvinnliga pedagogen samt undersöka eventuella orsaker till att det är så få manliga pedagoger i förskolevärlden. Vad beror bristen av manliga pedagoger i förskolan på enligt tidigare forskning samt pedagogerna vi har intervjuat? Vad är den manliga pedagogens roll i förskolan enligt pedagogerna i vår undersökning? Anser pedagogerna att den manliga pedagogen medverkar till ökad jämställdhet eller stärker han de traditionella könsrollerna och vad säger forskningen? 6

8 3. Definition av begrepp Genus betecknar det sociala och kulturella könet, vilket innebär vad samhället anser vad som är manligt respektive kvinnligt. Heteronorm innebär att man ser heterosexualitet som det normala, man ser homo- och bisexuella som avvikande. Heteronormen innehåller förväntningar på hur män och kvinnor ska uppträda. Jämställdhet innebär mäns och kvinnors lika värde som individ oavsett kön Könsblindhet är det ord vi har för de sociala strukturerna vad gäller kön och att dessa är så djupt rotade i oss att vi inte ser dem själv, man menar att man är könsneutral. Könsroll är omgivningens krav samt förväntningar på hur en pojke eller flicka ska uppträda. Pedagog innebär en person som lär ut, i vårt fall till barnen i förskolan. (Wedin, 2011:206) 7

9 4. Litteraturgenomgång Det pedagogiska arbetet har haft en könsrelaterad historia. Redan under talet blev läraryrket i förskolan kraftigt kvinnodominerat. Under 1900-talet började debatten om den manliga pedagogen i förskolan träda fram. Frågor som togs upp var bland annat om barn hade behov av att fostras av båda könen och om män behövdes som en förebild. Manlig personal skulle kunna hjälpa till med detta (Havung, 2005:48). Staten hade som förhoppning att år 1985 skulle cirka 30 % av personalen i förskolan vara män. Detta skedde ej, anledningen ansågs vara den låga lönen samt att arbetet var typiskt kvinnligt. Även under 2000-talet är frågor om manliga pedagoger i förskolan en fortgående debatt. Barn anses behöva manlig personal för både fostran och identifieringsobjekt, ändå är endast 3 % av förskolepersonalen män (Nordberg, 2005:49) Samhällets normer och värderingar om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt yrke påverkar mäns och kvinnors yrkesval. Att träda in i ett kvinnodominerat yrke som man är ungefär som att en eller flera personer kommer in i en ny kultur där det exponeras en del regler och villkor som de måste bete sig efter. Dessa villkor och regler syns inte förrän någon bryter mot dem. Alltså kan en man enbart genom sin fysiska närvaro synliggöra förskoleverksamhetens kvinnliga könstämpling (Havung, 2005:53). Marie Nordberg, forskare inom maskulinitetsskapande, menar att förskolans verksamhet har könsmärkts som kvinnlig sedan långt tillbaka i tiden (2005). Vidare skriver hon att yrket som manlig pedagog kan upplevas som bisarrt och ytterst provocerande. I sin studie hänvisar hon till en situation där en manlig pedagog blir bemött av en pappa till ett av barnen i barngruppen: Åh, fan! Är du kvar där fortfarande, men du ska få se att du snart får ett riktigt jobb du också (Nordberg, 2005:51). Enligt pappan var inte yrket manligt, utan ett kvinnoyrke. Nordberg syftar på att män ständigt blir ifrågasatta i sitt yrkesval när det kommer till att jobba inom förskola, deras manlighet ifrågasätts av andra. Hon menar att manliga pedagoger brottas dagligen med problemet att hålla kvar sin manlighet samtidigt som de yrkesmässigt utför arbetsuppgifter på den kvinnliga arenan (2005:52). 8

10 I sin artikel på Lärarnas nyheter, Var är männen, hänvisar journalisten Richter till dåvarande förskole- och jämställdhetsminister Nyamko Sabunis uttalande om att förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män. Det är viktigt att barn i förskolan får möta kompetent personal och vuxna förebilder som är både kvinnor och män (Nyamko Sabuni, citerad i Richter, 2012) Vidare ställer Elisabeth Richter frågan om varför det är viktigt med fler män i förskolan varpå Marie Nordberg svarar: Fler män behövs för att spegla mångfalden hos befolkningen, särskilt män som också har utländsk bakgrund är i dag frånvarande i personalen. Det är också viktigt att båda könen finns i alla yrken för att unga ska få en bred referensram för sina yrkesval (Marie Nordberg, citerad i Richter, 2012). En manlig förskollärare har andra förväntningar på sig än en kvinnlig. Alla pedagoger har till uppgift idag att bidra till att traditionella genusmönster bryts. En manlig pedagog ska inte bara vara pedagog med alla dess uppgifter, han ska även vara man och därmed medverka till ökad jämställdhet. Läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) lägger stor vikt på att pedagogerna ska hjälpa barnen att utveckla sin egen identitet och samtidigt motverka de klassiska könstereotyperna. Detta leder till att vilken roll den manliga pedagogen skall ha kan förstås på olika sätt (Nordberg, 2005:46). Havung skriver att en av förväntningarna man har på män inom förskolevärlden är att agera lekfabror. Hon menar att manliga pedagoger blir ofta väldigt populära bland barnen och att detta beror på att män är mer benägna till lek. Vidare skriver Havung att anledningen till att männen anses vara bra på att leka med barnen, vilar på att de ofta tillåter mer våghalsiga inslag och för att leken lätt glider in i idrotten, något som anses vara ett manligt intresse. Många manliga pedagoger får även ansvaret för de organiserade idrottsaktiviteter som sker på förskolor runt om i landet, ett ansvar som tilldelas dem av de kvinnliga pedagogerna. Vid oplanerad lek vänder sig barnen till de manliga pedagogerna i första hand, detta då kvinnorna anses leka mer organiserade lekar med barnen och ser till att det inte blir kaos och oordning. (Havung, 2005:63). Genuspedagogen Eva-Karin Wedin (2011) hänvisar till de vanligaste argumenten för att rekrytera fler män i förskola: barn behöver en manlig förebild och pojkarna särskilt behöver män för sin identitetsutveckling och de ska bidra med typiskt manliga egenskaper som att spela fotboll eller att ställa och styra när det behövs. Utifrån dessa argument behövs män för att bidra med det kvinnor saknar. Hon menar på att dessa 9

11 argument leder till att förstärka uppdelningen av kvinnliga och manliga sysslor och därmed till ojämställdhet (Wedin, 2011:44). Hon hävdar att detta leder till att färre män söker sig till förskolan, de vill inte bli betraktade som könsstereotyper utan som de individer de är och det de har att erbjuda. Den feministiska teoretikern Nancy Chodorow skriver att könsidentiteten för pojkar har sitt ursprung i avskiljning/olikhet. Hon menar att pojkar försöker bli män genom att bryta den omsorgsfulla relationen med sin mamma eller fröken. Pojkarna söker en motpol till de kvinnliga pedagogerna och flickorna, detta då de ska bli något annat (refererad i Svaleryd, 2002:16). Vidare skriver Wedin att anledningar till att rekrytera män i förskolan måste bygga på de skäl som lagen och jämställdhetspolitiken bygger på, det vill säga att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Den manliga pedagogen i förskolan behövs för att visa barn såväl som vuxna att både män och kvinnor kan arbeta med barn, omsorg och pedagogik, hävdar Wedin (2011:44). Ett annat argument för att män behövs i förskolan är för att nå en jämnare fördelning av makt och resurser mellan könen (SOU 2006:75, s.200). I SOU (Statens Offentliga Utredningar) står det att andelen män i förskolan är och har varit låg. De menar att chansen för att den här trenden kommer att vända är liten. Enligt SOU:s undersökning har andelen män på lärarutbildningen också sjunkit de senaste åren. Anledningen till att förskolan har en så låg status anses vara på grund av dess historia, förskolan sågs som en familjepolitisk angelägenhet och en verksamhet för barnpassning (SOU 2006:75, s192). 10

12 5. Teori och tidigare forskning Här presenterar vi teorier och tidigare forskning som är relevant för vårt examensarbete. Syftet är att skapa förståelse för vårt forskningsområde. 5.1Genus Könsroll är ett begrepp som används för att förklara våra förväntningar på kvinnor och män vad det gäller sociala, kulturella och beteende skillnader mellan könen och dess förhållande till varandra (SOU, 2004:36). Genus har likheter med begreppet könsroll, könrollsbegreppet har på senare tid ersatts av genusbegreppet då genus anses vara ett vidare begrepp. Vad är kön och vad är genus? Ordet kön är både för brett och alldeles för snävt, enligt genusforskaren Britt-Marie Thurén (refererad i Höglund 2000:29). På grund av detta införde man begreppet genus. Vidare skriver Thurén att termen genus visar att man studerar hela samhället och inte bara specifika områden. Ordet genus som könsbegrepp kommer från engelskans gender. Enligt Kristina Henkel, statsvetare med genusinriktning, står kön för det biologiska könet och genus för det sociala könet (2004:14). Hon menar att genus är egenskaper som samhället skapar utifrån människans biologiska kön, alltså vad anses vara feminint respektive maskulint. De olika förväntningarna på en människa skapas i tidig ålder, beroende på könet. Redan i tidig ålder beter de flesta vuxna sig annorlunda gentemot barn. Ofta kommunicerar de på olika sätt och har olika förväntningar beroende av om det är en flicka eller en pojke (Henkel, 2004:15). Tidigare forskning från miljöer som består till övervägande del av kvinnor pekar på att det ofta är i hög grad traditionella förväntningar och värderingar som framställs i den vardagliga verksamheten. Maria Hedlin, doktorand i pedagogiskt arbete på Genusforskarskolan, Umeå Universitet hävdar att det krävs kunskap och medvetenhet om genus för att behandla alla jämställt, en kunskap som inte alla kvinnor har bara för att de är kvinnor (2006:60). Genus är ett relativt nytt begrepp inom forskning och därför debatteras begreppets användbarhet. Hirdman (2001) har en förklaring till varför man bör använda begreppet genus: Så vill jag att ord som genus ska förstås och användas, som ett ord som gör att vi ser det vi inte såg tidigare. Jag vill att man tack vare det 11

13 begreppet ska se hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna (Hirdman, 2001:11). Forskningen om genus analyserar hur samhällets syn på vad som är manligt och kvinnligt formar möjligheter och hinder för individen i olika områden. Manligt genus har generellt sett högre status i samhället än kvinnligt genus (Hamberg & Thurén, 2002:5). Genusforskningens ursprung härrör tillbaka till 1960-talet. Många kvinnor i västvärlden började studera vid universitet under denna tidpunkt. Flera av dessa ifrågasatte varför inget inom den etablerade vetenskapen var skrivet av kvinnor och varför forskningen sällan tog upp kvinnor i sina forskningsresultat. Detta ledde till att kvinnoforskningen kom igång. I Sverige blev kvinnoforskningen först aktuell under 1970-talet och växte sedan lavinartat under 1990-talet. Tanken var från början att denna skulle komplettera den tidigare forskningen som hade fokus på männen. Det blev snabbt tydligt att kvinnors och mäns livsvillkor var bundna till varandra, vilket ledde till en utveckling av forskningsområdet för att fånga upp dessa komplicerade förhållanden (Hedlin, 2006:44). Thurén skriver att vad som är kvinnligt eller manligt brukar definieras av varandra som ett slags motsatser, är det inte manligt så är det kvinnligt precis som att upp inte är ner, ljust är inte mörkt och så vidare. Ena termen är meningslös utan den andre, därför är det meningslöst att studera ena könet utan att tänka på det andra könet och hur de påverkar varandra (Höglund, 2000:36). Genusforskningen består av fler specifika inriktningar: jämställdhetsforskning (lägger fokus på det som anses vara orättvisa), kvinnoforskning (fokus på kvinnan) och mansforskning (fokus på män), (Vetenskapsrådet 2005:5). En central fråga för genusvetenskapen är, finns det några av naturen givna manliga och kvinnliga egenskaper? (Angelfors och Schömer, 2009:15). Eva Gannerud, fil dr i pedagogik, hävdar att i vårt samhälle finns det en hierarkisk förhållning mellan det som anses vara kvinnligt och det som anses vara manligt. Detta ses som en maktskillnad och ligger till grund för de olika tilldelade arbetsuppgifterna samt positioner i arbetsmarknaden, som t ex i ett kvinnodominerat jobb, där män är så få (2001:14). Vidare skriver hon att makt- och arbetsfördelningen i skolan syns på olika sätt, exempelvis så tar pojkarna betydligt mycket mer plats i skolan än vad flickorna gör, både på lektioner och på rasterna. Även inom personalens positioner kan man se denna könsarbetsdelning, manlig personal har i allmänhet positioner med högre status. Gannerud påpekar att könsarbetsdelningen i skolan har en koppling till samhällens 12

14 uppfattning om manligt respektive kvinnligt. Förr var könsarbetsuppdelning väldigt synligt och skedde öppet, genom formell uteslutning. Det innebar att kvinnor inte kunde välja vilken utbildning som helst eller yrken, enligt formella lagar samt informella normer (2000:17). Vidare tydliggör Gannerud att könsarbetsuppdelning inte är så synligt eller öppet i dagens samhälle, men att arbetsmarknaden är tydligt könssegregerad. Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, har etablerat begreppet genussystemet som handlar om de normer och osynliga regler om manligt och kvinnligt som samhället skapar och beter sig efter. Osynliga normer och regler beskriver Hirdman med begreppet genuskontrakt. Genuskontrakten innebär att det har skapats olika konkreta tankar om hur män och kvinnor skall vara mot varandra i till exempel jobbet, kärleken, hemmet, utseendemässigt och så vidare. Kontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är en process som via kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering (Hirdman, 2001:218) Hon beskriver genussystemet med två principer, som bestämmer relationen mellan män och kvinnor, isärhållande och hierarki. Isärhållande innebär att det manliga särskiljs från den kvinnliga, det vill säga att man ständigt delar in människor och händelser i manligt respektive kvinnligt. Vidare beskriver hon principen hierarki med att mannen anses vara normen. Allmänt betyder den manliga normen att det män gör är mer värt än det kvinnor gör (Hirdman, 2007:212). Inom skolväsendets läroplaner framhålls genusbegreppet tydligt och även inom svensk jämställdhetspolitik (SOU, 2006:156). Första gången kön tas upp i läroplanen är år 1969, då det står skrivet att pojkar och flickor ska behandlas lika, men det är först år 1980 man talar om könsjämlikhet. Dagens läroplan betonar att pedagoger i förskolan ska motverka traditionella könsmönster, detta kräver genusmedvetna pedagoger, både kvinnor och män. Förskolans läroplan lägger stor vikt på jämställdhet. I Läroplanen står det att flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intresse utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, rev 2010:5). Således har vuxna ett ansvar för sitt handlande och sitt sätt att bemöta barnen oberoende av kön. Henkel skriver även att pedagogerna i förskolan har ett ansvar att bredda könsrollerna för både flickor och pojkar, att inte dela in barnen i två olika fack 13

15 som ses som varandras motsats och komplement (2006:27). Med detta menar hon att identiteter, normer och värderingar grundläggs redan i tidiga år, och att barn idag tillbringar i praktiken minst lika mycket tid med pedagoger som de gör med sina föräldrar Könsblindhet Britta Olofsson, förskollärare och filosofi kandidat, skriver att könsblindhet är när man inte ser könsmönstren, detta då de flesta i samhället är könsblinda. Hon menar att istället för att se könsmönstren så ser man undantagen. Vidare skriver hon att man har blivit van vid att pojkar respektive flickor beter sig på ett visst sätt, till exempel att flickor är lugna och pojkar är stökiga, därför så ser man bara när pojkarna är lugna och flickorna är högljudda. Undantagen blir regel istället, och personen som är könsblind menar att flickorna är högljudda och pojkarna lugna. (2007:20) Mansforskning Thomas Johansson, docent i sociologi, menar att det finns inget exakt årtal för när mansforskningen trädde fram som akademiskt fält, men man antar att det uppstod under 1970-talet, då mansrörelser växte fram. Mansforskningen brukar inkluderas inom ramen för genusforskning och går ut på att studera män och manlighet. Enligt Johansson grundades mansforskningen som ett forskningsfält under 1980-talet. Vidare påpekar han att feminismen är utgångspunkten för mansforskningen. Han hävdar att mansforskningen inte har någon specifik historia bakom sig, utan denna berättelse löper parallellt med den feministiska forskningens utveckling (2000:17). Vidare skriver han att innehållet handlade främst om våld mot kvinnor, faderskap, mäns känsloliv och jämlikheten mellan kvinnor och män (2000:11). [ ] man har haft som ambition att visa hur mäns delaktighet i de rådande maktförhållandena mellan könen bidragit till att stympa dem och att minska deras möjligheter att välja fritt vad de vill göra med sina liv och hur de vill leva. En grundläggande tanke i denna forskning är att män skulle vinna mycket på att förena sig med feminister och andra i kampen mot den dominerande manligheten (2000:25). Johansson menar att genom att försöka bryta den traditionella bilden av män och manlighet, så skulle man öppna upp dörrarna för vad män vill göra och arbeta med, det 14

16 skulle inte vara några konstigheter med män i kvinnodominerade yrken, man skulle inte längre ifrågasätta en mans manlighet. Historiskt sett var det nödvändigt att som man låta sig formas utifrån en viss mall som togs för givet och aldrig ifrågasattes. Skulle man bryta mot den mall genom att vara överdriven maskulin, feminin eller genom homosexualitet ansågs man vara omanlig, varpå man hamnade utanför det normativa. Stor fokus har legat på sexualitet inom mansforskningen, detta då det ansetts vara en viktig del i maskulinitetsskapandet (Nordberg, 2005:23). Idag riktas uppmärksamheten inom mansforskningen åt existensen av olika typer av manlighet, det vill säga att mansforskningen arbetar med att förnya bilden av den så kallade dominerande manligheten. Den nyanserade identiteten handlar om relationer och känslor, makt, narcissism och kommunikation. (Johansson, 2000:27). 5.2 Jämställdhet i förskolan Jämställdhet är ett positivt laddat ord, man hör sällan något negativt när man talar om jämställdhet. Enligt Hedlin beror detta till stor del på grund av att begreppet jämställdhet inte definierats, många vet egentligen inte vad ordet innebär. Jämställdhet och jämlikhet har sin grund i mänskliga rättigheter, de har olika innebörd men trots det kan dessa två olika begrepp blandas ihop. Jämlikhet står för människors lika värde, jämställdhet handlar om lika villkor mellan kvinnor och män, mellan pojkar och flickor. Alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön i livets väsentliga områden (Wedin, 2011:17). I förskolans värdegrund och uppdrag står det att verksamheten ska präglas av omsorg om och hänsyn till andra människor, lik som rättvisa och jämställdhet samt egna och andra rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten (Skolverket 2010:4). Förskolans verksamhet ska ständigt präglas av ett arbete med jämställdhet som ett grundläggande värde. Man syftar då huvudsakligen på genus, det vill säga manligt och kvinnligt. Målet med detta arbete är att pojkar och flickor ska kunna göra val som inte styrs av normen av vad som är manligt respektive kvinnligt, utan av deras personliga intressen (Hedlin, 2006:17). Svaleryd, jämställdhetsstrateg, skriver att jämställdhetsarbetet först och främst börjar med att sudda bort den traditionella 15

17 prototypen om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt och låta individer få vara hela och kraftfulla människor med lika möjligheter oavsett vilket biologiskt kön vi föds med (2005:205). Jämställdhetsarbete i förskolan är så viktigt att det har lagstiftats i Sverige, genom skollagen och diskrimineringslagen som trädde i kraft den förste april år Skollagen lyder: [..] Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (Diskrimineringslagen, 2008:800). Internationellt är jämställdhet inom förskolan något okänt i många länder utanför Norden, det redovisas i Statens Offentliga Utredningar (2006:50). Men detta innebär inte att Sverige är enda land som jobbar med jämställdhet i förskolan. I Island arbetar man med Hjalli-pedagogiken som grundades i slutet av 1980-talet av Margrèt Pàla Òlafsdòttir. Hon upptäckte hur flickor och pojkar behandlades olika i förskolan, där pojkarna tog mest plats och blev behandlade som individer medan flickorna hamnade i skymundan. Hjalli-pedagogiken innebär att man delar in pojkar och flickor i varsin grupp. På så sätt kunde barnen praktisera förmågor och egenskaper som de sällan använde sig av tidigare (SOU, 2006:51). Dock ifrågasätts Hjalli-pedagogiken för dess arbetssätt, då många menar att man stärker könsskillnaderna då man framhäver skillnaderna utan att ge utrymme för alternativt handlande och tänkande (Svaleryd, 2005:201). Även om jämställdhetsfrågan är en så pass viktig punkt i läroplanen, så sitter våra normer så att säga i ryggraden. Många pedagoger hävdar bestämt att de inte gör någon skillnad på pojkar eller flickor, men projektet Flickor och pojkar i förskolan visade att flickor uppmuntrades till att vara hjälpsamma och anpassa sig, pojkarna däremot tilläts att ta plats, bryta mot regler och ta för sig. Man upptäckte även att pedagogerna kommunicerade olika med pojkar och flickor, man tjatade mer på pojkarna, flickorna fick istället ett positivare gensvar (Hedlin, 2006:60). Enligt Statens Offentliga Utredningar innebär jämställdhet i förskolor, i både Danmark och Norge, att man huvudsakligen fokuserar på fler män i förskolan. Detsamma gäller övriga Europa. I Sverige läggs fokus på hur man jobbar med jämställdhetspedagogik, men att värva in fler män i förskolan är även en del av jämställdhetsarbetet (SOU, 16

18 2006:52). Eftersom jämställdhet handlar om relationen mellan kvinnor och män, så är det ingen kvinnofråga, tanken är inte att vi ska gå från en manlig norm till en kvinnlig utan jämställdhet går ut på att kvinnor och män ska ha lika stort inflytande på normerna (Hedlin, 2006:37). Det vill säga att oavsett kön ska människor ha lika möjligheter, rättigheter och villkor i allmänt grad. Trots detta är förskolan ett kvinnodominerat arbetsfält. Vår fundering är, förutom att en jämtfördelad arbetsplats innebär individer av både könen, är då barn i behov av både män och kvinnor i förskolan, om så är fallet vad ligger bakom bristen på män i förskolan? Innebär män en förändring och vilken slags förändring sker då? 17

19 6. Metod Vi har använt oss av kvalitativa metoder, genom att utföra intervjuer och observationer. Den kvalitativa metoden har gett oss möjlighet att lägga fokus på helheten, det låter oss bearbeta vårt material bättre samt ger oss tydligare samt djupare svar och fakta än någon kvantitativ metod hade gjort. Den kvantitativa metoden innebär en begränsning av vad vi kan undersöka ur vårt material. Staffan Stukat, fil.dr i pedagogik, framhäver att kvalitativa synsätt innebär öppna intervjuer och ostrukturerade observationer (2011:36). Detta hjälper oss att bearbeta vårt material utifrån olika former av kvalitativ analys där informanternas egna tankar, känslor samt erfarenhet spelar stor roll och ses som en tillgång till vår tolkning (Stukat, 2011:37). 6.1 Kvalitativ metod Kvalitativa metoder innebär att man lägger fokus på holistisk information, helheten är viktigare än delarna. Man vill med hjälp av kvalitativa metoder tolka sina resultat istället för att bara generalisera, vilket passade oss bättre då vi inte genomförde en stor studie. När forskare använder sig av kvalitativa metoder för att undersöka så fokuserar de på individerna och deras svar. Kritik har vuxit fram emot kvalitativ forskning då många menar att den är särdeles subjektiv eftersom resultaten ofta beror på vem som har gjort undersökningen (Stukat, 2011:36). 6.2 Kvantitativ metod Kvantitativ forskning inriktar sig på att fastställa mängder och används därför främst när man söker efter ett fenomens förekomst eller frekvens. (Widerberg, 2002:15). Metoden är bäst lämpad för sifferdata, exempelvis enkäter, då informationen man får från respondenterna inom denna metod är begränsad (Larsen 2009, s.26). Vi anser inte att denna typ av metod passade vårt mål med detta arbete. 6.3 Observation Genom observation har vi kunnat tolka och studera barnens samt pedagogernas kroppsliga och språkliga uttryck och agerande (Widerberg, 2002:16). Det finns två typer av observationer, strukturerad observation och ostrukturerad observation. En strukturerad observation innebär att den som utgör observationen har ett kategorischema 18

20 att följa. Andra typen av observation, ostrukturerad observation, går ut på att observationerna är fria, men man har ett syfte med dem (Stukat, 2011:56). De vi observerat var medvetna om vad vårt syfte var samt vad vi kollar efter, detta kallar Larsen (2009:92) för en öppen observation. Vårt syfte med ostrukturerade, öppna observationer är att detta hjälpte oss att se på vilket sätt pedagoger och barn faktiskt interagerar med varandra då man kan se saker som pedagogerna kanske inte själv tänker på att de gör. Resultatet av detta blir ofta mer konkret och ger oss ett stabilare underlag till vår analys jämfört med vad bara intervjuer skulle ge oss. 6.4 Intervju Det finns tre typer av intervjuer, ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. Strukturerade intervjuer innebär att man försöker få till en så neutral situation som möjligt. Intervjuaren använder sig av ett så kallad intervjuschema där varje fråga och dess ordning är förutbestämd, ofta med förutbestämda svarsalternativ. Denna form av intervju gör samma resultat som enkät men det ger en mindre bortfall (Stukat, 2011:43). Denna metod är inte vidare flexibel och vi anser inte att det ger svar på våra frågor. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer där den vi intervjuat har fått reda på vilket ämnesområde intervjun kommer att handla om. Intervjuer innebär att vi använder samtalsformen för att få reda på vad vi vill veta. Semistrukturerade intervjuer låter oss möta informanten personligen och träffas ansikte mot ansikte, vi kan då föra en dialog vilket därmed ger oss chansen att ställa följdfrågor, på så sätt minskas risken för missförstånd. Vi som intervjuare har ställt våra frågor i den ordning situationen tillåtit oss. Vi ville gärna att detta skulle leda till ett samtal med flera följdfrågor. Denna metod gav oss möjlighet att komma längre och nå djupare än fasta frågor hade gjort. Larsen skriver att det är dessutom enklare att säkerställa god validitet i kvalitativa undersökningar. Den intervjuade kan tala friare och man kan be om förklaringar (2009:27). Att föra en semistrukturerad intervju innebär inte att intervjuaren kommer oförberedd, utan man har planerat innehåll och form på förhand (Widerberg, 2002:16). 19

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Mannorna har platta och tjejerna har stora

Mannorna har platta och tjejerna har stora Malmö högskola Lärande och samhälle Barn unga samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Mannorna har platta och tjejerna har stora En studie om barn och pedagogers resonemang kring genus The man

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Att mötas på halva vägen

Att mötas på halva vägen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Att mötas på halva vägen en studie om kulturmöten i förskolan Författare: Caroline Persson Beatrice Svensson Handledare: Sari Pekkola Att mötas på halva vägen

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig

Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig Examensarbete 10 poäng Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig To choose a profession - women by themselves, men by themselves Författare: Tanja Myrskog Lärarhögskolan Handledare: Ann-Christine Ringström

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Madeleine Abrahamsson & Märta Jakobsson Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Utmaningar för kvinnliga ledare i mansdominerade branscher med fokus på estetisk och social kompetens

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Fokus mot lärande och inte status

Fokus mot lärande och inte status Malmö högskola Lärande och samhälle Barn och ungdomsvetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng Fokus mot lärande och inte status Ett arbete om lärares erfarenheter av barns materiella och ekonomiska förhållande

Läs mer

Rekrytering till bolagsstyrelser

Rekrytering till bolagsstyrelser Magisteruppsats Inriktning Organisation och Ledarskap Registrerad: HT 2009 Framlagd: VT 2010 Rekrytering till bolagsstyrelser En jämförande fallstudie av rekryteringsprocessen mellan ett statligt och ett

Läs mer

Vägen till kvinnligt ledarskap

Vägen till kvinnligt ledarskap Akademin för pedagogik Arbetslivspedagogik C C-uppsats, 15 poäng Vårtermin 2012 Vägen till kvinnligt ledarskap En studie om fem kvinnliga chefers syn på kvinnligt ledarskap Författare: Emil Chandorkar

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Man kan kanske alltid göra mer men ja små myrsteg Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne.

Man kan kanske alltid göra mer men ja små myrsteg Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne. Man kan kanske alltid göra mer men ja små myrsteg Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne. Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2013 Poäng: 15 hp Författare: Stefan

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

Kvinna föds inte till man, kvinna blir det.

Kvinna föds inte till man, kvinna blir det. Kvinna föds inte till man, kvinna blir det. Daniel Samuelsson Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Genus Självständigt arbete - UC301P (15 hp) VT -terminen 2011 Handledare: Adrian

Läs mer