Ett nordiskt dialysföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett nordiskt dialysföretag"

Transkript

1 medical products medical products medical products medical products Ett nordiskt dialysföretag A Scandinavian dialysis company

2 Our speciality is dialysis Nordic Medcom AB is a Scandinavian dialysis company with head office in Sweden. We are focused at dialysis and marketing dialysis catheters, intensivecare- dialysis CRRT-treatment, and products for chronic dialysis to hospitals in Sweden, Denmark, Finland, Norway, Iceland and the Baltic states. In our company the level of medical knowledge has the highest priority A formal medical education in combination with several years of practical hospital work is basic demands we have on all employees who have customer contacts. We are doing this to offer quality in the guidance and information to our customers. In Scandinavia and the Baltic states, we have our own employees or cooperation partners, who have knowledge about the local market. Nordic Medcom is a registered drug company. Qualitative CE-marked products Nordic Medcom AB is not bound to sell products from just one producer. We are choosing the best from every producer, which altogether gives us a complete range of high quality products that fits the Nordic hospital treatment routines. All our manufactures of dialysis products are leading within their special areas. All products are meeting all the requirements and rules for European medical products. Every single product is CE- marked. Constant moving research Our constant product development gives us the possibility to offer a wide range of dialysis products. Products that even provides for the special needs that sometimes appears. Our range covers all the patient needs for adult and pediatric use. In our small and effective organisation we can quickly bring new products to meet new patient needs. We have also established a close cooperation with the universities in Sweden and in the other Nordic countries where we constantly make advanced product-development. The result will be new innovative products for people that are suffering from kidney diseases. The customer decides the shape of the product Several of our products are produced customerised. This means that every hospital could have special products fitting the department routines. It is easy for us to manufacture customerised products quickly and cost effective. Four product areas that offers optimal treatment possibilities All our products are delivered to dialysis departments for chronic dialysis and to intensivecare for CRRT-treatment, acute dialysis. We have divided our products into four groups. We offer within each product area complete and innovative solutions. We will do everything to create the best possible treatment possibilities for the individual patient. Tel: Fax:

3 Vår specialitet är dialys Nordic Medcom AB är ett nordiskt dialysföretag med huvudkontor i Sverige. Vi är helt fokuserade på dialys och levererar dialyskärlkatetrar, system för akut dialys CRRT-behandling, samt produkter för kroniskt dialys till sjukhus i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island samt de baltiska staterna. Hos oss har den medicinska kunskapen högsta prioritet En formell medicinsk utbildning i kombination med flera års praktisk sjukvård är grundläggande krav som vi ställer på samtliga medarbetare som har kundkontakter. Detta för att erbjuda kvalitet i den rådgivning och information vi ständigt arbetar med. I Norden och Baltikum har vi egna anställda eller samarbetspartners som har kunskap om den lokala marknaden. Nordic Medcom är ett registrerat läkemedelsföretag. Kvalitativa CE-märkta produkter Nordic Medcom AB är inte bundna att sälja produkter från en enda tillverkare. Vi väljer ut det bästa från varje tillverkare, vilket tillsammans ger ett komplett sortiment av högkvalitativa produkter som passar de behandlingsrutiner som tillämpas vid sjukhus i norden. Samtliga våra tillverkare av dialysprodukter är ledande inom sina respektive specialområden. Alla produkter uppfyller samtliga de krav och regler som gäller för medicinska produkter som levereras i Europa. Varje enskild produkt är CE-märkt. Ständig pågående forskning Vår ständiga produktutveckling gör att vi kan erbjuda ett mycket brett sortiment av dialysprodukter. Produkter som även tillgodoser de speciella behov som ibland uppstår. Vårt sortiment täcker alla patientbehov från barn till vuxna. I vår mindre och effektiva organisation kan vi snabbt ta fram nya produkter för att möta nya och vidareutveckla befintliga patientbehov. Vi har även etablerat ett nära samarbete med universitet och högskolor i Sverige och övriga norden där vi aktivt bedriver avancerad produktutvecklig. Detta resulterar i helt nya, innovativa produkter för njursjuka patienter. Det är kunden som bestämmer hur produkten ska se ut Flera av våra produkter tillverkas unikt för en kund. Detta betyder att varje avdelning kan få delar av vårt produktsortiment tillverkat speciellt så att det passar just den enskilda avdelningens rutiner. Det är enkelt för oss att tillverka och kostar inget extra. Fyra produktområden som erbjuder optimala behandlingsmöjligheter Alla våra produkter levereras till dialysavdelningar för kronisk dialys samt till intensivvårdavdelningar för CRRT-behandling, akut dialys. Vi har delat in våra produkter i fyra grupper. Inom varje produkt område erbjuder vi kompletta och innovativa lösningar. Allt för att skapa bästa möjliga behandlingsmöjligheter för den enskilde patienten. Ordertelefon: Fax: E-post:

4 Vårt breda sortiment av kärlkatetrar tillgodoser varje enskild patients unika behov Our wide range of catheters provides every demand from the individual patient Vårt affärsområde kärlkatetrar omfattar kärlkatetrar för långtidsbruk och korttidsbruk. Vi representerar MEDCOMP som är världens ledande tillverkare av kärlkaterar. Vi levererar ett komplett sortiment av kärlkatetrar som tillgodoser de olika patientbehov som finns när tillgång till patientens blodbana krävs. Här har vi unika produkter i olika material. Kärlkatetrar är en mycket viktig del av moderna behandlingssystem inom t.ex. dialys och intensivvård. Vi levererar ett system av kärlkatetrar för varje patients enskilda behov. Vårt sortiment omfattar över 500 olika varianter av dialyskärlkatetrar för såväl långtids- som korttidsbruk. Alla klarar de höga blodflöden som idag används för att genomföra en modern dialys och CRRT-behandling. I vårt program ingår, förutom själva dialyskärlkatetern, även utbildning om inläggning av dialyskatetern samt skötsel mellan behandlingarna. Kärlkateterlåset Dura-Lock ingår i vårt system att leverera väl fungerande kärlkatetrar till våra kunder. I vårt sortiment finns över 500 olika varianter av kärlkatetrar. In our range, there are over 500 different types of blood catheters. Our business area, blood catheters, includes blood catheters for short and long term usage. We represent MEDCOMP who is the worldleading producer of blood catheters. We offer a complete range of blood catheters to solve all different types of patient needs. We have unique products in different materials filling all types of customer demands. Blood catheters are a very important part of treatment systems such as dialysis, intensivecare etc. We deliver a complete system of blood catheters for every patients need. Our range includes over 500 different types of dialysis catheters for short and long term usage. All of them are able to make the high blood flow which today is needed to carry out a modern dialysis and CRRT-treatment. Our program also includes education about how to use the dialysis catheter and care between the treatments. The catheter lock Dura-Lock is included in our system to deliver well functioning blood catheters to our customers. NxStage Hem HD system NxStage Home HD NxStage är en ny innovativ dialys maskin utvecklad för att ge fler patienter möjlighet att göra sin dialys själva i hemmet. Över 6000 patienter i världen använder redan NxStage som är mycket väldokumenterad medicinskt och mycket enkel att använda. I hemmet använder man maskin + vattendel och när patienten är på resa används maskin + dialysvätska färdigt i påsar. Enkel att lära för patienten och enkel att lära ut för sjuksköterskan. Ingen ombyggnad krävs i hemmet. Mobil, kan tas med på resan. Mycket låg vatten- och elförbrukning. Tar mycket liten plats i hemmet. Självklart ger flexibiliteten att kunna genomföra sin dialysbehandling på olika platser en förhöjd livskvalitet. Hög tillgänglighet På vårt huvudlager i Borås har vi ett komplett lager av alla tillbehör som behövs. Detta innebär att vi kan leverera på mycket kort tid. NxStage is a new innovative dialysis system developed to give more HD patients the possibility to make dialysis in the home. More than 6000 patients are already using NxStage which is very well medical documented and very easy to use for the patient. In the home you use machine + watertreatment part and when patient is travelling, only machine and ready mixed dialysate bags are used. Easy to use for the patient and easy to teach for the nurse. No need to rebuild patient home. Mobile, can be used when travelling. Very low consumption of water and electricity. Small, needs limited space in patient home. Of course the flexibility to have possibility to make dialysis treatments in different places gives a better quality of life. High availability In our main warehouse in Borås, Sweden we have a complete stock of all products. This gives us the possibility to make quick deliveries to our customers.

5 Kroniska dialysprodukter för de flesta behov Chronic dialysis products for all type of needs Ett av våra produktområden är kronisk dialys. Här har vi tillsammans med ledande tillverkare av dialysprodukter tagit fram ett produktsortiment som täcker de flesta behov. Nya produkter tillkommer ständigt. Kundanpassat Hos oss bestämmer kunden ofta utformningen av produkten. Vi tycker det är naturligt då kunden skall använda produkten. Vi tillverkar blodslangar för dialys helt kundanpassat så att avdelningen kan använda sina lokala rutiner. Det kostar inte något extra att få sin egen specialmodell av blodslangar. Detsamma gäller tvättset som används vid start och avslutning av dialysbehandling. Lokala rutiner och önskemål bestämmer innehållet i seten. Vi kan också erbjuda ett komplett sortiment av dialysatorer som är tillverkade i polyetersulfon-membran och ångsteriliserade. Ett biokompatibelt membran som finns både som lågoch högpermeabelt i flertal storlekar till konkurrenskraftiga priser. Utöver detta har vi bikarbonatpatroner, rengöringspatroner för dialysmaskiner samt olika typer av tillbehör som används vid kronisk dialys. När vi vet hur kunden vill ha sin blodslang så tillverkar vi och lägger upp ett lager så att vi alltid kan leverera snabbt. When we know how the customer wants the configuration of the bloodlines, we produce a stock and in that way we can always make quick and reliable deliveries. One of our product areas is chronic dialysis. We have together with leading manufactures of dialysis products made a wide range of products that covers the most of patient needs. New products are developed constantly. Customerised dialysis products In our company the customer has the opportunity to decide the shape of the product. We are making blood lines for dialysis, completely adapted to the customer so the department in the hospital can use local routines. No extra cost to get your own special model of blood lines. The same for start/end set that is used in the beginning or at the end of the dialysis treatment. Local routines and wishes decide the content in the sets. We can also offer a complete range of dialysers that are produced in polyetersulfonmembrane and steam sterilised. A bio membrane that exist as both low and high permeable in several sizes to competitive prices. In addition to this, we have bicarbonate cartridges, cleaning cartridges for dialysis machines and different types of accessories that are used during chronic dialysis. NxStage CRRT-system NxStage CRRT NxStage är den senast utvecklade CRRT-maskinen på världsmarknaden, den är volymbalanserad istället för viktbaserad vilket har många fördelar. NxStage är enkel att använda och lära sig. Den har inga avflödespåsar som behöver bytas, vätskan leds bort i en slang direkt till avloppet. Genom mindre driftsavbrott får patienten en högre verklig behandlingsdos. Tydlig pekskärm som förenklar övervakningen och ger lättillgänglig information och instruktioner. Integrerad drop-in kassett. Kan användas till både CRRT och intermittenta behandlingar. NxStage CRRT är mycket välbeprövad med över system levererade i världen. NxStage är kostnadseffektiv. NxStage is the newest CRRT-machine on the world market, it is volumetric balanced instead of scale-based, and it offers many advantages. NxStage is easy to use and to learn. It has no drain bags that need to be replaced, the fluid is diverted into an open line directly into the drain. With less downtime is the patient given a higher actual therapy dose. Touchscreen that simplifies control and makes information readily accessible with online instructions. Integrated drop-in cartridge. Can be used for both CRRT and intermittent therapies. NxStage CRRT is well proven and safe with over 1500 systems delivered worldwide. NxStage is cost effective.

6 Dina kontakter Your contact persons Välkommen att kontakta oss på Nordic Medcom när du har frågor om våra tjänster och produkter. De av oss som har kundkontakter har en formell medicinsk utbildning i kombination med flera års praktisk sjukvård. Detta för att kunna erbjuda hög kvalitet vid rådgivning och information. You are welcome to contact us at Nordic Medcom when you have questions about our service and products. The persons who have customer contacts have a formal medical education in combination with several years of practical nursing. This makes us able to offer high quality regarding guidance and information. Mats Grenner Koncernchef. CEO. Arne Puhasmägi VD. Managing Director. Robert Agerskog Försäljningschef. Sales manager. Viktoria Birkhammar Säljare dialys. Sales dialysis. Martin Sjölander Säljare dialys. Sales dialysis. Erik Puhasmägi Produktchef, säljansvarig StopHemo och exportchef. Product manager, sales manager StopHemo and export manager. Kerstin Risborn Instruktionssköterska. Marko Jovanovic Lager. Helena Larsson Administration och ekonomi. Tina Angrell Kundtjänst och logistik. Instruction nurse. Warehouse. Administration and economy. Customer service and logistic.

7 Erik Johansson Tekniker. Per-Anders Johansson Ansvarig för teknisk service. Jim Long Försäljning Danmark. Claus Pelle Tekniker/Kundtjänst Danmark. Technician. Service manager. Country Manager Denmark. Technician./Customer service Denmark. Jesper Setälä i Finland. Ekku Saarinen i Finland. Jani Väinämö i Finland. Anu Lehmonen-Långbacka i Finland. Pilvi Hakkarainen i Finland. Stein Fagerlund i Norge. Villem Aruoja i Baltikum. Anna Guðný Björnsdóttir på Island. Partner in Norway. Partner in Baltic countries. Baltic Medcom OÜ Partner in Iceland.

8 Företagets namn Nordic Medcom AB Bankgiro Company Name Nordic Medcom AB/Ltd. Bankgiro Postadress Box 491, SE BORÅS Besöks- och leveransadress Skaraborgsvägen 35 B Borås Telefon Telefax E-post Org nr: Danskt reg nr: CVR Moms reg. nr. SE Danskt moms reg. nr. DK Plusgiro Webb Bank Danske Bank, Borås Bankkonto Sverige IBAN: SE Swift adress: DABASESX Bankkonto Danmark , Danske Bank Eurokonto Bank account, Euro IBAN: SE Bankreferens Mikael Linge Tel Mail address Box 491, SE BORÅS, SWEDEN Visiting and delivery address Skaraborgsvägen 35 B, SE BORÅS, SWEDEN Tel Fax Company reg no Danish company reg No: CVR VAT reg. No. SE Danish VAT reg. No. DK Plusgiro Web Bank Danske Bank, Borås Bank account Sweden IBAN: SE Swift address: DABASESX Bank account Denmark , Danske Bank Eurokonto Bank account, Euro IBAN: SE Bank reference Mikael Linge Phone Nordic Medcom AB, Box 491, SE Borås Tel: Fax: / MEC-0604 /

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering

Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering Stefan Pettersson & Lars Johannesson Mårdh, Viktoriainstitutet Prolog FFI-parterna har sedan 2010 drivit ett gemensamt projekt med syfte att identifiera och

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

MP bolagen. Kabelförläggning Cable management

MP bolagen. Kabelförläggning Cable management MP bolagen Kabelförläggning Cable management Välkommen till företaget med profil Welcome to a company with a strong profile 2 SNABBARE OCH ENKLARE ÄR VÅRT MOTTO MP bolagen grundades av Werner von Seydlitz

Läs mer

Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE

Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE Table of contents 1 INTRODUCTION 2 OUR BRAND Name and logo 2:1 Business concept and vision 2:2 Positioning 2:3 Identity 2:4 Brand promise 2:5 Responsibility 2:6 3 OUR COMMUNICATIONS

Läs mer

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré,

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer. Pyramid Casebook # 4

Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer. Pyramid Casebook # 4 Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer Pyramid Casebook # 4 Starka varumärken säljer mer lönsamt Hur ska du försvara din marknadsandel eller

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE VI ERBJUDER UTRYMME FÖR ERA IDÉER TILLVÄXT BEHÖVER UTRYMME speciellt där utrymmet är begränsat. Prologis

Läs mer

Kemi som skyddar Chemistry that protects

Kemi som skyddar Chemistry that protects Kemi som skyddar Chemistry that protects Kemi för en hållbar framtid För ett kemiföretag som Auson är kvalitet, produktutveckling och miljösäkerhet de avgjort viktigaste konkurrensmedlen. Vi tillverkar

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten #1/2014 magazine Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri Etablering i Malmfälten 1 PARTNERSKAP GENOM FÖRTROENDE FÖRTROENDE GENOM KVALITET

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten

Läs mer

Mobility on Demand environmentally responsible cost efficient brand building mobility

Mobility on Demand environmentally responsible cost efficient brand building mobility Mobility on Demand environmentally responsible cost efficient brand building mobility Hållbara transporter? Två grundläggande problem: 1. Förorenande bilar 2. För många bilar En genomsnittlig personbil

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

Varumärkesmanual. Brand Manual

Varumärkesmanual. Brand Manual Varumärkesmanual Brand Manual Varumärkesmanual Brand Manual Producerad av SLU:s kommunikationsavdelning 2011 inom ramen för projektet varumärkesmanual för SLU. Projektansvarig: Tina Zethraeus Projektledare:

Läs mer

Vår varumärkesplattform & grafiska manual

Vår varumärkesplattform & grafiska manual Vår varumärkesplattform & grafiska manual vår gemensamma vision IKT för ett hållbart och bättre liv för alla. är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik).

Läs mer

Brand Manual. Version 2008. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Brand Manual. Version 2008. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Brand Manual Version 2008 Brand Manual Version 2008 1 ASSA Brand Name 1.1 Introduction 1.2 ASSA and ASSA ABLOY Brand Names 1.3 Brand Name Platform and Values 1.4 Brand Name Slogan 1.5 Tone and Style 1.6

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer