Globaliserad och kommersialiserad TV: Formatproduktion i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Globaliserad och kommersialiserad TV: Formatproduktion i Finland"

Transkript

1 Globaliserad och kommersialiserad TV: Formatproduktion i Finland Mats Nylund Introduktion En stor del av dagens TV-utbud utgörs av så kallade format, programmallar som utvecklats i andra länder, vilkas rättigheter importeras och sedan återskapas i finländsk tappning. Vem vill bli miljonär?, Big Brother, Idols och Survivor är välkända exempel på mycket framgångsrika format med global spridning, och som också visats i vår TV. Framväxten av en globala formatindustri är en av de viktigaste förändringarna inom TVbranschen under 2000-talet. Format dominerar utbudet snart sagt över hela världen. En färsk finländsk ministerierapport visar att enbart reality format står för 21 procent av det totala TVutbudet i Finland (Juntunen och Koskenniemi 2013). Format är inte något helt nytt. Havens (2006) menar att format började få spridning redan kring FRAPA, den internationella organisationen för utveckling av TV-format, menar ändå att det var i början 2000-talet som TV-format omvandlades från a boutique business into a global, multi-billion dollar industry responsible for many of the biggest entertainment brands on earth (se Som begrepp syftar TV-format till rättigheter till program eller innehåll som kan säljas och återskapas i en eller flera andra länder än ursprungslandet. Det görs alltså lokala versioner av ett och samma format, ofta så att design, logg och musik är densamma som i den urspungliga versionen (Havens 2006). Sålunda anknyter TV-format till många viktiga och aktuella teman inom mediebranschen, inte minst globalisering, kommersialisering och utvecklingen av nya affärs- och produktionsmodeller. 1

2 Man kan säga att formathandeln innebär en intensifiering av mediernas globalisering (Chalaby 2011; 2012). Det handlar inte längre endast om transnationella flöden av färdiga TV-program. Det som exporteras och importeras är snarare rättigheterna att återskapa ett globalt format för en lokal marknad. Man kan tala om framväxten av en ny transnationell produktionsmodell. Syfte och frågeställningar Syftet med den här uppsatsen är att skapa en förståelse för TV-format och hur de påverkar TV-branschen. Vad är ett format? Hur kommer det sig att formaten så starkt dominerar utbudet? Hur skiljer sig produktion av format i jämförelse med traditionell produktion? Hur ser det transnationella formatflödet ut? Dessa är frågor som forskningsprojektet Att skapa framgångsrika TV-format: Från kreativitet till innovation försöker besvara. Projektet är en del av medieforskningen vid Arcada yrkeshögskola. Den här artikeln är ett led i den pågående undersökningen. Den huvudsakliga avsikten med denna artikel är att presentera en analytisk modell och att med dess hjälp studera och beskriva format på ett mångsidigt och systematiskt sätt. Modellen tar fasta på fyra centrala analysnivåer: 1) produktion, 2) transnationalitet, 3) distribution, och 4) värde. Modellen beskrivs närmare i ett senare avsnitt. Efter det tillämpas modellen för att beskriva en del empiriska observationer och preliminära resultat som tagits fram inom detta projekt. Forskningsmetod och material Denna redogörelse baserar sig på en kombination av empiriska forskningsintervjuer samt resultat från tidigare forskning. Inom detta forskningsprojekt har vi samlat in 44 kvalitativa, halvstrukturerade forskningsintervjuer med personer som jobbar inom den finländsk television. Urvalet är gjort så att intervjuerna representerar olika aktörer med olika positioner inom branschen: Chefer och anställda inom TV-kanaler (YLE, MTV3 och Nelonen) och fristående TV-produktionsbolag samt frilansarbetare. De flesta intervjuerna (35 st.) har 2

3 genomförts i samband med två kurser i forskningsmetodik för tredje årets medianomstudenter vid utbildningsprogrammet för film- och TV vid Arcada yrkeshögskola. Kurserna har hållits hösten 2012 och Fyra intervjuer har gjorts av medianom Mia Oikarinen (2013) i samband med hennes examensarbete Hur kommer en ny programidé i produktion i Finland? Oikarinen utvecklade tillsammans med en annan medianomstuderande, Filip Michelsson (se Michelsson 2013), ett TV-format som de sedan erbjöd TV-kanaler och produktionsbolag. Oikarinens examensarbete beskriver formatet, deras erfarenheter och möten mellan dem och branschens grindväktare. Dessa två studenters experiment har även fördjupat min egen förståelse av hur formatmarknaden fungerar. De intervjuer som gjorts av studenter har kompletterats med fem intervjuer med personer i nyckelposition gällande produktion och distribution av TV-format i Finland. Dessa intervjuer har gjorts av projektets forskningsassistent Saimy Swärd. Om man tar del av dagens TV-utbud så är det nästan omöjligt att undvika format. Därför baserar sig denna redogörelse även på något som kan kallas kulturell läsning av ett flertal TVformat som sänds och har sänts i finländsk TV. Jag har tagit del av formaten på ett högst osystematiskt sätt, huvudsakligen i egenskap en vanlig TV-tittare. Som TV-tittare är jag inte speciellt intresserad av format. På grund av detta forskningsprojekt, och med min bakgrund som medieforskare, har jag ändå gjort en del observationer av innehållet i format och de gestaltningstekniker som används. Den här typen av information är tillgänglig för alla tvtittare, inte bara forskare. Det är ändå viktigt att inte underskatta betydelsen av sådan information. Viktigt är också att vara medveten om hur den formar den bild som medieforskare skapar sig av sitt forskningsfält. Media management som teoretiskt perspektiv Den här artikeln bygger också på tidigare forskning inom området. Viktiga bidrag inom forskningen i TV-format har gjorts av bland annat av Moran (2006) och Chalaby (2011; 2012). Küng (2008) och Doyle (2013) har bidragit genom att placera in TV-format i ett bredare sammanhang av kulturell produktion. Küng och Doyle är forskare inom det relativt nya tvärvetenskapliga forskningsfältet media management. Detta är även den huvudsakliga 3

4 teoretiska referensramen för min nuvarande forskning. Media management skiljer sig från det bredare området för medie- och kommunikationsvetenskap på ett antal punkter. Traditionell medievetenskap har under de senaste åren varit starkt inriktat på detaljerade studier av innehållet i olika sorters medietexter (ett TV-program är också en text enligt den definition som görs inom fältet). Till skillnad från detta fokuserar media management starkare på studiet av produktion och distribution av medieprodukter. Media management lyfter också starkt fram massmediernas ekonomiska villkor. Forskningsfältet tar därför intryck av ekonomisk teori, och i viss mån kan man säga att media management utgör en tvärvetenskaplig skärningspunkt mellan (samhällsvetenskaplig) medievetenskap och samhälls- och företagsekonomi. Dessutom finner man inom media management en strävan att studera och förklara arbetsliv och ledarskap inom medieorganisationer. Detta innebär att det även finns starka influenser från organisations- och ledarskapsteorier (Nylund 2013a). Det finns emellertid ingen klar gränslinje mellan media management och medie- och kommunikationsvetenskap i allmänhet. Det som förespråkas inom media management kan självfallet studeras även inom allmän medie- och kommunikationsvetenskap, och tvärtom. Skillnaden ligger därför snarast i olika betoningar, uppfattningar och praktiska inriktningar gällande vad som är som relevant inom mediebranschen. Ett överflöd av medieinnehåll Framväxten av formatindustrin kan härledas till ett antal viktiga förändringar inom TVbranschen under och 2000-talen (Moran 2006; även Küng 2008). De flesta förändringarna har att göra med ett grundläggande teknologiskt skifte från analog till digital distribution. Digitaliseringen av distributionen ledde till en övergång från TV-system som präglades av ett relativt litet program- och kanalutbud till ett mindre reglerat och friare system med ett större nationellt och globalt kanal- och programutbud. Fler kanaler och större programutbud har fört med sig sjunkande tittarsiffror för enskilda program och också en fragmentering av publiken och den offentliga sfären. Detta är för övrigt en utveckling som inte endast pågår inom televisionen. Expansionen av medieinnehåll sker numera framför allt på internet och genom sociala medier. 4

5 Följden av detta innehållsliga överflöd är att inte ens de populäraste TV-programmen kommer upp till liknande tittarsiffror som under tidigare år. En allt mer fragmenterad publik och relativt sett sjunkande tittarsiffror har lett till att branschen har fått se över sina kostnader. Efterfrågan på kostsamma produktioner, som drama och aktualitetsprogram, har minskat, samtidigt som det har skett en motsvarande ökning av efterfrågan på kostnadseffektiva program. Det är här som format kommer in i bilden. Parallellt med dessa förändringar har det skett en betydande utlokalisering av produktionen. Resultatet har blivit ett nytt produktionssystem där allt fler program produceras av fristående produktionsbolag som sedan säljer in sina program till TV-kanaler. En analytisk modell Den analytiska modell som här presenteras tar fasta på fyra analysnivåer: 1) produktion, 2) transnationalitet, 3) distribution, och 4) värde. Inledningsvis kan man säga att formatproduktion omfattar skapandet av ett originalformat såväl som lokala anpassningar (eller adaptioner) av format. Formatproduktionen tillför en ny dimension i den transnationella handeln med TV-program. Tidigare bestod handeln i huvudsakligen av färdiga program som producerades i ett land och sedan såldes till andra länder. Handeln med programformat skiljer sig från detta genom att det är rättigheter till en mall som saluförs och som sedan ska återskapas på den lokala marknaden. I vilket fall som helst är formatproduktionen på ett grundläggande sätt en transnationell verksamhet och en analysmodell måste uppmärksamma ekonomiska och kulturella flöden både på global och lokal nivå. En annan anmärkningsvärd omständighet kring formatindustrin är den stora betydelse som fristående produktionsbolag har. Produktionsbolag som till exempel Endemol (det nederländska bolag som skapade och äger Big Brother) och Fremantle (det brittiska bolaget bakom formatet Idols) har blivit stora globala aktörer inom mediebranschen. På lokal och nationell nivå fungerar därtill en stor mängd mindre fristående produktionsbolag som arbetar med att återskapa och anpassa originalformaten. Fristående produktionsbolag har traditionellt haft som huvudsyfte att framställa innehåll till TV-kanalerna (se Nylund och Mildén 2012). 5

6 Överflödet av format har i avgörande grad att göra med ekonomi och kostnadseffektivitet. Produktionen och distributionen handlar med andra ord mycket om kostnader och intäkter och att skapa ekonomiskt värde. Hur är det då med kulturellt värde? Vilken nytta skapar format? Vilka behov tillgodoser de? Bidrar format till att skapa ett sådant samhälle vi vill ha? Tabell 1 sammanfattar de fyra analysnivåerna och relationen mellan de begreppspar som här diskuterats. Analysnivå Relevanta begreppspar Produktion Originalformat Adaption Transnationalitet Global Lokal Distribution Produktionsbolag Televisionskanal Värde Ekonomiskt värde Kulturellt värde Tabell 1. Analysmodell med fyra analysnivåer och relevanta begreppspar. Produktion av originalformat TV-produktion delas vanligtvis in i tre olika arbetsfaser (Ellis 2004; se även Hesmondhalgh 2007). Man talar om förproduktion, inspelning och efterproduktion. Förproduktion har att göra med saker som behöver göras före inspelningen: idéutveckling, manusskrivande, budgetering, planering, övning osv. Efter inspelningen fortsätter man med efterproduktion, bland annat editering av ljud och bild samt distribution och marknadsföring av produkten. I stort sett ingår dessa arbetsfaser även i formatproduktion, men det finns även betydande skillnader. Moran (2006; se även TAMK 2009) beskriver formatproduktionen genom att skilja på 1) idéutveckling, 2) programutveckling och 3) formatutveckling (se figur 1). 6

7 Idéutveckling Branschanalys Brainstorming Konceptutveckling Dokumentation Testning och utveckling av idén Att göra en "Paper Format" Programutveckling Vidareutveckling Presentation för TVkanal ("Pitch") Testa och pilotera Produktion av program Sändning av program Formatutveckling Hitta samarbetspartner Samla och systematisera information om formatet Att göra en "formatbibel" Figur 1. Tre faser i formatproduktion: Ideutveckling, programutveckling och formatutveckling Källa Moran 2006; TAMK Idéutveckling sker genom analys av trender inom bransch, brainstorming och framtagandet av ett koncept. Detta koncept eller programplan beskrivs i ett dokument som kallas paper format. Detta dokument används för att hitta partners eller investerare till projektet. Programidén som finns beskriven i pappersformatet kan i sig vara en produkt som kan köpas och säljas, men har givetvis inte samma värde som ett färdigt format. I den andra fasen utvecklas konceptet till ett färdigt program som visas på ursprungsmarknaden. Under formatutvecklingen samlas allt material som tagits fram i fas två till en så kallad Format Bible som sedan distribueras via egna distributionskanaler eller ännu hellre via agenter och samarbetspartners ut på den internationella marknaden. Distributionen innebär också att programformatet kan börja vidareutvecklas, eller att man till och med skapar nya format som är avknoppningar (spin-offs) av originalet. Formatbibeln är en mycket detaljerad handbok i hur man återskapar formatet och kan i vissa fall vara upp till 500 sidor tjock. Formatbibeln spelar en nyckelroll i bevakandet av rättigheterna till formatet. Hur man skapar och anpassar programformat i Finland 7

8 Finland är en relativt liten TV-marknad. Skalan har betydelse eftersom TV-produktion liksom all annan kulturell produktion präglas av höga produktionskostnader och låga reproduktionskostnader (Hesmondhalgh, 2007). Med andra ord: det är dyrt att göra TV, men den färdiga produkten är relativt billig att distribuera. När du väl har tagit fram ett programformat är det till fördel om du kan sälja det vidare till så många andra kunder och marknader som möjligt. En av våra intervjuade, en chef för ett produktionsbolag, framhåller att TV-budgetar i Finland är tio gånger mindre i jämförelse med USA och fem gånger mindre än i Storbritannien. Detta innebär att formatproduktionen inte kan kopieras, utan måste anpassas till finländska förhållanden. De programformat som visas på finsk TV kan delas upp i tre kategorier: 1) finska versioner av internationella programformat, 2) programformat skapade av finländska producenter huvudsakligen för den finska marknaden och 3) internationella programformat där färdiga program köps in och visas som de är. Finska producenter kämpar i motvind om man ser till resurser, men inhemska produktioner uppskattas ändå av tittarna. Tittarundersökningar bekräftar även tanken att lokala versioner av programformat är populärare än de importerade originalversionerna tittarna föredrar helt enkelt lokala program på det egna språket (Havens 2006). Tabell 2 visar en lista över de program som samlade flest tittare i Finland år TVprogram som sänds bara en gång, t.ex. självständighetsbalen, ingår inte. Program Format Producent i Finland Ursprungsland Genre 1 Putous Ja Yellow Film & TV Finland Sketchprogram 2 Tanssii tähtien kanssa Ja Zodiak Finland Storbritannien Kändistävling 3 Presidentvalet Nej YLE Finland Aktualiteter 4 Maajussille morsian Ja FremantleMedia Finland Storbritannien Matchmaking reality 5 Roba Nej Yellow Film and TV Finland Drama 6 Salatut elämät Ja FremantleMedia Australien Såpa Finland 7 Idols Ja FremantleMedia Storbritannien Sångtävling Finland 8 Vain elämää Ja Zodiak Finland Nederländerna Musibaserad reality 9 YLE TV nyheter (finska) Nej YLE Finland Nyheter 10 The Voice of Finland Ja Banijay Group/Solar Nederländerna Sångtävling Television Tabell 2. Top-10 program i Finland Källor: Finnpanel 2013 and medieföretag. 8

9 Tabellen är informativ på många sätt. Inledningsvis framgår att inte mindre än sju av de mest populära programmen är format. Sex av dessa är non-scripted programs, d.v.s program som inte är manusbaserade. Listan domineras av finska versioner av globala musikbaserade format Dancing with the Stars (Tanssii tähtien kanssa), Idols, The Voice of Finland och Vain elämää (ursprungligen Best Singers in Netherlands). Attraktionen i Dancing with the Stars och Vain elämää baserar sig i stor utsträckning på medverkan av ett antal kändisar, vilket också ger programmen spaltutrymme (och fri publicitet) i kvällstidningar. Idols och The Voice of Finland är i sin tur sångtävlingar för nya unga förmågor. En viktig del av dessa program är ungdomarnas transformation och läroprocess mot ett yrke som professionell artist. Det enda finländska originalformatet som finns med på listan är Putous, som också var det populäraste TV-programmet Kärnan i sketchprogrammet är årets sketchkaraktär, en tävling för fiktiva komedikaraktärer som skapats av medverkande skådespelare. Putous samlade 2012 cirka 1,2 miljoner tittare, vilket är en anmärkningsvärd siffra i det nuvarande flerkanalsystemet. Våra intervjuer visar att utvecklingen av Putous kännetecknas av medvetet målgruppstänkande. Skaparna av programmet har från första början riktat in sig på en specifik programplats (lördag kväll ), en bestämd målgrupp (hela familjen), och en bestämd genre (humor). Att lyckas fånga hela familjen är utmanande, men i Putous fall kan man säga att det utan tvekan har lyckats. Orsakerna till detta är två. För det första har programmet lyckats samla ovanligt många fräscha talanger, talanger vilka är på väg uppåt inom branschen, och vilka inte ännu är alltför välkända för TV-tittarna. Detta gäller framför allt skådespelarna, men också manusförfattarna. För det andra baserar sig programmet på systematiserade och fungerande kreativa processer som produktionsbolaget utvecklat. Vad beträffar ursprungsland ger tabell 2 en antydan om på Storbritanniens och Nederländernas stora betydelse. Enligt en rapport från organisationen FRAPA (Format Recognition and Protection Association) såldes det under perioden programformat runt om i världen (Pis Diez och Garcia 2013). De tre länder som sålde flest programformat var Storbritannien, USA och Nederländerna. Sett från ett globalt perspektiv är det utan tvekan så att formatproduktionen i Finland handlar mer om anpassning (adaption) än om utveckling av nya originalformat. Men från ett lokalt marknadsperspektiv klarar sig ändå den finska formatproduktionen relativt bra. Produktionsbolagen i Finland jobbar därför med att skapa originalformat för den finska 9

10 marknaden samt att återskapa och anpassa globala format för den lokala marknaden. På senare år har man dock sett större betoning av att man exporterar finska programformat till andra länder. Några programformat skapade av finska produktionsbolag har exporterats, men särdeles stora internationella framgångar kan man ännu inte tala om. Fristående produktionsbolag och mediekonglomerat Fristående produktionsbolag som till exempel Endemol och FremantleMedia har blivit stora globala aktörer inom TV-branschen. Chalaby (2012) kallar bägge företagen och liknande independent-bolag för super-indies. I allmänhet är fristående produktionsbolag relativt små företag som huvudsakligen ägnar sig åt att framställa program åt de bolag som äger TVkanalerna (Davis m.fl. (2008)). Idag har dock många av de fristående produktionsbolagen köpts upp av stora mediekonglomerat (och är alltså inte speciellt fristående längre). FremantleMedia har till exempel blivit en produktionsavdelning inom RTL Group. FremantleMedia är också den största enskilda TV-producenten på den finska marknaden med undantag av TV-kanalerna. Bolagets starka ställning på den finska marknaden syns även i tabell 2 (se föregående avsnitt). De flesta av de större produktionsbolagen i Finland ägs idag av internationellt bolag. Yellow Film & TV och dess framgångar är därför ett anmärkningsvärt undantag (se tabell 2). I många länder kan man skönja en stark tendens att utlokalisera TV-produktionen, från TVkanaler till fristående produktionsbolag. Den här utvecklingen är särskilt tydlig när det gäller formatproduktionen. Den finska TV-branschen domineras av tre TV-bolag: statsägda YLE samt privatägda MTV och Nelonen. Både MTV och Nelonen har utlokaliserat all TVproduktion med undantag för nyhets- och aktualitetsprogram. Under våra intervjuer med finska TV-produktionsbolag som sysslar med formatproduktion har det framkommit att de ser sin relation till TV-bolagen som en klassisk kundrelation. De betonar vikten av att ha ett nära samarbete med TV-bolagen för att kunna förstå deras strategier och behov och därmed försöka hitta lösningar på deras problem. 10

11 Ekonomiskt och kulturellt värde Formatproduktionen styrs av marknadsmässiga hänsyn. Färdiga programformat involverar ett stort mått av standardisering och rationalisering när det gäller utveckling och produktion av material på en global skala. Programformat saknar ofta manus. I stället baserar sig produktionen, särskilt i reality-såpor, på timtals av inspelat bild- och ljudmaterial som sedan klipps ihop till en berättelse i redigeringsfasen (se Christopherson 2011, 188). Format handlar också om riskhantering (Doyle 2013, 104). Användningen av ett färdigt programformat är relativt riskfri i jämförelse med att skapa ett inhemskt program från grunden. Anledningen till detta är att formatet redan visat sitt potential på en annan marknad. För producenten blir det mycket enklare att sälja in ett programformat till ett TV-kanal om denna kan visa att formatet redan är populärt. Tidigare bevisad popularitet är ett speciellt viktigt argument när TV-kanalerna ska sälja reklamtid till annonsörer. Följden av detta blir att handeln med programformat till stor del påverkas av annonsörerna och deras behov. Det finns en inneboende spänning mellan att skapande och säljande av medieprodukter. Moran (2006) anser att den internationella TV-formatindustrin har mer gemensamt med franchiseföretag som McDonald s än övriga kreativa organisationer. Programformaten uppfyller utan tvekan många av kriterierna för kommersialiserade produkter: de är standardiserade, stereotypa och sensationsinriktade. Kommersialisering av medieutbudet ansågs länge som något uteslutande negativt. Numera verkar dock den allmänna uppfattningen godkänna att TV-bolag eftersträvar vinst, eftersom detta inte nödvändigtvis behöver utesluta produktionen av kvalitets-tv. Den indelning som jag gör mellan ekonomiskt värde och kulturellt värde har många likheter med den traditionella distinktionen mellan bruksvärde och bytesvärde i ekonomisk teori. En varas bruksvärde är det värde som en vara har i egenskap av att vara nyttig eller användbar. Bytesvärdet är det (penning) värde varan har när den säljs (eller byts ut mot andra varor). Kulturellt värde har sålunda att göra med kulturell nytta eller användbarhet. När man tänker på den kulturella nyttan av TV-format är det viktigt att skilja mellan produktion och reception. Det är med andra ord skillnad på vilken nytta en person som jobbar med TV-format kan få (utöver den ekonomiska nytta, t.ex. i form av lön), och den nytta som publiken och samhället kan få. Kulturellt värde inom produktionen kan ha göra med arbetstillfredsställelse och känsla av meningsfullhet. Inom mediebranschen är exempelvis autonomi angående arbetsuppgifter 11

12 ett viktigt och kännetecknande drag (Hesmondhalgh 2007, 66). Autonomi har i sin tur en nära koppling till kreativitet (Nylund 2013b). Självklart är det så att skapandet av ett originalformat är en mer kreativ syssla än anpassningen av programformatet. Våra intervjuer visar att det bland personer som jobbar inom TV finns missnöje och en märkbar kritik gentemot format och hur formaten påverkat arbetet inom branschen. Å andra sidan finns det många som anser att också format ger dem möjligheter till autonomi och kreativitet. Ny forskning visar också att lokala adaptioner av format kan resultera i unika lokala kulturprodukter (Zwaan och de Bruin 2013). Diskussion Den här uppsatsen är avsedd att tjäna som en preliminär diskussion om viktiga egenskaper i produktionen av färdiga programformat för TV. För att skapa en bättre förståelse av programformat har vi inom forskningsprojektet gjort kvalitativa intervjuer med fler än 40 TVproducenter och TV-proffs. Resultaten från intervjuerna har analyserats och jämförts med tidigare forskning och litteratur. Syftet är att ta den empiriska analysen vidare i ett senare skede. Jag har här presenterat en analysmodell som tar fram de viktigaste dimensionerna av formatproduktionen: relationerna mellan originalformat och adaptioner, spänningen mellan lokal och global formatproduktion, relationerna mellan fristående produktionsbolag och TVbolag samt ekonomiskt värde versus kulturellt värde. Formatindustrin är en tillväxtbransch. Formatproduktionen i Finland handlar om att skapa originalformat för den finska marknaden samt att återskapa och anpassa globala format för den lokala (finska) marknaden. På senare år har vi dock sett en utveckling mot att man satsat mer på att exportera finska programformat till andra länder. En del programformat skapade av finska produktionsbolag har haft viss framgång på den globala marknaden, men de stora internationella framgångarna har ännu uteblivit. Det växande utbudet av färdiga programformat för TV grundar sig till stora delar på affärsmässiga beslut. Färdiga programformat erbjuder en standardiserad och kostnadseffektiv metod för att skapa TV-program. Det är därtill relativt riskfritt att använda ett färdigt 12

13 programformat som redan har gjort succé på en annan marknad i jämförelse med att starta utvecklingen av ett inhemskt program i en bransch där man aldrig kan vara riktigt säker på vad som kommer att fungera och inte fungera. Tidigare popularitet är ett speciellt viktigt argument när TV-kanalerna ska sälja reklamtid till annonsörer. De globala programformaten gör det också möjligt för TV-kanalerna att sända program vilka kan klassificeras som inhemska produktioner, men vilka i själva verket bygger på idéer som har skapats, utvecklats och ägs av globala företag. Referenser Brennen, B. (2013). Qualitative research methods for media studies. Routledge.. New York. Chalaby, J. K. (2011). The Making of an Entertainment Revolution: How the TV Format Trade Became a Global Industry. European Journal of Communication 26 (4), Chalaby, J. K. (2012). Producing TV content in a globalized intellectual property market: The emergence of the international production model. Journal of Media Business Studies, 9(3), Christopherson, S. (2011). Connecting the dots: Structure, strategy and subjectivity in entertainment media. I M. Deuze (red.), Managing media work. Sage. Los Angeles. Davis, H. C., Florin, V., Berkowitz, I. (2008). Business capabilities of small entrepreneurial media firms: Independent production of Children s television in Canada. Journal of Media Business Studies, 5(1), Diez, E. P., Fausto, G. (2013). The fragmentation of the television industry value chain: The creation and marketing of TV formats in Argentina as a case. Paper presented at European Media Management Association Conference, Bournemouth. Doyle, G. (2013). Understanding media economics. Los Angeles: SAGE. Havens, T. (2006). Global television marketplace. BFI Publishing. London. Hesmondhalgh, D. (2007). The cultural industries (2nd ed.). Sage. London. Juntunen, L., Koskenniemi, A. (2012). Finnish television programming. Ministry of Transport and Communications. Helsinki <http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderid= &name=dlfe pdf&title=Julkaisuja% > Küng, L. (2008). Strategic management in the media: From theory to practice. Sage. Los Angeles. Michelsson, Filip (2013) Från idé till pilot. En SWOT av programformatet I Know Young People. Examensarbete (tillgänglig på Helsingfors: Arcada yrkeshögskola. Moran, A., & Malbon, J. (2006). Understanding the global TV format. Bristol, Intellect Books. UK. 13

14 Nylund, M. (2013a). Mapping Challenges in Media Management. I J. Karlsson & M. Westerholm (red.) BITA 13: Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics. Helsingfors: Arcada yrkeshögskola. Nylund, M. (2013b). Toward Creativity Management: Idea Generation and Newsroom Meetings. International Journal of Media Management 15 (4), Nylund, M. and Mildén, P. (2012). New Strategies in Finnish Independent TV Production. Journal of Media Business Studies. 9 (1), Oikarinen, Mia (2013) Hur kommer en ny programidé i produktion i Finland? Försöket I Know Young People. Examensarbete (tillgänglig på Helsingfors: Arcada yrkeshögskola. TAMK. (2009). Format Factory Finland Feasibility Study. Tampere <http://home.tamk.fi/~cai/fffesiselvitys_vv.pdf > Zwaan, Koos, de Bruin, Joost. (2013). Adapting Idols: Authenticity, Identity and Performance in a Global Television Format. Ashgate. New Zeeland. 14

Hur kommer en ny programidé i produktion i Finland?

Hur kommer en ny programidé i produktion i Finland? Hur kommer en ny programidé i produktion i Finland? Försöket I know young people Mia Oikarinen Förnamn Efternamn Examensarbete Mediekultur 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Mediekultur Identifikationsnummer:

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Tionde uppdaterade upplagan Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring UNivnrsrrATc-B'.^'.c ' Innehåll Förord 11 DEL I INTRODUKTION 1. Massmedierna

Läs mer

Uppgift 6 Mediernas villkor

Uppgift 6 Mediernas villkor Uppgift 6 Mediernas villkor Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät HT11 nr 6 Kursledare: Piotr Urniaz Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå Universitet November 2011 Av Margareta

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia

TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia SVT1 Kanalplats: 1 Sveriges första tv-kanal som sänder allt från information, nyheter, debatt och dokumentärer till sport, barnprogram, serier, filmer och

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Fram%dens medier. Magma- seminariet 8.10.2014. Tom Moring Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet tom.moring@helsinki.

Fram%dens medier. Magma- seminariet 8.10.2014. Tom Moring Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet tom.moring@helsinki. Fram%dens medier Magma- seminariet 8.10.2014 Tom Moring Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet tom.moring@helsinki.fi Medieanvändningen ändras radikalt Ofcom Copyright 2014 Robert

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

HR-transformation på svenska

HR-transformation på svenska HR-transformation på svenska Personalvetarprogrammets 30-årsjubileum Freddy Hällsten 21 mars 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Innehåll HRM:s historiska utveckling HR-transformation innebörd Projektets

Läs mer

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) och Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) fusionerades i början

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07 CHECKLIST AND INSTRUCTIONS Mobila kanaler blir bara viktigare Några frågor till Johan Lindgren, VD Telenor Sverige Excitera Innovation Challenge (EIC) 2007 innehåller en ny kategori där tävlingsdeltagarna

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ronald Gustavsson Björkås film När jag ser vad som händer med ungdomarna omkring mig idag vet jag vad det handlar om. Under flera år missbrukade

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

HR-transformation på svenska

HR-transformation på svenska HR-transformation på svenska Lärdomar från ett forskningsprojekt om en HR-trend Frukostseminarier med: Anders Boglind/ Freddy Hällsten/ Per Thilander Februari 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Innehåll

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring?

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Anders Lindén, VD Tango Sponsring Marknadsundersökningsdagen, 15 mars 2012 Kort intro Sponsor Statistik Tango Sponsring 20 års branscherfarenhet Oberoende

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Partssamverkan för effektiva produktionssystem

Partssamverkan för effektiva produktionssystem Partssamverkan för effektiva produktionssystem Göran Brulin, Helix Per-Erik Ellström, Helix Lennart Svensson, Helix Kommentatorer Patrik Karlsson och Mikael Sten Stenqvist IFMetall Den svenska partsmodellen

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Näringsliv och utbildningar 1 Innehållsförteckning Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Förord 4 Rapporten 5 Definition av upplevelseindustrin 7 Näringsliv inom upplevelseindustrin

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Arbetet började med en ganska rejäl research och uppräkning av situationer, användare och kvaliteter.

Arbetet började med en ganska rejäl research och uppräkning av situationer, användare och kvaliteter. [Avsiktligt tom.] Med hjälp av några exempel ur min egen designpraktik (och mina studenters) ska jag försöka lyfta fram några saker som utmärker interaktionsdesign för mig. Ett studentarbete under ganska

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen

Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen 12.6.2015 I juniavräkningen får inhemska rättsinnehavare totalt 12,9 miljoner euro i ersättning för framföranden i Finland år 2014.

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Dataspelsbranschens rapporter 1-07

Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Spelutvecklarindex 2005 Battlefield 2142 (EA DICE) Championship Manager Online (Jadestone) Dawnspire (Silent Grove) Häst och Ponny: Min första ponny (Upside Studios)

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer